Sidor som bilder
PDF
ePub

re 114.

BIND-WEED,Winde, wrange, (zé a Bird's-nest, Een vogels nest.

BIT. ker kruid.)

Bird-nest, wild carrot, Wilde wor- BIT, Gebeeten, (van to Bite.) + BINN, een Broodbak, bauerbak , tels, vogel-nest, (zeker kruid.) I bit, Ik beet. trog. Bird-feller, een Vogel verkooper.

BIT, een Beet , stuk, brokje.
BIO.
Birding, Vogel-vangst.

Never a bit, Niet een beet, niet BIOGRAPHER, een Lévensbescbry To go a birding, Uit vogelvan

een zier. oer.

gen gaan.

A bit of bread, Een beete broods, BIOGRAPHY, Het schryven van a Birding-net, een Voogelaars net. een stukje brood.

bet leven van voornaame persoa a Birding piece, een Vogel-roer. A tit-bit, Een lekker beetje. nen.

BIRGANDER, Een soort van wilde Adam's bit, (the protuberance BIP. gans.

of the throat in fome people) BIPARTITE, In tween gedeeld. BIRLET 1 , for a woman,

Een Vrou Adam's brok aan de keel van somBIPARTITION, De verdeeling in we bulsel.

mige menschen. twee deelen.

BIRT, Een soort van een Tarbot, Griet. By bits, By beetjes , teffens , stuksBIPATENT, Aan beiden zyden open- BIRTH, Geboorte , dragt.

wys. leggende. This gave birth to that motion, a Bit and

away, Ter vlugt, met BIPEDAL, Twee voeten lang , wyd, Hier uit ontstond die voorslag. der baaft, met een snap en voort. enz.

Two at a birth , Twee t'eener A little bit, Een beetje. BIPEDALITY, De langte van twee dragt.

All to bits, In stukken gebrokers. voeten.

A new birth, Een nieuwe geboor- Bit by bit, By stukken en brokken, BIPEDANEOUS, Twee voeten diep, te, wedergeboorte.

bet eene stuk voor en bet andeof bol onder de grond.

An untimely birth, Een misdragt, BIPINELLA,Steenbreek of Pimpernel. ontydige geboorte.

The BIT of a bridle, 't Gebit van BIPLICITY, Tweevoudigbeid. *Birth is much, but breeding is een toom. BIR. more, De opvoeding overtreft

To draw bit, Ontbreidelen. BIRCH-tree, een Berke-boom.

de geboorte.

Without drawing bit, Zonder te Birch, Berken rys.

A strange unnatural birth, Een onttoomen, zonder den toom uit Birchen, Berken.

monster, een gedrocht ter wae

den bek te neemen. a Birchen-broom, Een berken .

reld brengen.

to Bit a horse , Een paerd bet gebit in zem.

The after-birth, De Nageboorte. den mond doen. BIRD, Een vogel.

a Birth, Een bekwaame plaats , om + To bite on the bit, (in a figu2 Bird of game, een fagtvogel. een Scbip te vertuijen.

rative sense) Op zyn bit kaar* A bird in the hand is worth Birth-day, Geboorte-dag, verjaardag. wen, zyn bartzeer verkroppen, two in the bush , Béter één vo- Birth place, Geboorte-plaats.

zyn ongenoegen verbergen. gel in de band dan tien in de Birth-right, Geboorte-recbt.

| He has bit of the bridle, * Hy lucbt.

BIS.

beeft bet juk afgeworpen, big 1* He kills two birds with one BISHOP, een Bisschop, Opziener. beeft veel doorgestaan.

stone , Hy laat twee vliegen Arch-bishop, een Aarts-bisschop. BITCH, een Teef.
met één klap.

The Bishops at chess, De Reads A proud bith, į Een sitfige 1 * Birds of a feather flock toge beeren in het schaak Spel.

# A falt bitch Teef. ther, Vogels van eenerly veêren Bishop's-wort, Zeker kruid.

a Bitch fox, 't Wyfje van een vos. cliegen te faamen; gelyk by gelyk. Bishoping, Bisschop-maaking , beves

The limning of a bitch, 't Besprin** You bring up a bird to pick tiging.

gen eener teeve. out your eyes, Gy kweekt eene Bishoprick, een Bisdom.

Bitch, (an abusive word to women) slang op in uwen boezem. to BISECT, In twe stukken fny

Teef, Hoer, Slons.
There is no catching old Birds BISSECT, den.

BITE, een Beet , bap. with straw, * Men kan geen oude BISECTION, Eene snyding in twee Bite, (bight) een Bogt. rot in de val krygen.

deelen.

#4 Bite (or Trap) Strik, Val, kuil, list. * To hit the bird in the eye, Den BISK, or Bisque, Subst. Een voe to BITE, Byten, knaagen, snerpen, Spyker op 't boofd saan.

dende potasie.

steeken, voor de gek bouden. A Newgate-bird , Een galgvo- BISK, Vyftien vooruit in de Kaatsbaan.

To bite off, Afbyten. gel, galgbrok, zie onder New- BISKET, or Bisquet , Bifcbuit + If you cannot bite, never shew tweebak.

your Teeth , Laat nooit uw tanAn unlucky bird , Een oolyke Sea-bisket, Scbeeps-bifcbuit.

den zien als gy niet byten kunt.bengel.

BISMUTE, Subst. (or tin-glass, | To bite (or cheat,) Iemand scherp a Bird-cage, Een vogelkouw.

metal used in making of Pew bejégenen, als ook, iemand bea Bird-call, Een vogel-fluit.

tér) Een soort van metaal daar driegen , mitsgaders, in zyn a Bird-keeper, Een vogelbouder.

men Tin mede maakt.

woorden vangen. Birder, Een vogelvanger, BISEXTILE , Een Schrikkel-jaar , | Biter, een Byter, Spotter. Bird-cacher, vogelaar.

als méde den négen-en-twintig: Biting, Gebyt, 't byten , bitsbeid; Bird-lime, Vogel-lym.

Iten van Sprokkelmaand.

bytende, bytachtig , bits. I. DEEL.

H

Bitingly,

[ocr errors]

gate.

}

lip.

ren.

*

zeggen is,

aan.

mer van een mes.

weer.

Bitingly, Bitfelyk.
Blabbed, Gesnaterd.

buis des Parlements, [voerende He taunts him bitingly, Hy be- Blabber-lipp'd, Een bang-lip, groot een zwarte roede. ] jégent bem zeer bits.

BLACK SMITH, een yfer-smit. BITS, Subst. (a sea terin, for two BLACK, Zwart.

Black-wheat, Zwart koorn , of boeksquare pieces of Timber to bela. A black deed, Een gruuwzaame weit. ge the Cables) Beeting, of daad.

to BLACKEN, Zwarten, zwart madBeeting balken om de Kabels aan A black day, Een rampzalige dag, ken, zwart worden, scbenden, vast te maaken, of, volgens het The black letter, De duit sebe betigten, lasteren. Scheepswoord, aan vast te for druk-letter.

+ He endeavours to blacken me, Black-mouthed, Zwart van mond.

where ever he comes , Ну BITTAKLE, De Kompas-lande op de * You cannot say black is his eye, zoekt my overal daar by komt stuurplecht.

't Is een persoon daar niet op te zwart te maaken, baatelyk af te BITTEN, Gebeeten.

schilderen. a Hard-bitten dog, Een Dog of Hond Black is thy day! Wee u!

It begins to blacken , Het begint die styf van bek is.

To put on black , Zicb in 't zwart zwart te worden. BITTER, Bitter.

kleeden.

Blackened, Gezwart. Wormwood is bitter, Alfem is Black will take no other bue, Blacking, Zwartfel. bitter.

Zwart neemt geen andere koleur Blackening, Zwarting, zwartfeling; Bitter words, Bittere , bitse, of

zwartende. vinnige woorden

Black and blew , Bont en blaauw. Blackish, Zavartachtig , bruin. Bitter , (or sharp) Wreed , grouw + A black Monday , Een Justitie BLACKNESS, Zwartbeid. zaam.

dag, of dag van te recbt-stelling BLADDER, een Blaas. Bitter, (biting or sharp) Zuur, der Misdaadigers, 't geen in Lon

The Gaul-bladder, De gal-blaas. stuurs, stékelig , bits, schimp. den, meest op een Maandag ge- BLADE, Een lemmer, kling. Voorbeelden. scbiedt.

The blade of a knife, Het lemBitter weather , Slecht, ruuw Black-book, (in the Exchequer)

Registerboek van de 's Lands The blade of a sword, De kling A, bitter woman to her husband, Schatkist, het zwarte boek ge van een degen. Een kwaad-aardige Vrouw voor naamd, om dat bet in een zwar

The shoulder-blade, Het scboubaar Man. te band gebonden is.

derblad. A bitter quarrel, Een boog-gaand To have a thing under black The breast-blade, Het borst-been. krakeel.

and white , Iets in gescbrift

The blade of an oar, Het blad, Bitter-vetch, Wolfs-veest, Bovist, bebben.

(of breede end) van een riem. zéker kruid. Cole-black, Kool-zwart.

0 Blade, Het blad, loof, [van een Bitter-worth, Gentiaan wortel. (1) Black-buried, Ter belle gevaren. gewas.] Bitter cold, Gestrenge, of felle The black art, De zwarte konst. A pair of blades, (or Yarn. koude. t' Black-book, (where one sets

windles), Een Haspel. To bitter the Cable, (Een down those he designs for ven- a BLADE, Een Fonker, wittebroods Scheepswoord) De Kabel aan geance) Wraak-boek, (daar men

kind. forren.

de naamen in aantékent van de A cunning blade, Een doortrapte Bitterly, Bitterlyk.

geenen, aan wien men zich wil gast. Bitterness, Bitterbeid.

wreeken.)

t+X Notable young blade , Een Bitter-sweet, Bitter-zoet.

A black-gard, Een guit, fielt, vrolyke kwant. a BITTOUR, BITTERN, een Bu deugniet, kanalje : Fan rap en t 1 An old blade, Een oude vos. toor, (zékere vogel.) zyn maat. Dit is een gewoon

A fine blade, Een fraai For BITUMEN, Fooden-lym.

scheldwoord van het gespuis

geling. Bituminous, Fooden-lymacbtig , xwa in Londen.

HTÅ stout blade, Een dappere knaap. velachtig , Bitumineus, Black-berry, Wilde Bramboizen ,

Hi A lusty blade, Een gezonde broe-
BIV.
Braamen.

der, een luftige gast, een dikpens. ? Met twee klep- Black-bird, Een Maerle, merel. to Blade it, Den Jonker speelen. BIVALVE, і рет voorzien , Black-fryers, Dominikaaner Monni- BLADED, In bladen opgescbooten , gelyk visschen die ken.

als koorn. BIVALVULAR, twee Schelpen, en Black-lead, Potloot.

BLAIN, Een zweer of bloedvin. peulen, of boonen BLACK-MOOR, or Blackamore, BLAKES, Koedrek gedroogt tot brand. j 'die twee fcbillen een Moriaan, Zwart.

stof. · bebben.

* To wash a Blackamore , Den BLAMABLE, Schuldig , bescbuldigBLA. Moriaan sebuuren.

baar, berispelyk. BLAB, Een snapper, langtong, Black-moor woman, cene Zwar- Blamableness, Schuldigbeid. A common blab, Een babbekak. tin.

BLAME, Schuld, fout, misdaad. to BLAB out, Uitlabben, snabben , The Usher of the BLACK-ROD, Let me bear the blame, Laat my frateren. deurwaarder van 't Hooger de fcbuld bebben.

But

[ocr errors]

Zoen.

But do not afterwards lay the men boven fcbryven kan wat mens | Blazed abroad, Ruchtbaar gemaakt, blame on me, Maar geef my wil.

uitgeblaazen. daar naa de scbuld niet. At A blanc (or bad) come-off, Er- a Blazing abroad, Een ruchtbaarThe blame is on his side, De fout gens flecht afkomen.

maaking, uitroeping: is aan zyn kant.

A blank, (an ancient coin) Een a BLAZING STAR, Een Komeet Blame-worthy, Befcbuldigens waar blank, een oude munt, van zes Staartstar. dig.

duiten.

BLAZON, Wapenschild konst , Blato BLÅME, Besebuldigen, wyten, A blank, Een goud of zilver berispen, laaken.

plaatje , om gestempeld te wor to BLAZON, Een wapenschild net I cannot blame him for it, Ik den.

afmaalen. en kan 'er bem niet over, beschul- BLANK-CRESSES, Steenraket, [zé- Blazoned , Net geschakeerd in een digen. ker kruid.)

wapenscbild. His conduct is to blame, Op zyn Blankith, Blankachtig.

BLE. gedrag valt iets te zeggen. BLANKET, Een deken, Sprei;

to BLEACH, Bleeken. Blamed, Besebuldigd, gelaakt.

een wolle luijer.

Bleached, Gebleekt.
I am not to be blamed for it, Blanket, Witte lap, die de Druk- Bleacher, een Bleeker.

Men moet bet my niet wyten. kers tusscben de bom en de tim Bleaching, Bleeking; ~ bleekende. BLAMELESS, Onsibuldig, sebuld paan leggen.

A bleaching place, Een bleekveld, ory, onopspraaklyk , mbesprooken. to BLARE, Loeijen, bulken, weg.

een bleek. Blamelessly, Onfcbuldiglyk, buiten melten.

BLEAK, Bleek , besturven, doodver. opspraak.

to BLASPHEME, Lasteren, gods wig; koud, guur. Blamer , Een befcbuldiger, wyter. lasterlyk spreeken.

To grow bleak, Bleek worden, Blaming, Bescbuldiging, berisping ; Blafphemed, Gelasterd.

befteruen, van verw verschieten. befcbuldigende, laakende. Blaspheiner, een Godslasteraar., She looks very bleak, Zy ziet 'er to BLANCH, Wit maaken, Blee- Blasphemous, Lafterlyk , Gods beel bleek uit. ken.

Blafphematory, lasterlyk. A bleak wind, Een guure wind. To blanch almonds, Amandelen Blasphemously, Godslasterlyk.

The wind began to blow very pellen. BLASPHEMY, Godslastering.

bleak , De wind begon zeer guur To blanch , (or Palliate) Bedek- BLAST, Geblaas, wind, gesuis ; te waaijen. ken, bekleeden, bewimpelen.

een verzengende lucbt. a BLEAK, een Blei. They blanched however their a Blast of wind, een Ruk-wind. Bleakly, Bleekacbtig. answer in handsome words , Zy A contagious blast, Een besmette-Bleakness, Bleekbeid. bewimpelden bun antwoord echter Lyke lucht of damp.

to BLEAR the fight, Het gezigt met schoone woorden.

A blast has spoiled the corn, Het verduisteren. A blancher of wax, Een wafcb koorn is op 't veld verzengd. Blearedness, Dragt der oogen. bleeker.

Blaft-ointment, Brand-zalf tó BLEAT, Blaeten. Blanched, Wit gemaakt, gepeld. to BLAST, Doen verstuiven, weg. Bleating, Geblaet ; blaetende. Blanching , Witmaaking, witmaa blaazen, verzengen, door 't weer a BLEB, Een blaar, een gezwel, kende. besc baadigen.

ook een waterbel. BLANDILOQUENCE,, Schoon

To blast (with lightning , ] Door BLED, Gebloed.
Spreeking, den bliksem treffen.

I bled, Ik bloede.
BLANDILOQUY, uleijing To blast one's reputation, le-

I bled about two ounces of blood, to BLANDISH, Vleijen, streelen. mands goeder naam bezwal My wierden ontrent twee oncen Blandisher, Een vleijer smeerseboen.

ken.

bloeds afgetapt. Blandishing, Vleijing , vlei- Blasted, Verstoven, verbrand van betCO BLEED, Bloeden. jende

weer.

To bleed at the nose, Uit de neus Blandishment, Veijery, geulei. Blasting, Wegblaasing, verzenging

bloeden. BLANE, zie Blain.

door 't weer, befcbaadiging door To bleed one, Iemand bloed af. BLANK, Wit, blank, bleek.

den bliksem,

tappen, laaten. Blank (out of countenance,) Be-()BLATANT, Kakelend, fraterend, Bleeding, Bloeding , bloedlaating ; deesd, bekaaid. keffende.

bloedende. Point blank, Gansbelyk , t'eene. BLATÉRATION, Gesnater. To stop the bleeding, Het bloe

maal, regt voor de vuist. BLAY, een Blei, [zékere visch.) den stelpen. Point blank againit, Regelrecht BLAZE, Een vlom, vleug , opflik- | The corn bleeds well, Het koren daar tégen. kering.

lévert in 't dorschen veel uit. Blank verfes, Rymelooze vaerzen. to BLAZE , Opflikkeren ; - uit- My heart bleeds tears for it, a Elank. Een papier in blank.

scballen.

+ Myn bart breekt 'er van. A blank in a Lott'ry, Een niet The fire blazed up, Het vuur flik f Our Lords and Nobles were made ia de Lotery.

to bleed , in wanton sport, for A blank-bond, Een schoon zégel to Blaze abroad, Ruchtbaar maa

treason committed against his dat onder aan getékend is daar ken, uittrompetten,

mock Majetty, Onze Edelen en H 2

Hee

[ocr errors]

kerde .

blind matt

wen.

[ocr errors]

oogen ver

pen is.

geeven.

Heeren, wierden met een vrolyk Wat wind beeft u bier na toe- Blind-man’s-buff, Het spel van blinbart vermoord, over boog verraad, gedreven.

demannetje. bedréven tegens zyne Spot Majes Black and blew, Bont en blaauw. to BLIND, Verblinden,

teit, of onwettige Koning. a Blew-dyar, een Blaauw-verwer. ken. + A bleeding (or dangerous) con to BLEW, Blaauwen, blaauw ver + To blind one Iemand zand dition, Een gevaarlyke staat.

in de oogen werpen, iemand misBLEMISH, Een vlek, Smet, klad; Blewith, Blaauwachtig.

Leiden. scbandulek

BLI.

Blinded, Blind gemaakt, verblind. a Blemish of credit, Een eerroo- BLIGHT, Een verzengende wind of Blindfold, Blindelings. ving, naamscbending.

lucbt.

to BLINDFOLD De + He is the blemish of our age, Blighted, Verzengd , verbrand, ver blinden, blindhokken, blinddoeHy is de scbandulek van onze minderd.

ken. Eeuw. BLIND, Blind.

Blindfolded, Geblindbokt, geblindBlemishes, Merken of tékens Blind of one eye, Blind aan 't

doekt. waar aan de Jaagers konnen

eene oog.

Blindly, Blindelyk. zien waar 't Wild been geloo- A blind writing, Een schrift Blindness, Blindbeid, verblindbeid.

waar van de letteren door de týd to BLINK, Gluuren , pinkoogen, to BLEMISH, Besmetten, bevlek onzicbtbaar geworden zyn.

gluur oogen. ken, fcbenden.

* As blind as a beetle, Zo blind Blinkard, } Een gluuroog , pinkBlemished, Bevlekt, besmet.

Blemished in reputation , Ge * A blind man may perchance Blinking candles, Kaarzen die duisScbandvlekt, geschonden.

hit the mark, Een blinde speelt ter branden, die een schémerlicht BLENCH, als:

nog wel eens raak, en mal mensch To hold land in blench, Land Spreekt nog wel eens een wys Blinks, Takken door de Jaagers in gebruiken zonder iets anders dan woord.

de boljchen gestrooid, om't recheen vereering van 't een of 't an *Who so blind as they that will te pad weer te vinden, of 't wild der daar voor aan den Heer te not see, Wie is zo blind als zy op te speuren. geeven.

die niet willen zien?

BLISS, Gelukzaligheid. (t) to BLEND, Mengen.

When the devil is blind, *St. Blisful, Gelukzalig. to BLESS, Zégenen, gelukkig mag Futmus , als de Kalveren op 't Blisfulness, Een gelukzalige fast, ken, looven.

Ys dansen, dat is te zeggen, gelukzaligbeid. To bless God, God looven.

nooit.

to BLISSOM, Bespringen , gelyk Do but bless me with the story A blind pretence, Een valfcb een ram eene ooy. of it, Ik bid u doet my bet pleizier voorwendsel.

BLISTER, Een blaar. van 't geval te verbaalen.

A blind way, Een onbekende weg. to BLISTER, Een blaar trekken, To bless one's self at a thing, The blind gut, De blinde darm. een spaansche vlieg zetten.

Zicb zelfs ergens op vergasten. Blind-nettle, Doove metel, een Blistered, Een blaar getrokken , geTo bless one's self in a thing, kruid.

blaard. Zich ergens op beroemen , zicb TA man's blind side , Iemands Blistering, Blaartrekking , blaarover iets verbeugen. zwak.

trekkend, brandend. Bless me! Godt zegene ons! Is Blind (in fortification) Het hoofd a Blistering plaister, Een blaartrekbet mogelyk!

van de loopgraven met Scbans kende pleister, Spaansche Vlieg. God blets you, Godt zegen 4, dit korven dekken.

a Blistering heat, Een brandende bitzegt men gewoonlyk als iemand aa Blind stair-cafe, Een donkere trap. te, een ontsteeking. niest, in plaats van, wel bekomt is a Blind story, Een Sprookje, een BLITH,

vertelling, daar geen boofd nocb BLITHŠOME, beugd.
,
ftaert aan is

Blithly, Blydelyk.
geloofd, geprézen. Blind-born, Blindgebooren.

Blithness, Vrolykbeid, blyThe blessed Virgin, De Heilige Stark-blind, Steeke-blind.

Blithsonnels, beid.
Maagd Maria.

Pur-blind, Stikziende.
Blessedly, Gezegendlyk, gelukza Sand-blind, Blindachtig, slecht van

BLO. liglyk.

gezigt. Blessedness , Gelukzaligbeid, geluk a BLIND, een Blinddoek , Hord of Sa- BLOACH, Een puist. zalige staat.

fonet voor de glazen.

to BLOAT, Te rooken of te droog en Blessing, Een zegening; zege His meekness is but a blind for bangen. nende.

him to deceive the better , Zyn BLOB-CHEEKED, een Bol-bakkus, I BLEW, Ik blies, van Blow.

zachtzinnigheid strekt bem maar dik-wang. BLEW, Blaauw.

tot een masker om te bétor te mis- | BLOCK, een Blok. ** True blew will never stain, leiden.

Block (or block-bead,) een PruikeOprechte deugd verandert niet. To play at blind and buffet, Blin bol. What wind blew you hither? de-mannetje Spoelen.

A ram's block in a fhip, fuffer,

een

[ocr errors]
[ocr errors]

bet u.

Bleft,d.} Gezegend , gelukzalig,

} , ver}

roode loop

een Stad

een boute blok met drie gaten, | BLOTTED, Geklad.

BLOUDY, Bloedig , bloedgierig. daar de Taliereepen, van bet Blotted out, Doorgebaald, uitge a Bloudy fight , Een bloedig gewant, door gescbooren worden. klad, uitgeveegd, uitgewischt. vecht. A printer's Ink-block, Een druk Time has blotted it out, Het is a Bloudy-flux, een Bloedgang, kers Inktbak.

door den tyd uitgewischt. He came to the block, Hy kwam Blotting, Kladding, kladdende. . a Bloudy fellow, een Bloedgierig tot bet blok, dat is, by wierdt Blotting paper. Vloeipapier.

menfcb. ont boofd. BLOUD, Bloed.

Bloudied, Bebloed. | He hath thrown a block in my Gore bloud, Geronnen bloed. Bloudily, Bloediglyk.

way, Hy beeft my den voet dwars To let bloud, Bloedlaaten, bloed Bloudily principled , Bloeddorstig gezet, by beeft myn voorneemen aftappen.

van aart. gedwarsboomd.

Trained up in bloud, Onder moor- Bloudless, Bloedeloos. to BLOCK up, Besluiten, blokkee den en dood faan opgebragt. Bloudy-minded, Bloedgierig, bloed. ren.

His bloud begun to rise Hy dorstig. To block up a passage, Den weg. wierd rood om syn boofd van BLOW, Een Nag, klap. fluiten.

toorn.

A flanting blow, Een dwarsslag. To block up a town ,

His bloud is up, Zyn bloed is aan To take a town without striking blokkeeren, 't zieden geraakt, by is in toorn

a blow, Eene stad zonder nag Blocked up, Geblokkeerd.

ontsteeken.

of stoot inneemen. BLOCKADE, Blokkeering.

To stir one's bloud, Iemand toor To make a blow at a thing, Na BLOCKHEAD, Een plompaard, bot nig maaken.

iets Naan. terik.

To breed ill bloud, Kwaad bloed! To miss one's blow, Zynen bag A very block-head, Een recbte

zetten.

milen. ézel. He killed him in cold bloud, Hy

a Blow on the ear , Een oorvyg , Block-house, een Blokbuis.

vermoorde hem in koelen bloede. een klap aan 't oor. BLOCKISH, Bot, plomp, onbebou. + The bloud of the grape , Wyn

To come to handy-blows, Handwen, dom, balf-mal. druivenbloed , wyn.

gemeen worden. Blockithly, Plompelyk.

A distemper that runs in the A lide-blow, Een dwarsslag. Blockithness, Botbeid, dombeid. bloud, Een famielje ziekte. Blow, Ongeluk, ongeval, nag: BLOMARY, De eerste smids daar 't They cannot for their bloud It is a hard blow for him, Het is

yzer door passeert, naa dat bet keep themselves honest with een barde nag voor bem. de eerste reis buiten de Myn ge their fingers , Al bong 'er bun to BLOW, Blaazen, waaijen, ade. smolten is.

leeven aan , 30 zouden zy hun BLOOD, Bloed, zie Bloud.

vingers niet t'buis kunnen box To blow the trumpet, De TromBloody , Bloedig.

den.

pet blaazen. BLOOM, Een beete verzengende I cannot for my bloud break the

To blow the fire, Het vuur aanwind. fhell, Ik kan met al myn macht

blaazen. BLOOM, 2 Bloeisel, bloes de bast niet breeken.

To blow an horn, Toeten , op een BLOSSOM,

fem.
a Bloud-hound , Een spoor - bond

boorn blaazen. to BLOOM, zie to Blossom.

bloed-bond.

The wind blows hard, De wind 10 BLOSSOM , Bloeijen , bloelie- Bloud-letting, Laating , bloed-af

waait bard. men.

tapping.

To blow up,

Opblaazen, opBlofiomed, Gebloeid. Bloud red, Bloed-rood.

vliegen in de lucht, opspringen BLOT, Een klad, vlak, vlek , Spat. Bloud-warm, Bloedlaauw.

door buskruid. a Blot with ink, Een Ink vlak. a Bloud-sucker, Een égel, bloedzui

To blow up a mine, Een Myn to BLOT, Bekladden, bevlakken.

doen springen.

ger, To blot one's reputation, Iemands Bloud-thirsty, Bloeddorstig.

To blow up the town into a goeden naam bekladden. Bloud-hed, Bloedstorting , bloedver

tuinult, De Stad tot oproer aanThis paper blots, Dit papier gieting.

bitsen. olseit. Bloud fhot, Bloedigbeid in 't oog.

To blow one's nofe, Zyn neus To blot out, Uitkladden , door Bloud-thot-eyes, Roode oogen.

snuiten. streepen, doorbaalen , uitwisscben. Bloud-pudding, een Bloedbeuling.

To blow out,

Uitblaazen. BLOTE, Gezwollen.

Bloud-Itone, Roodkryt, bloed-steen, To blow down, Om verre waaijen. to BLOTE, Zwellen.

bloedstempend Mineraal.

To blow one up (or to make him Bloted, Gezwollen. Bloud-wort, Bloed-kruit.

break,) Iemand overboop wer. Bloted lineaments, Grove trekken. to BLOUD, Bloedlaaten , doen bloe pen, bankeroet doen speelen. BLOTCH, Een puist.

den, met bloed bezoedelen. Blown milk, Afgeroomde melk. to BLOTE herrings, Haaring roo- Blouded, Met bloed bezoedeld; Blown upon, Openbaar gemaakt, ken, zie to Bloat. geiainen.

ontdekt, veracbt. Bloted herrings, Gerookte baaringen, BLOUD-WIT, Een geldboete voor It is blown , Het is ontdekt , openbaar botkeros. 't vergieten van bloed.

gemaakt.

inen.

[ocr errors]

brak,

1

« FöregåendeFortsätt »