Sidor som bilder
PDF
ePub

ve

The Parliament-house, Het Par. Stone parsley, Kruid-gewas, si de begaafthéden, bekwaambéden lements buis. fon, in 't Latyn.

die in een Bevelbebber vereiscbt a Parliament-man, Een Parlements. PARSNIP, Een pingsternakel.

worden. beer.

Cow parsnip, Een kruid-gewas, To take part, Zyde kiezen. Parliamentary. Door bet Parlement Sphondylium.

I took his part, Ik koos zyne zy. gedaar, Parlementswyze. Water parsnip , Water pingster.

de. PARLOUR, Een zaal, zykamer,

nakel, Siuin.

I take part in all your concerns, Spreekkamer.

Yellow parsnips, Geelo wortelen, Ik neem deel in alles wnt u be. PARLOUS, Onvergelykelyk, weer #peen.

trëft, in al dat u aangaat. galoos.

PARSON, Een predikant, preeker, To take in good part, Wel op| PARLOUS, Gevaarlyk, loos. pastoor.

neemen, ten beste neemen, in de PARMACETI, (for Spermaceti, the Parsonage, Een preekers-plaats , pro beste vouw slaan. whale's feed) Sperina ceti, wal.

't predikants-buis,

To take in ill part, Kwaalyk opvis scbot. pastory.

neemen, ten kwaade duiden. PARMESAN, Parmezaan, zékere PART, Een deel. gedeelte, zyde, at The greatest part of mankind, Italiaansche kaas. party.

Het grootste gedeelte van bet PARNEL, Een boertje, een dartel A part of a period, Een gedeel. menscbdom, de meeste menschen. juffertje. te van een reden.

Men are for the most part igPAROCHIAL, Dat tot de buurt of Pray, let the company take part norant, De menscben zyn voor Parocbie behoort.

with you, Eilieve, deel bet bet grootste gedeelte onweetenPAROLE, 't Woord.

gezëlschap méde.

de. Upon his parole, Op zyn woord. What part of the town do you To fing one's part, Zyne party Released upon parole , Op zyn

live in? In wat oord van de zingen. gegeeven woord (van weer te zul

Stad woont gy?

Parts, Deelen, boedaanigheden, belen komen) ontslagen. He drew a great part of the peo

gaafd beden. A will parole, Een mondeling Tes ple to take his part, Hy trok The parts of the body, De dee. tament.

een groot gedeelte des volks on len des lichaams. Bargain parole, Een mondelinge

zyne zyde te kiezen.

The parts of ipeech, De spraakkoop, verdrag The first part of the book , Het

deelen. Parole evidence, Mondelyk ge voorste deel des boeks.

A man of parts, Een verstandig tuigenis. Who knows towards which part

of geleerd man. Paronychia, (or a whitlow) Een it will go? Wie weet na weike He was a man of great parts , ongewoone en pynlyke zwelling zyde bet gaan zal?

Hy was een zeer begaafd persoon, aan de toppen der vingers. För nry part, Voor myn deel, wat it was een man van een uitsteePAROXYSM, Een vlaag, verbef. my cargaat.

kende boedaanigbeid. fing.

For the most part, Meestendeels, to PART, Deelen, scbeiden, Scbif. The paroxysm of a fever, De ver. voor 't meerderdeel.

ten. beffing van een koorts.

In the former part of his life, In Nothing but death fhall part her PARICIDE, Een vadermoorder, moe. zyn jeugt.

from me, Niets dan de dood sa! dermoorder, ook de moord zel. !T is your part to do it, Het is

baar van my scbeiden. de. uw post 0in bet te doen.

To part the fray, 't Krakkeel febeiPARROT, Een papegaai. 'T is the part of a wise man,

den, de twist scbeiden. to PARSE, (a thool word) Woord to ... Het is de plicht van een To part people that are fighting, voor woord verklaaren ,stukswy. Wys mani, te...

Vecbtewde menschen scheiden. ze uitleggen.

I thought it my part, Ik oordeel. To part the gold and silver, Hes Parsed, Uitgelegt, in den voorgaan. de bet mynen plicht te zyn.

goud van bet zilver afzonderen. den zin. He hath acted his part very nota.

If to be that thou and I part, By PARSIMONIOUS, Spaarzaam, bly, Hy beeft zyne rol zeer tref.

aldien gy en ik zouden jcbeiden. zuinig. felyk witgevoerd.

Part the white from the black, Parfimoniousy, Spaarzaamlyk.' To exercise all the parts of a Scbift het wit van 't swart. Parsimony, Spaarzaambeid, zuinig. good husband, Alle de plichten To part asunder, Van één scheibeid. van eeir goed man Cointrent zyne

den. PARSLY, Pietersely, eppe.

vrouw) betrachten.

To pirt with a thing , Van iets Wild parsly, Juffrouw-merk. He discharges bis parts very scheiden, iets verlaaten , van iets Garden parsley, Tuin pietersely. well, Hy quyt zicb zeer wel van afslaan. Bastard parsley, Wilde pietersely.

zyn plicbt.

I will not part with it, Ik wil Parney.pert, Kruid-gewas, Polytri- He can play any part, Hy weet 'er niet af cheiden, ik wil 't niet

chon Saxifraguin, in 't Latyn. zich naar alles te voegen ; by is millen. Parsley root, Pietersely wortel.

Quer al t'buis.

I'll part with my life first, Ik wil Milky parsley, Kruid gewas, Thys. He has all te parts requisite for liever sterven, myn leeven ver. selinum, in 't Latyn,

a commander, Hy beeft alle liezen,
Аааа 3

TO

in 77,

: To part, (or divorce) Van tafel A partial judge, Een partydig , Particularity, Byzonder beid. en bed lcbeiden.

een eenzydig recbter.

Particular (or private) perfon, To part with one, Van iemand Partial considerations, Overwee Een byzonder persoon, een burger afcbeiders.

gingen der partyen. To part, (or go away) Weg gaan, Partiality, Eenzydig beil, party Both for the good of the publick, vertrekkeil. fcbap. .

and for the happiness of each I am willing to part with some to PARTIALIZE it, Eensydig particular, Zo wel voor bet ato thing of iny right, Ik wil wel zyn.

gemeen wëlzyn , als tot genoegen een weinig van myn recbt af. Partially, Eenzydiglyk.

van yder byzonder persoon. staan.

PARTIARY, (that does participa- A particular intereit, Een byzonParted, Gedeeld, gescheiden, ge te) Deelgenoot, deelbebber.

der belang. Scbift.

PARTIBLE, (that may be parted) The accident is very particular, They parted good friends, Zy zyn Verdeelbarr, scbeidbaar.

Het geval is byzonder, bet is een goede vrienden gescheiden. to PARTICIPATE, Deelachtig zyn,

zonderling toeginl. They parted even hands, Zy fcbeid. meededeelen.

A particular affection, Een by. den met gelyk voordeel; zy scheid He participates in all my forrows, zoldere, ongemeene genegenbeid. den zonder eenig voordeel op el. Hy is deelgenoot van, of by neemt There are very particular opikanderen behaald te bebben. deel aan al myne drvef beid.

nions, Daar zyn zeer vreemde, PARTAGE, Verdeeling,

Participation, Médedeeling mede zonderlinge gevoelens. to PARTAKE, Deelachtig zyn , mé genieting, deelachtigheid , deel. We ought to see him in partide deelen, deel bebben. bebbing, deelgenootjcbap.

cular, Wy beboorden ben alleen, We partake of their sufferings, Their fatisfactions are doubled, afzonderlyk te zien.

Wy neemen deel in bunne lydin their sorrows leffened by parti PARTIES, de Partyen, sie Party. gen.

cipation, Door bet médegenot word PARTING , Deeling, scheiding, I made him partake of it, Ik beb bun genoegen verdubbeld en bun Scbifting, - scweidende. bet bem méde gedeeld.

droefbeid verminderd.

A parting fealt, Een scbeid-maal. Partaken, Deelacbtig geweest, deel Participant, Een deelbebber, deelge. The parting cup, Het glaasje var gebad, deel genomen.

71091.

afscheid.
Ihave been partaker of your tribu. PARTICIPLE, Een deelwoord. PARTISAN, zie Partizan,
lation, Ik ben deelgenoot geweest PARTICLE, Een deeltje , lédeken. PARTITION, Een verdeeling , mid-
van uwe wederwaardigbeid, ik PARTICULAR, Byzonder , zonder delschot.
ben een deelgenoot geweest in uw ling, een byzonder beid. The rule of partion , De regel
druk.

I don't remember every particu van verdeeling.
Ye cannot be partakers of the lar of it, Ik beb juist alle de An equal partition of land, Een

Lord's table, and of the table byzonderbéden daarvan niet ont gelyke verdeeling von land.
of devils, 1 Corint, X. vs. 21. bonden.

To hold by one tide, without Gy en kont niet deelacbtig zyn To be particular or fingular in a partition, Gemeen en onverdeeld den tafel des Heeren , ende den thing , Byzonder , vreemd, ei bouden. tafel dor duivelen.

genzinnig in een zaak zyn. A partition, (to divide one room Partaking, Deelachtig beid, méde . She has a very particular dress, into two) Een besclot, middel

deeling, deelbebbing, - deel. Zy beeft een zeer byzondere klee schot om een kamer in tween te
achtig zynde.
ding.

wordeeleii.
PARTENER , Een deelgennot , mede- A particular way, Een byzondere A partition-wall, Een scheids-muur,
Aander , médegenoot, makker , wyze van doen.

gemeene muur. Companjon, zie Partner.

A particular friend, Een byzon- PARTIZAN, Zeker fach van een The parteners of a fhip, de Ree.

der vriend.

bellebaari, Partizaan,
ders van een Scbip, zie Part-That's one of his particulas ways, Partizan, (ur favourer) Een be-
ner.

Dat is één van zyne eigenzinnis gunstiger , Patreon.
Partenerthip, Martschap, maatschap-

boden.

The partizans of the house of py, deelgenootschap, Compagnie, He missed in that particular, Hy Orange, De begun tigers, toorzie Partnership wille in dat punt.

landers van 't luis van Oranje. PARTER, Een scheider, deeler. A particular of one's eflate, Een Every one has dis partizans and A parter of difference, Een be opstël van iemands middelen.

antagonists, leder een beeft zyn Lecbter van verschil, goe-man. To instance in particulars, or to begunstigers en tégenstanders , A parter of gold, Een goudfcbei. infilt upon particulars, Osalle zynie vrienden en vyanden. der, goudzuiveraar.

de byzonderbeden staan biyuen, Partizan (a leader of a party in PARTIRRE, Een bloemperk.

zeer omstandig in zyn verbaalen war) Een partyganger PAR L'IAL, Zydig, eensydig, -par zyn.

The partizan Meyer made him falf tydig.

The particulars, (or writings) of famous in the late war, D: He is a little too partial, Hy is a cale, De stukken of papieren partyganger Meyer beeft zirb in wat al de eensydig. van een recbesgeding.

den lyatsten oorlog berucht gets snaakt.

#I'ART

1

reeren.

noot.

#PARTLET , Zékere balsdoek of He is imbued with the principles put by; to keep) Pareeren, kraag.

of that party , Hy beeft de grond afweeren, een konstwoord in PARTLY, Ten deelen, eendeels , regels van die gezindbeid inge 't schermen. anderdeels,

zoogen.

To pary a thrust, Een fleek pa I partly know bis meaning, It To draw one to one's party, verstas zyne meening ten naas Iemand in zyn belang overbaa. To pary and thrust, Pareeren en ten by. len.

toestooten. PARTNER, Een makker, deelge

To make one's self a party in a # To pary a dun, Een moeijelyke

thing , Een party kiezen , een maander, (sebuldeiseber) afzetPartner of one's bed, Bedgenoot , zaak verdedigen.

ten, byslaap , vrouw.

This are the conditions sworn Parying, Pareering, of weering, Partner in dancing, Dans-mak: to by both parties, Dit zyn de afweerende. ker, dansgenoot. voorwaarden die beide partyen be

PAS. To be a lady's partner, "Een juf xwooren hebben.

fer ten dans leiden , met baar dan is We are too much parties in that PASCHAL, Dat tot bet Paafcb-feest sen.

business, Wy zyn al te veel ver behoort. He has been my partner the who. deeld in die zaak, wy hebben 'er The Paschal lamb, Het Paafcble night, Hy is den gantscbe allen te veel belang in.

lain, zie Paflover. nagt myn oppalfer geweest, Hy The discontented party , De mis Paschal-rents, Geld het welk de beeft de gebeele nagt met my ge 'noegde party.

Predikanten aan den Biljcbop of danft. Party (or person) Persoon.

Aartsdiaken , wanneer zy bun The partners of a ship, De Ree Party, (one that is ac law with bezoek omtrent Paafcben doen, ders van een schip. another) Party.

geeven. One's partner in trade, Iemands I proposed a mediation of um- to PASH, Te pletteren saan, knese

Companjon in de Koopban. pires but my party won't hear zen, verbryselen. del.

of it, Ik stélde een bemiddeling Pathed, Te pletteren geslagen, ver. Partners at cards, Maats, mak. van goe-mannen voor, maar myn

bryzeld. kers, in't Kaartspel.

party wil 'er niet van booren. PASQUIL, Een schimpfcbrift, pasWe must cut for partners, Wy Party, (or set of company) Par quil. moeten omleggen wie maats ty, gezëlschap

A. Dit woord is herkomtig van zyn. I was always of the party, Ik ben

den Italiaanschen Pasquyn, zynMiss T, is my partner, Juffrouw altyd van de party, van bet ge. de een beeld dat te Rome staat, T, is myn bulp. zelscbap geweest.

waar aan men de Schimpfchrif. A. In fatsoendelyke gezelschappen Party, or cause) Stuk, saak. ten plakt; welker antwoorden

in Holland gebruikt men het Party, (a term of heraldry) Ge aan een ander beeld, dat Mar Franscb woord Aide , en zegt fcbeiden, gedeeld.

forio heet, geplakt worden. Juffrouw Tis myn Aide. a Enquire first whether the party to PASQUIL, (to set up pasquils Partners, Klampen of wangen om de

concerned' be satisfied with it, against) one, Iemand befcbim. mast in een fcbip te doen vast Verneem eerst , of de persoon dien pen, een pasquil op iemand mag. staan.

is aangaat daar méde te vree. ken. Partnership, Deelgenootschap,

de is.

PASS, Een pas, doortogt , vrye reis. paġnieschap.

He made his party good, Hy brief, afscbeidschrift, - ftaat, To enter into partnership, Een maakte zyn stuk goed , by bieldt gelegen beid. Compagniefcbap aangaan.

zyn stuk staande.

To come to pass, Gebeuren, uit PARTOOK, (Imp. Tense of the To go upon a party, party vallen , gejcbieden , te pas ko

verbto partake but seldom used, uitgaan, (als de Soldaaten.) instead of it the word Sbared Party-coloured, Van verscbeidenerley It came to pass as I wilhed, Het is generally afed) als; koleur, bont.

viel zo uit als ik wenschte. We all partook of his generosity, Party-Jury, Een gezelscbap van ge To bring to pass, Doen gefcbie.

Wy deelden allen in zyn edelmoe 2 woorene goe-mannen, balf uit den, te pas brengen. digbeid , wy badden 'er ieder ons Engelfchen, en balf uit uitbeein To grant a pass, Doortogt ver. deel van. fcben bestaande.

gunnen , PARTRIDGE, Een veldboen, pa PARVIS, (or porch) Voorbof voor. To demand or to get a pass,

Een trys. plein.

vrye reis.brief verzoeken of kry. A covey of partridges, Een trop The parvis of the temple, (or gen. (of vlugt) patryzen.

the parvis of the gentiles) De He could not get a pass, Hy kon PARTURIENT ,' In arbeid zynde, Voorbof des Tempels, de Voor. geen pas krygen. gereed om te baaren.

hof der Heidenen.

I have a pass, Ik beh een pas, | Parturition, Voortbrenging. PARVITY, Kleinbeid, minderjaa. I am at a fine pass, Het ziet 'egos PARTY, Len ganbang, gezindbeid, rigbeid.

fraai met my uit, ik zit’er mooi party. to PARY, (a term of sencing, to toe te kyken

The

men.

met

* The business is at the

same pas, To pas a severe teft, Een zwas to pass ALONG,} Voorbygaan. De zaak is nog in dezelfde re beproeving doorsican. faat.

To pas a ball, or to brickol at As I pass along , In 't voorbijgaar. There's never a pass, Daar is tennis, Een bal in de kaatsbaan in pallant. in 't gebeel geen ruimte om door

de weerom - stuit voorby To pass by injurfes, Beledigin te gaan, geen doortagt. laan. .

gen vergeeten. I was brought to that pass that to pass

or surpress one, Iemand To pass over a word in reading I was forced to do it, Ik was overtreffen.

In leezen een woord ouertot dien Staat gebragt, dat ik ge- To pass a compliment apon one,

Naari. noodzaakt was bet te doen.

Iemand een compliment maaken. To pass over a business slightly, Things are come to that pass, To pass a jeer upon one, Iemand Los over een zaak been loopen. that there is no likelyhood of bescbimpen.

To pass a thing over, or to for. peace at present, De zaaken van To pass one's word for one, get it) 'Iets vergeeten. zyn tot dien staat gekonen, dat Zyn woord voor iemand geeven. These things being part over, per tegenwoordig geen schynbaar. To pass muster, De monstering Cor despatched) Decze zaaken beid van vreede is. pall'eeren.

afgedaan zynde? To be wel to pass, In een goe. To pass a trick upon one, Ie To pass FOR, (to be reputed) de gelégenbeid zitten, gezond maiid een poets Speelen.

Voor doorgaan, de naam bebé %yn. To pass one's approbation upon

ben. It is but a short pass thither, 't a thing, Een ding goedkeuren. He palles for a very learned man, Is maar een kort end daar naar I'll tell you what pafles, Ik zal Hy gaat voor een zeer geleerd toe. U zeggen wat 'er omgaat.

man door, by beeft de naam van Ke To inake a pass at one, Na ie The thing palled thus, De zaak een zeer geleerd man te zyn, by mand (met een degen] steeken, viel dus voor.

wordt voor zeer geleerd gebouiemand een steek toebrengen. Oaths pass some times between den. A pass by, (or pallenger) Een the greatest friends, De beste Bar While that passed on, Terwyl voorbyganger. vrienden beginnen wel eens te

dat voorviel. to PASS , Doortrekken , doorgaan, vloeken.

I have said nothing, but what te boven gaan, doorbrengen, pas-There passed some hard words passed ABOUT in common disfeeren.

betwixt them , Daar vielen course, Ik beb niets gezegd, als To pass away one's right, Van cenige barde woorden tuljcben bet geen in een gemeen geprek syn recbt afstaan. bun voor.

voorvalt. To pass by, Voorbygaan, over.' To come to pass, Gebeuren. To let a crime pass unpunished, Naan. From whence it comes to pass,

Een misdaad ongestraft lasten To pass back, To rug komen,

Waar door bet gebeurt.

doorgaan. der komen.

a To bring a thing to pass, Een To let a service pass unrewarded, To pass on, Voortgaan. zaak doen doorgaan.

Een dienst onbeloond laaters

. To pass over a bridge, Over een To be well to pass , Ryk zyn, They pass their time in pleasubrug gaan. welvaaren,

re, Zy verskyten burmen tyd in To país over without mentio- To let pass, (to omit) Voorby vermaak. ning, Stilzwygende voorby laaten gaan, verzuimen.

To pass the winter in the town, gaan. To let pass, (not to take no.

and the summer in the coun. To pass through, Door paffee tice of) Ongemērkt laaten door. try, Den winter in de Stad, gaan.

en den zomer op 't Land overHe pailus often by our door, To pas the bounds, De paalen

brengen. Hy gaat menig maal onze deur

te buiten gaan.

We patted the rest of the night vourby. It paifes my skill, 't gaat myn

withouc fear , Wy bragten bet To pass the sea, De zee palee verstand te boven.

overige van den nacht zonder ortereii, over zee gain.

He palles his master ia wisdom, ze door. To pass one's troops over a ri. Hy gaat zynen meester in wys- Q To pass a bill, Een opstel (in's ver, Het krygsvolk over een ri beid te boven.

Parlement ) goedkeuren en toevier doen trekken.

To país, (to go over or cease) staan; zulks dat dan de Ko. That will never pas, Dat zal Overgaan, opbouden.

ninglyke toestemming daarop 9100it doorg vin.

He is angry, but that will pass, Verzocht wordt, om het toc The compositions that pass the Hy is kwaad, maar dat zul wel

wët te maakes. world in his name, De werken overgaak.

To pass bis verdict, Zijn gevaldie op zyn naam door de wereld But let that pass, Maar dat over len ingeeven. verspreit syn.

gelagen, of 1 maar laat ons daar To país one's word for one, Zys To pass judgment upon to con apjt appen.

woord voor iemand seeven, waar deinn) one's felf, Zicb zelven And let the world país, Laat iemand borg staan, veroordeelen.

loopen 30 wil.

ren.

een

[ocr errors]
[ocr errors]

zen.

To pass one's hand, Zyne band dene zulke spreuken in den Bybel, PASSING, Een doortrekking , dooronder zetten, ondertekenen. gevonden.

reizing, palleering, doorTo pass a reflexion upon one, He told me a very preity passa trekkende. Iemand doorstryken, iemand een ge, Hy verbaalde my een zeer There is no passing that way, febraap geeven. aardig voorval.

Men kan dien weg niet door reiTo pass sentence upon one, Von Birds of passage, Trëk vogels.

nis over iemand vellen, vonnis The wood pigeons, swallows, Palling away, Voorbygaande. over iemand uitspreeken.

qualls and other birds of paf A palling (or excellent) beauty, To pass along the street, Langs fage, De ringel-duiven, swa Een voortreffelyke fcboonbeid. de straat gaan.

luwen, kwartels en andere trek Passing valiant, Zeer dapper. Pass par tout, Een algemeene fleu vogels.

Passing well, Uitsteekend wel. tel, die verscbeide footen van een on The passage (or pipe) of the The palling-bell, De doodklok. buis of vertrek, kan openen. urine , De pis-leider.

PASSION, Hartstogt, drift. Passable, Doorganklyk, inscbikkelyk, Palsage, (an event, a transac An unruly paflion, Een ongeregel middelmatig , fcbappelyk. tion) Een voorval, bedryf,

de bartstogt Money that is palTable , Gangbaar [Boyer.]

To give himself over to his pas. gëld.

A street that has no passage out, sions , Zicb aan zyne driften overHe writes a paffable hand, Hy Een straat die dood loopt, die geeven. scbryft een tamelyke band.

maar één opening beeft.

He is led away by his passions, That road is not paffable, Dien The passage of the children of Hy wordt door zyne driften verweg is niet bruikbaar.

Israel through the red-fea, De voerd. PASSAĎE, Een aalmoes aan een pas doortocht der kinderen Israëls door He acts with passion , Hy doet fagier gegeeven. de roode zee.

bet met een ingenomenbeid, by Pallade, (the manage of a horse or Passage, (a game with three di draagt zich eensydig.

backward and forward) De be ce) Paljèdix, een dobbel spël. Pallion, (strong inclination) Gc= stiering van een paerd agter uit The passage of the breath, De négenbeid, Liefde. en voor uit.

doortocht des adems.

He knows the pallion of the peoPASSAGE, Een doortogt, doorgang. Passage-boat, Een veersebuit, veer ple with whom he deals, Hy There is no pallage, Daar is geen sebip, pont.

kent de genegenbeid van bet volk doorgang.

Passage-mony , Veer-geld, vracbt, daar by méde te doen beeft. The passage is free, De doortogt palagie-geld.

He has a great passion for her, Parred, Doorgetrokken, doorgegaan,

Hy beeft een groote genegenbeid To dispute the passage, Den door doorgereisd, te boven gegaan,

voor baar. togt betwisten, om den doortogt doorgebragt, gepasseerd.

Pallion, (anger) Gramscbap. vechten.

Before ten days were pafled, Eer It did put him a passion, Het Passage, (the fare for passing) tien dagen voorby waren.

verrukte bem tot oploopendbeid, Vracht. Passed over, Overgegaan, voorby

't vervoerde bem tot gramschap. To pay for his passage, Zyne gepasseerd.

The iliak paslion, Darmkriiuracbt betaalen.

I paired, Ik passeerde, ik beb ping, kolyk. Paffage, (a going from one pla doorgegaan.

Our Saviour's Passion, Het Lyden ce to another) Reis ,

He has passed his account, Hy onzes Zaligmaakers. tocbt.

beeft zyne rékening ingegee- Passion-week, De goe-week, de week We had an easy passage, Wy

voor Paasbe. badden een gemaklyke reis. Many words passed between us, PASSIONATE, Driftig , doldrifThe winds being fair, the tran Daar passeerden veele woorden tig, baastig, oploopend, ingesports made their passage, De tuffcben ons.

noinen, eensydig, vervoerd. winden gunstig zynde deeden de Passenger, Een reizer, reiziger. He is a passionate man, Hy is transport-Scbépen een gelukkige OC Passenger, (in a ship) Een pas. een baastig man, hy is zeer op overtocót. sagier.

loopend. Paslage, (the liberty of passing) | A. Dit woord wordt, in 't Neder A pallionate discourse, Een eenVrye doortocht.

duitsch, eigentlyk gebruikt voor zydig gesprëk, driftige reede. Passage, (a place in a book or iemand die te water reist, die He ran out into many passionate discourse ) Een passagie, een met een schip vaart.

words, Hy voer uit in baastige plaats in een boek of reden. A passager hawk, Trëk-valk.

woorden. I met with a very dark paffage PASSEOVER, Paasben, 't Paafcb To grow passionate, Oploopend in his book, Ik vond in zyn feet.

worden. boek een zeer duistere plaats. PASSE-PORT, zie Passport.

Passionate, (full of love) Zeer Note that pallage, Mërk die plaats PASSIBILHY, Bekwaambeid om te verliefd. aan,

lyden.

Passionately, Met een drift, verI found severall such paffages Pallible, Bekwaam om te lyden, lyd. gramdelyk.

in the Bible, Ik beb verjcbei baar. I. Deel. Bbbb

Pas

is vry.

over:

ven.

« FöregåendeFortsätt »