Sidor som bilder
PDF
ePub

LONGANIMITY, Langmoedig. | LOOK, Gezigt, gelaat , uitzigt, The front of the house looks in. beid. aankyking, lonk.

to the sea, De voorgevel van LONGED, Verlangd.

She has an honeft look, Zy beeft 't buis beeft zyn uitzigt na de Longer, Langer.

een eerbaar gelaat.

Zee. Longest, De langste.

A sweet, or modest look, Een

He looks like a thief, Hy ziet The longest liver, De langst lee zedig gelaat.

'er uit als een dief. vende.

By his look you would take him This does not look at all like a LONGEVITY, Bejaardbeid, boogen to be a honest man, Aan zyn religious worship, Dit lykt ouderdom.

weezen zou men zeggen dat bet gantsch niet naar een godsdienLongevous, Langleevend.

een eerlyk Man was.

stige aanbidding. (Sewel.] LONGIMETRY, De konste van He has a hanging look, Hy beeft It looks like a sea, Het lykt wel afstanden te meeten. een gaauwdiefs gesigt.

een Zee, bet ziet 'er uit als een Longing, Verlanging, verlangst , One may see it by his looks, Mer Zee. verlangende.

kan bét bem wel aan de oogen

This cloth looks very fine, Dit You than't lose your longing,

zien.

laken lykt beel fyn. Gy zult in uw verlangen niet te + To make one look little, Iemand Hardby it does not look so handleur gesteld worden. zuinig doen zien.

fome, Dicbt by scbynt bet 20 To save one's longings, Iemand A crabbed look, Een nors gelaat,

mooi niet. geeven bet geene by begeert.

bars gezigt.

See how I look, Zie eens boe ik I have lost iny longing, Ik beb He has a proud look, Hy beeft

'er uit zie. myn luft niet kunnen voldoen. een verwaand gezigt.

She looks very ill, Zy ziet 'er The longing expectation we are An ainourous look, Een verlief beel slecht uit. in, De ongeduldige verwagting

de lonk.

To look ABOUT, Rondom zien, daar wy in zyn.

A languishing look, Een quynen omkyken. The longing of women, De be de lonk.

To look about one, (to mind luftbeid der Vrouwen.

to LOOK, Kyken , sien, uitzien, one's business) Zyne zaakeri Longingly, Driftig, verlangend, Lyken, Scbynen.

waarneemen. smoorlyk. Look there, Zie daar.

To look AFTER a thing, Ergens To fall longingly in love, Smoor. Look merrily on't, Kyle vrolyk oppassen , bet opzicbt over iets lyk verliefd worden. uit uwe ooren.

bebben, LONGINQUITY, De langte, af To look askew, or awry, Scheel Will you be so kind to look afgelégenbeid, duurzaambeid. zien.

ter the child , whilst I am aLongith, Langachtig. To look one full in his face, to

broad? Wilt gy 20 goed zyn LONGITUDE, Langte, afgelégen stare upon one, Iemand sterk

om op bet kind te pallen, terwyl beid. in bet gezigt zien.

ik uit ben? Longitudinal, In de langte uitge To look, or take heed) Op zyn

Be sure to look after him, Draag strekt. boede zyn, voor zig zien.

zorg dat gy op bem past. Look what you are doing, Ziet To look after a thing, lets zoeLOO, voor u wat gy begint.

ken. to LOO, Aanbitzen.

To look, or seek) Zoeken. To look asquint, Overdwars kyTo loo dogs, Honden tegen ie Look for my snuff-box, Zie eens, ken. mand aanbitzen.

of zoek eens naar myn snuif.

To look at, Aarkyken. LOOBILY, als;

doos.

Look at the Gentleman, Ziet myn A loobily fellow, Een Zots-kap, + This looks as if he had no kind.

Heer aan. een dom-oor.

ness at all for me, Het scbynt

To look back, Oinzien, te rug LOOBY, Een lange plompe vent, daar uit als of by in bet gebeel

zien. groote scbolfert.

geen vriendelykbeid voor my over

To look down, Néerzien, naar beNever did two country loobies beeft.

néden zien. play as they did, Nooit speelde | These things look ill, Het ziet To look big, Trots zien. twee boeren kinkels Necbter als 'er met deeze zaaken niet breed uit. He looks as big as bull beef, zy deeden.

It will look very ill on your si Hy ziet 20 bars of by ons opëeLood, (from to loo) Aange. de, Het sal 'er aom uw kant ten wou. bitst. Necbt uitzien.

To look FOR,

Te

gemoet zien, LOOF, De loef , [een Scheeps My thoughts do not look that zoeken, verwachten. woord, betekenende, die zyde way, Dat is myn voorneemen

We did not look for such an earvan 't Schip daar de wind van niet, ik beb dat niet in myn ly winter, Wy zagen zulk een komt,] De wind-zy. zin.

vroegen winter niet te gemoet. Spring your loof, Loef op, bou And chat passage of Fob per adven

Look for my hoes , Kryg myne digt by de wind.

ture looks that way, Mogelyk schoenen. to LOOF up, Oploeven, dicbt by de zinspeelt dat zeggen van Job

I did not look for it so soon, Ik wind zeilen. daarop.

verwachte Det 20 vroeg niet.

[ocr errors]

bes

oogen komen.

This is more than I looked for, Look well to it, Neem 'er wel A loop, (or little iron ring in

Dit is meer dan ik verwachtte. acht op, Naa bet wel gade , pas the barrel of a gun) Een kleine Not looked for, Onverwacit,

'er wel op.

ggere ring aan de loop van een onverboeds.

You are old enough to look to vuur-roer.
Those who have lived wickedly, your felves, Gylieden zyt oud Loop-maker, Litsemaaker.

must look to meet with punith. genoeg 01 voor u zelven toe te Loop lace, Kant met slok-grond.
ments in the other world, De zien.

A loop hole, Een lits gat. geenen die godloos geleefd beb To look YOUNG, Fong zien. Loop holes, Kykgaten, leergaben , moeten verwagten, in de

He looks prodigious young for ten, Scbietgaten. toekomende waereld gestraft te his age, Hy ziet verbaast jong Loop hcles for guns, Gaten in zullen worden. voor zyne jaaren.

de muur voor 't gefcbut. They durft not so much as look Looked, Gezien, gekeken.

+ Loop hole, Vlucht, uitvlucht. the enemy in the face, Zy durf

Wel

Looped, Met litsen voorzien. den den vyand niet eens onder de

Well look'd alter,}

zorgd. LOOSE, Los, ruim, ongebonden. Ill look'd to,

A loose tooth, Een lolle tand. To look into a thing, Ergens III look'd after, } Slegt bezorgd.

His shoe is loose, Zyne scboen is inzien, iets doorgronden. Looked for, Verwagt.

los. To look LIKE, Gelyken.

Not looked for, Onverwagt, on A loose gown, Een lolle, ruime This looks like him, Dat is gy gedoopt.

of wyde tabberd. ner waardig.

A well looked man, Een fraay A loose bundle, Een lofje buna She made him look like himMan.

del. self again, Zy maakte dat by 'er An ill looked man, Een leelyk This cord is too loose, Dit sous weer als te vooren uitzag. Man.

bangt te lap. This I confess looks something He is lookt upon as a honest Loose, (neglectful, careless) Achlike it, Dit moet ik bekennen man, Men boudt bem voor een teloos, Inbedacbtzaam. dat 'er nog na gelykt. eerlyk Man.

You are very loose, Gy zyt zeer To look UPON,? Aanzien, acb

This will be ill lookt upon, Dit achteloos. \} To look on, ten.

zal niet wel opgenomen worden. Loose, (lewd or debauched) On I do not look upon him to be

I looked, Ik zag, ik keek , ik zag tucbtig , onkuiscb. sufficient, Ik zie bem niet voor I lookt, er uit.

A loose fellow, Een lolje of one genoegzaam aan.

He lookt as if he had been fick, gebonden kwant. I look upon it as a great kind Hy zag 'er uit als of by ziek ge He leads a loose life, Hy leidt ness, Ik acht bet als een groote weest was.

een los (of mgebonden) lever. vriendscbap.

A looker on, Een aanziener, aan This kind of meat will make a I look on him as an ignorant fel. kyker, toeziender.

loose belly, Deeze soort vanspslow, Ik zie bem aan voor een | Looking , Kyking , ziende, ze maakt een lofje buik, (of ueronweetende kwant. kykende.

oorzaakt loslyvig beid.) Do not look upon me as your Looking about , Rondomkyking, Loose, (or wanton) verses, Oequal , Gy moet my niet voor

rondomkykende.

kuische gedichten. uw's gelyken bouden.

LOOKING-GLASS, Een spiegel. # To be in a loose (or unsettled); To look out, Zoeken, uitzien. Looking glass-maker, Een spiegel.

condition, In een onzekeren last Look out of the window if he maaker.

wyn, geen vast bestaan bebben. is coming, Zie uit bet vënster LOOM, Een getounu , weef ge- I To be in a loote condition, of by komt. touw.

(or as a man pleases himself) You inust look out for a fine to LOOM, [een Zeemans woord, Naar zyne zinlykbeid léven , zyn girl, Gy moet naar een fraaije Zicb vertoonen, zich opdoen. eigen meester zyn, onverbonden, vryster uitzien.

She looms a great fail, Aan 't ury. A good look out being kept, zeil jcbynt bet een groot Schip te

H A loose liver, Een ligtmis. they prevented a surprise, Dooryn.

A loose discours, Een ouile

den. dien zy wel op bun boede wa The looming of a ship, De geren, kwamen zy eene verralling daante van een Scbip in Zee , 0 Something he said, but in loose

als 't zicb voor 't oog voordoet. words, Hy zeide wel iets meer To look to, Toezien, toezigt beb. A loom.gale, Een bildere koelte, 't was in 't voorbygaan. ben, acbt op neemen, gade faan, een braave zeif-wind.

To get loose , Los raaken, bezorgen.

komen. | LOON, Een luije vlegel. Let him look to it, Laat bem daar | LOOP, Een lits , trens.

+ To get loose from one,

Zick voor zorgen.

The loop of a cloak, De lits van van iemand ontslaan. He ought to look to his own een mantel.

To let loose, Los laates. children , Hy be boorde op zyne Loops, at the end of button-hoto LOOSE, or make loose , zie eigene kinderen toesigt te beb les , Trenjen , aan 't end van Loosen. ben.

knoopgaten.

}

voor.

TO

To loose, (a sea terin to get ments zitten (waar onder de If your Lordship pleases, Als bet away) Onder zeil gaan, afftee. BitTchoppen méde behooren) uw Lordscbap bebaagt. ken, vertrekken.

Lords genoemd: ten anderen To have the Lordhip, De beer; Before we loose from our sel noemt men alle de Zoonen van fcbappy voeren. ves, Voor dat wy sterven.

Hertogen, en de oudste Zoo The Kings of the Gentiles exerto LOOSE, Verliezen, zie to Lose. nen van Graaven Lords : voorts cife Lordship, (Mark. x: 42. to LOOSEN, Los maaken, ontbin is 't een tytel die van verschei en Luk. XXII: 25.) De Overden, openen.

dene hooge Amptenaaren al sten der volkeren voeren beerfcba), After he had loosened his ship, leen uit krachte van hun Ampt py, de Koningen der volkeren

Nas dat hy zyn fcbip bad los ge gevoerd word, zo lang zy beerschen over baar. maakt.

het bedienen, en langer niet, Lordihip, (mannor) Een amThis will loosen the belly, Dit gelyk als

baches-beerlykbeid, landgoed dat zal den buik openen.

The Lord Chief Justice, De Op onder een' Heer staat. To loosen one's girdle, Zynen perrechter , sie onder 't woord || LORE, Deun, geteem, getalm. gordel los maaken.

Justice.

She reinused her lore, Zy bervata To loosen, (or untie) Ontknoo The Lord keeper, De bewaarder te haar oude deun. pen, losknoopen.

van 't groot zegel.

LORIOT, (or wit-mall, a singing Loosened, Los gemaakt, ontbonden. The Lord Mayor of London,

de bird) Wielewaal, vogels die zich Loosely, Loffelyk.

Lord Major of Burgermeester in de bosjcben en aan de oevers Looseness, Losbeid.

van Londen.

der beeken onthouden. a Looseness, Loslyvigheid, loop, The Lord Mayor of York, de LOREL, zie Laurel. buik-loop.

Lord Major van Fork.

LORICATION, Scbermen of vegHe had a great looseness, Hy bad A. Staat aan te merken dat de Ma. ten met een yzer barnas aan.

een sterke loop; by was gewel jors van die twee steden inaar | LORIMER, Een maaker van dierdig aan de loop vast. alleen den tytel van Lord voe.

debitten, fégelreeA looseness and vomiting toge ren. Doch dit woord Lord is LORINER, pen, Spooren, en dier. ther, Het bor, de boorts. niet gebruikelyk voor Heeren

gelyke snuistery. Loorening, Losmaaking , ontbinding, van een laager rang gelyk Rid

LOS. losmaakende, openende. ders, enz. want die noemt to Lose, Verliezen, quyt raaken. Plums are loosening, Pruimen

men Sir.

That is the way to lose his mozyn openende.

The Lord God, de Heere God, ny, Dat is de weg om zyn geld LOOVER, Een opening boven in 't God de Heere.

te verliezen. dak van een buis om lucht te * New Lords new Laws, Nieuwe He is like to lose his wife, 't Is sebeppen, dakvenster. Heeren nieuwe Wetten.

waarscbyrlyk dat by zyne Vrouw A loover hole, Een lucht-gat, My Lord, Myn Heer, zie de aan zal quyt raaker. kelder-gat, om doortocht onder merking op LADY.

To lose colour, Van verw vereen huis te brengen.

Made a Lord, Tot eenen Lord ge scbieten.

maakt. LOP.

To lose his credit, Zyn geloof to LOP trees, Boomen snoeijen, kleiIn the year of our Lord, In het quyt raaken, zyn credit verlie

zen. jaar onzes Heeren. ne takjes afkappen.

The Lord of the manor,

De Heer To lose one's head, Zyn boofd Lopped, Gesnoeid.

van een Heerlykheid.

verbeuren, onthoofd worden. Lopper, Boom-snoeijer.

Mr. S.. is Lord of the manors To lose his labour, Verlooren arLopping, Boom-snoeijing.

De The loppings of a tree, Affnoei

of Hillegom and Vromade,

beid doen. .

Heer S.. is Heer van Hillegom To lose his life, Zyn leeven versels van een boom.

en Vromade. to LOPE, Wegloopen, wegdruipen.

liezen , zyn leeven by infcbieto LORD it, Heerscben , beersebappy ten. LOQ.

voeren, den beer speelen. LOQUACIOUS, Praatachtig, klap- | LORDANE, zie Lourdane.

To lose ground, Wyken (in een

gevēcht], aan 't wyken gebragt acbtig.

worden. She is a loquacious woman, Zy Lordly, Lord like, Staatelyk, pracb

tig.

To lose one's way, Verdwaalen, is een klapacbtig wyf.

She brought forth butter in a den weg niet kunnen vinden. LOR.

lordly dinh, (ft.d. v: 25.) In To lose one's longings , Niet LORD, Een Heer, Heere.

eenes Heeren Jcbaale bragt zy krygen 't geen men verlangt. A. Dit woord wordt niet alleen

boter.

of To lose leather, Zich bet vël Gode toegeëigend, maar is The lordly lion, Den fiere leerw. opbaalen. ook een eertytel die in ver. Lordiness, Heerlykbeid, 'Staatlyk. To lose time, Tyd verliezen. scheidenerley opzigt gegee. beid.

LOSEL, Een luije sobot, zie Lo. ven wordt. Vooreerst worden Lordihip, Heerscbap, beerlykbeid,

zcl. de Pairs of Ryksraaden die

beerschappy.

LOSENG or Losinger , Een vleijer, in 't Hooger-huis des Parle

His Lordihip, Zyn Lordschap. leugeraar. 1. DEEL, L11

Lo.

de.

was.

groot verlies.

Loser, Een verliezer.

That is not lost wich comes at LOTH, Ongewillig , achterlyk, nonYou shall be no loser by it, Gy last, * Beter laatst als nooit. zult 'er niżt by verliezen.

All was like to be lost , Alles I am loth to do it, Ik ben ongt. I have been a loser by him, Ik

liep groot gevaar van verlooren willig om bet te doen ; ik kon beb schade by bem geleden. te raaken.

'er noode aan. Lofing, Verliezing , verlie. He stood like one that had lost I was loth to speak of it whilst zende.

his soul, | Hy stond te kyken als he was there, Ik wilde 'er niet 'T is but losing a little with her een uil in doods nood.

van spreeken terwyl by 'daar to get her favour, Men beeft or She is lost to all sense of thame enaar wat aan baar te verliezen and modesty, Zy beeft alle denk He is very loth to fight, Hy is om biar gunst te verwerven. beelden van eer en scbaamte ver zeer traag om te vecbten, by is A losing bargain , Een Rechte looren.

geen liefhebber van vecbteni koop.

Ka There's no love lost betwixt to LÒTHE, Walgen, zie to LO. Losings, Verliezen.

us, Ik bemin 6 30 veel als gy

ATH. I suffer'd many losings (or losses) my.

LOTHERWIT, Boete , die men bun, last year, Ik beb voorleden jaar Credit is so low, that it is loft die een Slaaf misbandelden , pleeg veel schade gebad, veel verliezen even among near relations, te doen betarlen. geleden.

Het goed vertrouwen is zo gering, LOTION, Wasscbing , afwafscbing. LOSS, Verlies , schade, raadeel. dat bet zelfs onder de naaste LOTOPHAGI, Afrikaanen, wie It was a great loss, Het was een bloedvrienden niet gevonden voornaamste voedsel bestaat in de

word.

vrucht van den Lotusboom. That happen'd to my loss, Dat Here abouts I lost it, Hier omtrent LOTTERY, een Lotery. gebeurde tot myne sebade.

verloor ik 't.

I have two tickets and twelve Ko It was a great loss to posterity,

He lost his life in the war,

Ну quart shares in this Lottery , It Het was een groot verlies voor de sneuvelde in den Oorlog.

beb twee loten en twaalf quarter nakomelingscbap.

He lost all his goods by the fire, in deeze Lotery.
He has had a great loss in his. Hy raakte al zyn goed quyt door

LOU.
wife , Hy beeft zeer veel aan zyn den brand.
Vrouw verlooren.
The child was lost, Het kind was

LOUD, Hard op, luid.

A loud voice, Een luide stem-n. I am content to go by the loss, verlooren. Ik wil 'er wel aan verliezen. If it falls out so, then I am loft, + A loud (or great) faine, Een gros

Speak loud, Spreek bard op. You 'll come by the loss, Gy Indien dat gebeurt dan ben ik een

te roem. zult 'er uw rekening niet by vin verloor en Man. den.

Louder, Luider, barder.

He has lost his parents, Hy beeft Loudly, Hard op, overluid. The fleet came home safely wit myne ouders verlooren. hout the loss of one thip, De

LOT.

They complained loudly of bini, Vloot kwam veilig t'buis sonder LOT, Lot; kaveling.

Zy klaagde luid over bem.

Loudness, Hölderbeid, kracbt. één Scbip verlooren te hebben. It may come to be our lot, Mis. He gets by another's loss, Hy Jcbien zal het ons te beurt vallen;

The loudness of the voice, De trekt zyn voordeel uit eens 412at kan ons ook nog wel eens over | LOURDAN,

kracht der stemme. ders rcbade.

komen.

LOUR,
The best lot is fallen to him,
At a loss, Verlegen.

sie , na Lovia. Het beste deel is bein te beurt ge-LOUT,

LOUSE,

gly. I am at a loss, Ik staa verle. gen.

vallen. To find himself at a loss, Zicb It is not every one's lot to be

LOV: verlegen bevinden,

learned, De geleerdbeid valt yder LOVAGE, Lavas, széker kruid.) The dogs are at loss, De bon een niet ten deel.

LOVE, Liefde, min, vriend coap. den zyn 't spoor byster.

LOT or Loth, (the thirtheenth Paternal love, Vaderlyke liej ide.. They are at a loss what to think dish of lead, in to Derbysbire To entertain a love for one,

of it, Zy weeten niet wat zy mine's, which belong to the Genrégenbeid voor iemand beb'er van denken zullen. King) Lot, bet dertiende deel

ben. LOST, Verlooren, quyt geraakt. lood, in de Mynen van Derbyshi The love of God, De liefde

I loft, Ik verloor, ik raakte quyt. re, 't welk den Koning toekomt. Gods.
I lost sight of him, Hy raakte uit LOTE-TREE, De Lotusboom. The love of riches, De liefde tot
myn gezigt.
The fruit of the lote-tree, De vrubt

de rykdom. All is not lost that is delay'd , van den Lotusboom.

Conjugal love , Wéderzydsobe lief * Lang borgen is geen quyt fobel To cast lots, Het lot wërpen, de tusschen Vader en Zoon. den.

looten.

Brotherly love, Broederlyke liefBetter lost than found, * Die van By lot, Door 't lot.

de. de kwaade afscbeidt verdient een To pay scot and lot, Scbatting Self-love , Eigen liefde, liefde gocde dag buur, .. betaalen.

syns zelfs.

Out

[ocr errors]

tot my.

groot kwaad.

*

Out of love, Uit liefde.

Nothing can make me more in He loves me as the cat loves To be out of love with a thing, love with the place , Daar is mustard, * | Hy beeft my zo lief Een weerzin in iets bebben.

niets op de plaats dat my dezelve als de kraamer de dief. T'll endeavour to get his love, meer kan doen beminnen.

LOVE, Zwart rouw floers. Ik zal zyne vriendschap tracbten I did it out of love, Ik deed bet Loved, Lief gebad, bemind. te verkrygen.

uit liefde.

LOVELINESS, Lieflykbeid, aanIn love, Verliefd.

He did it meerly out of love to vallig beid, bevallig beid.
To languith or die with love, me, Hy deed bet enkel uit liefde Lovely, Lieflyk, aanvallig, aange.
Van liefde quyner, sterven.

naam, bevallig
To marry for love, Uit liefde For the love of God, Uit liefde It was lovely to behold, 't Was
trouwen,
tot God , om Gods wil.

lieflyk, of aangenaam) om aans, You have been to see your love, I cannot get it for love nor mo te /cbouwen.

Gy bebt uw minnaares weezen ney, Ik kan bet voor geen geld A lovely child, Een aanvallig
zien.
noch goede woorden krygen.

kind. *Love will kreep where it can I LOVE, (ufed adverbially in A lovely face, Een bevallige

not go, * Het bloed kruipt daar reckoning and gaming) Exc.; trooni.
bet niet gaan kan.

I am five love, lix love, Ik beb LOVER, Een liefbebber, beminner,
To be deeply in love, to be in vyf om niet, zes or niet,

minnaar. love up to the cars, Smoorlyk, Love Aames, Liefde-vlanunen. A paflionate lover, Een zeer vera geweldig verliefd zyn. A love fit, Een verliefde vlaag.

liefd minnaar. To get every body's love, Zicb Love knot, Liefdes-knoop.

A lover of learning, Een lief bebby yder een bemind maaken. Love-powder, Liefdes poeder, om ber van geleerdbeid. * When love turns into hatred liefde te verwekken.

A lover of mankind, Een liefbebthan it is unmeasurable, * Also Love-days, thus were ancient

ber der menfcben. liefde verkeert in baat, is bet een ly called those days where on A lover of fiih , Een lief bebber van

arbitrainents were inada) Be visch, een die gaarn viscb eet. In love is no lack, In de liefde middelings dagen.

A lover of wine, Een lief bebber is geen gebrek. A love-letter, Een minnebrief.

van wyn.
* Love is blind, * De liefde is Love verses, Een minnedicht.

A lover of books, Een beminnaar
Wind.
Love-potion, Een minnedrank.

van boeken.
The more love, the less speech, Love-tricks, Minne-tréken.

A lover of mony, Eon beminnaal * Hoe meerder liefde, boe min- Love-lick, Ziek van liefde.

van geld.
to LOVE, Lief bebben, beminnen,

A. In sommige gevallen gebruikt
He is deeply in love with her, minnen, veel van bouden, gaarn men in plaats van Lover, het
Hy is geweldig op baar ver.
meugen.

woord Fancier , als , A bird liefd.

I love him with all my heart, fancier , Een liefhebber van He is in love with another, Hy Ik bemin bem van ganfcber barte. gevogelte, enz.

is op een andere verliefd ; by I love him as my brother IK LOVING, Vriendelyk , minnelyk, beeft zyne zinnen op een andere heb bem 30 lief als mynen broe

mninzaam. gezet.

der.

A loving wife , Een vriendelyke
To fall in love , Verliefd wor-He loves the bottle, Hy boudt buisvrouw.
den.
veel van den drank.

A loving woman, Een minnelyk
Ile is fallen in love with her, I love fith exceedingly, Ik mag Vrouwmensch.
Hy is op baar verliefd gewor. zeer gaarn viscb.

Loving friend, Gunslige vriend, ! do not love to go there, Ik

beininde .uriend. * Love and a cough cannot be bid, gaa daar niet gaari.

To all our loving subjects , Aan De min en de boest kunnen niet I don't love to be in such a pla. alle onze gunslige onderdaanen. verborgen blyver.

ce, Ik ben niet gaarn op zuik a LOVING , Lief bebbing , bemin My love, Myn lief , bartje een plaats.

ning. lief!

He loves to poison what a man Lovingly, Op een vriendelyke wyn To make love unto, Van liefde says, Hy houdt veel van alles te ze, vriendelyk. aanspreeken, vryen.

vergiftigen dat men zegt.

He embraced me very lovingly.
He made love unto her , Hy vry * Love me love my dog, Die veel Hy ombelsde my seer minnelyk.
de baar.
van my boudt , boudt veel van myn

LOU.
I desired of him of all love, bond.

not to fail, Ik verzogt bem * Love me little and love me long, LOURDAN, Een doeniet, lui-
op alle vriendschap niet te ver Gy moet my lang lief bebben al

jaard, plompert, zuimen.

is bet niet vuurig:

Lordane

botmuil. That makes me in love with * To love one as the devil loves A. De betekenis deezes woords

him, Dat doet my bens bemir the holy water, * Iemand beminnen wordt van sommige geoordeeld nen.

als de duivel bet wywater bemint. herkomstig te zyn van de DeeLil 2

ment

der praat.

den.

« FöregåendeFortsätt »