Sidor som bilder
PDF
ePub

T

}

He highly resented that affront, RESERVER, Vyver, ontvanger. To resign one's self (to fubmit

Hy toonde zicb zeer gevoelig over A reserver of water, Een water wholly) to God's will , Zico die boon. bak, ontvanger, kom.

aan den wille Gods onderwerpen. Resenting, Gevoelig zynde , zich Reserving, Agterbouding, - agter Refignation, (a voluntary giving aantrekkende, 1 boudende.

up) Gewillige overgave, Resentingly, W'raakzuchtiglyk. to RESETTLE, Herstellen, weder 0 A resignation (or entire fubmisResentinent, Een gevoelig tooning,

vast stellen.

sion) to God's will, Eene order. fél misnoegen, wraakzucbt , Resetled, IVéder vastgesteld, bersteld. werping aan Gods wil.

wrok, verbitterdbeid, belgzucht. RESIANCE , Verblyfplaats, zie Re. Resigned, Ouergegeeven. He thewed his resentment, Hy sidence.

Resignee , De gene aan wier jers betoonde dat bet bei gevoelig + ŘESIANT, (a law-word for,

overgegeven wordt. trof.

residing, dwelling) Woonende, Resigner, Een overgeeter. He could not conceal his resent. verblyf boudende.

Resigning, Overgeeding , ouer. ment, Hy kon zyn misnoegen to RESIDE, Verbouden, zich ont- Resignment, gegeevenheid. niet verbergen.

bouden, verblyven.

RESILIENCY, (or rebounding) His own resentment animated RESIDENCE, Residency, (or dwel

Š

Terugspringing, hiin to it, Zyn eigene wraak ling-place) Woonplaats, verblyf. RESILITION, weeroa tuiting. sucht dreef bem daar toe aan. plaats.

RESILIENT , Terug Springerd, He expressed no resentment for Residence, (stay or sejourning) weerstuitend. his father's death, Hy toonde Verblyf, ontboud.

RESINATIOUS

Harft agtig, zicb niet verbitterd over syns Va It was ordered that all Clergy. RESINOUS, gommig: ders dood, by liet geen wraak. men should make their residen- RESIPISCENCE , Boetvaardigbeid

. zucht om zyns Vaders dood blyken, ce in their Living, Het was to RESIST,Wederstaan, tegenstaan, RESÉRATION, Ontsluiting.

verordend dat alle kerkelyke per

tegenstand bieden. RESERVATION, (or keeping in Soonen zich by bunne proven 20: To resist stoutly, Dapper widerstore) Agterbouding. den verbouden, of dat zy bun

stand bieden. Reservation, (restriction) Voor verblyf by 'bunne proven zouden To resist one's own reason, Zyn bebouding. neemen.)

eige réden wéderstaan, zyn eiges He spoke with reservations, Hy To be bound to residence, Tot licbt verloocbenen.

Sprak bedēktelyk, of met agter een verblyf verplicht zyn. Resistance, (or opposition) Tigetboudingen.

The King's residence, Des Ko. stand, belètzel. : They spoke with a mental reser. nings Hofbouding.

Refiited, Wéderstaan, tegengestaan, vation, Zy Spraken met een stil. Residence, (or the employ of a Resister, Een widerstander. zwygende agterbouding.

resident) Residentschap. Relistibility, Weerstaanbaarbeid. Reservation, Uitzondering. Resident, (that resides) Woon Resistible , Weerstaanbaar. RESERVE, (things kept in store) acbtig:

Relifting, Wedertaaning, - ' Agtergebouden dingen.

RESIDENT, (a Prince's minister derstaande.
A reserve of soldiers, Een trop sent to another Prince, less in RESOLVABLE, Oploffelyk.'

soldaaten die men tot een waar dignity than an Ambassador or RESOLVE, (purpose, design, iniborg boudt, een binderlaage. envoy) Resident.

tention) Voorneemen, oogmerk. Reserve, (or reservation) Uit- Residentiary, Een verblyfbouder. Resolve, (deliberation, deci beding

He was a constant refidentiary in fion) Bersad , beliling, uitWithout any reserve , Zonder bis benefice, Hy bield geftadig Nuitsel. iets agter te bouden.

zyn verblyf op zyn Standplaats. I can give you no resolve in I am yours without reserve, Ik + RESIDUARY, A residuary le that point, Ik kan u in da: ftuk ben gebeel en al den uwe.

gatee, (among lawyers, is a geen uitsluitz-l geeven. Reserve, (discretion, or wari. person to whom the testator, to RÉSOLVE, (to untie , to de

: ness) Belcbeidenbeid.

or divisor, bequeaths the re cide, to determine a hard querto RESERVE, Agterbouden, voor mainder of his eltate, after the tion, a difficulty, &c.) Opol : zich bebouden.

payment of private legacies, sen, ontwarren , ontknoopen. Reserved, Agtergebouden, voor zicb and lawful debts) Een persoon to resolve , (to diffolve, foften, behouden, agterboudend, aan wien den Testamentmaaker

or melt) Smelten , ontbinden, agterlyk ins Spraak , dicht, om de rest van zyne goederen maakt,

oploffen, in de Scheikonit. Bigtig.

na dat de byzondere legaaten, en To resolve, (to reduce ) into, He is a reserved man, Hy is een wettige schulden betaald zyn. Verminderen tot man van weinig woorden; by is RESIDUE, Overscbot.

To resolve one's faith wholly beel dicht.

to RESIGN, Overgeeven, onder into revelation, Het bewys das Reservedly, Omzigtiglyk, op syn wërpen.

zyn geloof t’eenemaal uit de 0. boede, agterboudendlyk.

To resign one's place to one, penbaaringe baalen, of zyn geReservedness, Agterboudendbeid , Zyn plaats aan iemand afstaan, loof uit de Openbaaringe bewy omzigtig beid. overgeeven,

wyzen, of daar op vėjten.

gens ben.

Recent Into what can we resolve this Resolutely, Onbescbroomdelyk, stou-l | His fame will resound in all plastrong inclination of mankind ? telyk.

ces, Zijne faam zal overal weerWaar aan kunnen wy die sterke Resoluteness, Onbescbroomdbeid, on. galmen. geneigdbeid van bet menscbdom vertzaagdbeid, onbeteuterdbeid. Refounded , Weergeklonken, weer. toeschryven?

Resolution, (resolve, or deter gegalmd. To resolve, (to design or purpo

mination) Besluit.

Such an action resounded his fase to come to a resolution) Be To take a resolution , Len besluit me, Zulk eene daad deedt zynens suiten, voorneemen, bepaalen. neemen.

roem weergalmen. To resolve upon something, Iets To persilt in his resolution, In Resounding, Weergalming, weerbepaalen. zyn opzet volbarden.

klinkende. I know not what to resolve on, Résolution , (or design) Oogmerk, Resoundingly, Met een weerklank, Ik weet niet wat ik besluiten voorneemen.

weergalmende. zal.

To change his resolution , Van RESOURCE, Waarborg, toevlugt. The war is resolved upon, Den voorneemen veranderen.

RESPECT, (esteem) Acbring. oorlog is beslooten.

Resolution, (resoluteness) Stout With God there is no respect of To resolve against it, lets ver moedig beid.

persons, By God is geen aanbinderen, tegenstaan.

He was a man of great resolu zien van persoonen. To resolve, or to resolve itself, tion, Hy was een man die niet He has no respect for me, Hy

to turn or change ) Verande ligt verlégen was, by was een beeft geen ontzag voor my, by ren, schiften.

man van groote vrymoedig beid. draagt my geen ontzag toe. To resolve (or gather) into mat I cannot suspect your courage and I did it out of respect to him, ter, Etteren.

resolution, Ik kan uwe kloek. Ik deed bet uit eerbiedigbeid je Then the house resolved it-self moedigbeid en dapper opzet niet into a committee of the whole verdacht bouden.

Respect, (honour , reverence) house, Vervolgens veranderden Resolution, (or reduction) Ver. Eerbied, onderdanig beid. de Gedeputeerden bet buis in kleining , ontbinding.

With respect be it spoken, Laat een volle vergadering:

The resolution of a body into bet met eerbied gejprooken zyn, The moral of the fable resolves its principles, De ontbinding To thew a great deal of respect into this, De zédeles van de fa van een licbaam in deszelfs eerste to one, Iemand veel acbting bobel komt bier op uit. beginselen.

wyzen. Resolve, (or tell me what it The Protestant resolution of To pay one's respects to one, is, Zeg my, verklaar my wat faith, De ontbinding, ontuou Zyne eerbiedonis aan iemand bebet is.

wing van bet Protestants geloof. wyzen. Resolve me, (let me know your (Boyrr.]

Respect, (or confideration) Acbmind) Verklaar my uwe mee- RESONANCE, Wéderklank, eccbo. ting, inzigt. ning : zeg my boe gy bet bebben Resonant, Wedergalmend.

A wordly respect, Een waereldfob wilt.

RESORT, Toeloop, toevloed, inzigt. Resolve me this question , Los my onderhoorigbeid, rechtsban. In respect (or in comparison) of, deeze oraag eens op.

There is a continual resort of In vergelyking van. Resolved, Beslooten, voorgenomen, people, Daar is een gestadige Respect, or relation) Opzigt. vastgesteld, opgelost.

toevloed van volk.

In some relpect, In sommige opThere I shall be resolved, Daar Resort, (or refuge) Toevlugt. zigten. zal ik 'er agter komen, daar zal An oath is the last resort of truth, In which respect, In welk opik bet weeten.

Eenen eed is de laatste toevlugt zigt. Resolvedly, Opzettelyk, met op der waarbeid.

Respects in the plural is used by zët.

to RESORT, Toevloeijen, na toe be way of compliment, Groetenis, Resolvedness, Een opzët, vast voor geeven.

dienstaanbieding. neemen, stout besluit.

They all resort unto one place, Pray remeniber my respects to Resolving, Besluiting , oplossing, Zy begeeven zicb alle naar eene him, Ik bidde i doet bem de besluitende, enz. plaats.

groetenille van my. By the resolving of that difficul. To resort together , Saamen komen, to RESPECT, (or honour) Eeren. ty, Door bet oplossen van die Saamen vergaderen.

I love and respect him, Ik bensin zwaarigheid.

Resorted unto , Naar toe begeeven, en acbt bem, RESOLUTE, Onbescbrooind, onbe naar toe gevloeid.

To respect, (to consider, or reteuterd, onuertzaagd.

Resorter, Die sicb op een zékere gard) Overweegen, bescbouwen. Rents resolute, (payable to the plaats ont boudt.

To respect, or concern) Ras. crown out of abbey - lands ) Resorting, Toevloeijing,

ken, betreffen, aangaan, belan. Recbten of tienden, die den . toe begeeving.

gen. ning toe komen van de Landeryen to RESOUND, Weerklinken, weer. Respected, Ontzien , geëerd, eerbicdie te vooren aan de Kloofters in galmen.

digheid beweezen. Engeland beboorden.' Q9992

That

[ocr errors]
[ocr errors]

ten.

That will make you respected by rites of the Catholick and Anó REST, (refidue or remnant) Rejt,

all the world, Dat zal u by glican church) Antwoorden, ge overschot.
de gantscbe waereld ge-acbt maa lyk de voorleezer en bet volk doet All the rest went away, Al de
ken,

in de kerk van Rome en Enge. rest ging been.
Respectful, Eerbiedig.

land.

You may ghess at the rest, De Respectfully, Eerbiediglyk.

RESPONDENT, (le that answers reft kont gy wel gi[Jen. Respectfulness, Eerbiedig beid.

to interrogatories at Doctors in the REST of a lance, De weer. Respective, (reciprocal) Wéder commons) Antwoorder, op de baak van een spies. zydfcb.

vragen in de rechtsgeleerdbeid. KrA rest for a musket, Een forMeifengers were sent to all the Respondent, (he that answers këtstek.

Magistrates in their respective the opponent in disputations) or Reft-harrow, (or camock, a fort
places , Daar wierden booden Tegenwerper of antwoorder van of herb) Stalkruid.
gezonden aan alle de Overbéden

den tegenwerper.

to REST, ( to take some rest, er in bunne byzondere (of bescheide) RESPONSAL, or Responce, (the repose) Rusten, rust neemer. plaatsen.

answer made by the clerk and To rett or Neep, Slaaper. Each did wonders in their re. people in service-time) Ant. To rest or lean upon a thing, spective place, Zy deeden elk woord van den Voorleezer en Ergens op rusten of leunen. wonderen yder in bunnen post. de Gemeente.

To rent upon, Op rusten, Respective, (relative, having Responsible, Bekwaan om te ant To rest, to remain) Overfcbisrelation ) Betrekkelyk, belan woorden, verantwoordelyk. gende.

I am responsible for it, Ik zal 't Rest yourself satisfied about that, Respectively, (in relation or com verantwoorden ; ik staa verant (never trouble yourself about parison ) Vergelyklyk , in ver woordelyk daar voor.

it) Wees daar niet bekommer! gelyking.

A responsible man, Een persoon over, stel uw boofd daar omtrent
Respectively, (reciprocally) die wel beeft om te betaalen , een

gerust.
Van wederzyde.
wel gesteld man.

The difficulty rests (or lies) in
RESPECTOR, Aanneemer. RESPONSION, (or surety) Veilig-

that, De zwaarig beid legt of God is no respector of persons , beid, zékerbeid.

bestaat daar in. Daar is geen aanneeminge des Responsory, (answering ) Ant. The fault must needs ret upon persoons by God. woordende.

my misfortune, De sebuls daar RESPERSION, Wéder-besprenging. to RESSENT, Gevoelig toonen, zie van moet aan myn ongeluk gticelRESPIRATION, Adembaaling.

to Resent.

ten worden.
to RESPIRE, Adem baalen. RESSORT, Toevloeijen , zie Refort. I rest your friend, Ik verblyf
RESPITE, Uitstel, tydvergunning. RESSOURCE, Weder-ontspringing, uwen vriend.
He gives me no respite, Hy gunt een ontspringing op nieuws. to REST, als; God rest his soul,

my geen tyd; by geeft my geen to RESSUSCITATE, (or revive God beb zyne ziel in de rujt,
uitfel.
again) Weder-verlevendigen.

God doe bem in vrede ruten,
To give one's

or some re

To ressuscitate a dispute, Een ge- RESTAURATION, Hērstelling, spite, Zynen schuldenaar eenig sobil verlévendigen , vernieuwen.

weder oprëcbting.
uitstël geeven.
Reffufcitated, Verlevendigd.

RESTED, Geruft , overgebiet
Respite of homage, Uitstel der REST, (the contrary of motion) ven, gebleeuen.
hulde.

Rust, bet tégengestelde van bé. Restfull, In ruste, geruft. to RESPITE, (to give some rcfpi weeging.

After he took the julep, he was te) Uitstellen.

Reft, (repose, or cessation of restful, Na dat by zyn drankie To respite (or put off) the time work) Ruft , opbouding van wër. genomen bad raakte by in a of execution, De tyd der straf: ken.

rust.
oeffening opschorten.

To take his rest, Zyn rust nee- Restfully, Gerustelyk.
To respite (or suspend from pay) mnen, gaan rusten.

RESTIE, zie Reity.
an officer, De betaaling van eenen At rest, Te rust, in ruste. RESTILY, (frowardly) Voorbaa-
officier inbou ien.

I had my rest very well, Ik had riglyk.
Respited, Uitgesteld, opgescbort. myn rust zeer wel.

RESTINESS, (speaking of a horse)
Refpiting, Uistelling,

uit. I had a very good night's rest, Kappigbeid. Stellende.

Ik bad een zeer goede nagta Reitinefs, (frowardness, obtiRESPLENDENCY, Glans, glin rust.

nacy) Voorbaarig beid, bardrets stering., We took little rest last night,

kig beid. Resplendent, Glinsterend , glans Wy bebben in de voorgaande nagt RESTING, (or rest) Rustende. ryk.

weinig gerust.

Resting, als ; A resting place, RESPONCE, zie Responsal.

Reft, (quiet, peace) Vrede , Een rust plaats, pleister plaats. L RESPOND, (to answer as the Nilte.

Resting, or landing-stairs, L37clerk and people do, at divi. RC Rest, (or pause in poetry) Pau ding-plaats, plaats om veet 4.17 ne service, according to the ze, in de digtkonft.

land te zetten, Tyger.

RES

# RESTINCTION, Uitblussebing. A man who affects popularity to RESURGE, Wéder opryzen, RESTITUTION, Wedergeeving , must put hiinself under several weder opstaan. vergoeding, berstelling.

unealý restraints in his beha- RESURRECTION , WederopstanRESTIVE, ( as a horse) Koppig, viour, Een man die algemeen ding, verrysenis, opstanding. Stug.

bemind wil zyn, moet zich aan The resurrection of Christ, De Restive, zie Resty.

verscheidene onaangename inbin Verryzenis van Christus. Restiveness, zic Retincss.

dingen van zyn gedrag onder The resurrection of the dead, De Restlesly, Zonder rust, ongeduldig. wërpen.

opstanding der dooden. lyk.

RESTRICTION, Bepaaling. to RESUSCITATE, Weder opwek. Restlesness, (want of rest) Ruf Restrictive, Sluitend , stoppend , ken. teloosbeid. Restringent,} Saamenbindend.

RET. Restlesness, (or impatience) to RESTRINGE, Saamenbinden, RETAIL, Verkooping in 't klein , Ongeduldigbeid. stoppen.

uit/Lyting RESTLESS, (that does not neep) Restringed , Saamengebonden , ge To full by retail, In 't klein verRusteloos. stopt.

koopen, by de kleine maat ver. Restless, (or impatient) Onge. RESTY, (drawing back instead of koopen. rust, onverduldig

going forward, as a horse does) The retail-trade, In 't klein ver. RESTORATION, Herstelling.

Agter uitgaan, als een paerd. koopen. RESTORATIVE, Versiërkend. A relty horfe, Een paerd dat niet to RETAIL , Uitslyten , uitbeukeren, Restorative, (Subt.) Een middel tot voort wil, of zich niet wil laa in 't klein uitvënten. berstellinge, een bartstërkend ge. ten regeeren.

Retailed, Uitgebeukerd, uitgeseeten, nees middel.

Resty, (froward, stubborn) Retailer, Een Nyter, verkooper in 't to RESTORE, (to give up again) Stug, koppig.

klein. Wedergeeven.

A retty boy, Een onwillige jon Retailing, Uit/lyting, uitbeukering, To restore, (to re-establith, or gen.

uit/lytende. settle again) Hörstellen. | RESVERY, (floating of ideas in to RETAIN, Cor keep) Bebouden. To restore to life, In 't leeven the mind) Mymering.

To retain , (or remember) Ontbërstellen.

RESULT, (upshot, issue, conclu bouden. To rettore to favour, In gunste sion) Uitslag, gevolg , besluit.

To retain unto, Bebooren. bërstellen.

Result, (effect, or fruits ) Geri retained (or bespoke) hiin for To restore stoln goods, Gestolen wrocbte, vrucht.

my council , Ik beb bem tot goederen weder ter band stelo to RESULT, (to follow) Völgen. myn Advokaat aangenomen. len.

To result, (to accrue) Voortko- Retainable, Houwbaar, dat gebouRestored, Hërfield.

men, voorspruiten, ontstaan.

den kan worden. Restorer , Een bërsteller.

Resultancy, Weeromstuiting. Retained, Bebouden, onthouden. Restoring, Hörstelling, — bërfield to RESUME, Hörvatten, bërbaa I have hardly retained one word lende. len, bërneemen, weer opneemen,

of it, Ik beb 'er naauwlyks een to RESTRAIN, (to repress, or weer aanvatten, weer by der band woord van onthouden. curb) Fruiken, betergelen.

Retuiner, Een dienaar met of zonder To restrain one from a thing, To resume a business, (to take livrey, zonder nogtans zyns Zicb ergens van ontbouden. again in hand) Een bezigbeid

Heeren huisknecht te zyn. To restrain, (to stint, limit or

bervatten,

+ A retainer to reason and ingeconfine) Bepaalen , kort bou. Let us resume our former dis nuity, Een die zicb billyk en den. course, Laat ons ons voorig ge

oprëcbtelyk draagt. To restrain a word to a signifi Sprëk wéder opvatten.

Retaining , Bebouding , beboucation, Een woord tot eene be- Resumed, Hërvat, bërbaald, bër dende. tekenis bekorten. (BOYER.]

nomen , weer aangevat.

to RETAKEN, (to take again) Restrained, Bedwongen, kort gebou. Resuming, Hèrvatting, bërec Weerneemen.

den , ingebonden, bepaald, in. Resumption, 3 ming, berbaaling. Retaken, Hërnomen. getoomd.

RESUMMONS, or second suinto RETALIATE, Vergelden. Restrainedly, Op een ingebondene mons) Tweede aanmaaning , To retaliate a kindness , Eene wyze, kort. + Citatie.

vriendelykbeid vergelden. Restrainer, Een bedwinger, intoo- RESUMPTION, (the act of resu: Retaliated , Vergolden.

ming what had been alienated Retaliation, Vergëlding, straf-verRestraining, Bedwinging, be by gift, grant, &c.) Hereeni gëlding. dwingende, enz.

ging, wederverkryging van vaste By way of retaliation, By wyze RESTRAINT, Bedwang , intooming, goederen die vervreemd of weg van wedervergëlding. terugbouding. gegeeven waren.

Retaliation of an injury, WéderI am under no restraint, Ik ben RESUPINE, Met bet aangezigt bo vergëlding van eene belediging. onder geen bedwang, ik ben inyn ven leggende.

to RETARD, Vertraagen, veracb. eigen voogd.

teren, opbouden. Q9993

Re.

neemen.

mer.

ren.

Retarded, Vertraagd, verachterd, Retiringly, Afzonderlyk.

to RETRIBUTE, Weer vergeldert

, opgebouden.

RETORT, Een omgedraaide ryp. Retributed, Weer vergolden. to REŤCH himself, Zicb rekken, belm, Retort.

Retribution, Vergelding. zich uitrekken, geeuwen,

to RETORT, Omdraaijen, omkee-Retribution, Een bekwaame VerKrTo retch, (in spitting) Poogin ren, ombuigen, wéder toedryven, eering , Gifte of Erkentenis, wel. gen doen om te braaken, koe terug keeren, terug kaatsen. ke in plaats van een volstrekte I retorted the argument, upon

Wedde of Huurgeld gegeven Retching, Rekking , geeuwing, himself, Ik keerde bet bewys

wordt aan Persoonen, die tot pooging om te braaken. gen bem zelven.

Zaaken gebruikt worden, daar RETCHLESS, Traag, loom, vad To retort a crime, (or to recri. geen bepaald Loon of gezet zig, luy.

minate) Eene misdaad op den daa. Geld op staat. Rerchlesy, Traaglyk, langzaam. der doen wederkeeren.

to RETRIEVE,Wederkrygen, ber. Retchlesness, Traagbeid, loombeid, Retorted, (or returned) Weder stellen, redden. vadzig beid.

gekeerd.

To retrieve an old invention, RETENTION, Opbouding , ver- Retorted, (or bended) Geboogen. Een oude uitvinding berftellen. stopping

Retorter, Vergelder, wederkeerder. To retrieve one's honour, Zyn eer A retention of urine, Een ver. Retorting, Omdraaijing , ombuiging, weder verkrygen. stopping des waters.

om wending, - omdraaijende. To retrive a loss, Een schade goed Retentive, (that retains ) Beteu The retorting of an argument, Het maaken. gelende.

terug kaatsen van een Argument. Aurelian retrieved the affairs of The retentive faculty, 't Vermoor to RETRACT, (tó draw back ) the empire, Aurelianus , bergen om bet voedsel in 't lichaam Terug gaan.

ftelde de zaaken van bet Ryk. te houden.

To retract, (to recant, or un. To retrieve patridges, (to spring RETICENCE, Verswyging.

say) Inbaalen, zyn woord terug

or find them again) Patrygers RETINUE, Gezin, gestoet , ftoet, roepen, berroepen.

wédervinden, wederom opffodteri

, gevolg.

To retract what one has said , Her. Retrieved , Weergekrégen, berstèid, RETIRATION, De weerdruk van roepen bet geene men gezegd beeft. gerid. een blad.

Retraction, Intrekking van zyn woord, CThey where retrieved from their RETIRAL, Een vertrek, wyk.

berroeping.

due fate of being rooted up, to RETIRE, Vertrekken, weggaan, Retracted, Ingebaald, berroepen. Zy wierden bevryd van bun wel wyken, inkeeren.

Retracting, or retractation, Her verdiend noodlot van uitgeroeid To retire home, Zicb na buis be roeping , - berroepende.

te worden. geeven.

,

Retrieving, Herstelling, -Dere To retire from business, Zicb van Retraction,

goeding , redding. bézigbeid onttrekken ; wit zyne RETREAT, Aftogt, wyk.

RETROACTION, Terugdryving, dingen scbeiden.

To beat or found the retreat, Den Retroactive, Terugdryvend. To retire, (or withdraw) Ver. aftogt saan of blaazen.

to RETROCEDE, Terug gaan, oso trekken, terug trekken.

To make a retreat, Wyken, af. teruit wyken. Which forced him to retire his trekken.

Retrocession, Terugwyking. arms , 't Welk bem noodzaakte Retreat , (or retiring place ) RETROCOPULATION, Rugge

zyne troepen terug te trekken. Scbuilplaats, plaats van afzon lingse faamenbinding. Retired , Vertrokken , weggegaan, dering.

RETRODUCTION, Terugbreningekeerd, ingetoogen, afgezon- to RETREAT, Aftrekken, wyken, derd.

RETROGRADATION, Agter

deingen. KrA retired life, Een afgezonderd They retreated in good time, Zy waards-gaaning. (of ingetoogen) leeven.

weeken ter goeder tyd.

Retrograde, Agterwaards gaande. A retired place , Een afgezonderde Retreated, Afgetoogen, gedeinsd, to RETROGRADE, ( to go back (of eenzaame) plaats. geweeken.

contrary to the succession of Retiredly, Eenzaamlyk, alleen, op to RETRENCH, (to cut off) Af the signs, as planets do) Terug zicb zelven. fnyders.

keeren, tegen de rang, de order Retiredness, Ingetoogenbeid, afge To retrench all superfluities, Alle der Zodiaks tékens, opryzen. zonderdbeid, eenzaambeid.

overtolligbeden besnoeijen. Retrograded, Terug gekeerd. Retirement, Een afgezonderd ver- Go To retrench, (to calť up a re- Retrograding, Terugkeering. trek.

trenchment) Verscbansen, cene RETROGRESSION, Agterwaarden Retiring, Wyking, inkeering,

uerfcbanfing opwerpen.

gaaning, agteruitgang. zich weg begeevende , inkeerende. Retrenched, Afgesneeden, besnoeid,RETROMINGENCY , AgteruitA safe retiring place, Een veilige verschanst.

piling wyk.

Retrenching, Verscbanfing, - ver- t Retromingent, Agteruitpi/Tend. Nature's dark retiring room, (the fcbanfende.

Female quadrupeds are retromingrave) Het duister vertrëk der Retrenchment, Een afsnyding, ver gent, De wyfjes der vierdetige afzondering , bet graf. Scbanfing, vertrek wat,

dieren pillen agteruit.

« FöregåendeFortsätt »