Sidor som bilder
PDF
ePub

nen.

[ocr errors]

To no purpose, (useless) Nut but especially the King's) Een Nothing is more difficult than to teloos.

inbreuk op iemands grond, docb make a multitude sensible of, All those remedies will be to no byzonder op die des Konings. and pursue their own interest

, purpose, Alle deze middelen zul- | PURR, ( a sort of bird) Een Zee

Daar is niets moeijelyker dan een len nutteloos zyr. leeuwerk.

ménigte van volk van bun eigen To what purpose ? Tot wat oog- to PURR, (as a cat does) Spinnen, belang te overreden, en bun bet merk? waartoe? als een kat.

zelve te doen bejaagen. What can be said more to the Purring, Spinning , - Spinnende, To pursue, (or follow) Volgen. purpose ? Wat kan men gepaster, als de katten.

To pursue the enemy, Den vyand of meer ter zaake zeggen? PURSE, Een beurs, tas.

najaagen, (of vervolgen.) He has told me some other foo. I am a great deal of money out To pursue (to carry on) an en. leries to as little purpose, Hy of purse, Ik ben veel geld quyt , treprize , Eene onderneeming beeft may nog eenige andere zotIk beb veel geld uitgegeeven.

voortzetten, ternyen verteld , van éven weinig | Purse money, (or eltate) Beurs, To pursue one's point, Zyn doel belang. geld, goed.

bejaagen. He thought it would be to good Purse , (a gratification of 500 It would be endless to pursue

purpose, Hy dagt 'er zyn voor. crowns given by the grand Sig. this subject, Het zou eindeloos deel, syn rekening by te vinden, nior) Een beurs, geschenk des zyn dat onderwerp te willen uit. To all intends and purposes, Grooten Heers van soo Kroo putten. In alle gevallen, op allerley wy

To pursue a conjecture, Zich zen, in alle manieren, gewis A litcle leatern purse, Een lede met een giling bezig bouden. felyk. ren beurs.

To pursue upon the heels, op That's nothing to my purpose, Purse-proud, Moedig op zyn geld. de bielen volgen.

Dat doet niets tot myn zaak. A net-purse, Een gebreide beurs. Pursued, Gevolgd, bejaagd. It will be to as much purpose, A cut-purse, Een beurzesnyder.

Pursuer, Een najaager. Dat zal evenveel, dat zal bet Privy purse, Gebeine beurs, zie Purluing, Najaaging, najaagende. zelfde syn.

onder Privy.

PURSỨIT, Het vervolg , rajaaging, He spoke much to the fame pur A purse-maker, Een beurze-maaker. He was engaged in the pursuit of pose, Hy zeide genoegzaam bet Purse-bearer , Een beurs-draager. the enemy, Hy was bezig met zelfde.

The purse strings, De banden of de vyanden na te jaagen. He proved it by a passage out of Snoeren van een beurs.

The enemies were always in Euripides to this purpose, Hy to PURSE up money, Geld in zyn the pursuit of us, (or at our bewees bet uit een plaats van zak steeken, verzamelen.

heels) De vyandeň zaters ons al. Euripides, waar van den zin PURSEÅ, Een fobryver op een tyd op de bielen. is,

scbip.

To stop the pursuit, Het vervolg He is a man for my purpose, or the purser or browser) of a (or turn) Hy is een man naar myn college, De penning.meester van

| Pursuit, (trouble or diligence to bart, een man die my lykt.

een genootscbap, de beursdraa get any thing) Moeite, ulys on Beside the purpose, Niet ter 2da. ger.

iets te verkrygen. ke; van de zaak afgeweeken. PURŠEVANT, zie Pursuivant. + Pursuit, (or follicitation) dan All he said was to no purpose, PURSIE, sie Pursy.

zoek, verzoek, ernstige aar:bot Alles wat by sprak diende ner. PURSINESS, Zwaarlyvigbeid, aam

borstigbeid.

PURSUIVANT, a pursuivant at On purpose, Opzettelyk, met PURSLAIN, Porselein, zéker arms, (attending and common. opzet, voorbedacbtlyk. PURSLANE,} kruid.

ly succeeding the Heralds) Ees He did it on purpose , Hy deed Sea-pursain, Zee-porselein, Halus, Onder-wapen-koning bet met voordacht , (of met op in 't Latyn.

PURSY, (or short-winded) Att zēt.)

Garden-purnain, Tuin-porselein. borstig. to PURPOSE, Voorneemen, voor PURSUANCE, Gevolg, vervolg. ! 1 A pursy fat man, ft Een dikbebben.

In pursuance of what, Ingevolge bast. He purposed to play them a trick,

† PURTENANCE, Het toebebos Hy nam voor buni een pots te In pursuance of the King's or. Speelen.

ders , In gevolge van des Ko. to PURVEIGH,, Verzorgen, voor, He purposes to be gone very

nings orders. speedy, Hy is van voorneemen Pursuant, Achtervolgende, volgens , to PURVEY, opdoen. fcbielyk te vertrekken.

ingevolge.

He purvey'd all necessaries , Hy * Man purposes, and God dispo Pursuant to the scheme agreed verzorgde alle nooddruft. Den mensob die wikt, on, Volgens bet beraamde ont- Purveyance, Verzorging van aller

. maar God beschikt. werp.

ley nooddruft van 's Konings buis. + PURPRESTŮRE, (an incroa. to PURSUE, (to run after one) bouding ching upon any one's ground, Najaagen.

PUR

[ocr errors]

sluiten.

ding

gens toe.

van dat.

ren.

sien, voorraad

ses ,

eens.

Put it away,

het weg.

PURVEYOR, De voorraadverzorger Pushpin, Een kinderspel met spëlTo put cases, Onderstellingen van des Konings gezin. den.

maaken. Purveying, Verzorging , verzor. PUSILLAMINITY , Kleinmoedig To put a supposition, Veronder. gende. beid.

stellen. PURVIEU, Het lyf of de inboud van Pufillanimous, Kleinmoedig , flaauw Put the case, (or suppose) Stel

cene Acte of Wet des Parlements, bartig.
beginnende met de woorden PUSLE, Een morsebēl, Nons.

To put, (of propose) a thing, Be it enaĉed.

PUSLE, Verbystering, zie Puzzle. Iets voorstellen.
PURULENT, Etteracitig.
PUSS, Een poes, kat.

To put a riddle, Een raadsel voor
PUS.

++ A dirty puss, (or flut) Een mor. Nellen, uitgeeven. PUS, Etter, of dikke materie vloci fig urouwmenfcb.

He put that case to me, Hystela jende uit een wond.

t1 An ugly puls, (or an ungly de my dat geval voor. PUSH, (or shove) Scoot.

woman) Een leelyk vrouwsper. He put fair to be a great man, Ile gave me a push, Hy gaf my foon.

Hy beeft goede kans, by staat een stoot.

PUSTULE, Een puistje, blaartje. op een goede voet om een groot | Puth, (effort to do a thing )

PUT.

man te worden. Pooging, betracbting. + We had bett make a puhof it, PUT, (a game at cards) Een zéker To put one's self (or to go)

aboard, Aan boord gaan , zich Wy zouden wel doen bet 'er aan kaartspel.

aan boord begeeven. te waagen.

Upon a forced put, Ingeval van To put AGAIN, Hörstellen. The buliness is come to the last

noodzaakelykbeid, als 't bondtje To put one in courage again, puh, De zaak is tot bet uiterste ac Pue to fight, Op de vlugt gebyt.

lemand moed geeven, zyn moeda gekoinen.

berstellen. + Bac when it came to the push ,

bragt.

To put away, Wegdoen. Maar toen het 'er op aan kwan. 'T is a forced put, (or a case of

Zet bet

weg,

doe At one puth, Met eenen stoot, in

necessity) Het is drvang.

DA put, (a fool) Een onnozelen To put away cards , ( at play) eens.

bals. I'll have another puth for 't ,

Kaarten uitjcbieten om te verwis Ik zal 'er nog een kans aan waa. CA put off, (or delay) Een uitstel,

felen. verschuiving gen.

To put away a servant, (to turn To make a push, (at play) Een

Put, (from io put) Gelegd, ge him out of service) Een knegt Nag doen, in het spel. zët, geplaatst.

laaten gaan , bem zyn affcbeid To bring a thing to the last push, A word well put in , Een woord

geeven. Een ding tot bet uiterste laaten To be hard pilt to it, Tot grooop zyn pas.

To put away one's wife, Van komen. ten nood gebracbt zyn.

zyne vrouw sobeiden. Push, (or blister) Puijt, blaar.

To put away cares, Zorg vera to PUSH, (to thruft) Stooten, duwen. To be put to a pinch, In 't naguw

dryuen. gebracbt zyn. To push back, Te rugge ftooten.

To put ABOUT, Overgeeven, lasdoen,

ten rond gaan. To push back (or beat oit') the to PUT', Stellen, zetten, enemy, De vyanden terug dry.

To put by, to put aside, Ter To put a glass about, Het glas ven, afslaan. nyde stellen, bewaaren.

rond laaten gaan. They puthed him headlong from To put asunder or apart , Van

To put BACK, Terug zetten. the rock, Zy sitten bein bais

één scheiden , van malkander

Put back your coach over köp van de rots. leggen.

koets agter uit. To puth On, Scooten, voortstoo. To put up, down, under, in,

To put by, Ter zyde stellen.

out, before, after, between, ten.

To put by the blow, Den lag To push (or put) on a horse, Een

Op., neer-, onder-, in-,

uit-,

af keeren. paerd de spooren geeven.

voor , ayter., tusscben leggen.

To put by a jest, | Een steek, + To puh (to carry) on a buri i Put that upon the table, Leg

fcbiinpfcbeut afkeeren. ness briskly , Een zaak yverig dat op de tafel.

put by (or refuted) his arguTo put one in a passion, Iemand voortzetten.

ment, Ik weerleide zyn argu

kivaad manken. Puthed, Gestooten, geduuwd.

ment. To put one's self in a passion, He put me by, (he refused to Pulher, Een stooter, duuwer. Pushing, Stooting , duuwing ,

Zich baastig maaken, vertoor adinit me) Hy weigerde my fiootende. nen, opvliegen.

toegang te verleenen, by gaf ony

belët. | France was brought to the brinkle She pu: her hand before her fa

ce , Zy bield baar band voor of ruin by pushing at universal

D To put one by, (to sight, or empire, Vrankryk was door bet

neglcet him) lemand verzuimen, siaan naar een algemeene beer. To put one's arms about one's

laaten loopen. neck, Zyne armen om iemand's Jcbappy, og den oever van zyn

To put down, (or suppress) On

bals paan. ondergang gebracht.

derdrukken. I. DEEL. L111

TO

Zet uit

baare oogen.

ven.

or

teni.

To put FORTH, (or produce) Voor To put into some heart, Aan To put on, (to drive away) den dag brengen. moedigen.

Voort zweepen, met een zweep Put it forth , Breng bet voor den He put himself into the habit, voortdryven. dag.

of a fhepherd, Hy kleedde zich Put on coachman, Jaag aan koetTo put forth, or propofe) in een Herders gewaad.

zier. Voorstellen.

To put into an harbour, In een To put on, (to go, to ride fast) Put forth (or stretch) your hand, baven zeilen.

Hard gaan, bard ryden. Steek uw band uit.

To put (or pull) OFF, Afdoen, To put on, (or halten) Haft To put forth (or publith) a afleggen.

maaken. book, Een boek in 't licbt gee

To
put

off the old men, Den ou. To put out, (or remove) A. den menfcb afleggen.

zetten, verplaatsen. A tree that puts forth, (or shoots) To put off one's hat, Zyn boed To put one out of his place, les leaves, Een boom die bladen afneemen.

mand uit zyn ampt of bediening voor:brengt.

To put off or delay, Uitstellen, zetten. To put forward, Doen gelden , He puts me off from day to day, Put (or blot) out that word, , in gebruik brengen.

Hy stelt my van dag tot dag Streep dat woord uit. To put one's felf forward, Zicb uit.

To put out (or extinguish the zelf doen gelden. He did not long put off his pu

fire or candle, Het vuur of de A man that puts himself forward, pishinent, Hy stelde zyne straf

kaars uitdoen. Een man die zich zelf in aan niet lang uit.

To put out one's eyes, Iemands zien brengt, die zich doet gel To put off a business, Een zaak oogen uitsteeken. den. verschuiven.

You put ine out, Gy brengt my To put forward, (to halten) He put it off cunningly, Hy

in de war. Haast maaken, voortzetten. kwam 'er niet list af.

To put out (or publish) a proTo put in for a place, Een ampt as He put it off with a jest , claination, Een afkondiging bejaagen, 'er oin vraagen, droll, | Hy lei bet met Jan

doen. To put in for one, Van de party van leiden, met een quinkslag To put out inoney, Geld uitzetzyn, mede doen.

af. You may put all you get in your To put off (or fell) a common To put out to sea, In Zee fter eye, and see never the worse, dity, Een waar af zetten, ver

ken. Al wat gy krygt zult gy wel

kooper.

On To put out the fag, De vlag uitin uw oog konnen bergen. To put off a piece of money,

steeken. To put in bail, Borg stellen. (to make it go) Een stuk gëld To put out of one vessel into To put in fonje hope, Iemand uitgeeven.

another, Van bet eene var inbet bope geeven. To put off one's clothes, Zyne

andere gieten. To put in writing, In gescbrift kleederen afleggen, uittrekken. To put one out of hiss bials, stellen.

To put off one's shoes or stoc. Iemand van zyn stuk bělper. To put in pledge , Te pande

kings, Zyne schoenen , of kousen en To put one out of humour, li. zetten. uittrekken.

mand gemelyk maaken. To put in a word for one, Een You must not think to put me To put out of order, Uit 390 woord voor iemand ten beste spree off so, Gy moet u niet verbeel Scbik belpen; van zyn jitel brev ken.

den my op die wyze te zullen gen. I put in a word here, and asked afzetten.

This meat has put my

stomach him if Daar op nam ik bet

To put on ,

Aandoen aantrek out of order, Deezé kost beeft woord, en vroeg bem of ken.

myn maag van zyn stel gebido To put in for an harbour, Zyn To put on his shocs, Zyne fcboe pen. best doen om een baven te bezei. men aantrekken.

To put one out of doors, leo len.

To put on his cloths, Zyne klee mand de deur uitjaagen, buites To put in mind or remembran. ren aandoen.

deur zetten. ce, In gedagten brengen, berin. Put on your hat, Zet uw boed op. To put one out of heart, lenard

To put on the new man, Den anismoedig macken. To put in print, In druk geeven, nieuwen mensch anndoen.

To put one of conceit with a drukken.

He put on a smiling countenan thing, Iemand ergens afkeerig To put in fear , In vreeze bren ce, Hy zette een vriendelyk van maaken. gen, bevreeft maaken. gezigt.

He puts me out of all hope, To put into a fright, or to put He would fain put on some plea Hy beneemt my alle boop.

into some fear, Verfcbrikken, santness, but was not able to To put a thing out of one's bedreeft maaken.

conceal his vexacion , Hy wilde head, lemand iets uit bet bacfd To put into a deep melancho. een vrolyk gezigt zetten, maar praaten.

ly, in een doodelyke droefbeid by vas niet in staat zyn misnoe- C To put out of joint, Uit bes kis dompelen. gen te verbergen.

brängen.

neren.

# To put one's nose out of joint, To put all to the sword, (or to To put the question, In om| Iemand den voet ligten.

the edge of the sword) | Alles vraage brengen. No To put one out to service, le over de kling doen springen. He was ask'd whether he would

mand in een dienst plaatzen. To put one to his oath, Het put it to the King and Coun. He puts out his children to tra. aan jemands eed stellen.

ci!, Men vraagde bem of by 't des, Hy laat zyne kinderen een I put all to him, (I leave it all aan den Koning en zynen Raad beroep leeren.

to his judgment) Ik laat bet verblyven wilde. To put out to prentice-ship, alles aan zyn goedvinden over.

To put a trick UPON one, Iemand Voor leerling bestellen.

Το put to sea, or to put out to een poets speelen, To put out a child to a boarding rea, Ter zee vaaren ,

in zee To put a joke upon one,

Met school, Een kind t'fcbool beftob Steeken.

iemand kortswylen. len, school leggen.

To put one to his fifts, or to To put a bad commodity upon I will put all woinen out of my his trumps, Iemand verlaaten, one, Iemand segte waar in de mind, Ik zal alle Vrouwsper. aan zicb zelven overlaaten.

band stoppen. soonen uit myne gedagtens steb. To put one to his last shifts, (to To put a good construction upon len.

puzzle him) Iemand roadeloos, a doubtful action, Een twyfTo put out a thing to do, lets verlegen maaken.

felachtige zaak ten besten duiaan iemand te doen geeven.

To put a thing to the test, lets den. To put to, Bybrengen, byvoe op de proef brengen, toetzen. To put upon one, (to cheat gen. To put to the venture, Waagen,

him', to impose upon him) To put one hard or fadly to it, in de waagfcbaal stellen.

Iemand misleiden, bedriegen. Iemand moeite, ongemak , ver. He put it to the fortune of the To put one upon a thing, ledriet aandoen. war, Hy selde bet aan bet

mand in een zaak inwikkelen. To put a question to one, le 115k des Oorlogs.

Necesity puts him upon it, De mand een vraag doen.

To put one to charges, Iemand nood dryft 'er bem toe. To put an army to hard service, op onkosten jaagen.

He put me upon it, Hy zet 'er Een léger zwaare diensten laaten To put a stop to a thing, Iets my toe aan. doen.

beletten, verbinderen.

This puts me upon some deli. I fhan't put you to that, Ik zal To put TOGETHER, By één doen, beration, Dat vereifcbt tyd van u dat niet vergen. saamen zetten.

beraad. I won't put you to that trouble, To put up, Opbangen, bebangen. Will you put it upon that issue,

Ik wil U die moeite niet aan. To put up a suit of hanging, Een Wilt gy daar by blyven ? wilo doen. kamer bebangen.

gy u daar aan bouden? To put to one's last shifts , Ten 03 To put up a prayer to God, Een + PUTAGE, Hoerery, aan de einde raad zyn, radeloos zyn. gebed tot God opbeffen.

kant der Vrouwe. You put me to much pain, Gy To put up a petition to the King, PUTANISM, Hoererye, van eene veroorzaakt my veel moeite , veel Een smeekfcbrift aan den Koning

Vrouwe. verdriets.

overgeeven.

PUTATIVE, Gewaand, gemeend. To put, (or send) a child to school, To put up a motion, Een zaak | PUTID, Stinkend. Een kind scbool doen , op 't school voorstellcii , op 't tapyt brengen.

Putide, (or affected) Gemaakt, bestellen.

To put up a text against an styf. To put to death, Ter dood bren other, Een text tégens een an- PUTLOCK, (a piece of wood to gen, dooden, dood doen.

dere overstellen.

put in a scaffolding hole) Een To put an end to, Doen eindi. To put up a thing, (to lay it

dwarsbalk tot steigerbout geger, een end van maaken. up) Iets opleggen.

bruikt. Death will put an end to his di- To put up money, Geld opftecPUTREFACTION, sie Putrifacsease , De dood zal een einde ken.

tion. maaken van zyne kwaal.

To put up a sword, Een zwaard a PUT-OFF, Een uitvlugt , een voorSeeing he puts me to it, Aan in de Jcbeede steeken.

wëndfeb, een excus. gezien by 't my opdringt; dewyl To put up an affront or injury, PUTRID, Verrőt, bedurven. by 'er my toe dringt.

Een finaad, boon, of belediging A putrid fever, Een kwaadaardie He put him to filence, Hy/topte verdraagen , f in zyn zak steebem den mond.

ken.

PUTRIFACTION, Verrotting. To put to shame, Beschaamd To put up (or put in) for a pla. Putrifactive, Verrottend. maaken, te fcbande maaken.

ce, zie onder Put in.

to PUTRIFY, (to corrupt, or rot) To put one to the bluíh , Iemand To put up a claim to a thing, Rotten, doen bederven. eene fcbaante aanjaagen.

Ergens een eisch op forineeren. To putrify, (to rot) Verrotten. To put to the vote, In omvraage To put up for start) a hare, Een PUTTING, (trom to put) away, brengen. baas op/tooten, (een uitdrukking

Wegdoening. To put to expence, Op kosten van de Jaagers.)

Putting on , Aandoening , aas. jaagen.

doende. Lilla

PUT:

ge koorts.

kop,

PUTTOCK, (or buzzard) Een b- Pyroboly, De konst van bomben te o Quadrant, (a geometrical instru. zard, zékere roofvogel.

werpen of vuurwerken te maa ment being a quarter of a cir. PUTTOCKS, (a sea term) Mars ken.

cle). Het vierde deel van een çir. bouten. PYROMANCY, Vuur-waarzeggery.

kel, of de vierde part van 't nó. PUTTY, Tin-ascb.

PYROTECHNY, (the art of ma gentig graaden.
PUZ.

king fire-works) De konst van QUADRAT, (a piece of lead used PUZZLE, (or difficulty) Verlegen- PYROTICKS, (burning medicines)

vuurwerken te maaken.

by printers) Quadrant , vierkant beid, verbystering

loodtje om 't wit aan 't boofd der To put to a puzzle, Verbysteren, PYRRHONIAN, (a philosopher

Brandende medecynen.

Kapittels, en 't begin der regels verlegen maaken.

te wyzen. A dirty puzzle, (or a dirty slut)

that doubts of every thing) Quadrat, (a matheinatical instru. Een morsige Nut. Twyffelend pbilosoof.

ment) Quadraat, in de wiskonst to PUZZLE, Hoofdbreeken veroor.

Pyrrhonism, (the fet or opinion gebruikelyk. zaaken , de zinnen veel te doen of pyrrhonians) Het gevoelen, Quadrate, Een vierkant. geeven, verbysteren.

of de gezindbeid der twyffé tè QUADRATE, Pallen, overeenLaaren.

komen. To puzzle one, Iemand in't naauw brengen. Pyrrhonism, De leere der twyffe

The answer does not quadrate Puzzled, In 't naauw gebragt, ver.

laaren.

with the question, Het antwoord bysterd.

Nuit niet op de vraag.

PYT. A puzzling question, Een boofd.

QUADRATURE, Vierkanting. breekende vraag.

PYTHONESS, (a sorceress Een The quadrature of a circle, De There was a notable puzzling

toverelle, bezweerster.

vierkanting van een cirkel. Den among the doctors, Daar was

Inhoud daar van volmaakt

PYX. een groote verwarring onder de

évenrédig te maaken tot een Doktooren.

PYX, De ouwel-kas, misbroods-bus, Vierkant, oin denzelven af te A puzzling fool, Een lösből, los.

Cibori , -- Goudweeging der meeten. Dit is nog niet uitge. windbuil.

Goudsinéden van Londen eens vonden, dan ten naasten by.

's jaars in de Starkamer, in 't Quadriennial, Vierjaarig , dat van PY.

vier tot vier jaaren gebeurt. PY, Een taart, pastei,

byzyn van den geheimen Raad

en 's Konings Prokureur. Quadrilateral, Vierbockig. zie Pie.

QUADRILLE, (a game at cards) + PYCAR, or Pyker, (a kind of

QUA.

Quadrille, zéker kaartspēl

. fhip so called of old) Een foort

QUADRIPARTITE, In vieren gevan een fcbip in oude tyden ge UACK, Een kwakzalver.

deeld. bruikelyk.

to QUACK, Kwakzalven. QUADRISYLLABE, (a word of PYED, Bont, geulakt, zie Pied.

four fyllables) Een woord vas TYGMIES, Pygmeen, of Kabouter To quack, (or to croak, as ra

vens do) Krallen als de Ras vier lettergreepen.' Mannekens, zynde zéker klein

QUADRUPEDAL, Viervoetig. Volk, dat, volgens de Ouden, To quack, ( as a duck) op de uiterste grenzen van Afri

To quack, ( as a duck) Kwas. QUADRUPEDE, (a four-footed ken, als een Eend.

bcast) Een viervoetig beeft. ka zou woonen, en niet boven drie span lang zyn, voerende Quackery, Kwaksalvery.

QUADRUPLE, Vierdubbeld, vier. Quacking, (quack's trick) Kwak tégen de Kraanen, als bunne

zalvery.

to QUADRUPLICATE, Een getal, vyanden, altyd Oorlog.

Quacking of titles, Nieuwe tytels quadrupleeren, met vier multiPYKER, zie Pycar.

voor boeken die geen aforek beb pliceeren. PYLORUS, (the lower orifice of the stomach) Uitgang van de

ben stellen, om dezelven als nieu. QUADRUPLICATION, Vieros we werken te doen afgaan.

dige verdubbeling, een faamermaag, maag portier. PYPOWDER COURT, Een ge

QUADRAGENARIOUS, Veertig. vouwing in vieren.
jaarig.

Quadruply, (four times) Vierrëcbts-bof op Jaarmarkten om op QUADRAGESIMA, als ; Quadra

,

maal. staande voet uitspraak te doen.

gelima-sunday, (the Grit fun The innocent person is quadruPYR.

day in lent) De eerste Zondag ply recompensed, De onschoulPYRAMID, Een grafnaald, Pyra in de Vasten.

dige word viervoudig vergolden mide.

Quadragesimal , (belonging to QUÆS TOR, (a magistrate or trezPYRAMIDAL, Spits toeloopen lent) Dat tot de Vasten beboort. surer, among the Romans) Sebat PYRAMIDICAL,3 de, naaldswyze. QUADRAIN, Een vierrégelig ge bewaarder, penning-meester, opPYRATE, Zee-roover, zie Pirate. dicbt.

ziender van de jcbatkist in 's PYROBOLI,Vuurballen, zékere vuur-QUADRANGLE, Een vierboek. oude Rome. werken der ouden. Quadrangular, Vierboekig.

Quæstorship, (the place of a Ro Pyrobolist, Een maaker van bomben QUADRANT, (or fourth part) man quæstor ) Penning meeferof vuurwerken. Vierde part.

Scbap van Rome.

Exter,

Quac

vens.

QUES

« FöregåendeFortsätt »