Sidor som bilder
PDF
ePub

roode wyn.

derboom,

in Engeland de Graafschappen | Palissadoed, Met palissaden bezët. PALM, De vlakke band , de palm Lancaster, Chester, Durbam en PALL, Het Aartsbil/cboplyke Pall, van de band. Ely; doch derzelver macht is zynde een strook gemaakt van C Palm, (a hand's breath ) Een besnoeid door Hendrik den lammeren wol, niet boven drie band breed. VIII,

vingeren breed, welke de Paus PALM, Cor palm tree Palm, of PALE, Bleek, doodfcb.

den Aartsbisschoppen toezendt,

palinboom, dadelboorn. To grow pale, Bleek worden. en van hen voor 't altaar om A branch of a palm tree, Een palm. She looks mighty pale, Zy ziet den hals gedraagen wordt.

tak. 'er geweldig bleek uit.

Pall, (a black cloth laid over Dwarf palm, Palmiet, West-irdiA pale-blue, Bleek blaauw , licbt a coffin) Een rouwkleed, een febe palm. blaau.v.

swart kleed, dat over een dood Palm-berries, (or dates) Dadels. Pale red wine, Bleeke , licbte kist gelegd wordt.

to PALM, (or handle) Bebandelen.

Pall, (a long rope of the knights To palm , (or juggle in one's PALE, Een paal, bestëk.

of the garter) Het staatie kleed, hand) Valscb speelen, moffelen. A pale fence, Een afjcbutsel met de staatjie tabbaard der Ridders PALMA CHRISTI, (a plant) Wonparlen, stakëtfel. vin de kou (feband.

mollekruid. Those Irish who came to live wi. PALL, (or dead, as liquor ) Ver- PALMATORY_or Palmer , Eer thin the Englisb pale, De leren Saagen, (als bier.)

plak, van een Schoolmeester. die binnen 't bellëk der Engel Pall-mall, (a fort of game, or PALMER, Een omzwervende Pet

fchen met der woon kwamen. pastiine, or the place where grim, die nergens een vaste + They are within the pale of the it is play'd) Het malie spel, woonplaats beeft. Church, Zy zyn in de gemeen de maliebaan.

PALMER, Iemand die bedrieglyk fcbap der Kerke.

to PALL, Verflian, verscbaalen. met kaarten of dobbelsteenen speelt Pale, (in heraldry) Een paal, Don 't let your wine pall, Laat door fommigen in de band te verrecht opstaan:de balk in een wa ww wyn niet versluan.

bergen, enz. een valjcbe speepensobild. PALACE, (a stately house) Pa

ler. to PALE in, Met paalen afpërken, leis.

Palmer, (or crown of a deer's af paalen.

The King's palace, 's Konings pa head) De kruin van een berts, To pale up a tree, Een boom leis.

kop, of bertekop. tégen een muur opleiden.

Peace be within thy walls, and A palmer-worm, Een ryp, rups. Paled in, Rondom met paalen be prosperity within thy palaces, PALMESTRY, Handkykery, banda zët, afgepaald.

Pfalm CXXII: 17. Vrede zy waarzeggery. Paled up, Met paeler bezët, op. in uwe vejlingen, welvaaren in Palmister, Een bandkyker , band waar. geleid. uwe paleizen.

zegger. PALENESS, Bleekbeid, doodsbeid. PALLET, Een palët , schilders verf. PALPABLE, Tastelyk, tastbaar. PALFRY, Een paerd van staat. bordtje.

All solid bodies are palpable, PALINDROM, Een kreefidicbt, a PALLET-BED, Een rustbank. Alle vajte licbasamen zyr tat

kreeftreede , zynde een spreuk Palled, Verfcbaald, verslaagen. baar, bandelbaar. of vacrs dat inen zo wel van to PALLIATE, Bemanielen , bewim- * A palpable reason, Een blykbaare achteren als van vooren leezen pelen.

reden. kan, gelyk als , Rona tibi [He is not cunning enough to pala + A palpaple lie, Een openbaare, bito motibus ibit amor. In En. liate his designs, Hy is niet bandtastelyke leugen. geland (zo 'er verhaald wordt) listig genoeg om zyne aanslagen Palpably, Voelbaar. was eene zékere Edeljuffer, te bemantelen.

Palpableness, Tastelykbeid. die 't Hof voor een tyd ver To palliate (or patch up) a dis- PALPATION, (ttroaking with one's booden zynde, daarop tot een teinper, Een kwaal gebrekkelyk hand) Streeling met de band, zinnebeeld nam , de Alaan met geneezen, † lapzalven.

Aaying: cene wolk betoogen, met dit To palliate a crime , Een mis. PALPATION, Vleijery, geficen. byschrift, Ajlata at al'a. Dier

daad bewimpelen.

PALPITATION, Hartklopping. gelyk een kreeftfpreuk is dit | Palliated, Bemanteld, bewimpeld. PALSGRAVE, zie Paltsgrave. naavolgende in 'i Engelfch, Palliation, Bemanteling, bewimpe. PALSY, Beroerdbeid, geraaktbeid, Lewd did I live , evil I did ling.

popelfy. dwel. En ook dit in 't Duitsch, Palliative, Scboon voordoende.

To have or be fick of) a pally, Néder zit wort trow it is re- A palliative cure, Verzagtende, Een beroerte bebben ,

beroeid den. [SEWEL)

streelende geneezing, die de toe зу. PALING, Afpanling, afpaa. vallen verinindert zonder de kwaal A man or woman fick of the pallende. of wond weg te neemen.

sy, Een geraakte, of beroerde. PALINGENESIS, Wédergeboorte. PALLID, Bleek, doodfcb.

(t) PALT, Een 12g, stoot. PALINODY, Herroeping. Pallidness, Bleekbeid.

LO PALTER, Weifelen , leuteren, PALISSADO, Paalwerk, stormpaa- PALIFICATION, Inbeying van paa -- baperen, achteruit kruipen, aerlen, pahljader. ben in den grond.

zelen, bedektelyk bandelen.

o TO

midileb,

To palter (or squander) away. an | PANACEA, Een algemeen genees forrest) Geld dat men betaalt eftate, Zyte goederen verquis.

een middel voor alle voor bet mesten der zwynen in ten. kwaalen.

's Konings boflcben. Palterer, Een weifelaar, leuteraar, Panaceous, Algemeen geneesend , Pannage,

(a tax upon cloth) Een PALTRY, Lompig, lomp, 306, ama. een bewoording van sommige plan. import op Laken. bartig.

ten gebruikt om bumme ongememne PANNEL, Een panneel. a Paltry book, Een 30% boek.

kragt en deugd.

The pannel of a saddle, Een Zaa Palery fellow, Een lompe dent. PANADO, Zekere pap oan geraspe delku/len. A little palery house, Een secot klein brood en korenten in water ge- A pannel, (of wainscot) Een panneel, buis. kookt.

bouten bord. PALTSGRAVE (a Count palatine) PANCAKE, Een pannekoek. The panel, (of a Jury) Een CédeleEen Paltsgraaf.

PANCH, De pens, buik , sie Pausch. je waarop de naamen der GePAM.

PANCRATICAL, Almacbtig, al swoorene Goe- mannen, die uit to PAMPER , Miften, wel ontbaa vermoogend.

Spraak over eenige rechtzaak zullen.

PANCREAS, De zwézerikken tion len doen, door order var den SheHe pampers himself, Hy mejt sich een dier,

riff of Opperfcbout gescbreeven zelven, my smult luftig. PANDAR, zie Pander.

worden Don't pamper him too much, Geef Pandarisi, Koppelaary.

The pannel of a hawk, Het achterste bem niet al te vol op.

PANDECTS, Het groot Wătboek , of de fuit van een valk. To pamper ones horses , Zyne behelzende vyftig boeken der PANNICLE, (the fourth covering pasrden wakker voeren. Rechtsgeleerdheid.

of the body from head to foot) Pampered, Gemest, luftig gevoerd, PANDER, Een Hoerewaard, kop De Vetrok: bet Celluleus gePampering, Milling - mestonde. pelaar.

weefzel onder de buid. PAMPHLET, Een blaauwboekje , To play the pander, Voor koppe PANNIER, Een korf, broodmand. een klein werkje.

laar dienen.

Pannier-man, Een Onder. Amptenaar a Scutrilous painphlet, Een vuil PANDICULATION , Uitrekking , of Bediende in de Collegien der pasquit. geeuwing.

Rechtsgeleerden, die op een boorn A pamplet writer, Een scbryter van PANDORE or Pendure, (a Musical toet wanneer de beeren ten eetenz

kleine werkjes, van blaauwboek instrument) Een zeker inuziek in moeten komen, en ben verzorgt jes, ook een pasquillemaeker; Atrument.

met moftaard, peper en azyn. doch in den laatlien zin word PANE, Een ruit.

A. De heer Sewel heeft , in dit het zelden opgevat.

A pane of glass, Een glazen suit. artykel, een zeer grove mislag
PAN.
There are a great many, panes

bezaan; hebbende waarschynlyk PAN, Een pan , scbaal , bekken.

broken, Daar zyn een deel rui in een Engelscb woordeboek, op a Frying pan, Een koekpan, braad ten gebroken.

het woord PANNIER-MAN, gepan.

A pane of wainscot, Een paneel, vonden, an under-Officer in tbe a Dripping pan, Een Braadpan , ingeleid, ingelyft boutwerk van Inns of Court, 't welk by (of dooppan. een bescbot.

mogelyk een ander in de derde a Warming pan, Een Bedpan. A pane of a wall, Stryk-gy, of vierde druk) overgezet heeft, an Earthen pan, Een Aarde pan. gedeelte van een muur.

Een dienaar in de berbergeu vari a Baking pan, een Koekjan, bak- PANEGYRICK, Een lof reede over 't Hof. pan.

eenig voornaam persoon. PANSY, Een driekleurige violet. a Close-stoel pan, Een kakstoel Pancgyrit, Een insteller van een to PANT, Hygen , swoegen , trillen. pot. lofreede.

My hcart paots, Myn bart trilt.. Perfuining pan, een Reutuat. PANEL, zie PANNEL.

Hc pana for fear, Hy trilt van The pan of a ihovel, bet blad van PANGS, Pynen, vlaagen, befrige creeze. een Vuurscbop. fcbeuten, ween.

He pants for his breath, Hybygt The fire pan of a gun , de Pan The pangs of a woman in travel, naar zyn adem. van een snapbaan.

De vlaagen eener baarende vrou. As the bart panteth after the wa. A souffers-pan, een Snuiter bakje.

ter brooks, so panteth iny soul A pan-pudding, een gebakke Pod The pangs of death, Doodsnood, after thee o God, Psalm XLIL ding.

doodsstuipen, de angsten des V. 2. Geiyk een bertschreeuwt 116 t1 To itand to one's pan-pudding

doods.

de water/iroomen: alzo fcbreeuwt (to 1tand it out to the utmott) PANICK fear, Een schielyke ureeze myne ziele tot ib, o God. Palstaan, bet tot bet uitersie staan. zonder oorzaak , plotjelyke sebrik. A. In de Overzctting van de Commde bouden,

PANNAGE (the malt of the woods) mon payer, of dagelyksche ge. a Pan tile, een Dakpan, zie Tile. De plaats in een Bosch daar men béden der Engelsche kerk, leert the Brain pan, de Hoofdpan, de de varkens zendt om de afgevallen men aldus, live as the bart defipan des boofus, bet bekkeneel, eikels te eeteni.

retb the water brooks : solongete beter the scull. Pannage, the money taken for

my foud after thce, o God. A the Knee Pan, de Knie-fcbyf. the swines feeding in the King's L DEEL. Аааа

PAN

we.

PANTABLE, zie Pantofle. i A ream of paper , Een riem pa

The bird of paradise, De part OfTo stand on his pantables, Het piers.

dys-vogel.
boofd moedig opsteeken.

A sheet of paper, Een vel papier. Paradise, de Hémel.
Panted', Gebygd, gezwoegd. Paper-book, Een sobryfboek.

To bring one into a fools para.
PANTAIS or PANTESS, Aambor Paper-mill, Een papiermeulen.

dise, lemand goudene bergen be Stigbeid der valken. Paper-maker, Een papiermaaker.

looven ; met fluweele woorders a PANTALOON, Een Hans-worst, Paper-seller, Een papierkooper.

paaijen. een gek.

Paper-window, Een Blaffetuur, He imagins him self to be al. PANTALOONS, Zeker gewaad papiere raam.

ready in paradise, Hy verbeeld voormaals gedragen , bestaande | Paper buildings , (light buil zich alreede in 't paradys te syn. uit broek en koulsen, beide van dings) 'Ligte gebouwen.

Verily I say unto thee, to-day dezelfde stof. Papers, Papieren, schriften.

thalt thou be with me in paPANTHEON , Allergoden - tempel, He lost his papers, Hy bad zyne radise, Luke XXIII. vs. 43. een tempel te Rome door A fcbriften verlooren.

Voorwaar zegge ik u , beden zult grippa, den zoon van Augustus, PAPIST, een Pausgezinde, Rooms sy met my in bet paradys zyn. voor al de Goden gestigt. gezinde.

The grain of paradise, (a fruit) PANTHER , een Pantber, zéker PAPISM, de leere der Rooms Paradys zaad. verscheurend beest, het wyfje PAPISTRY,

}

gezinden. PARADOX, Een wonder spreuk, eta ( 20 sommige zeggen) van een Papistical, Roomscb, pausselyk. vreemde réden die tegen 't gemeen luipaard, of, naar 't zeggen van PAPPESCENT, Donfig wordende. gevoelen scbynt aan te loopen, anderen, zéker beest uit twee- | PAPPOUS, Donfig.

Paradoxical, Wonderspreukig. derley foort geteeld.

Pappousness, Donsagtigbeid, zagt- PARÆNETICK, Bekwaam om te PANTING, Hyging , swoeging, beid, sponsagtig beid.

overreeden, vermaanen enz. trilling. Pappy, Zagt, Jponlig.

(1) PARAGE, Gelykbeid , van naama, PANTLER, Een die 't brood in be

PAR.

bloed, staat, of erfeniffe. waringe beeft. PAR, Gelyk.

PARAGON, Een puik taal, iets PANTOFLE, een Pantoffel, booge To be at par , Kamp op, gelyk

zonder weergas. muil.

zyn.

A paragon of benuty , Een weer: PANTOMETER , een Allesmeeter, PARABLE, Een gelykenis.

galooze , een volmaakte jcbeonzéker Mathematisch Instrument The parable of the lower, of the beid. om alle soorten van hoeken, prodigal son, De gelykenis van to PARAGON, Vergelyken. hoogten, lengten enz: te mee den Zaayer, van den verlooren | PARAGRAPH, Een af deeling, af. ten. Zoon.

deelsel, 't begin van een nieuwe PANTOMIME, Een stommespel, Parable, (which may be got) régel tot aan den uitloop van een stomme speeler, eene vertooning Verkrygbaar,

andere. Een paragraaf. door gebaarden en gesten. PARABOLA, one of the crooked Parakite, (or paraqueco) Een per PANTRY, Een provizie-kelder, bot lines proceeding from the cut roket , of Parkietje. Kleine telery, Spyskamer.

ting of a cone or cylinder,) groene papegaai. The yeoman of the pantry, (at Brandsnee", keegelsnee, krom. PARALLAX, Het verscbilzigt, bet

the King's court) De Hof-Bak me lyn, in de Wiskonst, ge onderscbeid tusscben de waare en ker, de Broodverzorger van's Ko naamd Parabool.

zigtbaare plaats van een ster, Parabolical, or parabolick, (bePAP.

longing to a parable , or to a PARALLEL , Evenwydig , pese PAP, Pap, als méde de pram, parabola) Dat tot een gelykenis

borst. mam,

beboort.

To "

run parallel, Eenpaarig Ak PAPA, (or Father) Vader. PARACHRONISM, Valscbe tydré loopen, ganscbelyk overeenkonen. PAPACY, de Pauzelyke staat , Pau kening, een misslag in de tydré Without parallel, (or example) zelyke waardigbeid , bet Paus kening

Zonder voorbeeld. fcbap.

PARACLETE, Een trooster, voor- | PARALLEL, (subst.) Gelykbeid, PAPAL, Pauzelyk.

Sprank, den H. Geest.

vergelyking PAPAVÉROUS, Slaapbol-achtig, PARADE, Een optrekking van krygs. Parallels , Everwydige lynen die PAPER, Papier.

volk.

malkanderen nooit raaken, of To set pen to paper , Pen op 't Parade, Praal, pracbt, staat fie.

dus -
papier zetten, schryven, f zwart To keep up a parade, Een groote to PARALLEL, Vergelyken.

,
op wit zetten.
staat bouden.

To parallel Cicero with Demoftbo
Writing paper, Scbryfpapier. The

bed of parade , Praalbed. nes , Cicero by Demosthenes Poft papier, Postpapier. PARADE, De konjt in 't fcbërmen vergelyken. Brown paper, Graauw papier. om een steek af te wenden. Parallelled, Vergeleeken. Blotting paper, Vlak papier, #PARADIGM, Een voorbeeld. It is a thing not to be parallelled in Marbled paper, Gemarmerd pa- PARADISE, Een luftbof, Para History, 't Is een zaak welks gely pier dys.

ke men in de Historien niet vindi.

la

[ocr errors]

ntngs tafel.

enz.

In a manner hardly to be paral: ( PARATHESIS, Textbaaken, dus , Parched , Verdroogd, verzengd, ge

lelld, Op een b, na onnavolgbaa. daaniz [ ] of 't geen men in tooft, gescbrookt, opgeborjten van Te wyze, Textbacken zet.

droogte. PARALLELOGRAM , Een lank. a Tenant PARAVAIL , Iemand die The sun has parched the land, werpig vierkant vak.

zyn land in buur beeft van eerien De zon beeft bet land verdroogd. PARALLELOPEPID, Een lank die 't zelf maar in leen bezit. The leaves of the trees ware par

werpig vierkant Ligbaan. to PARBOIL, Ten halve kooken. ched, De bladeren der boomen PARALOGISM, Een valjcbe of be- Parboil'd, Half gaar, ten balue ge waren verzenigd. driegelyke redenkaveling, fopbis kookt.

His skin was parched by the fire, tery.

Ito PARBREAK, (or vomit) Braa Zyn vēl was door 't vuur geto PARALOGIZE, (to reason fal ken.

schrookt. fe) Bedriegłyk redeneeren, val. Parbrcaking, Braaking.

Parched beans, Gerooste boonen. sche vooronderstellingen maaker. PARBUNKLE, Een leng , die men Parching, Verdrooging, verzenging , PARALYTICK,Beroerd, geraakt,lar. om vaten of pakken Naat omze routing , fcbrooking, terdrooPARAMENTS, Staatfie tabbaards, op te hyssen.

gende enz. plechtgewiad.

PARCEL, Een deel , Stuk, party, a Parching heat, Een smacbtende PARAMOUNT, de Opperste.

hoop.

bitte. The King is patron paramouritto A parcel, (or fum) Een fom, eene PARCHMENT, Parkement, fran. all the benefices of England , for.me.

суп. . de Koning is de patroon van alle A parcel, (or bundle) Een pakje, a Parchment maker, Een parkementde Kerkelyke en waereldlyke waar. een burdel.

maaker. digbeden in Engeland.

I carried the bundle my fulf to PARCIMONY, Spaarzaambeid, zuiA piramount authority,

Het op

the bark , Ik droeg bet pakje nigbeid. perste gezacb.

zelf naar de fcbuit.

Parcimonious, Zuinig , spaarzaam. A Lord paramount, de Ojperbeer A pretty good parcel, (or deal) He lives very parcimonious , Hy van eenige landeryen. Een goede menigte.

leeft zeer zuinig, (1) PARAMOUR, Len minnaar, He has a pretty parcel of books PARCINARY, zie Parcenary. minnaares,

to fell, Hy beeft een mooi par PARD, een Pardel, [zéker beest). PARANYMPH, Een speelnoct ,

tytje boeken te verkoopen. PARDON, Vergiffenis, pardon. als méde by die in de Hooge. A parcel of Rogues, Een party The pardon of fins, De vergeeving school eene tofreede voert ter eere Schelmen.

der zonden. van iemand die Doktor wordt. A parcel of land, Een fuk lands. To beg pardon, Om vergiffenis PARAPET , Een borstwear, borst. A parcel of goods , Een Party bidden. weering.

goederen.

Ile had obtain'd pardon, Hy beeft PARAPHE, (a flourish in any wri It was divided into several par vergiffenis versvorven, by beeft

ting) Een trëk, een krul in een cels, Het was in perceelen of parden gekreegen. gescbrift.

kavelingen verdeeld.

A general pardon, Een algemeene + PARAPHONALIA or PARA By parcels, By partyen, by kave vergiffenis. PHERNALIA, 't Geen eene velingen, by parceelen.

Letters of pardon, Brieven van vrouw boven baar buuwelyks goed Parcel makers, (two officers of vergiffenis. in 't buuwelyk brengt, als klee the Exchequer) Pakkies maa. In The Popes pardon, 's Pauzen deren , juweelen enz.

kers, dus noemd men tweeAinp Aflaaten. PARAPHRASE, Een uitbreiding, tenaars in de Tresorie van Eth Pardon-monger,

Die Aflaaten omfcbryving. geland

verkoopt. to PARAPHRASE upon, Een uit- to PARCEL out, In boopen verdee He is gone to get his pardon breiding over iets marken. len, in partyen deelen.

Hy is gegaan om aflaat te kryParaphrait, Een uitbreider.

He parcelled his land to his gen. Paraphraftical, Uitgebreid.

children, Hy verdeelde zyn land I beg your pardon, (or I beg PARAQUETO, Een klein Pape. onder zyne kinderen.

pardon) Ik verzoek verschoogaatje, parkietje. Parcelled,

ning. PARASANG; (a persian measure Made into parçcis,} of kavelin- as I beg pardon, it is not so, Mct

of ground of different lenght) lingen verdeeld , aan perceelen uns verlof , bet is 20 niet. Parafang, Een persiaaniche gezët.

to PARDON , Vergeelen , qwytLarmaat.

PARCENERS or Coparceners, Deel. sebelden. PARASELENE, Een bynaam.

genooten, mede-erfgenamen. The Lord will pardor our iniPARASITE, Een pinlikker, smeer- PARCENERY, Gezaamendlyk, ge quities if we turn unto him, schoen, fliifioijer.

meenfcbap.

De Heere zal ons onze ongerechParalitical, Fiirfloojend.

To hold land in parcenery, Land tigbeden vergeeven, zo wy ons A paralitical plant, Een gervas dat in

gemeenschap bouden.

tot ben Lekeeren. op de stam van een ander groeit, to PARCH, Verdroogen, verzingen, To pardon a malefacter, Een misgelyk als Marentakken. roosten, Jcbrooken.

dadiger vergifnis fcbenken. Аааа 2

Par.

In boopen

gemeene

Pardon me, Vergeef bet my. | PARENTICIDE, Oudermoord, Parking, Afperking , afpërkende. Pardonable, Vergeeflyk.

oudermoorder.

PARLEY , Een gesprek over voor. 't Is a very pardonable mistake, PARER, (a farriers tool) Veeg-mes

waarden , onderbandeling, geHet is een zeer vergeeflyke fout, van een Hoeffmit.

Sprëkbouding. Pardoned, Vergeeven, quytgescbol. PARGET, Pleisterwerk van kalk. To desire a parley, Een gesprek den. to PARGET, Pleisteren.

"bouding verzoeken. He is pardoned, Hy beeft pardon Pargetter, Pleisteraar, stukadoor. To come to a parley, Tot een gegekreegen.

PARTHELIUM, Een byson , lucbt. Sprëk komen, in onderbandelinge His crimes are pardoned , Zyne verfcbynsel.

treeden. misdaaden syn bem quytgeschol. PARILITY, zie Parity.

To beat a parley, Den trommel den.

PARING, Affryding , schilling , af Naan om var overgave te ban. It is a sin not to be pardoned, 't Is knipping, korting, besnoeijing,

delen. een onvergeeflyke zonde.

affnydende.

to PARLEY, Gesprëk bouden, te Pardoner, Een vergeever , quytscbel The parings of apples, De schil Spraake stam, te woorde staan, der. len van appelen.

van overgaave spreeken. & Pardoners, Afisat verkoopers. The parings of one's nails, De PARLIAMENT, de Ryksvergade. Pardoning, Vergeeving, quytscbel Snippels van iemands ragelen. ring , 's Lands Raadsvergade. ding, vergeevende.

The parings of cheese, De korst ring , bet Parlement. to PARE, Affuyden, scbillen, af

jes van kaas.

Het Parlernent van Engeland is knippen, besnoeijen.

A paring knife, (for a shoema. de grootste en voornaamsteal. To pare (or chip) bread, Brood ker) Een scboenmakers Snymes.

saamenkomst des aan kleine stukjes snyden. PARISH, Een kerspel, karspel, wyk, Řyks, bestaande uit den Ko. To pare an apple, Eenen appe! buurt , parochie.

ning, de Geestelyke en Wae. Scbillen.

A great parith, Een groote wyk. reldlyke Lords, die 't HoogerTo pare bis nails, Zyne nagelen # He is the cock of the parish,

huis uitinaaken; en de voorkorten, afsnyden, afknippen. Hy is bet baantje van de buurt.

naamste Léden der Gemeente To pare a horse's foot, De boef A parish church, Een Parocbie (die door 't Volk in een iegevan een paerd besnoeljen, als men kerk.

lyke Stad, Vlëk of Burgt, die 't benaan zal.

A parish priest, De preeker van de daar toe gerechtigd is, verTo pare a little the end of a cloak, wyk, Parocbiaan, Far-beer. kooren worden) welke het

De stootkant van een mantel een The parith duties, De parocbie Laager-huis uitinaaken. Dit Par. weinig verstellen. lasten.

lement heeft volkomene magt To pare money, Geld besnoei- PARISHIONER, Een die tot de wyk om Wetten te, maaken en te jen. beboort.

breeken, naar hun believen. Pared, Gefchild, afgesneeden, afge The parson and his parishioners,

To call a Parliament, Een knipt, gekort, besnoeid. De pastoor en zyne kerk lidmaa

Parlement beroe. , Een lucbt verscbyn ten.

To summon pen. PARELION,'} Seri PARITOR, De boode of deurwaar. To hold a Parliament, Een

} PARENT, Een vader of Moeder. der van een geestelyk bof.

To keep } Parlement bouden. Parents, Vader en Moeder, Ou PARITY, Gelykbeid, evenbeid. To adjourn the Parliament, Het ders.

PARK, Een perk, waarande, dier Parlement tot eenen zekeren daz God is the great parent of the gaarde.

toe opscborten. 't Welk de Le world, God is de groote bouro I took a walk in the park, Ik den zelfs doen; zo dat dit voor beer, Scbepper van de waereld. deed een wandeling in de dier. geen nieuwe zitting wordt gePlenty is the parent of luxury, gaarde.

rékend, maar alles is in den + Overvloed is de moeder der Ac London, Greenwicb and Cle zelfden staat wanneer zy weer weelde. ves, there are beautiful parks,

saamenkoinen, als zy 't gelaaParental , Dat tot de Ouders be Te Londen, Greenwich en ten hadden. boort.

Kleef, zyn zeer scboone waran To prorogue the Parliament, Het Parentage, Maag sebap, geslacht.

den.

Parlement eenigen tyd uitstellen. PARENTALS, (feast at the fune The park of Ipswich is very plea Doch dit geschiedt door den

rals of relations ) Dood-maal, fant, but small, De diergaarde Koning , of zynen Kanselier; Begravenis maaltyd.

van Ipswich is zeer vermaake zulks dat de zitting daar door A. Dit ongerymd gebruik is nu lyk, maar klein.

geëindigd wordt; moetende op veele plaatsen afgeschaft. The park for the artillery in a dan, wanneer de Léden weer PARENTHESIS, Een tulcbenree camp, Perk, plein voor 't ge saamenkomen, alles van nieuws

den, inworp , tuffcbenstelling , Sebut en buskruid van een Léger op beginnen.
invlying.
te veld.

The speaker of the Parliament, Parenthelis, (the marks that in to PARK about, Bepërken, afper De spreeker, woordvoerder, of clude it) De merktekenen die een ken.

president des Parlements. tuffcbenréden infuiten, dus (). Parked, Afgeperkt.

The

[ocr errors]
« FöregåendeFortsätt »