Sidor som bilder
PDF
ePub

rechte band geeven,

[ocr errors]

Dit is zyn

[ocr errors]

To give one the right hand; To do one right, Iemand recht To set to rights people that are (or place of honour) Iemand de doen.

fallen out, (to reconcile them) He is in the right; Hy beeft ge Menfcben die kyoen beurtdigen. Right, Cor Itrait) Regt, regt

lyk.

RIGHTS, zie Right. uit.

This belongs to me by rights to go about a thing to rights, The right way, De rëgte weg. Dit komt my van rechts wegen Ergens met de borst op vata A right line, Een regte lyn.

toe..

len. Right, (honest or jult) Eerlyk, You should not have it by right, RIGID, Streng, Axf , ftraf, bard. billyk.

Gy zoud bet van rechts wegen, Rigidity, Gestreng beid. Right, (downright or true) Op niet moeten bebben.

RIGLET, (among printers) Ruimte recht, voor de vuist.

I should do it by right, Dat zou om de kolommen der bladzydente A down right honest inan ,

Een myn post zyn, dat zoude ik be. scbeiden, Spaantjes. volkomen oprecht en vroom man.

booren te doen.

RIGOLS, (a musical instrument) He is a right debothee, Hy is een A buck seven years old carries

Zeker muziek instrument, speelregte ligtmis.

a head with all its rights, Een tuig. A right buffoon, Een regte nar, Reebok van zeven jaaren oud RIGOR, (or severity) Geftrengpotsemaaker.

draagt al de boornen die by ooit beid. Right, (true or proper) Recbt, krygen zal.

In the utmost rigor, Met de wie gescbikt, gevoeglyk. Right, (well) Wel.

tersté gestrengbeid. This is the right way or means", I am not right, Ik ben niet wel. Rigorous, Streng, straf. Dit is de recbte

weg,

bet

ge A right honest man, Een zeer eer. Rigorous courses, Geftrenge fcbikt middel. lyk man.

middelen. To give one a right name,

Iemand A right friend, Een oprecht vriend. Rigorously, Strengelyk, Straffelyk. een recbte naam geeven.

A. In den zelven zin gebruike men RIGOUR, zie Rigor. This is his right name, den tytel der Pairs van 't Ko

RIL. recbte nagm.

ningryk, de Raadsheeren, en RILL, Een beekje. A right diamond, Een fyne dia. Geheime Raaden des Konings

RIM. mand.

Rigbt Honourable, der Bisschop. RIM, Een rand. This wine is not right, Deeze pen, Rigbt reverend, en der The rim of the belly, Het darz

wyn is niet echt , niet zuiver. Vreede-rechters Rigbt worsbip. vlies. To be in 'one's right senses, By full.

RIME, Rym, ryp. ayn volkomen verstand zyn. A right learned mar, Een zeer There is neither rime nor reason, To settle a right or perfect) un geleerd man.

Daar is geen de minste reden, derstanding, Een volmaakte der Guess at it, and I will tell you, daar is reden, nocb fot, standbouding bevestigen.

if you are right, Raad 'er eens A sorry, rime, Een lompig rym. He goes the right way to work, - na, en ik zal bet u zeggen, als Doggerel rinne, Armbartig, fegt Hy gaat den regten weg te werk. bet zo is.'

rym. Right over against , Regt tégen You say right, you are in the In rimne, Op rym.

right, Gy zegt wel , 'gy bebt CRIME, (or falling mist) Em A right angle, Een regtboek. gelyk.

koud vallende nével. A right angled triangle, Een regt-Right or wrong, Recbt of ver. to RIME, Rymen. boekige drieboek. keerd.

To make one verse rime (or RIGHT, (claim) Eifcb, recbt, aan- to RIGHT, Recbten, recbt doen. gingle) with another, en Spraak.

To right one, lensand recht doen. vaers op een ander doen rymen. I have a right to it, Ik beb 'er To right one's self , Zicb zelven Rimed, Gerymd. recbt toe. rechten.

't Is well rimed, 't Is wel 86 To maintain his right, Zyn recbt RIGHTEOUS, Reclevaardig.

rymd. voorstaan,

Righteously, Rechtvaardiglyk. Rimer, Een rymer. He asks but that which is his Righteousness, Rechtvaardigbeid, A paultry rimer, Een balfblanks right, Hy eischt niet meer als gerecbtigbeid.

rymer, Ryınelaar. recbt is. RIGHTFULL, Rechtmaatig,:g6- Riming, Gerym,

Riming, Gerym, - rymende. In right of his mother he inhe recbtig.

Rimy, Mistig, dyzig. rited that estate , Hy kwam Rightfully, Rechtmatiglyk, gerecb- RIMOSE, Vol klooven en spleeter in plaats van zyne moeder tot die tiglyk.

Rimosity, Gefcbeurdbeid, gepleeteerffenis. RIGHTLY, Recbtelyk, billyk.

beid. Right, (prerogative or privile He is served rightly,'Hy is naar

RIN. ge) Voorrecht.

verdiensten gebandeld , by beeft to RINCE, &c. Spoelen, omfpeelen, Birth-right, Geboorte-recbt.

zyn verdienden loon.

zie to Rinse. Right, (justice, equity, or rea. RIGHTS, als; To set to rights, RIND, Baft, fcbil. son) Recbt, billykbeid, recbe Te recbt belpen, te recbt bren The rind of a tree, De baff en vaardigbeid. gen,

ten boom.

The .

over.

men.

men.

The rind of an orange, De sobil All Christendom rings of this To rip open one's belly, Iemands van een Oranje-appel.

news,'t Ganfcb Cbriftenryk waagt buik opryten, (d. i. baastig opto RIND, Scbillen, de bast afnee

van deeze iyding,

fryden.) + The adulteries of wich Israel + To rip open an old sore,

Еen Rinded, Gebaft.

did ring, De overspellen die 20

oud zeer opkrabben. Thick rinded , Dik gebaft, dik menigvuldig waren in Ifraël.

RIPE, Ryp. van sobil.

Ht I have something to ring in his A ripe fruit, Een rype orucht. Rindy, Met schillen voorzien.

ear or ears, (or to twit him Ripe years, Rype jaaren. RING, Een ring.

wich) | Ik beb bem iets in 't oor + A virgin ripe for marriage, Een The devil's gold ring, Een kleine te luisteren, ik beb een appeltje

buwbaare maagd. goode' wurm, zie Gold.

met bem te sebillen.

FA design ripe for execution , A plain or hoop-ring, Een effen To ring out, Uitluiden , uitgal Een ontwerp dat ryp is om ter ring.

uitvoer te brengen. A diamond ring, Een diamante To ring a hog, Een varken een When things are ripe for action, ring. ring om de snuit doen.

Als bet tyd is om aan 't werk te A wedding-ring, Een trouw ring. Ringer, Een luider.

gaan. A feal-ring, Een zegel-ring. The bell-ringer, De klokken - lui * Soon ripe, foon rotten, Vroeg - Ao ear-ring, Een oor ring.

der.

Typ, vroeg rot. Curtain-rings, Gordyn-ringen. Ringing, Het gelui,

luidende,

Not ripe, Niet ryp, onryp. A ring, to run at, Een steek klinkende.

Ripe bottled beer or ale, Bier ring. RINGLE, (a ring to ringle a mare,

Cof Ale) dat lang genoeg gebotTo run the ring, or to run at &c.) Een ring om een merry te

teld geweest is. the ring , Naar de ring stecken. ringen.

to RIPEN, Rypen, ryp worden, The ring of a door, De ring to RINGLE a mare, Ecne

merry

ryp maaken. van een deur. ringen.

Time has ripen'd my designs, The ring of an anchor, De ring to RINSE, Spoelen, omspoelen.

De tyd beeft myn voorneemen van een anker.

Rinse the glass, Spoel bet glas. doen ryp worden. The ring on a piece of coin, Rinsed, Gespoeld.

Ripened, Ryp geworden, ryp go. De rand van een stuk geld. Rinsing, Spoeling, Spoelende. maakt. The ring about the small end

Ripeness, Rypbeid.

RIO. of a handle. Hoepeltje, ring RIOT, (excess, debauchery) Ligt. Ripening, Rypwordśng, ryp

misfery. Sprong, omryding, volte van een

zeekusten landwaard in brengen; ergens aan overgeeven. paerd in 't ryschool.

als ook, de korven daar de His head runs riot upon hawks A ring of people, Een ring (of and hounds, Hy beeft zyn boofd RIPPED, Onttornd, opgetornd, los

vifcb in gebragt wordt. kring) van volk.

vol valken en bonden. A ring or taylor's thimble, Een Ott A riot, (in law, the forcible

getornd, opgereeten, opgefcbeurd. naai-ring A fine ring of bells, Een mooi doing of an unlawfull thing Ripper, Torner.

by three or more persons) Eene Ripping, Optorning, lostorning ,klokkenspël.

onttornende.

geweldenaary door drie of vier Give it a ring, Scbel eens.

to RIPPLE, Spoelen. The ring upon which the bell to RIOT, Optrekken , rinkinken, py

persoonen bedreven.

To ripple flax, De zaad - buisjes clapper hangs Het ringetje

van vlas afstryken. pestellen, Nampampen. daar de klepel in bangt. Rioter, Een optrekker , muitemaaker, RISE, (head, fpring, or source)

RIS. A ring-dove, Een ring.duif.

pypesteller. Ring-leader, Een aanvoerder, belRiotous, Brooddronken, ongeregeld,

of a river, Den oorsprong van bamel.

ongebonden, baldaadig.

eene Rivier. Ring-worm, Douwurm, baairwurm.

Rise, ( occasion or cause) Oor

A riotous person, Een onrustig, Ring-straked, Gestreept, gespikkeld.

zaak, gelégenbeid.

woelacbtig menscb. to RING, Luiden, klinken, galmen, A riotous person, (in the law at The rise of the sun, or the sun

rife, Zonnen opgang , bet opgaan waagen.

sense) Een boosdoender , gewël.

der Zonne. To ring the bells, De klokken

denaar. luiden.

Riotously, Ongebondenlyk , baldas. The extraordinary rise of South The wood rings with the barking,

diglyk.

sea stock, De groote ryzing in Het boscb klinkt van bet geblaf. Riotousness, Brooddronkenbeid, on

de Aktien van de Zuid-zee, To ring again, Weerklinken, weer.

geregeldbeid, moedwilligbeid.

Rise, (or preferment) Bevorde galmen.

ring.

RIP. The sky rings again with the

to RISË, (to spring up, as a river, thouts, De lucbt weergalmt

to RIP, Onttornen , optornen, los &c.) Rysen, boog worden, als van 't gejuicb.

tornen, opryten, opscbeuren.

bet water in eene Rivier. Rrrr 3

| To

The ring of a manage,

Kromme or to per rice upon a thing, Zich RIPIERS, Zulken die viseb van de

† To rife, (to spring, come, or To rise up in arms , In de wa- RIVEN, Gescbeurd, geborsten. proceed) Komen, voortkomen.

penen, in 't geweer komen. Riving, Scbeuring, barsting, Soly To rise, (speaking of seeds that To rise up to one, Voor iemand ting, - Scbeurende. begin to Thoot out) Uitsprui. opstaan.

RIVER, Een vloed, rivier. ten.

Risen, opgereezen, opgestaan, ont River water, Rivier water, To rise, (to get up from bed, staan, opgeslagen , opgegaan , RIVET, Een omgeklonken spykertje. or from one's seat) Opstaan. gezwollen.

to RIVET a nail , Een spyker ome

. What made him rífe so early? Rifer, als; An early riser, Iernand klinken. Wat deed bem zo vroeg opstaan? die vroeg opstaat.

#. To rivet a thing in one's mind, To rise from table; Van de tafel | RISIBLE, Lachend, bekwaam om te lets in iemands gebeugen inprèsopstaan. lacben.

ten. To rise, (to begin to appear Risibleness on the horizon) Voor den dag Risibility,

Het vermoogen van te Riveted, Omgeklonken. "}

lacber, belacblykbeid. | That opinion is fast rivetted komer, aan den Horizont ver RISING, Oprysing , opgang, opstand, in him, Dat gevoelen is in sobynen.

oplag, opryzende, enz. bem gewerteld. The sun begun to rise, De Zon The rising of the sun, Den op- Riveting, Omklinking , - begon op te gaan. gang der Zonne.

klinkende. To rise, (to go upwards) Op The rising of a hill, Het opgaan, RIVING, (from to rive) Scbeuring, gaan. de fcbuinte eenes bergs.

barsting. Thore vapours rise from the wa. A rising of the skin, (or swel. RIVULET, Een beekje. ter, Die dampen ontstaan uit ling) Een zwelling.

RIX, bet water.

A rising, (or insurrection) Een RÍXABUND, Twiftzugtig, krakel. A hill that rises by degrees, Eenen eproer, muitery.

zugtig berg die langzaamer band op- A rising from the dead, Het op- RIXDOLLER, Een ryksdaaldir: gaat. staan van den doode.

of these there are two forts, He fell down, and I was fain The rising fun, De ryzende Zon. viz. Bank - ryksdaalders worth to help him to rise , Hy viel A rising paflion, Een opkomende LII. stuivers; and the ordinaen ik was verplicbt bem op te bartstogt.

ry Ryksdaalder whose value is belpen.

A rifing ground, (a little hill) L. stivers. To rise, (to make an insurrec Een beuvel.

ROA. tion) Een tumult maaken... | A rising man, (a thriving man) ROACH, Voorn, zékere visch. A bird that rises from the ground,

Een voorspoedig man.

tt As found as a roach, Zoooff (that takes its flight) Een vogel RISK, Gevaar, perykel.

als een rots. die opvliegt.

To run the risk , Het perykel loo- ROAD, (or high-way) Een gesetTo rise, (to grow bigger or pen, de kans staan.

ne weg, wagen weg. swell) Zwellen.

RIT.

Road, (where ships ride at 2DHer belly begins to rise , Haare RITE, Plecbtig beid, kerkzéde , ce-l Road, (for inroad) Loop, e

chor) Een Reede. buik begint te zwellen.

remonie. The waves begin to rise , De baa.

breuk. Funeral rites, Plecbtigbeden eener ren beginnen te zwellen.

To go out of the road, Vanden The wind begins to rise, De begravenille. Ritual, Plechtiglyk.

weg afgaan, wind begint op te steeken.

The thips were anchored in a sa. To rise, (or ferment, as dough Rituals, Roomsche Ceremonie boeken.

fe road, De schepen lagens does) Ryzen, als deeg. Ritualist, Een Ceremonie - onderbou

een veilige reede ten anker. To rise in blisters, Tot blaaren

der.

A wild road, Een reede daar ter

RIV. zwellen.

wedersyde weinig lands is. The corn begins to rise in prise, RIVAGE, Een waterkant.

The publick roads, 's Heeren Het kooren begint duur te wor- RIVAL, Een médeminnaar, méde wegen, de openbaare wegen. den, te ryzen.

vryer, mededinger, medeminna- Roader, Een Scbip dat ten Ranes The stocks rise, De fondsen ry res, médeuryster,

legt. zen.

to RIVAL one, (to be his rival) i to ROAM about, Omzwerven. He begins to rise (or to be pre Iemands mededinger, médemin- Roamer, Omzsérver, ragebond. ferr'd) in the world, Hy be

Roaming, Ontwerving. gint groot in de waereld te wor- Rivalld, Die een mededinger beeft. ROAN, (a fort of colour) Een 36. den. Rivality

kere koleur. To rise to an higher degree, Rivalry,

Médeminnaary, méde

a ROAN horse , Een bruin grys

vryery. Een trap booger klinemen, tot een Rivalist , booger trap opstygen.

to RIVE asunder, Opfcbeuren, op to ROAR, Brullen, loeijen, gia To rise again, Verryzen, weder Splyten, opbarsten.

ren, bruiffen. opstaan. (t) RIVEL, Een rimpel,

We heard the lion roar,

Wy To rise up against, Tégen opstaan. | Rivelled, Gerimpeld.

boorden de leeuw brullen.

naar zyr.

[ocr errors]

paerd.

veri.

| The sea roars terribly, De Zee | ROBIN-red breast, Een roodborsje, (RODNET, Een net om mérels of bruijt scbrikkelyk.

zéker vogeltje.

sneppen te vangen. To roar, (to cry out hideously) ROBINS, or Robbins, (small ro. RODOMANTADO, Snorkery, opUitbrullen. pes) Kleine touwen.

snyery, Rodomantade. Roaring , Gebrul, gescbreeuw, ge- ROBOREAN, Eikacbtig, tot den to RODOMANTADO, Snorken, bruiscb, brullende. ROBOREOUS,} eik beboorende.

opfryden, pocben, als de Duit. Roaring of the sea, Het gebrul, Roborose, Styf en bard als een eik. schers en Spanjaards. geruisch der Zee. ROBUST or ROBUSTEOUS,Sterk,

ROE.
to ROAST, Braaden, zie to Rost. grof, kloek van lyf en leden. ROE, Een ree, zéker dier.

Robustiousness, Sterkbeid, grof beid, A roe-buck, Een ree-bok.
ROB.
kloekbeid.

The roe of filh, De kuit van to ROB, Berooven, besteelen.

ROC.

viscb. To rob a house, Een buis bestee

The soft roe, De bom. ROCAMBOL , Rocambole , beste len.

ROG. They have robb'd the house, Zy | ROCHE, Voorn, zie Roach.

foort van Cbalotten.

ROGATION week, De Hémelbebben bet buis bestoolen.

.

vaarts-week , Kruisdagen, (in To rob one of his money, le- ROCHE-alum, Rots aluin.

welke week de Roomsgezinden mand van zyn, geld berooven; ROCHET, Zeker koor-kleed, of Pries

gewoon zyr: ommegangen te iemand zyn geld ontsteelen.

ters overtreksel.

doen voor 't gewas.) I will not rob you of that plea- ROCK, Een rots, klip. fure, Ik wil u van dat vermaak Rock-crystal, Berg, of rots-kristal. ROGUE, (or rascal) Scburk, Sebok. Rock-oil, Rots oly.

bejak. niet berooven. * To rob Pieter', 'to pay Paul, A sca full of rocks, Een zee vol la Rogue , being us’d in a familiar

Rogue, (or thief) Dief. Pieter besteelen, om Paulus te klippen.

way, is sometimes a word of betaalen. Rock, or distaff) een Spinrok.

kindness, Schelm, guit, word Ko To rob, als; To job upon the to ROCK, Wiegen.

somtyds in bet vriendelyke geo high-way, Rooven, struikrooTo rock a child, Een kind wie

bruikt. gen.

He or she is a pretty rogue , Het Robbed, Beroofd, bestoolen. To rock, (to reel) Scbudden,

is een aardige scbelm, bet is een Robber, Een roouer, Struikroover , Rocked, Rakette, een plant.

aardig guitje. dief.

To play the rogue, or the fool) a Church-robber, een Kerk-roo- Rocker , Een wieg/ter.

Voor 20t Speelen. ROCKET, Raket, zéker kruid. a Sea-robber, een Zee-roover. Rocket, (a fort of fire-work) og To play the rogue, (or to jest)

Kortswylen, boerten. Robbery, Roovery, roof.

Een vuurpyl.

If to ROGUE one off, (to scold at Robbing, Berooving, - beroo- ROCKY, Rot sacbtig, klipacbtig. Rockiness, Klipacbtigbeid.

him feverely) Iemand bilder uitvende.

fcbëlden.

wieA robbing of the publick trea. ROCKING, Wieging,

to ŘOGUE, Den sebelm speelen,

gende. fure, Een berooving van 's lands

ligtmillen. Rockless, Klippeloos, zonder klip-to ROGUE about, Gaan sebooijen. kas. ROBE, Een tabberd , een tabberd van pen.

Roguery, (or knavery ) Scheime

ROD. staat.

ry, boevery The King appeared in his Royal ROD, Een roede , gard.

Roguery , (or malice ) Kwaadrobes, De Koning verscbeen in A curtain rod, Een gordyn.roe. aardigheid. zyn Koninglyk gewaad.

An angling rod, Een bengel roede.Roguery, (banter, raillery) Boert, The gentlemen of the long robe, A rod to measure , Een meet snaakery. De mannen van den tabberd.

roede.

Roguing, Ligtmiling, ligimis. Master of the robes, Meester van 'The black-rod, De zwarte-roe. sende. de kleerkamer.

The Ulher of the Black-rod , De Roguilh, or knavith) Scbelis. to ROBE, (to put on the Royal Deurwaarder van 't Hoogerbuis O Roguish, (or malicious) Kwaad. robcs, as a King or queen does) des Parlements.

aardiglyk. De Koninglyke staatsie tabberd The golden rod, (an herb) De Roguith, (or wanton) Dartel, aantrekken. goude roede, een plant.

wulps. ROBIN, Robert, als;

The rod, or roddle-horse, (the A roguish look, Een scbelmachtig * Many talk of Robin Hood who horse next to a cart or waggen gezigt, in een ernstige en boer

never shot his Bow, 't Zyn drawn by several horses Het tende zin. allen geen Koks die lange me llen agterste paerd voor een kar. Roguith eyes , Schelmagtige oogen. dragen.

RODE, Geréden, van to Ride. A roguith book, Een ondeugend Robin good-fellow, (a boon RODE, Een wagen weg, zie Road, boek. companion) Een vrolyke kwant, A rode of soldiers, zie Inrode. Roguithly, Op een scbelmacbtige een aardige snaak.

I RODE, (van to Ride,) Ik reed. wyze.

ver.

To

de oogen.

mos.

To look roguithly, Scbelmacbtig Roller , (a gardener's cylinder) to ROME, Onzmēruen, sie to zien. Een tuiniers rol.

Roam. Roguishness, (or malice) Kward. A roller, (or roll for a child's ROMESCOT, or Roomscot, com aardigbeid. head) Een valboed.

Peter-pence) Scbatting die de
Rogioushness, (or bantering)Roller, (for infants) Zwacbtel, Engelfchen voor been an den
Boert, Jpotterny.
oin kinderen te zwacbtelen.

Paus opbracbten.
KOI.

A weaver's roller, Een wévers. Romith, Roomscb, Paaps.

boom. to ROIST, *De bravade maaken.

ROO.
Roister, Een snoesbaan.

Rolling, Rolling, rollende.
Roitting. Gezwëts, gepocb , Rolling eyes, Groote draaijen- ROOD, Een meet roede.

A rood of land, Een roede lands, swëtzende , pocbende. A rolling-pin, Een rolstol, man

zynde in Engeland een vierde Roilling, als; A roisting fellow, Een froesbaan, pogbans, gelstok.

deel van een Acre; zie Acre. A rolling stone, Een rol.steen. # ROOD, (an old word for cross) ROK. * A rolling-ftone gathers no moss,

Een kruis. ROKE, (from reek) to make one's * Een rollende Jteen gadert geen

The holy rood, or the rood of felf all in a roke, (or sweat )

grace, Dus noemde men eertyds icb gebeel in bet zweet belpen, ROLLING-PRESS, Een druk pers.

een houten Kruisbeeld, bet welk bezweet maaken.

om boog in de Kerken opgerecht

ROM.
ROL.

stondt. ROLL, or scroll) Een rol. to ROMAGE, Scbommelen, sie to

The holy-rood days, De H. A roll of parchment, Een

Kruisdagen.
Rummage.

par-
kemente rol.
ROMAN, Roomfcb, Romeinscb.

Rood-loft, (a fhrine whereen A roll of tabacco, Een rol tabak. The roman church, De kerk van

was placed a crucifix) Een reDer A roll, (to wind a rope about) Rome, de Roomsche kerk.

liekje kas, daar een kruis opgeEen rol on touw op te winden. The roman letter, De Romeinscbe,

zēt wierd. A roll for a woman's or child Latynsche letter.

ROOF, Een dak. head, Een wrong of rol om bet Roman-like, Op zyn Romeinscb.

The roof of a house, Het dek

van een buis. boofd eener vrouw, of van een ROMANCE , Een Roman, zynde kind.

een versierde Liefdes vertel. The roof of the mouth, Ha A roll, (used by bookbinders ling met zonderlinge avontuu.

gebemelte des monds. to gild the edges of a cover) ren en onverwachte uitkomiten

The roof of a coach, Het vero Een boekbinders rolschyf. opgepronkt.

bémelte van een koets. The roll, (or cartridge) of the + A roinance (a tale of a tub,

The roof of a ternis-court, H& chapiter of a pillar, Het ver. a lie) | Een sprookje van't rood

dak van een kaatsbaan. wulft des kapiteels van eenen kousje, een leugen.

Heaven's starry roof, Des bénels pilaar. to ROMANCE, (to tell a magni

ster-gewelf. Roll-butter, Stuk-boter.

ficent lie) Groot Spreeken, bui

A roof-cile, Eon dak-pan. A roll,Cor strickle to strike any ten de waarbeid Spreeken, op-ROOK, Zeker facb van een Krasi

. measure even) Een rolstok, om fryden.

+ What has the jackdaw to do een volle maat aftestryken. He does nothing but romance,

with the rooks, Hoe kan een Roll, (or lift) Rol, lyft. Hy doet niet als groot Spreeken,

valk met uilen omgaan, de mee. The rolls, De registers der Kan

als liegen.

ning is; als gy zulk een traaf selery. Romancer, Een Roman schryver.

man zyt als gy voorgeeft, bee The master of the rolls, De be Romancist, (a roman writer) Een

kunt gy dan met zulk segt cok waarder van de registers der Kan Roman-fcbryver.

oingaan? selery. ROMANIST, Een Roomsgezinde.

Rook, (one of the chefs men) to ROLL, Rollen, wentelen. to ROMANISE, De Romeinen ne.

Het kasteel, in 't schaakspel. To roll down, Neerrollen.

bootsen.

Rook, (a cheat or tharper) Een To roll about, Rond rollen. He has romaniz'd his Gracian

bedrieger, valfcb speelder. To roll up, Oprollen.

ladies , Hy maakte van zyne

1 Rook, (or cunning man) Eca To roll in money, Scbatryk Grieksche Dames, Roineinsche

scbrander man. zyn, Tot de ooren toe in de Matroonen.

to ROOK, Verscbalken, by de neus sobyven steeken. ROMANTIC, Volgens de wyze van Rooked, Verscbalkt, by de neus ges

bebben , fnuiten. To roll the eyes up and down, een Roman, Romanacbtig. De oogen gins en weer draaijen. A romantic stile, Een opgepronk

bad, genooten. Ko To roll a walk with a roller, te , bekoorlyke , of verrukkende

He was rooked out of all his Een baan gelyk maaken met een Styl.

money, Al zyn geld wierdt bes bouten of steenen rol. * Rome was not built in a day,

ontsnooten. Rolled, Gerold, gewënteld.

Keulen en Aken zyn niet op eenen

Rooking, Bedriegery, Rolled up, Opgerold.

dag gebouwd.,

geride.

ROOM,

« FöregåendeFortsätt »