Sidor som bilder
PDF
ePub

en

A misreprefentation of facts, Een I missed him, Ik miste bem. By his breating he did cast a mist

verkeerd voorstel van zaaken. It will never be missed, Het zal upon the looking-glass, Door Misrepresented , Verkeerd afgemaald, azooit gemist worden

synon adem bragt by een quali valjcbelyk uitgebeeld.

A miss, (in footing) Een mistrëd, op den Spiegel. He fancied his friends misrepre. valfcbe pas.

To call a milt before one's sented the inatter to him, Hy Milling, Milling, millende. eyes, Iemands

oogen

beneve. verbeelde zich dat zyne orienden He is been inilling these two days,

len. bem de zaak verkeerd voorstel Men beeft bem in geen twee da + To go away in a milt, (to steal den. gen gezien.

away) Stil weggaan, zich weg Misrepresenter, Een die een zaak MISSAL, 't Misboek.

steelen. verkeerd voorstelt.

to MISSHAPE, Mismaaken. # To be in a milt, In de boonen MISRULE , Gerecht van de Klerken Mis-shaped, Mismaakt, war scha . zyn, in 't naar zyn. van 't Hof: daar word over geen Mis-fhapen, } pen, wanstaltig.

+ The mists which darken our unandere zaaken in dit gerecbt ge- Misihapement, Wangestalte, wan derstanding, De névels die opis vonnist, als tullcben Klerken. faltigheid.

verstand verduisteren. De oudste Klerken zyn Offi- Misihapenly, Wanfcbapenlyk, mis + Why all this mist of words? cieren van dit Gerecht , maaktelyk.

* Waar toe die vloed van woordie voorzit is

Misshaping, Mismaking , - mis den? The Lord of misrule, Kancelier maakende,

* A scotch mist, Een stortrégen. van dat Hof.

MISSILE, Dat geworpen , of ge- MISTAKE, Een misslag, misverMISRULE, Oproer, wanorde. gooid kan worden.

stand, misvatting , mistasting, (1) The Lord of misrule , De MISSION, Eene zending.

fout, abuis. bëlbamel van 't oproer.

The million of the Apostles, De A miflake in reckoning, Een mis. MISS, Een hoffer, juffertje.

zending der Apostelen.

Nag in 't rekenen. A. Men gebruikt het woord Mifs, MISSIONARY, Een zendeling , ait-lo ly under a mistake , Een ver

tégen alle jonge Juffers, tot zendeling, een die uitgezonden keerde bevatting koefieren , dwaadat zy dertig of twee-en-dertig is om te leeraaren en te grédi. len. jaaren oud zyn;want indien men

ken.

That's your mistake, Dat is uwe een Juffrouw van veertig of The Pope's missionaries, De zen dwaaling, daar door bedriegt sy vyftig jaar Miss noemde, zou delingen van den Paus.

uw zelf. men uitgelachen worden, want Booted millionaries, Gelaarsde She thews her love by sinall dan geeft men haar de tytel Apostelen , [zodaanige gelyk mistakes, Zy toont baare liefde van Mistriss , al is zy onge. de Frausche bekeerende Dra. door kleine vergillingen, of door trouwd.) Ook word het nog gonders.

woorden die baar nu en dan ontin den volgenden zin gebruikt. MISSIVE, Een brief.

vallen. Little-miss, Juffertje, tegen een I received in due time your mif- to MISTAKE, Millen, eenen misklein meisje.

five of the fourth instant, Uw Nag begaan, misverstaan, kwar A miss, Een boertje , zie Mis brief van den vierde deezes beb lyk verstaan, abuis bebben. stress.

ik op zynen tyd ontvangen. If I do not mistake my self, Z. He keeps a miss, Hy boud een Mitlive weapons, (such as darts, ik niet mis beb. boertje.

arrows, &c.) Werp. geweer, You mistake me, Gy verstand There lives a miss next to my als spielen, pylen, harpoenen,

my kwaalyk. door , Daar woont een boertje enz.

You mistake me , Gy ziet my naast myn deur. MISSLE-BIRD, Een lyster.

voor den verkeerde aan, gy kent to MISS, Miljen, fout begaan. MISSLE-TOE, Maarentakken, zé. To mits the mark, Het doel mis ker bygewas, groeijende op He mistook me quite, Hy beeft fen.

de takken van fumınige boo my ganjeb kwaalyk verstaan. To miss his blow, Zynen pag men.

can I miliook my way, Ik verdwaalmijen.

to MIS-SPEL, Verkeerd Spellen. de in mynen weg; ik poeg eenen He milies his aim , Hy is van Misspelled, Verkeerd

ge

verkeerden

} zyn oogwit versteken, by mist Misspelt, Speld.

Mistaken, Misleid , misverstaan, zyn oogmerk.

Mis-spelling, Een verkeerde Spël. kwanlyk gevat. I miss one of my books, Ik mis

lin.

You are mistaken, Gy bebt mis ; een van myne boeken. to MISSPEND, Kwaalyk besteeden,

gy 3yt misleid. I miss very much at him, Ik ver verquijten.

He is greatly mistaken, Hyder lies zeer veel aan bem, ik mis Misfpent, Kwaalyk besteed , ver gist zicb geweldig. bem beel seer.

quijt.

If I be not mistaken, zo ik bet Mified, Geini/t.

MIST, Mist, ndvel, damp, qualm. recbt beb ; 20 ik me niet beIf he had missed but one sylla. A great miit, Een zwaare mist. drieg ; 20 ik niet mis, zo ik bet

ble, Zo by maar eene fillaab ge A blasting mist, Een verzengënde wel gevat beb,
wijt bad.
nével,

Jle

my niet.

weg in,

vrouw.

He was mistaken in the sense , Hy nog een kopje thee drinken? A mitc, (an ancient finall coin

beeft den zin kwaalyk verstaan, 5. Als men een knegt of meid Een myt, zékere oude kleine nict wel begreepen, of verkeerd naar hun Mevrouw of Juffrouw munt. bevat.

vraagt, zegt men ook mistriss, AA mite or meat, (a worm bree. Mistaking, Milling, millen als; How does your miftriss do? ding in cheese) Een made, de.

Hoe vaart uw Juffrouw? 6. Als kere kleine worm in de kaas, to MISTEACH, Verkeerd onderwy. men tegen de kamenier of meid MITER or Mitre, Een myter, een zen.

van een Heer of Mevrouw Bisschoplyke hoed. MISTERY, Een geheimenis, ver spreekt, geeft men de meid de Mitral, Dat tot een myter beboort.

borgenbeid, een ambacht, tytel van miftrifs : doch dan MITHRIDATE, Een tegengift. zie Mystery.

voegt men 'er haaren voornaam to MITIGATE, Verzacöten, verto MIS-TERM, Eener kwaaden by, als mistress Betty is your

zoeten. naam (of verkeerde benaaming) master at bome? Betje is uw To mitigate the pain , De pyn geeven.

heer t'huis ? 7. Tégens een sillen (of verzachten.) MISTICAL, zie Mystical.

bédelaarster zegt inen zelfs To initigate God's anger, Gods to MISTIME, Zynen tyd kwaalyk Tbere's not bing for you mistress, toorn beurédigen.

waarneemen, een verkeerden of Daar is niets voor u ten besten To mitigate the severity of the ongepasten tyd bepaalen.

laws, De strengbeid der wetMistimed, Een kwaaden tyd beraamd, She is mistriss of all the fubli ten, verzacbten den tyd kwaalyk besteed.

me characters that enter the Mitigation, Verzacbting, verzoLiberality mistiined is little bet. composition of an extraordina ting.

ter than avarice, Een kwaalyk ry perfon, Zy bezit alle verbé- Mitigated, Verzacht, verzoet. geplaatste mildaadigbeid is woei vene boedanigbeden die in een Mitigating, Verzachting, - ver. nig beter als gierigbeid.

ongemeen perjeon vereiscbt wor zachtende. MISTLE-TOW, Maarentakken , zie den.

MITRED, Gemyterd. Misfie-toe.

A kept mistriss, Een gekamerde MITTENS, Wanten , vuistwanten MISTION, Een mengsel.

juffrouw, een boer.

zonder vingers, boerewoanten. I MISTOOK, Ik miste (van to

MISTŘUST, Mistrouwen, wan ++ To handle one without mitMistake.) trouw.

tens, (to use hiin roughly) MISTRESS, , Eene meestres, vrouw, to MIS TRUST, Mistrouwen, niet Hiemand zonder bandschoenen 021juffrouw, minbetrouwen, wantrouwen.

tasten. MISTRISS,

Mistrusted , Mistrouwd, niet be * It is not a cat to lay hold on witA. Het recht gebruik van het

trouwd.

hout mittens , woord Miftrifs heeft méde op- Mistrustfull, Wantrouwig, acbter kat , om zonder bandscboenen aan heldering noodig, derhalven kousig:

te tasten. moet men onthouden dat in Mistrulifully, Wantrouwiglyk. MITTIMUS, Een febriftelyke orEngeland alle weduwen, ge- Mistrusting, Mistrouwing, mis der, 't zy aan een Cipier on trouwde vrouwen, en alle betrouwende, acbterkoujig.

cenen gevangen in zyne bewaajaarde Vrouwspersoonen (die MISTY, Millig:

ringe te neemen; of om aanté: niet van Adel zyn) van een Misty weather, Miftig weer.

keningen van 't eene gerechtsBisschops-vrouw af tot een bé to MIS-UNDERSTAND, Misver. hof naar 't andere te zenden. delaarster toe, Miftrifsgenoemd staan.

MIX. worden; zo nogthans dat men Misunderstanding, Misverstand, to MIX, Mëngen, vermengen. de volgende onderscheidingen ongenoegen.

To mix the colour together , in acht neemt. 1. Als men een There's a misunderstanding befatzoendelyke vrouw

twixt them, Daar is een mis To mix wine with water, Wyn fpreekt, zegt men nooit Mis.

verstand, een verkoeling tul'cben met water vermengen. triss maar altoos Madam : 2. bun.

To mix gold with brass, Koper Als men aan haar schryft zet Misunderstood, Kwaalyk verstaan.

onder goud mengen. men op het opschrift 1o mis- MISUSAGE, Misbandeling, mis- Mixed, Gemëngd, vermängd. triss... en boven aan den brief

bruik.

Mixed with water, Met water Madam. 3. Als men van haar to MISUSE, Misbandelen , misbrui

gemengde spreekt, al is het in haare té ken.

MIXEN, Een mit boop. genwoordigheid, zegt men mif- | Misused, Misbandeld, misbruikt. MIXER, Een mênger, verminger. trijs, als ; mistriss . told it me. Mifusing, Miswandeling , misbrui Mixting, Menging , 4. Als men den toenaam daar king.

gende. by voegt zegt men, al is het I MISWOMAN, Een boer.

Mixe, Gemengd, vermengd. dat men haar zelf aanspreekt,

MIT.

A mixt substance, Een vermengde mistriss , als; miflriss Pages

stoffe. won't you drink a dish of tea mo- MITE, Een nyt, klander , zéker å inixt body, (in philosophy) re? Juffrouw Pages zult gy niet klein gewormte in 'c kporn. Een gemengd bi b4417.

A

1100es.

* Het is getis

Kleuren mēngen.

aan.

ne volk.

jt ag.

A flower mixt (or diversify'd) The mobb gathered about his He made a mockery of her , Hy

with several colours, Een ge house, 't Jan-bagel drong op bieldt de spot met baar. sebakeerde , een veelverwige zyn buis aan.

Mocking, Bespotting, begekking ,bloem.

If you will insult the mobb ye'll bespottende. Mixtion, Vermenging.

come off badly, Als gy let Mockingly, Spottelyk. Mixtly, Verwardelyk, rompslomp. graauw wilt belédigen zult gy

MOD. Mixture, Vermenging.

er slegt afkomen.

MODE, De wyze, manier , zwier, I perceive there is a mixture in to MOBB, Een tumult, een oproer mode. that liquor , Ik bemerk dat 'er maaken, Straatschenden.

To follow the mode, De zwier een verinenging in die drank is. Mobbed, Van 't graauw aangetast. volgen. MIZ.

MOBBY, Een drank van Aardappe After the French mode, Naar de MIZAN-malt, De bezaons mast, an- MOBILÈ, Het gepeupel, 't gemee

len gemaakt.

Fransche mode. ders ook Mizzen-maft, &c.

To bring up a mode, Een mode Mizan-rail, Het bezaans zeil.

opbrengen. Mizan topmast, De bezanissteng.

MOBILITY, Beweeglykbeid, wil. And those modes of worthin the Mizan yard, De bezaans-ree.

peltuurigbeid.

government thought fit to enMizan copsail, Het kruis-zeil. Mobility, zie Mobile,

courage, En de regeering vond Mizan topfail yard, De kruis-ree.

MOC.

goed deeze wyze van God te dieMizan copsail lifts, De toppenant MOCK, Bespotting, beschimping.

nen aan te moedigen.

A mode of speech, Een wyze cause van de kruis-ree.

To make a mock of one, Met Mizan throwds, De boofdtouwen

Spreeken. iemand den Spot dryven.

He is well skilled in the comvan de bezaans must.

A inock-stile", Een boertachtige mon modes of life, Hy verstaat Mizan chains, De bezaans rust. Styl.

zyn waereld wel. Mizen sheet, De bezains jcbeer A mock poem, Een spottelyk of to MODEFY, zie Modify. lyn, bezaans fcboot.

kluchtig gedicht.

MODEL , Een voorbeeld, bewerp, Mizan stay, Het bezaans knik A moak rain , Een régen die op

ontwerp, toonbeeld, scbets, moboudt als men meende dat 'er een

dēl. Mizan topmast stay, Het kruis

braave régen op banden was. Follow that model, Volg dat voorfi enge-stag: Mock-velvet, Tryp.

beeld. to MIZŽLE, Scofrégenen, motten. A mock-thaw, Een zeer korte

I have seen a model of it, Ik beb A mizzle-rain, Een stofrégen, mot dooi. régen. A mock praise, Een spot prys, een

er een ontwerp (of sobets) var

gezien.
MOA.
fcbimpende lof.

to MODEL, Een modël maaken. MOAN , Geklag, gejainmer, ge

A mock-king, Een Toneel-Koning,

To model a thing, to do a thing treur', rouwe.

een die zich verbeeldt koning te after a model, Iets naar een moto MOAN or to make moan, Een zyn , een machteloos koning

del doen. geklag maaken, jammeren.

Modelled, Ontworpen, beworpen. Moaned , Gejammerd.

King Theodore of Corsica was Do MODELLING, Ontwerping, ontMoanfull, Klaagelyk , rouwig, droe. more than a mock-king, Ko

werpende. vig.

ning Theodorus van Corsica | MODERATE, Maatig. A moanfull fong, Een treur-lied. was niet meer als een toneel-ko- Moderate, (sober) Sober, be. A moanfull voice, Een klaagely ning.

daard. ke stem.

A mock-prophet, † Een profeet Moderate, (that exceeds not) MOAT, Een Ziertje, stofje, vezeit

die brood eet.

Middelmatig, taamelyk. je, splintertje.

-doctor, . Moats in the beams of the sun, Mock-thade, Het vallen van der Moderate, (or decent) Beschei

deni. Stofjes in de straalen der Zonne. avond.

A moderate man, Een maatig, Let me pull out the moat out of to MOCK, Bespotten, beschimpen,

of fober man. thine eye, Laat toe dat ik den begekken, Jpottelyk na aapen.

He is always moderate in his Splinter uit uw ooge uitdoe , He is very apt to mock me, Hy

doings, Hy is zeer bedaard in Matth. VII : 4. is zeer gereed om my te beschim

al dat hy doet. MOAT, Een foot of gragt, rond pen.

A moderate sum of money, Een om een buis , stad, enz. zie MOCKADEES, (a sort of stuff)

middelmaatige, taamelyke forume Mote. Kaffa, gladde wolle stof als flu

gelds. Dry moat, Een drooge gragt in weel.

a X moderate youth, Een bescbei. vestingwerken. MOCKAGE, sie Mockery.

den jongeling.
Mocked, Befcbimpt, bespot.
MOB..

to MODERATE, Maatigen , bemid. Mocker, Een bejpotter , scbimper,

delen, verzachten. MOBB, Het graauw, 't gespuis, Spotvogel.

To moderate bis anger , Zyne 't jan-bageb. Mockery, Bespotting, Spotterny.

gram cbap maatigen. I. DEEL. Qqa

To

[ocr errors]

als;

[ocr errors]
[ocr errors]

beid.

To moderate. (or diminish) Ver. 1 A modest countenance Een MODULE, (a measure in archiminderen, inkorten.

zédig ; bedaard , staatig wee tecture) Modël, een maat in de To moderate one's claims or pre zen,

houwkunde, tensions, Zyne eilscben maati- A modest colour, Een stemmige MODWALL, Een specbt, zékere gen of verminderen. kleur.

vogel. To moderate one's expences, Modestly, Zédiglyk, eerbaarlyk.

MOH. Zyne verteering, zyne onkosten To speak inodeitly, Zédig, zagt- MOHAIR, Een zéker soort van grof inkorten.

zinnig, beleefdelyk spreeken. farandyn. When a young man begins to To dress one's feff modelily, Silk mohair, Zyde grein , zde moderate himself, Als een jon Zich stemmig kleeden.

inoor. geling zich begint te maatigen, Modesty, Zeiligheid, eerbaarheid.

MOI. aan het bedaaren te komen.

To behave with a great deal of
Moderately, Mantiglyk, bescheidenlyk. modcfty; Zicb met veel zedig- MOIETY, De belft.
Wine is a good liquor but it inult

beid gedragen,

MOIL, Een muil-ézel, zie Mule. be used moderately, Wyn is een That young lady is the 'modesty (1) MOILE, Een gerecht van mérg goede draizk, maar hy moet maa her self, Die jonge juffer is de

en geraspt broud. zedigbeid zelve.

to MOIL, Woelen, wroeteni. tig gebruikt worden. To work moderately, Maatiglyk People that want sense, do al

He toils and moils to get riches, arbeiden. ways in an egregious manner

Hy woelt en slooft lustig om ryk. Moderation, Maasigbeid, befcbei want modesty, De menscben die

dom te vergaderen. denbeid, maatiging, bestiering. bet aan verstand ontbreekt, zyn

To moil in the dirt, In den drek

wroeten. Moderation in expense, Zuinig zeer onbescbaamd. beid, Spaarzaambeid.

MODESTY or modesty bit, or

Moild, Gewroet. Moderateness, Maatig beid, Sober bosom bit, (a piece of linen, Moiling, Wroeting ,

cainbrick &c. over a woman's

tende. MODERATOR, Een bestierder, bosom) Een neerstuk, um den MOIST, Vochtig, dof. de voorzitter van eene verhals der vrouwen.

A moist towel, Een uscótige ban?. gadering

doek. MODICAL, zie Modifh. I'he King is our supreme mo- MODICUM, Een weinigje , een

A moist (or damp) house , Eer derator, De Koning is 07zen beetje.

vocütig buis. MODIFICATION, HoedaanigmaaOpper-beer, onzen Souverein.

To grow moist, Vocbtig were

den. MODÉRATRIX, Bestierfter.

king, schikking, bevorming, af

meeting, wyzing. MODERN, Hédensdaags.

to MOISTEN, Beuocbtigen, vorba The moderns, De bedendaagsebe. Spinosa pretends that the bodies tig inzaken. The ancient and modern authors, are nothing else but different

To moisten one's clothes, Zyse

kleeren nat inaaken. modifications of the same inatDe oude en bédendaagscbe fcbryvers. ter, Spinofa wil dat alle lichaa. Moistened, Bevecbtigd, vochtig go

maakt. Modern buildings, Nieuwerwet men, maar onderscbeidene

wyScbe gebouwen.

zingen, vormingen, afdeelin Moistener, Een bevochtiger. To build in the modern taste, gen van de zelfde stoffelykbeid Moistening, Bevocbtiging, – beIn de bédendaagsebe smaak bou zyn.

vochtiger.de. wen.

Modificable, Dat zich fobikken laat, Moisines, } Vocbtigbeid, racit, bevorinbaar.

, Moderns, (in opposition to the

fap.

The moistness of the air, De ancients) De bedendang/cbe in to MODIFY , Schikken, bepaalen,

bevormen , wyzigen , met eene tegenstelling der Ouden.

vocbrigheid des lucbts.

The moisture of plants, Het vocht to MODERNIZE, Naar den beden

wyze aandoen. daagscben trant doen. To modify a tax or imposition,

of fap der planten. MODEST, Zédig , eerbaar.

Een schatting, eene belasting

Without moillure, Zonder jap, A modest lad, Een zédig jonge maatigen, verligten.

Jappeloos.

The radical moisture , ': Or. ling.

Modify'd, Gescbikt, bepaald , A modest woman, Een eerbaare

Sprongkelyk vocbt, de levensgemaatigd. Modifying , Wyziging, fobikking, MoiTy, zie Moiety.

Japien. vrouw. Modest in one's speaking and be

bepaaling. haviour, Zédig in zyne rédenen MODILLION, (a piece in Archi

MOK, en in zyn gedrag.

tecture) Krollen, duitels, korte MOKY weather , Dampig of deizig He is too modest to suffer those stutten , fteunfels van de Kor

weer. praise, Hy is te zėdig oin die nijen. MODISH, Zwierig, modieus.

MOL. loftuitingen te dulden. It is becoining for a girl to be MODULATION, Zinging op de the MOLAR teeth, De maalt andes,

inodest, Het past een meisje . maat, draaijing der stemme in kiezen. dig en eerbaar te zyn.

't zingen.

MOLD, Aarde, zie Mould.

to MOLDER, Vermolscenen , tot ftof A molten image, Een gegooten Clipp'd money, Besnoeid geld. worden.

beeld.

Borrowed money, Geleend geld. MOLE, Een mol.

The molten calf, Het gegrooten Press-money, Göld dat men den Mole-trap, Een mollen-val.

Kalf.

génen op band geeft die ten Mole-catcher, Een mollevanger. Molten grease, (a disease in bor Oorlog geprest worden : AarritsMole-hill, Een mols-boop.

ses, Gesmolten vèt, een ziekte !d. * To make mountains of mole.

der paerden.

* Money will make friends, Géld hills, Van een vlieg een olifant

maakt bemind.

MOM. maaken.

Money makes the man,

Geld MOLE, (in the body) Een maal, MOME, (or mawn) Een gék, tots maakt aanzienlyk. maaltje, een aangebooren vlek kar.

* Money governs the world, * Het je op 't lyf. MOMENT, Een oogenblik.

gëld regeert de waereld. MOLE, (a fence against the sea) Moment, Gewicht, belong. * Money answers all things, * Het Een bauen-muur, steene beer. 't Was done in a moment, Het

geld verantwooft alles. to MOLEST, Moeijelyk vallen, las gefcbiedde in een oogenblik. He hath a great deal of money, tig vallen, quellen , overlast aan A thing of great moment,

Een Hy heeft zeer veel gelds. doen.

zaak van groot gewicht,

I have no money about me, Ik Why will you moleft me always It was of no moinent, Het was beb geen geld by my. in this manner? Waarom wilt van geen belang.

To coin money,

Gëld muriten. gymy altyd zo quellen.

Momentaneous,

Oogenblikkig, To hire for money, Oin geld Pray leave off to molest me,

maar een oogen buuren. lieve val my niet langer mocije Momentary, blik duurende.

To lend money , Geld uitleenen. lyk.

Momentous , Van gewigt, gewigtig, To lay out money, Geld uitgeeMoleitation, Overlast , moeijelyk van aanbelang

ven, (of uitscbieten.) beid, quelling

MON.

To make money of a thing, Er.
Molested, Moejelyk gevallen, over-
MONACHAL, Monniks, dat tot

gens geld van maaken, iets verlast aangedaan, gequëld.

koopen.

monniken behoort. I am every day molested by that

Money coined, Gemunt geld. rascal, Dien fcbobbejak kontiny

Monachisin, Het monnikendom, de T is not every man's money,
alle dagen bruijen.
anonniken staat.

leder beeft daar geen gëlds ge-
MONARCH, een Alleenbeerscber,
Molester, Een queller, plaager.
Molesting, Quelling , laftig beid,

Monarcb.
Monarchical, Alleenbeerfcbend, dat

To pay money, Geld betaalen. quellende.

To receive money, Geld ontvan. Will ye then always be molef

tot eene Monarcby beboort.

gen. A monarchical government, Een ting, Zult gy dan altyd èvens

To pay ready money, Met gereed

éénboofdige regeering. lastig zyn.

gěld betoolen. MOLEWARP, Een mol, sie Mo-Monarchy, Aileenbeerfcbing, éénboof- Money-bag, Een geldzakje. le.

dige regeering , Monarchy.

Money-box, Een gëld-shoosje, geldMOLINISTS, (or Jesuits) Molinis Monasterial, 2 Dat tot een klooster Money-board, Een geld-tafel, tafel MONASTERY, Een klooster.

Laade. ten of Jesuiten. MOLITION, Maaling, pooging,

Monaftical,'}

beboort.
A monaftical life , Een klooster Money-Gill, Een opstël 't welk in 't

om geld op te tellen. onderneeming

leeven. MOLLIENT, Verzachtende.

Parlement ingegeeven wordt om
MOLLIFACTION, Verzachting ,
Monasticks, Kloosterlingen, Mon-

aan den Koning gëld te bez09-
suiken.
vermurwing.
to MOLLIFY, "Verzacbten, vermur. Monaftically, Op de wyze eens Moneyless, Geldeloos.

kloosters, op zyn monniks. wen, meuken.

Money worth, Geld waard. Mollifiable , Verzachtelyk, vermur

MOND, (a golden globe, the en: How much money d'ye think welyk, meukbaar.

sign of an Emperor or King) he's worth? Hoe veel geld meert Mollified, Verzacbt, vermurod.

Een ryks-appel.

sy dat by bezit. Mollifyer, Een verzachter, vermurMONDAY, Maandag.

He's worth ten thousand pound, MONE, Geklag , gejammer , zie wer.

in ready money only, Hy is

Moan. Mollifying, Verzachting, vermur

wel tienduizend pond ryk, alleen wing, verzachtende. MONEY, Geld.

in gereed gëld. Mollitude, Zacbtbeid, téder beid, ver

Silver-inoney, Zilver geld.

Monyed, Begeld, zie Mony'd. wyfdbeid.

Brass-money, Koper geld. Monyers, Munters, gëlumnunters,
MOLLOCK, Drëk, syk.
Sinall money, Klein geld.

barkiers. MOLOSSES, Siroop.

Good money, Goed geld. MONEY CORN, Mastelyn, of to MOLT, (as a bird) Ruijen, [als Bad money, Kwand geld.

salteluin.
Currant money, Gangbaar geld, MONGER, Een kraamer, kcop-
de vogels.]
MOLTEN, Gesmolten.

loopend geld.
Q992

An

noeg toe.

[ocr errors]

inan.

« FöregåendeFortsätt »