Sidor som bilder
PDF
ePub

Een muskus,) Me.

lon.

MELODY, Zoetluidigbeid, gequeel, A member of the Parliament, een It has not been seen in the mezanggequeel, maatgeluid. Lid des Parlements.

mory

of

any man living, 't Is To make melody, Queelen, lief Members of the Church, Léde by menschen gedenken nooit gelyk zingen.

maaten der Kerke (of gemeen zien (of gescbied.) Melodious, Zoetluidig. te.

MEN. Melodiously, Zoetluidiglyk.

The privy members, De teelleden, MELON, Een meloen.

de fcbamelbeid.

MEN, Menfcben, mannen, men. A musk,

Big-inember'd, Groot van leden. Men are generally looked upon
Me.
A smood,
Een gladde,

loen.
MEMBRANE, Een vlies.

according to their estates , De A streak, Een ruwe, J Membranous, Vliezig.

Menschen worden doorgaans aar:A bed of melons, Een bed me- MEMOIRS, Gedenklic briften.

gezien naar dat zy gegoed zyn. loenen.

MEMORABLE, Gedenkwaardig. Ye men of Galilee, Gy Galileeto MELT, Smelten, ontlaaten. Memorably, Gedenkwaardiglyk. sche mannen. The butter begins to melt, De MEMORANDUM , Een aantéke-MENACE , Bedreiging , dreigeboter begint te smelten.

ning of merk om iets te geden ment. To melt gold or filver, Goud of ken, een gedenkceeltje.

to MENACE, Dreigen, bedreisilver smelten. Memorative, als;

gen. The snow begins to melt, De The memorative power, Het ge If you menace I'll strike, Als gy sneeuw begint te ontlaaten, (of beugen.

dreigt zal ik toeslaan. te smelten.)

MEMORIAL, Een gedenkboek, ge He would begin to menace but To melt away, Wegsmelten, ver denkmerk, kladboek, Memo I don't mind it a pin , Hywi!smelten. riaal.

de beginnen te dreigen, maar ik To inelt God's anger into mer An Ambassadour's memorial, Een geef 'er geen speld om. cy, Gods toornigbeid verzagten Ambaladeurs bericht-fcbrift, Me. I ain not afraid of his inenaces door boetvaardige traanen. morie.

Ik ben niet bang voor zyne dreire To melt one down , Iemands bart MEMORIZED

ZED , In bet gebeugen

gementen. vermurwen, iemand weemoedig

geprent.

Menaced, Gedreigd. maaken.

MEMORY, Geheugenis, gedachte- Menacer, Een dreiger. * To melt into tears,

In traanen nis, ont bouding , memorie. Menacing, Dreiging, dreis wegsmelten.

He has a strong memory, Hy beeft gende. Money melts away as butter a een sterk gebeugen; by is goed to MEND, Verbeteren , béteren, gainst the Sun, * Het geld jmelt van onthouden.

verstellen, lappen. weg als sneeuw voor de zon.

I have a short memory ,

Ik ben To iend a fault, Een fout verA. In alle de spreekwoorden volg kort van onthouden.

béteren. ik den zin, en niet de letter, To have in memory, In gebeu

.

To mend one's life, Zyn leeven 20 als hier sneeuw, voor boter,

verbéteren. omn dat men het eerste in Hob.

To call to memory :

Gedenken, Ho has been very sick, but now land en het laatste in Engeland berdenken , zich erinneren, zich he beging to mend, Hy is zegt. te binnen brengen.

beel ziek geweest, maar nu beMelted, Gesmolten.

Out of memory ,
Uit den zin,

gint by te beteren. That which may be melted, onbeuglyk.

To mend cloths, Kleeren verSmeltbaar.

It is slipt out of my memory, 't stellen. Melter, Een smelter.

Is my uit den zin gegaan; 't is To mend Moes, Schoenen lafMelting, Smelting , Smel my uit de gedachten gefcbooten , pen. tende. 't is my ontfcbooten.

To mend one's pace, Wat radA melting-house, Een smelthuis, Times out of memory,

Onbeu. der voorttreeden. gietbuis, gietery.

cbelyke tyden.

To mend his draught, Zich eens A melting pear, Een peer die in A ready memory, Een gaauw verbaalen in 't drinken. de mond finelt.

begrip.

Mend your draught, Verbaal 26 A melting speech, Een zielroe I will bring it to his memory , rende, een aandoenlyke réden Ik zal 't bem indachtig nag

I'll try if I can mend your voering

ken, ik zat 't bem te binnen cheer, Ik zal eens zien of ik 16. | A melting language, Een vlyen brengen.

niet beter Ojithaalen kan. de, streelende taal.

Such a fact will not be blotted To mend one's market, Béter MELWELL, (a sort of cod-fish) out of the memory of men, koop koopen, of duurder verkoo. Een soort van Kabeljauw.

Zulk een daad zal uit de gebert pen.

genisse der menschen niet gewijcbt* Where will you mend your self? MEM. worden.

Waar zult gy het beter bebben? MEMBER, Een lid, lidinaat. Of blessed memory, Zaliger ge waar zult gy béter te recbt koA member of the body, Een lid dachtenis.

meni? des licbaams.

Ooo3

gen hebben.

eenis.

[ocr errors]

Ik zwyg

* He mends as four ale in fum. to MENTION, Melden , vermelden, , Merchandizing , Koopbandel, basmer, * Hy bétert zich als fcbar gewaagen.

deldryving. rebier op de tap.

Not to mention of, &c. Om bier To follow merchandizing , Koop. Mended, Verbeterd, gebėterd,

niet te melden van ...

bandal dryven. versteld, gelapt.

van, enz.

MERCHANT, Een koopman. Tell me your hour, and all fall To mention the receipt of a let A tiiber-merchant, Een boutkoo

be mended another time, 2.8 ter, Den ontvangst van een brief per. my wat uur bet u best gelegen mëlden.

Merchant-man , Een koopvaardyscbip, komt, en alles zal in 't vervolg Mentioned, Gemeld , vermeld, ge koopvaarder. verbeterd worden.

wag genlaakt.

Merchantable, Verkoopbaar, léger. Mender, Een verbeteraar, verstel I mentioned it to him, Ik beb'er baar, we'gesteld. ster.

tégens bem van germëld.

Merchantly, Als een Koopman. MENDICANTS, Bédelmonniken. Above - inentioned, Boven ge MERCHENLAEG, (or MerchenMendication, Bedeling, afbedeling. mëld.

lage) Een zékere wet onder de Mendicity , Bedelacbtigbeid, béde 't Is not fit to be mentioned, 't kooplieden die eertyds in Engelaary. Is onbekwaam om te noemen.

land waren. MENDING, Verbetering , betering, Mentioning ,, Mëlding, vermëlding. MERCY, Barmbartigbeid, genade. --verselling, lapping , Menuet, (a sort of tiine and dan. Lord have mercy upon us,

Heere verbeterende, enz. ce) Menuět.

wees ons genadig. He is on the mending hand, To sing and dance a menuet, Een To cry mercy, Om genade ratHy is aan de béter band. menuët zingen en da:fen.

pen. But so far was he of inending

MEP.

Cry mercy, or cry your mercy, upon those lesions, that he

Roep om genade. grow worse , Maar by , wel 1 MEPHITIS, Een flerke zwavel

At the mercy of wild beasts, Ter verre van zich op die vermaa agtige reuk, een damp.

genade van wilde beesten, ningen te béteren, wierd er- Mephitical, Stinkende, jcbaadelyk,

We were delivered up to the

vergiftig ger.

mercy of our enemies, Wy MENEVER, Wit gespikkeld bont ,

Mephitical Exhalations, Vergif wierden ter genade van onze zie Minever. tige uitwaal'emingen, of dam

vyanden gesteld. MENIAL servants, Huisknechts,

pen.

To have his enemy at his mercy, dienst booden.

MER.

Zynen vyand t'zynen willen bebMENOW, Een stékellaarsje.

I MERACEOUS wine, Zuivere, ben. MENSTRUAL, 7 Maandelyk, maar bëldere , onvervalschte wyn. The mercy-feat, (Exod. xxv: 17.) Menttruous,

Meracity, Zuiverbeid, bëlderbeid. Het verzoendeksel. Menstruosity, Maandstondigbeid. MERCANTILE, Tot de koopmanscbap We cast our selfs down before MENSTRUUM, (a chimical des beboorende.

they mercy-seat, Wy werpers folvent) Uittrekwater , Jcbeimnid A mercantile town, Eene koop ons zelven ootmoedig néder voor del. ftad.

den troon uwer genade. MENSURABILITY, Meetbaar. Mercantile Affairs , Zanken den Merciful, Barmbartig, genadig. beid.

koopbandel betreffende.

To be merciful to man, lemand to MENSURATE, Meeten. Mercature, Koophandel, koopman genadig zyn, iemand barmbar. Mensuration, Meeting.

fcbap.

tigbeid bewyzen. MENTAL, Innerlyk, innig, , 't gee + MERCEMENT, Boete , breuke. Mercifully , Barmbartiglyk, gena

ne men by zich zelven denkt. MERCENARY, (Adj.) Loonzucb diglyk. A mental prayer, Een innerlyk tig, gewinzuchtig.

Mercifulness, Barmbartig beid, mel. gebed.

Mercenary, (Subst.) Een buurling , dongend beid, deernis, erbarming. A mental devotion, Een innige een die alles om geld wil doen.

Merciless, Onbarmbartig, ongensGodsdienst, innige aandagt, i11- MERCER, een Kraamer- , Zyde. dig, onmeedoogend. nerlyk gebed.

winkelier.

MERCURY, (a heathenish God) A mental reservation, Een acbter- Mercery, Kraamery , waar, koop Mercurius, een der Heldenscbe bouding van't gene men stilzwy manfcbap.

Goden. gends by sicb zelven denkt. Mercery ware , Fransche kraame. Mercury, (one of the Planets) Mentally, Inniglyk.

ry.

Mercurius, een der Planeeten. MENTION, Melding, vermelding, MERCHANDIZE , Koopmanschap- Mercury, (ór Quick-silver) Quik. gewag

pen, koopmanscbap doen, din zilver. To make mention of a thing , geni.

Mercury, (a purging plant) BinVan een zaak gewag inaaken, I put it as cheap as I can, and so gel-kruid. van iets gewaagen.

you must not merchandize , Ik Mercury-women, (women that He has not made the least men jtël bet zo na als ik ken , en daar sell new-books &c. to the ham. tion of him, Hy beeft in't minst oin moet gy niet dingen.

kers by whole sale from the niet vail bem gerēpt. Merchandized, Gedongen.

press) Zekere Vrouwspersoorten

,

moes.

te myn.

die nieuwe boeken 'enz. aan de MERKIN, Valscb-baair.

MESH, Mengzel, zie Mash. omloopers in bet gros verkoopen. MERLIN, Een bavik of sperwer. To mesh, Mengen, zie to mash. MERE, Meir, zie Meer.

MERMAID, een Meermin. MESLIN, Half rogge balf tarw, Merely, Zuiverlyk , zie Meerly. MERRY, Vrolyk, geeftig.

matelyn. A_IERİTRICIOUS, (or whorith) A merry life, Een vrolyk leeven. Mesin bread, Mastelyn brood.

Hoeracbtig, dat tot een boer A merry beginning and a fad en- MESNALTY, (the right of a mes, boort,

ding, Een vrolyk begin en een ne) Het recbt van een leen-beer. MERIDIAN, De middagslyn, zynde

droevig einde.

Lykbeid. een ingebeelde cirkel die door To make inerry, Vrolyk manken. MIESNE, or Mesne-lord (a Lord de aspunten gaat; en , door We have been mighty merry,

of a manour which he holds 't middelpunt van het lichaam we palled our time very mer of a superior Lord) Een onderder Zonne aangeraakt zynde, rily, Wy zyn krachtig vrolyk leenbeer. den middag maakt.

geweest, cuy bebben onzen tyd zeer MESS, Een gerecht. + This is not calculated to our vermaakelyk doorgebragt.

A mess of ineat, Een gerecht van meridian, (this is not suitable Be merry, Maakt u vrolyk.

vleesch. to our customs or manners ) * It is good to be merry and A mess of potage , Een schotel Dat is niet naar ons gebruik ge

wile, Het is goed maatig vrolyk sobikt, dit komt niet met onze

Mers, (or share of meat) Een gewoontens en zéden overeen. To live a merry life, Een vrolyk deel van een stuk vleesch. Meridional, Zuidelyk, middags.

leeven leiden.

We are four of a Mess, Wy Meridionally, Na 't zuiden.

He makes hiin self inerry, Hy eeten met ons vieren uit eene MERIDIATION, Het vangen verbeugt zich zelf.

schotel, of aan één bak. van een uiltje na den middag. To make a merry cup, Vrolyk to MESS with one, Met iemand MERILS, (a Boyish play) De bin worden onder een glas wyn.

esten. kelbaan, bet binkperk, (een jon He is a little merry, Hy beeft een MESSAGE, Een boodschap. gens spël.)

verbeuging, een knip.

To deliver one's message, Zyn boo clo MERIT, Verdienste.

He has many things to sell a schap verrichten. A man of merit, Een man van merry penny worth, Hy heeft MESSATINTO, Zwarte konst, sie

verdiensten, een braaf man. veel dingen die by goed koop ver Mezzotinto. What ever may be said of himn koopen wil.

MESSENGER, Een boode , bood. will fall short of his merit, A merry tale, Een grappige ver. Jchapper. Alles wat men van bem zeggen telling

MESSIAS, (our most blessed Sa. kan, is minder dan zyne verdien A merry grig, Een kortwylige viour) Mefias, onzen gezegendste. kwant.

ften zaligmaaker. The merits of Christ, De ver Merry conceits, Vrolyke inval MESSMATE, Een Matroos die me: diensten van Christus. len.

een ander aan één bak eet. The merits of a cause, De waar. To be set on the merry pin, to MESSMATE, (to couple two dy van een zaak.

Lustig in zyn Jcbik zyr; een failors) De matroozen twee aan 10 MERIT, Verdienen.

vrolyke luim bebben.

twee verdeelen , om malkander He merites praise , Hy verdient The inerry-thought of a fowl,

te verpoozen. lof.

Dat beentje van eenen vogel 't + MESSUAGE, Een bofsteede met Meritid, Verdiend.

welk wy de Bril noemenz.

een woonbuis, en een stuk lands He mérited much of the common. Merrily, Op een vrolyke wyze , kortswealth of learning , Het gemee wylig.

MET te - best der letteren beeft veel Merriment, Vreugd, vrolykbeid, korts- MET, [uan to Meet] Ontmoet, 16. verplichting aan bem. wyl.

gengekomen, aangetroffen, verHe merited ill of his country,

Let us have a merriment for it, Faderd. Hy beeft niet veel goeds aan zyn

Laat 'er 0915 eens voor vrolyk I inet him by the way, Ik ontVaderland verdiend. zyn.

moette bem onderwegen. Meritorious, Verdienstelyk.

MERŠION, Dompeling , indompe They were met together, Zy was It cannut be meritorious before ling,

ren famen vergaderd. God to persecute men because

MES.

I have not met with such an exof their Religion, 't Kan geen MESARAICK Veins, De darmscheib pression in the whole book, verdienstelyk werk voor God zyn, aderen.

Ik beb nergens in't gansche boede de men/cben te vervolgen om bun MESE, Een maat van 500 Harin zulk een bewoording konnen viranen Godsdienst. gen, zie Mease.

den.. BIERITOT, (a swinging in bell- MESENTRICK, Dat tot bet darm He is not to be met withal, Hy ropes and such like) Een schop Scbeil beboort.

is nergens te vinden. stoel, of touw daar de kinderen MESENTERY, Het darm Well met, Dat's wel getroffen, op gaan zitten , om zicb op en neer

fcbeil, darm

als men een vriend onverwagt te Laaten schoppen of slingeren. MESENTERIUM,J Jebeidser

.

ontmoet.

daar by.

They

MEW.

MEW,

They are well met , orwell , METHINKS, My dunkt.

The metropolitan city, De boofdmatched, Zy zyn wel gepaard. METHOD, Eene wyze, maniere , stad. You will be met with, Gy zult leerwyze, leerweg , orde, belei. The metropolitan and Primate uw man aantreffen, gy zult ge ding

of York, 'de Aartsbisschop van waar worden met wien gy te He has a good method, Hy boudt Jork. doen bebt. een goede wyze.

The metropolitan and Primate of He met with a very fine recep He found out a new method for all England, De Aartsbisschop tion, Hy wierd zeer beleeft ont learning Latin, Hy beeft een van Kanterbury. varigen.

nieuwe manier uitgevonden om MetropolitanshipAartsbisscheppe. Have you not met with strange Latyn ie leeren.

lyke waardigbeid. news at your return? Hebt gy 't Would be good to put things METTLE, Metaal. by uw terugkomst geen wonder. first into a right method, 't Full of mettle, Vol vuurs, moe. lyk nieuws geboord ?

Zou goed zyn de zaaken eerst in dig.
METAGE, (or measuring of coals) een rechter orde te scbikken. The mettle of youth, Het jeug.

Koten-meeting , bet meeten van Crael methods, Wreede, gewel dig vuur.
kolen, om te branden.
dige middelen.

Mettle, Dapperbeid, moed.
METAL, Metaal.

Methodical , Ordentlyk, wel ge That horse is full of mettle , Det To cast metal, Metaal gieten. schikt.

paerd is vol vuurs; dat is een METAL, zie Mettle.

Methodically, Op een ordentlyke moedig paard. Metallick, Dat tot metaal beboort.

wyze.

Mettled, Moedig vol can

} to METAMORPHIZE, Inu een an To ipak methodically, Ordent- Mettlefom,

moed. dere gestalte veranderen, vervor lyk spreeken. men, berscheppen. METHODIST, Een geschikt of ré.

Een Metamorphized, Hersebëpt. gelinaatig schryver.

meeuw,

[zékere voMETAMORPHOSIS, Vervorming, A. De naam van METHODISTS gel.] gestaltverwilleling.

word thans in Engeland gegee: Mew, [zéker kruid.] zie Spicknel,

A sea-mew, Een zeemeeuw. Ovid's Metamorphoses, De ber ven, aan dat slag van men

. fchen die men in Holland FY A hawks mew (where Hawks schepping van Ovidius. METAPHOR, Een byspreuk, leen NEN noemt, byzonderlyk aan

are kept) Een plaats daar mes Spreuk, overdragt. de navolgers van eenen Wbit

valken boud , een valke-bok , valfield.

ke-buis. Metaphorical, Ontleend, verbloemd,

The stag mews, Het bert werft oneigentlyk.

The methodists multiply prodi. A Metaphorical expression , Een gioully in England, Het getal zyn boorns af. verbloemde of oneigentlyke spreek. der fynen vermeerdert geweldig On The mews, Een gebouw in Lonin Engeland.

den waar in men eertyds 's Ko. wyze. Metaphorically, Op een oreigently- to METHODISE, Schikken, in or nings valken pleeg te bouden, ke wyze, verbloemdelyk, door der stellen.

doch 't geen nu in stallingen veer overdragt. Methodised, In order gesteld.

zyne majesteits paerden verandert

is. METAPHRASE, Een letterlyke of METHOUGHT, My dacht. woordelyke vertaaling.

METHRIDATE, Een tégengift, to MĘW (as a cat,) Maauwen. METAPHYSICAL, Overnatuur zie Mithridate.

Mewd, Gèmaauwd. kundig.

METONYMY, Naamwisseling, Mewer , Een maauwer. METAPHYSICKS ,D2 overnatuur vernaaming, gelyk als, de oor Mewing, Maauwing, gemaauv. kunde.

zaak en 't onderwerp voor de to MEW (as birds,) "Ruyen, [als to METE, Meeten.

uitwerking en 't byvoegsel.

de vogelen] van veeren vera:METED, Gemeeten.

METOPE, (a term of Architecture, METEGAVEL, Een schatting die

't is the distance, or space in

to Mew (as a stag ,) Van boornen oudstyds in eet waaren betaald a pillar between the denticles veranderen, de boornen afwerpen werdt.

and triglyphs, Een konstwoord [als een hart.] METEMPSYCHOSIS, Zielverbui. der bouwkunde.

to MEW up, Opluiten in een bek .

of kouw. zing, overgang der Ziele van | METOPOSCOPY, Voorboofdwaar. 't een in 't ander lighaam. zeggery, aanzigtkykery.

Mewed, Geruid , van boortes

veranderd. METEORS, Hoogvliegende dampen, METRE, Een maat, kadans, zie

Meter.

Mewed up, Opgesloten. verbevelingen. METER, Digtinart, zangmaat, Metrical, Dat tot de zangmaat be

MEZ. } METRE beryming. boort.

MEZZOTINTO-Cuts, Zwartekan 1. # METEWAND, Een el. METROPOLIS, Eer Hoofdstad,

printen. METHEGLIN, Zéker soort van gelyk als Amsterdam van Hol

MIC. mede , gekookt van water ,

land, en Londen van Engeland. kruiden, speceryen, en ho Metropolitan, 't Gene tot de boofd.. MICE, (bet meervouwdig van Mounig. stad beboort, Aartsbil'cbop.

fe) Muizen.

Michael

deren.

geeden worden.

voor

Michaelmas, St. Michiel, St. Mic- MID-SHIP-MAN, (or Midship. To grow mighty, Zeer macblig biels dag

man) Een fcbeeps Borkbouder wordeit. A, dit word byna uitgesprooken

of Supercargo:

Mighty big, Macbtig groot, geals of 'er in het Nederduitsch MIDST, Het middenst, midden. weldig stond Mykelmes.

In the midst of the crowd, In 't Mighty little, Zeer weinig. to MICHE , Zich t'zoek maaken, midden van 't gedrang.

Mighty stubborn, Grouwelyk bartacbter blyven, stutten loopen. In the midst of his pretentions, nekkig. MICHES, Žékere wittebrooden, die In bet bévigste van zyne eijcben. Mightily, Machtiglyk , grootelyks. in sommige Heerlykbeden tot Midlt, Midden.

lle loves fiih mightily, Hy ect een jaarlykfcbe erkentenisse ge- MID-SUMMER,'t Midden van den macltig gaar vicb.

zomer, de middel.gomer, Mightiness, Macbeigbeid , vermou Miching, sie to miche.

Midsummer day, Sc. Fan in de gendbeid. A miching fellow (that lives zoner.

MIGRATION, Verhuizing , verprivately to avoid expences,) MIDWALL, (a bird that eat bees) plaatsing. Een man die zich van de wae. Een zékere Vogel dio Byen eet.

MIL. reld afsondert om onkosten te Mid way, Half wege.

a MILCH COw, Een melk koe. vermyden. MID-WIFE, Een Vroedvrouw ,

MILI), Zacbtzinnig, leenig , lieflyk MICKLE, Veel , een woord dat Vroemoer. in 't Noorden van Engeland To fetch the inidwife, De Vroed

van smaak, malfcb.

Of a mild nature, Van een zachtzeer gemeen is.

vrouw baalen. * Many a little makes a mickle, To play the inidwife, 't Vroed

zinnigen aart.

This meat cats very mild , Dit Veele kleintjes maaken een groot. vrouws - ampt bedienen ; MICROCOSM, De kleine wae

Vroedvrouw Speelen.

uloesch is zeer malfcb. reld. A man-widwife,'Een Vroed-doctor, Mild weather, Lieflyk, zacht

wedr. MICROSCOPE, Een vergrootglas. Vroedmeester. MID. it to MIDWIFE, (to help to coTo grow mild, Zachtzinnig

worden. MIDDAY, De middag.

me forth, to introduce, in to MIDDLE, Het midden, middelst, the public an ingenious com

Milder, Malscher, sacbter.

The veal is milder than the mutmiddel, de middel.

posure) Een geestig werk in de In the middle of the hall, In 't wereld belpen brengen.

ton, Het kalfsvleesch is malfeber midden van de zaal. Midwifed, Ter waereld gebragt

als bet fcbaape-ules cb.

The weather is milder (or more The middle finger, De middelste een woord dat zelden anders, vinger. dan in een boertigen zin ge

mild) to day than it was in a He took him up by the middle, bruikt wordt.

good while, Het is van daag

zachter weer als bet in lang ge. Hy vatte bem op by den mid- MID-WINTER, Kerstyd. del.

MIG.

weest is. Trees of a middle size, Middel. MIGHT, Macbt, vermoogen, kracbt.

MILDERNIX, Zeildoek.
With all his might, Met al zyne

MILDEW , Honig dauw, gewas. flag boomen. Middle fized, Van een middelbaare macht.

brand, brand in 't koorn. grootte, middelslach van grootte. He employ'd all his might to it, Mildewed, Door 't wedr besebadiga

of uerzêngd. A middle aged man, Een man Hy beeft dl zyn verinoogen daar van een middelmaatigen ouder toe aangeleid.

MILDLY, Zachtzinniglyk, keenigdom. With might and main, Met

jes, lieflyk.

Mildness, Zachtzinnigbeid, leenige Middlemost, De middelste.

kracht en macbt. Middling, Middelfoort. * Might overcomes right, Recht

beid, lieflykbeid, malsbeid. Middling pins, Middelsag spel moet voor geweld wyken.

MILE, Een myl. den.

A measured inile, Een afgemeten I MIGHT, [van may,] Ik mogt.

myl. MIDGE, Een mug:

She might poflibly love him,

A long mile, Een groote myl. MIDLAND, Middelland, dat tus Mogelyk beminde zy bem, of '

A short mile, Een kleine myl. scben verscbeide landen inlegt. kan mogelyk zyn dat sy bem The midland circuit, De reize

lief bad.

It is three miles to walk, Het is die de afgevaardigde Recbters You might have gone thither,

drie mylen ver. in de middelandsche Provintien Gy kont derwaards, of daar

An Englisb mile, Een Engelsche

myl, gerékend op duizend doen. na toe gegaan zyıl.

schreeden ; drie van de zelve MID-LEG, Half beens , balf wegert If it might be, Indien 't weezen

rékenc men doorgaans op een bet been.

mogt. MID-LENT, Half Vasten, in 't I might easily do it, Ik zou 't

Hollandscbe.

MILFOIL, Duizendblad , geruwe, midders van de Vasten.

gemaklyk konnen doen. MIDNIGHT,

[zéker kruid.]
Middernacht.

MIGHTY, Macbtig.
JUDRIFF, Het middelrif, middel Very mighty , Zeer macbtig , groot

MILION, Een meloen , zie Mefcbot. van vermogen.

lon. 1. DEEL.

MI,

PPP

« FöregåendeFortsätt »