Sidor som bilder
PDF
ePub

zen.

nen, die, toen zy Engeland o. A low dwarf, Een korte dwerg. * Where the causy is the lowest, verheerden, zich lui onder de He is of a low stature, Hyis kort the water runs soonest over, Engelfchen in derzelver huizen van persoon.

Daar de kaai het laagst is, loopt neêrzetteden , en op hunnen He is of low extraction , Hy is bet water eerst over. arbeid teerden en smeerden ; van geringe afkomst.

* Full ears of corn hang lowest, en daar van den naam van Lord Corn is at a low rate, 't Koorn Volle koorn-aairen buigen bet Dane, of Heer Deen ontvin is op een laagen prys.

meest , de deugdzaamste menfcben gen: doch anderen meenen dat A low voice, Een flaauwe stem. zyn bet nederigst. het zyn oorsprong heeft van 't It is low water, 't Is laag wa- LOWING, Geloei, gebulk. Fran/cb woord Lourdaut.

ter.

The lowings of a hawk, Defnoer to LOUŘE, Donker uitzien, zie + To be in a low ebb, In een laa daar men een valk mee op de band Lowr. gen staat zyn.

boudt. LOURGULARY, (a casting any He is at low condition, Hy is in LOWLY, Néderig, laagjes. corrupt thing into the water, een geringen staat.

Lowly-minded, Nederig van gemoed, the poisoning the water) Het A low pulle, Een slappe (of flaats ootmoedig inwërpen van krengen in het wa we) pols.

LOWLINEŠS, Néderig beid, oottrop ter, bet vergiftigen, onbruik He is become very low, Hy is

digbeid. baar maaken van 't water.

zeer neerslagtig geworden. LOWŇ, zie Lozel. LOURING, zie Lowring.

To bring low, Vernederen , ver. The sky lowrs, De lucht betrëkt. LOUSE, Een luis.

ootmoedigen, verzwakken, doen to LOWRE, Stuurscb kyken , donker A great louse, Een groote luis. vervallen.

uitzien. He is full of lice, Hy is vol lui His sickness has brought him ve Lowring countenance,Een stuurseb zen; by beeft bet lyf vol lui ry low, Hy is gewëldig door of donker gezigt.

zyne ziekte vervallen ; zyne ziek Lowring weather, Donker of droeHe breeds lice mightily, Hy is te beeft bem machtig aangetast. vig weer.

zeer luisvoedig; de luizen teelenor To speak low, Zacht Spreeken. It is a lowring, day, Het is een lustig by bem voort ; by fokt inag He must be kept low , Hy moet donkeren dag. tig luizen aan.

kort gehouden worden.

A lowring sky, Een betooger A crab-louse, Een platluis. The Low-countries, de Nederlan lucht. A wood louse, Een wandluis, den.

Lowringly, Droeviglyk, donkeracbweegluis.

Low-wines, Koele wynen, onto LOUSE himself, Zich zelven lui gedestilleerde wynen.

Lowse, zie Louse.
zen, luizen vangen.
to LOW, Loeijen, bulken.

LOY.
Lousy, Luizig , luisvoedig. + He lows like a bullock, Hy bulkt
A lousy fellow, Een luizige vent. als een Stier.

LOYAL, Getrouw.
The lousy disease, De luisziekte. a LOW-BELL, Een scbël met een To be loyal to his Prince, Zy-
Lousiness, Luizig beid.

licht, die de vogelaars gebruiken nen Vorst bouw en getrouw zyn. LOUT, Een boersche ongeschikte om leeuwerikken en andere vo To loyal party, the party that vent, zie Lowt. geltjes mee te vangen.

stands for the King, Het geLoutish, Ongeschiktelyk.

Low-beller, Een vogelvanger met zo trouwe Volk, de party die den
LOW.
een schël.

Koning aanbangt.
LOW, Laag.
LOWD, Luid, zie Loud.

Loyally, Getrouwlyk.
A low house, Een laag buis. To speak lowder, Luider Spree. Loyalty, Getrouwbeid, getrouwig-
A low fore-head, Een laag voor. ken.

beid. boofd. LOWER, Laager.

LOYN, De tenden. A low Officer, Een onder Offi The lower shelf, Een plank laager. A loyn of veal , Een kalfs-lendern, cier.

The lower parts of the belly, De nierstuk. At a low rate, Gemakkelyk, goed onderbuik.

to LOYTER , Leuteren , fammlkoop.

The lower house, Het Laager len. A low stile, Een laage styl.

buis, 't zy des Parlements, of A loytering fellow, Een leutergar, I cannot find him, high nor van de byéénkomst der Geeste fammelkous. low, Ik kan hem nergens vin lykheid.

LOZ. den.

to LOWER, Laager laaten zakken, His reputation begins to run laaten daalen, stryken. LOZEL, or A lazy boody , Eers low, Zyn roem begint merkelyk Lowest, De laagste, bet laag

}

luijaard, luijelak, straat lyper. te verminderen. Lowermost, ste.

LOZENGE, Een vierkantig koekje A low built fhip, Een schip dat The lowelt prise , De minste gemaakt van gedroogde kruiden niet veel voord beeft. prys.

en bloemen, als mede,

een Low funday, (the next funday

't Is the lowest I can sell it for, schuinse ruit , een sebeef vierafter easter) De eerste Zondag Het is de minste prys daar ik bet kant. na Paal'cben. voor kan verkoopen.

LUB.

, }

LUB.

He has the luck on't, Het geluk LUCUBRATION, Studeeren of wêr. LUBBER, Een ful, Rokker, zwab dient bem.

king by de kaars , nacht-studie, ber, een lubbert.

Ill luck, Kwaad geluk , tégen. voordeeligen arbeid. An idle lubber, Een luijen vlégel.

Spoed.

LUCULENT, Klaar, duidelyk. A long lubber, Een lange lub To bring one ill luck, Iemand A luculent proof, Een klaar bebert. ongeluk aanbrengen.

wys. A lubberly, fellow , Een luije Pray don't look at my cards, for

LUD. vent.

you bring me ill luck, ik bid LUDIBRIOUS, Smaadelyk, SpotteAu abbey lubber, Een lediggan u ziet niet in myne kaart; want

lyk, ger, die dik en vet is als een gy brengt my ongeluk aan. LUDICRAL, Ludicrous , ScbimAbt.

* Luck for the fools, and chance pig, boertig. LUBRICAL, zie Lubricious.

for the ugly, * De gekken kry. LUDIFICATION, Bespotting, beLUBRICITY, Wispelturigbeid, on

gen de kaart.

guicheling zekerbeid. Lucky, Gelukkig, voorspoedig.

LUF. Lubricity , Dartelbeid, ontucb A lucky thought, Een gelukkigen LUFF, or Lough, (light or flame tigbeid. inval.

to foul with a low bell) Vuur LUBRICIOUS, (flippery, uncer A lucky hit, Een gelukkige sag.

of licht om vogels mede te van• tain) Slibberig, onzeker.

I never saw a man as lucky as gen. A lubricious hope, Een onzekere

you, Ik beb nooit zulk een ge- LUFF, Loef , zie Loof. boop. lukkkig Man gezien als gy zyt.

LUG. Lubricious, (fickle, inconstant) Whatsoever he undertakes, he LUG, als, The lug of the ear, Het Wispelturig, onstandvastig.

is always lucky , Hy is altyd oor-lapje, oor-lelletje. She is a great beauty, but very gelukkig in alles wat by onder To give one a lug, Iemand sobie. lubricious , Zy is een groote neemt.

lyk by de ooren trekken. Scboonbeid maar zeer wispeltuu. That's lucky indeed , Dit is inder- A lug, (or pole to measure land rig. daad gelukkig

with) Een roede of stok om land A lubricious (of unconclusive). A. De geenen die

geen gebooren te meeten. argument, Een slechte , niets be

Engelschen zyn , gebruiken de to LUG, Trekken. wyzende drangréden.

woorden Lucky en Happy

To lug by the ears, By de ooren Lubricious, or wanton) Dartel, nigmaal verkeerd, zo dat zy

trekken. brood-dronken.

iemand met speelen ziende win. To lug, (hale or tug) Sleepen, He is a lubricious boy, Het is nen zullen zeggen, You are ve

voorttrekken. eeri brood-dronken bengel.

ry bappy. Doch om die woor To lug one to the gallows, Iemand LUC.

den elk op zyn pas te gebrui naar de galg Reepen. LUCE, als, A power de luce, een ken moet inen onthouden, dat LUGGAGE, Pakkaadje, slommering, Lisch bloem, Franfcbe lely.

lucky altoos betékend gelukkig Neep. LUCERN, a sort of Russian beast, of voorspoedig, en Happy altyd LUGGED, Getrokken, gesleept.

near the bigness of a wolf, Een vergenoegd, vrolyk , wel te vree. Lugging, Trekking's peeping, zéker Rullisch beest van grootte den. Dus is I am very bappy,

trekkende. als een wolf.

Ik ben zeer vergenoegd.

LUGUBRIOUS, Rouwig , treurig. LUCID, Hélder, doorschynend. Luckily, Gelukkiglyk.

LUK. He is mad, but he has fome lu- Luckiness, Gelukkigbeid.

LUKEWARM, Laauw. cid intervals, Hy is krankzin. LUCRATION, Winning.

To grow luke-warm, Laauw wor. nig maar by beeft eenige tusschen- Lucrative, Voordeeliz , winst gee deu. poozingen van verstand.

dende.

You told ine, the coffe was hot, Lucidity, Doorsebynendbeid, belder He got a lucrative office, Hy kreeg and it is not luke-warm, Gy beid. een profytelyk ampt.

zeide dat de koffy beet was en LUCIFER, de Morgenstar, LUCRE, Gewin , voordeel , pro zy is niet laauw. Lucifer. fyt.

Luke-warm, Flaauw, onverLUCK, Geluk.

For lucres fake, Om gewins Scbillig I have no luck, Ik beb geen ge

wille.

So then because thou art lukeluk. Filthy lucre, Vuil gewin.

warm, and neither cold nor hot, If luck ferves, Zo 't geluk dienen Lucrous, Voordeelig, profytelyk. I will spue thee out of my mouth, wil. LUCTATION, Worsteling.

(Revelation , Chapt. 1!1. vs. 16.] It was never my luck to see hiin, LUCTIFEROUS, Droefbeid , rouw 290 dan, oin dat gy laauw zyt, Ik beb nog nooit bet geluk gebad aanbrengende.

ende nocb koud noch beet, ik zal van dem te zien. Luctificableness, Treurigbeid.

u uit mynen mond spouwen. Good luck , Goed geluk, voor. Luctifick, Rouw verwekkende. Lukewarmness, Laauwbeil, laarJpoed. Luctisonous, Treurgalmende.

wigbeid. I wish you good luck, Ik wensch Luctuous, Treurig, droevig.

Luke-warmness, Flaauwbeid, 1 voor poed.

onverfcbilligheid. LI13

LUL.

[ocr errors]
[ocr errors]

men.

LUL.

LUNCH, Een bomp, bacht.' LURE, Een lokvogel, een Vogel to LULL, Zuijens.

A great lunch of bread, Een groo dien de Valkeniers laaten vlie: To lull asleep, In Jaap zuljen te bomp broods.

gen, om hunnen Valk weer te | When the devil lulls us asleep A lunch of bacon Een bacbt doen komen als hg zynen roof in sin, Als de duivel ons in de Spēks.

naajaagt; of anders een gemaakzonden in aap wiegt.

Lunchion, Een stuk eeten dat men te Vogel waar médezy dit Lullaby,

Een Naapdeunt. een kind s'ncbtermiddags tusschen zelfde verrichten,
je, zuije zuije de maaltyden geeft.

to LURE, Lokken, (gelyk de Val. a Lullaby song, kindtje. LUNES, Snoertjes die wen op myt keniers.)

Lulled alleep, In Naap gezuid. om een valk te rug te doen ko. To lure (allure or decoy) one, A lulling alleep, In Shaap zui

Iemand verlokken, verleiden. jing.

LUNGIS, (a Nim now.back, a Lured, Gelokt.
LUM.

dreaming lusk ) Een druil-oor, LURID, Bleek, doods, blond ehe LUMBAR, or Lombary, Dat tot een droomige vent.

blaauw. de lenden beboort. LUNGS, De lang.

Luridness, Bleekbeid, doodsbeid. LUMBER, Rommeling, frullen, 't He had good lungs, Hy beeft een to LURK, Loeren, - in een scbuil. Rechtste buisraad. goede long, by beeft een langen

bock verborgen zyn. LUMINĂRIES , Lichten, groote of typen adem.

To lurk in caves, In boolen loelicbten., gelyk als de Zon en To clear one's lungs , Zyn long ren. de Maan.

zuiveren.

To lurk up and down , Zich bier Lamination, Verlichting.

The pipe of the lungs, De long en daar werfcbuilen. Luminous, Zeer licbt, belder.

рур.

Here lurks, my dear, no busy LUMP, Een klomp, brok, kluit. Lung-wort, Longekruid.

fpy, Hier verfcbuilt zich, mens A lump of metal, Een klomp me- LUPINE, Lupyn, vygboon.

lief, geen woelend verspieder. tanls.

Lurked, Geleerd, versc boolen.

LUR. # A lump of fefh, Een groot stuk

Lurker, Een Jcbuiler, Loeroink. vleescb.

LURCH, Dubbelde winst in 't spēl, Lurking, Loering » verschuiling, Ex. Only look that lump of flesh [te weeten eens zo veel als men loerende, verfcbuilende. chere, Ziet iny daar dat lomp om speelt.]

To lie lurking, Op de loer kg. stuk vleefcb, (die dikke vent) To leave one in the lurch, le gende. eens aan.

mand in 't naauw. laaten , iemand A lurking fellow, Een leer A lump of earth, Een kluit aarde. in den pekel laaten steeken.

vink. To sell by the lump, In 't gros', # Fortune has left him in the lurch, A lurking-hole, Een fcbuillo,

by de boop, de rommel-zoo ver Het fortuin beeft bem den nek schuilboek, béter A Spy bole or koopen.

toegekeerd. A lump of rags , Een boop vodden. To ly upon the lurch, Op zy- LURRY, Geraas, zic Lerry. Lump, Een Visch, genaamd Srot ne luimen leggen , op argbeid

LUS. tolf.

LUSCIOUS,
Lumpish, Zwaar , onbebouwen, plomp to LURCH, Dülbeld in 't spēl win- LUSHIOUS; } Malzoet.
Alumpish fellow, Een plompe galt.

loeren.

Lushious wine, Malzoete wyn. Lumpithly, Plompelyk, lompiglyk. Lurched , Dubbeld gewonnen, ge

A melon has a lushious taste, Een Lumpishness, Plompbeid, swaarte. loerd.

meloen beeft een malzoete smaak. LUN.

You lurched me twice, but this Lushious meats, Malzoete lige LUNAR, Dat tot de maan behoort.

game I'll do it you, t. Gy hebt zen. LUNATICK, Maanziek, inaanzucb. my nu tweemaal fan gemaakt , Aluthious stile, Een vlyende styl, tig, byzinnig.

maar dit spel zal ik bet u doen. 1 fluweele woorden. Lunacy, Maanziekte , maanzuchtig-He has lurched me, Hy beeft Lushiously, Malzoetacbtig , wala beid, byzinnigbeid.

my geloerd; by heeft my to de gelyk. Io be troubled with lunacy, Met neus gebad; by beeft my een voor. | Lushiousness, Malzoetbeid.

de inaanziekte gequeld, maanziek deel afgekeeken; bay beeft my de a LUSK, Een boom lui menfcb. 3уп.

loef afgestoken.

Luskiness, Luibeid, traag beid. To be smitten with lunacy, Krank- Lurcher, Loerder, die op zyne luimen I LUSORY, Vrolyk, speelscb. zinnig zyn.

legt.

LUST, Luft, geile lujt, begeerlykLUNATION, (the space of time Lurcher, (a kind of dog) Een beid. from one moon to another) laage bond, brak.

The last of the flesh, De juffers Maandelykfcbe loop der manne, Lurching, Dubbele winning, Fan of begeerlykbéden des vleefcbs. They plant, and low according to

maaking

To bridle his lust, Zynen luft irthe different lunations, Men | Lurching , op de loer leggen toomen. plant en zaait naar de onderscbei. de.

To satisfy his lust , Zyne geile Alene Maanen, na dat de Maan | LURDANE, Luijaart, zie Lor lust voldoen , zynen luft blue toe of afneemt. dane.

scben.

peep bole.

.

nero,

to LUST, Luft bebben, begeeren. / Luted, Met leem besmeerd, be- ja Toly in state, Op een ParadeTo lust after a thing, Zyn luft leemd, digt gestreeken.

bed leggen, als doode Vor.

sten. op iets gezet bebben, iets bëftig Luteous, Kleiacbtig. begeeren.

LUTHERANISM, De Luterschen, To ly, (or lodge ) +'Huis zyn, To lust after a woman, Met gei. de leer. der Luterscben of Lu woonen, zyn verblyf houden. le luft tegens eenie Vrouw ont tber'sgezinden.

Where does he ly? Waar saapt steeken zyn ; op een Vrouwmenfcb LUTHERANS, De Lutberaanen. by ? waar is by t'buis ? verbit zyn.

LUTING, from to lute, Het Spee The supreme power lyes (or is Lufted, Belujt, begeerd.

len op de luit.

lodged) in the King's person, LUSTER, Luister, glans.

LUTULENCE, Vuiligheid, mod De oppermacbt brisvest in de per to LUSTER , Luisteren, glanfig derigbeid.

foon des Konings. maaken.

Lutulent, Morlig, vuil, modderig. To ly, (or be fituated) Gelégen LUSTFUL, Door de luft geprik

LUX.

zyn. keld, geil.

to LUXATE, Uit bet lid bren His garden lyes on a hill, Zyn A lustfull defire, Een geile luft. gen, verstuiken.

tuin is op een berg gelégen, legt Such a thing will make one luft- Luxated, Uit bet lid gebracht , ver op eenen berg. ful, Zulk een ding spoort tot 012 tuikt.

To ly lurking, Op de loer legtucbt aan.

My shoulder is luxated , Myn gen: Luftfully, Onkuiscbelyk.

schouder is. uit bet lid.

To ly open, Open leggen. To look lustfully upon one, le. I luxated my ankle, Ik beb myn

To ly' fick, Ziek leggen. mand met onkuiscbe oogen aan

enkel verstuikt.

To ly fick a bed, Ziek te bedde zien.

LUXATION, Verstuiking , wyking Leggen. Lustfulness, Onkuische begeerlyk uit bet lid.

To ly idle, Werkeloos zyn. beid.

LUXURY, Weelde, weeldrigbeid, It.lyes heavy in my stomach, LUSTY, Lustig, wakker, louter. overdaad.

Het legt my swaar in de maag. A lufty wench, Een luftige kleun Luxuriant, Weelig.

Here in lyes your bappiness, of meid. A luxuriant plant, Een al te wees

Hier in bestaat uw vergenoeging, Lufty fellows, Loutere kaerels.

lig gewas

iw gelukzaligbeid. Lustily, als , To work lustily, Wak + Luxuriant in. speech, Zeer woor + You may disemble as much as ker of lustig werken. denryk, weelig in Spraak.

your please , but she lyes at To eat and drink luftily, Sinaa

+ A luxuriant health, Een overtol the bottom of your heart, Gy kelyk eeten en drinken. lige gezondbeid.

moogt bet ontveinzen zo veel als To drink luftily, Sterk drinken, f a luxuriant writer , Een vin. gy wilt, sy legt dog in uw bart bet glas bèlder rond laaten gaan. dingryke scbryver.

begraven. Luftiness, Wakkerbeid, kloekte.

Luxuriant fe, Wild, weelig t. This argument lyes strong upon Lustless, Zonder luft, liisteloos.

vleescb.

them, Deeze drangréden knelt -LUSTRATION, Een onimegang, Luxurious, Weeldrig, werdradig. bun, is van gewicht by bun.

wying, zuivering (om. 't vyfde A luxurious spendihrift, Een weella on It lyes in your breast or powers, jaar.) drige doorbrenger.

or it lyes all upon you , Hec LUSTRÉ, Luister , als ook, de Luxuriouny, Weeldriglyk, overdaa bangt gebeel van u af. tyd van L maanden, of V jaar. diglyk.

This fia fall.ly at your door, LUSTRIFICK , Zuiverende, pur Luxuriousness, Weeldrig beid, wee

Deeze zonde zult gy op uw geerende. ligbeid, overdaadig beid.

kening bebben.

3 Luftrifical water , Zuiverend of

LUZ..

These commodities will ly a reinigend water, wy: water. LUZARN, Een zeker beest. ,. zie great while upon your hands, LUT. Lucern.

Gy zult die waaren lang in banJUTANIST, Luitspeelder.

LY.

den houden, gy zult 'er niet ligt LUTE, Een luit.

to LY, Leggen, t'buis leggen , be afkomen. To play on the lute, Op de luit rusten.

To ly under an imputation, Speelen.

To ly down, Neêrleggen, tera Onder eene beschuldiging leggen. Alute-player, Een luitspeelder, pen leggen.

To ly under a mistake, Een misluiteni/t.

His talent does not lay that way, Nag bebben, een verkeerd begrip. A lute-string., De snaar van een Zyne bekwaambeid strekt zicb daar koesteren. luit. toe niet uit.

To ly under a distemper , Met To raise or let down the lute To ly, (to be extended in, or een kwaal worstelen. strings, De luit fraaren spannen on a bed) Te bed leggen.

To ly under a great, affliction, of ontspannen. What inakes you ly in bed so

Zeer bedroefd zyn. LUTESTRING, (a sort of silk) so long? Waarom blyft gy 20 Religion has always lain under fo. Taf, dubbeld taf. lang te bed leggen?

me prejudices, De Godsdienst is to LUTE, Lymen, digt stryken, They ly together, Zy Naapen by nooit vry geweest van alle voor[gelyk de Chimisten doen.] malkander, op één bed.

oordeelen.

She

a

MAC

de.

She lay under mortifications in of wandelscbool daar Aristoteles

LYS. abundance, Zy beeft ongemeen de Philosophie te Athenen al LYSARD, Een draak, zie Lizard. veel verdriet gebad.

wandelende onderwees. To ly under an obligation , On LYCIUM, (the boxthorn, or the

MAC. der eene verplichting leggen. decoction of it) De palmdoorn My honour lies at stake, Myn of bet afziedzel daar van.

AC, Een lerfcb woord, beté. eer bangt'er van af.

LYE.

kenende Zoon, als Mac-WilTo ly about, to ly up and down, LYE, Loog.

liam, Willems zoon: 20 heeft Verspreid, verstrooid leggen. To wash with lye, Met loog was men in Engeland ook Naamen Her flowers ly about her, Zy Schen.

beginnende met Fitz, als Fitzis niet wel te pas, zy beeft de a LYE, Een leugen, zie Lie.

James, Jakobs zoon, doch dit verandering, I de maan sobynt to LYE, Liegen.

is Schotscb. agter de kerk. Lyer, Een leugeraar.

MACARONICK, Door malkander To ly IN, In de kraam komen, in

LYG.

gemengd, boertig. Een Ge. de kraam leggen.

LYGURE, (a sort of precious stone, dicht waar van de eene regel His wife lyes in, Zyn Vrouw legt Exod. XXVIII: 19.) Hyacinth, Latyn, en de andere Engelscb in de kraam.

een der Steenen in Aarons borst. of Duitfcb enz. is. To ly with a woman, By een lap.

MACAROONS , Suiker-gebak vaz Vrouwspersoon saapen,een Vrouw

LYI.

amandelen en eijeren , makrons. beflaapen.

LYING , Lieging , liegende , MACE, Foely, muscbaaten-bloem. He lay with her, Hy heeft baar leugenachtig.

a MACE, Een gulde staf, hebben. bestaapen, Hy beeft met baar te A lying wench, Een leugenachti de een dikke - knop aan 't bo. doen gebad. ge feeks.

venste end, byna op de ma. The Tips lay at anchor, De LYING, Legging, leggen nier van een kelk, met de wa. fcbépen lagen ten anker.

pens van den Koning en de He lay in the field all night, A lying down, Nederlegging. Stad, en een Kroon daar op, Hy lag den gantscben nagt op She is near her lying down, dien men ia Engeland voor 't veld.

Zy moet baast in de kraam, by eenige hooge Amptenaaren It lyes me in a great deal , Het gaat op 't left, sy is op baar ui draagt, gelyk als voor den Mazēt my veel te rug, bet kost my terste.

jor van Londen, of den spree. veel geld.

A lying in wait, Een belaaging , ker van 't Parlements huis. If it ever lyes in my way to beloering,

Mace-bearer, Een stafdraager. serve you, Als het ooit in myn

LYM.

to MACERATE, Weeken, vermogen is om u dienst te doen. LYMPHATHICK, als ;

quellen, vermoeijen, afslooven, That lyes in my way, (or is a The lymphathick veins, De water. afmatten, vermageren. hinderance to me) Dat is my aders, de aders, pypjes, vaatjes Macerated, Geweekt , — gequeld, in de weg , dat verbindert my. wiar door 't waterig vocbt der afgemat , afgesloofd, vermaOne of the greatest difficulties klieren in 't bart vloeit.

gerd. that_lyes in an Atheist way, Lymphathick, (or distracted) Dol Macerating, 7 Weeking ,

quel is, Een van de grootste zwaa driftig, woedende.

ling, afslooving, der rigbéden, die de Godloocbenaars

LYN.

Maceration, magering: verbinderen, is.

LYNCEAN or Lynceous, (quick to MACHINATE, Berokkenen , 1 should come to a great estate, fighted) Scberp van gesigt.

kwaad stooken, kwaad brouwen, but that he lyes in my way, LYNCURIS, Een soort van barn ganstooken. Als by iny niet in den weg was, steen of amber.

Machination, Kwaad tooking, kwaadzou ik nog een aanzienlyk kapi. LYNX, Een locbs , [ zéker beest brouwing, berokkening. taal kunnen krygen.

als een Wolf, van een scherp Machinator, Een berokkenaar , gas. Co To ly in wait for one, Iemand gezigt.]

Stooker, aansticbter. belaagen.

To have a lynx-like 'eye, Locbs MACHINE, Een werktuig, kortI'll do what lyes in me, Ik zal oogen hebben , zeer scherp van werk. myn best doen, ik zal al doen gezigt zyn.

MACHINERY, Konst-werktuigen, wat in myn vermogen is.

LYO.

konst- en vlieg-werken, als op LYON, Een Leeuw, zie Lion. het Schouwburg. LYC.

Lyoness, Leeuwin, zie Lioness. MACHINIST, Een konft-werktuig. LYCANTROPHY, (the frenly or

LYR.

maaker. madness of a wolf-man) Wolfs- LYRE, Een lier, barp.

MACIATION, Vermagering. dolligheid, ylhoofdigheid, razer Lyrick verses, Lierdichten , lier- MACILENCY, Magerbeid. ny, dolle buy van een krankzin

zangen.

MACKREL, Makreel, [zékere nigen.

A lyrick poet, Een Lier-dicb visch.) LYCEUM, (a famous school of ter.

to MACKLE,Goederen , voor de was. Aristotle near Atbens:) Lyceus Lyrist, Een Lierspeelder.

vers, aan de Groliars verkoo, 61.

[ocr errors]

}

MAC

« FöregåendeFortsätt »