Sidor som bilder
PDF
ePub

myn rok.

-ver

[ocr errors]

He rendered his master all the To renew the fight, Het gevëcbt RENT, (from to rend) Scbeur, offices of a faitful servant, Hy bervatten.

Scbeuring deed zynen meester alle de dien- To renew an old friendship A rent in my coat, Een scbeur in sten van een getrouw dienaar. with one, De oude vriendschap To render (or to make) one's met iemand vernieuwen.

CH) Rent, (or schisin) in the church, self confiderable, Zicb zelf aan + Your looks will renew my

Een scbeuring of verdeeldbeid in

de Kerk. zienlyk maaken.

wounds, Uw gezigt zal myne He will render me odious to wonden openen, myne kwaalen RENT, (from to rend) Gescheurd. the people if he can, Hy zal

vernieuwen.

to RENT, Huuren, verbuuren. my by 't volk gebaat maaken in Renewal, Vernieuwing.

To rent, or to rend) Scbeuren, dien by kan. Renewed, Vernieuwd.

van een ryten, zie to Rend. That will render him despicable, Renewer, Een vernieuwer. RENTAL, (particular of the rents, Dat zal bem veracbt maaken. Renewing, Vernieuwing ,

or profits of an eftate Staat der He rendred every sentence very nieuwende.

jaarlykscbe inkomsten van een exactly word for word, Hy RENISH wine, Rynsche wyn.

goed. Sprak 'een iegelyke Spreuk, zeer RENITENCY, Tegenworsteling , RENTED, Gebuurd, verbuard. net van woord tot woord na; tégenstand.

Renter, Een buurder. by verbaalde elke zinspreuk zeer RENNET, Leb, [ daar de boeren to RENTER, Laken stoppen. naauwkeurig van woord tot de melk mee stremmen,] Strei- Rentered, Gestopt. woord.

fel, ook een Appel.

Rentering, Stopping, - stopTo render, (to turn or translate) Rennet-bag, Strëmsel-zak.

pende. Vertaalen, overzetten. to RENOVATE, Vernieuwen.

Renter-warden, Ontvanger van de To render English into Dutch, Renovation, Vernieuwing nieu

Rënten. Engelfcb in 't Duitscb brëngen. wigbeid.

RENTINEERS, Renteniers, menRendered, zie Rendred. to REŇOUNCE, (to forsake) Ver soben die van bunne inkomsten

leeven. Rendering, zie Rendring,

zaaken, verlaaten. RENDEVOUS, of Rendez-vous, To renounce, (or revoke at RENTING, Scheuring, - buuring,

(an asignation to meet) Be cards) Verzaaken, met een andere verbuuring. stemde plaats om byeen ko

kleur by Speelen.

RENVERSEĎ, On verre gestooten,
Renounced, Verzaakt , afgestaan, omgeworpen.
men.
Rendevous, or Rendez-vous , ontzegd.

to RENUMERATE, Wédertellen, (a meeting place) Eene verga- Renouncing , Verzaaking,

te rug betaaalen. derplaats.

zaakende.

to RENÚNCIATE; Weer befcbeid to RENDEVOUS, or to Rendez- RENOWN , Vermaardbeid, achtbaar brengen. vous, Saamenkoinen, byeenko beid, befaamdheid, faam , roem. Renunciation, Afstand, opzegging,

A man of great renown,

Een zeer

afzegging RENDIBLE, (to be rendred) Weer

vermaard man.

RENUNCULUS, (or crow foot, geefbaar. Renowned ; Vermaard, befaamd

a flower) Renonkel, baane-voet, RENDITION, Wédergeeving, over beroemd, vernaamd.

bekende Lentebloem.
geeving:
Renownedly, Vermaardelyk.

RENVOY, Terugzending
Rendred; Gegeeven, overgegeeven,
To act renownedly, Vermaarde,

REO. vergolden , gemaakt, overgebragt, beroemde daaden doen.

to REOBTAIN, Wéder verkrygent , vertaald.

to RENSE, Spoelen, zie Rinfe. berkrygen. Rendring, Overgeeving, vergöl- RENT, (a sum of money, or other Re-obtained, Wéder verkregen.

vergeldende , maaken. consideration, issuing yearly REORDINATION, Weder-orde-
de, enz.
out of lands and tenements ) ning.

REP.
Rente , buur , inkomst.
A rendring of thanks , Eene dank-
zegging.

A yearly rent, Een jaarlykfcbe REPAID, zie Repayd.
A rendring of a place, De over rente.

REPAIR", Vermaaking , verbete-
Rent-service, Hulde, fynsbaar ring
gave van eene plaats.
A rendring out of one tongue

beid.

To keep a house in repair, Een into another, Eene overzetting Rent-resolute , Koning klyke tiende , buis in rak en dak bouden. van de eene taal in de andere. zie onder Resolute.

buis wel onderbouden. RENEGADE, 7 Een die 't Cbriften House-rent, Huis-buur.

The house was kept in good re.
geloof verzaakt en The rent of a farm, De buur (of pair , Het buis werdt wel on-
RENEGADO, Turks wordt, een inkomst) van een boeren-buis met derbouden.
Geloofverzaaker. bet land.

A place of repair , Een plaats to RENEW, Vernieuwen.

To pay his rent, Zyne buur be van byeenkomajt. To renew an old custom, Eene

taalen.

To repair an injury, (to give oude gewoonte , een oud gebruik Quit-rent, Erfpachte

satisfaction for it) + Voldoening vernieuwen.

geeven voor eene belediging. PPPP 3

o То

ver

men

[ocr errors]

ding,

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

To repair (or refity a shattered Repayable, (to be repaged) . I repent, Ik beb berouro , 't berorus vessel, Een schip kalefateren.

derbetaalbaar.

my, bet is my leos. To repair into, Zicb na toe be- Repay'd, Weer betaald, vergolden, I do not at all repent of what I ha. geeven. weer uitgekeerd.

ve faid, 't Berouwt my ganseb To repair to a place, Zicb na een Repaying, Wéderbetaaling.

niet wat ik gezegd beb; ik beb plaats begeeven.

Repayment, Weerbetaaling, vergel ganfcb geen berouw van 't gére When he shall repair into our ding.

sk gezegd beb. dominions, Als by in onze do. REPEAL, Een berroeping, afscbaf Repent of your fins, Doet boete meinen komt. fing, intrekking.

over uwe zonden. I repaired home, Ik begaf my na to REPEAL, Herroepen , affcbaffen, Repentance, Berouw , leedweezen, buis. weer intrekken.

boetvaardigbeid. To repair to one for a thing, Repealable, Herroepelyk, afschaf

A true and sincere repentance of Zich örgens om by iemand ver baar.

our iniquities, Een waar en voegen.

Repealed , Herroepen , afgescbaft, oprecht berouw over onze onge. Repairable , Vermaakbaar, vergoe weer ingetrokken,

recbtigbéden. delyk. Repealing, Affchaffing, berroeping,

To call to repentance, Tot biete Repaired, Vermaakt, vertimmerd,

afscbaffende, berroepende. aanmaanen, tot boete roepen. verbeterd, vergoed.

Much hath been written about Repentant, Boetvaardig. Not to be repaired, Onbërstel. the repealing of the Penal Repented, Berouw gebad , berouard. baar.

Laws, Daur is veel gescbreeven Vr Who wou'd buy ac so dear a Repairer, Een vermaaker, versteller, wegens bet afscbaffen der Straf

rate a thing to be repented? verstellter. wetten.

Wie zou zulk een duur bercuku Repairing, Vermaaking , vertimme- to REPEAT, (to rehearse, to tell willen koopen. ring, vergoeding, bërftëlling , over again) Herbaalen, op nieuws He repented of his promise, Zy. verbėterende.

verbaalen, nog eens vertellen. ne belofte berouwde bem, by ball The repairing of that house has To repeat, (to reiterate, or do berouw over zyne beloften.

cost a great deal, 't Vermaaken over again) Herdoen , overdoen, Repenting, Berouw bebbende.

van dat buis beeft veel gekost. verdoen, op nieuws doen, Repentingly, Met berouw, met lecd. Repairs, Scbuilplaatsen, plaatsen van Repeated , Herbaald , wéder ver weezen. toevlugt, van baazen die gejaagd baald, berzeid.

to REPEOPLE, Wéderom bevallen, worden.

Repeater

Een berbaaler, berzeg op nieuws bevölken. REPANDOUS, Terug geboogen, Repeator , ger.

It will require much time to reomgehoogen.

Repeater, (or repeating-watch) people a country so much de. Repandity,

}
Omgeboogen Een repetitie-Horlogie,

populated, 't Zál veel tyds oor Repandousness, beid. Repeating, Herbaaling , berzegging, eillcben eer zulk een verweeff REPARATION, (or mending) Hër

berbaalende.

land weer bevolkt kan worden. stelling , verbëlping , vermaa- REPEEK, ( at picket) Repiek, in Repeopled, Op nieuw bevölkt. king, verbetering:

'piquet.spēl.

Repeopling ,. Een bevolking op Reparation, (or satisfaction) Ver to REPEEK, Repiek maaken.

nieuws. goeding , bërstelling van eer. Repeeked, Repiek gemaakt.

REPERCUSSION, Weerstuit, ito REPĂRTEE, Een vernuftig ant- to REPEL, 7'erug dryven, verdry

rug dryving. woord, bescheid.

ven, afkeeren.

Repercussive , Weerstuitend, terug. To be quick in one's repartees, To repel force by force, Ceweld dryvend. Gaauw, vaardig in zyne ant met geweld afkeeren

A repercussive medicine, Em woorden zyn.

To repel an objection, Eene pynverdryvend geneesmiddel. REPARTITION, or REPARTY, zwaarigbeid uit den weg rui- to REPERCUTE, (or strike back) Verdeeling.

Terug flaan. To make a repartition, Een ver. To repel, (to strike in) In

REPERTITIOUS, Het gevondene, deeling maaken. dryven, doen inslaan.

een vondeling to REPASS, Wéder overgaan.

Oxycrat repels, Het azyn-water REPERTORY, (a book wherein To repass a river, Een Rivier is indryvende.

things are set methodically, overtrekken.

Repelled, Terug gedreeven , verdree for the scady finding out of the REPAST, Een maal, maaltyd.

ven, afgekeerd.

fame) Een lyft of tafel ons iets to REPATRIATE, Weer na 't Va. Repeller, Terug dryuer, afkeerder , in op te zoeken. derland keeren.

indryver.

REPETITION, Een berbaaling. to REPAY, (or pay again) Wéder Repeller, (or repelling medicine) It was only a tedious repetition om betaalen. Een indrywend geneesmiddel.

of what had been said alrea. To repay, (or pay back) Terug Repelling , Verdryving, terugdry dy, 't Was maar een verdrietige betaalen. ving.

berbaaling van 't géne dat reeks To repay, (or acknowledge) a to REPĚNT, Berouw bebben , leed gezegd was. benefit, Eene gunft erkennen. weczen betoonen, boete doen.

men.

[ocr errors]
[ocr errors]

ver

A repetition in musick, Een ber. klaager op het eerste antwoord Reported, Verbaald, verteld, bebsaling in de muziek. des aangeklaagden.]

febeid gebragt. to REPINE, Moeijelyk zyn, mise REPLY, Een wederlegging, wéder r As it is reported, Gelyk 'er ver. noegd weezen, berouw bebben. antwoord.

baald wordt. : That must not make me repine', To make a reply, Wéder op ant-He is ill reported of, Hem gaat Det beboort my niet te moeijen; woorden, wederleggen.

een kwaade klank na. dat moet my geen berouw doen to REPLY, Wéderleggen, wéder They believed any thing that bebben. antwoorden.

was reported of him, Zy geTo repine at one's good fortune, 'T is true, replied the, that loofden alles wat van bem aangeOver iemands geluk mosijelyk Het is waar gaf zy wederom

diend werdt. zyn, iemands geluk benyden.

ten antwoord, dat

Reporter, Een verbaaler, aanbrenHe repines at it, Het moeit bem, Replied , Wéderlegd , wédergeant ger. bet berouwt bem, by is 'er onge

woord.

Reporting, Verbaaling, vertelling, moegd om. Replying , Wéderantwoording ,

verbaalende. Repiner, Murmureerder , klager , be wederantwoordende , wederleg. REPOSE, Rust. rouwbebber. gende.

To take some repose, to rest, Repining , Verdrietelykbeid , 'onge- REPORT, (rumour, talk) Gerucht, Een weinig ruften. noegen, misnoegen, onge praat.

I wish you a good repose, Ik noegd, misnoegd. There is such a report, or such

wensch u wel te rusten. REPIQUE, &c. zie Repeek.

a report goes abroad, Dear to REPOSE, Stellen, op steunen, to REPLACE, De plaats vervullen, grat zulk eene praat, daar is zulk ruften. bet weggenomene weer goed maa een gerucbt.

To repose his trust in one, Zyn ken, verplaatzen.

A flying report, Een vliegend betrouwen op iemand stellen. To replace the fums that were gerucht.

I reposed a great trust in him, taken out of a fund, Het gëld A false report, Een valfcb ge

Ik stelde een groot betrouwen op dat ergens afgenomen is weder rucbt.

bem. aanvullen.

By report, Door booren zeggen. To‘repose an entire confidence Replaced, Verplaatst.

Report, (relation, or account) in one, Een volkomen betrouw Replacing, Verplaatzing,

Verbaal, bericbt, verslag.

wen op iemand stellen. plaatzende.

Report, (a repetition of a case To repofe himself, Wat rusten. to REPLANT, Verplanten.

debated) Bericht, +Raport.

Reposed, Gefteld, gesteund, geReplanted, Verplant.

To make a report of a cause, ruft. Replanting, Verplanting, verplan Van eene zaak berichten , bericht He has acted contrary to the tende. geeven.

trust repofed in him, Hy beeft to REPLEAD, Herpleiten , op nieuwe Report, (name or reputation)

bet vertrouwen dat men in beim bepleiten.

Roem,
vermaardbeid.

stelde misbruikt. to REPLENISH, (or fill) Vullen , He has a good report, Hy beeft Repofedly, Gerustelyk, bezadigd. aanvullen.

een goeden naam.

Repofing, Steuning , rufting, Replenithed, Veruuld, vol.

An ill report, Een kavaade naam. steunende, rustende. Replenished with grace, Met ge. The report of a gun, Het ge- REPOSITION , Herstelling. nade vervuld.

balder van een roer of stuk, The reposition of the forest, Has Replenishing, Vervulling ,

To report, (to tell or relate) berftal van 't bofcb. vullende.

Verbaalen, vertellen.

REPOSITORY, Een bewaarplaats, REPLETE, Vol, vervuld.

Some report it one way, some een plank om iets op weg te zetRepletion, Volbeid, vulling.

another, De een vertelt bet dus, ten, een voorraadschuur. REPLEVIABLE, als; Repleviable en de andere zo.

to REPOSSESS, Weder bezitten, goods, Herstelbaare goederen. To report, (to tell again, as a weder in 't bezit stellen. REPLEVIN, Een order die men talebearer) Vertellen, aanbren Repossessed of a thing, In bet betégen iemand ver gen, herigten.

zit van eene zaak bersteld. REPLEVY krygt

, om de goe- To report, (to give an account to REPREHEND, Berispen, bederen, welke door bem beflogen of) Een verslag ergens van gee. straffen. zyn, weer te ontslaan.

ven.

Reprehended, Beript, bestraft. Replevy, Borgstelling voor ie. To report a law-fuit, De staat Reprehender, Een berisper, bestraf mands persoon.

van een geding verbaalen, ont fer. to REPLEVY, Op borgtogt ont vouwen, openleggen.

Reprehending,? Berisping , bestraf. flaan. .

To report ill of one, Kwaad Reprehenfion, fing. A To replevy a distress, Goederen van iemand aandienen, aanbrën Reprehensible, Berijpelyk , bestraf. die beslagen zyn weer lollen. gen, berigten.

felyk. Replevy'd, Borg voor gesteld. To report, (to make a noise as Reprehensibly, Berispelyk, dat te be. REPLICATION, Ontvouwing , a gun) Geraas maaken, gaan,

rifpen is. een weder-antwoord, [van den als een Kanor.

Reprehensive, Berispend, befiraffond,

ver

deeling,

[ocr errors]

to REPRESENT, (to make ap. The book is reprinted, Het boek Godgeleerden veroordeelen de na. pear, to fhew) Vertoonen. is berdrukt.

tuurlyke wysgeerte als een Wol. Om To represent, (to figurate, to Reprinting, Herdrukking, ber reldfcbe weetenscbap. be like to) Voorstellen , verbeel, drukkende.

* To reprobate all cats for wit. den, gelyk zyn. He had some thoughts of reprin.

ches, Alle katten voor bexers That discourse represents the mat ting the book, Hy bad.eenige

uitinaaken. ter very lively, Dat gesprek gedagten, om 't boek te berdruk- Reprobated, Verworpen. verbeeldt de zaak zeer leevendig:

ken.

Reprobating, Verwerping, veroor. To represent,(to be in the room REPRISAL, or REPRISALS,.

verwerpende: of one ) In iemands plaats zyn, derneeming, berneeming.

Reprobation, Verwerping , wrasbenverbeelden.

Letters of reprisal, Brieven van king. ; An Amba!Tadour represents his represailje.

REPRODUCTION, Wéder - soortPrince, Een Gezant verbeeldt To inake use of reprisals, Repre

brenging. zynen Vorst, een Ambassadeur Salie gebruiken.

REPROOF, Bestroffing , berisping. bekleedt de plaats van zynen REPRISE, (a repetition in a song) Reprovable, Bestraffelyk , berijpeVorst. Herbaal , repetitie in een ge

lyk. *Represented, Vertoond, voorgebou. zang

to RÉPROVE, Bestraffen, berisden, verbeeld, de plaats bekleed. + Reprise, (a law-word for char pen. Representing, Vertooning, - ver ges and duties) Koften, onkos- Reproved, Bestraft, berijpt. toonende, enz.

ten.
Reprover, Een bestraffer, berisper

. Reprefentation, Een vertooning, ver Besides all reprises, Buiten alle Reproving, Beftraffing, - bejtrafbeelding de kosten.

fende, beri pende.

REPTILE, Kruipend, een Representative, Vertoonende, ver. REPRIVE, zie Reprieve. beeldende , plaats bekleedende, REPROACH, (or infamy) Schande, kruipend gedierte, als inéde een die bet volk eerloos beid.

Reptitious, Kruipende. der plaatse van waar by komt Reproach, (injury, or offence) RUPUBLICAN, (a common-we. verbeeldt. Belediging..."

alth's-man) Een gemeene-bests The inembers of the house of Reproach, (an upbraiding, or gezinde , # een Republikaan, commons are the representati

what is caiì in a man's dith) Republican, Een muiteling in em ves of the whole nation, De Een fcbërp verwyt.

Koningryk. Leden van bet Lagerbuis des Par- to REPROACH, (to upbraid, to REPUBLICK,

Een gemeenebeft, cast in the teeth ) Verwyten, REPUBLIQUE, lements vèrbeelden bet gansobe

}

· republiek. volk des Lands.

+ voor de scbeenen wërpen.

REPUDIABLE, Verwerpelyk, verRepresentment, Vertooning.

To reproach one with ingratitu ftoótelyk. to REPRESS, Onderbouden, bedwin de, Iemand zyne ondankbaarbeid to REPUDIATE, Verftesten, vars

verwyten.

zicb doen, verwerpen. To repress wickedness, Boosbeid To reproach, (or to charge), Repudiated, Verstooting , verf13 intoomen. with, Méde bescbuldigen.

ding. Repressed, Onderbouden, beteugeld. Reproachable, Verwytelyk.

He repudiated his wife, Hy serRepreser, Onderbouder, bedwine Reproached, Verwecten, smaadelyk stiet zyne Vrouw.

Dejégend.

Repudiation , Verstooting, verwër. ger. Represling, Onderbouding , bedwin. Reproachfull, Smaadelyk , verwy ping.

tend. ging

to REPUGN, Wéderstreeven, beREPRIEVE, Een uitstel van de uit To give one reproachfull langua stryden, tegenstryden, wedervoeringe des vonnis. ge, Iemand Jchelden, kwaalyk

staan. to REPRIEVE, De uitvoering van bejégenen.

Repugnance, contrariety, of 't vonnis opscborten , of uitstel- Reproachfully, Oj een smaadelyke contradiction) Strydig beid, len. wyse.

genstrydigbeid. Reprieved, Vitgestëld, opgeschort. Reproaching, Verwyting ,

The repugnance of two proposiHe is reprieved , De uitvoering wytende.

tions, De strydigbeid van twee van zyn vonnis is opgescbort, REPROBATE, (one whom , voorstellingen. by beeft uitstel van straffe beko some belief, God has predel. Repugnance, (or averseness)

tinated to damnation). Een ver Afkeerig beid. Reprieving , Uitstelling , opscbor werpeling

Repugnant, Tégenstrydig, tégen tree ting.

A reprobate, (a wicked man) vend, Arydig REPRIMAND, Een bestraffing. Een godloos menfcb.

A repugnant writing, Een stryto REPRIMAND, Bestraffen, door to REPROBATE, Verwërpen, wras dig schrift.

ken, stryken , doorbaalen.

Repugnantly, Strydiglyk. Reprimanded, Bestraft, doorgebaald. Some rigid divines reprobate na. O REPULLULĂTE,Weder-botten, to REPRINT, Herdrukken,

tural philosophy as a carnal wéder uitspruiten. Reprinted, Herdrukt. knowledge, Sommige gestrënge

RE

1

gen, beteugelen, betoomen.

ver:

as

men.

}

REPULSE, Weigering , tégenstandTo sing a requiem, Een zielme's Requiting, Vergelding, vergel-
To meet with a repulfe, Afge zingen. Deeze benaamning spruit dende.
Sagen worden ; een blaauwen van deze woorden die in 't ge-

RER. fcbeen loopen.

zang komen : Requiem æternam RERE-ADMIRAL , Scbout by nacbt, to REPULSE, Afslaan, weigeren. dona eis Domine, Et lux perpe. zie Rear-Admiral. Repulfed , Afgeslagen, terug ge utua luceat eis : 20 veel, als, | | RERE-BOILED, (or half-boiled) dreeven.'

Geef ben, ô Heere, de eeuwige Half gekookt. He was repulsed when he stood rust, en laat u licbt ben gestadig A rere-boiled egg, Een balf gaar for conseil, Hy verzogt or Ad bescbynen.

gekookt ey. vokaaten : maar 't wierd bem ge- REQUIRAL, Een eisch, vereiscb. RERE-EGG, Een week ey. weigerd.

to REQUIRE, Vereiffcben, eiffcben, RERE-MOUSE, Een vledermuis. Repulang, Tégenstand, tégen begeeren.

to RERE, Oprëchten. Repulsion, staande.

That requires very much time, | the REREWARD of an army, REPURGED, Weder-gezuiverd. Dat vereischt zeer veel tyds. De agterboede van een léger. REPUTABLE, (of good repute) I require fatisfaction, Ik eifcb

RES. Roemryk.

: voldoening; iki begeer voldaan te RESALUTATION, Wederom groe. REPUTATION, TION,} Achting, achtzyn,

ting, REPUTE, bearbeid, naam. As far as necessity thall require, to RESALUTE, Wederom groeten. She is ruined in her reputation, 2o verre als bet de nood zal ver. Resaluted, Wéderom gegroet. Zy beeft baar goeden naam ge eisschen.

to RESCIND, Van een snyden, — beel verloor an

A good physician administers to vernietigen, verbreeken. : To loose his reputation, Zyne his patients lenitives, aperiti- Rescinded, Vernietigd, verbrooken. . acuting verliezen.

yes, restringents, and other RESCISSION, (a disanulling) Ver. He is in a good repute , Hy beeft medicines, as their several ca nietiging. 32 een goeden naam.

ses require, Een goed genees- Rescillory, Vernietigbaar. ?! to REPUTE, Aclien,

beer geeft zyne lyders verzag RESCOÚS, (a rescue of a distress, They repute him a wise man, tende, openende, afdryvende en ; or person arrested) Verloling,

Zy zeggen dat by een wys man andere inedecynen, 912 dat de om bevryding. is.

standigbéden bet vereisscben. RESCRIPT, Een schriftelyk antReputed, Geacht, gebouden.

As occasion shall require, Zoals woord, [op een verzoek.] He is reputed an honest man, bet de gelégenbeid zal vorderen. RESCUE, Redding, verlossing. Hy wordt voor een eerlyk nan

* The bufiness requires haste, De to RESCUE, Redden , verloren, gebouden. zaak vereischt Jpoel.

ontzetten, weerkrygen.' REQ.

To require one to do a thing, To rescue a prisoner ,, Eenen ge.

Iemand verzoeken iets te doen. vangen ontzetten. REQUEST, Een verzoek, verzoek. Required, Vereischt, geëischt, be- Rescued, Gerëd, ontzët, verloft. Jcbrift, smeekscbrift, request.

geerd.

Rescuing, Bevrydende. At my request, Op myn ver To what purpose should this ac. RESEARCH, Wéder-onderzeeking, zoek.

knowledginent be required? Tot een naauwkeurig onderzoek. He made a request to him, Hy

wat einde zoude deeze erkentenis Philosophical researches y Wyse deed een verzoek aan bem. gevorderd worden?

geerige onderzoekingen. A master of requests , Request Requiring, Vereilscbing, -ver- RESEMBLANCE, Gelykbeid, gemeester, die de smeekfcbriften eisschende.

lykenis, overeenkomst. overlevert. REQUISITE, (neceffary, or con

This bears no resemblance with The court of requests , Request

venient) Nodig of gemakkelyk.

that, Dat beeft daar geene gekamer.

A great many things are requi. lykheid méde. Request, (vogue) Roem, aan

lite to it, Daar wordt zeer veel to RESEMBLE, (to be like) Gezien, acbting. toe 'vereiscbt.

lyken. , To be in request, Zeer begeerd Requisite, (a thing requisite) Een

He refeinbles his father, Hi gezyn; in groote acbtinge zyn. vereijcbte zaak.

lykt zynen Vader, by lykt naar It has not been very long in re. Requisition, Vereifcb, onderzoek. zyn' Vader

.. quest, 't Heeft nog niet lang REQUITAL, Vergelding.

To resemble, (to compare) Verin acbtinge geweest. to REQUITE, Vergëlden. :)

gelykenload It is in no request, Het is niet

Torequite a kindness , Een vriend- Resembling, Het gelykem, geacht; bet wordt niet gezocht. Schap vergelden.

lykende. to REQUEST, Verzoeken.

To requite a man in his own to RESENT , Zeer gevoelig zyn, Requested, Verzocbt.

way, lemand met gelyke munt zich gevoelig toonen, zich aar| Requester, Een verzoeker.

betaalen.

(trekken.

ili Requesting, Verzoeking ,

Requited, Vergolden.

Reseñted, Gevoelig getoond. } zoekende, Requiters, Vergëlder.

Refentful, ( full of resentment.) REQUIEM, Een zielmis.

Kwaad-aardig.. I. DEEL. 0999

He

[ocr errors]

ver

« FöregåendeFortsätt »