Sidor som bilder
PDF
ePub
[ocr errors]

een

PEDAL, (or low key of an Organ PEDLAR, Een kraamer, een die To peep out, Eventjes uitkyken,

to be touched with the foot) met een mars omloopt en kleine bovenkomen.
't Voetklawier van een Orgel. snuistery verkoopt.

The day begins to peep, De dag De Pedal , Dat tot de voeten be Pedlars ware, Kleine kraamery, begint aan te breeken. boort. snuistery.

The child's teeth begin to peep PEDANEUS, Een kleine rechter die + Pedlers French, Kraamers La out, De tanden van bet kind begeen vierfcbaar beeft, maar de tyn.

ginnen éven uit te komen. zaaken al staande boort.

Pedling, als; He goes a peddling To peep in, Inkyken. PEDANEOUS, Te voet, als ;

about, Hy loopt met de mars om, He came to peep in the room, A pedaneous travel, Eene seis te by loopt met kraamery om.

but seeing me away he went, voet.

to PEDLĖ, Snuisteryen, beuzelin Hy kwam éven in de kamer kyPEDANT, Een kindermeester, balf.

gen verkoopen.

ken, maar zo als by my zag ging blanks fcboolmeester , fcboolvos, Pedling, Klein, gering, beuzelacb by voort. Scboolzwitser.

tig.

# To peep OVER, (to die ) StërPedantick, Schoolmeefterlyk, waan A pedling, or fmall fum, Een ven. wys, neuswys. kleine fom.

To peep', (as birds) Piepen. A pedantick inan, Een waanwys PEDOBAPTISM, Kinderdoop. Peeping, Kyking, begluuring, persoon.

PEE.

pieping: A pedantick woman, Een neus. PEECE, Een stuk, zie Piece. You thall pay for your peeping, wys UTouwmenfcb. PEEK, Een pik, als;

Uw'nieuwsgierig beid zal u duur Pedantery, Scboolswētsery, waar He has a peek against me, Hy te staan komen, gy zult voor uw wysbeid, neuswys beeft een pik op my.

gluuren duur betaalen. Pedantism, beid, beuzelaary. There is a peek beiween them, Peeper, Een kyker, begluurder , pie. : He discourse is interwoven with they are at variance, Daar is per. meer pedanteries, Zyne reeden

een krégelbeid tusscben bun, zy A peeper by the sea-side, Em is met recbte fcboolloopjes door kunnen malkander niet verdrac wacbt-toren aan de zee. Spekt.

gen.

PEER, Gelyk, weergaa, to PEDANTIZE, Zicb netus I have no other peek of honour Ryksraad.

wys aanstela

than, Ik bedoel geen andere eer , The peers of the realm , de Ryks. To play the pedant, len, luftig op als ...

raaden. zwëtfen. to PEER or pique, (to vex, to A. Deeze zyn in Engeland de gee. PEDDLAR, zie Pedlar.

fret) Steeken, tèrgen, belédia nen die in 't Hoogerhuis des PEDEE, Een voetjongen, voetveeg. gen.

Parlements zitten, naamelyk, I won't be his pedee, Ik wil To peek one's self on a thing, de Aartsbisschoppen, Bisschoppen, syn voetveeg niet weezen.

Ergens krégel, na-yverig over Hertogen, Markgraaven, GraaPEDERAST, Een sodomiet , bogger worden.

ven, Burggraaven, en Baronnen, jongen.

Peeked, or piqued, Getërgd, belé. of Vrybeeren. Pederasty, Sodomie.

digd.

He was tried by his peers, Hy PEDERERO, Een steenstukje , PEEL, Een scbootel, een houte schop wierd te recbt gesteld of geoor. bas.

daar de Bakkers 't brood mee deeld door zyns gelyken, of, door PEDESTAL, Een voetstab , zetvoet, in de oven schieten.

Ryksraaden. voet.

PEEL, (paring) De fcbil, baft. Jasa PEER, Een bauen-muur, of The pedestal of a statue , Het The peel of an onion, Een uijen steene beer. voetstuk van een beeld.

Scbil.

# to PEER out , Uitmunten, uit. PEDICLE, Een steeltje. An orange peel, Een Oranje sobil.

steeken. PEDICULAR, Luizig.

Peels of barley, Basten van garst. To peer upon a thing, Ergens The pedicular disease, De luis- to PEEL, Scbillen, pellen.

op ster-oogen, op gluuren. ziekte.

To peel a with , Een teen schil. PEERAGE , De waardigbeid van PEDICULATION, Een zékere vui len.

Ryksraad , - gëld tot onderlibeid van bet vël, bekwaam om To peel almonds, Amandelen pel bouding van den bavenmuur. luizen uit te broeden.

len.

PEERESS, De vrouw van eenen Pediculofity, Luizig beid.

To peel barley, Garst pellen Ryksraad. PEDIGREE, Stam, geslacht, af To peel OFF, Af-fcbilferen. Peerless, Zonder weergad, gaadekomst. Peeled, Gepëld, gescbilferd.

loos. He is of a very good pedigree, Peeling, Pelling , sobilfering, PEEVISH, Kribbig , gémelyk, korHy is van een aanzienlyke ge Schilferende.

fel, ligt geraakt. slacht.

PEEP of day, 't Krieken van den He is a peevith child, 't Is een PEDIMENT, or fronton in archi

dag.

gémelyk kind.
tecture) Driekantige of ronde kap to PEEP, Door een scbeur of gaat A peevish boy, Een kribbige jon-
boven de portaalen, de kruisbogen je kyken, begluuren ,

gen.
of kozynen, enz.
breken.

A peevish man, Een korsel mai.

}

[ocr errors]

ann.

voor.

roeven.

A peevith girl, Een kribbige meid, | PELT, Een vēl, vacbt.

A nen full of ink, Een pen ush een recble krib.

A Theeps pelt, Een scbaaps vël, inkts. Some peevith writers, Eenige Scbaapen vacht.

A peu case, Een pennekoker. kuorrige fcbryvers.

Pelt-monger, Velleblooter , zeembe A pen knife, Een penne mes. Peevithly , Op een kribbige wyze,

reider.

VA pen, (or coop) Een boendes. gemelyk. Pelt-inonger, Een vellekooper.

bök. He carried himself very peevish- Pelt-wool, Wol die van 't vēl van A pen for theep, Plaats daar de ly, Hy stelde zicb zeer kribbig een dood schaap is afgesneeden. Scbaapen weiden. (Boyer.]

PELT, (a skin without the wool) to PEN, Scbryven, in gescbrifte ftelPeevithness, Kribbigbeid, gemelyk Zeeinleer, vël zonder wol.

len, bescbrysyen. beid, korzelbeid.

on Pelt, (a target of skins like a To pen it well, Wel febryven, PEG.

half moon) Een leere schild, in wel opstellen. PEG, Een pën , om ergens in te de gedaante van een balve maan. To pen an harpsicord, Een klaNaan of te steeken. to PELT, Ainranjen, aanvallen,

vecimbaal met pennetjes, sebaga Put a peg to it, Steek 'er een pen Peitel, Aangeranjt , gegooid , ge- ocio pen (or coop, up, Opleie

jes voorzien. A peg to put to a broach'd vel koegeld.

tenspreekende. fel, Een zwikje.

They pelted us with their small To pen up theep, Scbaapen in ft To come a peg or two lower, fhot as we crofl'd the river, een përk opsluiten, in een kory #Wat aan de band komen, wat Zy scbooten met bagel op ons

suiten. gemakkelyker worden, wat van toen wy over de rivier trokken. PENAL, Straf opleggend. zyn recbt afstaan.

+ To pel- one with libels, Iemand The penal laws against the disa to PEG, or falten with pegs, Met met scbimpschriften zyn eer be senters are repealed, De ftraf. pennen vast muaken.

wetten tégen die van een andere Pegged, Met pennen vast gefragen. To pelt a malefactor that stands gezindbeid zyn ingetrokketh The heel of that shoe is not well in the pillory , Een misdaadiger Penalty, Eene boete, Straffe.

pegg’d, De polvey van die schoen die op de kaak li aat, met steenen, To impose a penalty upon one, is niet wel met pennen voorzien. rotte appelen en drëk smyten, ge

Iemand een boete opleggen. Pegging, Vastbecbting met pennen. lyk te Londen ménigmaal ge- PENANCE, Boete , boetdoening,

fcbiedt.

tucbtiging: PEI.

He was pelted foundly, Hy wierdt PENATES, (houshold gods) HuisPEITREL, De borfiriem van een

luftig gegooid.

goden. paerd.

and chafe, Schuim-
PEL.
pelting chafe bekken

Stuivers.
PELAGIANS,(a sort of hereticks) van toorn , in een woedende gram. Two pence, Twee stuivers.
Pelagianen, eerste voorstanders
sebap zyn.

Three pence, Drie stuivers. van de vrye wil.

PEN.

Three half pence, Drie groot. PELF , Prullen , Nechte goederen. PEN, Een scbryfpën.

Two pence half penny, Een ftos Men gebruikt dit woord als To make, or cut à pen, Een pen ter, vyf groot. men verachtelyk van goederen snyden.

PENCIL, Een penseel. spreekt.

To set pen to paper, Pën op 't A painter's pencil, Een sebilders PELICAN, Een pellikaan, zékere papier zetten, Jcbryven.

penseel, of een verf. kwast. vogel.

A good or bad pen, Een goede, A pencil, Een potloots pen. Pelican , (a chymical vessel) of slechte pën.

To write with a pencil, Met een Pellikaan, een zéker vat der A pen that writes too big or too potloot sebryven. scheikunde.

finall, Een pën die te grof of te

Pencil-cloth, or rag, Vodden, Pelican, (a tooth drawer's tool) fyn scbryft.

lompen. Pellikaan, zeker instruinent van * Pen and" ink is wit's plough, Pencil cafe, Penseel-koker, potlosteen Kieze trekker. + Pen en inkt is de ploeg des

koker. A pellet of paíte, Een balletje van vernufts, [Sewel.]

PENDANT, (in a fhip) Eers wiss.

Give ine pen and ink, Geef my pel. Pellets for a gun , Proppen voor pën en inkt.

PENDANTS, (for the ears) Osrgefcb?st.

+ A pen, or a pen man , (one strikken, pendanten. PELLICLE, Een velletje, vliesje.

that writes well or ill) Een + PENDENT, Hangende. PELLITORY, Glaskruid.

schryver, een die wël of Recht Pendent, (a supporter of stone PELL-MELL, Onder malkander, Jcbryft.

in a building) Een steen-ftutje rompslomp.

A pen, (a writer or author) Een in een gebouw. Pell-mell, (Subst.) een Malibaan. A utbeur, een die boeken fcbryft. PENDILOCHE, (a piece of cry PELLUCID, Doorfcbynend, klaar. # He is an excellent pen, Het is stal, cut like a pear) Pandelé, PELONGS, Pélangs of pelings, zé een uitinuntend schryver, of Au oorpendant van Coristal. kere Coineesje ftoffen.

theur,

+PENDING, Hangende, + pendant.

.

ny,

deeg.

als;

gende koude.

A pending fuit, Een bangend rechtsaf What a penitence does such To pay the hundredth penny, geding.

a sin require ? Wat eene boetvaar De bonderdste penning betaalen, PENDULOUS, Hangende te sin digbeid word 'er niet voor zulk A penny weight, Het gewigt var geren, singerende, - twyf eene zonde vereiscbt.

een penning, 34 greinen. felacbtig:

A. Béter zegt men Penance of A half penny, Een balve stuiver. PENDULUM, De finger in een

Pennance.

A penny half penny, Drie groot. uurwerk. Penitent, Boetvaardig, berouw too

Three pence half penny, Een A pendulum-watch, Een finger. nend.

reaal. uurwerk. To be penitent, Boetvaardig zyn,

A penny-worth, Voor een stuiver, Pendulum, or penduluin clock, berouw, bebben.

de waardy van een stuiver. Dit Een ftaand borlogie. Penitential, Dat tot boete of berouro

wordt heel kort als een woord PENETH , dus spreekt men uit beboort.

uitgesprooken, aldus Pennetb, penny-worth, Goed koop, sie Penitential-psalms, Boet-pfalmen. Penny-worth. PENITENTIAL, Sub/t."(the book

Fetch me a penneth of apples, PENETRABILITY , Doordringende which direct prielts in enjoy

Haal my voor een stuiver aan beid.

ning penance) Een boek 't welk appelen. Penetrable , Doordringbaar , door : de priesters leert welke peniten. A good penny-worth, Goed koop. grondelyk. tien zy moeten opleggen.

To sell a penny-worth, Goed kom PENETRANT,Cor piercing) Door. Penitentiary, Een biecbtvader,

verkoopen. dringend.

als mede een biecbtplaats of

To buy a good penneth, Voor It is a sharp and penetrant cold, biecbtstoel.

een prysje koopen. Het is een scberpe en doordrin. Penitently, Boetvaardiglyk.

I had a penny-worth for it, Ik
PENN, Een pen , fcbryfpen, zie

bad 'er een koopje aan. Salt is caustick and penetrant,

Pen.

I cannot buy such a penny-worth, Het zout is inbytend, en door- PENNANCE, Boetdoening, boete,

Ik kan zulke koopjes niet doen, dringend. straffe.

ik kan zo goed koop niet koopen. NA penetrant (or penetrating) To impose pennance , Boetdoe- Pennyless, Gëideloos. spirit, Een doordringende geest, ning (of straffe) opleggen.

A penny-father, Een oude vrek fcbrander vernuft. To do pennance for his sins,

die 't geld opstapelt en bespaart, to PENETRATE, Doordringen, Boete doen over zyne zonden.

Penny-white, 20 wit als zituer, doorgronden, doorbooren. PENNANT, De leng daar men

dic word alleen in 't volgende I cannot penetrate (or dive into t'scbeep iets zwaars mee opbyst. spreekwoord gebruikt; the mystery, Ik kan bet gebeim PENNED, In gefcbrifte gesteld,

* Gold makes a woman pennyniet doorgronden. bescbreeven.

white, 't Goud maakt een vrouw To penetrate with love, Liefde The letter was very ill penned, Jcboon, deugdzaam, eerlyk inboezemen.

De brief was zeer kwaalyk in goed, enz. Penetrated, Doordrongen, doorboord, gesteld, of bewoord.

God's penny, Een Gods penning, doorgrond.

PENNING, Scbrydende, gescbryf. (LITTLETON.) Penetrating, Doorgronding , PENNY, Een penning , een stuiver,

An earnest penny, zie het voo. doorgrondende.

Twaalf daar van maaken een rige woord. Penetration, Doordringing, zie Pe. Engelsche schelling, die om. the PENNY-POST, De stuivers netrating. trent 'elf stuivers bedraagt.

post. Penetration, or fagacity) Scbran * That penny is well spent that A. Een geryf binnen Londen ('t der beid, vernuft.

saves a groat, Die een stuiver welk met zyne Buiten-stad gePENETRATIVE, Doordringende. uitgeeft om een dubbeltje te be

houden wordt derde half uur PENINSULE, Een balf eiland , klein Spaaren, besteedt zyn geld niet gaans lang en een uur gaans eiland, kaap. kwaalyk.

breed te zyn) waar door men PENISTONS, ¡Een soort van gröf * A penny saved is a penny got, op alle uuren van den dag brielaken,

't Geen men bespaart is allereerst ven, of pakjes die niet boven PENITENCE, Boetvaardigheid, be. gewonnen.

een pond wcegen, aan alle row, leedweezen.

Penny wise and pound foolish, hoeken van de Stad en Buiten# To do penitence, for one's fin, Deun op 't klein, en ruim op 't stad voor een stuiver kan be. Berouw, boetvaardig beid, leed. groot.

ftëld krygen; zynde tot dien weezen toonen over zyne zonden, * No penny, no pater noster, * einde in alle wyken huizen om boete doen. Geen geld, geen mile.

dezelve af te geeven, van waar $ Penitence is one of the sevent. To wind or turn the penny. ze op een gestelde plaats by

Sacraments of the Roman (to improve one's small stock) malkanderen gebragt, en van church, De boetdoening, pe | Zyn talent pond op woeker zet. daar, elk op zyn bescheiden nitensie, is een van de zeven ten.

oord, besteld worden, Daar Sacramenten der Roomsche der Roomsche Penny, Penning.

en boven strëke deeze Postery Kerk.

zich ook uit, tien Engelfcbe I. DEIL. Ccco

my.

[ocr errors]
[ocr errors]

ren.

1

mglen in 't ronde buiten Løn- PENTHOUSE, Een afdak , luifel. i to PEOPLE a country, Een lands den, mids dat de ontvanger dan I sheltered from the rain under bevölken. ook een stuiver betaale.

a penthouse, It schuilde voor Peopled, Bevölkt. Penny-royal, Poley , berts-poley, den régen onder eenen luifel.

The country begins to be peo[zéker kruid.]

Penthouse , (any piece of buil. pled, Het land begint bevõiks Penny-rot, Venus navel, [zéker ding added to the inain hou. te worde kruid.]

se ) Een afdak, buiten of agter Peopling, Bevolking. Penny-grais, Luis-kruid , Pedicula bet buis.

PEP. ris lutea.

e Penthouse, Cor mantlet used in PEPPER, Péper. Penny-wort, Wildė munt.

sieges ) Manteling', storindak, White, black, or long pepper, Penny-wort of the wall, zie gevluarte van zwaare beslagen

Witçe, zwarte of lange peper, Penny-rot.

planken op rollen daar men agter

Whole pepper, Heele peper. PENON, Een vaantje of wimpel, of onder scbuilt, in 't naderen naar

Beaten pepper, Gejtooten peper. alleen op Oorlog-schepen en een muur die men ondergraaven,

To season with pepper, Met péKonings.jagten gebruikelyk. ondermynen wil.

per bestrooijen, door péperen. PENSIL, Een penseel, sie Pencil. Penthouse of a steeple, Het klok# PENSILE, Hangende. 1. buis, de galm-gaten van een too

pt. To take pepper in the nose, PENSION , Faargeld , jaarloon,

+ Vuurvatten, kwaad wordet. wedde. PENURIOUS, Arm, karig , deun,

Wall pepper, (a plant) Huislook, Pension, (or boarding) Köft vrëk.

Pepper of the mount, Bergreper,

kellerbals, Mezeréon. gang, köstgeld. Penury, Beboeftigbeid , armoede ,

The pepper-plant, Peperboorn. Pensions in the inns of court, gebrëk. (certain annual payments of Penny, xic Penny.

Pepper-wort, Brasiliaansebe péper.

Pepper-proof, Die de proef von pé each member of the house )

PEO. Een zéker jaargeld dat ieder lit

per kan uitstaan , die geen kwảad

van pokken onder de leden beeft. . van de genootschappen der rechts- PEONY, Peonie, [zéker kruid.]

PEOPLE, Völk. geleerden betaalt.

Pepper-box, Een peperdoosje.

to PEPPER, Péperen. The penfion of gray's inn, (that The people of Ifraël, Het völk

* To take pepper in the nose, Vuur. which is called council in Lin "Ifraëls. coln's inn, and parliament in The Dutch people, De Hollan

vatten , gram worden. the two temples) De raad van ders.

Peppered, Gepéperd.
The cominon people, Het gemee-

This meat is too much peppered, bet rechtsbof Gray's Inn genaamd. ne völk, bet graauw.

Deeze kost is al te beet gepePensioner , Een loontrekker, bezol The ignorant people, Het domn- Peppering, Pépering , péperende.

perd: digde , bezoldeling , jaargelde me granuw, de onweetende boop. PEPTICK, Dienstig om de kooking

There was abundance of peo

ple, Daar was zeer veel välks. The King's pensioners, Des Ko

of verteering in de maag te be

vorderen. nings Lyfwachten van staat, be. There is a world of people in

PER. staande uit Adelborsten.

that city , Daar is een bystere #to PENSITATE, Overleggen, be (of ontëlbaare) Inénigte völks in PER, (a preposition borrowed from peinzen, wikken en weegen. die Stad.

the Latin, and used in stead PENSIVE, Peinzend, peinsachtig The clergy and the people, De of by) Met, by 't, door, uit, beducbt, bedrukt, zwaarmoedig, 1:. geestelykbeid en bet völk.

per. Suf.

They are good people, Het is Per force , Met geweld, door Penlively, In een peinsachtige stand, goed völk, bet zyn goede men dwang, uit nood. bedruktelyk. jebeni.

Per annum, By't jaar , jaariylfit. Pensiveness, Peinsachtigbeid, bedrukt They are an ill sort of people, 't' PERACUTE , Zeer scberg, zeer

beid, zwaarmoedigheid , Juf beid. Is een kwaadaardig völk. PENT up, Beflooten, opgelooten. Full of people, Vol völks.' PERADVENTURE, Bygeval, misPent up in a narrow room,

In I met with a great many, with Jcbien. een klein vertrek beslooten).

abundance, with a power of Without peradventure, (without PENTAGONE, Een vyfboek.

people , Ik ozit moete een groot question, undoubtedly) OngePentagonal, Vyfboekig.

aantal va:i menfeber

twyffeld, zonder midcbienen. PENTAMETER, (a sort of Latin

And there followed him a great And he faid, oh let not the verse) Vyfvoetig viers.

company of people, and of Lord be angry, and I will PENTATEUCH, De vyf boeken women, which also bewailed i speak but this once: peradven

and lamented hiin, Ende een ture'ten thall be found there, PENTECOST, Het Pinkster-feest, groute ménigte van völk en van and he said, I will not deftroy Pinkster.

vrouwen völgde bem; welke ook it for ten 's sake, Gen. XVIII. Pentecostals, Pinkster.giften, Pink weenden en dem beklaagden, Luk. vs. 32. Nog zeide by; dat dab

XXII. vs. 27. fter offeranderi.

de Heere niet en ontsieeke , dat

naar.

[ocr errors]
[ocr errors]

van Mozes.

ik alleenlyk ditmaal spreeke , mis- | PEREGRINATION, Omreizing, To aim at perfection, Na de vol Scbien - zullen daar tiene gevon uitlandigbeid, vrecindelingschap. maaktheid streeven, den worden? Ende by zeide, ik PEREGRINE, Vreemd, uitbeein/cb, Perfectly, Volmaaktlyk, volkomenlyk. en zal ze niet verderven oin der uitlandsch.

Perfectness, zie Perfection. tiene wille,

A peregrine hawk, Een trëk valk, PERFIDIOUS, Trouwloos, ver. PERAGRATION, Doorreizing , vreemde valk.

raaderlyk. Oinzwërving.

PEREMPTORY, Volstrëkt , uitvoe A perfidious man, Een trouwto PERAMBULATE, Omwan rig, volkomen, uiteindig.

loos man. delen, doorwandelen.

A peremptory sentence, Een slot A perfidious lover , Een trouw. Perambulation, Omwandeling.

vonnis.

loozen, myneedigen minnaar. PER-ANNUM, Jaarlyks , in 't jaar. A peremptory examination, Een What a perfidious action? Wat PERCEIVABLE, Berserkelyk, ge eindelyk onderzoek.

een trouwlooze wat een verwaarwordelyk. To play a peremptory game,

raaderlyke daad? to PERCEIVE, Bemerken, gewaar Een liël speelen zonder meer.

Perfidiously, Trouwlooslyk, ter kwaa. worden. Peremptorily, Volstrekt, rond uit.

der trouwe. He will perceive it easily, Hy He tood peremptorily in what Perfidiousness, Trouwloosbeid, 016Zal 't ligtelyk bemerken. he first affirmed, Hy bleef vol.

trouw. I did not perceive it before it was handig by bee geene by'in 't + PERFLATILE, Doorwaaibaar,

too late, Ik wierd het niet ge eerst staande gebouden , of be iets daar de wind geinaklyk door waar voor dat bet te laat was. vëstigd bad.

speclen kan. To perceive before hand, Voorge He was peremptorily examined, to PËRFORATE, Doorvoeren.

toelen, te vooren gewrar worden. Hy wierd tot predikant geëxa. Perforation, Doorbooring. Perceived, Bensêrkt, gewaar ge

mineerd, onderzoge.

PERFORCE, Met geweld. worden.

Peremptoriness, Trötsbeid, meefter- to PERFORM, Volbrengen , voltosGewaarwording, achtigbeid.

ren, nakomen. PERCEPTION, }

bemërking Peremptoriness in a man's own To perform his duty , Zynen pligt Perceptible, Gewaarwordelyk, be opinion, IVaanwysbeid, boog. volbrengen. mërkelyk.

gevoelendbeid van zich zelf. To perform his promise, Zyng PERCH, Een maatstok; meetroede. PERENNIAL, Langduurig , dat bet belofte nnakoomen. Perch, Baars, zie Pearch, gantfcbe jaar duurt.

To perform a design, Een voorto PERCH, Zicb neerzetten op een Perennity, Langduurigheid.

neemen volbrengen. stok of tak, ( als een vogel), PERFECT, Volmaakt, volkomen, To perform wonders, Wondezie to Pearci. voltooid, voleind.

ren doen. PERCHANCE, By geval.

A perfect piece of work, Een vol To perform a part in a play, PERCOLATION, Doorkleinzing , konen stuk werks.

Een rol in een spël speelen. dcorzyging..

He has perfect skill in it, Hy beeft To perform one's devotion, # PERCONTATION or percuncta 'er volkomen verstand van.

Zyn Godsdienst verrichten. tion, (diligent enquiry) Naar-To be perfect in a thing, to Performance, Volbrenging, betracbstig onderzoek.

have a thing perfect, (to know ting. PER CŮLIS, (the name of an offi it by heart) Iets wël van bui a Military performance,een Krygsce of one of the pursuivantsat ten kennen, in zyn boofd beb

verrichting , krygstogt. arms) De tytel van een be-amp ben.

An ingenious performance, Eers te, die in 't gevolg is van den Perfect, (or arrant) Zuiver , rein. geeflig, vernuftig werk. Wapenkoning

He is a perfect 'master of the I had rather have performances PERCUSSION, Slaaning, de daad language, Hy verstaat de zaal without promife's, than promises van Naan. in de grond.

without performances, Ik 204 PERDITION, Verderf, verlies , on to PERFECT, Volmaaken, voltooi liever daaden bebben zonder bedergang. jen.

loften , als beloften zonder duaden. PERDUE, (lost or forlorni) Ver To perfect a work, Een crêrk tot Performed, Volbragt, volvostd. nmlooren. volmaaktheid brëngen.

gekomen. To lay perdue, or flat on one's Perfećted, Voltooid , tot volmaaktbeid Performer , Een volbrenger , volbelly, Voor over, plat op den gebragt.

Coerder. buik leggen.

PERFECTER, Een voltonijer, vob- Performing , Volbrënging, volvoe. PERDUE, (an advanced sentinel) maaker.

ring, volbrengende. Verlooren fcbildzvacit.

Perfecting, Voltooijing , volmaaking, PERFRICATION , Doorwryving, PERDUES, (the forlorn hope

voltooijende.

inwryving: of an army) Wacgbalzen, Sol. Perfection, Volmaaktheid, volkomen- PERFUME, Reukwërk, welruikend danten die eerst bet Jpits moeten beid.

goed. of byten.

To bring to perfection, Tot vol to PERFUME , Bereukaverken, lief. PERDURABLE, Overduurzaam, komen beid brengen.

lyk doorrooken, weiruikend mad. lang duurend.

ken, met lieflyke ruk doortrekken, Cccc 2

mnet reuk vervullen.

To

« FöregåendeFortsätt »