Sidor som bilder
PDF
ePub

de.

was.

groot verlies.

Loser, Een verliezer.

That is not lost wich comes at LOTH, Ongewillig , achterlyk, nonYou shall be no loser by it, Gy last, * Beter laatst als nooit. zult 'er niżt by verliezen.

All was like to be lost , Alles I am loth to do it, Ik ben ongt. I have been a loser by him, Ik

liep groot gevaar van verlooren willig om bet te doen ; ik kon beb schade by bem geleden. te raaken.

'er noode aan. Lofing, Verliezing , verlie. He stood like one that had lost I was loth to speak of it whilst zende.

his soul, | Hy stond te kyken als he was there, Ik wilde 'er niet 'T is but losing a little with her een uil in doods nood.

van spreeken terwyl by 'daar to get her favour, Men beeft or She is lost to all sense of thame enaar wat aan baar te verliezen and modesty, Zy beeft alle denk- He is very loth to fight, Hy is om biar gunst te verwerven. beelden van eer en scbaamte ver- zeer traag om te vecbten, by is A losing bargain , Een Rechte looren.

geen liefhebber van vecbteni koop.

Ka There's no love lost betwixt to LÒTHE, Walgen, zie to LO. Losings, Verliezen.

us, Ik bemin 6 30 veel als gy

ATH. I suffer'd many losings (or losses) my.

LOTHERWIT, Boete , die men bun, last year, Ik beb voorleden jaar Credit is so low, that it is loft die een Slaaf misbandelden , pleeg veel schade gebad, veel verliezen even among near relations, te doen betarlen. geleden.

Het goed vertrouwen is zo gering, LOTION, Wasscbing , afwafscbing. LOSS, Verlies , schade, raadeel. dat bet zelfs onder de naaste LOTOPHAGI, Afrikaanen, wie It was a great loss, Het was een bloedvrienden niet gevonden voornaamste voedsel bestaat in de

word.

vrucht van den Lotusboom. That happen'd to my loss, Dat Here abouts I lost it, Hier omtrent LOTTERY, een Lotery. gebeurde tot myne sebade.

verloor ik 't.

I have two tickets and twelve Ko It was a great loss to posterity,

He lost his life in the war,

Ну quart shares in this Lottery , It Het was een groot verlies voor de sneuvelde in den Oorlog.

beb twee loten en twaalf quarter nakomelingscbap.

He lost all his goods by the fire, in deeze Lotery.
He has had a great loss in his. Hy raakte al zyn goed quyt door

LOU.
wife , Hy beeft zeer veel aan zyn den brand.
Vrouw verlooren.
The child was lost, Het kind was

LOUD, Hard op, luid.

A loud voice, Een luide stem-n. I am content to go by the loss, verlooren. Ik wil 'er wel aan verliezen. If it falls out so, then I am loft, + A loud (or great) faine, Een gros

Speak loud, Spreek bard op. You 'll come by the loss, Gy Indien dat gebeurt dan ben ik een

te roem. zult 'er uw rekening niet by vin- verloor en Man. den.

Louder, Luider, barder.

He has lost his parents, Hy beeft Loudly, Hard op, overluid. The fleet came home safely wit- myne ouders verlooren. hout the loss of one thip, De

LOT.

They complained loudly of bini, Vloot kwam veilig t'buis sonder LOT, Lot; kaveling.

Zy klaagde luid over bem.

Loudness, Hölderbeid, kracbt. één Scbip verlooren te hebben. It may come to be our lot, Mis. He gets by another's loss, Hy Jcbien zal het ons te beurt vallen;

The loudness of the voice, De trekt zyn voordeel uit eens 412at kan ons ook nog wel eens over | LOURDAN,

kracht der stemme. ders rcbade.

komen.

LOUR,
The best lot is fallen to him,
At a loss, Verlegen.

sie , na Lovia. Het beste deel is bein te beurt ge-LOUT,

LOUSE,

gly. I am at a loss, Ik staa verle. gen.

vallen. To find himself at a loss, Zicb It is not every one's lot to be

LOV: verlegen bevinden,

learned, De geleerdbeid valt yder LOVAGE, Lavas, széker kruid.) The dogs are at loss, De bon- een niet ten deel.

LOVE, Liefde, min, vriend coap. den zyn 't spoor byster.

LOT or Loth, (the thirtheenth Paternal love, Vaderlyke liej ide.. They are at a loss what to think dish of lead, in to Derbysbire To entertain a love for one,

of it, Zy weeten niet wat zy mine's, which belong to the Genrégenbeid voor iemand beb'er van denken zullen. King) Lot, bet dertiende deel

ben. LOST, Verlooren, quyt geraakt. lood, in de Mynen van Derbyshi- The love of God, De liefde

I loft, Ik verloor, ik raakte quyt. re, 't welk den Koning toekomt. Gods.
I lost sight of him, Hy raakte uit LOTE-TREE, De Lotusboom. The love of riches, De liefde tot
myn gezigt.
The fruit of the lote-tree, De vrubt

de rykdom. All is not lost that is delay'd , van den Lotusboom.

Conjugal love , Wéderzydsobe lief * Lang borgen is geen quyt fobel- To cast lots, Het lot wërpen, de tusschen Vader en Zoon. den.

looten.

Brotherly love, Broederlyke liefBetter lost than found, * Die van By lot, Door 't lot.

de. de kwaade afscbeidt verdient een To pay scot and lot, Scbatting Self-love , Eigen liefde, liefde gocde dag buur, .. betaalen.

syns zelfs.

Out

[ocr errors]
[ocr errors]

tot my.

groot kwaad.

*

Out of love, Uit liefde.

Nothing can make me more in He loves me as the cat loves To be out of love with a thing, love with the place , Daar is

mustard, *Hy beeft my zo lief Een weerzin in iets bebben.

niets op de plaats dat my dezelve als de kraamer de dief. T'll endeavour to get his love, meer kan doen beminnen.

LOVE, Zwart rouw floers. Ik zal zyne vriendschap tracbten I did it out of love, Ik deed bet Loved, Lief gebad, bemind. te verkrygen.

uit liefde.

LOVELINESS, Lieflykbeid, danIn love, Verliefd.

He did it meerly out of love to vallig beid, bevalligbeid.
To languith or die with love, me, Hy deed bet enkel uit liefde Lovely, Lieflyk, aanvallig, aange.
Van liefde quynerh, sterven.

naam, bevallig
To marry for love, Uit liefde For the love of God, Uit liefde It was lovely to behold, 't Wis
trouwen,
tot God , om Gods wil.

lieflyk, of aangenaam) om aans, You have been to see your love, I cannot get it for love nor mo- te /cbouwen.

Gy bebt uw minnaares weezen ney, Ik kan bet voor geen geld A lovely child, Een aanvallig
zien.
noch goede woorden krygen.

kind. *Love will kreep where it can I LOVE, (ufed adverbially in A lovely face, Een bevallige

not go, * Het bloed kruipt daar reckoning and gaming) Exc.; trooni.
bet niet gaan kan.

I am five love, fix love, Ik beb LOVER, Een liefbebber, beminner,
To be deeply in love, to be in vyf om niet, zes or niet,

minnaar. love up to the cars, Smoorlyk, Love Aames, Liefde-vlaninen. A paflionate lover, Een zeer vera geweldig verliefd zyn. A love fit, Een verliefde vlaag.

liefd minnaar. To get every body's love, Zicb Love knot, Liefdes-knoop.

A lover of learning, Een lief bebby yder een bemind maaken. Love-powder, Liefdes poeder, om ber van geleerdbeid. * When love turns into hatred liefde te verwekken.

A lover of mankind, Een liefbebthan it is unmeasurable, * Als Love-days, thus were ancient

ber der menscben. liefde verkeert in baat, is bet een ly called those days where on A lover of fiih , Een lief bebber van

arbitrainents were inada) Be- visch, een die gaarn viscb eet. In love is no lack, In de liefde middelings dagen.

A lover of wine, Een liefbebber is geen gebrek. A love-letter, Een minnebrief.

van wyn.
* Love is blind, * De liefde is Love verses, Een minnedicht.

A lover of books, Een beminnaar
Wind.
Love-potion, Een minnedrank.

van boeken.
The more love, the less speech, Love-tricks, Minne-tréken.

A lover of mony, Eon beminnaal * Hoe meerder liefde, boe min- Love-lick, Ziek van liefde.

van geld.
to LOVE, Lief bebben, beminnen,

A. In sommige gevallen gebruikt
He is deeply in love with her, minnen, veel van bouden, gaarn men in plaats van Lover, het
Hy is geweldig op baar ver-
meugen.

woord Fancier , als , A bird liefd.

I love him with all my heart, fancier , Een liefhebber van He is in love with another, Hy Ik bemin bem van ganfcber barte.

gevogelte, enz.
is op een andere verliefd ; by I love him as my brother IK LOVING, Vriendelyk , minnelyk,
beeft zyne zinnen op een andere heb bem 30 lief als mynen broe-

mninzaam.
gezet,
der.

A loving wife , Een vriendelyke
To fall in love , Verliefd wor-He loves the bottle, Hy boudt buisvrouw.
den.
veel van den drank.

A loving woman, Een minnelyk
Ile is fallen in love with her, I love fith exceedingly, Ik mag Vrouwmensch.
Hy is op baar verliefd gewor. zeer gaarn viscb.

Loving friend, Gunstige vriend, ! do not love to go there, Ik

beininde .uriend. * Love and a cough cannot be bid, gaa daar niet gaari.

To all our loving subjects , Aan De min en de boest kunnen niet I don't love to be in such a pla. alle onze gunslige onderdaanen. verborgen blyver.

ce, Ik ben niet gaarn op zuik a LOVING , Lief bebbing , bemin My love , Myn lief , bartje- een plaats.

ning. lief!

He loves to poison what a man Lovingly, Op een vriendelyke wyn To make love unto, Van liefde says, Hy houdt veel van alles te ze, vriendelyk. aanspreeken, uryen.

vergiftigen dat men zegt.

He embraced me very lovingly. He made love unto her , Hy vry- * Love me love my dog, Die veel

Hy ombelsde my seer minnelyk.
de baar.
van my boudt , boudt veel van myn

LOU.
I desired of him of all love, bond.

not to fail, Ik verzogt bem * Love me little and love me long, LOURDAN, Een doeniet, lui.
op alle vriendschap niet te ver- Gy moet my lang lief bebben al

jaard, plompert, zuimen.

is bet niet vuurig:

Lordane

botmuil. That makes me in love with * To love one as the devil loves A. De betekenis deezes woords

him, Dat doet my bens bemir- the holy water, * Iemand beminnen wordt van sommige geoordeeld nen.

als de duivel bet wywater bemint. herkomstig te zyn van de DeeLil 2

ment

der praat.

den.

zen.

nen, die, toen zy Engeland o. A low dwarf, Een korte dwerg. * Where the causy is the lowest, verheerden, zich lui onder de He is of a low stature, Hyis kort the water runs soonest over, Engelfchen in derzelver huizen van persoon.

Daar de kaai het laagst is, loopt neêrzetteden , en op hunnen He is of low extraction , Hy is bet water eerst over. arbeid teerden en smeerden ; van geringe afkomst.

* Full ears of corn hang lowest, en daar van den naam van Lord Corn is at a low rate, 't Koorn Volle koorn-aairen buigen bet Dane, of Heer Deen ontvin- is op een laagen prys.

meest , de deugdzaamste menfcben gen: doch anderen meenen dat A low voice, Een flaauwe stem. zyn bet nederigst. het zyn oorsprong heeft van 't It is low water, 't Is laag wa- LOWING, Geloei, gebulk. Fran/cb woord Lourdaut.

ter.

The lowings of a hawk, Defnoer to LOUŘE, Donker uitzien, zie + To be in a low ebb, In een laa- daar men een valk mee op de band Lowr. gen staat zyn.

boudt. LOURGULARY, (a casting any He is at low condition, Hy is in LOWLY, Néderig, laagjes. corrupt thing into the water, een geringen staat.

Lowly-minded, Nederig van gemoed, the poisoning the water) Het A low pulle, Een slappe (of flaats- ootmoedig inwërpen van krengen in het wa- we) pols.

LOWLINEŠS, Néderig beid, oottrop ter, bet vergiftigen, onbruik- He is become very low, Hy is

digbeid. baar maaken van 't water.

zeer neerslagtig geworden. LOWŇ, zie Lozel. LOURING, zie Lowring.

To bring low, Vernederen , ver. The sky lowrs, De lucht betrëkt. LOUSE, Een luis.

ootmoedigen, verzwakken, doen to LOWRE, Stuurscb kyken , donker A great louse, Een groote luis. vervallen.

uitzien. He is full of lice, Hy is vol lui- His sickness has brought him ve- Lowring countenance,Een stuurseb zen; by beeft bet lyf vol lui- ry low, Hy is gewëldig door of donker gezigt.

zyne ziekte vervallen ; zyne ziek- Lowring weather, Donker of droeHe breeds lice mightily, Hy is te beeft bem machtig aangetast. vig weer.

zeer luisvoedig; de luizen teelenor To speak low, Zacht Spreeken. It is a lowring, day, Het is een lustig by bem voort ; by fokt inag- He must be kept low , Hy moet donkeren dag. tig luizen aan.

kort gehouden worden.

A lowring sky, Een betooger A crab-louse, Een platluis. The Low-countries, de Nederlan- lucht. A wood louse, Een wandluis, den.

Lowringly, Droeviglyk, donkeracbweegluis.

Low-wines, Koele wynen, on- tig. to LOUSE himself, Zich zelven lui- gedestilleerde wynen.

Lowse, zie Louse.
zen, luizen vangen.
to LOW, Loeijen, bulken.

LOY.
Lousy, Luizig , luisvoedig. + He lows like a bullock, Hy bulkt
A lousy fellow, Een luizige vent. als een Stier.

LOYAL, Getrouw.
The lousy disease, De luisziekte. a LOW-BELL, Een scbël met een To be loyal to his Prince, Zy-
Lousiness, Luizig beid.

licht, die de vogelaars gebruiken nen Vorst bouw en getrouw zyn. LOUT, Een boersche ongeschikte om leeuwerikken en andere vo- To loyal party, the party that vent, zie Lowt. geltjes mee te vangen.

stands for the King, Het geLoutish, Ongeschiktelyk.

Low-beller, Een vogelvanger met zo trouwe Volk, de party die den
LOW.
een schël.

Koning aanbangt.
LOW, Laag.
LOWD, Luid, zie Loud.

Loyally, Getrouwlyk.
A low house, Een laag buis. To speak lowder, Luider Spree. Loyalty, Getrouwbeid, getrouwig-
A low fore-head, Een laag voor. ken.

beid. boofd. LOWER, Laager.

LOYN, De tenden. A low Officer, Een onder Offi- The lower shelf, Een plank laager. A loyn of veal , Een kalfs-lendern, cier.

The lower parts of the belly, De nierstuk. At a low rate, Gemakkelyk, goed- onderbuik.

to LOYTER , Leuteren , fammlkoop.

The lower house, Het Laager- len. A low stile, Een laage styl.

buis, 't zy des Parlements, of A loytering fellow, Een leutergar, I cannot find him, high nor van de byéénkomst der Geeste- fammelkous. low, Ik kan hem nergens vin- lykheid.

LOZ. den.

to LOWER, Laager laaten zakken, His reputation begins to run laaten daalen, stryken. LOZEL, or A lazy boody , Eers low, Zyn roem begint merkelyk Lowest, De laagste, bet laag- luijaard, luijelak, straat lyper.

} te verminderen. Lowermost, ste.

LOZENGE, Een vierkantig koekje A low built fhip, Een schip dat The lowelt prise , De minste gemaakt van gedroogde kruiden niet veel voord beeft. prys.

en bloemen, als mede,

een Low funday, (the next funday

't Is the lowest I can sell it for, schuinse ruit , een sebeef vierafter easter) De eerste Zondag Het is de minste prys daar ik bet kant. na Paal'cben. voor kan verkoopen.

LUB.

[ocr errors]
[ocr errors]

LUB.

He has the luck on't, Het geluk LUCUBRATION, Studeeren of wêr. LUBBER, Een ful, sokker, zwab- dient bem.

king by de kaars, nacbt-studie, ber, een lubbert.

I11 luck, Kwaad geluk, tégen- voordeeligen arbeid. An idle lubber , Een luijen vlégel. Bad luck,] Spoed.

LUCULENT, Klaar, duidelyk. A long lubber, Een lange lub- To bring one ill luck, Iemand A luculent proof, Een klaar bebert. ongeluk aanbrengen.

wys. A lubberly, fellow , Een luije Pray don't look at my cards, for

LUD. vent.

you bring me ill luck, Ik bid LUDIBRIOUS, Smaadelyk, SpotteAu abbey lubber, Een lédiggan- U ziet niet in myne kaart; want

lyk. ger, die dik en vet is als een

gy brengt my ongeluk aan. LUDICRAL, Ludicrous , ScbimAbt.

* Luck for the fools, and chance pig, boertig. LUBRICAL, zie Lubricious.

for the ugly, * De gekken kry. LUDIFICATION, Bespotting, beLUBRICITY, Wispelturigbeid, on

gen de kaart.

guicheling zékerbeid. Lucky, Gelukkig, voorspoedig.

LUF. Lubricity , Dartelbeid, ontucb- A lucky thought, Een gelukkigen LUFF, or Lough, (light or flame tigbeid. inval.

to foul with a low bell) Vuur LUBRICIOUS, (slippery, uncer- A lucky hit, Een gelukkige fag.

of licht om vogels méde te van. tain) Slibberig , onzeker. I never saw a man as lucky as

. A lubricious hope, Een onzekere you, ik beb nooit zulk een ge. LUFTS, Loef, sie Loof. boop. Lukkkig Man gezien als gy wyt.

LUG. Dr Lubricious, (fickle, inconstant) Whatsoever he undertakes, he LUG, als, The lug of the ear, Het Wispelturig, onstandvastig.

is always lucky , Hy is altyd oor-lapje, oor-lelletje. She is a great beauty, but very gelukkig in alles wat by onder- To give one a lug, Iemand fobie. lubricious , Zy is een groote neemt.

lyk by de coren trekken. scboonbeid maar zeer wispeltuu. That's lucky indeed, Dit is inder-Alug, or pole to measure land rig. daad gelukkig

with) Een roede of stok om land A lubricious (or unconclusive) A. De geenen die geen gebooren te meeten, argument, Een Rechte , niets be

Engelfchen zyn, gebruiken de to LUG, Trekken. wyzende drangréden.

woorden Lucky en Happy

To lug by the ears, By de ooren Lubricious, or wanton) Dartel, nigmaal verkeerd, zo dat zy

trekken. brood-dronken.

iemand met speelen ziende winter To lug,, (hale or tug) Sleepen, He is a lubricious boy, Het is nen zullen zeggen, You are ve.

voorttrekken. een brood-dronken bengel.

ry bappy. Doch om die woor- To lug one to the gallows, Iemand LUC.

den elk op zyn pas te gebrui- naar de galg Deepen. LUCE, als, A flower de luce, een ken moet men onthouden, dat LUGGAGE, Pakkaadje, flommering, Lifcb bloem, Franfcbe lely. lucky altooś betékend gelukkig

leep. LUCERN, a fort of Russian beast, of voorspoedig, en Happy altyd LUGGED, Getrokken, gesleept.

near the bigness of a wolf, Een vergenoegd, vrolyk, wel te vree- Lugging, Trekking's Reeping, zeker Ruflisch beest van grootte den. Dus is I am very happy,

trekkende. als een wolf.

Ik ben zeer vergenoegd.

LUGUBRIOUS, Rouwig , treurig. LUCID, Hélder, doorschynend. Luckily, Gelukkiglyk.

LUK. | He is mad, but he has fome lu- Luckiness, Gelukkigbeid.

LUKEWARM, Laaww. cid intervals, Hy is krankzin. LUCRATION, Winning.

To grow luke-warm, Laauw wor. nig maar by beeft eenige tusscben- Lucrative, Voordeelig , winst gee- den. poozingen van verstand.

dende.

You told ine, the coffve was hot, Lucidity, Doorsebynendbeid, bilder- He got a lucrative office, Hy kreeg and it is not luke-warm, Gy beid. een profytelyk ampt.

zeide dat de koffy beet was en LUCIFER, de Morgensiar, LUCRE, Gewin , voordeel , pro- zy is niet laauw. Lucifer. fyt.

Luke-warm, Flaauw, onver. LUCK, Geluk.

For lucres fake, Om gewins Scbillig I have no luck, Ik beb geen ge

wille.

So then because thou art luke. luk. Filthy lucre, Vuil gewin.

warm, and neither cold nor hot, If luck seryes, Zo 't geluk dienen Lucrous, Voordeelig, profytelyk. I will spue thee out of my mouth, wil. LUCTATION, Worsteling:

Revelation , Chapt. III. vs. 16] It was never my luck to see hiin, LUCTIFEROUS, Droefbeid , rouw 200 dan, oin dat gy laauw zyt, Ik beb nog nooit bet geluk gebad aanbrengende.

ende noch koud noch beet, ik zal van bem te zien. Lucificableness, Treurigbeid.

U uit mynen mond spouwen. Good luck, Goed geluk, voor. Luctifick, Rour verwekkende. Lukewarmness, Laauwbeid, laarSpoed. Luctifonous, Treurgalmende.

wigbeid. I with you good luck, Ik wensch Luctuous, Treurig, droevig.

Luke-warmness, Flaauw. * voor poed.

onverscbilligbeid. L113

LUL.

[ocr errors]

men.

[ocr errors]

LUL.

LUNCH, Een bomp, bacht.' LURE, Een lokvogel, een Vogel to LULL, Zuijens.

A great lunch of bread, Een groo- dien de Valkeniers laaten vlie: To lull asleep, In Jaap zuljen te bomp broods.

gen, om hunnen Valk weer te | When the devil lulls us asleep A lunch of bacon Een bacbt doen komen als hg zynen roof in sin, Als de duivel ons in de Spēks.

naajaagt; of anders een gemaakzonden in aap wiegt.

Lunchion, Een stuk eeten dat men te Vogel waar médezy dit Lullaby,

Een Naapdeunt. een kind s'ncbtermiddags tusschen zelfde verrichten,
je, zuije zuije de maaltyden geeft.

to LURE, Lokken, (gelyk de Val. a Lullaby song, kindtje. LUNES, Snoertjes die wen op myt keniers.)

Lulled alleep, In Naap gezuid. om een valk te rug te doen ko. To lure (allure or decoy) one, A lulling alleep, In Shaap zui

Iemand verlokken, verleiden. jing.

LUNGIS, (a Nim now.back, a Lured, Gelokt.
LUM.

dreaming lusk ) Een druil-oor, LURID, Bleek, doods, blond ehe LUMBAR, or Lombary, Dat tot een droomige vent.

blaauw. de lenden beboort. LUNGS, De lang.

Luridness, Bleekbeid, doodsbeid. LUMBER, Rommeling, frullen, 't He had good lungs, Hy beeft een to LURK, Loeren, - in een scbuil. Rechtste buisraad. goede long, by beeft een langen

bock verborgen zyn. LUMINĂRIES , Lichten, groote of typen adem.

To lurk in caves, In boolen loelicbten., gelyk als de Zon en To clear one's lungs , Zyn long ren. de Maan.

zuiveren.

To lurk up and down , Zich bier Lamination, Verlichting.

The pipe of the lungs, De long- en daar werfcbuilen. Luminous, Zeer licbt, belder.

рур.

Here lurks, my dear, no busy LUMP, Een klomp, brok, kluit. Lung-wort, Longekruid.

fpy, Hier verfcbuilt zich, mens A lump of metal, Een klomp me- LUPINE, Lupyn, vygboon. .

lief, geen woelend verspieder. tanls.

Lurked, Geleerd, versc boolen.

LUR. # A lump of fefh, Een groot stuk

Lurker, Een Jcbuiler, Loeroink. vleescb.

LURCH, Dubbelde winst in 't spēl, Lurking, Loering » verschuiling, Ex. Only look that lump of flesh [te weeten eens zo veel als men loerende, verfcbuilende. chere, Ziet iny daar dat lomp om speelt.]

To lie lurking, Op de loer kg. stuk vleefcb, (die dikke vent) To leave one in the lurch, le|

gende. eens aan.

mand in 't naauw. laaten , iemand A lurking fellow, Een leer A lump of earth, Een kluit aarde. in den pekel laaten steeken.

vink. To sell by the lump, In 't gros', # Fortune has left him in the lurch, A lurking-hole, Een fcbuillo,

by de boop, de rommel-zoo ver- Het fortuin beeft bem den nek schuilboek, béter A Spy bole or koopen.

toegekeerd. A lump of rags , Een boop vodden. To ly upon the lurch, Op zy- LURRY, Geraas, zic Lerry. Lump, Een Visch, genaamd Srot- ne luimen leggen , op argbeid

LUS. tolf.

LUSCIOUS,
Lumpish, Zwaar , onbebouwen, plomp to LURCH, Dülbeld in 't spēl win- LUSHIOUS; } Malzoet.

. Alumpish fellow, Een plompe galt.

loeren.

Lushious wine, Malzoete wyn. Lumpithly, Plompelyk, lompiglyk. Lurched , Dubbeld gewonnen, ge

A melon has a lushious taste, Een Lumpishness, Plompbeid, swaarte. loerd.

meloen beeft een malzoete smaak. LUN.

You lurched me twice, but this Lushious meats, Malzoete lige LUNAR, Dat tot de maan behoort.

game I'll do it you, t. Gy hebt zen. LUNATICK, Maanziek, inaanzucb. my nu tweemaal fan gemaakt , Aluthious stile, Een vlyende styl, tig, byzinnig.

maar dit spel zal ik bet u doen. 1 fluweele woorden. Lunacy, Maanziekte , maanzuchtig-He has lurched me, Hy beeft Lushiously, Malzoetacbtig , wala beid, byzinnigbeid.

my geloerd; by heeft my to de gelyk. Io be troubled with lunacy, Met neus gebad; by beeft my een voor. | Lushiousness, Malzoetbeid.

de inaanziekte gequeld, maanziek deel afgekeeken; bay beeft my de a LUSK, Een boom lui menfcb. 3уп.

loef afgestoken.

Luskiness, Luibeid, traag beid. To be smitten with lunacy, Krank- Lurcher, Loerder, die op zyne luimen I LUSORY, Vrolyk, speelscb. zinnig zyn.

legt.

LUST, Luft, geile lujt, begeerlykLUNATION, (the space of time Lurcher, (a kind of dog) Een beid. from one moon to another) laage bond, brak.

The last of the flesh, De juffers Maandelykfcbe loop der manne, Lurching, Dubbele winning, Fan of begeerlykbéden des vleefcbs. They plant, and low according to

maaking

To bridle his lust, Zynen luft irthe different lunations, Men | Lurching , op de loer leggen- toomen. plant en zaait naar de onderscbei. de.

To satisfy his lust , Zyne geile Alene Maanen, na dat de Maan | LURDANE, Luijaart, zie Lor- lust voldoen , zynen luft blue toe of afneemt. dane.

scben.

[ocr errors]

peep bole.

[ocr errors]
[ocr errors]

.

[ocr errors]

nero,

[ocr errors]
[ocr errors]
« FöregåendeFortsätt »