Sidor som bilder
PDF
ePub

de Zon opgaat.

Zeg ik.

What is the matter with him! | MATTRESS, Een matras.

MAUNDY THURSDAY, Witte W'at fcbort bem? wat wil by MATURATION, Rypwording. Donderdag , zynde de Donderbebben? MATURE, Ryp.

dag die naast voor den GoeO No such inatter, Geenfins; 't is To grow mature, Ryp worden. Vrydag gaat, op welken dag niet alzo.

+ Upon mature deliberation, Naa de Koningen van Vrankryk ge Do It 's no matter , Daar is niet aan een ryp overleg

woon zyn de voeten van ee. gelegen, 't boeft niet, Maturely, Rypelyk.

nige arme luiden te wallen, No matter for that, Daar's niet Maturity, Rypbeid.

en hen dan een geschenk te aangelegen. The fruit is not come to Diatu

vereeren. What matter is it to him? Wat rity, De vrucht is nog niet ryp MAUSOLEUM, Een prachtige legt 'er bem aangelegen? wat geworden.

tombe. roert het bein?

+ When he thal come to maturity | MAUTHER, ( a word in NorSomething must needs be the of age, IVanneer by tot rypbeid folk, for a little girl) Ees matter that he doth not come, van jarren zal gekomen zyn. meisje. Daar moet noodzaaklyk iets in MATUTINAL, Tot bet morgen ge

MAW. den weg zyn dat by niet komt. bed beboorende.

MAW, Een maag. It did cost ine a matter of twen- MATU TINE, Tot den morgenstond ty gilders , Het koste my on behoorende.

The maw of a calf, Een kalfs.

inaag. trent twintig gulden.

Matutine Planets , Planeeten, die Mawkith, Walgachtig. It is a matter of ten miles off,

boven den gesigteinder zyn als MAWLIN, Scheef, nocb dronken 't Is ontrent tien mylen bier van

nocb nugteren. daan.

MAU.

MAWKS, Een flons, een morfebel. a Upon the whole matter I say, to MAUDLE, Zich vol of dron- MAWMET (a little puppet) Eer Alles dan ingezien zynde 20

.
Maudlin, Een die in gyn dron- MAWN, zie Maund.

poppetie.
A matter of fact, Een weezent kenschap vol vriendschap, téder
lyke zaak, feitelykbeid, gebeur beid of Godtsvrucht is.

MAX. de zaak, bedreevene daad, daa- MAUDLIN, or sweet maudlin , Een MAXILLA, Het kankebeen. delykbeid, zaakelykbeid.

plant, in 't Latyn, Ageratum, Maxillar, Tot bet kaakebeen leHe confeited the matter of fact, Eupatorium Arabum.

} Tot bet kaakebeen les

Maxillary, Hy beleed bet feit.

Maudied, Versoopen door sterke MAXIM, Een grondrėgel, boofdréto MATTER, Achten, om geeven,

dranken inzonder beid

gel, stelling. zich bekreunen, aangelegen zyn. Maudlin ,

in den morgenstond. MAXIMITY, Grootbeid, I matter not what others say, Ik | MAUGRE, In spyt van, tegen dank, ondanks.

MAY. geef 'er niet om wat anderen zeggen.

Maugre the husband, In spyt van I MAY, Ik mag. I don't matter it, Tk acht het niet;

den man.

They may, Zy mogen. Ik geef 'er niet om; ik bekreun (1) MAUVIS, Een lyster, zékere You may, if you will, Gy kurat 't my riet, 't scheelt my niet. vogel.

als gy wilt. He matters not his dying, Hy to MAUL , Slaan , belder afros That you may do, Dat moogt ay geeft niet om zyn dood Het fen.

doen. Jebeelt bem niet dut by sterven Mauled, Afgerost.

You may for all me, Myrentinoet.

MAULKIN, Een bakkers stok-dweil balve moogt gy, Ik zal det It maiters not, Daar is niet aan om den oven schoon te maken : niet beletten, verbeurd.

als méde een Molik oin vogels That I may not say his malice, It matters much, Het is van be te verjaagen.

Om van zyne kwaadaardigbeid lang.

MAULSTER, Mouwter , zie Malt niet te spreeken. What matters is? Wat legt 'er ster.

As fast as may be, Zoras als 't aangelegen.

MAUL STICK, Het stokje waar op weezen kan, zo gaauw als 's to MATTER, Etteren.

de Scbilder zyne band leunt als doenlyk is. The mattering of a fore, De et by cbildert.

It may be, Misschien. tering van een zeer. MAULT, Mout, zie Malt.

That may be, Dat zout kormes MATTING , Belegging met mat-|(1) MAUND, Een mand , Nuit zyn, dat zou konnen weezen.

beni.

If I may say so, Indien ik zo zego ten. The inatting of rooms is not so to MAUNDER , Morren , . preute

gen mag. common in Ergeland as it is in len, knorren, ook bédelen.

As like as may be, Zo gelyk als Holland, De kamers met matten Maunderer, Een preutelaar, knorre 't weezen kan. te beleggen is in Engeland 20

pot.

As much as may be, Zo veel als geineen niet als in Holland. Maundering, Gemor, gepreutel

't mogelyk is. MATTINS, zie Matines.

preutelende.

As little as may be, Z. klein, MATTOCK, Een bouweel of spade. MAUNDY, Een geschenkje, gift. of zo weinig als 't zyn kan.

Why

[ocr errors]

C

Een beemde,

[ocr errors]

Why may you not with for those Me thinks, My dunkt.

Means, Middelen, een middel. things? Waarom moogt gy die

MEA.

That was the only means to comdingen niet wenschen? a MEACOCK, Een verwyf de blood pass it, Dat was bet eenigste May it please your Majesty, Met aard.

middel om bet te verkrygen. believen van uw Majesteit, [een A meacock, Een man die onder He was the means of our delizeer eerbiedige spreekwyze in zyn vrouw staat , t Een Jan very, Hy was 't middel onzer 't Engelscb. ] ben, een gortentëlder.

verlolling May it please your Lordship, Dat MEAD, Meede [drank van honing By my means,

Door

myn toedoen. bet uw Lordschap bebaage. en water. ]

He will hear of it by some means MAY, [the Month] Bloeimaand. MEAD,

}

or other, Hy zal 't op de eene # To inake a may-game of one, MEADOW, weyde.

of andere wyze komen booren. Iemand voor de gek bouden, be- MEAGER, Mager, Scbraal.

By no ineans, Geensins. fpotten, belacbelyk maken. Meagerly, Magerlyk.

By some means or other, door + He is grown so high, that a Meagerness, Magerbeid.

bet één of ander middel. man dares not come near him And may meagerness (or lean By lawful or unlawful means by the lenght of a may-pole, ness) rising up in me, beareth Door wettige of onwettige midHy is zo groot geworden, dat witness to my face , Job. XVI. delen. men hem op geen tien voet ge 8. En myne magerbeid staat By all means, Voor alle dingen. naaken kan.

gen my op, zy getuigt, in myn I desire you by all means to come, A may-game, May-spel. aangezigt.

Ik verzoek is op alle vriendjcbap 1 ay, or May-weed, Mey, mey-boom. MEAL, Meel.

te komen. A may-bug, (or fly) Een tor of Bean-ineal, Boonen-meel.

Don't tell him of it by any Molenaar, gonzende kévervlieg. A meal-man, Een grutter, meel. means, Zeg bem voor al niets A may-pole, Een mey-paal, mei. verkooper.

daarvan. boom,

A meal-lieve, Een meel-seef. He has gotten great means , Hy NI.lilly, Leeli van den dale. A meal-tub, Een meel-vat.

beeft groote middelen gewonnen. MAYOR, De Major of regecrende Meal-rents, Een rente die men in A. Means, word ook in het en. Burgermeester van een plaats, meel plagt te betaalen.

kelvoudig getal gebruikt, als; [waar van 'er in Engeland in Mealy, Meelig.

He was a means of my ruin, Hy yder stad maar één is, die alle Meal-mouthed, Die zeer bloo en was de oorzaak van myn onder. jaaren afgaat te weeten in schroomacbtig van aart is.

gang. Londen en York.] a MEAL, Een maal.

That was the only means , The Lord Mayor of London, I have caten a good meal, Ik was bet eenigste middel, De Burgermeester van London. beb een goed maal gedaan.

Means, (eftates, riches) GoeMayorality, Het Majors ampt , Bur A meals-meat, Een maaltyd.

deren, middelen, rykdom. germeesters ampt.

Piece-meal, Aan kleine stukken en to MEAN, Meenen. During his Mayorality, Terwyl brokken.

What doth he mean by that? Wat by Major was. Mealiness, Meelacbtigbeid.

meent by daar mede. MAYORESS, (the mayors lady) MEALED, Tot poejer gemaakt. What should this mean? Wat De Gemalin van den major. MEAN, Gering, flecbt.

zou de meening bier van zyn? to MAYL a hawk, Eenen valk zy. A man of a mean condition, Een What do you mean to do? Wat ne vleugels snoeren. persoon van geringen staat.

meent gy te doen? MAZ.

He is of a mean descent, Hy is He means to go by break of day, MAZE, Een doolhof, verbystering , van een laage afkoint.

Hy meent met den dag te vera bedwelning.

He is no mean orator, Hy is trekken. To be in a maze, In een doolbof

geen gering rèdenaar.

They meant no harın to one anoverward zyn, bedwelmd zyn. Mean time or mean while, On ther, Zy waren niet voornee. It did put me in a mnaze, Het dertuschen, inmiddels.

mens malkander leed te doen. deed my versteld staan , bet maakte Mean, mean part, or tenor, in What does this word mean my bedwelmd. mufick, Laagstem, één der vier

Wat betékent dit woord ? MAZER, (a broad drinking cup)

deelen van de muziek , Tenor You know what I inean? Gg Een groote Béker. genaamd.

verstaat myn' meening? ME.

A mean imployment, Een gering I mean so, Ik begryp bet zo, ik ME, My.

ampt. He told me, Hy zeide my. He is but a mean scholar , Hy I mean it honestly, Ik meen bet Do you love me, Bemint gymny?

is maar een pecht schoolier ; by eerlyk. bebt gy my lief? is niet heel geleerd.

Toinean one ill, lemand kwaad She scolds at me, Zy bekyft my, Mean-spirited, Slapbartig.

wenschen. sy scheldt my uit.

MEAN, Het midden , de middelinaat. MEANDERS (intricate turnings,
Voor
my.
To keep a mean in all things

and windings) Verwas de bogtert
Met my, by my.
In alles een aniddelmaat bouden.

en draaijen, omwegen. Ooo

Mean

Dat

[ocr errors]

ineen 20.

For me, With me,

[ocr errors]

mee.

[ocr errors]

mnen.

myn verdriet.

Meandrous, Bogtig, vol bozten, MEASCLS, zie Meazels.

A measured mile, Een afgemeeten verwirdelye.

MEASURABLE, Meetbaas, mee myl. MEANER , (the comparative of telyk.

With such measure as thou thall man) Gemeender, minder, ge. MEASURE, Maat.

have measured to another, shall ringer. Beyond measure, Buiten maate ,

be mea:

red to thce again, The meaner fort of people, Het boven miate.

Met welken maate gy een an. gemeente such van volk. Out of measure, Uit der maate. der gemeeten zult bebben,

zal To think the meaner of one, Ge In some measure, Eeniger maate. wederom geméten worden.

ringe gedagten van iemand beb In a great measure, In grooten Measurement, Meeting, zie Meaben.

maate, voor een groot gedeelte. suring. The meanet De geringste. Good ineasure, Goede maat. Measurer, Een meeter. That's only fit for the muanest To take the incasure for a suit Measuring, Meeting, people to do, Dat voegt alleen of cloths, De maat van een pak

tende. bet lecbtste soort van menfcben. kleeren neemen ; de maat van een HET is a measuring cast, whe MEANING, Meening ,

kleed neemen.

ther it be so or no, Het is éven nende.

The Shoemaker has taken the of on-éven of bet 20 is of niet. I would fain know his mzaning, measure of my foot, De Schoen (t) to MEAT or Mete, Meeten.

Ik zou gaarn zyne moening wc maaker beeft 'my de maat geno- MEAT, Spyze, kost, vleescb. ten.

Meat and drink, Spyze en drank. What may be the meaning of In some measure, Eeniger máatte. To dress meat, Spys toerechten.

this? Wat mag de meening bier In a great measure , In een rui This is good very meat, Dit is van zyn? mne maat, voor een groot ge.

zeer goede koft , (of zeer goed 'He came with a bad meaning, deelte.

vleesch.) Hy kwam met een kwaad op He is in a great measure the cau To forbear eating of meat, Zich zët.

le of my distress, Hy is voor van vleescb eeten ont bouden. A well meaning inan , Een wel. een groot gedeelte oorzaak van A dish of ineat, Een schotel meenend man.

vleefcb. Those well meaning people are Measure, (or cadence in ver- An egg full of meat, Een vel

not inercurial enough to dis ses) Welluidend beid, aangenaame ey. cover above one interpreta vloeijing der vaerzen, snyding. Horse-meat, Paerden-kost. tion in their laws, Deeze goe. Measure (or time) in musick, Spoon-icat, LĖpel-kojt. de lieden zyn niet scbrander (of Zang-mant.

Sweet meats, Zoete kost, bankit. scberpzinnig) genoeg om meer To beat the measure, De maat Roast meat, Gebraaden oleeseb. als eenen zin, in bunne wetten зап. (1)

Boiled meat, Gekookt vleesib. te ontdekken.

Measures, Maatregels, overslag Minced meat. Klein gejnéden MEANLY, Op eene gierige, foechte van zaaken, besuit neeming.

vleefcb. wyze. We must take other measures,

White meats, Melk-kost. Meanly born or extracted, Lang Wy moeten andere maatregels neesam To sit down at meat, Aantafel gebooren, van een Necbte af.

men ; wy moeten eenen anderen zitten om te eeten. komt.

overslag maaken; wy moeten een To Make after meat , HuiteMEANNES, Geringbeid, Necbt. ander overleg neeinen; wy moe rig zyn als men wel gegeeten beid.

ten eenen anderen weg inslaan. beeft , ft de bölle koorts bebMEANS, zie Mean.

com | He had hard measure , Hy ben. 1 MEANT, Ik meende.

wierdt onrédelyk gehandeld; by * After meat comes inustard , This is meant by it, Dit wordt wierdt onbillyk beloond.

* Mosterd na de maaltyd. 'er gemeend; dit is 'er de mee. to MEASURE, Meeten.

* This is meat and drink to him, ning van.

To measure corn, wine, cloth, Dit is eeten en drinken voor MEAR, Een moerassige grond, sie or land, Koorn ; wyn, laken of bem, dit is al daar by vermaak Meer. land meeten.

in fcbept. Mear stones, Steenen opgerecht in To measure a thing by one's MEAT-OFFERINGS, Het fpy

open velden tot scbeipaalen of own profit, Een zaak jcbatten offer. grondtekenen.

naar het voordeel dat men 'er van | MEATH, Meede, zie Mead. MEARL, Een meerle, [zékere vo trekt.

MEAZELS, Mazelen, Gonjes gel.] * To measure other peoples corn

op de tong. MEASE, (a measure of herrings, by one's own bushel, Een at. To have the meazels, Mazeler, containing 500) Een maat van der by zich zelven afmeeten.

de mazelen bebben. vyf bonderd baringen. Measured, Gemeeten.

Goro

Meazeled , Gemazeld, Mease, (or Mesluage) Een Hof Some of the hailftones measu. tig. stéde.

red four inches about, Eenige

A meazel'd hog, Een gartig ear. MEASELED, zic Meazeled,

van de bagelsteenen waren vier

ken. duim in den omtrek.

Meazeledness, Gortigbeid.

MEC.

boort,

mari.

de

man.

700.

[ocr errors]

MEC.

MEDDLER, Een bemoei-al, albe. I found him in a meditating pol. MECHANICK 't Géne tot een

fcbik.

ture, Ik vond bem in een puin. MEĎDLEY, zie Medly. bandwerk be

zende gestalte. Mechanical,

tuig.
Meddling, Bemoeijing, - beinoei-

beinoei- Meditation, Overdenking , overwee-
werkelyk, als méde , gering,
jende, bemoei-ziek.

ging, bepeinzing , betrachting. veracbt.

You will be always meddling, Given to medication, Tot overA mechanick, Een bandswerk

Gy wilt u overal méde bemoei. denkinge geneigd, tot bepeinzinjen.

ge overgegeeven. * 't Is ill meddling with edged Divine meditations, Godlyke beMechanick , Laag, laf, on-e'del moedig, veracbtelyk.

tools, Met Scherp gereedschap trachtingen (of overdenkingen.) Mechanicks, (that part of the

is geen geksebeeren.

Meditative, Bepeinzende, overdenmathematicks which is conver

* Fools will be meddling , Gekken kelyk. sant about machines ) Hand

willen overal in de weer zyn; the MEDITERRANEAN sea, werkskunde, konstwerktuigskun- | MEDIAN, De middel-ader. gekken booren zich overal in.

Middelland/cbe Zee.

MEDIUM, Het midden, middel. de,

There is no medium between thoThe arts are divided in liberal MEDIASTINE, Het middelschot, middelrift.

se two extremes, Daar is geen and mechanical arts, De kon

midden tusschen die twee uiterSten zyn verdeeld in vrye- en band. to MEDIATE, Bemiddelen, mida

delen, werks konsten.

sten. To mediate the peace, De vrede We must endeavour to find out This is very mechanical for a gentleman, Dat is veel te laag Mediately, Middelyk, op een midbemiddelen.

a medium, Wy moeten trachten

een middel uit te vinden. voor een Heer. MECHOACAN, Een zékere wor.

delyke wyze.

MEDLAR, Een mispel.
Mediacion, Bemiddeling.

A medlar-tree, Een mispel-boon.
tel.
Mechanically, Werktuiglyk.
Mediator, Een middelaar, scbeids- to MEDLE, zié Meddle.

Medler,
Mechanicks, De werktuigkunde,
Mechanism, Werktuiglykbeid.

Mozes was a mediator by inter. Medling , } sie Meddler, &c.

ceflion, but Cbrift by propi- MEDLY, Mengelmoes, rommelMED.

tiation, Mozes was een middeMEDAL, Een gedenkpenning, pronk

laar door tuffcbenspraak, maar To make a medly, Een mengelpenning, medaiije. Christus door verzoening.

moes maaken. Ancient medals , Oude Pennin- Mediatrix, een Middelaares. A confused medly, Een verward gen. MEDICABLE, Geneesbaar, ge

mengelmoes. MEDALLION , Een groote lëgpen

neeslyk.

Medly colour, Vermengde kleur, ning.

MEDICAMENT, Een geneesmiddel, gespikkeld. Medalliit, Medallist , lief bebber , uer. artmeny.

A medly government, Een gen zemelaar van penningen, kenner Medicaster, Een kwaksalver.

menigde regeering. van gedenk penningen.

Medicated, (mixed with medi. MEDOW, Een weide, beemd, zie MEDE, Meede, zie Mead.

cinal ingredients) Een gemengd Meadow. to MEDDLE, Bemoeijen, moeijen,

geneesmiddel.

MEDULLAR,
zeer bezig zyn.
Medicinal, Heelzaam , geneesbaar. MEDULLARY,

beboorende.
Do not ineddle with it, Bemoei MEDICINE, Artseny, geneesmid- MEDULLINE,
er u niet mee; raakt bet niet del, medicyn.

MEE. aan.

to MEDICINE, Geneesmiddelen ge. Meddle with your own business,

bruiken.

MEE, My, zie Me.
Bemoei u met uw eigen werk.

MEDICK Fodder, (or Spanish tre (t) MEED, Belooning, vergelding,
I will not meddle with such things, foil) Spaanscbe klaver.

verdiensten. Ik wil my met zulke dingen niet MEDIETY, De belft.

MEEK, Zacbtmoedig, zachtzinnig. moeijen.

MEDIOCRITY, Middelmaatigheid, To grow meek, Zacbtmoedig worMeddle with your old shoes,

maatigbeid, onverscbeelendbeid. den. Moei u met gort. (SewEL.] # MEDITABUND, Peinzende , in Meekly, Zacbtmoediglyk, zacitzinI'll not meddle nor make him, gedagten.

niglyk. Ik wil niet met hem te doen beb- to MEDIATE, Overdenken, bepein- Meekness, Zachtmoedig beid, zachte ben.

zen, overweegen, betrachten. zinnigheid. Meddle not with wine , Drink To meditate upon his latter end, MEEN, Gelaat, myne. geen wyn in 't gebeel.

Zyn laatste einde betrachten. A man of a good meen, Een perMeddled, Bemoeid.

Meditated, Overdacbt, overpeind, soon van een goed gelaat , een mor This is not to be ineddled with, overwoogen.

van goede mynen. Hier moet men in bet gebeel Meditating, Overdenking, over. MEER, Louter, enkel. niet aanraaken , zig niet méde

denkende, overpeinzend

It is a meer fiction, 't Is een loisbemoeijen.

ter verdiebtfel. Ooo 2

It

Tot het merg

ecil

It was a meer cheat, Het was to meet by chance, By geval MELANCHOLY , Zwaarmoedig, ënkel bedrog: aantreffen.

zwartgallig, droefgeestig , zwar. (T) MEER, (bound) Een land I thall meet with him one time te gal. paal.

or other, Ik zal bein de eene

A melancholy man or woman, A ineer, (standing water) Een of de andere tyd nog wel eens

Een zwaarmoedig man , meer, polder. aantreffen.

zwaarmoedige vrouw. Meer-sauce, (or brine) Pékel. Cam To meet with a storm, Eenen Troubled with windy melanchoMeered, Begrent, afgeperkt.

storm ontmoeten.

ly, Met de milt ziekte gequeld, Meerly, Enkelyk, alleenlyk.

To meet with a repulse, Een wei

naargeestig. MEET, Dienstig, bekwaam, ge gering ontmoeten, een blaauwe To be melancholy, Droevig voeglyk.

Jcbeen loopen ; zyn boofd stooten. %yil. He thought it meet, Hy oordeel. I'll meet him at any place, Ik † He is as melancholy as an owl, de bet dienstig te zyn.

ben gereed om bem over al te ont # Hy is zo vrolyk als een uil. It is very meet, Het is zeer ge moeten; ik wil bem nergens ont- That is indeed a melancholy past, welvoeglyk. wyken.

accident, Dat is inderdaad een Thus it is meet to do with citi-When fall we ineet? Wanneer droevig toeval. zens, Dus betaamt bet met bur zullen wy byeenkomen?

Why are ye so mclancholy? (09 gers te handelen.

We are to meet together to mor fad) let us be merry, Waaron A ineet-help, Een bekwaame bulp, row, Wy zullen morgen saamen zyt gy zo neerslagtig? laat ons noodbulp. komen.

vrolyk zyn. Meetness, Gevoeglykbeid, bekwaam-MEETER, Rym, dicbt, maat. MELANGE, Een meng fel. beid.

In meeter, Op rym, in dicbt , op MELASSES, Siroop, zie Molosses. to MEET, Ontmoeten , te gemoet maat.

MELICOTONY, Een zéker soort komen, tegenkomen, aantreffen, He wrote in meeter, Hy schreef van Persikken. byeenkomen, vergaderen.

op rym.

MELILOT, Welriekende klaveren, To incet together, Samenkomen, Brought into meeter , Op maat

meliloten. samen vergaderen.

gesteld.

to MELIORATE, Verbeteren. It was appointed that he should MEETING, Ontmoeting, aantref

He intents to meliorate his house meet ine at that place, 't Was fing, byeenkomst, vergadering, a good deal, Hy is voornee. bestënd dat by my op die plaats

ontmoetende , enz.

mens zyn buis merkelyk te oer. 204 te gemoet (of by my) ko There was a great meeting, Daar

béteren. men.

was een groote vergadering.

Meliorated, Verbeterd. If we chance to meet with any A meeting-house, Een vergader St. Margaret's Church in Welt. difficulty, Zo wy eenige swua plaats, preekbuis.

minster was meliorated and righeid zouden komen te ontmoe A. Dus noemt men de Kerken van adorned by the munificence of teii.

alle de geenen die niet tot de the house of commons , De St. It is such a business as one thall Bisschoppelyke Kerk behooren. Margareta's Kerk in Westinun.

seldoin meet withal, 't Is zulk There is a very good parson in Iter, wierd verbeterd en vercierd een zaak die iemand zelden zal that meeting , Duar staat een door de mildaadigheid van bet buis voorkomen.

zeer goed Predikant in die Kerk. der Gemeentens. If I ineet you at any time in this A meeting of two streains, Een Melioration, Verbetering.

street, Zo ik u t'eeniger tyd in Samenloop van twee rivieren. Meliority , Béterbeid, beter sebap.

deeze straat te geinoet kome. MEETLY , Bekwaamlyk, dienstig- MELLEOUS, Honingzoet. The King intents to meet his lyk.

MELLIFEROUS, Honing coort. Parliament, De Koning is voor

MEG.

brengende. neemens in 't Parlement te ver. MEG, als, A long meg, Een zeer Mellifluous , Van boning vloeijensobynen. bang Vrouwspersoon.

de. To incet with one, (to be even MEGBOTE, Boete voor een man Mellitism, Geboningde Wyn. with hiin ) Iemand iets betaald Jag, zie Magbote.

MELLOW, Murw, ryp. zetten. MEGRIM, Een duizeling in 't boofd,

Mellow apples, Murwe appeI fhall meet with him, Ik zal fcbeele boofdpyn.

len. bein wel vinden.

Troubled with the megrim, Met De Mellow (or soft) strokes in pain. To go to meet one, Iemand te Scbeele boofdpyn gequëld.

ting, Malfebe (of zagte) trekgemoed gaan.

MEI.

ken in het cbilderen. His scheme will meet with no MEINOUR, Heerlykbeid, zie Ma. ft Mellow, (or pretty well in succes , Zyn ontwerp zal niet nour.

drink) | Een knip, een roes bebgelukken.

MEL.

ben. To make both ends meet, (* To MELANCHOLIST, Een droefgees to MELLOW, Rypen, ryp of nurtu keep buckle and tongue toge. tige.

worden. ther) † De enden by malkander An inspired melancholist, Een Mellowness, Murwbeid, rypbeid. bouden, Rond scbieten. dweeper, geeft dryver.

NE

« FöregåendeFortsätt »