Sidor som bilder
PDF
ePub

ven.

532 OG. OH.OI. OK, OL. OLD. OLE. OLF.OLI. OLI. OMB. OME. OMI. OGLE, Oogwenk, lonk.

How old is he? Hoe oud is by?, OLIVASTER, Een wilde olyfboom to OGLE, Sterk aanzien, verlief An old castle, Een oud kasteel. Olivaster, Olyfkleur.

delyk aankyken, vriendelyk toe In old times, In oude tyden. OLIVE, Een olyf. wenken.

The old man , Den ouden mensch, Oil of olives, Olie van olyuen. Ogler, Lonker, wenker.

Schriftuurlyke uitdrukking.

Olive-tree, Een olyfboom. Ogling, Lonking, lonkende.

He is above thirty years old, Hy Olive-colour, Olyue-kleur. OGLIO, (a Spanish dish, made up is meer dan dertig jaaren oud. An olive-bid, Een zéker bit , of

of all manner of meat) Oglio, Old men dote sometimes, Oude mondstuk. Een Spaanscb gerecbt, butspöt. luiden dutten somtyds.

Olivity, De tyd van olyven te plukOGR.

* Old birds are not caught with ken. OGRESSES, (rond black figures in chaff, Oude voljen zyn kwaad OLYMPIAD, (space of four years heraldry) Ronde zwarte figuren te vangen.

among the Greek) Olympiade, in een Wapenschild.

Young men may die, old men vier-jaarige tydtelling der GrieOH.

must, onge luiden konnen , ken. OH! Och ! acb!

maar oude luiden moeten ster The Greek reckoned theirs years Ohoe! Hobo!

by olympiades, De Grieken OIL.

* An old hunter loves to hear of telden bunne jaaren by OlymOIL, Oli.

dogs, * Een oud voerman boort piaden. Rape-seed oil, Raap.oli.

gaarn 't klappen van de zweep. The first olympiad began 777 Salad-oil, Salaad-olie, olyfolie. * On old ice it freeses quick, years before the nativity of

Train-oil, or whale-oil, Traan. * Oud ys is gaauw bevrooren, Corist, De eerste Olympiade be. Oil-bottle, Een oliekan, oliekruik. op oud ys vriest bet fcbielyk. gon 777 jaaren voor Christi ge. Oil-jar, Een graauw steene oliepot , An old carl, Een oude bestevaar. boorte.

waar in de olie uit Spanje of An old beaten foldier, Een oud OLYMPIAN or Olympick, als; de Straat overkomt. soldaat.

The olympian plays, De OlymOil-lees, Oliedroelem.

To grow old, Oud worden, ver piscbe spellen, vierjaarige oeffenOil-inill, Een oliemoolen.

ouderen.

spellen der Grieken, aan de Ri. to OIL, Beolijen, olijen, met olie Of old, Van ouds, eertyds, Olb vier Alpbée. begieten of bestryken.

lings.

OLYMPICK Fire, Vuur, ontstoken Oiled, Beolied, geolyd.

Old age, Ouderdom, booge bejaard door de Zonnestraalen , vergaderd an OILED hole, Een vetergat, beid.

met een Brandglas. nëstelgat.

The old or better the late) King, OLYMPUS, (a high hill in Tbeljaly OILY, Olieachtig.

De voorige Koning.

used by the poets for heaven) An oily tongue, Een gladde A friend of old, Een oud vriend. Olympus, de vercierde verblyftong. Old-nick, De drommel.

plaats der Goden. Oiliness, Olieachtig beid. Older, Ouder.

OMB. Oiling, Olying, begieting of bestry. To grow older, Ouder worden OMBER, Zéker kaartspel, als méde king met olie, - beolijende. Oldest, Oudste, béter Eldest.

zekere vifcb.
OIN.
Oldish, Oudachtig.

OMBRAGE, Scbaduw, argwaan, OINTED, Bestreeken, gestreeken, Oldly, Ouderwets.

zie Umbrage. gefineerd. Oldness, Oudbeid, ouderdom.

OME. OINTMENT, Zalf > smeersel, stryk.

OLE.

OMELET, Een eijer-struif. sel.

OLEAGINOUS, Olieachtig. OMEN, Een voorteken, voorbeduid-
OIS.
OLEITY, sie Olivity.

fel. OISTER, Een oester.

OLF.

It is a bad omen when one mects OKE. # OLFACT, De reuk.

a bunchback early in the more OKAM, oud touw , zie Ockham. OLFACTORY, Tot de reuk be ning, Als men 's morgens oroeg OKE, Een eikeboom , zie Oak.

boorende.

een bocbel, een gebecbelde oriOKER, Oker, zékere verf-stoffe. Olfactory nerves, Reukzenuwen. moet, zulks is een kwaad voor. Yellow oker, Geel oker.

OLI.

beduidel. Red oker, Roodaard. OLIBANUM, Wierook.

OMENTUM, Het net, darinnet. OLD.

OLIDITY, Een sterke reuk, run. OMER, (or gomer, a Hebrew mea. OLD, Oud.

figbeid.

sure) Een bomer, een Hebreeuws An old man, Een oud man.

OLIGARCHY, Weiniger beerscbing, sche maat. An old woman, Een oude vrouw. een Regeering bestaande uit eeni

OMI. He died being very old, Hystierf ge weinige persoonen.

to OMINATE, Voorspellen, voar. in boog en ouderdom.

Oligarchial , Door weinige gere duiden, voorzeggen. An old acquaintance, Een oude geerd.

Ominated, Voorspeld, voorseid. kennis.

# OLITORY, Een moes-tuin. Ominous, Voorduidende, doch door. The Old Testament , Het Oude Olitory, Tot eenen moes-tuin beboo gaans dat van een kwaad voar. Testament. rende.

teken is,

To set on,

[ocr errors]

guer.

van.

ver

nelt man,

OMISSION, Naalaating, overslaa

ON.

Aanzetten. ning. ON, OP, aan.

To look on, Aanzien. to OMIT, Nalaaten, overslaan, He leaned on his elbow, Hyleun. He looks merrily on't, Hy ziet voorbygaan, verzuimen. de op zyn elboog.

'er vrolyk uit. I oinit to tell you that, Ik To lay the blame on another, De ON’T in plaats van Of it, als; I vergeet u te zeggen, dat Scbuld op een ander leggen.

don't understand a word on't, He omits nothing, Hy gaat niets On my word, Op myn woord. Ik verstaa 'er niet een woord

I thought on him, Ik dacht aan Omitted, Nagelaaten, overgeslagen,

bem.

ON-SET, Een aanval, zie Onset. verzuimd. On a sudden, Op een sprong, met

ONC. He has not omitted to thew his

der baajt. value of vulgar arts, Hy beeft To play on the lute, Op de luit ONCE, Eéns, eenmaal. niet verzuimd zyne achting voor Speelen.

If I did but once see him , Indie nu de geringe konsten te vertoonen. I rely on you, Ik verlaat my

ik bem maar ééns zag.

There was once a time that traOmitting, Verzuiming ,

op 16. zuimende. On the right hand, Aan de rech

de did flourish, Daar was eens OMN. ter hand.

een tyd dat de koopbandel bloeide.

I was there but once,
OMNEITY, De albeid.
On the left hand, Aan de linker

Ik ben daar OMNIFARIOUS, Van allerley soort.

band.

maar eenmaal geweest. OMNIFEROUS , Alles voortbren On purpose, Met voordagt.

Once or twice, Een reis of twee, gende. On the countrary, In tegendeel.

één of tweemaal.

More than once, Meer als eens. OMNIFICK, Alles maakende. On my part, on my side, Van

Once for all, Eens voor al. OMNIFORM, Van allerley gedaan myn kant, wat my belangt. On the one side, Aan de eene

Once a knave and never an hoten.

kant. OMNIGENOUS, Van allerley

Die eens steelt is lacb.

altyd een dief. .

On the east, Ten oosten, aan de OMNIMODOUS, Op allerley wy.

soft zy.

At once, Op een reis, teffens, ze. To play on the flute, Op de fluit

te gelyk, ten eersten. OMNIPARENT, Alles voorttee Speelen.

I received several letters of him lende. I seized on him, Ik vatte bem aan ,

at once, Ik ontving verscbeide

ne brieven van bem op eene reis, OMNIPOTENCE, 7 Almacbtig ik greep bem.

beid, Aimoo I am going on my fourty fe teffens. OMNIPOTENCY,) gendbeid.

cond, Ik ga in myn twee-en-veer

I can 't do it all at once, Ik kan Omnipotent, Almacbtig , Almoo tigste jaar.

't niet alternaal gelyk doen; ik On high, Om boog.

kan 't altemaal ten eersten niet gend.

doen. OMNIPRESENCE , Alomtégen From on high, Van boven.

ONE. woordigbeid, overaltegenwoordig. On that day, Op dien dag. beid.

a To be on one's way, Op weg ONE, Lén, iemand, men. Omnipresent, Overaltegenwoordig, zyn.

There's but one man, Daar is alomtégenwoordig.

He looks merrily on t, Hy scbynt maar één menscb. OMNISCIENT, Aiweetend.

'er vrolyk om te zyn.

Here's one, Hier is 'er een. OMNIVAGANT, Alles omzwer..

With his hat on, Met zyn boede One, two, three, Eén, twee , vend. op.

drie. OMNIVALENT, Alles vermogen

He had his coat on, Hy bad zy.

't Is one a clock, 't Is één uur. nen rok aan.

There is not one in ten, de.

With his cloke on, Met OMNIVOLENT, Alles willende,

zynen

is van de tien geen één. mantel om.

One of them is alive still, Eén alles begeerende.

My shoes are on, Myne schoenen van ben is nog in 't leeven. OMNIVOROUS, Alles opslokkende ,

* One good turn requires anoalles verslindende.

We went on our way, Wy gin ther, De eene vriendschap is de OMO. gen onzes wegs.

andere warrd. OMOLOGICAL, Overeenkomende.

On this side, Aan deeze zyde. * One man's meat is another man's OMOLOGY, Overeenkomstigbeid.

On this condition, Op deeze voor poison, * D'een zyn dood is d'anOMOPLATE, (the shoulder-blade)

waarde. Het sebouder-blad.

On pain of death, OP poene des * One swallow inakes no summer, OMP. doods.

* Een Zwaluw maakt geen 20. an OMPHALOPTICK glas, "Een On foot, Te voet. vergrootglas dat aan beide kanten On horseback, Te paerde.

* If one will not, another will, bol gesleepen is. To go on, Voortgaan.

* Is de een traag de ander is OMY. Off an on, Af en aan.

graag OMY Land, Week, zagt land. To put on, Aandoen, XXX 3

One

}

Daar

zyn aan.

syn brood.

mer.

[ocr errors]

my éven

[ocr errors]

* One mischief in the nek of an is éveneens als of gy uw gëld in

Go and fetch some apples, but other, Ongeluk op ongeluk, bet water (meet.

be sure to bring good one's, eene ongeluk op 't änder. Ron To be one and all with a man, Ga en baal wat appelen, 1928 I sent one to acquaint him with Zeer veel vermogen op iemand brengtze vooral die goed zyn. it, Ik zond iemand om bem daar bebben.

Give me some great ones, Geeft van te verwittigen.

As if one should say, Als of ie my wat grooten. To be angry with one, Op iemand

mand wilde zeggen.

They are but little ones, 't Is toornig zyn.

One while he fay this, an an. maar klein goed. On One cannot do two things at other while that, De eene reis To bring forth young ones, foronce, Men kan geen twee din zegt by dit en de andere reis dat.

gen wërpen. gen teffens doen.

| Hy spreekt uit twee monden. Our bitch has brought forth How Thall one do in such a ca. Some one , lemand, een zéker young ones , Onze teef beeft fe? Hoe zal men in zulk een ge.

iemand

jongen gekreegen. val doen?

He is one of the gang, Hy is ONE-EYEĎ, Een oogig. 't Is all one to me, 't Isa

één van den boop.

The one-eyed fellow , De kaerel veel.

What one thing did there hap met een oog. It was all one to thein , 't Scbeel pen as he fore told? Wat is 'er One handed, Met eene band. de ben niet.

gebeurd van al bet geene by voor-ONELY, zie Only. The last but one, De laatste op zegd beeft?

ONERARY, Laftaraagende. één na.

That one thing is wanting, Dat to ONERATE, Belanden, overlasThe one and twentieth , De één eene ding ontbreekt.

den. en twintigste.

All under one, (all at once) Eens. Onerated , Overloaden, te zwaar One another, Malkander, elkan . klaps, teffens.

gelaaden. der.

With one accord, Eenpaarig. Onerating, Overlaading, To love one another, Malkan There's but this one fhift, Daar laadende. deren lief bebben.

is niet anders op als dit eene Oneration, Belaading, belasting, We compared them one with an middel.

Onerose, Laftig, swaar, gewig. other, Wy vergeleeken ze tégen To put, (or to come) in for one, tig. malkanderen.

Van de party żyn, een van bet Onerolity, Zwaarwigtigbeid, kaflig. One inust buy them one with gezelscbap uitmaaken.

beid. another, Men moetze door mal. To make one , Van bet getal

ONI. kanderen (of d'één met d'ander) zyn.

ONION, Een uijen, ajuin. koopen.

But one word , Maar één

A rope of onions, 'Een rijt wiOne by one, Eén voor één.

woordtje.

jen. One or the other, De één of de To have two strings to one bow,

ONL. ander.

Een agterdeur open bebben, ONLY, Alleenlyk, alleen, eenig, Every one, Ider een, een yder, of, twee peegen tot één boog een iegelyk.

bebben.

I only write what they said, Ik Such a one, Zulk één, zo één. To live according to one's esta.

scbryf maar alleen wat zy szi

den. If he be such a one you descri te, Volgens zyn staat leeven. bed to me, As by zodanig een Words that have one and the

Not only so, Dat niet alleen. is als gy bem my befcbryft.

same signification, Woorden die u The only way to obtain it is, I had not thought him to be such één en de zelfde betekenis beb De eenigste weg om bet te vera one, Ik bad bem voor zo eenen ben.

krygen is. niet aangezien. Ocean In one and the fame breath , In

My only desire is, Myn eenigfie There is a fhilling; but is it a één en de zelfde adem.

begeerte is. good one? Daar is een scbelling: One's felf, (for himself or her

He is the only man that makes maar is by wel goed? self) Zich zelve.

them, Hy is de eenigste mas

dieze maakt. That is a very great one, Dat is Any one, Een eenige, wie bet een zeer groete.

ook zyn mag.

His fear was his only punishHow Tall one do it? Hoe zal men A little one, Een kindtje,

ment, De orees was zyn eenig. bet doen? kleintje.

jte straf. He speaks as one would have Whose little one is that, Wiens Only think on that! Begryp dat him, Hy Spreekt 20 als men bet kindtje is dat?

maar ééns! denk maor eens wat begeert. She had the little one upon her

dunkt u daar van? 'T is one thing to do this, and lap.. Zy bad bet kleintje op bas

Only look at that! Beschouw my another thing to do that, Daar

dat eens! re fcboot. is groot onder sobeid tufscben dit ONES, in the plural is used in an He was an only son, Hy was en dat te doeni.

expletive manner, Men bedient een eenige zoon. 'T is alt que as if you threw sig van bet woord Ones, in een

His only begotten fon , Zyneering your money in the water, Het aanvullende zin, als;

geboeren zoon.

ONS.

nen.

gesweld.

[ocr errors]

ONS.

Open, (not covered) Bloot. To open a corps, Een lyk opeONSET, Een aanval , bespringing. Her breast is open, Haar boezem To give the onset, Den aanval is bloot.

To open , (or bark as a dog does) doen.

An open country, Een plat, of Baljen, blaffen. (t) ONSLAUGHT, (een verou. vlak land.

To oper; the window, Het vërsderd woord) Een storm , bestor- + With open force, Met openbaar fter open zetten. ming. Men wil dat dit woord

To open a cheft, Een kist ontafgeleid zy van het Duitsch | An open war, Een openbaaren Nisiten. woord Aanslug. oorlog.

The roses begin to open, De They made an onslaught upon + An open (or publick) theater, roozen beginnen open te gaan. the town, Zy deeden eenen storm Een opentlyk toneel.

Open the book, Slaa bet boek op de S.ad.

| A man of an open temper ,

Een

open.
ONT.
openbartig man.

Opened , Geopend, opengedaan, openONTOLOGIST, Een weezenkun + An open countenance,

Een gul,

gezët, ontslooten, opengegaan. dige.

of blymoedig weezen.

The door open’d of it self, De Ontology, Weezenkunde.

An open town, Een open, of deur ging van zelf open.
ONW.
onbemuurde Stad.

He opened his trunk, Hy sloot ONWARD, Voorwaards

To keep one's body open, Open zyne koffer open , Hy ontsloot To go onward , Voorwaards gaan. lyf bouden.

zyn kofer. Directly onward, Recht uit , recbt Open (or mild) weather, Zagt That Jew got one who open'd voor uit. weer, aangenaam weder.

his letters on a Saturday, Die 0OZ.

Open (clear or serene) weather, Food bad iemand die Zaturdags OOZY, Vogtig, nat, met plassen, Hilder weer.

zyne brieven voor bein openbrak. Nikkerig

As long as my eyes are open, He opened his whole heart to
An oozy ground, Een moeras. Zo lang als myne oogen open me, | Hy opende zyn ganfcbe
OPA.
stann.

bart tégen my, by storte zyn geOPACITY, Donkerbeid, beseba- ! + OPEN-ARSE, (or medlar) Een beele bart voor any uit. durodbeid.

mispel.

Opener, Een opener, ontsluiter. Opaceus, Donker, duister, seba- OPEN-HANDED , Goed geefs, Opening, Opening', opendoening , Opaque, duwryk, belommerd.

mild.

oxt/luiting , openende.
There are two sorts of amber, | OPEN-HEARTED, Openbartig. There was a great opening in the

viz. transparent and opacous, Open-heartedness, Openbartigheid. earth, Daar was een groote ope-
Drar zyn tweederley Soorten van OPEN-MOUTHED, Met den mond ning in de aarde.
barnsteen, te weeten, doorscby open.

At the opening of the book, nend, en dof of niet doorjcby to OPEN, Openen, opendoen, open Met bet openen van 't boek. nend.

gaan, openzetten, ontsluiten, Cichoreys are opening, Cicboryen OPAL, (a precious stone) Opaal openslaan.

maaken loslyvig. steen, een édel gesteente. + To open his heart to a friend, At the opening of the campain, OPE.

Zyn bart voor een vriend ope Met bet openen von den VeldOPEN, Open.

tocht. A little open, Een weinig open. To open the files , De geléderen Openly, Openlyk, openbaar, openHe keeps open house, Zyn buis openen.

baarlyk, in 't openbaar. staat voor ieder een open.

To open the door, De deur open To do a thing openly, Iets opentWith open eyes, Met opene 00 doen.

lyk doen. gen.

To open (or undo) a bundle, Gr To speak openly, Vrymoedig, To leave the door wide open, Een pakje los maaken.

voor de vuist spreeken. De deur will open laaten.

To open the trenches, De loop- Openness, Openbeid, openbartigTo keep open table, Open tafel

graven openen.

beid. bouden.

To open a letter , Een brief open Openness of weather, Zacbtbeid An open letter. Een opene brief. nen, opbreeken.

van 't weêr. In the open air, Onder den hoo

To open the trees at the root, OPERA, Een tooneelspël in Muten bémel.

De boomen aan den wortel los ziek.
To ly open (or exposed) to some maaken.

to OPERATE, W'erken.
danger, Aan eenig gevaar bloot To open the campain, De veld. They are very now in their ope.
gesteld zyn.
togt openen.

ration, Zy gaan zeer langzaam He cried it out in the open street, To open one's head after a fit met bun werk voort. Hy sobreeuwde bet opentlyk op of fickness, Het boofd verfris Operative, Werkzaam.

Scben, lucbt geeven na dat men Operativeness, Werkzaamheid. I To lay open, Openleggen, ont ziek geweest is.

Operator , Een workineefter. dekken.

To open the body, Het licbaam OPERATOR (or quack) Een To set open, Open Betten.

zuiveren, open iyf maaken.

kwakzalver.

& Ope

nen.

ftraat uit.

wen.

Operator of the stone, Steen-() to OPINION , Van meening He opposed himself against me, fryder, Operateur. zyn.

Hy kantte sicb tégen my son, OPEROSE, Werkzaam, bézig. Opinionate, 7 Seyfzinnig

Seyfzinnig , onver. Opposed, Wéderstaon, wéderftreefd, Operosity, Werkzaambeid.

zettelyk, eigenzin.

tegengestaan. OPH.

Opinionated nig, bardnekkig. Oppoler, Een tegenstander, tégen OPHTHALMICKS, Geneesmiddelen Opinionatively, Hardnekkiglyk. (trecuer. voor de oogen.

# OPIPAROUŚ, Pracbtig , koste-Opposing, Tegenstaaning, - adnerves bet vyfde paar sénuwen, die de 6 OPITULATION, Hulp , bay. Opposite, Tégen over, tégenfrydig.

. , oogen beweegen, gezigtzénu stand.

He lives opposite to my house, OPIUM, Heulsap.

Hy woont recbt over myn deur. Ophthalmography, Oogbescbryving,

ОРО. .

Opposition, Wéderstand, tegenstand, pogontleedkunde.

tegenstelling, tégenstreeving. Ophthalmoscopy , De kennis van

OPOBALSAME, or opobalsamum, der menschen geaartbeid uit bum

(the gum distilling from the

In opposition to that, In tegen balm-tree) Balfem.

stellinge daar van. ne oogen. OPHTHALMY, Oogzeer, oogont

I'll make no oppofition, Ik zal OPOPONAX, (the gummy juice

bet niet verbinderen. steeking.

of the root of Hercules all heal) | They entered the town without

Een zékere gone
OPI.

opposition , Zy traden zonder OPIATE, Heulfap, artzeny.

OPP.

tegenstand te ontmoeten in de # OPIFEROUS, Bebulpzaam. OPPIDAN, (a school word for a Scad.

OPIFICE, Maaksel, bandwerk. town's boy) Een Stads school-Licentiousness has broke through OPINABLE, Vermoedelyk. jongen.

all opposition, De vrygeetery OPINATION , Een waaning, (t) to OPPILATE, Verstoppen, is door alle belëtzelen doorgebroowaan, vermoeden. stoppen, toestoppen.

ken. Opinative, Styf gezët , eigenzinnig. Oppilated, Verstopt, gestopt.

The opposition of the planets, to OPINE, Meenen, waanen, zyn Oppilation, Verstopping, stopping, De tegenstand ( oppositie) der gevoelen verklaaren. Oppilative, Stoppend.

Planeeten. Opiner, (he that gives in, his opi- to OPPONE, Tégenstellen, tégen The moon in opposition to the nion) Een die zyn gevoelen zegt, streeven.

sun, De Maan in oppositie net of inleevert.

OPPONENT, Een tegenstreever, de Zon, vlak tégen over de Zon. OPINIATRE, Styfzinnig, koppig, tegensteller.

This opposition of humours is krégel.

OPPORTUNE, Gelégen, bekwaam. the ruin of their family, Die OPINIÓN, Meening, gevoelen , He came in an opportune time, strydigbeid van imborst is bet be. waan, goeddunken. Hy kwam net van pas, ter gee

derf van bun buisgezin. In my opinion , Naar myn ge der uur, ter rechter tyd. to OPPRESS, Verdrukken, ondervoelen,

Opportunely, Wel van pas, bekwaam drukken. We are of one opinion,Wy zyn lyk te pas, te rechter tyd. To oppress the innocent, De on van eene meening:

OPPORTUNITY, Gelégenbeid. nozelen onderdrukken. I had a good opinion of her, Ik I have no opportunity , Ik beb The night-mare oppresses one's bad een goed gevoelen van baar. geen gelégenbeid.

breaft, De nagtmerry drukt zwaar 't Is but a false opinion, 't Is maar To wait for an opportunity , Naar op de borst. een valfcbe waan.

cene gelégenbeid wachten. Oppressed, Verdrukt, onderdrukt. He is of a quite contrary opinion, To watch for an opportunity, My heart is oppressed with grief

, Hy is van een ganfcb ander ver Op een gelégenbeid loeren.

Myn bart is overstēlpt van droef. Stand.

* Opportunity makes thieves, Ge. beid. After he had delivered his opi. légenbeid maakt een dief. Oppresling, Verdrukking ,

nion, Naa dat by zyn gevoelen • Opportunity stands not still, drukkende. bad voorgedraagen.

De gelégenbeid staat niet stil, Oppression, Verdrukking, onderdruk If I were to speak my opinion, to OPPOSE, Wéderstaan, wéder king

Als ik naar myn gevoelen zou streeven, tegenstaan, tegenkan It was a very great oppression, Spreeken. ten.

Het was een zeer zwaare vero According to the opinion of the I oppose his authority to what

drukking, learned , Volgens bet gevoelen you say, Ik breng ayn gezacb An oppression of the heart, Em der geleerden. te berde tegen bet geene gy

benaauwbeid des barten. To broach new opinions, Nieu zegt.

Oppreffive , Verdrukkende, onder we gevoelens voortplanten.

To oppose one's self to a thing, drukkende. He has a pretty good opinion Zicb ergens tégen verzetten. Oppreffor, Een verdrukker, onder of himself, Hy beefs rédely. He opposes all my designs, Hy drukker. ke goede gedachten van zich Smyt alle myne voorneemens in OPPROBIOUS , Smaadelyk, Der gelven. duigen.

wytend.

Op

Ur

.

« FöregåendeFortsätt »