Sidor som bilder
PDF
ePub

Een eenvou.

A malapert fellow, Een moedwil: | Maliciously, Boosaardiglyk

als zynde gewapend met een lige gast. spyt.

mannelyk lid ; en de vrouw Malapertly, Moedwilliglyk, baldaa- MALIGN, Boosaardig.

noemden ze Womb man ; als diglyk.

to MALIGN, Haatdraagen, wrok zynde een mensch met een Malapertness, Moedwilligbeid, bal ken, benyden.

baarmoeder, en daar van komt daadigbeid, stout beid. Malignant, Kwaadaardig, boosaar

het woord Woman. to MALAXATE, Zagt, week maa dig, een booskop.

A plain honest inan, ken.

A malignant fever, Een kwaad dig braaf man. Malaxation, Weekmaaking.

aardige koorts.

Man (or husband) and wife, Man MALE, Mannelyk , bet man- Malignantly, Boosaardiglyk.

en Vrouw. netje. Malignity, Boosaardigheid, wrok..

To thew one's self a man, Male and female, Van 't manne MALKIN, Een bakkers stokdweil,

Zich als een dapper man gedra. lyk en vrouwelyk geslacht; man zie Maulkin,

gen. neken en wyfken.

MALL, or Pall-mall, Een maalie ar to live like a man, (or like a Issue male, Mannelyke afstamine

baan.

gentleman) Als een fatzoenlyk ling. Mall-stick, Een maaliekolf.

man leeven. -+Male practise, Misdryf, ontrouw- t MALL , In de maaliebaan kol c A man, (one, some body) lebeid, diefstal. ven, maliën.

mand. Of the male kind, Van 't man MALLARD, Het mannetje van een

To do a man a courtefie , lemand nelyk geslacht. wild eend.

eene beleefdbeid bewyzen. MALE, Een maal, zie Mail. MALLEABLE, Dat met een bamer A man, (at draughts) Een damMALECONTENT, Misnoegd, kan uitgeslagen worden, dat ge Schyf. tonvrede.

Smeed kan worden , gesmydig, A man, (at chess) Een stuk, op The malecontented, De misnoeg. buigzaam, smeedbaar.

't Schaak-bord. den. Malleated, Uitgesmeed, uitgeklopt.

An ill contrived man , Een slechtMALEDICTION, Vervloeking MALLET, Een boute baner, beuk hoofd, een balue gëk. kwradspreeking , lastering. bamer, malie.

To come to a man's state, Mario MALEFACTOR, Een boosdoener, MALLOWS, Malwe , maluwe, baare jaaren krygen. kwaaddoener, misdardige.

kaasjes kruid.

When I became a man, Wanneer To punish malefactors, Misdaa Marsh mallows, Heemswortel.

ik een man wierd. ders straffen.

MALMSEY, Malvezy, een soort He is grown a man, Hy is een MALEFICE, Een boos stuk , een van zoete wyn komende uit de man geworden. kroaade daad.

Straat.

A thing neither seen nor heard Malcficence, Kwaadaardigbeid. MALT, Mout, geschoote garst om of by man, Een zaak niet van MALEGERENT, Van een kwaad van te brouwen.

menscben gezien nocb geboord. gedrag. Malt(ter, Een mouter, moutmaaker.

A. Man komt dikwerf overeen met MALETENT, or Maletolte, (a toll A malt-kiln, Een eest, moutery,

ons woordtje Men, als; of forty shillings, formerly A malt-mill, Een moutery, mout

So as a man might easily perceipaid for every fack of wool) moolen.

ve, Zo als men gemakkelyk beo Een zekere tol van veertig /cbel MALVERSATION, Misdryf, on Speuren kan. lingen die voor deezen van yder trouwigheid, in 't bedienen van If a man may ask you, what had baal wol betaald wierd. een ampt.

you to do with her? Als meni MALEVOLENCE, Kwaadwillig

MAM.

bet vraagen mag, wai bad gy heid.

met baar te doen? Malevolent, MAMA, Moeder.

But what should a man do in such Malevolous, } Kwaadwillig.

| MAMMA , Een borst, uijer, a case? Maar wat kan men is MALICE , Boosheid, kwaadbeid , Mamineated, Dat borsten, uijers of This is the manner of man , Dat

zulken geval doen? kwaadaardigbeid, Spyt. He did it out of malice, Hy deed

pramiren heeft.

is 'waereldfcb loon. bet uit boosheid. (1) MAMMETS, Poppetjes.

If any man comes, 'Als er ieTo bear malice to one, Iemand 1(1) MAMMOKS, Stukken en brok mand komt. nydig zyn , iemand een kwaad

ken.

I love him beyond any man, Ik bart toedrangen.

MAMMONIST, Een waereldfcb heb bem liever als jemand anThis counsel is applauded abroad,

menfcb , een die den Maminon ders. while it is maliced by some at

dient.

CF I am the man that did it, Ik bes home, Deezen raad word buiten

MAN,

de man die bet gedaan beeft. 's lands zeer geroemd, terwyl MAN, Een man , menfcb ,

Had he any thing of a man in eenige inwoonders dezelve een knecht. Man by de oude him , Als by iets van een man kwaadaardige draai geeven. Saxen betékende eigentlyk

in zicb bad, als by de mante Malicious, Boosaardig, kwaadaar Menscb; hier van daan noem. kloekmoedigbeid lezat. dig.

den zy een Man Weapon-man,

[ocr errors]

aan).

voor

I like the man well enough, A merchant-man, Een Koopvaar come, Wy bestieren dit sag van De man staat my rédelyk wel dyjchip.

zaaken zodanig als of wy ouerThe men of a thip, 't Scheeps wonnen wilden weezen. He is the chief man, Hy is bet volk, boot svolk.

To manage a horse, Een paerd hoofd, by is de voornaamste. Man-fervant, Een knecht, dienaar. beryden. The good man of the house, Man-child, Een mannelyk kind , jon- Managed, Bestierd, beleid. De beer van den buize, de buis gen.

The thing was not well mana. vader.

The wise inan, De wyze man. ged, De zaak was kwaalyk beTo ftudy man, De menscben be A man-eeter, Een menfcben-eeter. leid. ftudeeren, zich op de kennis der A man-hater, Een menscben-baa- Management, Bewind, bestier, bemenschen toeleggen. ter.

bandeling. They are strange men, Het zyn MAN-SLAUGHTER , Manslag, Management of publick affairs, wonderlyke menschen.

neerlaag. Dit wordt in 't En Het bewind der openbaare of 's Fine men! (troops or foldicrs) gelsch verstaan van eenen dood. lands zaaken. Het is schoon volk.

Nag die onvoordachtelyk uit The management of a revenue, An ungratful man, Een ondank een haastigheid geschiedt; en Het bestier van een inkomen. baare.

derhalven maar alleen door in MANAGER, Bewindsman , bestier. A perfidious man, Een trouw. de hand te brandmerken ge

der , waarneemer , bewindbeblooze. straft wordt.

ber. A man cannot always do what Man-layer, Een doodslager.

To appoint managers for a con. he would , Men kan niet al. a MAN OF WAR, Een Krygs ference, Commissarissen benoetyd doen wat men wel zou wil.

man ,

als méde, een Oor men om een onderbandeling te belen. log sobip.

stieren. What thould a man do ? Wat A. Min, betékent somtyds een A frugal manager, Een bezuini. zou men doen? verkooper, als;

ger, een zuinige bezorger, To be his own man, Zyn eigen A COAL-MAN, Een koopman in Managery, Handbaaving. meester zyn. koolen.

For the managery of his trade, * Man proposes but God disposes, An Oyster-man, Een Oaster-koo Om zyn handel te doen. De menscb stelt zich wel iets

per.

Managing, Besiliering, bewindbeb. maar God is de géne die A ware house man, Een winke bing; belegging, waarneeming, 't beschikt. lier of pakbuis-meester.

bezorging, bestierende. So much a man, Zo veel yder to MAN, Bemannen, met volk be. MAN-BOTE , Geldboete voor man. zetten,

neerlaag. There is no man that can do it To man a fhip, Een schip beman- | MANCA, (a square piece of gold, besides him, Daar is niet een

commonly valued at thirty pen. mensch bebalve by die 't doen To man (or to garrison) a town, ce) Een zéker vierkant stuk goud, kan.

Een bezetting, Krygsvolk in een doorgaans op dertig li uivers geHe is the man that did it, Hy is Stad leggen.

sobat. de man die 't gedaan heeft. ocor To inan a hawk, Een valk op de MANCHE, (a Neeve in heraldry) Whose man is he? Wiens knecbt jacbt afrecbten.

Een mouw, in de Wapenkunis dat?

MANACLES, Kluisters, bandboei de. My man is run away, Myn knecht jen, paternosters.

MANCHET-BREAD, Kleine witte is weg geloopen.

to MANACLE a malefactor, or to broodtjes, geraspt broud. * A man or a mouse, Alles of niet clap manacles to his hands, MANCHİLD, Een jongen, zie onmet al.

Eenen kwaaddoener aan de ban. der Man. Man by man, Hoofd voor boofd. den boeijen, of bem paternosters MANCH-PRESENT, Een steekFrom inan to man, Van man tot aan de banden duen.

penning of geschenk om iemand Manacled, Gekluisterd, gepaternos. de oogen te verblinden, Like a man , Als een inan.

terd.

to MANCIPATE, Het recht , of No-man, Niemand, geen mensch. MANAGE, Een plaats of perk om eigendom, of de bezitting overNo-man living has ever seen it, paerden te beryden, als mé. geeven, voor geld verkoopen.

Niemand die leeft beeft bet de, bewind, bestiering. Mancipation, Overgave , zie Einanooit gezien.

The manage of a horse, De be cipation. Every man, Een yder, yder een, ftiering, of beryding eens paerds. MANCIPLE, De Spys verzorger van een iegelyk.

to MANAGE, Bestieren,'t bewind eenig Collegie of Gasthuis. Every man hath his humour, Y bebben ; beleggen , bezorgen, MANCUSA, an old coin worth der menfcb beeft zyn byzondere wiarneemen, bebandelen.

13 1. 4 d. or Mark in filver) aart.

To marage a business, Een zaak Mancusa , (Een zékere ouA young man, Een jongman.

beftieren.

de munt waardig omtrent An old-man, Een-oudman. We manage affairs of this kind

f 7:7:-), as if we had a mind to be over

MAN

eens

nen.

man.

NANDAMUS, Een bevelfcbrift. to MANGLE, Opryten', van een

dat sy in plaats can l'anen, A mandamu3 of the King, to fcbeuren, Nordig bakken, bak booy-bolje7b, op het einde van een the heads of a College, Een kelen.

piek droegen. bevëlscbrift des Konings aan de Mangled, Opgereeten, van een ge. MANKIND, Het menscidom, meva boofaen om een genootschap. fcbeurd, gebakkeld.

jcheryk geflacht, de menscben. MANDATARY, (one that obtains

The bodies of the De Witts we For the good of mankind, Voor a benefice by a mandate) M113 re mangled by the mob at the 't welzyli van 't menfcidom. dataris, een die uit boofde van Hague in a moft barbarous MANLY, Manlyk. een Mandement een voorrecht inanner (in the year 1672.)

A manly voice, Een manlyke geniet.

De lichaamen van de de Witten ften. MANDATE , Bevël, gebod, ont werden van bet geperspel in den A manly woman, Een manlyk bod, lastgeeving.

Haage op een barbarische wyze vrouwmenfcb. A pope's mandate , Een bevél

mishandeld en geknot.

Manliness, Een aanlyk weezen, manschrift van den Paus.

Mangler, Een opryter , flordige bak lyk gelaat. MANDIBLE, (or jaw) Kinnebak. ker, bakkelaar.

MANNA, Manna, Hernels-brood. MANDILION, Een Soldaaten wy. Mangling, Scbeuring, opryting, for- MANNER, Manier, wyze, ge. de kazak. dige bakking.

woonte, MANDRAKE, Alruin , Mandra-MANHOOD, Manlykheid, dapper

In this

Op deeze

After this manner,} gora, [ zéker gewas.] beid, manbaarbeid , manbaare

wyłe. to MANDUCATÉ, Kaauwen , staat, menscbheid.

2 In a manner,

Op zékere wyze, ceteil.

The manhood of Christ, Curiftus by maniere van Spreeken. Manducable, Eetbaar.

menfibbeid.

He was in a inanner ignorant of Manducation, Kaauwing.

MANIABLE, Handelbaar, leenig, it, Hy was zo te zeggen onikuriMANDY, THURSDAY, Don regeerbaar.

dig daar af. derdag voor 't MANIACK, Raazend, woedend. What inanner of man is he? MAUNDY, Panjcbfeest , Witte MANICLES, Kluisters, zie Manacles. Wat voor een flacb van een mais Donderdag MANIFEST, Openbuar , klaar.

is bet? MANES, Heidenfcbe Godbéden, of

It is manifest, Het is openbaar, According to our custom and de zielen der gestorvenen. 't blykt opentlyk.

manner, Volgens onze gewoonte + He facrificed his live to the ma The cheat is made manifest, 't en wyze van doen.

nes of his father, | Hy offer Bedrog is aan den dag geko In like manner, Op een gelyke de zyn leeven op aan de jcbiin

wyze, desgelyks. van zynen Vader, by verdedig- to MANIFEST, To inake mani He did it two manner of ways, de de eer van zyn overleden Van fest, Openbaaren, openbaar maa Hy deed bet op tweederley wyder ten koste van zyn leeven. ken.

ze. the MANE of a horse, De maan Manifested, Geopenbaard, openbaar Manners , Zéden, manieren , 70van een paerd. gemaakt.

nierlykheid. Maned, Met een maan verzien, ge- Manifestation, Openbaaring, open. Good manners, Goede maniemaande

baarmaaking. MANFULL, Dapper , manlyk, man- Manifestly, Openbaarlyk, opentlyk. * Evil words corrupt good manbaftig.

MANIFESTO, Een openbaar ver ners, * Kwaade reden, bederuen Manfully , Dapperlyk , manbaftig. klaarfcbrift.

goede zeden. lyk.

MANIFOLD, Veelvoudig, veel To learn manners, Manierlykbeid To look manfully, Een manbaf vuldig.

leeren.

I'll teach him better manners, Ik tig gesigt bebben.

Your manifold favours, Uw meManfulness, Dapperbeid , manbaftig nigvuldige weldaaden.

zu bem wel beter manieren lee. Our manifold fins and wicked re12. Manganese, (a sort of stone like neis, Onze ménigvuldige sonde (1) To leave no manners in the to the magnet or load stone en goddeloosbeid.

dith, De schotel schoon uit eeten; and used in making glass) Een Manifoldly, Veelvuldiglyk.

alles ongescbiktelyk op eeten. zékere steen.

Manifoldness, Veelvuldigbeid. Mannered, Gemanierd. MANGE, Schurft , krawagie. MANIPLE, Een bandvol.

Ill-inannered, Ongemanierd, eMANGER, Een kreb, kribbe, [voor MANIPLE, (or fannel, a scarf geschikt. beesten om uit te eeten.)

like ornament worn about the Mannerly, Manierlyk, gescbütte* To leave all at rack and man. left wrist of Roman- prieits) lyk.

ger , Alles in de war laten Manipal, arm-behangsel van den A very mannerly child, Een zeer loopen. Prieter die de Mis bedient.

manierlyk kind. * To live at rack and manger, A Roman-maniple, Cor Company Mannerliners, Manierlykbeid, Verquistend leeven.

of foot foldiers,) Rot, Bende, fcbiktbeid. MANGY, Scburftig, schurfd.

Vaendel, Romeiníche Voetkneg. MĂNNIKIN, (manning) VitrikManginess, Scbürftigbeid. ten, Manipulus genaamd, on ting, bemanning

The

[ocr errors]

ren.

beid.

zyn 'er?

The manning of a ship, De be- MANUFACTURE, Handwerkfel, How many are there? Hoe veel mamming van een Schip.

van allerley soort, als Itoffen, Manning, Dag-urerk.

hoeden, knoopen , papier,

Go and see how many there are, NANNISH, Manechtig,

enz.

Gaa en zie eens boe veel 'er zyn. MANOR, Een beerlykbeid, ambacbts. Manufacture, (a work - house) So many, Zo veele. beerlykbeid.

Een fabriek.

As many as, Zo veel als. A manor house, Een buis of pot Silk manufactures, Zyde stoffen. A good many, Een goede menigvan den aibacbts-beer. Manufacturer , Een Fabrikeur van

te, een loutere party. Níanour, (or house without stoffen.

Too many, Te veel. the city) Een buitenplaats, bof- MANÚMISSION, Vrylaating , ont There were too many people for slede. paaning:

such a small room, Daar wa. A manor, (or farm by heritage) to MANUMIT, In vrybeid stellen, ren te veel menscben voor zulk Een landgoed dat inen geërfd ontslaan.

een klein vertrëk. beeft.

Manumitted, or manumised, Ont. He is too many (or too strong) MANSION, Een woning , 2009 Nagen.

for me, Hy is my te macbtig, plaats, 't buis van een Hofjtéde MANURE, Alles daar men 't land

by is te sterk voor my. of Heerlykbeid.

mee meft, gelyk abs mist of mer- Be they never so inany, Al zyn A mansion house, Een woon gel.

'er 710g zo veel. Luis.

to MANURE, Bebouwen, beine ten. Twice as many, Tweemaal 30 The mansion of the blessed in To inanure with dung , Beines veel. heaven, Het verblyf 'der geluk ten, misien.

MANY-FEET, (or poorconzaligen in den beinel,

Manurable, Aanqueekbaar, mestbaar, trel, a filh) Veelvoet, een zéMANSLAUGHTER , Een manslag, dat aangequeckt, dat gemast kan kere viscb, in 't Latyn, Poly. sieerlaag. worden.

pus genaamd. MANSUETEFACTION, Tam Manurable land, Bebouwbaar MANY TIMES Veeltyds, ménig. inaaking.

land.

Many a time, maal. MANSUETE, Zachtmoedig , tam, Manured, Bearbeid, bemet.

I have done it inany and many Mansuetude, Zachtmoedig beid. Manuring, Bearbeiding, bemesting, a time , Ik bebbet ménig en MANTLE, Een mantel.

bearbeidende.

ménigmaal gedaan. A Royal mantle, Een Koninklyke MANUSCRIPT, Met de band ge How inany times? Hoe ménigmaal? mantel, schreeven, band gescbrift.

boe dikwils ? A child's mantle, Een doopdéken. An old manuscript, Een oud ge. How many times soever, Hoe The mantel-tree of a chimney, fcbreeven boek.

dikwils bet ook gou moogen zyn. De fcboorsteen-mantel.

MANWORTH, (the price or va. Many ways, Op veelerley wyze. Manties, (in heraldry) Pronkdek lue of a man's life or head,

MAP. zel of kap van 't wapenscbild. which was paid of old, to the to MANTLE, (as beer) Schuimen lord, in satisfaction for killing MAP, Een kaart, landkaart.

of werken (gelyk bier als 't in one) De boete die men aan den A map of the world , Een waeca een glas gegooten wordt.] Landbeer plagt te betaalen als

reld-kaart. The hawk mantles , De valk men iemand om't leeven gebragt | MAPLE, or Maple tree, Esdoorn, Spreidt zyne wieken uit. bad.

mastboom. MANTLET, Zeker verdik op de MANY, Ménig, veele.

MAR. manier als een luifel.

* Many hands make quick work, to MAR, Bedërven, zie to Marr. MANTOW,(fort of woinans gown) * Véele banden maaken ligt werk. # MARA, Een meir , poel, polder,

Een zékere Åleeding der vrouwen, * Many men many minds, * 20 MARAUDER , (a soldier that strageen samaar of japon.

veel boofden zo veel zinnen. gles for booty) Moeskopper, A mantow maker, Een wolle naai. * One fool makes many ,

Soldaat die ter sluip den bper gaat fter, japonne maaksler. gek inaakt 'er veel.

plangen, Marodeur. MANUAL arts,

Handwerken. * Many flags little butter, * Veel Marauding, Op den boer gaan strooManual distributions, Handrei gcfcbreeuw en weinig wol.

king, uitdeeling met de band. ** Many littles make a mickle, MARAVADIS, (a littlc Spanish A sign manual , Handtekening , * Veel kleintjes inaaken een coin where of 34 go to a fix ondertekening. groote.

pence fterl.) Maravadis, een A thing in the manual occupa ** Where there is much goods the kleine Spaansche , of liever Por. tion of one, lets dat in ie re are many that cat it, Daar tugeesche mient, Rees genaamd, mands banden is.

reel is zyn 'er veelen die bet iets meerder waardig als een Manual, (Subst.) Een handloekje.

disit. Manualilt, (or Handicraft man) Many are of opinion, Veele zyn MARBLE, Miriner, marmersteen, Handwerks-man.

van gevoelen.

White marble, Wit inarmer. MANUDUCTION, Een leiding by There was a great many of 'em, A marble-quarry ; Een marinerde band.

Daar waren 'er zeer veel van. grocve.
I. DEEL.
Nnn

A

* Een

[ocr errors]

eeten.

$

re ,

[ocr errors]

aan.

A marble-cutter, Een marmer. the MARCHES of a country, De A mark with the nail , Een merk steenbouwer.

grenzen of scheiding van eenig téken met de nagel. Marbles, Marmers, daar de jongens Land.

The mark of the Province wheméde speelen.

MARCHET, Een zékere fcbatting re the inoney is coined, Het to MARBLE, Marmeren.

voor bet uit buwelyken der dog merkteken op bet geld tot 01Marbled, Gemarmerd.

ters.

derscbeiding van de Provinsie Marbled paper, Gemarmerd pa. MARCHING , Voortrekking, op daar bet geslagen is. pier.

trekking, - voorttrekkende. A good or bad MARKS-MAN, Een MARCASITE, the marcasite stone) MARCHIONESS, een Markgraa goed of slegt fcbutter. Bergfteen , metaalsteen, vuur. vin.

The mark in he horse's mouth, steen, Pyrites Lapis, in 't La- MARCHIONISTS, Marcbionisten, Het teken in den mond der paer. tyn. een soort van ketters.

den. MARCESCENT, Verleppende, ver- MARCH-PANE, Marse-pyn. Letters of MARK, Brieven van wèwelkende. MARCID, Verwëlkt, verlëpt, rot,

derneeminge ,

brieven van Re. Marcessible, Ligt verwelkende , ver zwak.

presailles. leppende. MARE, Een merry.

Ainark of silver , Een mark, [be. MARCH, Lentemaand, Maart. A mare with fowl, Een merry die loopende XIII Engelsche schel* He is as mad as a march ha met veulen is.

lingen, en IV pence. Hy is zo wild als een A mare-colt, Een merry-veulen.

A mark of gold, Drieëndertig En. kraai,

p. The grey mare is the better gelscbe fcbellingen en vier pence. March-beer, Mrarts bier.

horse, + Het wyf beeft de broek A scots mark, Dertien pence en March-sun, de Maartsche Zon.

een balf. March many weathers, Maarifcbe To cover or leap a mare, Eone A mark, (weight) Een mark trois buijenu. merry bespringen.

gewigt, zynde 8 oncen. a MARCH, Een togt, optogt, lan The night mare, De nacbt.

to MARK, Mërken, tekenen , optogt, marsch. merry.

letten. Their march was along the tho A mare-faced horfe, Een paerd dat To mark with chalk, Met krys re, Hunne togt was langs den plat van voorhoofd is.

merken. oever.

MARESHAL, Marscbalk , zie Mar To mark with a hot iron, BrandTo hasten his march, In aantogt

Thal.

merken. зуп. MARE-MAID, een Meermin.

To mark out a piece of ground After four days march, Na vier I MARGARITES, Pacrlen.

for a Camp, Een léger office dagen trekkens, na eenen marscb MARGENT

ken. van vier dagen.

MARGIN,
} De rand, kant.

Mark, Merk, let 'er op.
To beat the march, Den marseb Marginal notes, Kanttékeningen.

Mark what I say to you, Let 'et! Naan. MARIAGE, Huwelyk, zie Mar.

op wat ik u zeg. to MARCH, Trekken (als het krygs. riage.

Marked, Gernërkt, getékend. volk] optrekken.

MARIES SEAL, Varkens-brood, zie MARKER , Aantékennar, Mar. To march towards the enemy,

Sorv-bread,

queur. Den vyand tegen trekken. MARIGOLD, Eene goudsbloein. The marker at tennis, De santé. To march in order , Orderitlyk MARJEROM, Mariolyn , majeleyn, kenaar, de Marqueur in de voort trekken. [zéker kruid.]

Kaatsbran. To march in, Intrekken.

wild marjerom, Orego, wilde MARKET, To march out, Uittrekken.

majeley. To march in the rear, In de ag. to MARINATE fish, Viscb in oly Te go to market, Te marit gaan terboede optrekken,

bakken en dan in pekel legger. Hay-inarket, De booi-markt. To march on, Voorttrekken. MARINE, Dat tot de Zee beboort. An herb inarket, Een Groep To march off, Aftrekken. MARINER, Een Zeevaarend man, markt. To march off, Aftrekken, It de bootsman.

A fruit-market, Een appelmarkt. pral trekken, sterven.

MARITAL, Tot eenen man beboo A fiih market, Een vischmarkt. MARCHANT, Koopman, zie Mer. rende.

A horfes-market, Een paerden arkt. chant.

MARITIME, Aan de Zee gelégen. A hog-inarket, De varken-markt. Marched, Voortgetrokken, voortge- MARK, Een merk, teken, merkte. A clerk of the market, Een toogen. ken, wit, doel, doelwit.

markt-meeter. MARCHERS, Lords marchers , To hit the mark, Het wit tref- 1 To make one's market, or gain) (noblemen inhabiting and fe fen.

of a thing, Ergens winst nede curing the marches of Wales He is quite beside the mark, Hy

doen. and Scotland) Dus noemde men beeft bet wit in geenen deele

I'll make the best market I can eertyds de Edellieden, die op de getroffen.

Ik zal myne wraren za duur vir grenzen van Wales en Schot To thoot above the inark, Oder koopen als ik kan. land woonden. bet doel been scbieten,

The

Market place,} Een markt.

« FöregåendeFortsätt »