Sidor som bilder
PDF
ePub
[ocr errors]

Rope-maker ,} Een lyndraaijer.

A rooting out,} Uitroeijing.

men.

3

ROOM, Plaats, ruimte.

To root up, of to root out, (ink A rope of onions, Een rijt It takes up but little room, Het

a proper and figurative sense) uijen. beflaat maar weinig plaats.

Ontwortelen, uitroeijen, in den A rope of pearls , . Een paerlMake room, Maak plaats, ruim eigentlyken en figuurlyken zin.

snoer. op.

To root up an herb, Een plant Rope yard; Een lynbaar." A fresh man came in his room, uitroeijen.

Rope-yarns, Hennipe garen om kø. Daar kwam een versch man in + To root out a vice, Eene on bels van te draaijer. zyne plaats.

deugd uitroeijen. A room, (or chamber) Eene To root, as a hog, Wroeten met Roper, komer. de fruit als een varken.

A rope-danser, Een koorde-danser. A large room, Een groot vertrëk. To root , ( or dig, as a wild Rope-weed, Zéker kruid.

A dining-room, Een eetkamer. boar does) Wroeten , opwroeten t f Rope ripe, Ryp voor de strop. A drawing or withdrawing-room, als een wild zwyn doet.

to ROPE, Lymerig zyn , gelyk TomEen zaal, Salet.

Rooted, Geworteld, wortel gefcboo mige drank.
Room, (occafion, or reason) ten, gewroet.

Ropy, Lymerig, lang.
Plaats, oorzaak,
Rooted out, Uitgeroeid.

Ropy beer or wine, Lang bier of Thus, there will be no room left Rooting, Worteling, wortelscbieting, wyn. for complaints , Dus zal 'er wortelende.

ROR. geen corsaak uan klagen over

RORAL, zie Rorid. i blyven. Rooting up,

to RORE, zie to Roar. There's no room for trifling in The rooting of a swine, De on RORID, Dauwacbtig , bedauwd. religious matters, Daar is geen wroeting van een zwyn.

A rorid cloud, Een vochtige, of réden om in Godsdienstige zaaken The rooting (or digging) of a druipende wolk. te beuzelen.

wild boar, Het opwroeten van RORING, Gebrul, gescbreeuw, geThere was no room for it, Daar een wild zwyn. 1.

bruifcb, zie Roaring. was geen ruimte of plaats) voor. The rooting, (or mark) of a Rorigenous, Uit dauw voortgekoI had no room for so many guests, boar's snout, Gat, böl, dat bet

Ik bad geen ruimte voor zo veet wild zwyn met zyn fnuit maakt, Rorifluous, Van dauw vloeijende. gasten.

om wortels te zoeken.

Rorulent, Vol dauw.. Roomy, Ruim, uitgestrekt.

Rooty, (full of roots) Vol wer- Roriferous, Dauw verwekkend. ROOST, De stok of boom daar de tels. boenders op gaan zitten.

ROS, Dauw. [SEWEL. The hens go to rooft, De ben

ROSARY, Een roozekransje, em nen gaan op stok.: ROPE, Een touw, 'strop, koord,

roozen.bed,

als méde een to ROOŠT, boom gaan, op de

kabel.

gebéde-ketting, paternoster. A dancing rope, Een slappe koord. ROSA-SOLIS, (an herb) Een ros. stok gaan, roeften, als de hoenders. A hanging rope, Een strop.

solis, een plant. ROOT, Een wortel.

He had a rope about his neck, Rosa-folis, (a sort of liquor) Hairy root, Haairige wortel.

Hy bad een strop om zynen bals.

To dance upon the rope, Op de ROSE, Een roos.. To take root, Wortel Sobieten.

Een geurig borstwater, Root of the nails, of hair, of a

koord dansen.

* No rose without a thorn, * Geon corn, &c. De wortel der na-Rope-girt, Een gordel van touw.

roozen zonder doornen. gels, van 't baair, de lykdoorns,

The ropes (or cordage) of a ship, Oil of roles, Roozen oly.

Het wand van een schip, bet Honey of roses, Honing van rooRoot, (principle, rise or begin touw-werk. ning) Beginfel, oorsprong. * Name not a rope where one has

+ Under the rose be it spoken, * Covetousness is the root of all

hanged himself, * Noem bet

Laat biet onder de roos gezeid evils , * Gierigbeid is de wortel woord strop niet, daar zich je

zyn, d. i. Houd bet by w; vermand verbangen beeft. van alle kwaad.

praat het niet. Rood, (or primitive word) Wor! + To give one rope enough, (to

The province rose, De provencitelwoord, grondwoord.

let him do what he pleases ) + Rood, (in arithmetick, a num Iemand bot genoeg vieren , wil A rose-bud, Een rooze knop. ber multiplied by itself Wor genoeg geeven,

A rose-buth, Een rooze boompje. tels-getal, vierkants wortel van * To twilt a rope of sand, Een

A rose cake, Een roozen-koek.

koord van zand strengelen ; iets Rose-garlands, Rooze-kransen. een getal, zynde vier de vierkants: wortel van zestien, enz.

onmoogelyks by der band vatten.

A rose-tree, Een roozenboom. The square and cubick root, De

To make ropes, Touw maaken, Rose-water, Roozen-water. vierkants en teerlings wortel;

Lyndraaijen. | He's upon the high rope, Hy is The role of a musical instru

Rose-vinegar, Roos-azyn. zynde drie de teerlings wortel van zéven en twintig. is met geen kleintje to vréde, by

ment, Roos of opening van een to ROOT ,Wortelen , wortel subieten. doet groote eiffcben.

Muziek instrument.
I DEEL.
Ssss

Ro

.. ROS.

ROP,

.

enz.

2

zen.

roos.

gaan is.

[ocr errors][merged small]

*Rose-noble ,' (a fort of coin) Rotation, Cor vicissitude) Wis A rough fort of wine, Een orang Rosenobel, zékere munt. selvalligbeid.

foort van wyn. Rose-bay, or Rose-laurel, Roos- By ROTE, Door 't gebruik, by de A rough way, Een bobbelige seg. laurier. ruis , van buiten.

A rough draught, Een ruuro ROSE, Gerézen ; van to Rise. He has learn'd the language by ontwerp. ROSEMARY, Rosmaryn, Rozema rote, Hy heeft de taal door 't Rough weather, Ruur wédet. ryn. gebruik geleerd.

Rough, (harth, severe, grim) The garden Rosemarry, Tuin-ro- + ROTHER - beasts, (or horned Hard, gestreng, grimmig. zemaryn.

beasts) Hoorn-Vee. 1. A rough diamond, (neither cut ROSI-CRUSIANS, Chymisten,Broe. Rother-foil, (the dung of horned nor polished) Een ruuwe dia.

ders van het Roozenkruis. beasts) Mest van 't boorn-vee. mant. ROSIER, Roozenbof, [BOYER. ROT-GUT, Zeer dun bier , scbarre Rough, or uncouth) stile, Een ROSIN, Hars', of barst.

bier.

onbeschaafde joyl. a Hard rosin, Gezuiverde barst. ROTTEN, Verrot, rottig.

What you say is something rough, Rosined, Met barst gestreeken. Rotten apples, Rottige appelen.

(or hard) Het geene gy zegt is ROST, Gebraad. Rotten felh, Bedurven vleescb.

eenigzins bard. It To rule the rost, Het rad draai- Rotten dung , Mift die ver-Rough words, Ruuwe woorden, jen, alles bestieren , en regeeren.

barde woorden. Rost-meat, Gebraden vleescb.

Rotten wood, (wood that is not | Rough, for homely) Ploms, ++ To cry roft meat, (to proclaim *sound) Rottig, vermolmd bout. grof:

one's happiness, to boast of He is dead and rotten, Hy is f Rough, (or proud) Trots, ba. ladies favours) Zicb beroemen dood en verrot.

vaardig. op gunsten van de vrouwen ent. Fruit that is half rotten, Fruit A rough (or tempestuous) sea, vangeri. die half verrot is.

Len bolle Zee. to ROST, Braaden.

These cherrith begin to grow The sea grew rough, De Zeebe To roft mutton, Scbaapen-vleefcb rotten, Deeze kersen beginnen gon bol te gaan. braaden.

te rotten.

To lie rough , In zyn kléderen To roft apples, Appelen braaden. A rotten egg, Een vuil ey.

loggen
To rost one's self near a great My cough is not yet totten, Rough-footed, Ruigpootig.

fire, 1 Zicb zelf by een groot spor ripe, Myn boeft is nog niet Rough-cast, Bestreken met grove
vuur gaar braaden.
ryp.

kalk. :: Rosted, Gebraaden.

H A man rotten at the core , (not to ROUGH-CAST , Met grove kako A rosted apple, Een gevraaden sound at the bottoin) Een

bestryken. i appel.

die van binnen niet deugt. Rough-casting, Bestryking met groThis meat is not rosted enough, t. A rotten (er base) trick, Een

ve kalk. Dit vleefcb is niet genoeg ge slegte poets.

to ROUGH-HEW; Bedi/selen, ten braaden. Rottenners, Verrotbeid.

ruigsten bebouwen. Rofting, Braading, braaden ROTUNDITY, Rondbeid.

To rough-hew a piece of tim. ROV..

ber, Een stuk bout ten runoften ROSY, Roosverwig, bloozend.

afbouwen, afjcbaaven. A rosy mouth, Eer Tooze-mond.

to ROVE about , Omzwerven.
To rove about the sea , Zee fcbui- Roughings , Etgroen, pagras.

Rough-hewn, Bedi(Teld.
ROT.
ROT, Eon sterfte onder de fcbaapen

Roughly, Ruuwlyk. door al te vocbtig voedjel.

To rove, ( or to have rambling tRot, (or file of soldiers) Een

Roughness, (or ruggedness) Ho.

thoughts) Verstrooid van gedag 1. belig beid. rot foldaaten.

ten zyn. to ROT, Rotten, verrotten. ROVER, Een zwëruer, sobuimer.

The roughness (or brackithness) The fruit begins to rot, Het fruit

of some waters, De brakbeid A fea-rover , Een zee fchuimer ,

van zekere wateren.. begint te rotten.

Roughness, (uncouthness) of This will rot your cough, Dat At rovers, By de ruis , rompyloтр.

stile, Ruuwbeid van styl. zal u boest ryp doen worden.

+ He shoots at rovers, or does Roughness, (severity) Gestreng. * To rot in a jail, In de gevan

things at random) | Hy bakt

beid. genis van gebrek vergaan. 'er met de breede byl in.

The roughness of the sea, De ROTA, Het voornaamste Recbtsge

ROU.

onstuimigbeid der Zee. bied van 't Hof van Rome. ROUGE CROSS, Twee die. I + ROVING, (from to rove) VerROTAL, Wielrond, wielswyze , als

naars die

strooijing van gedagten. ROUGE-DRAGON, de Herau- 'ROŬNCE, (of a printer's press) ROTATION, (of wheeling) Om. ten doorgaans verzellen.

De bandboom eener drukpers. - draaijing , omlooping, draaijing ROUGH, (harsh, uneven, rugged) ROUNCEVAL, als; Rounceval van 't water, als mede dui. Ruuw, bobbelig, ongelyk.

pease, (a great sort of pease zeling , swymeling.

A rough skin, Een ruuw vel. that came Girft from Roncevaly

man

[ocr errors]

de.

men.

[ocr errors]

zeeroouer.

een rad,

tred gaat.

[ocr errors]

a place at the foot of the Py: Rond about, Rondt.om. :

A horse that goes 'roundly on, renees) Groote erwten.

I took a view of the countries Een paerd dat altoos dezelfde A rounceval girl, for a lusty round about, Ik ging bet land -bouncing girl) | Een luftige rondt om bezien.

Roundness, Rondbeid, rondte. meid, t t Een braave tas.

You must go round aboat, Gy ROUNDS, zie Round. ROUND, Rond , eene rondte, moet in de rondte gaan.

to ROUSE, Opwekken, steuren, de ronde. Half round, Half rond.

uit den Naap wekken, zie to To have a round delivery, (or In a round, In een ronde kring. Rowse. clear utterance) Glad ter taal To run round in a mill, In een ROUSSELET, (a kind of delicate зуп. moolen rondtom loopen.

pear) Een soort van fyne tafel+ Good round trot, (a quick trot- To walk the rounds, De ronde peeren. ting pace) | Een bondsdrafje. doen.

ROUSTING, Snoesing,
A round sum, Een ronde fom. A round in dancing, Een ronde Snoes.
It was a good round prise, Het dans, een piruët.

ROUT, (a multitude, a throng of was een goede prys.

Round-heads, Steilooren, een toe. people) Een menigte, een groote or A round faggot-stick, Rond brand naam der géner die tégen Ko Jcbaare van menfcben. borit, ongekloofd talbout.

ning Karel den eersten in de A card-rout, Een groot gezelschap A round pile of fir, Een ronde wapenen opstonden, daar uit van kaartspeelders. stapel denne bout.

ontstaande dat veel van dat A rout, (going forcibly to com. To make round, Rond maaken. volk kort haair droeg, wor mit a riot) Een rot van verscheiROUND, (or ring) Een ring,

dende des Konings party Cava dene persoonen om eenige onbeTo take a round or turn, Rond liers' genoemd. Deeze ver hoorlykbeid aan de rëcbten. wandelen.

deeldheid was byna gelyk welRout, (squabble, noise) Geraas, The sun having perform'd his cer, hier te lande, Hoeks en

getier. round, De Zon zynen loop vol Kabeljauws.

Rout, (the way which foldiers bracbt bebbende.

A round-house, Een wachtbuis are to march) Roete, den weg To keep a round of formal vi. daar men moedwillige gasten 's die de Soldaaten marcheeren sits, Plecbtige bezoeken in 't nachts in zet.

moeten. ronde afleggen.

The round-house of a ship, De Rout (or defeat) of an army, In the whole round of my time, but van een schip.

De nederlaag van een beirléger. In myren tyd, in den gantscben Round-ROBIN, Éen ronde kring. to ROUT, Verslaan, op de vlucba loop mynes leevens.

A. Deezen naam geeft het Scheeps Naan, verstrooijen. To make a round, Een ronde volk aan de klagten over hun. + To rout one, (to put him out

kring maaken, int ronde staan. nen Kapitein,en is ontleend van of his measures ) Iemand van The Frigat gave them the whole de wyze op welke zy die té. wyn stuk bëlpen, in verwarring

round, Het Fregat lojte al zyn kenen ; 't welk in eene kring brëngen. gescbut op bun.

geschied, zo dat men niet wce To rout, (or to snore) Snurker. They discharged three rounds of ten kan, wie eerst getekend To rout, (or to fart) Poepen, all their cannon, Zy Schooten heeft.

veesten, schyten. driemaal een generaale salvo, to ROUND, Ronden , rond maaken, To rout, (as a swine) Opurpeten, uit al bun gescbut. afronden.

zie to Root. A cheshire round, (a sort of dán To'round a cloke, Eenen mantel Routed, Op de vlucht geslagen , verce) Een zékere ronde dans. afronden.

strooid, verslagen. To drink round, By de ry om

To round a sleeve, Een mouw They were routed at the firtt drinken. na de elleboog uitsnyden.

charge ; Zy wierden met den To look round, Rondom zien. To round a thing in one's ear, eersten aanval in wanorde geslaTo turn round, Rondon draaijen. Iemand iets in 't oor luisteren. gen. My head turns round, Myn boofd Rounded, Gerond, rond gemaakt , The whole army was routed, H loopt my om. afgerond.

ganfcbe beir wierd verslagen. The sun goes round the world, ROUNDEL, Een boere zang of Routing, Verstrooijing, verplaaning,

} De Zon gaat rondom de waereld, Roundelay, veld lied.

verslaande. zo als het ons voorkomt. Rounding, Een ronding, ron

ROW.
All the year round, Het gantsche dende.
jaar rond.
ROUNDLE, Een ronde krans.

ROW; Een my, reeg, reeks, régel.

A row of teeth, Een reeg ionTen miles round, (or about Tien Roundlet, Een ankertje, zie Rundlet.

den. mylen in 't ronde, Roundly, (honestly, sincerely)

A row of trees, boomen. To ride round, In 't rond ry. Oprëchtelyk, voor de vuist.

The criss-cross row, Het A. B.C. den.

To go roundly to work, Voor de To fail round, In 't ronde zeilen. vuist te werk gaan.

The row of the pipes of an orA place fenced in round, Eene Roundly, (boldly, freely) Stout

gan, Dery, of bet stelsel pypen plaats rond-om ingesloten. moedig, vrymoedig.

van een orgeln Ssss 2

A

Een ry

water geeven

sy maar

A row-barge, Een roei-Scbuit met den allereerst genoemd door To rub On, als; Things rub on een zeil.

Koningin Elizabetb , om dat bravely, Men vordert gewildig, To fit in a row, Op een ry (of zy 't oordeelde een Koninglyk men gaat 'er braaf mede voort. régel) zetten.

gebouw te zyn.

I make thift to rub on, (or to a ROW-BARGE, Ee: groote roei. The Royal Society, De Koning

live) Ik kan zo éventjes de koji (cbuit, jagt.

lyke Maatschappy, zynde een winnen. to ROW, Roeijen.

zéker gezelschap van Geleer +7 To rub one up, (to give hem To row with the stream, Voor den, die 't hun werk, maa. a rub) | Iemand een steek onder stroom afroeijen.

ken om alle geheimenissen der tit. To look one way, and row natuure te doorgronden.

To rub up one's memory, Zyne another, Mine maaken van iets The royal assent, De Koninglyke gebeugenis opscbērpen, zich bere te doen; en een anderen weg Deert toestemming, welke tot plakaa inneren. zien.

ten vereischt wordt om die If you go to him, you must rub At They don't row or don't agree) krachtig te maaken.

up your Latin, Als together, Zy trekken geen eené Royal, (noble, magnificent) . bem toegant, moet gy al uw La. lyn, zy zyn 't niet eens. Prachtig, kostelyk.

tyn by één scbraapen. Rowed, Geroeid.

Royalist, Len Konings-gezinde , oen To rub thro the world, Door de ROWEL , Een spoorradertje ; het die t met den Koning of зупе

waereld kruipers. Starretje aan een spoor om 's

party houdt.

RUBARB, Rbabarber, sie Rhupaerd mee te steeken. Royally, Koninglyk, op een Koning barb. Rowel, (a feton to make an

lyke wyze.

RUBBED, Gewreeven, geboend. illue) Een fontanel, om eene uit. Royalty, De Koninglykbeid. Rubber, (or rubbing-cloth ) :: vloeijing te veroorzaaken.

The ensigns of the royalty, De vryfdoek, oryflap. i to ROWEL , als; To rowel a hor. Koninglyke merktekenen.

Rubber at cuffs, Vuiftslag. se, Een paerd de spooren geeven. The royalties, (or royal rights) Rubber, (a whetstone for a ROWER., (one that rows) Een De Koninglyke rechten , ' voor scythe) Een ypfteen voor een Seis. roeijer,

recbten.

RUBBERS, (the winning two fets. The fore-rower, or chief rower

ROZ.

in three, at picket) Het wir in a gally, De voorste roeijer in ROZEN, Harst, zie Rofin.

pien van twee spellen van de drie , een Galley.

RUB.

in 't piquetten. The rower that rows with the RUB, (obstacle, hindrance) Be To play a rubber , Een party spez

. first oar in a gally, De roeijer lētfel, binderpaal.

len, van vier spellen in 't whift die met de eerste riem op een Galo Rub, (or banter) Schimp , fteek, Spël. ley roeit. Spotterny.

I won the rubber, Ik won de par Rowing, Roeijing, geroey, - He gave him deadly rubs,- Hy ty, in den voorigen zin. roeijende. gaf bem Delyke steeken.

Rubbers at bowls, Dubbelde wint The rowing of cloth, Het oprol to RUB, Wryven, vryven, boenen. van 't spel in de klosbaar. len van laaken, op een stok.

To rub his hands with snow, Rubbing, Wryving, - wryde ROWL, Röl, zie Roll., enz.

Zyne banden met sneeuw wry

de. to ROWSE, Opwekken.

A rubbing brush, Een wryftor To rowse one or to rowze him

To rub shoes, Schoenen afborste der , kladdertje. s up'; 'Iemand wakker maaken,

len.

A rubbing cloth, Een wryflap. opwekken.

To rub 'ein clean, Dezelven scboon RUBBISH,
He rowzed me out of my first af wryven.
sleep, Hy maakte my in mynen

Toʻrub one's head against a thing, Rubbish, (old tatter clothes)
eersten Naap wakker.
Zyn boofd ergens tegen aan wry-

Oude vodden.
To rowze a deer, Een bert op-

Rubbith, (sorry stuff) Pruller, jaagen, opstooten.

To rub, or scratch) Krabben. puin, drek, vulles. To rowze up one's spirits, Zyne F To rub a horse, or to rub him Take this rubbish (or this dirt) geejten opwekken, zicb ërgens toe DOWN, Een paerd met een stroo.

away, Neem dit vullis did
gan pooren.
wisch wryven.

van daan.
Rowzed, Opgewekt, gesteurd. Rub, a word used by way of RUBICUND, Bleed rood.
Rowzing, Opwekking, Steuring. interjection at bowis) Zoetjes Rubicundity, Roodbeid.
Arowzing lye, Een grove leugen. aan, met gemak,

Rubid, Roodacbtig.
ROY.

To rub off the dirt of his cloths, RUBRICK, Een tytel, Spreuk, of
ROYAL', Koninglyk.
De slik van zyne kléderen af. naam

in eenig boek, die meeste His royal majeity, Zyne Koning wryven, (of afkladden.)

roode inkt geschreeven of gedruc lyke Majesteit.

To rub off a spot, Een vlak uit is, gelyk in de oude WetboeThe Royal Exchange, De Ko wryven.

ken, en nog héden in de Alu ninglyke Beurs : Dus wierdt de To rub in pieces, Aan stukken manakken. Beurs der Kooplieden te Lon wryven, verbryselen,

ven.

RUBBLE,' } Puin, drek.

[ocr errors]

ven.

Tukw.

[ocr errors]

ven.

A. Tegenwoordig wordt de Alma, to RUE, Beklaagen, betreuren, Ruffled, Gekreukeld, gefrommeld. nak der Heiligen, en de rége rouwig syn.

Rufiting, Verkreukeling frommeling, len wégens het onderhouden He must needs rue it as long as

kreukelende. van Fecitdagen en Ceremonien, he lives, 't Zal bem noodzaake- A roffing train, Een zwierige door de Engelfcbe Geestelyk lyk moeten berouwen 20 lang als ftoet. heid Rubrick genoemd.

by leeft.

RUFULL, zie Rucful. to RUBRICK, Met roode letters in I'll make him rue the time that

RUG. de Almanak zetten.

ever he did it, Ik zal bem be. Rubricked, Met roode letters ge rouw doen bebben over den tyd RUG, Een ruige déken. sehréven.

dien by 'er ooit méde bezig ge

† Rug, (a word us'd among ga. RUBY, Een robyn, zéker édel ge weet is.

mesters, for, sure to win) als;

'T is all rug, Het is gewon. Iteente.

Rueful, (sad, pitiful) Droevig,
RUC.
erbarmlyk,

nen spel. RUCTATION, Oprisping:

Rueful, (or dreadful) Verschrik. RUGGED, Ruig, sebor, on ëffen, Sower frothy ructation, Een schër

kelyk, ylelyk.
Ruefully, Op een deerlyke wyze.

A rugged skin, Een ruig vel. pe galacbtige oprisping. He look'd ruefully, Hy zag ver.

A rugged way, Een bobbelige
RUD.
Scbrikkelyk uit zyne oogerb.

weg. RUDDER, Het roer (van een schip)

RUF.

| A rugged stile, Een onbeschaafde bels.

RUFF, Een kraag, lob, een verRUDDLE, Rood-aard.

ouderde halsdragt, als iné

+ A rugged; (cross or rough) man, To mark with ruddle, Met rood de, zékere kleine visch.

Een gémelyk man. aard mërken.

Ruff, (at cards) Het point, in t.A rugged,,(skittish ) person, Ruddy, Roodachtig , bloozend.

Een grilziek persoon.

't kaartspel. A ruddy complexion , Een bloo. He was kill'd in the ruff (or hi. To give a rugged, (a cross) an

swer, Een knorrig antwoord geezende kleur.

ghest degree) of his glory, Ruddineis, Bloozendbeid.

| Hy wierd in bet toppunt van RUDE, (rough) Ruuw.

zyne glorie gedood.

+ Rugged, (rigid, fevere) Gestrëng. A rude draught, Een ruuwe scbets. to RÚFF, (to tromp at cards) Troe. Ruggedly, Op een ruige wyže. Rude, (or clownish) Beerfcb,

+ To write ruggedly, Een ruwen veni ,

betroeven.
RUFFIAN, (a wicked or prodigale

Styl bebben. plomp. * Rude, (uncivil, insolent) On fellow) Èen roffiaan , een godloo Ruggedness, Ruigbeid, oneffenbeid. beleefd, trots. zen scbelm, fielt.

RUI. A rudé fellow, Een ruuwe gast,

Ruflian, (or deboshee) Een Ligt. RUIN , Bedërf, verdêrf , 'verval, ongej cbikte vlėgel.

debauchant. Rude , unskilfull, or ignorant) Ruflingly, (boisterous, rude, or

ondergang,

vernieling, verwoesDom, onweetend. ill bred) Ruuw, onbescboft ,

ting,

neerstorting:

The ruin of a family, Het bederf The rude multitude, De ruuwe plomp. boop, bet woeste graauw. RUFFLE, Een bandlob.

van een buisgezin.

He has been the ruin of me, Hy Rude, (unlucky, or roguish) To wear ruffes, Handlobben draa.

is inyn bederf geweest. Kwaadaardig, vuil.

g69.

That business has been the ruin af To give one rude language, to RÜEFLE, Fromerelen, kreukelen,

of me, Dat bedryf beeft my Iemand kwaad-aardig bejegenen, verkreuken.

bedurven, toefnaauwen.

To rufle a napkin, Een servet
kreukelen.

To bring one to ruin , Iemand Rudely, (or coarsly) Groffelyk.

ten bederve brëngen. Rudely, (or uncivilly) Onbeleef. To rufile, (to rumple) Fromme

To be threatened with utter ruin, delyk. len, versollen.

Met de uiterste verwoesting geo Rudeness, (clownitness) Boers. To ruffle, (to discompose, or

disorder) In wanorder brengen.

dreigd worden. beid.

To contrive one's ruin, Iemands

Toorn Rudeness, (unskilfulness) Dom | Anger rushes the mind ,

ondergang besteeker beid, onbandigbeid, bandeloosheid. ontstelt bet gemoed.

The power of the one was the Rudeness, (uncivility, insolen-Nor was Lycurgus fo sullen and

other's ruin , De macht des ecnen ce) Onbeleefdbeid, trotsbeid. cynically grave, but that now

was des anderen ondergang. Rudeness

and then he would ruse his (or roguishness)

To come to ruin, Verlooren gaan. Schelmsbeid, kwaad aardig beid. gravity, and sacrifice an hour

The ruins of a building , De puin. RUDIMENTS, De eerste beginse.

to the little God of laughter,

boopen van een gebouw, de len, de eerste gronden. Ook was Lycurgus zo stuurs noch

bouwval. RUDITY, Onbescbaafabeid, onge deftig niet, of by kon nu en dan

+ The ruins of a good face, Het leerdbeid. zynen ernst ter zyde stellen, en

overblyfsel der schoonbeid cones RUE. een uur son den God der vrolyk

aangezigts, RUE, Wynruit. beid o;offeren.

to

mis,

[ocr errors]

SsSs 3

« FöregåendeFortsätt »