Sidor som bilder
PDF
ePub

men.

to RECEIVE, Ontvangen, aannee- A private recefs, ( a by-place, , RECITATION, (or rehearsing)

a solitude ) Een plaats van af. Opzeggen, topsnyden. To receive money, Geld ontvan- wyking, afzondering , eenzaam- Recitative, als; Recitative mu.

beid.

fick, or a recitative, Een gegen. To receive great honours, Groote How agreeable is a recess from 20ngen verbaal in muziek, dat eer genieten.

the town, to a man who is na de gewoone uitspraak gelykt. The tree receives its nourishment constantly engaged in the hur- to RECITE, (or say without book)

from the root, Den boom ont. ry and noise of business! Hoe Van buiten, uit zyn boofd opvangt zyn voedzel van de wor. aangenaam is eene afwyking van zeggeni. tel.

de Stad, voor een man die ge- To recite, (or relate) VerbasTo receive or gather the taxes, ftadig aan de verbaasting en 't

len. De belastingen inzamelen.

gewoel der bezigbéden gebon Recited, Opgezegd, opgenoemd. To receive (or entertain) one at

den is!

Reciter, Een verbaaler, opzegger. one's house, Iemand aan zyn

The most secret recesses of our Reciting, Verbaaling, opzegging, buis ont baalen, vergasten.

souls , | De allerverhoolendste opneeming, verbaalende. To receive (or adınit) one into febuilplaatsen onzer zielen. to RÉCKON, (to count or compu.

an office, Iemand tot een ampt RECESSION, (or receeding) Af te) Rékenen, berekenen.
of bediening toelaaten.
stand.

To reckon, or to esteem) Ach. To receive (or approve of) an

A recellion from some material ten, voorbouden. excuse, Eene verscbooning aan.

articles , Een afstand van eenige

I reckon him for a dead man, neemen, voor goed bouden. gewigtige artykelen.

Ik boude bem voor een dood inar, To receive (or embrace) an opi. RECHANGE, Herwijfel.

of voor een man des doods. nion, Een gevoelen ombëlzen. RECHLESS, Luy, traag, zie

I shall reckon it a favour, Ik zal To receive, or sustain) a great

Retchless.

bet als een gunst aanmerken. loss, Een groot verlies, groote to RECIDIVATE, (or to relapse) To reckon, (to believe, to think) scbade lyden. Instorten.

Gelooven, dënken, meenen. To receive (or conceal) stoln Recidivation, (or rclapse ) In- To reckon, (to design) Voor. things, Gestolen goederen ver- storting

neemen, ontwerpen, bergen.

RECIPE, Een artseny-briefje, Dok- He reckons without his host , Hy Receiver , Een ontvanger.

ters-briefje , fcbriftelyk opitël van rékent zonder den waard. A receiver of rents, Een ontvan- eenige zaif, drank of ander gearTo reckon, (to rely, to depend) ger van renten.

neesiniddel, een raad in fcbrift, upon, Staat op naaken, op beA receiver of stoln goods, Een recept.

trouwen. verberger , beelder van gejbolen RECIPIENT, Een ontvanger, het I reckon upon it, Ik maak 'er . goederen.

vat of kruik welke in 't disti- kening op; ik maak 'er staat op. The receiver is as bad as the leeren het géne dat uit de helm To reckon upon a thing, (co thief, * De beelder is niet beter komt, ontvangt.

expect it) lets verwagten. dan de steelder.

RECIPROCAL, Onderling , wéder. I reckon little of it, Ik maak Receiving, Oratvanging , ont- zyds, overbands.

'er niet veel staat op. vangende.

On A pronoun, or a verb recipro- To reckon up, Oprekenen. RECENT, Verfcb, nieuw.

cal, Een voornaam , of

To reckon together, Saamenréke. Recently, Nieu-wlyks, onlangs.

derhoorig werkwoord [Boyer.] RECEPTACLE, Een vertrek-plaats, Reciprocally, Van wederzyde, over To over-reckon, Te veel rekenen, vertrek, pakbuis, schuilplaats, en weer, by beurten.

verrekenen. wyk.

to RECIPROCATE, Op zyne beurt Reckoned, Gerekend, gecyfferd ,RECEPTION, Ontvangt , ontuan- toedryuen.

kening gemaakt. ging Inbaaling, ont- Reciprocal verbs reciprocate the I have not reckoned with him baal.

action upon the agent, De wé- yet, Die beb nog niet met hem A favourable reception, Een gun- derboorige werkwoorden, doen de gerekend. stig onthaal.

daad tot den daader wederkeeren. He is reckoned for one of them, Receptive, Ontvanglyk.

Reciprocation, IVederzydsteid, beurt- Hy wordt als één van ben gerie RECESS,'(or withdrawing, from bourling.

kend. to recede) Aarzeling , terug. A reciprocation (or interchanging) Reckoner, Een rékenaar, cyfferaar. wyking

of love, Een wéderzydfcbe liefde. Reckoning, als; The recel (or rifing) of the BriRECISION, Affryding. :

* Even reckonings make long tisb Parliament, Het opbreeken, RECITAL, Een verbaal.

friends, Efe rekening maakt of de scheiding van bet Engel- He made a long recital of it, Hy standvastige vrienden. sche Parlement.

deed er een lang verbaal van. To come to a reckoning with The recess (or resolutions) of an The recital of an act of parlia one, Met iemand rékenen. ir perial dict, De besluiten van ment, De aankondiging cener

He callid for a reckoning, Hy cens Rykstergadering Acte van 't Parlement.

eisobte een rekening

Con Rec

een wé.

nen.

gere Vrouw.

nen.

nen.

aanneemen.

0 Reckoning, (in a publick hou. On Recognisance, or aflize, (the Be so good to recollect a little ro) Gciach.

verdict of the twelve men in- the terins of your lettre, Wees After-reckoning, Na-gelach.

panell's upon an allize) Het zo goed om de uitdrukking er var He makes little reckoning of what vonnis van de twaalf gezwooren,

uwen brief eens te overdenken. was said, Hy achte weinig wat of be-ée digde rëcbters.

When he had recollected (er 'er gezeid wierd.

to RECOGNISE , or recognize, recovered) himself from his We make more reckoning of our (to acknowledge) Erkennen. fright, Toén by zich een weinig

liberty than of your friend hip, Recognised, Erkend', op nieuws van zynen fcbrik berfield bad. Wy maaken meer werk van onze overgezien.

Recollection, (reflection of the vryheid als van wwe vriend- Recognisee, she to whom one is mind) Overweeging , berinneJc022.

bound in a recognisance) Schuld- ring van bet geinoed. Reckoning, (of a woman with beer, bouder van eene gerecbtelyke Recollection, or recapitulation, child) Rekening van een zwart- Obligatie.

Beknopte berbaaling. Recognitor, Die een scbuldbrief RECOLLECTS, (a branch of the She is near her reckoning, Zy geeft.

Franciscan friars Recolletter, is na by baar rekening , baar ré- RECOGNITION, (or acknowledg- een order van Franciskaner Menkening is fcbier uit. ment) Een erkentenis.

nikken. She went out her full reckoning, Recognition, (review or exami. to RECOMMENCE, Weer begir

Zy ging baare rekening vol uit. nation) Wederoverziening. The Tame reckoning (or jud. RECOGNITORS, De Jury of ge. Recoinenced, op nieuws begonment) is to be made of clo. zwoorene Goemannen die gesteld thing, Men kan het zelfde oor- zyn om een Rechtzaak na te zien to RECOMMEND, Aanbeveelen,

deel over de kleeding vellen. en uitspraak daar over te doen. beueelen, aanpryzen. Off-reckoning, Afrekening. RECOGNIZANCE, zie Recogni. A book that recominends itself A reckoning - book, Een réken. sance.

to the world, Een boek dat zich boek.

+ RECOGNIZANCE, Onderwër- zelven aan de waereld aanbeto RECLAIM one from ill courses, ping, (+ Submiflie) ter griffe veelt.

Iemand van kwaade gangen af- doen, verklaaring dat men't von If you will recommend yourbrengen. nis dat uitgeweezer wordt zab

self to the eíteein of men, Als gy at To reclaim (or gainsay) a thing,

uw zelven in de acbting dersen Iets tegenspreeken,

RECOIL, Te rug springing , agter- Jcben wilt inwikkelen. To reclaim , (a term of hun

uitwyking.

Recommendable, Pryslyk, pryswaarting) Lokken. to RECOIL , (to give back, as a

dig. The patridge reclaims, De patrys gun) Te rug stooten , als een Recommendation, Aanpryzing , ashlokt. Jnapbaan.

beveeling, voorscbryving. To reclaim a hawk, Een valk + To recoil, (to give ground) Te Recominendatory , Aanpryzende. wéder lokken, inroepen. rug gaan, grond ruimen.

A recominendatory letter,

Een To reclaim, (to take up, and + To recoil of one's promise , :

brief van voorfcbryvinge. leave off one's vices) Zicb be. Zyne beloften intrekkeil. Recommended , Aanbevoleni, car keeren, beteren, van levenswyse His arguments recoil , (or are gepreezen. veranderen.

againit him) Zyne drangredenen Recominender, Een aanpryzer. Reclaiined, Te rug geroepen, weer.

zyn tégeit bein.

RECOMPENSE,Vergelding , beloom geroppen.

Recoiled, Ayter uit gesprongen, te ning. Reclaiming, IVéderon roeping,

rug gesprongen, gcaerzeld. Recompense, or ainends, Verwederom roepende.

The gun recoiled when it was fi- goeding, cbadeloosfielling. Reclaimleis, Orbëritëlbaar, verlaa. red, Het liuk toen 't af sejtoken to RECOMPENSE, Vergelden, be

wierdt , jprong agteruit, bet musto RECLINE, Overbellen.

ket stiet toen 't gelojt wierdt. To recompense, or make amends, Reclined, Overgebëld.

Recoiling, Agteruitspringing, aer- On vergoeding te doen. RECLUSE, (ihut up, or secret) zeling.

Recompensed, Vergolden, beloondo Verborgen, beiinelyk , opges200- to RECOIN money, Geld vermunten. Not to be recompensed, O.soc Recoined, Vermunt, hermunt.

geldelyk. RECLUSE, Een kloosterling, een Recoining, Vermunting , — ver. Recompenser, Een vergèlder , beles

die in een klooster opgeslooten muntende. is.

RECOLLECT, zie Recollects. Recompenling, Vergelding , to RECOGITATE, Herdenken, to RECOLLECT himself,Zicberrin- vergeldende , enz. nadenken, overpeinzen.

neren, zich bedënken, zicb te to RECOMPOSE, Weer is order RECOGNISANCE, Gerecbtelyks binnen brengen

brengen. scbuidbekën. Pray recollcct your self, (call to RECONCILE, (to make friends, RECOGNIZANCE

tenis, Obli. it to mind, or think of it) Ik to make up differences) Ver204-
gatie.
did, berinner u eens.

nen, bevredigen, vriendes maters.

TO

loonen.

ten.

[ocr errors]

ner.

gen.

[ocr errors]

waaren.

To reconcile, (to make agree The records of the Tower, Del To recover his money, liberty, what seems contrary) Overeen- Archiven van Engeland die in strength, or health, Zyn geld, brengen, 't geene strydig Scbynt. de Tower bewaard worden.

urybeid, flerkte, of gezond beid To reconcile the principles of se- The publick records, De Staats weer bekomen.

veral sects, De stellingen van Scbriften, Stadsboeken, gedenk- To recover one's wind or breath, verscbeidene Seaten overeenbren- Scbriften.

Adem fcbeppen. Records of time, (history) Faar. He will never recover, Hy sal Death renonciles all things, De boeken.

nooit weer wel worden; by zal dood bevredigt alles.

'T is a maxim in the law of En- nooit weer béteren, To renoncile a difference, Een gland, that nothing can be He begins to recover, Hy begint verschil byleggen.

averr'd that is out of record, weer te béteren, by begint weer It is no difficult matter to recon- Het is een stokrégel in de Engel

op te komen. cile those seeming contradic- sche rechten, dat men niets anders He will hardly recover of that tions , 't Is geen zwaare zaak als met echte stukken bewyzen kan. loss, Hy zal door dat verlies deeze schyn-frydigbéden met een 'T is upon record, De Jaarboe- niet ligt op zyn verbaal komen; malkanderen te vergelyken. ken maaken 'er melding van.

Hy zal dat verlies bezwaarlyk te To reconcile matters with words, Of whom there is so much re boven komen.

Zaaken met woorden overeenbren- cord in the ancient poëls, Van He could hardly recover himgen. wien zo veel aangetekend is by de

self from fear, Hy kon naauwHe could not reconcile himself oude Dichters.

lyks van ureez: tot bedaaren ko. to it, Hy kon niet besluiten om His letter is Aill upon record, meni. bet te doen, by kon daartoe niet Zynen brief is nog in de Histo. I cannot recover the thing to verstaan. rien bewaard.

my memory, Ik kan my de zaak Reconcilable, Verzoenbaar, 't géne to RECORD, [In een boek] aante- niet te binnen brengen. evereengebragt kan worden, over

kenen.

To recover a hare, Een baas eenbrengbaar.

To record a thing in history in zyn léger stooren, een baas Reconciled, Verzoend , beurédigd, Iets in de geschiedenilen mel- opdoen. overeengebragt.

den, 'er de gedagtenis van be. To recover one out of a swoon, Such actions cannot be reconci.

Iemand by zicb zelven doen komen. led, Zulke zaaken kunnen niet Recorded, Aangetekend, aangescbree- To recover one's self, (to come overeengebragt worden. ven.

to one's self again ) Žicb wéShe will quickly be reconciled You will find it recorded in Scrip- der berstellen, bykomen, bedad.

to you, Zy zal scbielyk met u ture, Gy zult bet in de Scbrift ren. beurédigd zyn.

aangetekend vinden.

Recoverable, Herkrygbaar, weer kr I cannot be reconciled to tobac- It is recorded in history, De bil- bekomnelyk.

co, Ik kan met de tahak niet te torie vermeldt; in de geschied Recovered, Weer bekomen , weer gerecht komen; ik kan aan de tabak boeken is aangetekend.

kreegen, opgekomen, weer geniet wennen.

Your name shall be recorded in zond geworden, gebeterd. Reconcilement, 7 Verzoening, be- my works, Uw naam zal in He is not yet recovered of his

vrédiging, over- myne werken vereeuwigd wor- losses, Hy beeft zyn verlies nog Reconciliation, eenbrenging.

den.

niet weder bersteld. Reconciler, Middelaar, bevrediger. To record as birds, Overbands He is perfectly recovered from Reconciling, Verzoening ,

zingen, gelyk vogelen.

his distemper, Hy is volkomens zoenende, enz.

RECORDER Een aantékenaar, van zyne kwaal geneezen. RECONDITÉ, Verborgen, gebeim

Stads-grifter, die Raad met Recovering, Wéderverkryging, to RECONDUCT, Weer te rug eene is, en ook uit den naam wéderbekomende , enz. leiden.

der Stad het woord voert , Recovery, (regaining) Wéderver. Reconducted, Te rug geleid. · zynde de Overheid toe ge- kryging. to RECONFUTE, Wederleggen. voegd om onderrechting wé. The recovery of our liberty, D. RECORD, Een geloofwaardige aan- gens de Wetten en Gerechts

berftelling van onze urybeid. tekening , getuigenis , gedenk

handel te geeven.

Recovery, (the obtaining of a fcbrift.

A recorder, or mayor's associa- thing by trial of law ) VerkryA court of record, De griffie. te, Byzittend' rechter.

ging van iets door 't recbt. It is upon record, Het is aange. Recorder , Een zéker Sacb van Recovery of health, Herstelling tékend; daar staat geschreeven. fluit.

der gezondbeid. To search the records, De regis. RECORDATION, Herdenking. There is no hopes of his recoters na zoeken.

Recording, Aantekening, aan/cbry- very, Daar is geen bope van zyn Record, (or authentick testiving, aantekenende.

opkomst. mony) Écbt getuigenis, of bewys. to RECOVER, Wéder bekomen , Recovery, (remedy, help) HerTo bear record, Getuigenis gee- weer krygen, weer opkomen , felmiddel, bulp.

}

ver

weer gesond worden. I. DEEL. оооо

I

ven.

[ocr errors]

ver

I am lost without hopes of reco Zicb verfrisscben, ververschen, RECURRENTS, Kreeftvaertes, very, Ik ben onberstelbaar, zon- verquikken, versterken.

vaerzen die zo wel van voeten der boop van berstėl verlooren. Recruited, Aangeworven, aange- als van agteren kunnen geleezer It patt recovery, Daar is geen stookt, volgemaakt, ververscbt. worden , gelyk als : Signa te belpen aan.

Recruiting, Aanwerving , aanstoo- signa, temere me tangis & an. to RECOUNT, Verbaalen.

king, volmaaking , vervērsching. gis, zie Palindrom. Of dier. Recounted, Verbaald. RECTANGLE, Een recbtboek.

gelyk een vaers als zéker RECOURSE, Toevlugt, wyk , door Rectangled, Rechtboekig.

Roomschgezind dichter op de togt, weerkomst. RECTIFICATION, Recbtmaaking,

Vrede van 't jaar 1697. maak. To have recourse to, Toevlugt verbetering.

te: tot iets neemen.

Rectifier, Een verbeteraar, rechtmaa- Profpicimus modo quod durabunt To have recourse to justice, Toe- ker.

fædera longo tempore, nec nobis vlugt tot bet recht neemen. to RECTIFY, Verbeteren , weer te pax cito diffugiet. When the blood has a free re. recht maaken.

RECURSION, Teruglooping. course, or passage, Als bet bloed aan I cannot rectify his misbelief, RECURVATION, Te rug buiging. een vrye doortocht beeft. Ik kan zyne ongeloovigbeid niet Recurvedness,} Omgebogenbeid

. The recourse (or return) of spi- verbeteren. rits, De wederkeering der gees. You have rectify'd my thoughts RECUSABLE, Weigerbaar, dat ge ten. as to that, Gy bebt myne ge

weigert mag worden. Recourse, (refort, or concour- dagten daar omtrent te recbt ge- RECUSANCY, Weigering on tot se) Toevloed, samenloop. bragt.

de openbaare Kerk te komen. RECOYL, Terugspringing, agter- Rectified, Verbeterd, te recbt ge- RECUSANT; (any person that reuitwyking , zie Recoil. maakt.

fuses to come to church and + RECRÉANT, Een die zyn woord Rectifying, Verbetering , ver. the common-prayers, especial

. in zyn bals baalt, een lafbar- béterende.

ly a Romanist) Iemand die weitige.

RECTILINEAL, (consisting of gert in de Kerk van Engeland, Recreantise, Lafbartig beid.

strait lines) Rechtlynig.

en tot de dagelyksebe gebeden te to RECREATE, Vermaaken, Rectitude, (uprightness, justice) komen, in 't byzonder een Roomscbquikken, verluftigen. Oprecbtbeid, billykbeid.

gezinde. Recreated , Vermaakt , verquikt , ver- RECTOR, (governor, or princi- RECUSSABLE, Dat te rug geffazluftigd pal) of a college, Reator, Op.

gen kan worden. Recreation, Vermaak, uitspanning , per-leermeester, Scbooluongd. Recallion, Te rug stooting, of fles

The rector of a Parish, De Pre- ning. Recreative, Vermaakelyk, verlusti- dikant van een Parocbie, waar

RED. gend.

van by de inkomsten zelf trekt , RECREDENTIALS, Een antwoord moogende over zulks eenen RED, Rood. op de Geloofsbrieven eens Ge- beurt-preeker in zyné plaats

Red wine, Roode wyn. zants.

Itellen.

A red ribbon, Een rood lint. to RECRIMINATE,Wéder-bescbul Rectoral, Meesterlyk, tot eenen be- Red lips, or cherry lips, Roode digen, zynen befcbuldiger aan- Nierder beboorende.

lippen. klaagen.

Rectorship, Een oppervoog drifcbap. Fine red cherries, Scboone toode Recrimination, Wéder - bescbuldi. Rectory , Een preekers plaats met kerssen. ging.

al zyn toebebooren , Parocbie- To make or grow red, Rood matRECRUIT, (a soldier lifted to fill

kerk.

ken, of worden, een kleur 487up a vacancy in a troop or com. | RECUMBENCY , Een steun , ver- jaagen, of krygen. pany) Rekruut, een aangewor. trouwen,

toeverlaat.

Red weed, Roode kooren-bloems, ven Soldaat om eene Compagnie He had a great recumbency upon

bloem. voltallig te maaken.

his proinise, Hy steld een groot A red pimple, Een roode, ouuriRecruits, Rekruuten, in den voo. vertrouwen op zyne beloften. ge puist.

RECUMBENT, In eene leggende Red-hot, Gloeijend-beet, A recruit of provisions, Eene gestalte , uitgestrekt leggende. Red-lead, Menie , rood aard.

aanvulling van mondbeboeften. to RECUPERATE, Wederkrygen, Red oker, Rood-aard. to RECRUIT, (to supply or fill up) weer bekoinen,

A red-herring, Een bokking: Volmaaken, aanvullen. Recuperation, Herkryging. A robin red-breaft, Een roodhejf

. To recruit a regiment, Een regi. Recuperatory, Tot berkryginge die- je, zéker vogeltje. ment voltallig maaken.

nende.

A red-start , 7 Een roodstartje, . To recruit the fire , (to add to RECUR, (to run back, or re- Red cail, "} ker vogeltje. fuel to it) Het vuur aanstoo- turn) Terug keeren, wéder kee- Red-haired, Roodbasirig. ken.

Red-faced, Rood van aangezigt

. * To recruit one's self, (to refreth To recur, (or have recourse to) Red-wood, Roodbous.

one's self, to gather strength) Toevlucbt neemen.

[ocr errors]

rigen zin.

ren.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

A witches ręd-book, (a catalo- to REDEMAND, Wederom eifcben. To redress a stag, (to put him

| gue of such as have sealed to Redemanded, Wcerom vraagen, te off his changes) De liften van the devil with their own blood) rug ge-eiscbt.

een Hert verydelen.
De toode lyst, van cene bëks, REDEMPTION, Verlofing, ury. To redress one's self, (or to do

,
Oudwyfsche grollen.
kooping.

one's self justice ) Zicb zelven
Red deer, Herten , Rbéen en wil. A redemption of property, Een recht doen.
de Geiten.

vrykooping van burgerlyke eigen- Redressed, Hersiëld, verbulpen, ver(1) The red-letter'd tribe, De rood- dommen.

beterd, vergoed, gered. letterige ftam, 't Papendom. + A power of redemption, Het These things must be redressed, Red-streak, (a sort of apple) recbt van vreemd goed te bena- Deeze dingen moeten bersteld, Een soort van appelen. deren.

verbeterd worden. Red-streak cyder, Appeldrarik van (1) REDEVABLE, Gebouden , ver. Redresser, Een bersteller, verbëlper, ribbelingen. pligt.

verbéteraar. Red-fleck'd eyes, Roode oogen. CO REDINTEGRATE, Vernieu. Redressing, Herstelling , berftelRED, (or red colour) Rood, roode wen, herstellen.

lende, enz.
kleur.

Redintegrated, Vernieuwd, beritëld. Redresless, Onverlëpelyk.
A criinfon red, Karmosyn rood. Redintegration, Vernieuwing, ber- Redresless, Onberfleibaar, niet te
Faint red, Bleek rood.
stelling.

verbeteren.
Bright red, Hëlder rood. REDNESS, Roodbeid, roodigbeid. REDUBBERS, Zulken die gestoolen
Blood red, Bloed rood.
REDOLENT, Welruikend, geurig.

laken koopen en bet een andere geRed, (or red paint) Rood blan- to REDOUBLE, Verdubbelen, ber

daante of koleur geeven, op dat këtsel. dubbelen.

bet niet gekend zou worden. She paints red, Zy zet baare wan- His fever redoubles upon bim by to REDUCE , Biëngen, weer tomt

gen met rood af, zy blanket met night, Hy beeft de koorts eens derbringen, weer bemacbtigen,
rood.
zo sterk by nagt.

maaken.
A natural red, (or a vermilion Redoubled, Verdubbeld, berdubbeld. To reduce to nothing, Tot niets
tincture, upon the face) Een Redoubling, Verdubbeling, ver. brengen.
natuurlyk bloozend rood.

dubbelende.

To reduce in to powder, Tot stof to REDDEN, Rood maaken. REDOUBT, or redout, (a piece of maaken, in stof veranderen. To redden herrings , Haring fortification) Ronduit, reduit,

To reduce to an extremity, Tot in de rook bangen , bokkings bescbanfing.

bet uiterste brengen. maaken.

(t) to REDOUBT, Vreczen , ducb- To reduce a town, to bring it Reddith, Roodacbtig.

ten, ontzien.

into subjection, Ecne Stad tonREDDITION, Wedergeeving, af- Redoubted, Geducbt, ontzaglyk. derbrengen, vermeesteren. stand.

to REDOUND, (to abound) Toe- To reduce foreign measure to Redditive, Afftaanlyk.

vloeijen, overvloeijen.

our own,' · De vreemde maaten to REDEEM, Verlossen , vrykoopen, To redound, (to accrue) Toe- naar de onze schikken, vermini loffen. vallen, meevallen.

deren. Cbrist has redeemed us by his To redound, (to return, or To reduce one to his former blood; Christus beeft ons door light) Te rug kaatzen.

health, Iemand tot zyn voorige
zyn bloed vrygekogt.
That affront redounds upon you,

gezondbeid brengen.
To redeem goods in pawn, Ver- Dat affront kaatst op uw zelve Reduceable, zie Reducible.
pand goed loffen.

Reduced, Gebragt. To redeem time, Den tyd uitkoo. The benefit thereof will redound He was reduced to great poverpen, inbaalen.

to his children. Het voordeel ty, Hy wierdt tot groote armoeRedeemable, Losbaar, verlosbaar, daar van zal tot zyne kinderen

de gebragt. vrykoopiglyk.

keeren; bet profyt daar van zal Before the town was reduced, Redeemed, Verlost, vrygekogt, ge- tot voordeel van zyne kinderen

Eer de Stad weer t'ondergebragt loft. gedyen.

was. Redeemer , Een verlosser, lofjer. REDRESS, Herstelling, verbel. Reducible, Bemachtigbaar , dat weer Cbrift the redeemer of man kind, ping, verbetering , vergoeding , tot zynen eersten stand kan geChriftus de verloffer der men- verligting.

bragt worden. fcber.

to REDRESS, Herstellen, verbete. Reducing , Brenging, brens Redeeming, Verlossing,

ren, verbëlpen, vergoeden, ver- gende. lo Jende.

ligten, redden.

Reduction , Weerbrenging, te rug to REDELIVER, Wederom ver. To redress grievances, Bezwaar. brenging loffen, te rug léveren, nissen weeren, of wegneemen.

Reductive, Scbeidend. berléveren.

To redress the faults of an au- A reductive falt, (in chymistry) Redelivered, Weder verloft, berle- thor, De misslagen van eenen Scbeidend zout, zout dat tot bet verd. Scbryver verbeteren.

verminderen , of Scbeiden vara Redelivery, Wédergeeving.

jets dient. 0000 a

Re

te rug.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ver

« FöregåendeFortsätt »