Sidor som bilder
PDF
ePub

meer over.

A pastoral charge , } eens Herders

.

Passionately, (with a strong fo.1 Palt dispute, (not to be dispu It was done only in pastime, * ve) als; ted) Onbetwistbaar.

Geschiedde maar uit kortswyl

. He is passionately in love with She is past Thame, Zy is alle He did it for pastime, Hy deed her , Hy is geweldig op baar ver sebaamte te boven.

bet om tydverdryf: liefd.

'I is a thing past and done, 't Reading is a good paftime, Lee. PASSIVE, Lydend.

Is een zaak die gedaan en voor

zen is een goed tydverdryf, (of Paflively, Op een lydende wyze. by is, 't is een gedaane zaak, bet een eerlyke

uitspanning.) PASSOVER, Paalscben, der Joo

'

PASTINATION, Het openen, ontden.

He is palt a child, Hy is uit zy binden en bereiden van de aarde That ye shall fay, it is the fa ne kindfcbe jaaren getreeden, by om beplant te worden. crifice of the Lord's passover , is

geen
kind meer.

PASTING, Plakking met styffd. who paffed over the houses of It is past hope , Daar is geen boop PASTLER or Pastrer, zie Paltry the children of Israel in Egypt,

cook. when he smote the Egyptians, It is past help, Daar is geen bel- PASTOR, Een bërder , Paftoor, and delivered our houses, pen meer aan.

Paap. Exod. XII. vs. 27. Zo zult gy His wound is past cure, Zyne wond Pastoral, Hërderlyk. zeggen, dit is den Heere een is ongeneeslyk.

Het ampt Paaschoffer, die voor der kinde. A thing past cure, (or past help)

Paltoral Office, Ten Ifraëls buizen voorby ging Een onberstelbaare zaak.

The pastoral care, de Herderlyke in Egypten, doe by de Egipte She is past marrying, Zy is alte zorg. naars sloeg en onze buizen be oud om te trouwen.

The learned Mr. Kulenkamp did uryde.

She is past child-bearing, Zy is write a fine pastoral letter, De Passover , Het Paascb-lam. al uit bet kinderbaalen geschei geleerde Heer Kulenkamp beeft Draw out and take you a lamb den.

een fraaije Herderlyke brief geto your families and kill the He is past recovery, Hy sal 'er

fcbreven. paffover, Exod. XII. vs. 21, niet van opkomen, die ziekte zal on Paftoral, (Subst.) een HördersLeeset uit, ende neemt u lamme. bem weg sleepen.

zang: meren voor uwe buisgezinnen, en w It is a quarter past three, 't Is PASTRY, Een pasteibakkery, Nacbt bet Pascba.

een quartier over driën.

A pastry-cook, Een pasteibakPASSPORT, Een vrye reis-brief , It is half an hour past two, 't Is ker. vrygelybrief , vryhrief , Pas

balf drie.

A pastry thop, Een pasteibakkers poort. It is half an hour past ten, 't Is

winkel. PASS ROSE, Een zékere bloem. balf elf.

Yll go to the pastry-thop and Pass velours, Amarant, fluweel. All is past and done, Alles is ver buy a cheese cake, Ik zal na bloem , foort van duizendscboon. effend en afgedaan.

de pasteibakkers winkel, (nlage PASS VOLANT, Een ondersteke. These four months last past, Ge.

de banketbakkers winkel) gaan ling in 't monsteren van krygs duurende de vier laatste maanden. en koopen een vlaa-taartje. volk, mortepay.

PASTE, ( dough) Deeg, beslag, Pastry work, Pasty gebak, bankit. PAST, Verleegen, geléden , voorby, Linnenweevers sterksel.

PASTURABLE, Dat bekwaam is over, gepasseerd.

The paste was too thick, Het be om op te weiden. In times past , In verledene ty Nag was te dik.

PASTURAGE, Weiding, weiden.

Such pullets must be fattened with land. It is above twenty years paft, 't Is paste, Zulke kuikens moeten met He has very good pasturage for ineer dan twintig jaar geleeden. beslag gemest worden.

his cattle, Hy beeft zeer goed The Winter being past, De Win To raise paste, Deeg kneeden.

weiland voor zyn vee. ter voorby zynde.

To make pafto-mat, Beslag maa- PASTURE, Een weide, wei. The danger is paft, Het gevaar ken, beslag mengen, beslaan. A common pasture, Éene gemeene is over.

A paste-bowl, Een beslag-bak. weide. When we were past the Streights, PASTEBOARD, Bordpapier.

The pasture, (or viands of deer) Toen wy bet naauw van de Straat to PASTE, Met styfsel plakken. Weide voor wilde beesten. gepasseerd waren. To paste up, Opplakken.

Pasture, (the feeding place of Palt the best, Over bet beste Pasted, Met styffel geplakt.

deer) De plaats daar een Hert, oud.

PASTÉL, (an herb) Paftël of weede, wild Zwyn, enz. eet of voedi. Meat past eating, Bedorven köst, een plant.

Pasture-ground, Weiland. Spys.

the PASTERN of a horse, De en. Pasture-cattle, Wei-beesten. # I ain past my Latin, (or at my klauw van een paerd.

to PASTURE, Weiden, in de weide wits end) +i Ik ben bet klurden PASTIL, (a composition of sweet quyt, ik weet 'er niet meer uit paste) Reuk-deeg, reuk-balletje He pastures cattle, Hy weidt beeste komen. om te kaauwen.

ten. His book has partid the press, PASTIME, Tydverdryf , tydkorting, Pastured, Geweid. Zyn wärk is gedrukt. kortswyl, vermaak, uitspanning.

Pas.

been,

Laaten gaan.

nen.

PAT.

tik geeven.

[ocr errors]
[ocr errors]

der,

PafturingWeiding, wei . To patch up a peace, Scbielyk. PATERNAL, Vaderlyk. dende.

vreede maaken, zonder goede Paternity, Vaderschap. PASTY, Een groote pasty.

trouw, alleen om tyd te win. Pater-noster , Het Vader-ons, een

Gebédeketting. To patch up a guilty conscien- PATH, Een pal. PAT, Een flagje, tik.

ce, | Een sebuldig geweeten op This path leads into the com To give one a pat, Iemand een den mond kloppen, 7 in Naap mon road, Dit pad loopt op de wiegen.

gemeene weg av. PAT, (convenient) Recht van pas. He did what he could to patch A beaten path, Een gebaand pad, That is pat unto my purpose , up his wretched speech, Hy

betreeden weg. Dat komt wël te pas; dat komt deed al wat by kon om zyn jam | # To walk in the path of virtue recbt paags voor my, dat is net merlyke aanspraak by een te flan * Het pad der deugd bewande. gepast op myn voorneemen. fers.

len. It falls pat with their interest, * To patch a fox's tail to a lion's The path to heaven is very nar.

Het komt rëcbt laags voor bun skin, Een vollen staart aan een row, | Het pad naar den belang.

leeuwen buid bechten, de wreed. mel is zeer smal. to PAT, Zacbtelyk gaan of klop. beid met loosbeid bedekken. PATHETICAL, Beweegelyk,bart. pen. Patched, Gelapt, geflikt.

roerend , zielo To pat the mortar , De kalk Patched fhoes, Gelapte schoenen. Pathetick,

roerend. mengen.

Old patched garinents, Oude ge He made a very pathetical speech, To pat the door, Aan de deur lapte plunjen.

Hy deed een bartrocrende redena tikken.

His speech was patched up of voering PATACHE, (a small tip) Pata pittyfull stuff , Zyne réde was Pathetically, Op een beweeglyke

cbe, een snel vaartuig, als een van elendig Stof saamen geflanst. wyze.

Advys jacht en Pekët-boot, in de Patched on the face , Bepleisterd a PATHICK-boy, Een fcband.jom. Levant gebruikelyk.

op 't aangezigt, met moesjes op gen, boggerjongen. PATACOON, (a Spanisb coin worth getooid.

PATHOLOGIST, Een bartstogtken. about four shillings, eight pen- Patcher, Een lapper, flikker.

een die over de barts: ce) Patacon, Spaansche ryks- Patching, Lapping, gelap,

togtkunde scbryft. daalder, Kruis-ryksdaalder, stuk lappende.

PATHOLOGY, Ziektkunde, bartsvan agten. † PATE, De kop, bet boofd.

togtkunde. PATCH, Een lap, pleistertje, moesje. He threatned to break his pate, Pathological, Ziektkundig, lyding, To set a patch upon a coat, Een Hy dreig de bem der kop in te kundig. lap op een rok zetten.

paan.

PATHOS, (the moving the passions She wears patches, Zy draagt | How came that crotchet into by a discourse) Het ontroeren, pleistertjes, (of moesjes.)

your pate? | Hoe is u die gril gaande maaken der børtstogten Her face was full of patches, in boofd

Haar aangezigt was vol zwarte gy die kuur in den kop gekree. PATIBLE, Lydelyk, verdraagbaar. pleistertjes.

PATIBULARY, Tot een galg beHe is a cross patch, Hy is een cost To bring mischief on one's boorende. recbte dwarsdryver.

own pate, Zicb zelven onbeil op + Patibulated, Aan de galg geban.. Patch,(spot of ground) Een stuk den bals baalen.

gen. grond, een erve. PATEE, Pastytjes.

PATIENCE, Geduld, lydzaambeid, A patch of cleared land, Een

Petty patees, Kleine pastytjes. verduldigbeid. stuk land dat gewied , van onkruid * PATEE, (cross patee in heral To take patience, Geduld neegezuiverd is.

dry) Een konstwoord der Wapen men. to PĂTCH, Lappen, flikken.

kunde.

You wear out my patience, Gy To patch cloaths, Kleeren lap- JPATEFACTION, Een openbaar tergt myn geduld, gy doet my af pen. maaking , ontdëkking.

myn geduld verliezen. Tó patch stockings, Kousen ver- PATENT, Letters patent, Opene Have a little patience, Heb een zoolen.

brieven, brieven van vergunnin. weinig geduld. To patch foes, Scboenen lappen, ge, gunstbrief , brieven van Oc

To be out of patience, Zyn ge. (of flikken.) trooi, een Patent.

duld verliezen. To patch up, Saamenflansen. He has got a patent, Hy beeft Patience, (a herb) Patientie, To patch up a wall, Een muur een vergunning , of Oatrooi, ge een groen kruid als Spinazie. oppleisteren.

kreegen.

PATIENT, Geduldig , lydzaam, 1 To patch up a disease, Een PATENTEE, Die een Oatrooi ver. verduldig.

kwaal lapzalven, gebrekkelyk ge. kreegen beeft, een geo&rooijeerde. To be patient in adversity, Geo neezen.

PATER-GUARDIAN, ( the head duldig zyn in tegenspoed. To patch up a business, Een zaak of a Franciscan college) Patera PATIENT, Een lyder , zieke, bewimpelen, oppleisterer. gardiaan.

patient. B bbb 2

[ocr errors]

gen?

To pave

A patient, (a malefactor under 10 Patron of a book , (the perfon A pattern of cloth, Een staaltje sentence of death) Een patient, to whom it is dedicated ) De (of monster) laken. ter dood veroordeelde misdaadi. persoon aan wien een boek is op

To cut a pattern,

Een

patroon ger. gedraagen.

snyden. The patients behaved very peni + Patron, (he that made his bond To draw a pattern, Een patroon

tently, De misdaadigers gedroe. man free) Patroon, die een Va trekken.

gen zich zeer boetvaardig. Sab of Slaaf zyne vrybeid schenkt. A pattern DRAWER, Een patroon Patiently, Geduldiglyk, lydzaamPatron, (the Saint of a King. trekker, of treksler. lyk.

dom, town, &c.) Voorstander, PATTIN, sie Patten. To suffer patiently, Lydzaamlyk Patroon, Beschermbeilig van een

PAU. verdraagen.

Koningryk, Stad, enz. PATINE, Het deksel van de këlk , St. Micbael is the patron of Fran- PAUCITY, Weinigte. de Offerschotel. ce, St. Michiel is de patroon,

PAV. PATRIARCH, een Aartsvader, Oud

de bescberm beilig van Vrankryk; PAVAN or Pavane , (the pavan. vader, Patriarcb. I beg you to be my patron, Ik bid

dance) Ouwerwetse staatige dans Patriarchy, Aartsvaderfcbap, Pa

U myn patroon, myn voorspraak

in Spanje. triarchdom.

myn fcbuts beer te weesen.

to PAVE, Bevloeren, bestraaten, Patriarchal, Aarts-vaderlyk, Aarts-He has a good , a powerfull bil'cboplyk. patron, Hy beeft een goed pa

een vloer leggen, plaveijen. PATRIARCHATE, Waardigbeid troon, een macbtig beschermbeer.

To pave a trect, Een traat leg. van den Patriarch. The Cardinal patron is like the

gen. Tne patriarchate of Constantino. prime Minister of the Pope,

the way for one, Lennand ple, of Alexandria, De patriar. De Kardinaal patroon is als eerste

den wêg baanen. chaale waardigbeid van Con Staatsminister van den Paus.

Paved, Bestraat, bevloerd. ftantinopolen, van Alexandriën: Patron, who has the right of

A paved way, Een nejtraate wez:

The road betwixt Rotterdam and de zetel van den Aarts-bils chop presentation to a benefice) Kerk of Patriarcb van die plaatsen. eer of waereldlyk persoon die 't

Gouda is paved with bricks, PATRICIAN, een Roomfcb Edel recbt beeft van een geestelyk

De wagen weg tusscben Rotter.

dain en ter Gou is met klinkers ling

ampt te benoemen, die een ColPATRICIATE, (the dignity of a

latie beeft.

bestraat. patrician) Patriciaat, waardig: Patronage , Voorstanderscbap , 't rēcbt + His marth is paved, Zyn monu , om eenen Predikant te stellen,

is gebard, kookend-beet

eeten. Patronaatschap. ftantinus ingesteld.

Pavement, Straating, beuldering , PATRIMONY, Vaderlyk erfdeel, Patronal, Voorstanderlyk. Y , PATRONESS, Een voorstanderes,

plaveijel.

There is a new pavement laid, The patrimony of St. Peter, (an Jcbut suroww.

Daar is een nieuwe straat of Italian province belonging to PATRONYMICKS, Naamen van the Pope) Het patrimony de voorouderen bërkomstig.

vloer) gelegd.

PAVER, Een Straatemaaker, vloere van St. i'ieter, Een Provintie Patronymical, Geslacbtnaamig.

legger. in Italien, die de Paus zich toe- PATROON, zie Patron. geëigend beeft. PATTEN, Een boutene klomp , ge- PAVICE, Een groot schild dat bet

Paviage, Straatgëld. Patriinonial, 't Geene tot de vader lyk als 't Vrouw volk in Enge. lyke erfenis beboort. land draagt om haare schoenen Pavilion, Een tënt, vēldtent,

garfcbe lyf dekt. PATRIOT, een Vaderlander,

lief schoon en droog te houden, bebber van 't Vaderland ,

paveljoen.
zynde dezelve van ondere met
Voor-

PAVIN, Zekere dans die voor deftig stander des Vaderlands.

een yzere voet, en van bo. Some times it happens that the ven met een strook leer voor

gebouden wordt, sie Pavan. disturbers of a common wealth zien.

PAVING, Bestraating , bevloering. 'allume the name of Patriots, Patten-maaker, Een klompemanker.

A paving beetle, Een straatemaHet gebeurde somtyds dat de The patten of a pillar: (where PAULTRY, SLEcbt , jammerlyk, zie

kers ftamper. rustverstoorders van een gemeene on the base is set.) Het voetstuk best zicb zelven de naam van van een pylaar.

Paltry. Patriotten aanmaatigen. to PATTER, Kioppen, klutfen,

a PAULTRY fellow, Een leuterkous, ta PATROCINATE,Bescbor. The rubbith came palcering down

Secbte kwant, zie Paltry. men, voor as fast as hail, Het puin kwam ze PAUNCH, Een pins. PATRONIZE, staan.

dicht van boven neer storten als

A paunch-belly, Een dikbuik, baget.

dikpëns. Patrocination, Bescherming. PATROL, De ronde.

To patter out prayers , Gebéden to PAUNCH, De pëns uitbaaien.'

Paunched, De pëns uitgebaald. to PATROL, De ronde doen..

uitrabbelen. PATRON , Een voorstander , be- PATTERN, Een voorbeeld, staal,

Paunchy, great paunch'd, Dik

buikig. Schermbeer , Schutsbeer , patroon. patroon.

}

[ocr errors]

ven.

t) PAUPERATE, Verarmen, arm He is a good pay-master, Hy is ; PAYL, Emmer, zie Pail.
maaken.
een goede betaaler.

PEA.
PAUSE, Een derpoozing, ftilbou A bad pay-malter , Een kwaade PEA, Een erwt, sie Pease.
ding, stilstand.

betaaler.

PEA COCK, Een prauw, zie Peato PAUSE, Verpoozen, stilbouden, The pay-master of the army, De cock. stilstaan.

betaalmeester van 't léger. PEACE, Vreede, ruste.

Peace is better than war, To pause upon, Op peinzen, to PAY, Betaalen.

Vreede over peinzen. To pay one's debts, Zyne sobul.

is beeter dan Oorlog. Paused, Verpoofd, stilgebouden.

den betaalen.

To make peace, Vreede maaker. Pausing , Verpoozing, stilbouding, To pay the reckoning, De ree To clap up a peace, Een fcbieverpoozende.

kening betaalen, 't gelag betaa lyke vreede maaken, zie To len.

patch up. PAW.

I paid my respects to him, Ik beb Peace, (a treaty of peace) Een PAW, Een poot, klaau, geklaauwde

myne eerbiedenis by bem afge vreedes-traktaat. poot. lëgd.

Peace, (concord, good intelli. The paw of a lion, bear , of cat,

To pay a visit, Een bezoek ofleg gence) Vreede, rust. De poot van eenen-leeuw, beer,

gen.

To live in peace, 'In vreede leeof kat.

Kent

He paid for his folly, Hy beeft PAW PAW, an interj. (to say nasty)

zyne zotterny duur betaald; by A justice of peace, Een vreede Foei, baa.

beeft leergëld gegeeven voor zyn recbter. A paw (or nafty) thing, Een vuil,

malligbeid.

The peace of the soul, De vreco leelyk, walglyk ding.

* To rob Peter to pay Paul, Pie de der ziele, de ruste des geto PAW , Klaauwen , met de poot ter ontsteelen om Paulus te be moeds. streeten.

taalen.

De Peace of God and the church, A dog that paws his master, Een + I paid him in his own, or in (Vacations time) Vacantië i.

bond die zynen meester de poot the same coin , t Ik beb bem To bind one to the peace, legeeft.

met gelyke of met zyn eigen mand verplichten, onder borge To paw, or furnble) Trommelen,

munt betaald.

stelling , rustig en vreedzaan te moffelen.

| I shall pay hin for it, + Ik zal Leever, Sharp pawed, Scherp gepoot.

bet bem betaald zetten.

Peace, (or reconciliation) Ver. Pawing, Klaauwing, streeling met To pay off one's debts, Zyne zoening. de poot.

sebulden af betaalen.

I have made iny peace, Ik beb my PAWN, Een pand, onderpand.

If To pay (or claw) one off, or verzoent, ik beb de peis geTo take in pawn, Te pande rice

to pay one's bones, Iemand maakt.

lustig de ribben smeeren, bëider To make peace with one, Vreede A pawn at chess, Een van de afrollen

met iemand maaken, met hem laagste jtukken in 't schaakspël,

To pay BACK, Weer betaalen. de boer. To pay Away money, Geld uit.

The coinmon peace, De algemee. PAWN-BROKER, Een die geld op tellen.

ne ruste. pand geeft, een lomberd bouder.

To pay down, In geld betaalen. Peace, (or silence) Stilte. 1o PAWN, Verpanden, te pande zet To pay ready money, Met gereed Peace here, Stilte daar, boud 1 ten. gëld betaaien.

fil. To pawn his cloths, Zyne kleeTo pay before hand, Voorsbands

To hold one's peace , Zwygen, deren verpanden.

betaalen, voor uit Jcbieten. stil weezen, zyn ruft bouden. Pawnage, Verpanding.

I'll make him pay for it, Ik zal Peace with your iinpertinent Pawned, Verpand, te pande gezët. 't bem doen betaalen, ik zal 't questions, | Scbei uit met je Pawner, Een verpander.

bem weer betaald zetten.

lompe vraagen. Pawning, Verpanding, verpan- To pay a rope, Een kabel tee | Peace-inaker, Een vreedemaaker, dende.

beureediger. PAY.

PAYABLE, Te betaalen, betaal Peace-making, Vreedemaaking, bsPAY, Betaaling, bezolding, foldy, baar.

vreediging, verzoening. maandgeld.

My Bills are payable within two Peace offering, een Zoen-offer. He has double pay, Hy trëkt dub months, Myne Wilfelbrieven Peaceable, Vreedzaam. bele soldy.

bouden om binnen twee maanden A peaceable man, Een vreedzaam His pay is very good, Hy betaalt te betaalen, Pay'd, Betaald.

Peaceableness, Vreedzaambeid. A soldier's pay, De bezolding van Pay'd OFF, Afbetaald, af Peaceably, Vreemzaamlyk.

gerojt.

He lives very peaceably with all He has many spies in his pay, Payer, Een betaaler.

his neighbours, Hy leeft zeer Hy boudt veel spionnen. Payinent, Betaaling , oneffen guldens ureedzaam met alle syne bulk Pay-master, Een betaaler.

of stuivers.

ren. Bbbb 3

Pem

men.

verzoenen.

ren.

inan,

zeer wel.

een Soldaat.

paerl.

't oog.

Peaceful, Vreedzaam, gerust. to PEARCE, Doorbooren, sie to (1) A peck of troubles, Een zal
PEACH, Een persik, zékere Pierce.

vol onruft.
vrucht.]
PEARCH, Een baars.

* For my peck of mault set the A quince peach, Een geele per Pearch, (rod or pole to measure kils on fire, 't Scbeelt my niet

fik, die op een queeboom ge-ent is. land Een roede, Landmeeters om zo veel als ik 'er in beb. A peach tree, Een persikboom. gereedschap.

to PECK, Pikken , als de voge. to PEACH, (or to impeach) Be- to PEARCH, Żicb neerzetten, roesten, len. schuldigen.

als cen vogel, zie to Perch. To peck THROUGH, Door pikken, Peached, Beschuldigd.

The bird pearched upon the branch To peck DOWN one's head, Zys Peacher, Beschuldiger.

of a tree, De vogel zette zich boofd laaten bangen. Peaching, Befcbuldiging.

neer op den tak van een boom. Pecked, Gepikt. PEACOCK, Een paauw.

in The peacock spreads it's tail or een kouw voor de vogeltjes om op train , De paauw spreid zyn staart te zitten.

Pecking, Gepikt, bet pikken. uit, pronkt. PEARL, Eene paerel.

PECKLED, Gespikkeld, zie SpecA young peacock, Een jonge A ragged pearl, Een gerugde

kled. paauw.

PECKT, sie Pecked. PEAHEN, Eene paauwin.

A cross set out with pearls, Een PECTORAL, Dat tot de borst be PEAK, Een uitsteeksel, Spits, punt, kruis met paerlen bezët.

boort, goed voor de borst. tip.

A pearl on the eye, Een paerl op A pectoral syrup, Een bort fThe peak of a mourning coif,

roop. De spits van een rouw kap. Mother of pearl, Paerlemoer. PECTORAL, Subst. (or breast The peak, or sharp top of a hill, Pearl, (the small kind of prin plate) Borst-lap, Bort-wapen,

De scherpe steile punt van een ting-letter) Diamand letter, fyn. ring kraag berg.

fte drukletter.

# PECULATION, Rooving van 's The peak of Canary, De piek van Pearl-colour, Paerl koleur.

lands geld. Kuvriën.

# PEART, Vrymoedig, vrypostig. + PECULATOR, (he that comA green peak , (or wood pec A peart boy, Een vrypoftige jon

mits peculation) Een lands dief. ker, a bird) Een specbt, zékere

gen.

PECULIAR , Byzónder, uitgezorsvogel PEASANT, Een landman, boer.

derd, byzonderlyk eigen. PEAKING, Ziekelyk, quynende. Peasantry, Het landvolk, de land My peculiar friend, Myn byzontPEAL, Een gelui , klokken gelui, lieden.

dere vriend. geklëp. PEASE, Erwten , peulen.

It is peculiar to kine to chew the To ring the bells in peal, De Gray pease, Graauw erwten,

cud, 't Herkaauwen is den koeie klokken met een luftig gefcbal White pease, Witte erwten.

jen byzonderlyk eigen. luijen.

Green pease, Groene erwten. Peculiars, Kerken die van't Bisschega The first, second, and third peal, Yellow peale, Geele erwten. lyk rechtsgebied uitgezonderd zyr, Het eerste , tweede, en derde Pease cod , Erwten Scbil, of en byzonderlyk tot den zétel gelui. peul.

van Kanterbury behooren. Peal, (a great noise in general) Peale porridge, Dun gekookte erw. Peculiarity, Byzonderbeid, eigenzin Gekletter, gerças ten.

nigbeid, zonderlingbeid. A peal of rain, Een stortrégen,

PEB.

Peculiarly, Op een byzondere wyze. klaterende régen.

PEBBLE,
A peal of hail, Een geklater van Pebble-stone,

,}

Een glad keizelstent- PECUNIARY, Geld, -als; je, een kei-steen.

A pecuniary punishment, Een bagel, een bagelbui.

geld-boete, gëld-straffe.

PEC. (1) To ring one a peal, Iemand

PECUNIOSITY, Overvloed van wakker uitscbelden.

PECCADILLO, Een kleine fout, geld. to PEAL, Luijen, kloppen.

beuzeling , kleinig beid , voddery. PECŨNIOUS, Vol geld, van geld PEAR, Een peer.

PECCANT, als; The peccant hu voorzien. A winter-pear, Een winter-peer. mour, Overtollige of beschaadi

PED. A choak-peer, Een wrange peer, gende vochtig beid. of riet-peer.

(1) PECCAVI, Ik beb misdaan , een PEDAGOGUE, Een scboolmeester, ft He gave him a notable choak schuldbekentenis.

leermeester, tuchtmeester. spear, + Hy beeft bem een zuu I'll make him cry peccavi, Ik A paltry pedagogue, Een lompe

ren appel gegeeven om door te zal bem vergiffenis doen verzoe. schoolmeester.
byten.
ken, ik zal bem fcbuld doen be- Pedagogisin,

Het ampt van een tucbiA pear-main, Een peer-appel. - kennen.

meester. A pear tree, Een peereboo:n. PECK, een Engelscbe maat, boudende Pedagogy, Tucbtmeesterfcbap. A pear bit, Een zéker bit voor omtrent een vierdevat.

The pedagogy of law, Het tuck to een paerd.

A peck of peale, Een vierdevat meefterschap der wet. Peai-pye, Een peere-taart. er uten.

PE

« FöregåendeFortsätt »