Sidor som bilder
PDF
ePub

ren.

# One may come now within a | Polished, Glad gemaakt , gebruineerd To pill and poll , Schatten en pole's length of him, (he's not gepolyst, befcbaafa.

fcbeeren. so proud as he us'd to be) Hy Polither, "Een bruineerder, zwaard-POLLARD, Zékere oude munt nu is tegenwoordig 20 trots niet of veeger, polyster, besebaaver,

niet meer gangbaar. men "karz bem op zeven voet ge- Polishing, Gladmaaking, bruineering, Pollard or POLLENGER, Een naaken. polyfting , befcbaaving ,

boom wiens takken van tyd tot Pole-ax, or Battle ax, Een beir bruineerende.

tyd zyn afgekapt geworden, ge. był, stryd. byl.

A polithing-iron , Een bruineer lyk men hier te lande doorgaans Pole hedge, or pole-arbour, Lat

yzer.

de wilgeboomen doct. werk , traliewerk, staaken en lat. POLITE, Net, glad, sejlépen, be- Pollard, (a fith) Een soort van ten door een gestrëngeld. scbaafd.

Kabeljaauw. Pole, (the end of the imagined A polite stile, Een beschaafde styl. to POLLAVER, Vleijen, flik flooi. Axle-tree of the world) As. A police young man , Een bescbaafd jen, boning on de mond meepunt, bet ingebeelde end van de

jongeling waereld pool. Politely, Beschaafdelyk.

Polled, Geschooren, afgeknéveld. the POLES of heaven, De Aspun- Politeness, Netbeid, geslepenbeid, POLLENGER, zie Pollard. ten des Hemels.

befcbaafdbeid.

POLLER, (or voter) Stemmer. The arctick pole, Het Noorder POLITICAL, Staatkundiglyk. Polling, Scbeering, afknéveling. aspunt, de Noorder pool. Politician, Een staatkundige. Cr Polling, & pilling, Steclen, zie The antarctick pole, Het Zuider Politick, Burgerlyk, staatkundig. Pilling aspunt.

Politick , (or cunning) Slim, to POLLUTE, Bevlekken, besmetto POLE, zie to Poll.

fobrander, doorsleepen.

ten, bezoedelen. POLEDAVIS , Een soort van grof Dr To have a politick fit of sick Polluted, Bevlekt, besmet, bezoe. , kanifas.

ness, Eene ziekte voorwenden. deld. POLEINE, (a fort of shoe worn Ft A fir-politick would be, Een Polluting, Bevlekking, bevlek.

of old) Een spitse booge schoen. gewaande staatkundigen, een die kende. POLEMICAL, Oorlogskundig, dat voorwendi zeer veele gebeimen te Pollution, Bevlekking, besmetting, cenige twist of geschil betreft. bezitten.

bezoedeling A polemical piece, Een werk, Politickly, Staatkundiglyk. POLTICE, Pap, om een zweer of

of boek, gescbilstukken betreffen- POLITICKS, Staatkundige verban gezwēl te geneezen. de.

delingen, regeerkunde.

POLTRON, Een fielt, bloode guit. Polemick divinity, De school Politicks, (policy, or addreis) POLYANTHE, (a flower) Een fcbe (scholastique) Godgeleerd Behëndigbeid, Nimbeid, sobran kere bloem. beid.

derbeid.

POLYCHREST, (a chymical falt) Polemicks, Tavist-gescbriften, krygs He is out in his politicks, Hy Een scbeikonstig zout.

gescbriften, krygskunde, beeft zich in zyn staatkunde ver- POLIGAMY, Een buuwelyk aan POLICIES, Verseker-brieven, po gift, by beeft een misfag be meer dan een persoon teffens , liffen, gaan.

Veelwyffcbap, veelvrouwigbeid, POLICY, De burgerlyke regeering, POLITURE, (or polishing) Glad

veelwyvery. ftaatsbestiering , staatkunde, be maaking, bruineering. POLYGARCHY, Een regeering van leid.

Politure, Cor neatness) Net veelen, POLICY, (conduct, address, cun beid.

POLYGLOT, Veeltaalig. ning way) Staatkunde, bandig- POLITY, (or government) Regee The polyglot bybel, De bybel in beid, beleid , sebranderbeid, ring, order.

verscheidene taalen. list.

The Ecclesiastical polity, De kër. POLYGON, Een veelboek. * Policy goes beyond strength kelyke regeering.

POLYGONY, (a plant) Een zekeDe bebëndigheid gaat boven de POLL, Het boofd, de kop, als mé. re plant, Polygonatum. kragt.

de een opneeming der naamen POLYGRAPHY, De konst om met Policy of insurance, Polus van van de geenen die eene stem in de kara&ters te sobryven , of die te Alsurantie, een verzeker-brief, verkiezing bebben.

ontcyferen. in den koopbandel gebruiklyk. To demand a poll, Begeeren dat POLYHISTOR, Een verstandig man POLISH, (the bright part of a men alle de naamen der verkie die veel geleezen beeft. piece of metal polished) De zers opneeme.

POLYPHON, (a musical instrugeslepen, gepolyste zyde van eenig A poll of ling, Een stokvisch ment) Een speeltuig. metaal.

kop.

POLYPODY, Boomvaren, Engelto POLISH, Glad maaken, bruinee A poll-ax, Een beir-byl ,stryd-byl. zoet, [zéker kruid.] ren, polysten. Poll-money, Hoofdgéld.

POLYPUS, (a noli me tangere in To polith his stile , Zynen styl to POLL, Scbeeren, afknévelen, - the nofe) Uitwas in de neus, bescbaauen.

alle de naamen der geenen die neus-prop waar door de adem. Polithable, Slypbaar, dat geslepen een stem in 't verkiezen bebben baaling belli wordt, kan worden. opneemen.

Po

Ffff 3

[ocr errors]

Ponderousness,z Gewigtigbeid.

Polypus, (ar many feet, other. 1 PONDAGE, Pondgeld , verponding, Poop-light, De lantaarn achter op wife called pourcontrel, a sort schatting van Xii pence in 't pond 't fcbip. of fish) Een veel-voet, zékere Sterlings, op in- en uitgaande POOR, Arm. viscb, in 't Latyn, Polypus ge waaren.

A poor man or beggar, Een ans naamd. to PONDER, Overpeinzen, oder

man, of bedelaar. POLYSYLLABLE, Een veellédig weegen, overleggen.

Poor folks, Arme luiden. woord. Pondered, Overpeinsd, overwoogen.

To grow poor, Verarmen, als Polysyllabican, (a word that has Ponderer, Een overpeinzer, over worden. inany syllabes) Een woord van weeger.

Poor, (is often used out of pity veele lettergreepen.

Pondering, Overpeinzing , overwee of kindness) Arm, word menigPOLYTHEISM, Veelgodery.

ging, overpeinzende.

nigmaal gebruikt wit médelysen POM. to PONDERISE, Overweegen, over

of vriendelykbeid, als; POMADE, (a trick in vaulting) peinzen.

Poor inan, he means no harin, Een sprong in bet paerd ryden. PONDEROUS, Gewigtig.

Arme man, by beeft geen kwaad POMADE, zie Pomatum. Ponderously, Gewigtiglyk.

in zyne gedagten. POMANDER, Een reukbal.

My poor, my dear wife, Myz POMATUM, Appelzalf , pomade. Ponderosity,

arme, myn lieve urouw. POMCITRON, zie Pome-citron, PONIARD, Een pook, ponjaard. Poor, (mean, pitiful) Ara,

Limoen, zékere vrucht. to PONIARD, Met een pook door. elendig. to POME, [een Tuiniers woord,] stooten.

He is a poor fellow , 't Is ees Tot een bol grocijen, fuiten. Poniarded, Gepookt, met een pook

kaale bloed The cabbage begins to pome, gestooten.

A poor or barren language, Ees De kool begint te sluiten. PONTAC, (a fort of wine) Een arme , sebraale taal, die niet a POME-CITRON, Een citroen. soort van roode fransche wyn. woordenryk is. Pome-citron-tree, Limoen-boom. PONTAGE, (a contribution for Poor, (or lean) Schraal, mager. POME-GRANATE, Een grangat the repairing of bridges,

To make but a poor thift,

Zicb appel. also a bridge-toll) Brug geld,

fcbraal bebèlpen. The pome-granate-tree, De gra töl tot onderboud van een brug the POOR, De armen. naat-appel-boom PONTIFE, or pontifex, (a bishop.

Remember the poor, Gedenkt de Pomc-paradise

or John-apple, or prelate) Een Bisschop, Pre armen. Paradys- of St. Fans-appel. laat, Kerkvoogd.

Poorish, Armelyk, elendiglyk. POMED, (or headed, from to po- PONTIFICAL, Priesterlyk, Pau Poorly, Armelyk, elendiglyk. me) Geknopt, gesloten.

Selyk, Biljcbop

Poorly clad, Armelyk gekleed. POMMADE, zie Pomatum. PONTIFICIAL, lyk.

Poorness, Armbeid, ormelykbeid, POMMEL, Een knop.

A pontifical habit, Een prelaats elendig beid. The poinmel of a sword or fad. tabberd

The poorness of his entertaindle, De knop van een degen of the PONTIFICAL, Een boek bebèl. ment, De fcbraalbeid vas zyn zadel. zende de Kerkzéden en ceremo.

ontbaal. to POMMEL, Met vuisten Saan. nien der Roomscbe Biffcboppen,

POP. Poinmeled, Geknopt, in den voo 't Pontifikaal.

to POP in, Scbielyk insteeken, is Pontificalibus , als; The Clergy-man proppen. POMP, Pracbt, praal, staatfi.

in his pontificalibus, de Ker. To pop in the inouth, Is des The pomp of this world, De kelyke in zyn kostelykst Priester. mond Steeken. pracht deezer waereld. lyk gewaad.

He popped in upon us at una. A funeral pomp, Een lykstaatse. + I saw him in his pontificalibus, wares, Hy kwam onuerbeeds by Printers POMPETS, Drukkers bab. in his best apparel, Ik zag hem

ons in. bouten.

in zyn plechtgewaad, in zyn

Popped in, Ingestooken. POMPION, Pumpkin, Eens pom beste kleeding

To pop out, Vitstooten, uitlas. poen. PONTON, (a bridge of boats) Een

ten. POMPOUS, Prachtig, staatelyk. schipbrug.

He popped out a word that Pompously, Prachtiglyk, met groote | PONY, a little Scotcb horse) spoil'd the whole businefs, Hy

Een bit, klein Schots paerdtje.

rammelde een woord uit dat di Pompousness, Prachtigbeid, staa.

POO.

ganfcbe werk verbrodde. telykbeid.

POOL, Een poel, staand water. To pop INTO the mouth, De PON.

The pool of Jerusalem , (Joh. mond vol proppen. POND, Een staand water, paerde V: 2.) Het badwater van Je. To pop at a bird, with a gwa, wet. ruzalem.

Met een snapbaan op een vegek A fish-pond, Een vyver. POOP, Het agtersteeven van een fcbieten. To water one's horse in a pond, fcbip.

He popt his finger UPON his Een paerd in 't wet leiden, on to POOP, Een wind loozen, pne nofe, Hy lag zyn vinger er te drinken. pen.

zyn neus,

Το

[ocr errors]

rigen zin.

praal.

[ocr errors]

}

ren.

To pop OFF a pistol, Een pistool | POPULACE Het gemeene volk, He is all day poring upon his afscbieten.

't graauw, ge. books, Hy is den gantsében dag To pop off, Zich weg maaken, Populacy, peupel.

met zyn neus in de boeken. de vlucht neemen.

POPULAR, By 't gemeene volk be- PORK, Varkens vleefcb, spēk. To pop along , Gaan, t voort mind, wel by 't volk gewild, ge- Porket, Een big , klein varkentje, Nënteren. ineenzaam.

[SEWEL.] A pop-gun, or pod-gun, Een spat He was a popular man, Hy was POROSE, , Lucbtig , vol lucbtgartvan vlier of ander hout,

daar
een man die wel by 't volk ge.

jes, vol zweetgaatde jongens inee speelen.

wild was, die zig naar 't volk voeg- Porous, jes. POPE, de Paus.

de, of die de gunst des volks zocht Porosity, (a being full of ports) The pope's dignity , De waardig. te verkrygen.

Volbeid van zweetgaatjes. beid des Paus.

A popular disease, Een algemeene The porosities of the body, De The pope's eye in a leg of mut ziekte (of quaal) onder 't volk. zweetgaatjes van bet lichaam.

ton, | Het makelaars beetje in Popular, (of the common peo. PORPHYRY, Porfiersteen, rood een fcbaapenbout.

ple) Dat tot bet volk beboort. marmersteen met wit doormenThe pope Joan, (a thing now A popular government, Een volks geld. counted a fiction) Paus Jut, regeering, burger regeering. PORPOISE, Een bruinvisib. 't geen nu voor een vinding ge To rule in a popular manner, PORRACEOUS, Lookachtig. houden word, [Boyer.]

Op eene burgerlyke wyze regee. PORRECTION, Uitstrekking. + He has a pope in his belly,

PORRENGER, Een kommetje. Hy is paaps in zyn bart. Popularity, Gemeenzaambeid met bet A pewter porrenger , Een tinne Popedom, De pauzelyke waardig volk.

kommetje. beid, pauzelyke staat, pauzelyk-Popularity, (the populace, the A porrenger full , Een kommetje beid. inobile) Het gemeene völk.

vol. During his popedom, Terwyl by Popularly, Gemeenzaamlyk, naar den A surgeon's porrenger, (to rePaus was. zin des volks.

ceive blood in) Een wondbeelers POPERY, Het pausdom, de pauze to POPULATE, (or people) Be bekken. lyke leere.

völken.

PORRIDGE, Vleescbnat, bry. POPINGEY, or popinjay, (a sort To populate , (to depopulate , Milk porridge, Zoetemelks bry.

of parrot) Een soort van een to spoil, to lay waste) Ontvol A great porridge-eater, Hf A Papegaai. ken, verwoesten.

porridge-belly, Een groote sopPopinjay-colour, Papegaai groen. Populated, Bevölkt.

eeter. Popith, Pauzelyk, paapscb. Populating, Bevölking.

A porridge dith, Een platte kom The popish principles, De paap. POPULATION, (or devastation) of diepe scbotel. sebe stellingen.

Verwoesting , ontvolking. A porridge-plate, Een diep bord, Popishly, to be popishly inclined Populous, Bevolkt, volkryk.

Jop bord. or affected, Pausgezindbeid, bet Populousness ,}

Bevölktbeid,

volk. Peale porridge, Erwete fop. pausdom toegedaan zyn.

rykbeid.

Porringer, zie Porrenger. 2 POPLAR tree, Een populierboom,

PORT, Een bauen.

POR. abeelenboom.

The warden of the port, De be. A poplar-grove, Een populier- PORCELAIN, or porcelane, (the venmeester. bofcb.

chalky earth of which China Port, or gate of a city) Een poort, POPLITICK, (belonging to the ware is made) De aarde daar van de Stad.

ham) Tot de dye of schenkel be bet porcelein van gemaakt word. The port of a Billiard-table, De boorende.

Porcelain, (China) Porcelein, gaten van een tröktafel. The poplitick vein, or muscle, Chinees aardewerk.

the PORT, bet Turkfcbe Hof, De dy-ader.

PORCH, Een voorportaal, gallery. de Porte. POPPED, Gepröpt.

PORCUPINE, Een yzer-varken, zé.0 Ports or ports holes,De gefcbutPOPPER, (a pistol) Een pis ker beest met scherpe pennen poorten op een sclip. tool. rondom op 't lyf.

Port, or larboard) of a fhip, POPPING in, Inpropping. PORE, Een lucbtgaatje , zweet Bakboord, de linker zy van een POPPINJAY, zie Popingey.

gaatje.

fcbip. POPPY, Maankop, jaapbol, beul. . The pores of the body, De zweet A thip that heels a port, ( that Garden-poppy, Tuin-beul. gaatjes des licbaams.

inclines to the left hand) Een Horned-popy, Geboornde maan POREBLIND, Byziende, stikzien. Scbip dat naar 4 bakboord over. kop. de.

belt. Spatling-poppy, Scbuimende beul. to PORE, (or look close) Van na ar Port, (red wine from Oporto) Wild-poppy, Corn-rose, Klap by zien.

Roode wyn van Port a port, roos, wilde beul. To pore upon a thing, Styf op

Lillabonsche wyn. The tops of poppies , De bollen iets staroogens.

Port, (mien) Voorkomen, bordo van maankop. Poring, als;

ding

Post.

deel.

Port-sale, zie Portfale.

Magistraats persoon in formige Portrayed, Afgemaald, uitgebeeld, Port vein , (which is seated in the

Zee steeden.

uitgeschilderd. liver) De bolle ader, lever ader. Portholes in a ship, Geschutpoor- Portraying, Afmaaling, uitschilde. to PORT books about to sell, Boe ten in een scbip.

ring, afmaalende. ken te koop omdraagen. PORTICO, cor porch) Een voor- PORTRESS, Een gebédeboekje, of PORTABLE, Draagbaar, 't geene

portar, gallery.

sticbtelyk zakboekje. men draagen kan. PORTION, Een deel, lot.

PORTSALE, Een opentlyke opoeiDraagloon, krui. A woman's portion, (that which ling: PORTERIDGE, 3 loon, Neeploon. the brings her husband in mar Portale , (the sale of fish as soon PORTAL, Een portaal, klein deurt riage) Eener vrouwen bruidscbat , as it is brought into the haven) je, klinket, winkët.

bet goed dat een vrouw mede ten Opentlyke verkooping van vijcb A portal before a door, Een por buwelyk brengt.

zo dra die in de bauen kont. taal voor een deur, wind-deur, She had but a small portion, Zy

POS. Scbutdeur in een kamer om de wind bragt maar weinig mee in 't daar buiten te bouden.

buuwlyk; zy bad maar een klein POSE, Den snof, een zinking op de PORTATIVE, Draagbaar.

neus , verstoptbeid in 't boofd. PORTCULLIS, Het fcbof of val. To give every one his portion,

to POSE, Den mond stoppen door bek; zynde een getraalide valEen yder zyn deel geeven.

ondervraagen of overreeden; is deur met pennen", in de poor. to PORTION, Deelen, aan deelen Pored, Door ondervraagen den mond

't naauw brengen, beknellen. ten, om by eenen schielyken leggen. inval des vyands te konnen om To give a portion to a daugh- Poses, Mondstopper, een die een an

gestopt. neerlaaten.

ter, Het buwelyks goed aan eene To let down the portcullis, Het

dogter geeven.

der verlegen maakt. schof neerlaaten. Ælian reports, that Homer

POSIE, zie Pory.

porPorcullis, (one of the four mar tion'd his daughter with some Posing, Beknelling door reden. shals or pursuivants at arms ) of his works, for want of mo. POSITION, (or laying) Legging, Een zéker wapenbeer , of beraut. ney; wich looks like a foolish

ftelling. to POR TEND, Betékenen, voor jelt upon a poor wit, (Pope's our Position, (or situation) Gelégen

heid. duiden. This portends no good, Dit voor. baalt dat Homerus aan zyn dogter, A rule of false position , (or zegt geen goed, dit betékent niets by gebrek van gëld, eenige van

supposition, in arithmetick) goeds. zyne werken mede ten buwelyk

Regel van valfcbe onderstelling, Portented, Betékend, beduid, voor

gaf, 't welk een bitfe steek schynt | POSITION, (or thesis) Vooreria

in de rekenkon/t.
zeid.
te zyn op een arm geleerd

derstelling.
PORTENT, (omen, of prodigy ) mnan.
Voorbeduidel.
PORTIONERS, Predikanten die met

The position being firmiy laid, PORTENTOUS, Gedrochtelyk, iets bun tweën, of fomtyds wel met

and well understood, De owerkwaads beduidend. bun driên, cene Predikplaats be

onderstelling wel gelegd en wel PORTER, Een portier , deurwacbter.

dienen, en derbalven de tienden POSITIVE, (absolute or certain)

verstaan zynde. The porter of the verge, (that en inkomsten farmen deelen. carries a white rod before the PORTLINESS, Een deftige gestal

Volstrekt, zéker.

Positive, (real, neither relati. judges) De roe-draager, een roe te. draagende boode. Portly, Deftig van gestalte , wel ge

ve, nor arbitrary) Weezent

inaakt. Porter, 2 waar bier.

lyk. PORTER, Een draager.

A portly gate, Een deftige garig.

Positive divinity, (that which is A. Deeze zyn te Londen in plaats A portly man, Een man van een

according to the positions and van hier te lande de kruijers, dëftige bouding.

tents of the fathers of the

church) De stellige Godgeleerd. draagende zwaare pakken en PORTMEN, De poorters of burgers kiften op de rug, in diervoeder vyf Havensteden, als ook, The positive degree, (the first

beid. ge, dat de eene zyde van xi Poorters van Ipswich.

degree in comparison) De ftebo de last doorgaans een end bo- PORTMANTLE, Een valies, ven over 't hoofd heen schiet. maale.

lige, of eerste trap van verge: A porter's lodge, Een lastdraagers PORTMOTE, Een Hof, 't welk gelyking. potbuis.

in de Haven-ftéden 'gebouden om To be positive in a thing, (to Porter's wages, Draagloon, krui. wordt.

stand to it) Ergens sterk op staar, loon. PORTRAIT, Een afbeeldfel,

iets styfboofdig verdedigen.

} PORTGLAIVE, Een zwaarddraa- Portraiture, Schildery.

To be positive in a thing, (to ger. A book of portraiture, (to learn

maintain, or to assert it) Jets PORTGRAVE, Een bavenmeester. to draw by) Een tekenboek.

bandbaaven, staande bouden. PORTGREVE, (a magiftrate in co PORTRAY, Afmaalen, afbeel- A positive answer , Een Bellig certain fea-coast towns) Een den, uitbeelden, uitfcbilderen.

antwoord.

[ocr errors]

Po.

Genot,

[ocr errors]

.

Positive, (headstrong, opinia. To be lively possessed of, (or tt The lame post, t | De birkende native) Hoofdig, eigenzinnig,

affected with God's grace, Op boode , bet binkend paerd. bardnekkig

eene gevoelige wyze door de ge. I will suspend my belief, and Positiveness, (stubboronefs in opi nade Gods aangedaan worden. wait for the lame post, Ik zal

nion) Halsterrig beid, bardnek I am poffefed of it, Ik beb 'er't myne gedagten opschorten, om te kigbeid, onverzettelykbeid van bezit vani.

zien of bet binkende paerd niet gevoelen.

Poflefled with business, Veel om agter aan zal komen. Positively, Stelliglyk, ronduit.

banden, veele bezigbédens, bet

A foot post Een bode te voet, POSITURE, Gejléltenis, gesteldheid, druk bebben.

een brieven-bestelder. fand.

Polleflion, (actual enjoyment) Poft-house, (where post horses The positure of the soul, De ge

bezit.

are) Postbuis, de plaats daar steldbeid van de ziel.

Poffeffions, (demesnes, lands, men post-paerden kan krygen. POSNET, (or skillet) Een pannetje. or tenements) Domeinen, goe A whipping post, Een geefelBoill fome eggs in the posnet, deren , landen.

paal. Kook eenige eijeren in bet pan. To take (or to enter into ) por (1) A knight of the post , Een

fellion, Bezit neemen, de bezit valfcbe getuige, Ridder van de POSSE" COMITATUS, De marbt

ting aanvaarden.

geelelpaal. van 't Graafschap, dat is, de * Policllion is eleven points of the The post-house, Het postbuis. hulp en bystand van alle per law, Die in 't bezit is, is mees The post-office, De postery , bet foonen boven de xv jaaren die ter.

groot posibuis. bekwaam zyn om wapenen te Polellive, Bezittend.

: The penny post, De stuivers post, draagen,ingevalle eenig geweld Poffeffor, Een bezitter.

sie onder Penny: tégen de uitvoering des Ge- POSSEST, Bezéten, zie Poffeffed. Poft stage, Poft, afstand van plaat

rechts gepleegd word. POSSET , Een zékere Engelsche sen daar men de paerden vero To raise the posle, Het Land drank die veeltyds in onpa Jelyk wilfelt. volk op de been brengen.

beid gebruikt wordt.

There are but three post-stages They have raised the posle to A plain poffet, Een poffet van to that place, Men krygt maar make up te suin, Zy bebben al. way, of garste. water.

driemaal friffcbe peerden

tot die les by malkander gescbraapt om Sage-poffet, Wey met falie.

plaats toe, de som op te maaken.

Sack.poffet, Wey of drank van Poft-master, Poft-meester. to POSSESS, to enjoy , to be Sek room, nootemuskaat, ge Post-boy, Post.jongen.

master of Genieten, bezitten. klopte eijeren, en suiker gemaakt. A whipping poit, Een geefselThe devil poffeffes, (torments, POSSIBILITY, Mogelykbeid.

paal. or is master of) him, Hy is Possible, Mogelyk, doenlyk.

Post and pair , (a game at cards) van den duivel bezecten.

How is it possible ? Hoe is bet Een zéker Spël, met de kaart. To possess, (to transport, or ani. mogelyk ?

to POST it, (to go post) Te post mate, as a pallion does) Aan- Possibly, Misschien, mogelyk.

gaan. doen, vervoeren, als de barts. Posibly you'll say, Mogelyk zult | To post away (to dispatch ) a togten. gy zeggen.

thing, Een ding spoedig voortTo possess, for prepossess) one I will do it if I can posibly, zetten, wegzenden. with an opinion, Iemand tot (or by any means ) Ik zal bet to POST, (to place) Plaatzen , %cteen gevoelen overbaalen, voorin doen als ik met eenige mogelyk. ten, stellen. neemen.

beid kan.

To polt one's felf, Post vattens. To posseis one's self of a thing, POST, (a term of war, a station, Posted, Geplaatst.

(to seize it) Zich in bet bezit or place which soldiers are to Who poited you there? Wie beeft van een ding stellen, bet nade defend) Een post , van Soldaa u daar geplaatst ?

· ten,

to POST away, Zich te post voortTo possess one's self of a place, Post, (the place where a man's Spoeden.

Bezit neemen van een plaats. work is) Poft, werkplaats , be to POST, (or enter out of one book PofTefled, Bezdten.

rocp.

into another, Posten in een boek Poffeffed with the devil, Met (of Polt, (employment, place) Poft, overdragen. van) den duivel beziten.

ampt, bediening:

to POST, Een geschrift op een post Possessed with rage, Met razerny POST, (an expeditious way of tra of paal aanplakken. ingenomen. velling) Post, een fcbielyke ma To post one for a coward,

(to Pontefred with a panick fear, Met nier van reizen.

make his cowardile publick) een fcbielyke vrees bevangen wor. To ride post, Te post ryden. lemands blobeid , lafbartigbeide den.

In post-haste, Met groote spoed, overal bekend maaken. Pofleffed, (or prcpoffeffed) with

te post.

POSTAGE, Potgëld , briefport, a thing, Ergenis mede voorin Poft horses, Post paerden.

brengioon. genomen zyn, veel mede op beb. Poft, (the mellinger that car- POST COMMUNION, De dienst ben,

ries letters) Een post, boode. in de Kerk na 't Nachtmaal. L DEEL.

POST

ren.

G888

« FöregåendeFortsätt »