Sidor som bilder
PDF
ePub
[ocr errors]

anan.

of a goat, of a mare,

geen loon.

MILITANT, Strydende, véchtende. A hand-mill, Een band-meulen. MILLION, Duizendmaalduisend, The church militant, De fry A paper-mill, Een papiør - ineu tienmaal bonderd duizend, een dende kerk. len,

millioen. MILITARY, Krygscb , Oorlogsob. An oil-mill, Een olie-meulen, MILT, De milt. A military gentleman, (or oilicer) A fulling-mill, een Volmeulen. The milt of fishes, De bom us Een Officier. A saw-mill, een Zang-meulen.

vifcb. MILITIA, Het gewapend landvolk, A mill to coin money, Scbroef, Milter, Een bommer, visch met een bet uitschot,

Krygstoerus muntfcbroef, om geld zonder hom. ting hamer te munten.

MIM. MILK, Malk.

ft But an old cunning fellow, MIME, Een gek in een sper, Womans milk, Prouwen mölk , that fav further into a mill

een dartel toneelspel.

stone than his nighbour, Maar MIMICAL, Potsachtig , guicLelach Cows inilk, Koeijen melk.

een oude Nimme kraap, die ver tig. Sheeps or Ews milk, Schaapen der zien kon , door een plank Mimically, Op een potsacbtige cry melk,

daar een gat in is, als zyn buurMilk of an ass, ( Ezelinne

MIMICK, Een naboot fer, of a camel, Kameels

• To bring grist to the mill, * melk.

to MIMICK, Nabootfen. Geite

Koorn op de meulen brengen, ie He mimicks every body, Hy boot Merries mand bevoordeelen.

iedereen na. Soured, (or turned) milk, Ge. * No inill no meal, * Geen werk A mimick, Een klucbt. Scbifte, gebotte mëík.

MIN. New inilk, Verfcbe melk, versch * He that dwelled near a mill, of nieuw. zög

grows dusty of the meal, * Die to MINCE, Klein kappen, bakkers, Sour-inilk, Zuure mëlk, goora inet pëk omgaat, word 'er méde tot vinken snyden. mëlk.

besmet.

OfTo mince the matter, De csak Curdled-milk, Gestremde mnëlk , Mill dust, Kaf.

bewimpelen. stremlis, dikke mëlk.

Mill clack , ' (or mill-clapper) 1 to MINCE it, Met een gemaak. Butter-milk, Kirnemölk.

Klappel, klap of ratel, die ge ten trës gain, prat daar beere Almond-milk, Amandelmelk.

duurig op de onderste molensteen tréden, een gemaakt mont je trekA milk-cow, Een melk-koe.

klept.

ken. # He is a good milk-cow to him, Her tongue goes like a mill clack, Minced, Gebakt, klein gekapt.

* Het is een goede mëlk-koe voor Haar tong gaat als een ratel. Minc'd meat, Hakfel vinkeri. bem.

Mill-dam, Een dam of Nuisje dat bet Mincing, Hakking , klein kapping, #7 A milk-cow, ( or judge that water van de molen afboudt. A mincing gate, Een trippelende

plays booty) Een rechter die zich Mill leat , Graft of foot die bet ganig, gemaakte trëd. laat omkoopen.

water naar de molen leidt. Mincingly, als; A milk house, Een boerdery, Mill handle, Molen-roede.

He mincingly passed it over , Hy Milk-maid, Een melk-meid.

Mill-hopper; De bouten trecbter van roerde bet maar éven aan. Milk-pail, Een melk-emmer.

een meulen.

MIND, Het gemoed, de zin, et Milk-porridge, Pap van melk, was Mill horse, Een meulen-paerd.

ning. gevoelen. ter en baveren-gort. Mill-stone, Een molen/teen.

An evil mind, Een boos gemoed. A milk-sop, Een zoetzappige for MILLENARIANS, Duizendjaarig He was disturbed in his mind, den, die zich van 't wyf laat re ryksgesinden.

Hy was in zyn gemoed out. geeren.

MILLENER, Een kraamer van lint roerd. ml A milk-sop, Een bloodaart. en andere optooiselen, Franscbe To give one's mind to a thing, Milk-weed, Wolfs-mëlk, een kruid. kraaner of kraamster.

Zicb ergens op toeleggen, ergeras 10 MILK, Mölken.

MILLENNIUM, Het duizend jaaTo milk the cows, De koeijen rig ryk.

The minds of the people were mëlken.

MILLER, Een meulenaar, mole exasperated, De gemoederers des Milked, Gemolken.

volks waren verbitterd. Milkiness, Mëlk-acbtigbeid.

A miller's wife , Een molenaars o't Is out of iny mind, 't Is uit Milking, Melking , melken. de.

* Every iniller draws water to his It runs in my mind, 's Speelt my Milky, Milk-achtig.

mill, leder menscb zoekt zyn

in den 3in. The milky way , De mëlk-weg, eige voordeel.

It came in my mind, 't Kies (in de lucht.]

MILLERS-THUMB, (or gull,) in mynen zin, my schoot in den MILL, Een meulen, molen.

a fish, Kirb-aal, puit-aal.

zin. A wind-mill, Een wind-meulen. MILLET, Geers, of geerst.

His mind is changed, Zyn zin is A water-inill, Een water-meulen. MILLIARY, een Mylpaal.

veranderd. A horse-mill, Een paerde-meulen, MILLING , Maalende in de 700 My mind is altered, Ik ben ver ros-moien. len.

anderd van zin.

I have

op letten.

naar.

[ocr errors]

mynı zin.

[ocr errors]

I have no mind to it, Ik beb 'er He minds nothing but his own To make a mine, Een inyn mag. geen zin toe.

interest, Hy betracht maar al ken, gelyk als in een belége. It was his mind to have it so, leer zyn eigen belang.

iing. Het was syn zin om bet 20 te He minds me no more than if, To discover a mine, Een myn ontbebben.

Hy teld my niet zo veel dekken. He has bis mind, Hy beeft zyn als

To spring a mine, Een myn doen zin.

Mind me of it, Helpt bet my Springen. He has a wife to his inind, Hy ontbouden.

to MINE, Myren, ondermynen. beeft een wyf naar zyn zin.

He minds. te accessories, and Miner, Een myner, grasver. * So many men so many minds, flights the main business, Hy Mineman, Een bërgwërker.

Zo veel menschen 20 veel zin boud zich met kleinigbéden op, Mineral, Mynstoffe , bergwerk, bergo nen.

en verzuimt bet voornaamste. stoffe , berggewas. ta When I call to mind, Wanneer To mind one's book, Naarstig Mineralist, Een bergstofkundige. ik berdenk.

Nudeeren.

MINEVER, Gespikkeld bont. I will put him in mind of it, am To inind one's work, Vlytig MINEW, Stekel-baars , zie Me. Ik zal 't bem indacbtig manken. werken.

now. This puts me in mind, Dit brengt * We live all by one God, but MINGLE, (mixture) Mengsel.

say in gedachten, (of te bits not by one inind , Wy allen to MINGLE, Mengen , vermesnen.)

leeven door eenen God, maar niet gen. I am not of your mind, Ik ben naar eenen zin.

To mingle diversly, Ondereen niet van uw gevoelen.

You ought to mind what I say, mengen. I ain of the same mind still, Ik Gy beboort te bebartigen wat (of To mingle wine with water , Wyn ben nog van de zeifde meening ; bet geene dat) ik zeg.

met water mengen. ik ben nog van dit verftand. Minded, Gezind', betracbt, bebar. Mingle-mangle, Mengelmoes , romI told you my mind , Ik heb 4 tigd, waargenomen, opgelët. melzoo.

myn gevoelen te kennen gegee. He is not minded to do 1o, Hy Mingled, Gemengd, gemängeld. ven; ik beb u myne meening ver is niet gezind om zo te doen. Mingled amonit, Ondergemengd. klaard.

It was not minded at all, Het • He that iningles him self ainong They are of one inind, Zy zyn wierdt gansch niet waargenoinen,

draff, is eaten of the swines, alle eensgezind.

of bebartigd ; daar wierd niet Die zich onder bet draf mengt, They are of a great many minds, met al op gelêt.

word van de zwynen gegeeten. Zy zyn zeer oneens ; bun gevoe. I was minded thus, Ik was zo- Mingling, Menging , len is zeer verscheiden. danig gezind.

gende. I have a mind to go there, Ik As every one is minded, Na MINIATURE, Een aftékening met ben genegen om daar te gaan; ik dat ieder genegen is.

roodaard in 't klein; een schildeben van zin (van vreening) om I am fully minded, Ik ben volko. ring met waterverw.. daar na toe te gaan.

men gezind.

MINIM, Meni , een zekere verf. I have a great inind too see it, High-minded, Hoogmoedig. MINIMES, (a religious order) Ik beb een groote vegeerte om bet Well-minded, Welgesind.

Minderbroeders, graauwe Mon. te zien.

Mindfull, Indachtig, zorgvuldig. nikeil, van St. Franciscus de Pau. He had a great mind to do it, Be mindfull of it, Wees 't is. lo's order, Hy wilde bet zeer gaarn doen, dlacbtig:

MINIME, (a slow time in mu. by was 'er beel graag na om bet Mindfulness, Zorgvuldigbeid.

sick) Een zekere toon in de 72te doen. Minding, Gedenking, zorgende.

ziek. Time out of mind, Van onbeuge- MINDLESS, Oragezaan, onoplet- MINIMENTS, Gedenkzuilen, sie lyke tyden tend, zorgeloos.

Monuments. Every thing falls to his mind, Hy Mindiefly, Onagrzaamlyk, zorgloos- MINION , Een gunsteling, gunstkrygt alles naar zyn zin. lyk.

genoot, troetelkind. Is there any thing that is not to MINE, Asyn..

to MINISH, Verminderen, zie to your mind? Is 'er iets dat u . It is not mine, 't Is 't myne niet.

Diminish. genfiaat? dat niet naar uw zin That book is mine , Dat boek is MINISTER, een Bedienaar, Preis? myn.

dikant. 10 MIND, Letten, betracbten, acbt Your danger shall be mine, UW A minister of state, een Staats

belben , waarneemen, bebarti gevaar zal 't myne zyn , ik zal dienaar, Staats-ininister. gen.

u in geenerley gevaar verlaaten. He was the principal minister Mind what you are about, Let op a MINE, een Myir, onderaardíche (or instrument) of his revenge, 't geene gy my doet.

groeve.

Hy was bet voornaamste werkMind your health, Heb acht op A gold mine, Een goud myn. tuig van zyne wraak. 1swe gezondbeid. A silver mine, Een zilver-myn.

to MINISTER, Bedienen, toebedie. He doth pot mind his business, To find a inine, Een myn vinHy neemt zyn werk niet paar. den.

Ministration, Bediening,
Ppp 2

Mi.

ment

nen.

ke wyze.

mun

Ministred, Bediend.

is coined) De munt, bet munt- | MIRABOLAN, zie Mirobolan, Miniftring, Toebediening , toe. buis.

MIRACLE, Een wonderwerk, won. bedienende.

Mint-master, or the master of the derdaad, téken, mirakel. Ministry, Bediening , dienst.

mirt, Muntmeester.

| Miracler, Een wonderwerker. During his ministry, Geduurende A man had need have a mint of Miraculous , Wonderbaarlyk. zynen dienst.

money to supply all his wants, Miraculously, Op een wonderbaarlyMINIUM , (red-lead) Roode-aart , Men zou byna de gantsche munt rood-kryt.

nodig bebben om alle zyne beboef. Miraculousness, Wonderbaarlykbeis, MINIVER, Bont, zie Minever. tens te verzorgen.

MIRE, Slyk, pik. MINKS, zie Minnckin. to MINT, Munten.

To stick in the mire, In de slik MINNEKIN, Een preutscbe deerne, Minted, Gemunt.

steeken. een trotse dame, beter een klein Money ready minted, Gemunt * He is deep in the mire , Hyfteekt meisje. geld.

diep in schulden, by beeft veel Minnekins , Zékere soort van fyne Mincing, Munting ,

op zyne boorens. Spelden, ook dunne snaaren voor tende.

To be deep in the mire, He védels. MINUM, Meni, zie Minim.

zeer kwaad bebben, veel bardig. MINNING-DAYS, ( anniversary; MINUTE, Een minuut , een zestig.

béden ondergaan. days, when some office was said ste part van een uur.

His faculties are mired with for the soul of the deceased) *Minute, (rough draught) Een him, Alle zyne vermogens zyn Faarlykscbe dienst voor een over ontwerp, kladde, minute.

in bem verdoofd ; of anders, Tédene. Minute, Klein.

+ Het is een lichaam zonder MINNOW, Een ftékelbaarsje, om He told me the very minute geest. visch mee te vangen.

particulars of it, Hy verbaal A quag-mire, Een flyk poel. MINOR , Minder, kleiner.

de 'er my de kleinste byzonderbé- Mire-drumble, Lepelblad. The minor Prophets, De kleine

den van.

Miriness, Modderigbeid, flikkerigPropbeeten.

A minute, (or moment) Een beid Asia minor, Klein Asiën.

oogenblik.

Mired, Besikt, beslykt. Minor, Fonger.

The critical or happy minute in MIRIFICENCE, Wonderwerkende Minor, Een minderjaarige, on love, Het bacbelyke, of geluk. kragt. mondige.

kige oogenblik in de liefde, de Mirifick, Wonderwerkende, wonderThe minor of a fyllogisin, De bekwaame, de rechte tyd voor de baarlyk.

minderstelling van eene suitré minnaars, de minnaars klok. MIROBOLAN, als; den.

A minute watch, Een Horlogie dat A mirobolan plum, Een Katryne Minors, Minnebroers, eigentlyk, de minuten aanwyst.

pruim. Minderbroeders.

A ininute glass, Een minuut glas, MIRRH, Mirrbe , zie Myrrh. Minority, Minderjaarigbeid, onmon Zandloopertje.

MIRROUR, Esn Spiegel, doordig beid. Minute. (the sixtieth part of a

beeld. During his minority , Geduurende degree) Een minuut , bet zestig. MIRTH, Vrolykbeid, geneugte.

zyne minderjaarig beid, zo lang ste gedeelte van een graad. Full of mirth, Vol vrolykbeid, zelt als by niet mondig is. Amsterdam is situated at 52 de

urolyk. MINOTAUR, (a poetical monster grees 22 ininutes Northern la- Mirtle, Mirtbus, zie Myrtle.

half man and half bull ) Een titude Amsterdam legt op MIRY, Slikkig, pykig. fabel-achtig gedrocbt, balf man 52 graaden 22 minuten Noorder

MIS. balf stier.

breette.

MIS, Mis, verkeerd, kwalyk. Tbeseiss, killed the minotaure in A minute line, Een minuut-lyn, # MIS-ACCEPTATION, Éen verthe labyrinth of Creta, Theseus op Zee gebruikelyk.

keerd begrip, kwaalyk verftas. doodde den Minotaurus uit Cre- B A minute book, Een aantéken. MIS-ACCEPTION, Een kwaade tens doolbof. boek, Memorie boek.

opvatting, kwarlyk neemen. MINSTER, Een Dom of kerk. to MINUTE down, Aantékenen , in MIS ADVENTURE, Een ongeThe minster at Tork, De boofd. 't kort opscbryven.

luk. kerk te Jork. Minuted, Aingetékend.

+ Mis-adventure , Een toevallige West-miniter-abbey, De Abdy van Minute tithes, Kleine tiendens. manslag. W'est munster. Minutely, Oogenbliklyk.

MIS-ADVICE, Verkeerde raad. (1) MINS CREL , Een speelman, BC Minutely, Beknoptelyk , korte To mis-advise, Verkeerde raad vidd'ler. lyk.

geeven. MINT, (the herb) Munte, kruise Minuteness, Kleinbeid, beknopt. Mis advised, Kwaalyk geraaden. munt, [een kruid.]

beid.

MISANTHROPE, Een menfcben Wild-mint,

MINX, Eene fiere maagd, trotsib Misanthropist, baater. ding.

Misanthropy, Menschenbaating. Spear-mint, Tuin munt.

MIR.

to MIS-APPLY, Verkeerdelyk tel. MINT, (the place where money MIRABILITY, Wonderlykheid.

pallera

Horse-mint, } Wilde munt.

een

Mis-apply'd, Verkeerdelyk toege The letter was miscarry'd, De Miscíbility, Vermengbaar.

brief was niet wel besteld. pat.

}

Miscibleness, beid. Mis - applying, Verkeerde toepas The expedition against St. Cas, to MIS-CITE, Verkeerd aanbaalen, fing.

miscarried, De onderneeming t& zie to Misquote. to MIS-APPREHEND, Kwaalyk gen St. Cas mislukte.

to MISCONCEIVE, Kwaalyk opuatbevatten.

Car To miscarry, (as a fhip at sea) ten, begrypen. Mis apprehended, Kwaalyk bevat. Vergaan, scbipbreuk lyden. Misconceived, Kwaalyk opgevat. Mis-apprehension, Een verkeerde be- His wife has miscarried , Zyne MISCONDUCT, Kwaad gedrag, vatting.

Vrouw beeft een miskraam ga. wangedrag. to MIS BECOME, Misstaan, niet bad.

MISCONJECTURE, Een valse be wel voegen.

Miscarrying , Mislukking, misluk giling It misbecomes him, Het misstaat kende.

MISCONSTRUCTION, Misdui. bem.

Miscarrying, Een miskraam kry ding, verkeerde uitlegging , vab, Misbecoming, Misstaande , kwaa

scbe beduidenis.
lyk voegende.
MISCELLANOUS, Vermengd van

to MISCONSTRUE, Misduiden, MISBEGOT, Onecht gebooren , bui allerley foort.

verkeerd uitleggen. ten ecbt geteeld.

MISCELLANIES , Mengelstoffen, Misconstrued, Misduid , verkeerd to MISBEHAVE, Zicb kwaelyk

Boeken van allerley Jach. uitgelegd. aansiellen, sicbongefcbikt gedraa- Miscellin , Mastelyn.

Misconstruing, Verkeerde uitlegging, gen.

MISCHANCE, Een misval , misluk verkeerdelyk uitleg gende. Misbehaved, Kwaalyk gedraagen. king, ongeval, 'ongeluk. MISCONTENTED, Misnoegd. Misbehaviour, Ongeschiktbeid, on MISCHIEF, Onbeil, kevaad, on- MISCONTINUANCE, Opsborgemanierdbeid.

geluk, ramp, verderf, beilloos ting, staaking , afbreeking. His misbehaviour is the cause of beid.

to MISCOUNSEL , Kwaalyk race his ruin, Zyn wangedrag is de Some great mischief is like to den.

oorzaak van zynen ondergang. befall him, Hem zal ligt nog to. MISCOUNT, Kwaalyk rékenen, MISBELIEF, Een waangeloof, ver een groot onbeil overkomen.

vergillen. keerd geloof

To hatch mischief, Krusad uit- Miscounted, Kwaalyk of verkeerd to MISBELIEVE, Dwaalen,

broeden.

gerékend, vergift. verkeerd begrip bebben , To delight in mischief, Zicb in 't MISCREANCY, Ongeleof, afwytrouwen. kwaad verbeugen.

king van 't geloof. Misbeliever, Een waangeloovige. He is full of mischief, Hy is vol Miscreant, Een ongeloovige, geloofsMisbelieving, Verkeerdelyk geloven van ondeugd.

verzaaker. de.

He is like to come to some mis- MISDEED, Een misdaad, overtree. Misbelievingly, wantrouwende.

chief or other , Hy zal nog ding. I MISBODING, Onbeil voorspel tot bet één of 't ander ongeluk to MISDEMEAN one's self, Zicb lende. komen.

kwaalyk draagen. to MISCALL one, Iemand eenen A mischief ( a curse ) on these Misdemeanour , °Wanbedryf , mis

sverkeerden of kwaaden naam gec old lovers, De duivel baal die dryf, ontrouw in 't bedienen van ven. oude verliefde gekken.

een ampt. Miscalled, Verkeerdelyk genoemd. to MISCHIEF, (to do mischief) High-misdemeanour, Hoog-wanMiscalling, Een verkeerde benoe. Kwaad doen.

bedryf, dus wordt het in ExMischievous , Boos , boosaardig , fcba geland genoemd, wanneer ieMISCARRIAGE, Misgang, mis. delyk, sebelms, kwaad tookend , inand iets zegt of doet het welk träd, misslag, misval, misluk. verderflyk.

Itrekt om den Vorst by 't volk king , verkeerd gedrag.

A mischievous design, Een booze gehaat te maaken. The miscarriage of a business, aanslag.

to MISDO, Misdoen. & Mislukken van eene ondernee. A mischievous creature , Een scba- Misdoing, Misdoening , misming. delyk dier.

doende. A womans miscarriage, Eener A mischievous boy, Een scbelmscbe to MISDOUBT, t'Onrecbt twyffs. vrouwen miskraam. jongen.

len. to MISCARRY, Mislukken, kwaa 'T is a mischievous rascal, 't Is Misdoubted, t'Onrecht getwyflyk uitvallen.

een rechte kattekwaad , een rechte feld. The business has miscarried, De kwaaddoender.

+ MISE, Zékere gift of scbatting, zaak is mislukt ; 't werk is kwaa A mischievous politician, Een onkosten. kyk uitgevallen.

verderflyke staatkundige. + MISES, De inkomsten van lande. To miscarry, (as a woman) Mischievoutly, Boostyk, boosaardig ryen, ook sebattingen, ook kosten een Miskraam bebben, een stor lyk.

van rechtsgedingen. ting krygen.

Mischievousness, Boosaardigbeid. to MISEMPLOY, Misbruiken, sie Miscarried, Mislukt, verkeerd uit. MISCIBLL, Vermengbaar.

Misimploy. getalien. PPP 3

MI

ver

MISER, Een elendige blocd. Dit 10 MISGOVERN, Kwaalyk regee- to MISPLACE, Verkeerdelyk plaste woord wordt doorgaans voor ren of beflieren.

fen, een onrecbte plaats geeven, een Gierigaard gebruikt, als; Misgoverned, Kwaalyk bestierd. Misplaced, Kwaclyk geplaatst. A greedy, or covetous miser, Misgovernment, Een kwaade regee. Misplacing, Misplaatjing, verkeer. Een gierige vrëk. ring

de plautsgeaving, verkeerd * A mifer is but good after his Misgovernment of the tongue, plaatsenue. death, Een určk is eerst goed Ontémbaarbeid van de toilg.

MISPOINTING, Verkeerde plaat. na zynen dood. MISHAP, Mislukking.

fing van punten. MISERABLE, Ellendig, deerlyk, to MISHAPPEN, Kwaalyk geluk to MISPRINT, Verkeerd drukken. jammerlyk, rampzalig.

ken.

To misprint one word for an. it is a miserable thing, 't Is een | MISHAPEN, Wanscbaapen, ge other, Het eene woord voor bet jammerlyke zaak. brekkelyk van lichaam.

anuer drukken, misdrukken. 't Is miserable living without to MISHEAR, Misbooren , verkeerd Misprinted , Averecbts gedrukt

. money, Zonder geld is bet droe

booren.

MISPRISION, Verwaarloozing, oervig te leeven. MISH-MASH, Mengelmoes.

zuiming, veracbteloozing. A niserable wretch , Een arm to MISIMPLOY, Kwaalyk bestee Misprision of Clerks , Verzuing elendig schepze! , of ook, een den..

der Klerken in 't boekboudies en overgegeeven deugniet. Milimployed, Kwaalyk besteed.

aant ékenen. Miferableness, Elendigbeid.. to MIS-INFORM, Kwiatyk onder- Misprision of Treason , VerseyMiserably, Elendiglyk, jammerlyk. rechten.

ging van verraad. De straf die They live miserably, Zy leeven Misinforination, Kwaade onderrech in Engeland daartoe staat, is 200 zeer armelyk. ting.

verbeurte van goederen , ca MISERERE MEI, Een darmkink, Misinforined, Kwaalyk onderrecbt. gevangenis zo lang 't den Ko.

verstopping der kleine darmen, co MISINTERPRET, Misduiden, ning belieft. (waar door den afgang ter keele

kwaalyk duiden, kwaalyk ver- MISPROPORTION, Wanftaktig. uitkomt.) Om de deerlykheid taalen.

beid, wangestalte. van deeze kwaal heeft men 't to MISJUDGE, Kwaalyk oordee To misproportion, Wanstaltig side dien naam gegeeven , zynde len.

maaken, kwaalyk schikken. de betekenis deezer woorden + MISKENNING, Een valscbe ban- Misproportioned , Unevennestig, eigentlyk, Erbarm u myner. deling, misverstand

ongetykonaatig, kwaalyk go Miserere, (one of the peniten andering van spraak (in een Getial pfalms, viz. the sith.) rechtshof.]

MIS.QUOTATION, Een kwaade Een van de boet-pfalmen , te wees MISLAID, Verlegd, verleid , ver. of verkeerde aanbaaling, bybrenten de siste, die , in 't Latyn , keerd gelegd.

ging van een schryver. inet het woord Miferere be- to MISLE, Motten , stofrégenen , zie to MISQUOTE, Verkeerd aanbaagint, to Mizzle.

len. MISERY, Elende, deerlykbeid, jam- to MISLEAD, Misleiden, Misquoted, Verkeerd aangehaald

. Misleader, Een misleider,

Misquoting, Verkeerd aanbaalende. He lives in a great inisery, Hy leeft Misleading, Misleiding, mis- to MISRECKON , Misrekenen, sich in groote elende, of ar moeite. leidende.

verrekenen. -MISESTEEMED, Weinig geacbt. Misled, Misleid.

Misreckoncd, Misrékend, verta MIS-FASHIONED , Mismaalt, I was misled, Ik was misleid.

kend. wan/cbaper.

to MISLIKE, Misbaagen, eenen Misreckoning, Mistékening, MISFORTUNE, Een ongeluk.

weerzin bebben, zie Dislike, mistékenende, It was my misfortune to do it, to MIS MANAGE, Kwaalyk beleg- to MISREMEMBER, Zich kwas Het was myn ongeluk dat ik bet gen.

byk ber-inneren. deed.

Mismanaged, Kwaalyk bestierd. If I misremember not, Als ik My misfortunes are numberless, Misinanaging,

niet mis beb, als ik my niet be

: Myn ongelukken zyn talloos. Mismanagement,}

ring

driege, als ik bet niet verkeerd * Misfortunes feldoin come alo- to MISMATCH, Kwaalyk paaren. ontbouden beb.

ne, Een ongeluk kont zelden Mismatched , Kwaalyk gepaard , to MISREPRESENT, Verkeerd af. aileen. kwaalyk getrourvd.

maalen, verkeerdelyk voorstellen, to MISGIVE, Een kwaad voorbe to MISNAME, Een kwaaden toe kwaalyk vertoonen of verbazies, duidsel geeven. naarn geeven.

valscbelyk 'uitbeelden. My mind misgives me, that I MISOGAMIST, een Huwlyks-baa I will noi misrepresent the thing thall have more misfortunes in ter.

to you, Ik zoek u gcer certhis world, Myn bart voorspelt MISOGYNIST , een Vrouwe- bas keerd denkbeeld van de zaak * ,

ter. al meer tegenspoeden ondergaan MISOPONIST, een Arbeids-baa- Misrepresentation, Een valscle at zal.

beelding, verkeerde voorstelling Misgiving, Twyffeling , vreeae. to MISPEND, zie to Misspend.

A

fcbikt.

iner.

Kwande beftie

geeven.

ter.

« FöregåendeFortsätt »