Sidor som bilder
PDF
ePub

nen.

To perfume a room, Eon kamer As they will answer the contra week ; in de maand of ander.

berooken, sterke geuren , kruiden ry at their own perils, Dewyl zins op een gesiëlde tyd uit. daar in uitbranden.

zy voor de nalaatigbeid op bun komt. These flowers perfume the air, eigen gevaar zullen moeten ver. A periodical writer, (or author) Die bloemen geeven een lieffe antwoorden.

Een schryver van weekelykfebe lyke geur aan de lucht, veruul. | To provoke peril , 't Gevaar of maandelykscbe gescbrifter. len de lucht met een lieffelyke trotseeren.

PERIOICI, (a term used in Geo. reuk. Perilous, Gevaarlyk.

graphy, for those that inhabit Perfumed, Bereukwerkt, doorrookt, Perilously, Op een gevaarlyke wy

te fame climate) Zyd-omwoon. met een lieflyke lucht doortrok. ze.

ders, bewoonders van de selfken.

To travel perilously, Een gevaar de Lugtstreek of riem des Aard. Perfumed gloves, Reuk-bandscboe. lyke reis doen.

kloots, ten opzigt van den Evenaar. PERIOD, ( revolution of a star) PERIOSTEUM , (a membrane that Perfuiner, Een reukwerk-maaker of Gantscben omloop, volkomen kring

incloses immediately the greaverkooper. van een stër.

test part of the bones) Het A perfumer's shop, Een winkel The revolution of the sun, of the been-vlies.

daar men reukwerk verkoopt. moon, De omloop van de Zon, PERIPATETICK, (a follower of Perfuming, Bereukwerking , doorroo van de Maan.

Aristote ) Een Peripateticus, king, welruikendmaaking.

Period, (or return of a fit of an navolger van Aristoteles. A perfuming pan, Een reuk. ague) Gezette wederkomst van PERIPHERY, Een omtrek. vat.

de koorts.

PERIPHRASE, Een omspraak. PERFUNCTORY, Slëcbt, onacbt-Period, (a certain or full term Periphraftical, Omspraakelyk. zaam.

of time) Een tydkring.

Periphrastically, By wyze van orto Perfunctorily, Onachtzaamlyk, ter The Julian periode, De Juliaan Spraak. loops.

sche tydkring , zynde een om- PERIPNEUMONY, (an inflamPERHAPS, Mifcbien, moogelyk. loop van 7980 Jaaren.

mation of the lungs ) Een ontPerhaps it is not true, Moogelyk The seven periodes of the New steeking in de long, Borfiziekte. is bet niet wiar.

Testament, De zéven tydkrin- PERISCIANS, (a term of geograIt will perhaps be fix a clock gen van bet Nieuwe Testament. phy) De bewoonders der troet

before I return, Het zal mis Period, (a small part of a dif Aspuntskringen: dus genaamd, Scbien zës uuren zyn voor dat ik cours) Periode , een gedeelte van om dat, op sommige tyden var

een reden een volkomen zin be 't jaar, de Zon en dus ook de Perhaps he is dead by this time, vattende.

scbaduw, om bun been in 't remMoogelyk is by nu al dood. A discourse made up of accurate

de draait. You will perhaps accuse me of periodes, Een nette, beschaafde, to PERISH, Vergaan, fneutelen, carelessness, Gy zult iny mis Woorwrocbte réden.

verlooren gaan. fcbien van acbteloosbeid befcbul In Cicero's times eloquence was To perish with hunger, Van bondigen.

on it's highest periode, Ten ger vergaan, sterven. Perhaps or not perhaps you must tyde van Cicero was de wel. The world must perith by fire, do it, Misschien of niet misschien Spreekendbeid ten boogsten top ge

De waereld moet door bet vuur gy moet bet doen. steegen.

vergaan. You are very troublesome with To the last period of his life, This army must perith by want all your perhaps, Gy zyt zeer Tot den laatsten stip zyns lee

of provisions, Dit léger moet lastig met al uw misschienen. vens toe.

by gebrëk van levensmiddelen verPERICARD, Het bartevlies, barteThe highest period of glory, Smelten. zakje.

De boogste top van eere.

Perithable, Vergangklyk. The pericardick, or pericardian To bring to a period, Tot een Perished, Vergaan verlooren gegaan. vein, De bart-ader.

einde brengen.

Many thips perithed in the last # PERICLITATION, In gevaar Periodical, Omloopend.

1torm, Daar vergingen, daar stelling

OCTA periodical discourse, Een réde bleven veel schépen in de laatste PERICRANY, Het booftbeenvlies, die wel afgedeeld is, of wel in förm. pannevlies. zyne leden staat.

He would rather chuse to perith PERIDOT,(a greenish fort of pre The periodical revolution of the than to break his word, | Hy

cious stone) Een zéker édel ge stars, De geregelde omloop der zou liever vergaan als zyn woerd steente van een greene kleur. fterren.

breeken. PERIGEE, (that point of the hea The ague is a periodical distem Perishing, Ondergaan, 't vergaan,

ven where in the earth or any per, De koorts is een geregelde vergaande.
other planet is nearelt to the ziekte, een ziekte die op vaste PERISTALTICK, als;
sun) Naaste stand van een planeet
tyden wéder komt.

The peristaltick (or quibbling) aan de Zon.

A periodical pamphlet, Een motion of the guts, Het gerosPERIL, Gevaar, perykel, rood. werkje dat tweemaal of eens in de mel der ingewanden.

PE

terug kom.

PERIT , (a small sort of weight permitted, Toelaaten, toegestaan.

van de verzengde of beete lesler than a grain ) Een zéker Providence has permitted our dis luchtstreek bebben tweemaal 's

gewigje kleinder als een grein. persion, De voorzienigbeid beeft jaars de Zon lynrecbt boven 't PERITONÆUM, (a membrane onze verstrooijing toegelaaten.

boofd. which clothes the whole ab. Is it perinitted to say such a thing? | # PERPEROUS, Onbescbaafd , domen) 't Buik vlies, vlies der Is het ge-oorlofd zulks te zeg. plomp, zöt, onervaaren. ingewanden.

gen?

Perperously, Onbefcbaafdelyk , plomto PERJURE one's self, Eenen Such a behaviour ought not to pelyk, dwaaslyk.

valschen eed doen , zynen eed be permitted, Zulk een gedrag | PERPESSION, Bittere lyding. breeken.

be boorde niet geduld te worden. + to PERPETRATE, Bedryven, Perjured, Meineedig.

Permitting, Toelaating, toelaa begaan, volbrengen. Perjurer, Een meineedige , iemand tende.

To perpetrate a crime, Een misdie een' valfcben eed gedaan, of PERMUTATION, Verwisseling , daad begaan, bedryven. zyn eed gebrooken beeft.

verruiling.

+ Perpetrated, Bedreeven, begaan, Perjury, Eedbreeking , meineedig. to PERMUTE, Verruilen , verwis volbragt. beid.

selen.

Perpetrating, Begeande, bedryvenPERIWIG, Paruik, zie Perwig. Permuter, Verruilder, verwisselaar.

de. PERIWINKLE, Maagdepalm, zie Permuting, Verruiling , verwilje- PERPETUAL, Altydduurend, gePerwinkel. ling.

duurig, geftadig to PERK up, Opkomen, sicb op A. Dit woord word alleen gebruikt A perpetual imprisonment, Een rechten.

voor het verruilen van de Stand eeuwigduurende gevangenis, voor He begins to perk up again, Hy plaatsen der Predikanten , zo als al zyn leeven. begint weer op te komen.

in Engeland dikwils gebeurt. The perpetual faith, Het eeuPerkt up again, Wéder opgekomen. PERNICIOUS, Scbadelyie , ver wigduurend , aanboudend, bestenPERL, Paerl, zie Pearl.

derflyk.

dig geloove. PERMANENT, Duurzaam, bestën A pernicious counsel, Een sobe. The perpetual motion, De eeu. dig, blyvende. delyke , snoode raad.

wigduurende beweeging. There's on earth no permanent A pernicious maxim, or doctrine, They erected a perpetual mo.

happiness, Daar is op aarde geen Een scbndelyke stokrégel, ver nuinent to the memory of Cebestendige gelukzaligbeid. derflyke leer.

far, Men richtede een eeuwige PERMEABŁE, Doorgangbaar. That is pernicious for one's he gedenkzuil op, ter gedachtenille TO PERMEATE, Doordringen , door

alth, Dit is fcbadelyk , nadeelig

van Cæsar, gaan.

voor iemands gezondbeid. Perpetually, Geduuriglyk, gestadig. Permeation, Doordringendheid door de This is a pernicious invention, lyk, altyd. openingen van bet licbaam.

Dit is een noode , een verderflyke They are perpetually scolding, PERISCIBLE, Doormengbaar. uitvinding

Zy zyn eeuwig aan 't kyven. PERMISSIBLE , Toelaatelyk, toe. Perniciously , Verderflyk, op een scha- to PERPETUATE, Vereeuwigen, stemmelyk, gedooglyk.

delyke
wyze.

eeuwig maaken. PERMISSION, Toelaating, verlof. PERNICITY, Ongemeene fnölbeid To perpetuate one's glory, one's By God's permission, Met de toe van beweeging in vogelen of name by heroick actions, Zylaatinge Gods; zo 't God belieft. beesten.

nen roem , zynen naam vereet. Permillive, Toelaatelyk. PERNOCTATION, Vernagting.

wigen door Heldendaaden. If the permissive providence of PERORATION, 't Besluit eener His works will perpetuate his naGod suffers any mischief to suc rédenvoeringe.

me , Zyne werken zullen zyn ceed, Als de toelaatende voor to PERPEND, Overweegen.

naain vereeuwigen. zienigbeid Gods dult dat eenige Perpended, Overwoogen, onder Perpetuated, Vereeuwigd. boosbeid Raagt.

zogt.

Perpetuation, Vereeuwiging. # PERMISTION Doormenging , PERPENDER, (or perpend stone) Perpetuity, Altyduluurendbeid, gePERMIXTION, } inmenging. Een steen die juist de dikte van duurigbeid. to PERMIT, Toelaaten, toestaan, een muur befaat.

The perpetuity of faith, De eeugedoogen.

Perpender, Overweeger, onder. wigduureudbeid, aanboudende geIf you will permit me (or give zoeker.

duurzaambeid van bet geloof. me leave ) to go my self, 20 PERPENDICLE, Een paslood. GO PERPLEX, Raadeloos maaken, sy my wilt toelaaten, van zelf Perpendicular, Recbtstandig , loot kwellen, bedremmelen, beteutete gaan. recbt.

ren, ontstellen, verwarren, I'll come and see you when A perpendicular line, Een recbt bysteren. my health perinits, Ik zal it standige lyn.

To perplex (or confound) a bu. komen zien als bet myne gezond- Perpendicularly, Recht op en neer.

finess, Een zaak belëmmeren, in beid tociaat. Those of the torrid zone , have

de war smyten, verbinderen. Permit me (or give me leave) to the sun, twice a year perpen

To perplex one, Iemand ontstelyou, Vergunmy u te zeggen. dicularly on their heads , Die len, verlegen maaken. Ccc c 3

Per,

ver

Perplexed, Raadeloos, versteld, be Nero has been the greatest perfe He is a very fine perfon, Het &

angt, bedremmeld, heteuterd, cutor of the first Christians, een zeer fraai persoon. verward, verbysterd.

Nero is de grootste vervolger der I am extremely pleased with his A perplexed mind, Een beangst eerste Coristenen geweest.

person, Ik beb een ongemeen begemoed.

PERSEVERANCE, Volbarding , haagen in zyn persoon. A perplexed business, Een ver volstandigblyving.

To have respect to persons, De warde zaak.

Perseverance in labour, Volbar. persoon aanzien. He was so much perplexed that ding in 't werk, in den arbeid. God is no respecter of persons, he could not utter a word , Hy Perseverance in prayers,

in faith,

God ziet de persoon des menfcben was 20 verstäld, zo verbaast dat Volbarding , ftantvastigheid in

niet aan. by geen woord kon uiten. den gebede , in 't geloove.

To appear in perfon , In persoon A perplexed stile, Een duistere, Perseverant, Volbardend , vodítar:dig. verschynen, verwarde styl.

Perseverant in good works, Vols Person, (a term used in diviniPerplexedly, Verwardelyk.

standig in goede werken,

ty) Persoon, zelfstandig beid. Perplexity, Raadeloos beid, beangst- to PERSEVERE, Volbarden , vol We worthip three persons in the beid, ontstöltenis, verwardbeid. standig blyven.

blessed Trinity, Wy canbidden He found himself in a strange To persevere in one's design, drie persoonen in de Goddelyke

perplexity, Hy vond zich in een Standvastig by zyn voorneemen Drie-éénbeid. grooten angst , in een geweldige blyven.

The persons of a verb, De perverlégenbeid.

Perseverud, Volbard, volstandig ge. Soonen van een werkwoord. PERPOTATION, Sinoor dron bleeven.

Personable , Van een goede gedaante, kenscbap.

Persevering, Volbarding , -vol + Personable, (enabled to mainPERQUISITE, Een verkreegen ei bardende.

tain plea in court, or to take gendom, bet geen men door zyne Perseveringly, Volstandiglyk.

any thing granted, or given) vlyt verkreegen of voor zyn gëld to PERSIST, Aanbouden , volbar. Die vrybeid of recbt beeft om te gekogt, en niet door erffenille den, byblyven.

pleiten, of iets dat vergunt of gevan zyne

ouders ontvangen I persist by my resolution , Ik blyf geeven word te ontvangen. beeft.

by myn voorneemen.

Personage, Personaadje. A man's perquisite, Al bet geene To perfitt in the rebcllion, In den She was a comely personage, iemand door naarstigbeid gewon opstand volbarden.

Zy was een bevallig urourosper. nen heeft.

The witneffes persisted in their persoon. Perquisites, Buitenwinst , buiten. first deposition, De getuigen The greatest personages of anti

karsjes, welke men by -geval bleeven volstandig by bun eerste quity, De grootste marinen der of buiten zyn gewoonlyke winst verklaaring.

oud beid. of loon verkrygt; geldboeten Persistance, Aanbouding, volbar He is a fool, a ridiculous perdie iemand toevallen. ding.

fonage, 't Is een gek, een bePERQUISITION, Een Naauwkeu A headstrong persistance, Een lacbelyk menscb.

rige onderzoeking, navorscbing. hardnekkige gezëtbeid, onver. A personage in a play, (he or PERQUISITOR, (a fearcher) Een settelykbeid.

the that acts a part) Perforagie, onderzoeker. Perfitting, Aanboudende, byblyven

vertoonder, Speelder of Jpeeiter PERRUQUE, or peruke, Paruik, de.

die een rol in een toneelstuk verzie Perwig. PERSON, Een persoon.

beelut, sertoont, speelt. PERRY, Peer rank.

A certain person, Een gemeen of Personal , 't Geene den persoon be. PERSE, Hémelsblaauw.

ampteloos persoon.

treft, perfoonlyk, in eigen loofto PERSECUTE, Vervolgen, lastig A person of quality, Een persoon de. vallen.

van aanzien, een inan van staat. Personal goods or estate , Roe'T is a shame to fee Christians per. A publick person , Een openbaar rende goederen die iemand toesecute one another, Het is perfoo?, een amptenaar.

bebooren. fcbande te zien dat Coristenen The magistrate represents the

Perfonal appearance, Persoonelyke malkander onderdrukken.

King's perfon, De magistraat verschyning. Persecuted, Vervolgd.

verbeeldt , vertoont de persoon des He has a good personal valour, Persecucion, Vervolging.

Konings.

Hy beeft een natuurlyke klockThe perfecutions of the Christi The King's person is sacred , De moedig

beid. ans were very violent under persoon des Konings is gebei A personal merit, Een persoonlyke the Cæsars, Cor Emperors) Ne. ligd.

verdienste. ro, Decius and Diocletian, De A person of great mcrits, Een All faults are personal, Alle fora vervolgingen tegen de Curi lenen persoon van

groote verdien

ten, misdaaden zyn persoonwyk, waren zcer geweldig onder de steit.

raaken alleen die ze begaat. Keizers Nero, Decius en Dio. I'll make you speak with that +A personal adjourdient, Perfocleciaan.

person, Ik sal. t die persoon neele cicatie, dagvaarding om in Perfecutor, Een verurger

doen spreeken.

persoon te verfcbynen.

Per.

Personal tithes, Tienden van zo In perspective, In 't verscbiet. I am fully persuaded that it is so,

danige winst welke iemand door A piece of perspetive, Een af. Ik geloof vastelyk dat bet 30 is. syn eigen arbeid verkrygt, 't zy beelding in 't verscbiet.

He is hard to be persuaded , Men door koopmanfcbap of eenig band A perspective, (or Landthip) Een kan ben zwaarlyk overtuigen. werk. Landfcbap.

I cannot, I am not to be perPERSONALITY, (personal reflec- Perspective, Cor prospect ) Een suaded of it, Ik kan 'er my niet tion) Personeele beleediging, uitzigt.

van laaten overreeden, ik kan bet scberpe aanmerking.

Out of this window you have a onmogelyk gelooven. You may jest as much as you plea very fine perspective, Uit dit Men are easily persuaded of what se, but be careful against per venster bebt gy een zeer fraai they defire, De menfcben zyn sonality, Gy moogt kortswylen gezigt.

ligt te overtuigen van, gelooven zo veel als u bebaagt , maar A good painter must understand ligt bet geen zy grarne bebben. draag zorg voor persoonleele aan perspective, Een goed johilder He was eafily persuaded to it, merkingen.

moet de standuerbeelding wel Hy liet 'er zich gemaklyk toe An action in the personality, verstaan.

overhaalen. (which is brought against the There are very fine perspectives I fould question it, were I not right person) Een persooneele (or prospects) at the end of well persuaded of the love you * Actie.

every walk in the garden , Daar have for me, Als ik niet wel Personality, (in divinity, that zyiz jcboongezigten in 't ver verzekerd was van de liefde die which constitutes the persons Sobiet aan 't end van ieder laan gy voor my bebt, 200 ik 'er aan in the godhead) Persoonlykbeid, van den tuin.

twyffelen. zelfstandige bestaanlykbeid. A perspective glais, Een verre Persuader, Een overtreeder, overtui* Human understanding cannot con kyker.

ger, oversteramer, ceive any difference between PERSPICACITY, Een Sebrander Persuading, Overréling, overredenthe personality, and the effen. doorzigt, sneedig begrip.

de. ce of the three persons of the Perspicatious, Doorzigtig jcbrander, Persuasibly, Op een overtuigende most holy Trinity, Het enen snel van begrip.

wyze. sebelyk verstand kan geen bet min. PERSPICIENCE, Volmaakte ken- Persualion, Overreeding, overtuia jte onderscbeid bevatten t14[schen nis.

ging, overstemming, aanrande zelfstandige bestaanlykbeid en PERSPICUITY, Klaarbeid, duide ding, wysmaaking, als méde bet weezen der drie persoonen in lykbeid.

gevoelen, gezindbeid. de allerbeiligste Drie-eenbeid. Perspicuous, Klaar, duidelyk. Persuasion dwells upon his lips, Personally, Perjoonlyk , in eigen Perspicuously, Klaarlyk.

De overreding buisvest op zyperfoon.

PERSPIRABLE, Doorwaaibaar , ne lippen. He has offended him personally, daar de wind of togt door pas.

The aim of the eloquence is perHy beeft bem in zyn persoon be leeren kan.

suasion, Het doelwit der wela ledigd.

Perspiration. Doorademing , doorblaa Spreekendbeid is overreeding. I was desirous of being convin zing , doorwaaijing.

I did it in persuasion that you ced personally of a fact, of to PERSPIRE, Doorblaazen, door would approve it, Ik beb bet which there is no instance in waaijen.

gedaan in 't vaft vertrouwen dat nature ; Ik was begeerig per- to Perspire, Uitwaalfemen, uitdam gy bet zoud goedkeuren. fooniyk overtuigd te worden van pen door de zweetgaten.

He is not of the saine persuaeen gebeurtenis waar van geen to PERSTRINGE , Doorstryken ,

fion with me, Hy is niet van voorbeeld in de natuur is.

een streek in 't voorbygaan gee. myn gevoelen, van myn gezind to PERSONATE, Iemands persoon ve'n, Ivift aanbinden.

beid, Godsdienst. verbeelden.

PERSUADABLE, Overreedbaar, These of the Lutherian persinai Saunders personates the Irish man, verbiddetya, bekwaam on te over

lion, Die van de Lutbersebe geand the clown admirably well, reeden of overtuigen.

zindbeid, van de Lutberjčbe GodsSaunders Speelt uitmuntend voor to PERSUADE, Overreeden, over dienst. een Iersch man en onnozele boer. jtemmen, overtuigen , aanraaden, Persua live,

Overtuigend, overreePersonatéd, Iemands persoon ver wysmaaken, dietsmarken. Persuasory, 3 dend, overstemmend. 'beeld. Exunples are inore able to per

Cicero was an eloquent and perto PERSONIFY,

Persoons suade than words, Voorbeelden }

suasive orator , Cicero was to PERSONALIZE, verbeeldin zyn bekwaamer om te overreeder een welspreekend en overtuigend gen maaken, onbezielde of wee. als woorden.

redenaar. zenlooze dingen , als persoonen It requires a good deal of trou. That is indeed a persuasive rea invoeren, of bescbryven.

ble to persuade him, Het is fon, Dat is inderdaad een overPERSPECTIVE, De doorzigtkun moeijelyk bem te overreeden. tuigende reden. de.

Persua led , Overreed , oversteind , # PERSULTATION, Vrolyke bupA perspective, Een verschiet , overtuigd, aangeraaden , wysge. peling , springing, gelyk bet vee doorzigt. maakt.

in de weider doet.

PERT,

}

PERT, Wakker, leevendig. to PERVADE,Doorgaan, doordrin. PERWINKLE, Maagdepalm, Pert, (or talkative) Snap-achtig, gen.

Perwinkle, (a sea snail) Een praatziek.

PERVERSE, Verkeerd, dwars , ver zee-flak. Pert, (or faucy) Onbeschaafd , draaid, korzel, eigenzinnig.

PES. te vrypoftig. Perversely, Verkeerdelijk.

PESAGE, Waaggeld. to PERTAIN, Bebooren, aangaan, Perverseness, Verkeerdbeid, verbetreffen, beter to Appertain.

I paid the pesage of ten casks of draaidbeid, eigenzin

sugar, Ik beb bet waaggeld bePertaining , Beboorende , betreffen- Perversity, nigheid. de.

taald van tien vaten suiker.

The perversity of mankind, De PESANT, Een landman, boer, zie # PERTEREBRATION, Doorboo verkeerdbeid der menfcben, van

Peasant. ring , met een boor.

bet menfcbdom.

PESSARY, Een Vrouwen-setpil. PERTINACY, Hardnekkigbeid, bal. Perversion, Omkeering , verdraai- PEST, PEj, verdörf. sterrigbeid. jing.

He is a pest of mankind , Hy Pertinacious, Hardnekkig, balster. to PERVERT, Oinkeeren , verdraai

is een pëft des menscbelyken gee rig.

jen, verleiden.
To pervert the order of things, Pert-house, Een pëjtbuis.

placbts.
Pertinaciously, Hardnekkiglyk, bal-
sterriglyk.

De order der dingen bet onderste to PESTER , Moeijelyk vallen, oderPERTINENCE, (fitness, or suita. boven keeren.

last aandoen, quellen. bleness ) Welvoeglykbeid, ge-To pervert the youth, De jeugd

The pirates pester (or infeft) our schiktheid, betaamelykbeid. bederven , verleiden, op den dool

coast, De zee-roovers maaken PERTINENT, Beboorlyk, gevoeg.

weg bålpen. lyk. To pervert instead of amend, Be Pestered, Moeijelyk gevallen, gr

onze kust onveilig. A pertinent excuse, Een gevoeg derven, erger maaken in plaats

quëld. lyke verscbooning.

van te verbeteren. This is pertinent to my purpo. Perverted, Verdraaid, omgezët , ver Pestering, Overlasting , quélling,

Pesterer, Een quéller , moeijelykaard. se, Dit is dienstig tot myn oog. leid.

quellende. mērk. Perverter , Een verleider, verdraai.

Pesterable wares,

Grove Pertinently, Bekwaamlyk, wel van jer.

waaren,

waaren die laftig zyn en veel pas, ter zaake.

He is the perverter of many a He speaks pertinently of all things,

hopefull youth, Hy is de der PESTIFEROUS, Pēstueroorzaakend,

plaats beslaan. Hy Spreekt met oordeel , met ken leider, de verderver van ménig

verdörflyk. nis, van alle dingen.

een jongeling van goede boop. It is pertinently related, Het is PERVERTIBLE, 't Geene verdraaid PESTILENCE, Pestziekte , pēji.

A pestilent fever, Een bluscbo zeer naauwkeurig verbaald. kan worden, ligt te verleiden.

koorts. PERTINGENT, Raakende, beboo. Perverting, Verdraaijing , verleiding,

verdraaijende.

Pestilent, rende.

Pëftig , pestachtig, bePERTNESS, Wakkerbeid, vrypof- PERVICACIOUS, Hardnekkig, Pestilently, 'Op een pestige wyse.

Pestilential, smettelyk. tigbeid.

balssterrig.

A smell pestilently noisom, Eco PERTINGENCY, (a reaching to) PERVICACY, Hardnekkigbeid. Aandoening. PERVIOUS, Doorgangklyk.

vergiftige stank.

PESTLE, Een stamper. The pertingency of the object to 'T is hardly pervious, 't Is be

To beat with a pestle, Met eer? the sensitive organ ,

zwaarlyk om 'er door te gaan. doening, aanraaking van een voor- PERUSAL, Leezing, overleezing , pestle of pork, 't Hieltje con

stamper stooten. werp aan de werktuigen des ge doorleesing. voels. The perusal of a book, Het door

een bam of schonk. to PERTURB, or PERTURBA leezen van een boek.

PET. TE, Verstooren, ontroeren, be After your perusal of it, Na dat PET, Misnoegen , verstoordbeid. roeren.

gy het uitgeleezen bebt.

To take pet at a thing, Een mis. To perturbate an assembly, Eene to PERUSE, Doorlezen, doorbla noegen tegen iets opvatten, ververgadering verstooren.

deren, doorloopen.

stoord worden. Perturbated, Verstoord, ontrust, be- Perused, Doorleezen, doorbladerd, He is in a great pet, Hy is zeer

door loopen.

verstoord. Perturbation, Ontroering , beroering, I have perused his book, Ik beb To go away in a pet, Misnoegs verstoaring. zyn boek doorloopen.

weggaan. PERTURBATOR, Een verstoorder, PERUSER , Doorleezer , die een boek PETACH, Een klein sebip, sie Patach. beroerder.

uit leest.

PETARD, Een stormstuk, poortbree. A perturbator of the common PERUVIAN Bark, Kina, Kina.

ker, muurbreeker, klapper , pepeace, Een verstoorder van de PERWIG, Een pruik, perruik.

card. algemeene rust. To wear a perwig, Een pruik

To faften the petard against a gaPERTURBATRIX, Verstoorster, draagen.

te, Een breeker tegen een poort beroerster. A perwig-maker , Een pruikemaker. gebruiken.

TO

}

De aali

roerd.

« FöregåendeFortsätt »