Sidor som bilder
PDF
ePub

Mansag schuldig bevonden verdopen, gevoeleloos maaken, , BERRY, Subft. (or Burrough) Een zynde, met dit voorrecht be verbaazen, rillen.

Voorstad, of Burgt. gunstigd worden, 't welk hier Benummed, Verkleumd, verstyfd. BERYL, Een beril, (Gesteente.] in bestaat : Men laat den ge- Benummedness, Verstyfdbeid, gevoe

BES. vangen etlyke régels leezen in leloosheid, verkleumdbeid. BESANT, Een oude gouden munt, een oud Latynscb boek dat met Benumming, Verdooving, verslyving; waardig omtrent een dubbele dus Gottische of oude Duitsche lette

verdoovende.

kaat. ren gedrukt is; en als dan de

to BESEECH, Bidden, smeeken.

BEP. Gemagtigde die 'er bystaat,

Beseeched, Gebéden, sie Besought. to BEPISS, Bepiffen. zegt, Legit ut Clericus , dat is,

Beseecher, Een bidder, smeeker. Hy leest als een Kerkelyke , dan Bepissed, Bepift.

Befeeching, Bidding , smeeking , bevrydt men hem van de galg,

BEQ.

fmeekende. en hy wordt in de hand ge- to BEQUEATH, By uiterste wille + to BESEEM, Betaamen , voegen. brandmerkt, en daar' méde ont maaken, tot erfdeel bespreeken. It beseems , Het betaamt, bet Nagen. ]

Bequeathed , _By erfenis gemaakt. past. to BENEFIT , Voordeelig zyn, be- Bequeather, Een uiterste-wil maaker, to BEŠET, Bezetten, omringen. gunstigen, beweldaadigen, be Testament maaker.

Troubles and fears beset ine on voordeelen.

Bequeathing, Erf bespreeking , maa all sides, Onrust en vreeze om, Benefitted, Begunstigd, bevoordeeld. king.

ringt my van alle kanten. A benefitted Ticket in a Lotte + BEQUEST, Een erfgaaf , erfmaa- Beset, Omringd, bezet, beklemd. ry, Een prys-briefje in een Lo king, besprooken deel, legaat. A heel beset with nails, Een poke tery.

BER.

vei met Spykers beslagen. BENEVOLENCE, Goedwilligbeid, to BERAY, Bedryten, bevuilen. Hard befet, Zeer geplaagd. goedbartigheid, gunft.

Berayed, Bedreeten, bevuild. Besetting, Omringing, bezetting; Benevolence, (a voluntary gra- Beraying, Bedryting , bevuiling ;

bezettende. tuity given by the subjects to bevuilende.

to BESHIT, Bescbyten, bekakken. the King) Tribuit. Een vrywil- BER BERY, Berberisse.

To be hit (or disgrace) one's lige gift van de onderdaanen aan to BEREAVE, Berooven.

self, Zyn eigen fobande openbaar den Koning Bereaved,

maaken. BENEVOLENT, Goedwillig, goed. Bereft,

} Beroofd.

Beshit, Beshitten, Bekakt, befcbeebartig.

Bereaving, Berooving ; be ten. BENGALE, Bengaal, een soort van roovende.

to BESHREW , Bekyven , vervloeBengaalscb Lynwaat. BERGAMOT, Een bergamot, (ze

ken. BENJAMIN, (een zoete Gom van kere peer) als ook zéker reukwerk. BESIDE, Bebalven, daarenboven, een Africaansche boom) Ben- BERG-MASTER, Subft. (the Bai

daarbenéven , bébal. zoin, Benjuin.

liff, or Chief Officer among

BESIDES, ven dat , benéven, Benjamin, (sort of wash for the the Derbyshire Miners) EenBerg

bezyde. face) Maagde melk.

meester, of opperste van de Amp. No body thinks so beside myBENIGHTED, Door den nacht over. tenaaren in de mynen van Der

self, Niemand denkt zo bebalvallen. byshire.

ven ik.. BENIGN, Goedertieren, gunstig. BERGHMOT, Een Gerechtshof dat And besides my wife would hear BENIGNITY, Goedertierenbeid.

door den Berg-Maister gebouden of it one way or another, En BENT, Geboogen, geneigd, gespan word.

daarenboven zoud bet myn wyf op nen, gereed , vaardig (van to BERNARDINES, (Een zekere gees de eene of de andere wyze ter

ooren komen. To be stifly bent to something, BERRY, Een beezie , bes, bei. Besides he set upon them in good or on something, Sterk op iets Bil-berries, Blaauw-bellen.

time , Daarbeneven viel by op gezet zyn. Black berries, Kraak-béziën.

ben aan ter goeder tyd. The eyes of all men are bent Rasp-berries, Braamen , braam He stood belide the King, Hy on you, Alle menscben bebben béziën.

stondt bezyde den Koning. de oogen op u gevestigt.

Strawberries, Aard-beijen, Aard. BC He is beside himself, Hy is buiBent, Een soort van riet. béziën.

ten verstand. Ben't is een verkorting van Be not, Goose-berries, Kruis-beijen.

To be beside the mark, Van 't Zyt niet. Juniper-berry, Jenever-besjen.

doel afwyken. Cruelly bent against, Tslyk tégen Ivy-berry, Het zaad van klim-op, Beside the purpose, Gansch niet

Eiloof.

ter zaake. a BENT, Een buiging, neiging. Elder-berry, Vier-beffen. to BESIEGE, Belégeren. * I have got the bent of his Bay-berry, Laurier-knopjes. To besiege a town, Eene stad be

bow, Ik weet wel waar by been Coffee-berries, Koffyboonen. légeren. wil.

A service berry, Een Sorbenbooms Befieged, Belégerd. CO BENUM , Verkleumen, der tyven, (in 't Latyn Sorbum) Vrugt. Besieger, Een belégeraar, belegger.

Be.

[ocr errors]

iets gezet.

ven.

ver

Besieging, Belégering; belé. I to BESPOT, Bespatten, bevlekken. / to BESTOW, Besteeden, te koste gerende. Bespotted, Bevlekt.

hangen, te koste leggen, uitgeeto BĚSMEAR, Besmeeren, smeerig Bespotting, Befpatting, bespattende. maaken. to BESPRINKLE , Besprenkelen, be. To bestow charity upon one,

Ie. Besmeared, Besmeerd.

Sprengen.

mand een aalmoes geeven. Besmearer, Een besmeerder.

He besprinkles his treatise not To bestow part of one's time Besmearing, Besmeering ;-besmee only with useful reflexions, but upon books, Een gedeelte van rende.

also with Poetical citations, zynen tyd in de boeken besteeto BESMOAK, Berooken.

Zyn werk is niet alleen vol van

den. Besmoaked, Berookt.

nuttige aanmerkingen; maar ook They were furnished by labour Belinoaking, Berooking; beroo met dichtkundige aanbaalingen with what nature bestowed not kende. vercierd.

upon them, Zy verkregen door to BESMUT, Beroet maaken, be- Besprinkled, Besprengd, besprenkeld. vlyt het geen de natuur bun niet fmodderen.

Besprinkling, Besprenkeling , bespren gefcbonken bad. Besmutted, Besmodderd, beroet. ging; - besprengende.

To bestow one's money upon BESOM , Een bézem.

to BESPUE, Befpuwe, zie Be idle things, Zyn geld voor bet to BESOT, Dwaas maaken

spew.

zelingen uitgeeven. davsazen.

to BESPUTTER, Bemorsen, bezoe. To bestow cost, De kosten doen. Belotted, Verdwaasd.

delen, bemeuzelen.

How will you bestow your self, BESOUGHT , Gebéden, verzocht, BESSE, or Belle Fish, Een Zee. Wat zyt gy voorneemens te doen? (van Beseech.]

wolf , zékere vifcb.

a To bestow a Daughter, Een Dog. I befought, Ik bad, ik verzocbt. BEST, Best.

ter uittrouwen. 10 BESPÅTTER, Bespatten, be The best thing, De beste zaak. Bestowed, Besteed, aan te koste gekladden, belasteren.

I will do my best , Ik zal myn bangen. To bespatter orie's stockings with best doen.

I bestowed a great deal of pains dirt, Zyne koufen beslyken. What had I best to do? Wat zal upon this Dictionary, Ik beb To bespatter one's reputation, ik nu best doen?

groote moeite tot het saamen stellen Iemands goeden naam bevlekken, He is the best inan alive, Het is van dit Woordenboek aangewend. iemand bekladden.

de beste man van de waereld. Bestowing , Besteeding , uitgave;Befpattered, Beklad, belasterd. Authors of the best account, De besteedende. to BESPAWL,Befpuuwen, bekwylen. beroemste fcbryvers.

A disorderly bestowing, Een verBespawled, Bespoogeni , bekwyld, be. To put the best construction u. kwisting , roekelooze uitgaave. zéverd.

pon a thing, De beste uitlegging BESTRACT, + or Bestraught, Subst, to BESPEAK, Bespreeken.

aan een zaak geeven.

(an old word for mad) Dol, To bespeak one, Iemand bepraaten. The best is cheap, Het beste is zot, krankzinnig. To bespeak a thing, Iets bespree beste koop

to BESTREW, Bestrooijen , rondtom ken.

What's the best news ? Wat zegt strooijen. To bespeak a pair of shoes, Een men goeds?

BESTRID. Befcbréden. paar scboenen te maaken bestel I speak to the best of my know to BESTRIDE, Bescbryden, op een len.

ledge, Ik spreek naar myne beste paerd zitten. To bespeak one's good opinion, kennis.

Bestrider, Een bescbryder. Iemands goede gunst verzoeken, We must do the best we can, Bestriding, Bescbryding ; -- bescbryof door praaten verkrygen (of Wy moeten zo wel doen als wy dende. roemen.)

konnen.

BESTUNK, Bestonken, Nintende It befpeaks an Atheistical mind, To make the best of a bad game, gemaakt. Het geeft een ongodistiscb gemoed Zicb ten besten dat men kan uit

BET. te kennen.

eene kwaade zaak redden. 10 BESPECKLE, Bespikkelen, met Best of all, 't Allerbest.

BET, De fom die in 't wedden verpikkels onderscheiden.

to BESTEAD one, Iemand eenen zet is, de verwedding, als ook Beipeckeld, Bespikkeld.

goeden dienst doen.

daar men om Speelt. Beipeckling, Bespikkeling; be- BESTIAL, Beestelyk.

Name your bet, Wat verzet gy Spikkelende.

Beestagtigheid,

'er onder ? wat houdt gy my? to BËSPEW , Bespuuwen , bezdueren. BEASTIALITY, I onreine vermen boe veel wilt gy my staan? wat Befpewed, Bespoogen, bekwyld.

ging van

verwedt gy 'er aan? e BESPIT, Befpuuwen.

BEASTLINESS, Jcben met beesten, to BET, Verwedden, wedden. Bitted, Bespoogen.

J'vuilbeid

I will bet nothing, Ik wil 'er I BESPOKE , Or Befpake, Ik besprak

sigheid.

niets onder verzetten. [can Befpeak.)

to BESTINK, Stank verwekken. Betted, Oieder verzet, verwed. BESPOKEN, Besprocken.

to BESTIR one's self very vigou- to BETAKE, Begeeven, (tot iets.7 Bespoken thanks , Afgebédelde roully, Zicb wakker bezig bout He betakes himself to the study dant, den, of zicb dapper kwyten.

of Philosophy, Hy begeeft zich

men

[ocr errors]

mon

Een ver

veraas.

men.

ziet voor tb ,

tot de ieeroefening der Wysbe- to BETROTH, Verlooven, onder middag en avond. maaltyd ges geerte. trouwen.

bruikt. They betook themselves to a run- Betrothed, Verloofd, ondertrouwd. Bever of an helmet, Vizier, kylning fight, Zy begonnen al vecbA betrothed woman ,

en luchtschreef van bet belmet. tende te wyken en de vlugt te loofd vrouwmenfcb , een onder- BEVERAGE, Drank van wyn en neemen. trouwde vrouw.

water onder malkanderen geTo betake himselfs to his heels, Betrothing, Verlooving; verloo mengd, of water en azyn, bé.

Het baazenpad kiezen, 't op de vende.
loop zetten.
BETT, zie Bet.

BEVY, Een vlugt, een trop. Betaken, Begeeven, ondernoomen. BETTÉE of Betty, Een zéker gaauw A bevy of quails, Een vlugt van to BETHINK one's selfs, Zicb be. diefs tuig, of domme-kracht om kwakkelen. denken.

een deur open te breeken. t (t) A bevy of gollips, Eene trop BETHOUGHT, Bedacht. BETTER, Béter.

praatmoers. BETHLEM, Het dolbuis, zie Bed. So much the better , Zo veel te Bevy-grease , Het vet van een Rbeelam. béter.

bok. to BETIDE, Aankomen, overko. For your better understanding,

BEW. Op dat gy bet te beter zoudt to BEWAIL, Beweenen, befcbreiWoe betide thee, Dat u alle onbeil verstaan.

jen. bejégene.

What am I the better for this ? She has good reason to bewail BETIMES, Bytyds, uroeg.

Wat ben ik hier door verbeterd ? her lors, Zy beeft reden om bear Betimes in the morning, 's Mor. He loves him better than me,

verlies te beschreijen. gens vroeg.

Hy boudt meer van bem dan van Bewailed, Beweend, bescbreid. In those countries winter comes

my.

Bewailing, Beweening, beklag; betimes, In die landen beeft men To have the better , De overband beweenende. vroege winters.

hebben.

to BEWARE , Verboeden, zich wachBETLE of Bette, Basterd péper. Our soldiers had far the better ten , op zyn boede zyn , toc. to BETOKEN, Betékenen , bedui of them, Zy mogten op verre na

zien. den. tégen onze foldaaten niet op. Onze Beware, Wacht

U,

wees Betokened, Betékend.

soldaaten badden verre de over.

op uw hoede. Betokening, Een betekening;

band.

Beware of deceivers, Wacbt u betékenende.

The better half, De grootste belft. voor verleiders. BETONY , Betonie , een zéker kruid. Better and better, Hoe langer boe to BEWET, Nat maaken , natten, I BETOOK, Ik begaf my, [van beter.

beboozen, begieten. Betake.)

As long again, and better, Nog BEWILDERED, Verwilderd, verI prefently betook me to my heels, eens zo lang, en meer.

baasd. Ik zette bet aanstonds op 't loo He is never the better for that, to BEWITCH, Betoveren. pen.

Hy is 'er niet een zier te béter Bewitched, Betoverd , verbaajt, huiThey betook themselves to their

om.

ten zich zelfs zyn. weapons, Zy grepen de wapenen to BETTER, Béteren, verbeteren. He is bewitched with her , Hy aan.

BETTERS, meerderen , we must is door haar betoverd.
They becook themselves to flight, have respect for our Betters, I am bewitched, Ik sta verbaast,

Zy stelden (of begaven) zich op wy moeten onze meerderen, zul ik ben buiten my zelve.
de vlugt.
ken die boven ons zyn, eeren.

She is bewitchingly handsome, to BETRAY , Verraaden, beklap- BETWEEN, Tulcben, tusscben

Zy is verrukkelyk schoon. pen. BETWIXT, beide.

Bewitcher, Een betoveraar. To betray one's country, Zyn Va Between whiles, By tusschenpoo-Bewitching, Betovering ; - betoo derland verraaden. zing, van tyd tot tyd.

verende. He has betrayed ine into the hands * Betwixt the devil & the red BEWITS, Een leer, daar de bellen of my ennemis, Hy beeft my sea, * Tufcben bangen en wor

der Valken aan vast gebegt worverraaderlyk in de banden van my gen.

den. ne Vyanden overgegeeven.

BEV.

to BEWRAY, Ontdekken, beklappen, To betray one to deltruction and BEVEL, Een drieboek, werktuig van

bevuilen. ruin , Iemand te gronde doen gaan, een Metzelaar.

To bewray a secret, Een geheim bederven.

Bevel, (aslant, that makes an ontdekken. She betray'd his secrets, Zy ont. acute angle) Elleboog, 't geen Thy own knavery will bewray dekte zyne Gebeinen.

een scberpe boek of winkelbaak thée, Uw eigene guitery zal 14 Betrayed, Verraaden.

maakt.

beklappen. Betrayer , Een verraader , beklap. BEVER, Een béver, zie Beaver,

BEY. per.

BEVÉR, (or Collation betwixt BEYOND , Boven, over , buiten, Betraying, Verraading ; - verraa dinner and supper) | Vieruurdende. stuk, bet geene men tusscben der Take heed you be not expenfi.

ve

meer.

gaan zien?

ve beyond measure, Draag zorg You force the bias (or sense of Bid him come in, Zeg dat boy indat sy niet boven maate kwistig te fabel, Gy verdraait de waare komt. gyt.

zin van de fabel.

Bid the boy enquire, Belast den They were astonished beyond Vicious inclinations set a bias jongen dat by 'er naar vraage:

measure, Zy waren uitermaate upon inens understandings to Did not I bid thee to go and see? verbaasd.

wards Atheisin , De ondeugende Heb ik u niet gebeeten dat gy At that very time I was beyond neigingen brengen de menschen

zoudt sea, Te dier tyd was ik over tot Ongodistery.

To bid money for ware, Geld Zee.

! + Andromache, in the mids of Voor waaren bieden. They set down a certain measu her concernment for Hector, If any body bids more, Zo iemand

re, beyond which none ought runs of her biass to tell him a meer biedt. to go, Zy stellen een zekere maat, story of her Pedigree, Andro To bid one farewell , Iemand vaarwaar buiten niemand beboort te macbé verlaat in 't midden van wel bieden, afscheid neemen. gaan.

baar ontroering voor Hector, baar om To bid defiance , Uitdaagen , verIt is lengthened, beyond what is onderwerp, om bem baar geslacht

fmaaden, tergen. needful, 't Is verlengd meer dan rékening te verbaalen.

To bid the banes, een Huwes noodig is.

The bias of a bowl, De afwy lyk afkondigen, de geboden af. From beyond sea, Van over Zee. wyking van een kloot, in zyn leezen. To go beyond, Voorbygaan, over loop.

On To bid to supper , Ten avondtreeden, te buiten gaan, over to BIAS, Overbellen , doen over

maal noodigen. treffen. zwaaijen.

To bid one good night, or good I shall be gone beyond, unless To bia's one, Iemand zwaaijen. morning, Iemand goede nagt of you help me, Men zal my voor- Biassed, Gezwaaid, bepraat.

goede morgen zeggen. bygaan, 't en zy sy my belpt. To be biassed to a party , Een On To bid a Holy.day, Een HeiliThey go beyond all others, Zy gezindbeid toegedaan syn.

ge-dag afkondigen overtreffen alle anderen.

BIB.

To bid (or to defire) a boon, It was beyond his reach, Het BIB, Een Nab, pypkan.

Een gunst verzoeken. was boven (of buiten) zyn le. a Bib-apron, Een scbortekleed met

Bid-Ale, or Bid-All, Subst. (A reik. een Nab.

western word for help-ale, or That's beyond my skill, Dat gaat BIBACITY, Sterk drinkendbeid. a bidding friends to a poor myn verstand te boven.

BIBACIOUS, Aan sterk drinken over mans's house to gain their chaBEZ. gegeeven.

ritable help,) Dit woord is in BEZANT, Een oude munt, sie Be to BIB, Zuipen, drinken.

gebruik in de westelyke Provinfant.

Bibber, Een Zuiper, dronkaard. tiën van Engeland, daar bet 20 BEZANTLER, Het tweede takje Bibbing, Gezuip, gedrink;

veel betékent, als het nodigen van van een Hertsboorn. zuipende.

de vrienden, aan het buis van een BEZEL or Bezil, De kas van een to BIBBLE,(to bubble up) Opbor arm man, om bem in zyn nooddrufi ring daar de steen in staat. relen.

by te staan. BEZOAR, Bezoartecih BIBLE, De Bybel.

To bid up, Op bieden, booger bie(t) to BEZZLE, Zuipen, pimpelen. BIBLIOGRAPHER

Een
febryver

den.
BIA.

van boeken,
een Kopyift.

Bid

Gebeeten, belast, genoc. BIANGULATED, Tweeboekig.

} BIBLIOPOLIST, een Boekverkoo- Bidden, digd. BIANGULOUS, Met twee boeken. per.

BIDDER, Subst. Verzoeker, die ver. BIARCH, Een zoetelaar. BIBIOTHECAL, Beboorende tot een

zoekt of nodigt. BIAS, 't Hellen van een kloot. .

Boekery.

Bidder, (at an auction) Kooper, Bias, Overbelling , overswaaijing, BIBLIOTHECARY, een Boekery boogste bieder op een Verkooping. neiging.

bewaarder, Bibliothekaris.

He that attt mpts the Judge's hoTo run bias, Schuin loopen. BIBULOUS, Geneigt tot den drank, nesty, by making hem offers His bias leads him that way, inzuigende, indrinkende, inflor of reward, ought not to com. Zyne neiging leidt bem dien pende.

plain when he loses his cause, weg

BIC.

by a better Bidder, De geen To put one out of his bias, Ie- BICANE, Wilde druif.

die een aanslag op de eerlykbeid mand van zyn stuk afbrengen. to BICKER, Kibbelen, barrewarren,

van een Recbter maakt, door bem To set a bias upon one's under krakkeelen.

een belooning aan te bieden, bestanding towards errors, Iemands Bickering, Gekrakkeel; krak

boorde niet verwonderd te zyn, oerstand tot dwaalingen doen over keelende.

dat by zyn zaak verliest als 'er eens waaijen. BICORNOUS , Tweeboornig, ge

komt die booger bod gedaan beeft. The bias of all this discourse vorkt.

Bidding, Gebieding, noodiging ; was to thew, Het oogmerk van

BID.

gebiedende. deeze gebeelé rédenvoering was to BID, Gebieden, bevélen, belasten,

A bidding a price, Een geldbia em wan re toonen, dat... beeten, noodigen, bieden.

ding, bod.

[ocr errors]

BIE.

Bigottery, z Bygeloovigbed , scbyn de andere te mogen bandelen zon. # BIENNIAL, Tweejaarig. Bigotism, }

beilig beid.

der konvooi-geld te betaalen. BIER, or Beer, Een baar, om een

a Bill of store, Een vrybrief van de lyk op te draagon.

BIL.

Konvooi tot bet laaden van eetBIĚ.

waaren, voor de reize noodig. BIFARIOUS, Tweevoudig, of iets BILANDER , Zéker vaartuig , een a Bill-nan, Een snoeijer, boomsnoeidat op tweeërlye wyze kan be Smak.

jer.
grepen worden.

BIL-BERRIES, Blaauw besten. to BILL (as doves,) Bek aan bek
BIFOLIUM, Tweeblad, zéker kruid. BILAWS, By-wetten, zie By-laws. bouden, trekkebekken.
BIFEROUS, Tweemaal draagende, BILBOUS, Zékere straffe van 't BILLET, Een dik brandbout ;
of dat tweemaal 's Faars vrugt
Scbeepsvolk.

een cédel om soldaaten te inquar. voortbrengt.

BILE, Een buil, gezwel, zweer. tieren.
BIFOROUS, Met twee deuren. To break out into a bile, Zicb tot to BILLET soldiers , Soldaaten bil-
BIG.
een gezwel zetten.

letteeren.
BIG, Groot, kloek, dik, grof, opge- BILE, De gall.

BILLET doux, Een korte minnieblaazen.

Bilous, Galagtig , gémelyk, oploo brief.
As big again, Nog eens zo groot.

pend.

BILLIARDS, Een Troktafel, BilBig in bulk , Groot van stuk,

groot BILGE, Aan stukken gestooten, 't liard. van omtrek.

zy tégen den grond of op een To play at billiards, Op een Trok. A pen that writes too big, Een klip, zie Bulged.

tafel Speelen. pen die al te grof Scbryft. The ship is bilged, Het Scbip a Billiard ball, een Troktafel-bal. Big in authority, Groot van magt. beeft een gedeelte van zyn bodem | BILLINGS-GATE Rhetorick, Visa Big with child, Zwanger. afgestooten.

wyfs taal, een scheldende taal. Big with pride, Opgeblaazen.

to BILK, Te leur stellen, bedriegen. De groote Vismarkt by de Londen, He talks big, Hy geeft boog op. BILL, Een bek, neb, snavel.

fcbe brug beet Billingsgate, daar A He looks big on him, Hy ziet Bill, Een bellebaard, byl.

dit zeggen uit voortkomt. bem verwaand of stuursch aan. BILL, Een cédel, geschrift, band- BILLON, Biljoen, een mengsel vanz I am not scared with your big Schrift, biljet, een opstel or koper in munt speciën.

words, Ik geef niet om uwe 07ntwerp van een wet die in 't BILLOW, Een groote baar of golf. opgeblaazene woorden.

Parlement gemaakt wordt. Billements, Kleeding, zie Habilement, To grow big, Uitzwillen , groot a Taylor's bill, Een fnyders réke

BIN.: worden, uitzetten, dik worden. ning.

to BIND, Binden, knoopen, verbitz* He looks as big as Bull-beef, a Bill upon the door for lodgings den,

Hy ziet zo vriendelyk als een to be let, Een aangeplakt brief To bind about, Ombinden. Stier.

je, van Kamers te buur.

To bind with benefits, Verbiri. Togo big with a project, Zwan a Bill of debt, een Schuldbekente. den of verpligten door weldaa. ger gaan met een ontwerp. nis, Obligatie.

den. To be big with Expectations, a Bill of exchange, een Wisselbrief. To bind one by covenant, Iemand Vol boop en verwagting syn. a Bill of divorce, een Scbeidbrief.

door een verdrag verbinden. He is big with pride, Hy barst Bills of fale, Biljetten van verkoo To bind books, Boeken binden. van bovaardy.

pinge.

To bind with an earnest, VerBig-bellied, Dikbuikig, grof zwan To read a bill in Parliament, Een panden, een koop sluiten met eens ger.

opstel in 't Parlement leezen. ('t Big-body'd, Zwaarlyvig.

Staat aan te merken , dat alle To bind himself, Zicb verbinden. Big-napped, Grof van gryn.

de ontwerpen van eenig plak. To bind himself to appear, Borg BIGAMY, Tweewyvery, 't bebben kaat of wet die in 't Parlement stellen voor zyne verschyninge. van twee vrouwen te gelyk.

worden ingegeven, Bills wor To bind up a wound, Een wond Bigaunist, Een die twee vrouwen te den genaamd; doch naa dat zo verbinden. gelyk beeft.

een Bill bekrachtigd is, draagt When seep binds up our senses, BIGGER, Grooter, dikker. !

ze den naam van een Ad.) Als de Raap onge zinnen benéBiggest, De grootste, dikste. The weekly bill of inortality, De

velt. BIGGIN, Een kinder mutsje.

weeklyksébe lyst der dooden. To bind with galoon, Met pasa BIGNES, Grootte, dikte.

Within the bills of mortality, sementen beleggen.
It is of the bigness of a point,

Binnen de vrybeid van Londen,

To bind one apprentice , Iemand Het is maar de grootte van een

en Westinuniter, en tien mylen op een ambacbt, (of by een punt. in 't ronde.

Koopman) besteeden. BIGOT , Een bygeloovig mensch, a Bill of lading, Een vrachtbrief, Binder, een Binder, verhindende. schynbeitig, doinme dryver, pilaar cognofcement.

a Book-binder, Een Boekbinder, byter, kerk-uil, dweeper. a Bill of sufferance, Een verlof van Binding, Binding, verbinding; Bigotted , Door bygeloovigbeid ver.

de Konvooi voor een Koopinan om versindende, stoppende, Jaanenvoerd. van de eene Engelfcbe baven op trekkende.

*

Gods penning;

[ocr errors]
« FöregåendeFortsätt »