Sidor som bilder
PDF
ePub
[ocr errors]

nen.

[ocr errors]

gaan.

Rejected, Verworpen, versmaad, To hold the reinseven, Het toom | Reiteration, Een dubbele berbaaling. veracht.

gelyk botaden.

REJUVENESCENCY, Verjonging, Rejecting, Verwerping, versmaa To bring a horse to' a certain verjeugdiging

} Rejection, ding ty of rein, Het paerd bek - vast

REK. Since the rejection of the pope,

maaken, aan den tooi gewen 10 to REKE, (or care for) Zich beSédert de verziaking van den

moeijen. Paus, sédert dat men zyn jok # To let loose the reins, Den teu

I reke not such a thing, Ik by afgescbud beeft.

gel vieren. REIGN, Regeering. ! To hold the reins of the empi.

moei my met zulken ding niet. His reign was but short, Zyne re, (to fit at the 'helm, or to

1 REL. regeering was maar kost.

reign) | Het roer der regeering to RÆLAND, (to fand a second to REIGN, (to rule as a King) Re

in banden hebben.

time) Wederlanden. geeren als een' Koning. Encouraged with this success, Fraudelent traders export goods | To reign, (to have the (way) he gave the reins to it; Door Y? entitled to draw-backs, and Het gebied voeren. deezen voorspoed aangemoedigd,

afterwards reland them without To reign, (to be in vogue) In gaf by zich den ruimen teugel. payment of duty, Bedriegelyke gebruik zyn, in aanzien zyn. f I could give the reins to my dis

bandelaars voeren goederen uit, Reigned, Geregeerd, gebeerfcbt.

course, Ik zoude breed kunnen die recht hebben tot een rabat A reigning vice, Een beerfcbende

uitweiden.

van inkomende recbten , en lander ondeugd.

The running of the reins, Het in dezelven vervolgens wederom, to RE-IMBARK, Op nieuws t'fcbeep druipen van de mieren, de Go. 1 zonder iets te betaalen.

norrhea.

RELAPSE, (return of a disease) Re-imbarked, Weer t'fcbeep gegaan. to RE-INSTATE, Herstellen. 1: Instorting i wederkeering car Re-imbarking, Herfcbeeping , weder Re-instated, Hersteld, in 't bezit cene ziekte. injcbeeping, bersébeepen bêrsteld...

4 Relapfe, (the committing of the de. Re-instating, Herstelling.

same fault over again) Het op to RE-IMBURSE, Verfchooten geld to RE-INTEGRATE , Wéder beet nieuws vervallen tot den zelfde

weer vergoeden (of goed doen.) maaken , wéder volkomen maaken, misleg. Re-imbursed, Het verstbooten geld to RE-INVEST; Wedet in 't bezit Relapfe, (one that is relapsed weer voldaan. stellen.

into his abjured heresy) RerieI ain not yet re-imbursed, Ik beb Re-investing,

gaat, die wederom tot zyn af. myn verschooten geld nog niet Re-investment,

Wéder bërftelling geswoore kettery overgaat. weer. Re-investiture

to RELAPSE, Weer afvallen (van Re-imbursement, Vergoeding van ver- to REJOURN, Wéder uitstellen. czyn geloof,] weer instorten (in Scbooten geld.

10 REJOICE ; ( to fill with joy) een ziekte. Re-imburser, Weer-geever.

Zicb verbeugen. - I.

To relapfe in the fame fault, a RE-IMPRESSION; Een berdruk, To rejoice (to be marry, or glad) In dezelfde fout vervallen. nieuwe druk of uitgaaf van een

Vrolyk, blyde zyn.

Relapsed, Weer afgevallen, weer boek.

I rejoyce at it, Ik verblyd 'er my ingestort. REIN, zie Reins.

Over.

Relaplîng, Vervalling, - verval. + REINARD, (a Fox) | Reintje It rejoyces me, Het verbeugt my. lende. de Vos.

Rejoyced, Verblyd, verbeugd. DO RELATE, (to recount) Verbasto RE-INFECT, Weder besmetten, Rejoycing, Verblyding , derbeuging. - ten, vertellen. op nieuw bedërven.

to REJOIN, or rejoyn, (to join To relate a story, Een gefcbiede. to RE-INFORCE, Wéder verstår again) Weder vereenigen

nis verbaalen. ken.

der byvoegen;

1 To relate, (to belong to a thing) To re-inforce a garrison, Eene To rejoin, or make a rejoin Ergens toe betrekkelyk syn. bezetting weer versterken.

der) Wéderantwoorden, + Du. That did not at all relate to it, Re-inforced, Weer versterkt.****

pliceeren.

Dat beboorde daar ganseb niet Re-inforcement, Een versterking met To rejoin, (or reply) Antivoor toe; dat bad genfcbelyk geen opverfcbe troepen. den.

zigt daarop. to RE-INGAGE,

· Het gevecht

+ Rejoinder (an answer, or ex. Related, Verbaald, betrokken. bervatten, op

ception to a replication in cio Related, (or a kin) Maagschap, to RE-ENGAGE, nieuw aanval vil law) Wederantwoord,

bloedverwandschap.
len.
Duplicq.

I am related to him, Ik ben aan to RE-INGRATIATE one's self, REISTER (a German trooper) bem vermaag fchapt. Ziçb weder in de gunst drin Hoogduitsch Ruiter.

Relater, sie Relator. to REITERATE, Ten anderen maale Relating, Verbaaling, betref gen. REIN), De nieren:

berbaalen.

fende. U REINS of a bridle, De lei. Reiterated, Ten anderen maale ber- RELATION, (or account ) Ver Beltie van een toon. baald, over en weer over verbaald. baal, vertelling

He

}

we.

He gave a faithfull relation of the gemoed riu en dan een uitspan., | He relented at his crime, (he matter , Hy gaf een getrouw ning geever..

was sorry for it) Hy bad beverbaal van de zaak.

Relaxed, Verslapt, verpoost , ont rouw over zyne misdaad , by I have it only by relation, Ik Spannen.

was 'er bedroefd over. beb bet maar van booren zeg- Relaxing, Verslappende, verpoozen My heart relents, Myn bart begen. de, enz.

zwykt. It is so by relation , Het is zo RELAY, De plaats daar men de

To relent, (or yield) Afstaan, naar men zegt. jagtbonden gereed boudt om op 't

uitscheiden, verpoozen. Relation, or respect) Betrek wild aan te zetten.

Relented, Verslapt, ontlaaden , ver. king, in opzigte. To be .in relay, De jagtbonden

murwd , bezweeken. In relation to that, Ten opzigte gereed bouden.

Relenting, Verslapping, ontlaating, van dat.

Relay, (the cry or kennel of vermurwing, bezwyking , It has no relation to that, Het relay-hounds ) Huis, bök der verslappende, enz. beeft geen betrekking daar op, jagtbonden.

Relenting, (repentance) Berour, 't beeft geen gemeenschap daar Relays, Verfcbe paerden, wissel boetvaardigbeid. méde.

paerden.

RELICKS, (some part or other of Relation, or affinity) Maag. to RELAY dogs, Verscbe bonden a faints body or clothes) H. fcbap.

tot de jagt gereed bouden ter plaat Overblyffelen, gewaande beerRelation, kinsinan, or kinswo. se daar 't wild voorby loopt.

deren of eenige andere deelen man, Bloedvriend, bloedurien RELEASE, Ontslaaning, verloling, des lichaams, of kleederen, din, Vader, Moeder, Oom, een scbrift van ontslag.

gereedschap , enz. der HeiliMoei, Neef, Nigt.

The release of prisoners, De gen, in groote achting by de He is my near relation, Hy be. vrylasting , bet ontslag der ge Roomscbgezinden. slaat way beel na; Hy is van my. vangenen.

He keeps that like a relickt, or ne naaste vrienden. to RELEASE, (or fet at liberty,

like a precious thing) + Hy RELATIST, zie Relator.

to let go ) Vry laaten , gaan

bewaart bet als péperkoek. Relative, Opzigt bebbende, betrek laaten.

RELICT, Een overblyveling, nagkelyk.

To release, or free) Verlofsen. gelaatene (weduwe ] ; iets dat A pronoun relative, Een betrek To release one of an oath, le overgebleeven is. kelyke voornaam.

mand van eenen eed ontslaan.

Widow and relict of, &c. Naa Relatively, Met opzigt. To release one from his promi.

gelaatene weduwe van, enz. That was spoken relatively to se , Iemand van zyne belofte to RELIE, zie to Rely. another thing, Dat werdt ge. ontslaan.

RELIF, (comfort or alleviation) Sprooken met opzigt op een andere To release a prisoner , Eenen ge Verligting , troost, bevryding. zaak.

vangen op vrye voeten stellen. Kor Relief, (succour or re-inforceRelator, Een verbaaler, verteller, Released, Ontsagen, in vrybeid ge ment) Hulp, bystand, verstërschryver. steld, verloft.

king to RELAX, (to loosen, or Nac Releasement, als ; Orders are a Reliefs, (or remnants) of meat, ken) Verslappen, verzagten.

come for the releasement of Klieken, overgescbooten stukken The substance of broth relaxes fhips, Ontslag, als; daar is or. en brokken.

the membranes, De zelfstan der gekomen tot bet ontslag der The relief of a hare, De plaats digbeid van bet vleefcbfop verslapt scbépen, om dezelven ury te laa

daar bet Haas 's avonds gaat de spiervliezen. ten vertrekken.

weiden. To relax, (or yield) Verpoozen, Releasing, Ontslaaning , ont-Relief, Cor redress at law) Ver. rujten, uitspannen. Naande , enz.

baal, vergoeding van fcbade. A To relax , (or unbend) one's to ŘELEGATE, In ballingsbap Relief, zie Relievo. mind, Zyn gemoed verlustigen, verzënden.

to RELIEVE, (to comfort or al. een uitspanning neemen. Relegated, In ballingscbap verzon leviate) Troosten, verligten. To relax, (to be remiss in) den.

To relieve, (to succour or asone's government, Zyne re- Relegation, Uitbanning voor een fift) Helpen, bystaan. geering matigen, zyne gestreng

keren tyd.

To relieve one in his necessities, beid verzagten.

to RELENT, Cor sweat) Zweeten. Iemand in zyne nooddruftigbéden: To relax, ( to abate, to cool) The marble relents, Het marmer te bulpe komen. Verflaauwen, verkoelen.

zweet.

* To relieve a town, Een Stad to RELAXATE, sie to Relax. The ice relents, or melts, Het ontzetten. RELAXATION, (or Nackening)

To relieve the centry, De fcbildVerslapping.

The heat relents, De bitte ver. wacbt afiollen. 7 Relaxation, (or breathing time) mindert, maatigt.

Relieved, Te bulp gekomen, ver. Verpoozing

+ The relent, (to grow pitiful) ligt , ondersteund, opgebeurd, To give now and then some Aangedaan , mededoogend wor. ont béven, afgeloft.

relaxation to one's mind, Zyn den. I. DEEL. Рppp

Re

[ocr errors][ocr errors]

ys finelt.

Reliever, Een verligter, verloffer, RELIQUATOR, (he that is be. miet of het waar is of niet, dat ondersteuner, bålper.

hind-hand in payment) Iemand laat ik voor de geenen van wien Relieving, Tebulpkoming, verligting , die in zyne rekeningen ten agte

ik het beb. tebulpkomende, ondersteun ren is.

It remains that I shift for my. nende.

RELIQUIES, H. Overblyfselen , self, Voor 't overige moet ik voor RELIEVO, (an embofled work) zie Relicks.

my zelven zorgen. Verbéven beeldwerk. RELISH, Smaak.

There remains no sense at all Alto and basso relievo, Beeld en to RELISH, (to give a relith) Smaa in a dead body, In een dood frywerk. kelyk maaken.

lichaam blyft ganscb geen gevoel RELIGION, (the worship of a To relish, (to like or approve) over. God) De Godsdienst.

Aanstaan, goedkeuren,

veel van See what remains, Zie eens wat The religion (or sacredness) of bouden.

'et overfcbiet. oaths, De beiligbeid des eeds. Co To relish, Smaak bebben, maar as They ftill remain in prison, Zy RELIGIONIST, one that pro. ken.

blyven nog in de gevangkenis

. fesses a religion) Belyder. This meat relishes very well, What remains is my wife's sere Religious, Godsdienstig.

Dit vleefcb finaakt beel wel, is vices and respects to your self, Religious worship, Godsdienst lekker.

Vërder beb ik de dienstaanbieding, plicbt, oeffening.

No meat relishes with me, Geen en verzekering van acbting, so Religious debates, Godgeleerde kost smaakt my, ik beb geen myn Vrouw aan u. gefcbillen, rédentwistingen. Smaak in myn eeten.

He remained behind, Hy bleef Religious exercises , Godsdienst. To relish, Aangenaam syn, be agter oeffeningen.

baagen.

Remained , Gebleven , overgescha Religious cheats, Scbynbeilige + This relish'd so ill with him, ten. bedriegeryen.

Dit stond bem 20 secbt aan.

Remainder, Overschot. Religious, (pious, or godly) Relishable, Smaakelyk.

The remainder of the money, Godsdienstig, vroom.

Relished, als; Well relished, Wel De rest van 't gëld. + A religious, (exact or punctual) gesmaakt.

Sad remainders of the army, He observer of his promise, f Een Relined, (or liked) Bebaagd, droevig overschot van 't léger. beilig vervuller zyner beloften. wel aangestaan.

The remainder of an account, Religious, (belonging to a re- Relishing , Smaakelyk , aange.

Reftant, overfcbot, de rejf van gular order) Geestelyk.

naammaaking , maakende. eene rekening. Religious houses, Gods-buizen, to RELIST, Van nieuws aan op de Remaining , Overblyvende , toorHuizen die weleer uit een lyft ftellen.

banden. Godsdienstig inzigt gesticht Relisted, Op nieuws op de lyft ge- Remains, Overblyffelen, oversébet

. werden, gelyk Kloosters, Gast. steld.

I see there are yet loine remains buizen, enz.

to RELUCT, Tégenworstelen, of his family left, Ik zie dat A religious habit, Een geestelyk genspartelen, wéderstreeven.

'er nog eenige overblyfjeken tar kleed.

Reluctancy, Tégenworsteling , tégen zyn geflacbt syn. A religious order , Een geestelyke Sparteling, wéderstrecving , weer The remains of antiquity, De orde. wil, weerzin.

overblyfselen der aloudbeid. To be admitted into a religious To do a thing with reluctancy, The sad remains of his fortune,

order , In een geestelyke orde Iets met weerzin , met afkeer Het elendig overscböt van sya aangenomen , Predikant of doen, beter Reluctance.

Kapitaal. Proponent worden.

to RELY, Steunen, zich verlaaten. to REMANCIPATE, Gekogt geed Religious, or monk, Een geeste Don't rely upon his words, Ver aan den Verkooper te rug geeven lyke, Monnik. Laat u niet op zyne woorden.

of weer verkoopen. Religiously, (or piously) Gods I rely upon you, Ik verlaat my to RÉMAND, or send for home) dienstiglyk. op u, ik betrouwe op u.

Laaten baalen. Religiously, (or punctually) Stipt, Rely'd upon, Op gesteund, op To remand, or send back again) naauwkeurig, gezët. verlaaten.

Terug zënden. Religiousness, Godsdienstigbeid. Relying, Steuning, verlaating, Remanded, Gebaald, of terug ge20 RELINQUISH, Verlaaten, ver. steunende.

zonden. zaaken, laaten vaaren.

Remanding , Haalende , terug sit

REM. Relinquished, Verlaaten, verzaakt.

ding, terugzëndende. Relinquither, Verlaater, verzaa to REMAIN, Overblyven , overscbie- REMARK, ( note or observation) ker. ten, blyven.

Opmerking, aantekening: Relinquishing, Verlaating ,- ver. To remain (or stay behind, Ag. Remark, (note or worth) dar laatende. terblyven.

zien, waarde. RELIQUARY, (a fhrine for re- I know not whether it be true A person of remark, Een per

licks) Een kas of doos daar H. or no, it remains upon those foon van aanzien. prullen in bewaard worden

that I have it from, Ik weet

Remhimber my love }

Doe my ne groe

rende.

to REMARK, Aanmērken, bespeu ( A Really you ought to remember , Remembred, Indachtig geweest, aan ren.

him, Zeker gy beboort bem te gedacbt, gebeugd, gedacht, beRemarkable , Merkwaardig, aan. bedënken, of gy beboort Zyner dacht , indachtig gemaakt, bër. mërkelyk. indacbtig te weezen.

innerd, te binnen gebragt. Remarked, Aangemerkt, bespeurd. Reinember the poor, Bedenkt

Bedenkt Well remembred, for I had like Remarking, Beppeuring, - bespeu

den armen.

to have forgot it, Gy doet rende, aanmerkende.

I cannot remember his face,

Ik

wel van het my te berinneren ; to RE-MARRY, Hörtrouwen.

kan my zyn gelaat niet te bin want ik zou bet waarscbynelyk REMEDY, Een bulpmiddel, genees. nen brëngen, my mag van zyn

vergeeten bebben. middel, middel.

weezen niet beugen.

Remembring, Het gedenken of inThe remedy is worse than the Remember

dacbtig maaken, - gedenkendisease, Het bulpmiddel is erger

de, indacbtig maakende , enz. dan de kwaal.

Remember me to him, I remena to REMIND, Indacbtig maaken, It is paft remedy, Daar is geen aan hem, groet bem van mynlent

bërinneren. belpen aan; daar is geen zalf

wége.

Reminded, Indacbtig gemaakt. aan te stryken.

Remember my respects to her, Reminding , Hërinnering, bërinneThere are a few remedies against Doe myne eerbiedenis (of gebie. jealousy , Daar zyn weinig inid. denis) aan baar.

REMINISCENCY, Gebeugenis, delen tegen de jaloersbeid. I remembred him of his promi.

gebeugen. Remedy, (help or thift in mis ses, Ik maakte bem zyne belofte | REMISS, Siap, traag, achterlyk, fortunes, &c.) Hulp, bystand indachtig.

zorgeloos , onacbtsaam , nalas berstel in ongelukken. Remembered, zie Remembred.

rig. *+ Remedy , (at law) Verbaal, fcba- Remembering, sie Remembring. Remisly, Traaglyk, achterlyk, acbdeloosstelling

REMEMBRANCE, Gedachtenis , telooslyk, losjes. Where will you have your re gebeugenis.

Remisness, Slapbeid , traagheid , ommedy, Op wien zult gy u ver-To call to remembrance, Hër achtzaambeid, acbteloos beid. baalen.

dënken, te rug denken , overden- REMISSIBLE, Vergeeffelyk of verRemediable, Herstelbaar.

ken.

geeflyk. Remedilers, Onbëlpelyk, ongeneeslyk. When I call to remembrance the Remiflion, Vergiffenis , vergeeving. to REMEDY, Helpen, geneezen, time of my youth, Wanneer kwytsebelding verbelpen.

ik den tyd myner jeugd overdenk, to REMIT, (to forgive ) Vergen Remedy'd, Verbolpen.

wanneer ik my den tyd myner A thing not to be remedy'd, Een jongbeid berinner (of 'te binnen To remit sins, Zonden vergee.

zaak die niet te verbëlpen is. breng.) Remedying , Helping, geneezing , He put me in remembrance of To remit a debt, Een fcbuld kwyt belpende.

it, Hy maakte bet my indacb Scbëlden. to REMEMBER, (to have in one's tig.

To remit, (yield or abate) Maamemory, or to call to mind) To come to remembrance, In ge tigen, afstaan. Indacbtig zyn, aan denken, ge. dagten komen, te binnen brën To remit something of one's beugen, gedenken, bedenken, gen,

berinneren.

right , Iets van gyn recbt afontbouden, indacbtig maaken A book of remembrance, Een

staan. bërinneren, te binnen brëngen. gedenk-boek.

To remit,Cor send back) Terug I remember that, Dat beugt my, Remembrancer, Een indacbtig-maa.

zënden. dat staat my wel voor, ik beb dat ker, waarschouwer.

To remit money by a bill of etwel ont bouden.

The King's REMEMBRANCER, change, Geld door eenen wisselI do not remember it, Het is my Des Konings Klerk, die alle brief overmaaken, of remitteeren.

niet indacbtig , bet beugt my niet, schuld-ërkentenissen, enz. aanté- He remits his reader often to ik heb 't niet ontbouden. kent.

other Authors, Hy wyst zyHe did not remember it any mo

The Lord Thesaurer's remem nen Leezer dikwils ne andere re, Hy dacht 'er niet meer aan. brancer , Des Opper Scbatmees scbryvers. I cannot remember it, Ik kan 't ters Klerk, die alle Rechtgedin- To remit (or leave ) a thing to niet bedënken.

gen tegen de Sheriffs in fielt. Providence, lets aan de VoorRemember what I say, Ontboud The remembrancer of the first zienigbeid overlaaten. wat ik zeg.

fruits, De Klerk der Eerstelin. To remit, (or abate) VermindeDon 't you remember? Gedenkt gen, die alle bedingen en ver. ren, verzagten. u niet ? beugt bet u niet?

drag wegens Eerstelingen en Tien The cold weather remits, Het As far as I remember, Naar myn den aanscbryft.

koude weer vermindert. ontboud, voor 30 veel ik nog in The three remembrancers of the If he would but remit a little of dachtig ben.

Exchequer, De drie voornaame his severity, Als by maar iets Remember thy promise, Denk Scbryvers der Koninglyke Scbat van zyne gestreng beid kan veraan wwe belofte. kamer.

zagten. Рppp 2

Ro

ven.

ven.

[ocr errors]

Remitment, Overinaaking , overwy. To remove a Clergyman from

ved their goods, Gy moet we zing.

one place to another, Een pre geld zien te krygen eer zy baar Remittable, Vergeeflyk.

dikant verplaatsen, van de eene gocd-verbuisd bebben. Remittance, zie Reinitment.

plaats naar de andere zenden. Remover , Een verzëtter , wegdoeRemitted, Vergeeven, kwytgescbol. He is my cousin one remove,

ner, verplaatser. den, wergemaakt, verfapt, bot (or once removed, he is my se. Removing, Wegdoening, wegzétting, gegeeven, ontspannen , gelaakt, cond coulin) Hy is myn agter weg weering, verzetting, der uitgevierd, overgeweesen. neef.

plaatsing, verbuizing , -wego Remitter, Een overmaaker.

CT is but remove from nothing, doende, verbuisende. Remitting, Vergeeving, kwytfcbel ('t is almost nothing) 't Is ge- to REMOUNT, Wéder opklimmen. ding, overmaaking, - vergee .

noegzaam niets,

Remounted, IVéder opgeklommen, vende, enz.

to REŇOVE, Wegdoen , uit den opgestegen. to REMIX, Wédermengen.

weg zetten, weg-weeren, ver- to REMUNERATE, Belonen, REMNANT, Een overblyfsel, over. zitten, verplaatsen , verbuizen. vergelden. sobot, staartje.

Remove that chair , Zet dien stoel Remunerated, Beloond, vergolden. REMONSTRANCE, (an expoftu. uit de weg, zet dien stoel weg,

Remuneration, Belooning, vergel latory declaration) Vertoog , verzēt dien stoel.

ding. vertooning, yoorbouding.

We must remove him from the to REMURMUR, (a poetical word, Remonstrance , (wherein the King, Wy moeten bem van den to murmur again) Op nieuws Sacrament is expos'd on a po. Koning verwyderen.

weergalmen, ruiffcben. pith Altar) Zéker gouden of zib To remove all fufpicions, Alle

REN. veren kasje, waar in de Rooms

vermoeden wegneemen.

REN, Geloopen, zie Ran. gezinden den gewyden Ouwel op We should try to remove their RENAL, Tor de nieren behorende. 't Altaar ten toon stellen , de ignorance by proper instruc-|(#) RENARD, † Reintje de Pes. Remonstranci.

tions, and their errors by found RENASCENCY, Wédergroeijing, REMONSTRANS, De Remonstran arguments, Wy beboorden de proef wéder opscbieting:

ten, Arminiaanen , Ketters in te neemen van bunne onwee- Renascent, Wederopscbietende, wé. Holland, en rechtzinnig in En. tendbeid, door gepast onderwys ,

derbaarende. geland, (BOYER ]

en bunne dwaalingen door goede Renascibility, Het vermoogen, de to REMONSTRATÉ, Vertoonen, drangrédenen te verdryuen.

bekwaambeid, can voorbouden, voordraagen, voor Wormwood removes all obstruc. Renascibleness,d wedergebooren of oogen stellen, tions, Algem verdryft of opent

vernieuwd te worden. REMORĂ, (a sea-lamprey) Een alle verstoppingen.

RENAVIGATION, Terugzeiling, Zuigervis.

To remove from one place to RENCONTRE, or RENCOUN. of to REMORATE, (to retard) another, Van de eene plaats TER, Ontmoeting , voortal,

naar de andere overbrëngen. bejégening, wédervaaring: REMORSE, Knaaging , wroeging,

, ", To remove a prisoner, "Een ge. Rencounter, (a change-fight) berouw. vangen overbrëngen.

Ontmoeting, toevallig gevecht. Remorseless, Zonder berouw, bard To remove a court, Een gerechts-to RENCOUNTER , Ontmoeten, nekkig. bof verplaatzen.

bejégenen, wédervaaren, REMOTĚ, Verre afgeleegen.

To remove to kill or dispatch) to REND, Scbeuren, van een ry Remoteness, Afgelégenbeid , wyd one out of the way, iemand ten. afgelégenbeid, verte.

uit den weg ruimen, dooden. * To rend, (to divide by factions, REMOVABLE, Verplaatselyk, 't To remove, (to shift lodgings) or heresies Scbeuren, door géne men verbuizen kan. Verbuizen.

partyschappen of ketteryen. REŇOVAL, Verbuizing , verplaat-When d'ye intend to remove? to RENDER, (or return) Geeven, fing.

Wanneer meent gy te verbui. weergeeven. Removal of lodgings, Verbui zen?

To render thanks, Bedanken, zing.

Removeable, Verplaatzelyk, 't geene To render like for like, Gelyk Since my removal to this place, men verbuizen kan.

met gelyk vergelden, leer om leer Sedert myne verbuizing bier na Removed, Weg gedaan, weg ge Speelen. toe.

zët, weg geweerd, verzët , ver To render good for evil, Kwest REMOVE, Eene verschuiving , ver plaatst, verbuisd.

met goed vergelden. stooting, afzetting, verplaat. He is removed froin the Go . To render, or give) Geeven. fing.

vernment, Hy is uit de Regee To render a reason, Een rederi To give one a remove, (to push ring gezet, by is afgezet.

geeven. him) Iemand wegstooten. He caused him to be removed, lo render a town, Een Stadt To give one a remove, (or get Hy is de oorzaak van zyne ver overgeeven. him out of his employ) | Ie wydering.

To render, or to do) one a good mand den voet ligten, uit zyne You mult endeavour to get your office , Iemand eenen geeder bediening stooten.

money before they have remo dienst doen.

[ocr errors]
« FöregåendeFortsätt »