Sidor som bilder
PDF
ePub
[ocr errors]

- ver.

[ocr errors]

te.

MUNICIPAL, Dat tot de vryheid A most bloody and cruel murder, MURREY, Bruin, donker rood.

of 't recht van een Stad beboort, Een allerbloedigste en wreede MURRION, Een ouderwetse belm, of die dezelve geniet. moord.

zie Morion. ! Municipal laws, Lands of Stads- Murdered, Vermoord.

MURTHER, zie Murder, &c. wetten, Handvësten. Murderer, Een moordenaar.

MUS. MUNIFICENCE, Milddaadigbeid. Murderers, Kleine stukjes om met MUSCADINE, Muscadel wine , Nunificent, Milddaadig.

fcbroot te fcbieten.

Moskadelle: wyn. Munificently, Milddaadiglyk. Murdering, Vermoording ,

Muscadine grapes, Moskadelle, MUNIMENT, Een vesting, Sterk moordende. :

druiven. A murdering piece, Een zwaar

Muscadine, (a sort of sugar plums) Muniments, Handvësten , vrybrie stuk geschut, een kartouw , ei Gesuikerde amandelen: ' ven, en diergelyke blyken.

gentlyk een bomb.

MUSCHETO, Een zekere vlieg, zie A inuniment-house, Een sterk en Murdering shot, Scbroot, stuk Moscheto.

wel verzorgd vertrëk in Dom ken en brokken yzer daar men MUSCLE, Een spier. kerken en Kasteelen, om bet mee schiet.

The muscle of the hand , De gel, de bandvësten, en 't zilver- Murderous, Moorddaadig.

muis van de bard. werk in te bewaaren. . Murderously, Moorddaadiglyk.

MUSCLE, (a kind of thel-filh) Een MUNITION, Krygstuig, Oorlogs- to MURE up, Bemuuren, bemētse mollel. gereedschap, sie Ammunition. len, toemëtfelen.

A muscle-man, Een mossel-mon. Munk, Monnik, Monk.

To iure up a door or window, Musculous, Spierig, Spierryk.
Munkey, }
aap, zie Monkey.

Een deur of een venster toemët. MUSE, Een sanggodin, zangbeldin,
MUR.
Jelen.

als inéde een diep gepeins. MURAGE, Een tol of sebatting op Mured up, Bemuurd, toegemetseld, The muses, de Zanggodinnen. alle geladene paerden of karren, bemētfeld.

To be in amuse, In gepeinzer om daar uit Stads muuren te maa MURENGERS, Muur-bezorgers zyn. ken of te verbeteren.

twee Amptenaars in Chester die to MŪSE, Bepeinzen , overdenker. MURAL, Dat tot een uur be jaarlyks verkooren worden om Mused upon, Overpeinsd. boort.

toezigt te hebben op 't onder- Muter, Een bepeinzer. A mural crown, Müur. of Wal. houden van de Stads muuren. MUSEUM , Een studeerkamer, boek. kroon, Kroon die den geenen Muring, Berruuring , bemuu zaal, Rariteitkamer. welké allereerst een Vyande

rende.

At London you have now an exlyke muur of wal beklommen | MURIATICK, Pékelachtig, siltig. ceeding beautifull museum, Te hadden, opgezet wierd. MURK, De bast of scbil van vrug

Londen is nu een ongemeen fraaiMURDER, Een moord, doodslag.

je rariteit kamer. to MURDER, Vermoorden. MURKY, Donker, duister.

The museum at Chelsea is pretty 4 To murder a thing, (to do it MURMUR, Geruiscb.

enough, De verzameling van aukwardly) | Iets vermoorden, The murmurs of a rivulet, Het zeldzaam beden te Chelsea, is zeer onkundig doen. geruisch van een beekje.

wel waard gezien te worden. You should carve the fowl, but To murmur, Ruitschen , sagtkens MUSING, Overpeinzing, -over

upon my honour you murder vlieten, als een beek of fon. peinzende. it, Gy zoud bet boen voorjiiy tein.

MUSHROOM, Een paddestoel, kanden , maar op myn eer sy vera to MURMUR , Morren , mur pernoelje. moordt bet.

# Mushroom ,. Iemand die eensklaps H1 To murder a language, 4 Eer To murmur against, Tégen mor

in naam raakt of een groot for taab rabraaken, Bluss us! how he murders the How can ye always murmur in † A muthroom saint, Een beilig, English, Beboed ons! wat ra this manner? | Hoe kanje altyd

gelyk verfcbeiden, by de Roomsbraukt by bet Engelfch. zo leggen te gronmen?

gezinden, die je bielyk beruelt pt To murder a name, (to spell Murinured, Gemord, gemurmureerd. word, zonder dat men te voorent it wrong) | Een naam rabrac- Murmurer, Een murmureerder.

van bem beeft booren gewagen, ken, verkeerd spëlden of uitspree- Murinuring, Gemor, murmureering, MUSICAL, Zangkonstig, dat tot de ken,

norrende.

muziek bebuort. !! To murder (or kill) time, ft Murmuringly, Al morrende.

A musical instrument, Een speel De wyd den bals breeken. Das MURNIVAL at cards, Vier kaarten tuig, muziek instrument. spreeken de Lichtmillen, die van een soort in 't spël. Musically, Volgens de zangkonft. de waardy van dat kostelyis + MURR, Verkoudheid in 't hoofd. She sings musically , Zy zingt 18%kleinood, dat zo fchiedyk ver- MURRAIN,} Sterfte onder de ziek, zy zingt op nooten,

MUSICIAN, Een zangkonftenaar, Quero They give you a look as if they c With a murrain to you, (a fort Speelman, inuzikat,

would muidur you, Zy sien u of curse) | Dat je de luisen op- MUŠICK, De sang konst, zangkunde, aan als of zy u vermoorden wilden. veeten.

mautzang; muziek.

ten.

in ureeren.

ren.

guur maakt.

A poultry musick , Een armbartig MUST, Most, nieuwe wyn. MUSTY, Muf, muffig.
muziek.
I MUST, Ik moet.

11 Multy, (out of huinour) Gé. A confert of musick, Een confert, I must do it, Ik moet bet doen. melyk, knorrig: faamenpaaring van Steinmen en You must do it, Gy moet bet Muftiness, Muffig beid. muziek instrumenten. doen.

MUT. A mufick-house, Een speel-buis. You must fight, Gy moet vêcb-MUTABLE, Veranderlyk; wispel. A musick rooin, Een concert ka ten,

tuurig, ongestadig. mer, een muziek kamer. OC I must have done it, Ik moes? Mutable things , Veranderlyke The musick room in a play hou. bet gedaan bebben.

dingen. fe, Zitplaats der muzikanten If you must needs have done it, And this word, yet once more , tusschen bet toneel en de bak , te Als gy genoodzaakt geweest fignitieth the removing of thoLonden en Amsterdam. wiart om bet te doen.

se things that are mutable, (or MUSK, Muskus.

It must be so, Het moet 20 zyn. fhaken) Heb. XII: 27. En dit To parfume with musk , Met mus It must needs be so , Het moet woord, nog eenmaal, wyst aan de kus welriekend maaken. 9100dzcaklyk 30 weezen.

verandering der beweegelyke dinMusk-ball, Een muskus bal.

We must not believe all what gen. Musk-cat, Een Civet-kat.

they fay, Wy moeten niet alge Mutableness Veranderlykbeid, A musk pear, Een múskus peer. looven wat zy zeggen.

wispeltuurig beit, The great winter musk pear, De * Mutt is for the king , Moeten Mutability, ongestadigbeid. groote muskus winter peer.

is dwang.

Mutation, Verandering, verwille. Musk-rose, Een muskus roos. MUSTACHES, (wickers ) Kné ling. A musk-melon, Een gemuskerde vels.

MUTE, Stom, Spraakeloos. meloen. MUSTARD, Moflaard.

He is as mute as a fith, Hy is zo A musk paste pellet, Een muskus Hedge-mustard, (blank-cressers) stom als een visch. koekje. Steen-rakët.

Mute, (not pronounced) Dat MUSKADEL, zie Muscadine. A inuftard-pot, Een nostaard pöt. niet uitgesproken wordt. Musked, Van muskus-reuk doortrok- Mustard-feed, Moftaardraad.

A mute letter, Een stomme letter, ken, gemuskerd.

MUSTEOUS, Zoet als most, ook die niet genoemd word. MUSKET, Een roer , muskët.

'versch, nieuw, groen.

a MUTE, Een stomme. The but-end of a musket, De MUSTER, Wapensc bouwing, mon to MUTE, (as a hawk), Rakken, kolf van een muskët. stering

(gelyk een valk.] Musket proof, De proef van een To país muster , De monstering The hawk mutes, De valk kakt. musket.

paljeeren

to MUTILATE, Verminken, van A volly of musket thot, | Een + He may pass muster perhaps for eenig lid berooven.

bagelbuy van muskët fcbooten. a man of sevse, Hy zal moge. Mutilated, Verminkt. A musket fhot, Een muskët scboot. lyk voor een man van verstand Mutilating, MUSKET-BASKET, Een scbans doorgaan. korf.

A falle muster, (or faggot) Mor Mutilous, Verminkt, Musket, Het mannetje vari een tepani , ingevoegde soldaat om de MUTINY, Ojroer, muitery. fperwer.

-- monstering te pallecren. to MUTINY, to raise a mutiny, MUSKETEER, Een schutter, roer. A muster of peacocks, Een trop Oproer verwekken, aan 't muiten fcbutter, muskëttier. paauwen.

flaan. MUSKETOON, Een donderbus. Muster-master, een Wapenschouwer, Mutineer, Een oproerige, oproermaaMUSKIN, Een mufcb of mecze.zé. Monsterbeer, Drilmeeter.

ker, muiter. ker vogeltje.

Muster-roll, Een monster rol. Mutinous, Oproerig. MUSKLE, zie Muscle.

to MUSTER, Wapenscbouwen A mutinous fellow, Een oproerigen MUSKY, Muskusachtig.

beirschouwing doen, monsteren. vlégel. It smells musky, Het ruikt naar To muster, (or to fhew) Toonen, Mutinously, Oproeriglyk. muskus.

vertoonen.

to MUTTER, Mompelen, preuteMUSLIN, Nételdoek.

I dare mufter with you, Ik derf len. A mulin handkerchief, Een nétel

tégen u toonen.

What do you inutter? Wat monsdoekfcbe neusdoek.

To muster, (or gather together) pelt gy? MUSROL, Een neuspranger , dwin By één verzainelen.

To mutter at heaven, Tégen den ger.

Mustered , Gernonsterd, geschouwd. bémnel murmureeren. MUSS, Een grabbel-werk.

Mustering, Wapenschouwing , beir- Muttered, Gemompeld , gepreu. To make a muss, Te grabbelen Jcbouwing , monstering , -mon teld. gooijen.

fterende.

Mutterer, Een mompelaar, preutelMUSSELIN, zie Muslin.

A muftering-place, Een monster pot. MUSSULMAN, (or mahometan) plaats.

Muttering, Mompeling , gepreutel. Een muselman, Mabometaan, MUSTULENT, Verscb, zoet als Mutteringly, Al mompelende , al preuTurk. most.

telende.

MUT.

Mutilation;} Verminking.

[ocr errors]

Als wy

NAB

1

504 MUT. MUZA MY.

MYO.. MYR. MYS. MYT.NAB.NAC.NAD. &c. MUTTON, Schaapenuleescb.

MYO,

MYSTICKS, Mistieken , een zéke. A leg of mutton, Een schaapen MYOGRAPHY, Spierbeschryving.

re Secte van inenschen. achterbout.

The mystick find morals in the A shoulder of mutton, Een schaa- MYOMANCY, Waarzeggery -door MYOLOGY, Spierkunde.

least utensels of the tabernacle

, pen voorbout, schouder. muizen.

De Mystieken vinden zédekun# Mutton monger, Een groot lief.

MYR.

digbéden in de minste gereed bebber van schaapenvleesch.

Schappen van den tabernakel opMUTUAL, Onderling, weilersyds. MYRIAD, Tien duizend.

gesloten. To entertain a matual friend thip, + MYRIARCH, Een boofdman over Myllically, Gebeimkundiglyk, op een

10,000. Een onderlinge vriendschap bou. MYROPOLIST, Een verkooper van

verboolen wyze, diepziiinigiyk. den. welriekende olie, kruiden en zal- MYTHOLOGIST, Een uitlegger

MYT. To give mutual aid to one ano. ther, Malkander wederzydsche MYRRH, Mirre, [zékere goin.] ven.

van fabeleis. bystand doen.

to MYTHOLOGIZE, Fabelen uitKon To make a mutual will, Een a MYRTLE tree, een Mirtus.

deggen. wederzydsch Testament, malkan

MYS.

MYTHOLOGY, Uitlegging tar der over en weer Erfgenaam MYSTAGOGUE, Een verklaarder fabelen. maaken.

van godlyke verborgenheden, ook MYTHOPLASM, Een verçierde of Mutually, Van wederzyde.

iemand, die kerkelyke reliquiën verdigte vertelling: Love inult be mutual, De liefde bewaart enden vreemdeling toont. moet wederzydsch zyn. MYSTERY, Gebeimenis , verbor.

NAB.. If we mutually agree, no body genbeid. can meddle with us,

The mysteries of Religion, De to TAB, Iemand te verrassen als het wederzydfcb eens syri, kan verborgendthéden der Godsdienst.

by een uiltje vangt, ook zich niemand met ons bemoeijen. And without controversy, great

valfcb speelen met dobbelMUZ. is the mystery of godliness,

steenen God was manifelted in the flesh,

NAC. MUZZLE, Defmoel, muil,

I Tim. IIL: 16. Buiten allen NACKER, De, vin , [van een visch.] muilband.

twyffel de verborgenheid der NACRE, zie Naker. The muzzle of an ox, Een Olsen Godzaligheid is groot , God is

NAD. fmoel.

geopenbaard 112 't vleefcb. NADIR, Het néder-afpunt des bémels. l'he muzzle of a gun, De tromp Myttery, (or secret) 'Gebeim.

NAG. You have no occasion to make a NAG, Een ruin-paerdtje. to MUZZLE, Muilbanden.

mystery of it, Het is niet 110 A hunting nag, Een bard-drader. To muzzle a dog, Een bord muil dig dat gy 'er gebeim méde zyt.

NAI, banden.

The mylteries of trade, Dege. NAIADES, (Nymphs, or Fairies of To muzzle a fail, Een zeil opheijnen van den bandel.

Rivers and fountains) Najaden gyön.

The mysteries of state, De of water-nimfen. Muzzled, Gemuilband.

staatsgebeimen.

NAIF, Natuurlyk. H: What ails you, that you are thus Mystery, (or trade) Handel, A naif stone , Een zuivere en muzzled ? t Wat Jcbuelt u dat

korujt, ambacht, zie Mistery. nette steen; dus wordt van de gy zo gemuilband 2 yt? Mysterious, Gebeiin, verborgen, diep. Juweliers een gesteente, daar Muzzling, Muilbanding, urnii

zinnig.

geen gebrëk in is, genoemd. bandende.

MYSTICAL, Gebein, verbolen, NAIL, Een spyker, nagel.
MY.

geheimduidend, geestelyk. A little nail, Een spykertje. MY, Myn, myne.

The mystical sento of the holy A tenterhook-nail , De klavierten My father, Myn vader.

scriptures, De verbloemde, fi een laken-raam. My mother, Myn moeder.

guurlyke , verborgen zin van de To knock à nail in the wall, My brother, Myn broeder.

Heilige Scbriftuur.

Een Spyker in de muur Naan. My filter, Myn zuster..

The church is the mystical body The head of a nail, Het boofd of My coach, Myn koets.

of Jesus Christ, De kerk is bet de kop van een spyker. My horses, Myre paerden.

zinnebeeldig liebaam van Jesus NAIL, (the eigth part of an ell) My hat, Myn boed.

Christus.

De agtste part , bet agtste deel My money, Myn geld. The prophets spoke mystically,

van een él, een balf vierenkel. My swort, &c. Myn dégen, enz. De Propbeeten spraken bedektelyk, The nails of the fingers of toes, My honey, Myn Engel , myn diepzinniglyk.

De nagelen der vingers en tatMy dear, liefje, mya

This pasage must be explained My juwel, fcbat.

myitically, (according to the To pair his nails, Zyne nagelen It is my book, Het is myn boek. mistical sense ) Men moet die afsnyden, (afknippen.) She is my wife , Zy is myne text naar der verbloemden zin uit To scratch with the nails,

Met vrouw. leggen.

de nagelen krabben.

van een vuurtoer.

}

nen.

He

He paid the mony down upon And he said, who told thee * If one's name be up, one may the nail, Hy leide 'er bet geld that thou wast naked ? Genesis lie a bed, * Als snen de naam voort by neer; by betaalde net III: 10, 11. Ende ik vreesde , beeft van vroeg opstaan mag mer gereed geld.

want ik ben naakt, daarom ver wel lang Jaapen. as He labours tooth and nail , Hy bergde ik my. Ende by zeide wie * One had as good be hang'd as arbeidt met al zyn macbt.

beeji u te kennen gegeeven, dat have a bad name, Het is beter * One nail drives out another, gy naakt zyt.

dood te zyn als een kwaade noum De eene spyker dryft den ande- Nakedly, Naaktelyk.

te bebben. ren uit.

Nakedness, Naaktheid, blootbeid. My name is Egbert, Ik beet Eg* He has hit the nail on the head, And white raiment that thou bert

Hy beeft den spyker op 't boofd mayelt be clothed, and that A rich man Cræfus by name, Een getroffen.

the name of they nakedness ryk man, met naame Crælus. Nail-imith, Een spyker finidi.

do not appear, Revel. III:18. His name is up for a dishonest to NAIL, Spykeren, nagelen.

Ende witte kleederen, op dat sy man, Hy zal altyd voor een onTo nail a thing to the wall, lets moogt bekleed worden, en de cerlyk man gebouden worden. aan den muur spykeren.

Schande uwer naaktbeid niet ge I fear he will bring my name To pail to the cross, Aan't kruis openbaard en worde.

among the conspirators, Ik vrees nagelen.

NAKER of pearl, Perlemoef. dat by my onder de saamgeswoon. To naił up canon, Gefcbut ver.

NAM.

renen zal noemen. nagelen. NAME, Een naam.

His names fakc , Zyn naamge. To nail up a coffin , Eene dood What is his name , Hoe is zyn noot, genant. kift topspykeren.

naam? Hoe beet iny?

| To call one names, (to abuse Nailed, Gejpykerd, genageld, met He called me by my name, Hy him) Iemand uitscbëlden , kwaad nagelen voorzien. noeinde my by anynen naam.

befcbeid geeten. Our Saviour was nailed to the

A proper name, Een recbte naam, He is my naine's sake, Hy is myn cross, Onzen Zaligmaaker wierdt eigen naan.

saamgenoot. aan 't kruis genageld.

A christen name, Een doopnaan. to NAME, Noemen, beeten. His ears were nailed to the pil A sur-name, Een toenaam.

To naine one, (to give him a lory, Zyne ooren wierden aan A feigned or conterfeit name, name) Iemand eenen naam gecde kaak gejpykerd. Eene straf. Een valfcben , een aangenomeni ven, noemen. fe in Engeland aan bedrie

How do you name hiin? Hoe gers.

A nick-name, Een smaadelyke toe beet gy bem? Nailed up, Vernageld, -toe naam, bynaam.

To nick-name, Een kwaade toe. gespykerd. He gave me several times a nick

naam geeven. Great nailed. Groot van nage name, Hy gaf my dikwils een Named, Genoemd, genaamd, gebeelen. kwaaden toenaan.

ten. NAILER , Een Spykeraar, Spyker A good name, Een goede naam , The King has named him to that maaker. goede acbting.

office, De Koning beeft bem Nailing, Spykering, nageling, He has a good name among the tot dat ainpt benoemd , aange. Spykerende, nagelende.

people, Hy heeft eenen goeden ftëld. A nailing up, Eene vernageling. qaam onder de snenscben. Namer , Een noemer, benoemer. NAK

He has a bad name, Hy beeft Nameless, Naamloos.
eenen kwanden nacin.

I did see a comical thing, but it NAKED, Naalt, bloot.

A good name is above wealth, thall be nameless, Ik beb een * As naked as one's nail , * Zo kaal

Een goede naam is beter dan klucbtig ding gezien , maar ik zal' als een meet. rykdom.

bet niet noemen. Stark naked, Moeder-naakt.

In the name of God, In den nag A naineless Author, Een naam He was ftript ítark-naked, Hy

me Godes, in Gods naam.

loos schryver, een onbekend Auwierdt moeder - naakt uitgetrok He told hiin in my pame, Hy

theur. ken. zeide bei uit mynen naam.

By a servant of yours, who Half naked, Half naakt.

To change his name,

Van nadir

hall be nameless, Door een van | The naked truth, De naakte

veranderen; zynen naam verrui. uwe dienstboden, wiens naom ik waarbeid. len.

verzwygen zal. His naked body, Zyn maakt of

Name, (pretence, colour) Voor- Namely, Naamelyk, te weeten. blood lyf.

wendfel, fchyn.

Two of his brothers, namely Anaked sword, Een bloot zwaard.

+ Name, (reputation, renown) Jolin and Robert died early, + We are naked, (or disarmed)

Naam, eer, aanzien.

Twee van zyne broeders namelyk Wy zyn ongewapend , weer

To have a name,

Een naam

beb. Jan en Robbert ftierven jong. beroemd зуп. .

NAMING, Noeming , benoeming, And I was afraid, because I

To get a great name,

Een groote

benagming, einende. was paked ; and I hid my self.

naam krygen. I. DEEL. Sss

NAN,

naam.

loos.

ben,

een

een boed.

com

NAN.

NARRATION, Een vertelling, Don't inquire too narrowly in, + NANNY-HOUSE, Een bordeel. verslag.

to the mater, Verneem niet al NAP.

He gave us a short narration, te naauwkeurig naar de zaak.

Hy deed ons een kort verslag. He escaped narrowly from being NAP, Een Naapje. Narrative, Een verbaal.

kiilid, Hy is bet ter naauwer To take a nap,

Еen laapie op A narrative wel made, Een ge nood ontsnapt dat by niet doodge-
neemen ,
schikt verbaal.

Nagen wierdd; Hy ontkwam bet To get a nap,

uiltje vangen.

Of this whole tedious narrative ter naauwer nood dat men bem He commonly takes a little nap

I do not comprehend one thing, niet dood poeg. after dinner, Doorgaans neemt

Van dit gantscbe verdrietig ver

Narrowness, Naauwte, engte , eng. by 's middags naa den eeten een baal begryp ik niets.

beid, finalte, bekrompenbeid. klein saapje op. Narrator , Een verteiler, verbaaler.

NAS. I got a little nap in the boat, Ik

NARROW , Naauw, eng, smal, NASAL, Toc de neus beboorende. ving een klein uiltje in de schrit.

bekrompen.

The nasal vein, De neus ader. the NAP of cloth, De wol of nopo

A narrow bedstead, Een naauwe NASTY, Morlig, kladdig, vuil. peil van laken.

of bekrompene bedstee.

A nasty rooin, Een inorsig verThe nap of a hat, H baair van

A narrow lane, Een naauwe trek.
steeg.

A nalty Nut, Een morsige sions, 10 NAP cloth, Laken noppen of kaar

A narrow coat or shoe, Een naar morfebël, kladdegat. ten. we rok of fcboen.

A nally dog, Een snorkigen bond. I'll nap (or catch) him, Ik zal

A parrow passage, Een enge door. Nasty discourses, Vuile, onkz. bene wel betrappen, Ik zal bem togt.

Jebe rédenen. wel krygen.

A narrow soul, Een

eng

of be. A nally man, † Een vuilbek. To nap, (or Necp) Slaapen.

krompen gemoed.

Nastily. Morsiglyk. the NAPE of the neck, De nek, 't

Narrow cloth, Smal laken.

They live moít nalily, Zy bou. acbterste van den bals.

A narrow way, Een | NAPERY, Tafelgoed.

den geweldig norng buis; zy enge of smal le wëg:

leeven byter kladdig. NAPHEW , Een knöl, of lange fran

To make narrow, Eng maaken. Nastiness, Morsigbeid, kladdigbeid. fcbe raap; | To bring into a narrow

NAT. NAPHTA, (a Median oyl, Babypass, Verkorten, in een kort be- NATAL,

als, the King's Lonisb bitumen, a kind of mar. grip brengen.

natai day, Des le, which being fired, is more

To be lodged into a narrow NATALITIOUS, Konings go incensed by water) Lymacbtig

compars, Klein gesuist zyn. bourtesdag of verjaardag. en on-uitblu/Tcbelyk pek. We inade a narrow escape out

A natalitious feast, Een geboorteNAPKIN, Een servēt.

of that danger, Wy zyn dat feest, verjaarings-maaltyd. NAPLESS, Kaab, daar de wol af

gevaar ter naauwer nood ontko- NATION, Landaard, volk, lands. gesleeten is, men.

Bolk, de landzaaten , natie. Napped, Genopt.

| Narrow fouled, Lafbartig, on

National, Landjcbappelyk, Landscbass, ŅAPPY, Noppig.

édelmoedig.

volks. ' Nappy ale, Sterke ael, zwaar

Narrow heeled, Smal van bie. I cannot bear the sayings of that bier. len.

man because they are so very Nappiness, Noppigbeid.

A narrow heeled horse, Een paerd national, Ik kan de zeggingen Napping, Nopping, kaarding,

dat smal van boef , eng van van die man niet verdragen, dit faaping biel is.

dat ze zo geweldig partydig oor I took him nappins, Hy was Narrow breasted, Eng-borstig. zyn eigen landcart zyn. beschouten toe ik by bem kwam; Narrow-weaver, Een lintweever, A true national Englisb-man, Ik vond bem zitten saapen; eimalweever.

spises all what is foreign, Een gentlyk, Ik overviel bem, ik to NARROW, to inake narrow, recht partydig Engelich - 17.35, verraschte bem, ik viel bem orr

Vernaauwen naruw maaken, veraclt al wat uitbeemscb, al with verwagt op 't lyf.

eng maaken, verëngen, versmal niet Engelsch is.
NAR.
len, mal maaken,

NATIVE, Aangeboorera , natuurNARCISSUS, (or daffodil, a flo. Narrowed, made narrow Ver. lyk.

wer) Narcis, narcisTebloem. naguw, naruw gemaakt', ver. Holland is my native country, NARCOSIS, Een berooving van ge engd, verwald

Holland is myn Vaderland. voel.

Narrowing, Vernaauwing, verinNative, (Subst.) Een ingebooren, in Narcotical,7 Van gevoel berovende,

ging,
verndauwende.

boorling. ongevoelig, geeste- Narrowly, Naruw, naauwkeurig, He is no native here, Hy is bier Narcotick, loos makende, ver ter naauwer nood , naauwlyks.

geen ingebeoren. doovende.

He looks very narrowly into The natives of England, De inNARD, Spyk, nardus, [zékere it, Hy ziet 'er zeer naauw op geboorenen (of inboorlingen) plant.] toe.

van Engeland.

NA.

de

[ocr errors]

"}

« FöregåendeFortsätt »