Sidor som bilder
PDF
ePub

ren.

Doe my

}

to REMARK, Aanmerken, bespeu Can Really you ought to remember Remembred, Indachtig geweest, aan

him, Zeker gy beboort bem te gedacbt, gebeugd, gedacht , beRemarkable , Merkwaardig , aan- bedënken, of gy beboort zyner dacbt, indachtig gemaakt, bër. mërkelyk. indacbtig te weezen.

innerd, te binnen gebragt. Remarked, Aangemerkt, bespeurd. Remember the poor, Bedenkt in Well remembred, for I had like Remarking, Bespeuring, bespeu

den armen.

to have forgot it, Gy doet rende, aanmerkende.

I cannot remember his face, Ik wel van bet my te berinneren; to RE-MARRY, Hörtrouwen.

kan my zyn gelaat niet te bin- want ik zou bet waarscbynelyk REMEDY, Een bulpmiddel, genees. nen brengen, my mag van zyn

vergeeten bebben. middel, middet.

weezen niet beugen.

Remembring , Het gedenken of inThe remedy is worse than the Remember my love 2

dacbtig maaken, - gedenkendisease, Het bulpmiddel is ërger to him,

ne groe

de, indachtig maakende, enz. dan de kwaal.

Remember me to him, tenis to REMIND, Indacbtig maaken, It is past remedy, Daar is geen aan bem, groct bein van mynent berinneren. belpen aan; daar is geen zalf wége.

Reminded, Indachtig gemaakt. aan te stryken.

Remember my respects to her, Reminding , Hërinnering, bërininseThere are a few remedies against Doe myne eerbiedenis (of gebie. rende. jealousy, Daar zyn weinig mnid. denis) aan baar.

REMINISCENCY, Gebeugenis ,, delen tegen de jaloersbeid. I remembred him of his promi. gebeugen. Remedy, (help or fhift in mis- fes, Ik maakte bem zyne belofte REMISS, Siap, traag, achterlyk, fortunes, &c.) Hulp, bystand indacbtig.

zorgeloos , onacotzaam, nalas berstel in ongelukken.

Remembered, zie Remembred. tig. Remedy , (at law) Verbaal , Scba- Remembering, zie Remembring. Remisly, Traaglyk, achterlyk, acbdeloosstelling

REMEMBRANCE, Gedachtenis , telooslyk, losjes. Where will you have your re- gebeugenis.

Remisnels, Slapbeid , traagheid, om medy , Op wien zult gy u ver. To call to remembrance, Hèr- achtzaambeid, achteloos beid. baalen.

denken, te rug denken, overden- REMISSIBLE, Vergeeffelyk of verRemediable, Herstelbaar.

ken.

geeflyk. Remedilefs, Onbëlpelyk, ongeneeslyk. When I call to remembrance the Remiflion, Vergiffenis, vergeeving, to REMEDY, Helpen, geneezen, time of my youth, Wanneer kwytfcbelding verbelpen.

ik den tyd myner jeugd overdenk, to REMIT, (to forgive ) Vergea Remedy'd, Verbolpen.

wanneer ik my den tyd myner A thing not to be remedy'd, Een jongheid berinner (of te binnen

To remit fins, Zonden vergeezaak die niet te verbëlpen is. breng.) Remedying , Helping, geneezing , He put me in remembrance of To remit a debt, Een fcbuld kwyt belpende.

it, Hy inaakte bet my indacb- scbëlden. to REMEMBER, (to have in one's tig.

To remit, (yield or abate) Maamemory, or to call to mind) To come to remembrance, In ge- tigen, afstaan. Indachtig zyn, aan denken, ge- dagten komen, te binnen brën- To remit something of one's beugen , geděnken , bedenken, gen, berinneren.

right, Iets van zyn recbt afontbouden, indachtig maaken, A book of remembrance, Een staan. bērinneren, te binnen brëngen. gedënk-boek.

To remit,Cor send back) Terug I remember that, Dat beugt my, Remembrancer, Een indacbtig-maa. zënden. dar staat my wel voor, ik beb dat ker, waarscbouwer.

To remit money by a bill of etwel ont bouden.

The King's REMEMBRANCER, change, Geld door eenen wisselI do not remember it, Het is my Des Konings Klerk, die alle brief overmaaken, of remitteeren.

niet indacbtig , bet beugt my niet, schuld-ërkentenissen, enz. aanté He remits his reader often to ik beb 't niet ontbouden.

kent.

other Authors, Hy wyt zyHe did not remember it any mo- The Lord Thesaurer's remem- nen leezer dikwils na andere

re, Hy dacht 'er niet meer aan. brancer , Des Opper Scbatmees- fobryvers. I cannot remember it, Ik kan 't ters Klerk, die alle Rechtgedin-To remit (or leave ) a thing to niet bedënken.

gen tegen de Sheriffs instelt. Providence, lets aan de VoorRemember what I say, Ontboud The remembrancer of the first zienigbeid overlaaten. wat ik zeg.

fruits, De Klerk der Eerstelin. To remit, (or abate) VermindeDon 't you remember? Gedenkt gen, die alle bedingen en ver. ren, verzagten. u niet? beugt bet u niet?

drag wegens Eerstelingen en Tien- The cold weather remits, Het As far as I remember, Naar myn den aanscbryft.

koude weer vermindert. ontboud, voor 30 veel ik nog in. The three remembrancers of the If he would but remit a little of dachtig ben.

Exchequer, De drie voornaame his severity, Als by maar iets Remember thy promise, Denk Scbryvers der Koninglyke Scbat- van zyne gestreng beid kan veraan wwe belofte.

kamer.

zagten. Pppp 2

Ro

ven.

ven.

[ocr errors]

Remitment, Overinaaking , overwy. To remove a Clergyman from

ved their goods, Gy moet we zing.

one place to another, Een pre- geld zien te krygen eer zy baar Remittable, Vergeeflyk.

dikant verplaatsen, van de eene gocd-verbuisd bebben. Remittance, zie Reinitment.

plaats naar de andere zenden. Remover , Een verzëtter , wegdoeRemitted, Vergeeven, kwytgescbol. He is my cousin one remove,

ner, verplaatser. den, wergemaakt, verfapt, bot (or once removed, he is my se. Removing, Wegdoening, wegzétting, gegeeven, ontspannen , gelaakt, cond coulin) Hy is myn agter- weg weering, verzetting, der uitgevierd, overgeweesen. neef.

plaatsing, verbuizing , -wego Remitter, Een overmaaker.

CT is but remove from nothing, doende, verbuisende. Remitting, Vergeeving, kwytfcbel- ('t is almost nothing) 't Is ge- to REMOUNT, Wéder opklimmen. ding, overmaaking, - vergee- .

noegzaam niets,

Remounted, IVéder opgeklommen, vende, enz.

to REŇOVE, Wegdoen , uit den opgestegen. to REMIX, Wédermengen.

weg zetten, weg-weeren, ver- to REMUNERATE, Belonen, REMNANT, Een overblyfsel, over. zitten, verplaatsen , verbuizen. vergelden. sobot, staartje.

Remove that chair , Zet dien stoel Remunerated, Beloond, vergolden. REMONSTRANCE, (an expoftu. uit de weg, zet dien stoel weg,

Remuneration, Belooning, vergel latory declaration) Vertoog , verzēt dien stoel.

ding. vertooning, yoorbouding.

We must remove him from the to REMURMUR, (a poetical word, Remonstrance , (wherein the King, Wy moeten bem van den to murmur again) Op nieuws Sacrament is expos'd on a po. Koning verwyderen.

weergalmen, ruiffcben. pith Altar) Zéker gouden of zib- To remove all fufpicions, Alle

REN. veren kasje, waar in de Rooms

vermoeden wegneemen.

REN, Geloopen, zie Ran. gezinden den gewyden Ouwel op We should try to remove their RENAL, Tor de nieren behorende. 't Altaar ten toon stellen , de ignorance by proper instruc-|(#) RENARD, † Reintje de Pes. Remonstranci.

tions, and their errors by found RENASCENCY, Wédergroeijing, REMONSTRANS, De Remonstran- arguments, Wy beboorden de proef wéder opscbieting:

ten, Arminiaanen , Ketters in te neemen van bunne onwee- Renascent, Wederopscbietende, wé. Holland, en rechtzinnig in En. tendbeid, door gepast onderwys ,

derbaarende. geland, (BOYER ]

en bunne dwaalingen door goede Renascibility, Het vermoogen, de to REMONSTRATÉ, Vertoonen, drangrédenen te verdryuen.

bekwaambeid, can voorbouden, voordraagen, voor Wormwood removes all obstruc. Renascibleness,d wedergebooren of oogen stellen, tions, Algem verdryft of opent

vernieuwd te worden. REMORĂ, (a sea-lamprey) Een alle verstoppingen.

RENAVIGATION, Terugzeiling, Zuigervis.

To remove from one place to RENCONTRE, or RENCOUN. of to REMORATE, (to retard) another, Van de eene plaats TER, Ontmoeting , voortal,

naar de andere overbrëngen. bejégening, wédervaaring: REMORSE, Knaaging , wroeging,

, ", To remove a prisoner, "Een ge. Rencounter, (a change-fight) berouw. vangen overbrëngen.

Ontmoeting, toevallig gevecht. Remorseless, Zonder berouw, bard- To remove a court, Een gerechts-to RENCOUNTER , Ontmoeten, nekkig. bof verplaatzen.

bejégenen, wédervaaren, REMOTĚ, Verre afgeleegen.

To remove to kill or dispatch) to REND, Scbeuren, van een ry Remoteness, Afgelégenbeid , wyd- one out of the way, iemand ten. afgelégenbeid, verte.

uit den weg ruimen, dooden. * To rend, (to divide by factions, REMOVABLE, Verplaatselyk, 't To remove, (to shift lodgings) or heresies Scbeuren, door géne men verbuizen kan. Verbuizen.

partyschappen of ketteryen. REŇOVAL, Verbuizing , verplaat-When d'ye intend to remove? to RENDER, (or return) Geeven, fing.

Wanneer meent gy te verbui. weergeeven. Removal of lodgings, Verbui- zen?

To render thanks, Bedanken, zing.

Removeable, Verplaatzelyk, 't geene To render like for like, Gelyk Since my removal to this place, men verbuizen kan.

met gelyk vergelden, leer om leer Sedert myne verbuizing bier na Removed, Weg gedaan, weg ge- Speelen. toe.

zët, weg geweerd, verzët , ver- To render good for evil, Kwest REMOVE, Eene verschuiving , ver- plaatst, verbuisd.

met goed vergelden. stooting, afzetting, verplaat. He is removed froin the Go- . To render, or give) Geeven. fing.

vernment, Hy is uit de Regee- To render a reason, Een rederi To give one a remove, (to push ring gezet, by is afgezet.

geeven. him) Iemand wegstooten. He caused him to be removed, lo render a town, Een Stadt To give one a remove, (or get Hy is de oorzaak van zyne ver- overgeeven. him out of his employ) | Ie- wydering.

To render, or to do) one a good mand den voet ligten, uit zyne You mult endeavour to get your office , Iemand eenen geeder bediening stooten.

money before they have remo- dienst doen.

[ocr errors]

myn rok.

-ver

[ocr errors]
[ocr errors]

He rendered his master all the To renew the fight, Het gevëcbt RENT, (from to rend) Scbeur, offices of a faitful servant, Hy bervatten.

Scbeuring deed zynen meester alle de dien- To renew an old friendship A rent in my coat, Een scbeur in sten van een getrouw dienaar. with one, De oude vriendschap To render (or to make) one's met iemand vernieuwen.

CH) Rent, (or schisin) in the church, self confiderable, Zicb zelf aan + Your looks will renew my

Een scbeuring of verdeeldbeid in

de Kerk. zienlyk maaken.

wounds, Uw gezigt zal myne He will render me odious to wonden openen, myne kwaalen RENT, (from to rend) Gescheurd. the people if he can, Hy zal

vernieuwen.

to RENT, Huuren, verbuuren. my by 't volk gebaat maaken in Renewal, Vernieuwing.

To rent, or to rend) Scbeuren, dien by kan. Renewed, Vernieuwd.

van een ryten, zie to Rend. That will render him despicable, Renewer, Een vernieuwer. RENTAL, (particular of the rents, Dat zal bem veracbt maaken. Renewing, Vernieuwing ,

or profits of an eftate Staat der He rendred every sentence very nieuwende.

jaarlykscbe inkomsten van een exactly word for word, Hy RENISH wine, Rynsche wyn.

goed. Sprak 'een iegelyke Spreuk, zeer RENITENCY, Tegenworsteling , RENTED, Gebuurd, verbuard. net van woord tot woord na; tégenstand.

Renter, Een buurder. by verbaalde elke zinspreuk zeer RENNET, Leb, [ daar de boeren to RENTER, Laken stoppen. naauwkeurig van woord tot de melk mee stremmen,] Strei- Rentered, Gestopt. woord.

fel, ook een Appel.

Rentering, Stopping, - stopTo render, (to turn or translate) Rennet-bag, Strëmsel-zak.

pende. Vertaalen, overzetten. to RENOVATE, Vernieuwen.

Renter-warden, Ontvanger van de To render English into Dutch, Renovation, Vernieuwing nieu

Rënten. Engelfcb in 't Duitscb brëngen. wigbeid.

RENTINEERS, Renteniers, menRendered, zie Rendred. to REŇOUNCE, (to forsake) Ver- soben die van bunne inkomsten

leeven. Rendering, zie Rendring,

zaaken, verlaaten. RENDEVOUS, of Rendez-vous, To renounce, (or revoke at RENTING, Scheuring, - buuring,

(an asignation to meet) Be- cards) Verzaaken, met een andere verbuuring. stemde plaats om byeen ko

kleur by Speelen.

RENVERSEĎ, On verre gestooten,
Renounced, Verzaakt , afgestaan, omgeworpen.
men.
Rendevous, or Rendez-vous , ontzegd.

to RENUMERATE, Wédertellen, (a meeting place) Eene verga- Renouncing , Verzaaking,

te rug betaaalen. derplaats.

zaakende.

to RENÚNCIATE; Weer befcbeid to RENDEVOUS, or to Rendez- RENOWN , Vermaardbeid, achtbaar- brengen. vous, Saamenkoinen, byeenko- beid, befaamdheid, faam , roem. Renunciation, Afstand, opzegging,

A man of great renown,

Een zeer

afzegging RENDIBLE, (to be rendred) Weer

vermaard man.

RENUNCULUS, (or crow foot, geefbaar. Renowned ; Vermaard, befaamd

a flower) Renonkel, baane-voet, RENDITION, Wédergeeving, over- beroemd, vernaamd.

bekende Lentebloem.
geeving:
Renownedly, Vermaardelyk.

RENVOY, Terugzending
Rendred; Gegeeven, overgegeeven,
To act renownedly, Vermaarde,

REO. vergolden , gemaakt, overgebragt, beroemde daaden doen.

to REOBTAIN, Wéder verkrygent , vertaald.

to RENSE, Spoelen, zie Rinfe. berkrygen. Rendring, Overgeeving, vergöl- RENT, (a sum of money, or other Re-obtained, Wéder verkregen.

vergeldende , maaken. consideration, issuing yearly REORDINATION, Weder-orde-
de, enz.
out of lands and tenements ) ning.

REP.
Rente , buur , inkomst.
A rendring of thanks , Eene dank-
zegging.

A yearly rent, Een jaarlykfcbe REPAID, zie Repayd.
A rendring of a place, De over- rente.

REPAIR", Vermaaking , verbete-
Rent-service, Hulde, fynsbaar- ring
gave van eene plaats.
A rendring out of one tongue

beid.

To keep a house in repair, Een into another, Eene overzetting Rent-resolute , Koning klyke tiende , buis in rak en dak bouden. van de eene taal in de andere. zie onder Resolute.

buis wel onderbouden. RENEGADE, 7 Een die 't Cbriften House-rent, Huis-buur.

The house was kept in good re.
geloof verzaakt en The rent of a farm, De buur (of pair , Het buis werdt wel on-
RENEGADO, Turks wordt, een inkomst) van een boeren-buis met derbouden.
Geloofverzaaker. bet land.

A place of repair , Een plaats to RENEW, Vernieuwen.

To pay his rent, Zyne buur be- van byeenkomajt. To renew an old custom, Eene

taalen.

To repair an injury, (to give oude gewoonte , een oud gebruik Quit-rent, Erfpachte

satisfaction for it) + Voldoening vernieuwen.

geeven voor eene belediging. PPPP 3

o То

ver

men

[ocr errors]

ding,

[ocr errors]

To repair (or refit) a shattered Repayable, (to be repayed) Wć. I repent, Ik beb berouw , 't berourut veflei, Een schip kalefateren. derbetaalbaar.

my, bet is my leod. To repair into , Zicb na toe be- Repay'd, Weer betaald, vergolden , I do not at all repent of what I ha. geeven, weer uitgekeerd.

ve faid, 't Berouwt my ganjcb To repair to a place, Zicb na een Repaying, Wéderbetaaling.

niet wat ik gezegd beb; ik beb plaats begeeven.

Repayment, Weerbetaaling, vergel- ganscb geen berouw van 't géne When he shall repair into our ding:

ik gezegd beb. dominions, Als by in onze do. REPEAL, Een berroeping, afscbaf- Repent of your fins, Doet beete meinen komt. fing, intrekking

over uwe zonden. I repaired home, Ik begaf my na to REPEAL, Herroepen, afschaffen, Repentance, Berous, leedweezen, buis. weer intrekken.

boetvaardigbeid. To repair to one for a thing, Repealable , Herroepelyk , afscbaf

A true and sincere repentance of Zich ergens om by iemand ver- baar.

our iniquities , Een waar en voegen.

Repealed , Herroepen , afgescbaft, oprecbt berouw over onze onge. Repairable , Vermaakbaar, vergoe- weer ingetrokken.

recbtigbéden. delyk. Repealing, Affcbaffing, berroeping,

To call to repentance, Tot beete Repaired, Vermaakt vertimmerd,

afscbaffende, berroepende. aanmaanen, tot boete roepen. verbeterd, vergoed.

Much hath been written about Repentant, Boetvaardig. Not to be repaired, Onbërstel. the repealing of the Penal Repented, Berouw gebad, beround. baar.

Laws, Daar is veel gescbreeven Who wou'd buy at so dear a Repairer, Een vermaaker, versteller, wegens bet affcbaffen der Straf. rate a thing to be repented? verstelster. Watten.

Wie zou zulk een duur beroucu Repairing, Vermaaking , vertimnie- to REPEAT, (to rehearse, to tell willen koopen. ring, vergoeding, bërftëlling , over again) Herbaalen,op nieuws,

He repented of his promise, Zy. verbėterende.

verbaalen, nog eens vertellen. ne belofte berouwde bem, by bad The repairing of that house has to repeat, (to reiterate, or do berouw over zyne beloften.

cost a great deal, 't Vermaaken over again) Herdoen , overdoen, Repenting, Berouw bebbende.

van dat buis beeft veel gekost. verdoen, op nieuws doen, Repentingly, Met berouw, met leed. Repairs, Scbuilplaatsen, plaatsen van Repeated , Herbaald , wéder ver- weezen. toevlugt, van baazen die gejaagd baald , berzeid.

to REPEOPLE, Wéderom bevilter, Een berbaaler, berzeg

op nieuws bevölken. REPANDOUS, Terug geboogen, Repeater;}

ger.

It will require much time to reomgeboogen.

Repeater, (or repeating-watch) people a country so much de. Repandity, Ongeboogen} Een repetitie-Horlogie.

populated, 't Zal veel tyds ver. Repandousness, beid. Repeating, Herbaaling , berzegging, eil|cben cer sulk een verweeff REPARATION, (or mending) Hår

berbaalende.

land weer bevolkt kan worden. stelling, verbelping , vermaa- REPEEK, (at picket) Repiek, in Repeopled, Op nieuw bevölkt. king, verbetering

't piquet.spěl.

Repeopling ,. Een bevolking op Reparation, (or fatisfaction) Ver to REPEEK, Repiek maaken.

nieuws. goeding , bërstelling van eer. Repeeked, Repiek gemaakt.

REPERCUSSION, Weerstuit, tho REPÅRTÉE, Een vernuftig ant- to REPEL, Terug dryven, verdry- rug dryving. woord, bescbeid.

ven, afkeeren.

Repercuffive , Weer tuitend, terug. To be quick in one's repartees,

To repel force by force, Geweld dryvend. Gaauw, vaardig in zyne ant- met geweld afkeeren

A repercuffive medicine, Em woorden zyn.

To repel an objection, Eene pynverdryvend geneesmiddel. REPARTITION, or REPARTY, zwaarigbeid uit den weg rui- t to REPERCUTE, (or strike back) Verdeeling. men.

Terug slaan. To make a repartition, Een ver- To repel, (to strike in) In

REPERTITIOUS, Het gevondene, deeling maaken. dryven, doen in aan.

een vondeling. to REPASS, Wéder overgaan. Oxycrat repels, Het azyn-water REPERTORY, (a book wherein To repass a river, Een Rivier

is indryuende.

things are set methodically, overtrekken.

Repelled, Terug gedreeven , verdree- for the rcady finding out of the REPAST, Een maal, maaltyd. ven, afgekeerd.

fame) Een lyft of tafel om iets to REPATRIATE, Weer na 't Va. Repeller, Terug dryver, afkeerder, in op te zoeken. derland keeren.

indryver.

REPETITION, Een berbaaling: to REPAY, (or pay again) Wéder Repeller, (or repelling medicine) It was only a tedious repetition om betaalen. Een indryvend geneesmiddel.

of what had been said alrea. To repay, (or pay back) Terug Repelling, Verdryving, terugdry- dy, 't Was maar een verdrietige betaalen. ving.

berbaaling van 't géne dat reeds To repay, (or acknowledge ) a to REPÉNT, Berouw hebben , leed- gezegd was. benefit, Eene gunft erkennen. weezen betoonen, boete doen.

A

[ocr errors]
[ocr errors]

ver

A repetition in musick, Een ber. klaager op het eerste antwoord | Reported, Verbaald, verteld, bebsaling in de muziek. des aangeklaagden.]

febeid gebragt. to REPINE, Moeijelyk zyn, mise REPLY, Een wederlegging, wéder r As it is reported, Gelyk 'er ver. noegd weezen, berouw bebben. antwoord.

baald wordt. : That must not make me repine', To make a reply, Weder op ant. He is ill reported of, Hem gaat Det beboort my niet te moeijen; woorden, wéderleggen.

een kwaade klank na. dat moet my geen berouw doen to REPLY, Wéderleggen, wéder- They believed any thing that bebben. antwoorden.

was reported of him, Zy geTo repine at one's good fortune, 'T is true, replied the, that loofden alles wat van bem aangeOver iemands geltek mocijelyk Het is waar gaf zy wederom

diend werdt. zyn, iemands geluk benyden.

ten antwoord, dat

Reporter, Een verbaaler, aanbrenHe repines at it, Het moeit bem, Replied , Wéderlegd, wedergeant- ger. bet berouwt bem, by is 'er onge

woord.

Reporting, Verbaaling, vertelling, noegd om. Replying, Wéderantwoording ,

verbaalende. Repiner, Murmureerder, klager , be- wederantwoordende , wederleg. REPOSE, Rust. rouwbebber. gende.

To take some repose, to rest, Repining , Verdrietelykbeid, 'onge- REPORT, (rumour, talk) Gerucbt, Een weinig ruften. noegen, misnoegen, onge- praat.

I wish you a good repose, Ile noegd, misnoegd. There is such a report, or such

wensch u wel te rusten. REPIQUE, &c. zie Repeek.

a report goes abroad, Daar to REPOSE, Stellen, op steunen, to REPLACE, De plaats vervullen, grat zulk eene praat, daar is zulk ruften. bet weggenomene weer goed maa- een gerucbt.

To repose his trust in one, Zyn ken, verplaatzen.

A flying report, Een vliegend betrouwen op iemand stellen. To replace the fums that were gerucht.

I reposed a great trust in him, taken out of a fund, Het gëld A false report, Een valfcb ge- Ik stelde een groot betrouwen op dat ergens afgenomen is weder rucbt.

bem. aanvullen.

By report, Door booren xeggen. To‘repose an entire confidence Replaced, Verplaatst.

Report, (relation, or account) in one, Een volkomen betrouw Replacing, Verplaatzing,

Verbaal, bericbt, verslag.

wen op iemand stellen. plaatzende.

Report, (a repetition of a cafe To repofe himself, Wat rusten. to REPLANT, Verplanten.

debated) Bericht, + Raport.

Reposed, Gefteld, gesteund, geReplanted, Verplant.

To make a report of a cause, ruft. Replanting, Verplanting, verplan- Van eene zaak berichten , bericht He has acted contrary to the tende. geeven.

trust repofed in him, Hy beeft to REPLEAD, Herpleiten , op nieuwe Report , (name or reputation)

bet vertrouwen dat men in beim bepleiten.

Roem,
vermaardbeid.

ftelde misbruikt. to REPLENISH, (or fill) Vullen , He has a good report, Hy beeft Repofedly, Gerustelyk, bezadigd. aanvullen.

een goeden naam.

Repofing, Steuning , rufting, Replenished, Veruuld, vol.

An ill report, Een kavaade naam. fteunende, ruftende. Replenished with grace, Met ge. The report of a gun, Het ge

REPOSITION, Herstelling. nade vervuld.

balder van een roer of stuk, The reposition of the forest, Has Replenishing, Vervulling ,

To report, (to tell or relate) berftal van 't bofcb. vullende.

Verbaalen, vertellen.

REPOSITORY, Een bewaarplaats, REPLETE, Vol, vervuld.

Some report it one way, some een plank om iets op weg te zetRepletion, Volbeid, vulling.

another, De een vertelt bet dus, ten, een voorraadschuur. REPLEVIABLE, als; Repleviable en de andere zo.

to REPOSSESS, Weder bezitten, goods, Herstelbaare goederen. To report, (to tell again, as a weder in 't bezit stellen. REPLEVIN, Een order die men talebearer) Vertellen, aanbren- Repossessed of a thing, In bet betégen iemand ver gen, herigten.

zit van eene zaak bersteld. REPLEVY krygt

, om de goes To report, (to give an account to REPREHEND, Berispen, bederen, welke door bem beflogen of) Een verslag ergens van gee. straffen. zyn, weer te ontslaan.

ven.

Reprehended, Berifpt, bestraft. Replevy, Borgstelling voor ie. To report a law-suit, De staat Reprehender, Een berisper, beftrafmands perfoon.

van een geding verbaalen, ont- fer. to REPLEVY, Op borgtogt ont- vouwen, openleggen.

Reprehending,? Berisping , bestraf. flaan. .

To report ill of one, Kwaad Reprehenfion, fing. A To replevy a diftress, Goederen van iemand aandienen, aanbrën Reprehensible, Berijpelyk , bestraf. die beslagen syn weer lollen. gen, berigten.

felyk. Replevy'd, Borg voor gesteld. To report, (to make a noise as Reprehensibly, Berispelyk, dat te be. REPLICATION, Ontvouwing , a gun) Geraas maaken, gaan,

rifpen is. een weder-antwoord, [van den als een Kanor.

Reprebeplive, Berispend , bejiraffond.

ver

« FöregåendeFortsätt »