Sidor som bilder
PDF
ePub

nen.

kem.

K To settle one's head or brains, Dr Settlement, (settling or sediment) Severally, Verscbeidenlyk.

after a drinking bout, Herstel of a liquor, Bezinking , van To go out severallý, (or by dilen, bedaaren, na dat men te vochten.

vers ways) Langs verscbeide océs veel gedronken beeft.

A settlement, (or agreement) gen weggaan. To settle, (to regulate, fix, or Overeenkomst.

+ SEVERANCE, Afzondering. determine) Bepaalen, vast stel A settlement (or plantation) in Severance of corn, Maaijing len, afspreeken.

the Weft-Indies , Een Plantagie var bet koorn, of ook, bet af. To settle his concerns, Zyne din in de Welt-Indiën..

zonderen van de tiende, gen in orde stellen.

The Englith and French settle- SEVERE, Streng, straf. To settle an accompt, Eene rt ments, De Engelfcbe en Franscbe A severe judge, father, or maskening vereffenen.

Koloniên, Vastigbéden, enz. ter, Een gestreng Recbter , VaTo settle the value of the coin, Settling, Vaststelling, vast. der, en Heer. De waarde van bet geld bepaa stellende.

A severe winter, Een gestrenge, len.

Settling (or sediment) of a li barde winter. I fell my land only to settle my quor, Het grondsap, de droes. To be severe upon one, Hard affairs, Ik verkoop myn land , al fem, de moer.

tégen iemand syn. leen om myne zaaken te vereffe- SETWAL, (or fetwel, an herb) Tiberius gave a severe check to

Speerkruid , St. Foriskruid, Va. the judges , Tiberius deed de To settle a yearly pension upon lentiana & Valeriana.

recbters een scherp verwyt. one, Een jaargeld op iemand SET-WORT, Wrang wortel, zwarte Severe, (auttere, or grave) Achtvast maaken. nieswortel.

baar, ernstig, deftig. To settle the Nation, De zaaken

SEV.

SEVERED, Afgefcbeiden. des Ryks in orde Scbikken , de 1 SEVANTLY, (well) Wel, goed, After his head was severed from.. Landaard gerust stellen. 20 als 't beboort.

his body, Na dat zyn boof doar to SETTLE, (to rest as liquors SEVEN, Zéven.

zyn licbaam gefcbeiden was. do) Bezinken. Seven-fold, Zévenvoudig.

Severely, Strengelyk. To settle his estate upon one, Seven-times, Zévenmaal.

Tho chide one feverely, Iemand Iemand tot zynen erfgenaam maa- Sevenways, Op zévenderley wyze. scbërp bestraffen. The seven-stars, De zeven-star.

SEVERING, Affcbeiding, -ofHe is in a passion, stay till his A seven-night, Een week.

Jcbeidende. {pirits are settled , Hy is drif. I was there this day seven night, SEVERITY, Streng beid, strafbeid. tig, wagt tot dat zyne geesten Ik was daar van daag acht dagen Severity of life, Geftringe les bedaard zyn. (of van daag een week.)

vens wyze.
To settle (or fix) to fomething, Seventeenth , De zeventiende. SEVIL, Sevilien, zie Sivil.
Iets bepaalen.
Seventh, De zevende.

SEW.
The weather settles, Het weer Seventy, Zéventig.
wordt bestendig.
Seventieth, De zeventigste.

a SEW, Een koe die geen melk meer His ague begins to settle, Zyn' Seven hundred; Zéven bonderd.

geeft. koorts begint geregeld te wor. The seven hundrech, De zeven

to SEW, Naaijen. den, te bedaaren. bonderste.

To sew a pond, Een uyver beo To settle to the bottom, Zicb op to SEVER, Afscheiden, afzonderen.

viffcben. den grond zetten, bezinken. SEVERAL, Verfcheiden.

Sewed, Genaaid. One must be settled at látt, Men Several persons, Verscheide per- SEWER, Een opdisser oder een Vorf, moet zicb eindelyk eens ter neer foonen.

als ook een waterloozing, rice zetten. In several places, og verscbeide

of riool. Settledness, (or firmness) Stand. plaatsen.

A common sewer, or common vastigheid, vastbeid. Our several interests, Onze by

More , (want dus word dit Settled, Vastgezët, vastgesteld, be. zondere belangens.

woord, hoewel verkeerdelyk, ve ligd. * Several men, several minds

doorgaans uitgesproken) Em SETTLEMENT,Cor settling) Stif * Zo veel mensoben, 30 veel ting.

zinnen.

ff A common sewer , or common Settlement, (or establishment) Several , ( or different ) genius,

fhore, Een allemans boer , f etis Voordeelig ampt, bediening. Byzondere ge-aartbéden.

gemeen rioel, tt kakbuis. BC Settlement, (the settling å rent A several (or divided) inheritan SEWER, Nieruět, reuzel

. or estate upon one) Jaargeld. ce, or a several tail, Eene ver- SEWING, Naaijing,

Beef sewet, Ole Smeer.. He has a settlement of a thousand deelde erfenis.

jende. pounds a year, Hy beeft een SEVERAL, als;. On all the feve. Jaargëld van duizend ponden. ral (or particulars) we are to

SEX. To inake a settlement upon one, rup through, Over alle de stuk. SEX, Geslacbt, kunne, sexe.

Een jaargeld op ieraand vast ken die wy zullen moeten door: The masculine sex, Cór men) He maaken. Loopen, verbandelen.

mannelyk geslacbi.

The

gemeen riool.

[ocr errors]

The female sex, (or women) Het To get into the shade, In de fcba hole, like a well) Een rond of vrouwelyk geslacbt, de kunne , duwe zich begeeven.

vierkant gat als een wel. de sexe.

Night-shade, Nachtschade, zéker SHAG, Duffels, vlokken. SEXAGESIMA, the fexagefima fun kruid.

Shag.breeches, Een duffelscbe broek, day, (the secund sunday after Shade, (an ornament for a wo A fhag-hair'd dog, Een waterLent) De tweede Zondag voor man's head) Een stulpje , Vrous bond, ruige bond. den eersten Zondag in de Vas. we boed zonder bodem.

Car Shag, (a sea-fowl) Zékere Zee. ten.

to SHADE, Tot cene schaduw ver. vogel. SEXENNIAL, Zesjaarig.

ftrekken, befcbaduwen.

Shagged SEXTAIN, Een gedicht of vaers Shaded , -Beschaduwd.

Shaggy,

d'} Ruig, vlokkig.
van zes régels.
Shadiness, Scbaduwacbtig beid.

A shagged dog, zie Shag-hair'd SEXTARY, (an antient measure, SHADOW, Een sobaduw, Jobim. dog.

containing about a pint and a The shadow of a house, De fcba- SHAGREEN, Segryn.
half) Een zekere oude maat van

duw van een buis.

A hagreen cafe, Een fegryne omtrent anderbalf pint.

He fights with his own shadow, kas. SEXTE, (one of the seven cano. Hy vëcbt tegen zyn eigen scbim. SHAGREEN, (vexed, out of hu

nical hours) Sexta-, één van de Shadow, (favour, protection ) mour) Verdrietig, gémelyk. zéven kerk-uuren.

Gunst, befcberming.

to SHAGREEN, (to vex) VerdrieSEXTILE, (an aspect of fixty de

Under the shadow of so power tig maaken, tergen. grees between two planets) ful a master, Onder de bescher. SHAKE, Een sobok, ruk , als Žesde deel van den Zodiak, zes. ming van zulk een vermogend ook een beevende fem in de den Aspect. meester.

muziek, SEXTON, Een koster.

Shadow, (or appearance) Ge- to SHAKE, Scbudden, beweegen, | SEXTRY, Een koor , of afgezon daante, tJcbaduw.

beeven. derde plaats in de Kerk, alwaar They have nothing but the fha To fhake his head, Zyn boofd de kerkelyke cieraaden bewaard dow of liberty, Zy bebben al. fcbudden. worden.

leen de gedaante van vrybeid. To shake with cold, Beeven van SEY.

Glory is the shadow of virtue, koude. SEY, Snay, staaltje , enz. zie Say.

De roem is de scbaduw der deugd. f To shake hands, De band gee

* There is not the least thadow ven, afscbeid neemen. SHA.

(mark or fign) of profanation, To Make hands with one, leSHAB, Kaal, sobraal, armelyk.

Daar is geen de minste fcba. mand verlaaten. Shabbily, Slordiglyk, baveloos.

duw van ontbeiliging , scben. He seemd to have thaken hands To go shabbily, Slordig gekleed ding, profaniteit.

with his old friends, Hy scbant gaan.

Shadow, (type or sign of a thing zyne oude vrienden verlaaten te to SÅAB off, Heen druipen, stil to come ) Schaduw, voorbeeld bebben. weg gaan.

van toekomstige dingen.

To shake a tree, Een boom frbuda SHABBY, Gescbeurd, versleeten,

to SHADOW, Befcbaduwen, over den
bedelacbtig.
fcbaduwen.

To shake a wall, Een muur sebuda A shabby fellow, Een scburk, een To fhadow a picture , Een sobil den, instorten. die met oude verseetene plunjen dery fcbaduwen.

The fear of death shakes the loopt.

Shadowed, Bescbaduwd, verfcba stoutest man alive, De vreeze A shabby wench, Een schooister, duwd, belommerd.

des doods doet bet stoutmoedigste konkel, sons.

Shadowing , Bescbaduwing, over menfcb op aarde beeven. A shabby suit, Een baveloos scbaduwing , - beschaduwen To thake one's cane over one; kleed. de.

(to treaten him with it) Iemand Shabby (base, or pitiful) doings, Shadowy

Shadowy, 7 Scbaduwacbtig, belom met eene rotting dreigen.

'}
Laage, onwaardige bedryven. Shady, merd.

To shake OFF, Affcbudden. SHACKLE or SHACK-BOLT, Een The shady woods, De lommer To shake off the yoke, Het juk bandboei. ryke bol cben.

afscbudden, bet juk afwërpen. Shackles, (in a fhip) Scbeeps. The fhady fide of a street, De To shake off poverty, De arluiken.

fcbaduw’zyde van eene straat. moede ontworstelen. to SHACKLE, Boeijen, kluisteren. SHAFT, Een fcbicbt, pyl.

+'T is a nick-name which he will Shackled, Geboeid, gekluisterd. The shaft of a pillar, De Styl never shake off whilst he liShackling, Kluistering , — kluis van een pylaar.

ves, Het is eene spotnaam, die terende.

The shaft, or spire) of a church, by zyn leeven lang niet zal quyt SHAD, Elft, zékere graatachtige De spits van eene kerk.

worden. visch.

The shaft of a chimney, De pyp To take one off, (to rid one's SHADE, Scbaduw, lommer.

van een schoorsteen.

self of him) + Iemand affcbui: The shade of a tree, De lommer Shaft, (amongst the Derby-sbire ven, 'er zich van ontdoen. (of scbaduw) cens booms.

miners, is a round, or square To Take IN, Infobudden
Yyyy 3

To:

ren.

To fhake out, Uitschudden. Shallowness, (or shallow wit) To discover one's broth'ers than To shake to pieces ,

Aan suk' Kleinbeid van begrip, dommelyk me, De scbaamte , sebande, zy. scbudden. beid.

nes broeders ontdekken. to SHAKE, Beeven, rillen. SHALM, Een Speelpyp, schalmey. to SHAME, Befcbaamen , befcbaand

His hand makes , Zyn' band beeft., SHALOON, (a sort of woollen maaken, fcbande aandoen. His head fhakes, Zyn boofd fcbudt, stuff) Ras van Cbalons, zékere To shame one, (to make him beeft. stof.

asham'd) of a thing, Iemand To fhake in musick, Tremblee- SHALOT, Een soort van Ajuin, bescbaamen , befcbaamd Thad

chalot.

ken. Shaken, Gefcbud, bewoogen, ge SHAM, (or fam) Spotterny, boert, Shamed, Bescbaamd, bescbaamd gosobokt. Loopje.

maakt. Shaking, Scbudding , beweeging, To put a sham upon one , Iemand Shamc-faced , Scbaamacbtig, beschuddende.

bespotten, voor den gek bouden, schaamd, bloode. SHALE, Een dop, Scbaal, zie Shell. It in 't ootje zetten.

Shame facedly, Schaamacbtig. to SHALE, De schil afdoen, zie to Sham, (a false fleeve) Een val- Shame-facedness, Scbaamacbtigheid, Shell. sche oplag, of mouw.

beschaaindbeid. SHALL, Zal.

Sham, (pretended, false) Voor- Shamefull, Scbandelyk, frood. I thall, Ik zal.

gewend, valjcb.

It is a famefull thing, Het is een We shall, Wy zullen.

A Tham name, Een voor gewenden, sobandelyke zaak. I shall do it, Ik zal het doen.

valfcben naam.

Shamefully, Op een scbandelyke A. De Engelfcben bedienen zich 't Is a meer tham , Het is een lou wyze. in plaats van Shall , ook van ter verdicltfel.

Shamefulness, Scbandelykbeid, onbeWILL; maar met dit onderscheid, A sam plot, Een verdicbt ver

fcbaambeid. dat Sball, in de eerste per

raad.
Shameless , Scbaamtelooos,

ember foon, eene verklaaring; doch Afham nose, Een aangemaakte neus,

. fcbaamd. in de tweede en derde, een to SHAM one, Iemand bespotten. A Thameless action , Een onbe. bevöl aanduidt, daar will altoos On To fham a thing for another fcbaamd bedryf. eene belofte, besluit , of voor. upon one, Iemand de eene zaak * Shameless craving must have a neemen te kennen geeft. voor de andere in de band stop

shamefull Nay, Op een orbeA. Men gebruikt ook het teken, pen,

* knollen voor citroenen fcbaanden eicb pajt een orbein plaats van het werkwoord, verkoopen.

fcbaamde weigering. om de herhaaling daar van te He would fain sham it upon me,

A Thameless man, Een onbescbaans vermyden, als;

that he does me a service, Hy Will you do it? I shall, Wilt gy zou my gaarne willen wys maa.

A shameless woman, Een onbe. bet doen? ja ik zal.

ken, dat by my dienst deed. scbaamde Vrouw. He will have me go thither, but SHAMADE , Trommelslag tot een Shamelesess, Schaamteloosbeid.

I shall not, Hy wil bebben dat téken van gesprëkhouding of over Shamelesly, Scbaamtelooslyk. ik daar gaa; maar ik zal 't niet gave.

Shaming, Befcbaaming, — befcber doen.

To beat the shamade, De cha. mende. Shall I, or no? Zal ik, of niet?

made saan.

SHAMMED, Bedroogen, iets ways To be at shall I, Mall 1, (to SHAMBLES, De vleesbal.

gemaake. be at stand or in suspence) In SHAME, Schaamte.

Shammer, Een verdicbter van caise twyffel staan, t op twee gedag He has lost all shame, Hy beeft

béden. ten binken.

alle schaamte verlooren. Shamming , Spottery, bespotting, SHALLOP, Een sloep.

He is past shame, Hy beeft geen bespottende. SHALLOW, Ondiep.

fcbaamte meer.

A Thamming, or fhammoking A fhallow place, Een ondiepte. If he hath any shame in him, trick, Een poets, grap, kiuck , A shallow river, Een ondiepe Ri Zo by eenige scbaamte in zich snaakery. vier.

beeft.

SHAMOY., (a kind of wild goat) A shallow wit, Een dom verstand. I take thame to my self that, Ik Een soort van wilde Bokken, of A shallow man, Een man van erkën met scbaamte , dat

Geiten. klein begrip

Car Shame, (reproach, ignominy) Shamoy, or shamoy-leather, la Shallow brains , Kleine bar Scbande.

muis, Kamoes-leer. Sens.

For Thame, (or fie upon't) Foei, SHAMPINION, Een paddestoel. Shallow, (dry, or insipid, as a fcbaam u.

SHANK, Een schenkel, scbeen. discourse) Naar, droog, laf. 't Is shame, 't Is een schande. The shank of a chimney, De SHALLOW (or a flat) Ondiep, Every body cries fhame on 't, pyp van een scboorsteen. plat.

Een yder spreekt 'er fcbande van. The fhank of a candlestick, D. Shallowly, Zonder diepte

It were a shame even to speak styl van een knaap of kandelaar, verstandiglyk.

of it, Het zou een schande zyn

The thank of a tobacco pipe , Shallowness, Ondiejta

fecbts daar van te spreeken.

De steel van een tabaks Pyp.

Small

inan.

men.

[ocr errors]

de ,

Small spindle thanks, Spille bee. red the riches that have sprung, A sharp fight, Een scherp, of

or flowed, from this new sche bloedig gevëcbt. The shank, or stalk of a plant, me? Welken rang, of staat van ons To fight at sharp, Met Sebêrp De steng, steel van een' plant. menschen, welke beroepen , zyn vëcbten. The thank of an anchor De geen deelgenoten geweest, van + A sharp stomach, Een bongerige anker-steel, sebagt, roe. de rykdommen, die uit dit nieuw

maag. SHANKER, Een sjanker, zékere ontwerp zyn voortgevloeid? "A tharp, (or severe ) winter, Venus kwaal.

To fhare out, Uitdeelen, ver Een scbërpe, of strenge winter. SHAPE, (forin, or figure) Vorm, deelen.

HA sharp or nipping cold, Een figuur, gedaante.

Shared, Gedeeld, aan deelen gelegd. Scherpe , bytende koude. To come to shape, Zicb vormen. Having shared , Gedeeld bebben Sharp, (in words, or biting) Shape, (stature or proportion

deelacbtig gemaakt Scberp, bits, in woorden. of the body) Gestalte, postuur. zynde.

+ Sharp dispute, Een driftig geA shape for a woman's stays, Sharer, Een deelgenoot , deelbebber. fcbil. Een neerstik, of kant aan bet Sharing, Toedeeling , deelbeb. # A tharp or severe reproof, check keurslyf. bing, deelacbtig

or reprimand, Een scherpe beA point thape, Een groote kant, SHARK, Een baai , zékere versin. straffing, een bits verwyt. point labaar.

dende Zee-visch.

# To be iharp, (or eat with a good to SHAPE, (to form, or propor. A jhark , or sharking fellow, ftomach) Graag, bongerig, smaak. tion) Vormen, eene gestalte gee. (one that lives upon the catch)

lyk zyn. ven.

Len troggelaar, jcbuimer , pluk. To be tharp, (or severe) upon To thape (or steer) one's cour. kebeurs.

one, Gestreng , bard over iemand se cowards a place at sea, Er. to SHARK up and down, Overal zyn. gens naar toe stévenen, koers gaan scbooijen.

To look tharp upon one, lezetten.

Sharking, Sharking up and down, mand trots aanzien.
Shaped, Gevormd, gefatsoeneerd. or Sharking about, Scbooijing. To look sharp, Scbërp toezien,

God inakes, but clothes thape, A tharking trick, Een scburkacb op zyne boede zyn.
* Het kleed maakt den man.

tig bedryf.

* Poverty is a sharp weapon , Well fhaped, Wel gemaakt, braaf A tharking fellow, Een Scbooijer. De armoede is een scherp zwaard. van leeft.

SHARP, Scberp, Spits, bits , streng, Sharp-set, Hongerig.
Ill Ihaped, Wanscbapen, mis scberpzinnig.

+ Sharp-set (or eager) upon plea. maakt.

Sharp, sharp at the top, (poin sures, Greetig naar vermaaklykShapeless, Wanjtallig, zonder fat ted) Scberp, puntig.

béden, wellustig. foen.

+ A harp or hrill voice , Eene BC A sharp-raised vault, Een scberp Shapened, Gevormd.

Scbelle fëm.

gerugd verwelffel. Shaping, Vorming, fatsoeneering , + A sharp, or quick sight, Een Sharp sighted, Scherp van gezigt. fatsoeneerende Jcberp gezigt.

Sharp-witted, Scberpzinnig, spits. SHARD, zie Sheard.

+ A tharp, (quick or subtile) wit, vindig. SHARE, Een deel , gedeelte, aan. Een gaauw verstand.

SHARP, (in musick) Scbël, B duur, deel, part.

+ Sharp, (or cunning ) Slim, lis in de muziek. I must have my share of it, Ik tig.

to SHARP, (to cheat) Bedriegen, moet 'er myn deel van hebben. + A courtier must look out fharp, t bedotten. It is fallen to his share, Het is and watch all opportunities to to SHARPEN, Scberp maaken spits: bem ten deel gevallen.

advance himself; Een Hoveling maaken. For my share, (as for me) Wat moet scherp uit zyne oogen zien, To tharpen, (or to whet) the

my aangaat, door myn aandeel. en alle gelegenbeden waarneemen, stomach, De maag prikkelen. Share-wort, Lies-kruid , in 't Latyn om zich zelven te bevorderen. Sharpened, Scherp gemaakt, gewet. Alter, of Inguinalis.

Sharp, (or smart) Scberp, bytend, Sharpening, Scberpmaaking,
Share, (the groin) De liefcb.

zout.

Scberpmaakende.
A plough-thare, Een kouter, Sharp urine, Bytende pis. Sharper, Scbërper, strenger.
ploeg yzer.

A very harp blood , Zeer scberp, a SHARPER, Een die door bebenThe share bone, 't Gemacbt been. of zout vloed.

digheid, 't zy met recht of one to SHARE, Deelen, toedeelen. Sharp; (in taste) Scbërp van smaak, recht , iets poogt te bekoomen, To Thare a thing with one, (to prikkelende.

een inbaalige vent. make him partake of it) Iets Sharp, (acute or violent, as a Sharply, Scberplyk, strenglyk. met iemand deelen.

disease or pain ) Vinnig, geven To take one up sharply, (or le.. To share a thing with one, (to weldig.

verely) Iemand strengelyk be. enjoy it together ) Iets met ie. A sharp disease , Een scherpe straffen. mand gemeen bebben.

kwaal.

Sharpned, Gefcberpt, gesleepen, zie What rank or condition of men, + Sharp, (bloody or cruel ) Bloe Sharpened. what profeflion have not tha dig, wreed.

Sharp

ren en mes.

Een bos py

Sharpner, Messen flypen, Myp sebaa. SHAVE-GRASS, (or horse-tail) Een To fheat a thip, Een fobip of

zéker kruid, in 't Latyn Equi. der water met dunne planken von Sharpness, (keenness or point) setum, vel Equiselis.

't gewormte bekleeden. Scberpbeid, puntig beid. Shaving, Scbeering, Jcbraaping, - Sheated, In de febeede gestoken, opSharpness of vinegar, Scberpbeid, fcbeerende.

gestoken. zuurbeid der azyn.

A thaving knife , Een .fcbaaf-mes. Sheathing, In de scheede fteeking , Sharpness, cor acrimony) of huA bookbinders shaving cub, Een opfteeking,

in de scbeede mours, Scherpbeid der vochten. Boekbinders snipper-bak.

Steekende. The tharpness of the air or wea. Shavings, Schraapsel, krullen. SHEAVES, Scbooven, 't meervouther, De gestrengbeid der lucht,

SHE.

dig van Sheaf. of van 't weer. SHE, Zy.

a SHED, Eene loots, but. The sharpness of winter, De ge She loves, Zy bemint.

SHED, Gestort, storting. strengbeid des winters. She sleeps, Zy slaapt.

Blood-thed, Bloedstorting. The sharpness of cold, De scberp-| A. Dit woordtje Sbe wordt diko to SHED, Storten, vergieten, plenbeid der koude.

wils gebruikt om het Vrouw gen. + Sharpness of sight, De fcberp lyk gellacht, zo wel in beesten To thed blood , Bloed storten, blses heid van 't gezigt.

als in menschen, te betéke vergieten. Sharpness of wit, Scberpzinnig". nen, als;

To shed tears, Traanen ftorten. beid, Spitsvindig beid. A lhe-afs, Een Ezelin.

To thed teeth, Tanden verliezen, Sharpness of stomach, De graag A she cousin, Een nicht.

(of verwisselen.) beid der maag. A the friend, Een vriendin.

To shed his horns, Zyne boornes Sharpning, zie Sharpening. SHEAD, Het scbeidfel des bagirs,

afwerpen, (gelyk de harten.) Sharpning corn , (given to the de febédel.

Shed, Gestort, vergoeten. smith for sharpening tools ) SHEAF, Een scboof, garf.

Blood Thed, Bloedstorting, bleedEen zéker deel koorn, 't welk BCAA theaf of arrows,

vergieting. men aan den smit geeft, voor 't len

Shedder, Een storter , dergieter. seberp maaken van't gereedscbap. to SHEAF, to bind up in theaves, Shedding, Storting , vergieting, SHASH, Een Nuijer daar een tulband Tot scbooven binden.

stortende. afgemaakt wordt, een gezond to SHEAR, Scbeeren.

Shedding of blood, Bloed vergitbeid, die men om den middel To fhear the theep or cloth, Scbaa ting. draagt, een fjërp.

pen of laken scbeeren,

SHEE, zie She. SHATTER, (or finall piece) Brok * One must thear theeps accor- SHEEN, (or bright) Scbynend, bilje, klein stukje.

ding as they have wool, Men to SHATTER, Verbryzelen, aan moet de Scbaapen scbeeren na sy SHEEP, Een scbaap. gruis Naan.

wol bebben.

A little theep, Een fcbaapje. Shattered, Verbryseld.

a Sheep Shearer , een Scbeapscbeer. 't Is a foolish sheep that makes A shattered vesel, Een beschadigd der.

a wolf her confellor, 't Is ees fcbip. SHEARD, Een scberf.

onnozel fcbaap dat een wolf is a SHATTER-PATE, Een bersenloos A pot-theard, Een pot.fcberf.

biechtvader neemt. menscb, een onbezonne quant. SHEARING, Scbeering:

* One scabbed sheep spoil's the to SHAVE , Scbeeren , fcbraapen, den Shearing-time, Scbeertyd.

whole flok, * Een scburfi sebase baard scbeeren.

con Shearings, (what is thorn off) steekt de gantscbe kudde aan He shaves very well, Hy scbeert Scbeersel.

* Scabbed Theep bleat most , beel wel. a Shearing, sie Sheering.

Scburfde Scbaapen blaetens To shave off, Affcbeeren, af- Shear-hook, zie Sheer-hook.

bardjt. scbraapen. SHEARS

A flock of theep, Een kudde fcbass. To fhave close, Kort afscbeeren, a pair of shears, Scbaar.

pen. glad affcbeeren.

a Shear-man, een Droogscbeerder. Sheep-cote, Een fcbaapen-bok.
Shaved,
SHEAT, Zékere viscb.

Sheep fold, Een jcbaaps kooi.
} Gescbooren, gescbraapt.
Shaven,
Sheats, Zékere touwen aan 't Schip.

A sheep-skin, Een fcbaaps-oel, I am shaved twice a week, Ik A Theat-anchor, Het groot anker. schaaps leer. word tweemaal 's weeks geschoo- Sheat-cable , De groote kabel , de Sheeps-skin gloves, Scbaaps-lears anker.kabel.

band fcboeren. Her head was shaved close, Haar SHEAT, Eer jcbeede.

Sheeps-head, Een fcbaapshoofd. boofd wierd kaal afgescbooren. A fheat-maker, Een scbeede-maa- Sheeps-pluck, Een fcbaapen omloop. A shaven-crown, Een gefcbooren ker.

Sheeps-dungs, Scbaapekeutels , fobaskruin.

to SHEATH, In de scbeede stecken, pedrëk. Shaveling, Een gefcbooren Priester. opsteeken, instecken.

Sheep-rot, Sterfte onder de fcbas Shaver , Een scbeerder, schraaper. He sheated his sword in his own peni. # He is a notable cunning shaver, bowels, Hy stak zyn zwaard in A theep-hook, Een bërder.ftat. Hy is een doortrapten bengel. zyn eigen ingewand.

#1 Sheeps'

der, glanzig.

Een groote

ren.

« FöregåendeFortsätt »