Sidor som bilder
PDF
ePub

by my.

ven.

Hi Siseps-eys, als ; To cast a

als ; To cast a The shelf (or till) of a printer's He is filed to me for shelter , Hy Sheeps-eye at one, Iemand toe. press, De plank van een druk nam zynen toevlucht tot my,

of lonken.

pers. Sheepish , Ornoozel, kleinbartig, Shelfy, (full of shelfs and rocks) Shelter, or lodging, Wooning,

les bloode.

Vel plaaten en klippen, klippig. verblyfplaats. He looks very sheepish, Hy ziet A thelly coast, long infamous to SHELTER , Verscbuilen, bePer beel fempel uit.

for thips and sailors lost, (DRY sobutten. Sheepishness, Simpelbeid, onnoozel DEN) Een klippige kust lang be To shelter himself under a tree, beid. faand van wegens de vergoane

Onder eenen boom scbuilen. SHEER, Gebeelendal.

Schepen en matroozen.

He sheltered us, Hy gaf ons fcbuilSheer through, Glad door. SHELL, Een fobib, sebulp, sebelp, plaats, by verfcbuilde ons. He carried it theer away, Hy dop.

Sheltered, Verscbuild, befcbut. baalde het alles weg.

Bean-fhells, Boox-fcbillen, doppen Sheltering, Verscbuiling", besclutto SHEER to and again, Gins en van boonen.

ting, verscbuilende. weer zwieren.

Green shells of nuts, Groene bob- 'Shelterless, Zonder scbuilplaats. To sheer, (a ship under fail is Ners van nooten.

Shelves, Planken, borden. said to theer or to go ihea. Nut-Thells, Nootedoppen.

Shelving , (flope, declivity) ring, when she is not iteddily Egg- thells, Eijer fcbillen, eijer

Scbuinte , belling: steer'd) Slingeren, van een schip Jcbaalen, eijer doppen.

Shelving, (noping) Sc buin afloo. spreekende.

A tortoise thell, Het scbild van pend. To theer off, (to get away) een sebildpad.

() SHENT, Beschuldigd, bekeeWeg gaan, weg Nuipen.

A tortoise ihell comb, Een scbildSheer-hook, (a great Iron-book) padde kam.

SHEPHERD, Een schaapbërder, Een groote yzere baak.

Oyster shells, Defter-schulpen. bërder. Sheering, als; The theering of A fish-fhell, Een vifcb fcoulp. a Shepherd's crook, een Herdersa thip, Slingering , bet fingeren Shell-fish, Sbelpviscb.

staf. van een fobip. Shell-work, Scbelpwerk.

a Shepherd's scrip, een HërdersSheering, als; A ship that goes A sword-shell, De stootplaat eens tafcb. a fheering, Een Scbip dat sin. dégens.

Shepherd's-purse, Teskens kruid. gert.

The shell or rind of a pome. Shepherdefs , Eene fcbaapbërderin, SHEEVERS, De fcbyten in de ka granate, De sobil van een Gra barderin. trollen.

naat-appel.

SHERBAFFY , Serbaffy, zékere SHEET, Een vel, als méde A shell, (or bomb) Een bom, of Turkse zyde. een saaplaken.

bomb.

SHERBET , Sorbet, zékere Turkfche A theet of papers, Een vel pa to SHELL, Schillen, doppen, bol drank. piers.

steren.

SHERIFF, (van Sbire, een Graaf. A printed sheet, Een gedrukt vel. To shell boild eggs, Gekookte ei. schap, en het oud Saxens A book in theets, (or in quires, jeren fcbillen.

woord Reve, een Baljuuw) eens not bound) Een boek in bladen, To shell beans, Boonen doppen. Drost of Oppersebout, waar van een ongebonde boek.

To shell walnuts, Groote nooten 'er door den Koning jaarlyks Sheet for a bed, Bedlaken.

bolsteren.

een in iegelykGraafschap gesteld A sheet of lead, Een blad loods. SHELLACK, Scbellak.

wordt, uitgenomen de Provin* To veer the sheets, Den scboot Shelled , Geschild, gedöpt, gebol. cie van Middelfex, in 't welke vieren. sterd.

Londen gelégen is ; want daar to SHEET, to put clean sheets to Shelled, (that has scales, or

worden 'er jaarlyks twee gea bed, Scboone lakens op een bed shells) Gecbubt, gefcbulpt.

ftëld. Hunne macht strekt leggen.

Shelling, Scbilling , dopping , bolste zich verre uit, als zynde des Sheeted, als; Are the beds shee ring, --- fcbillende.

Konings Amptenaars ; ook verted ? Zyn’er lakens op de bedden? | Shelly, Met doppen of schulpen voor. kiezen

zy de furies of gezwoo. Sheeting, Lakens op bei bedde leg. zien , scbelpacbrig.

rene Goe-mannen. SHELTER, Een scbuilplaats , fcbui. An under.Sheriff, een Ondergen. Sheeting , (linen for theets) ling.

fcbout. Linnen tot bedde-lakens.

To be under a shelter, Scbuiling Sheriffalty, 't Scbout sebap, of de tyd SHEKLE, Een zikkel, zékere Jood bebben, onder dak zyn.

geduurende welke iemand bet sche munt.

Shelter, (refuge, sanctuary, pro. Sheriffs ampt bedient. SHELF, Een plank of börd, om iets cection) Scbuilplaats , vryplaats, Sheriffwick, 't Gebied van een Scbout. op te leggen.

befcberming.

Sherman, zie Shear-man. Lay it upon that shelf, Leg bet To fly to a place for shelter, SHERRY, Sereefe Tek.

op die plank (of op dat bord.) Ergens been vlucbten om zich in | SHEW, Een vertooning, gedaante , A helf in the sea , Een zand veilig beid te stellen.

sebouwspel. plaat in zec. I. DEEL. Zzzz

UR.

moed geeven.

Under a few of friendship, On. To thew tricks, Grillen maaken. to SHIEVE, (or fall aftern, a term

der een vertooning (of jcbyn) van To fhew one a trick, Iemand een of navigation ) Wenden, voor vriendschap. poets leeren.

de wind omiiraaijen. Shew, (or parade) Praal, pracbt. To thew one trick for his trick, SHIFT, Een bemd. To make a thew of one's riches, Den bedrieger bedriegen, + sret A clean fhift, Een scbeon bemd. Met zyne fcbatten praalen.

gelyke munt betaalen.

| SHIFT, (after.game, remede, Shew, (or spectacle) Toneelspël, The Landlady thew'd me a to expedient) Hulpmiddel, toeschouwspel.

lerable neat room, De bospita

vlucbt, noodbulp. The Lord Mayor's thew, de faar bragt my in een rédelyk rette To find out a sudden thist, Ter. lyksche Vertooningen op de ver. kamer.

stond een middel uitvinden. kiezinge des Majors van Londen, To thew, (or exercise) one's A cunning shift, Een listig uit zynde den 29ten October, cruelty upon one, Iemand wreed vluebt. oude styl.

bebandelen.

A poor or pitifull thift, Eersens That was a fine shew indeed, To thew cause, (to shew a rea of elendig bebulp. Dat was inderdaad een fraaije son why) De reden waarom

Shift, (a subterfuge, a evasion) vertooning, mooi oin te zien. aantoonen.

Uitvlucht. To make a tine thew, (or figu. Ht To thew one a pair of heels

He used thifts and evasions, Hy re) Een frani figuur maaken, (to scamper away,) | Iemand,

maakte uitvluchten en voorwent 'er wel uitzien. zyne bielen laaten zien , weg

zels. To make a thew, Zicb aanstel. loopen.

+ To put one to his shifts, (to len, zich gelaaten , een vertoo. To thew FORTH , Verkondigen, puzzle him) Iemand in c nasus ning maaken, een gedaante maa afkondigen.

brengen, verlegen maaken. ken. To thew forth the praise of the

To make a shift, Zicb bebiipers, He made a Mew of loving me, Lord, Den prys des Heeren ver zico redden. Hy geliet zich als of by any lief kondigen.

To be put to his shifts, Incer. bad.

To thew one's self a man, Zicb légenbeid gebragt zy, g27.065They make a few of poverty, dapper aanstellen , blyken van zyn zaakt zyn iets te bederken sin zich Zy maaken een schyn van armoe

te redden. de, zy bouden zich arms. to SHEW, (to appear to look ) He was put to his last thifts, Hy A raree-thew, Een raare kyk. Scbynen, gelyken.

was tot zyn laatsten uitsveg geo The fhew-breads, De toonbroo That thews black, Dat vertoont

komen , by was in de uiterte den. zich zwart.

verlegenheid gebragt. to SHEW, (or let fee) Toonen, sien It thews, Het scbynt, bet ver. Being put to a new thift, Zich Laaten. toont.

op nieuws bedraaid vinder.de, op To Thew or communicate a letter It thews like a steeple, Het lykt

nieuws in eene engte gewikkeld to one, Iemand een brief médewel een tooren.

zynde. deelen, laaten leezen.

He thewed (or lookid) like a mad + Upon this bis majesty being put To fhew, (or discover) Ontdek.

man Hy geleek wel een dul to a new thift, Zyne Maje best ken. menfcb.

zicb daar op in eene nieuwe ter. To thew, (to prove, or make Shewed, Getoond, betoond, gewee légenbeid bevindende. appear) Bewyzen, aantoonen.

zen, aangeweezen, beweezen. f I made thift to go thither, Ik To thew, (or teach) Onderwy. Shewer, Een tooner, vertoonier, aan ging 'er met veel moeite naar wyzer.

toe. To thew, (to declare, or to re. A thewer' of tricks, Eon grille- f I shall make thift to do it, Ik present) Verklaaren, voorstel maaker.

zal bet fcbikten dat ik bet dee. len.

Shewing, Tooning, vertooning , He makes thift to live , Hy maak To show, or make known) Be toononde.

dat by leeft, dat by aan de kot kend maaken. Shewn, Getoond, geweezen.

komt. To Thew, als; To fhew mercy Shewy, (that makes a great shew, He made as good thift as he to one, Iemand barmbertig beid gay) Zwierig

could, Hy bebielp zich zo vel bewyzen.

als by kon.

SHI, He shews himself what he is,

He made a hard thife to live, Hy toont wat by is , (of wat by SHIE, Schauw, zie Shy

Hy geneerde zich kommerlyezky in zyn schild voert.)

SHIELD, Een schild, beukelaar. kon kwaalyk aan de kost toren. Pray thew me the way, Eilieve Shield bearer, Scbild-draager. \ I shall make hard thift but I wys my den weg eens,

+ Shield, (defence, protection) shall compass it, Ik zal veel To thew respect, Eerbiedigbeid Verdediging, bescherming.

moeite bebben; maar zal 't eebiet betoonen. to SHIELD, Bescbütten.

meester worden. To thew one great kindness , le- Shielded, Bescbit, bescberind. I would have made some shift mand groote vriendschap beavy Shielding, Befcbutting, be to prevent it, Ik zou cvel iets schůttende.

bedacbt bebben 09 bet te stuiter.

sen, leeren.

TO

[ocr errors]

ter.

inen.

To make shift with any thing, SHILLING, Een scbelling: een En * Little ship, little fail, " Kleira Zich ërgens méde bebëlpen. gelsche schelling is 12 pence,

scbip, klein zeil. + I can make shift without it, Ik of omtrent II stuivers Hol

• It's needless to have two great kan bet wel zonder dat stellen. lands.

masts on one ship, Twee to SHFT, Veranderen.

A shilling-worth, De waardy van groote masten voegen niet op éérs io shift one's lodging or clothes, een schelling.

fcbip. Van wooning , van kléderen ver. SHILY, (or reservedly) Scbuw, A ship.boy, Een scheeps jongen. anderen.

agterboudend.

Ship-pitch, Pëk, breeuwzel. To shift the scene, Het tooneel SHIN, De fcbeen,

A ship.boat, Een scheeps boot. veranderen.

The shin-bone, Het scbeenbeen. Ship-master, een Scbipper.
To shift from place to place, SHINE, als; The Sun-shine, De Ship-wright,

Een scbeepstin
Van plants tot plaats verjcbuiven, Zonnesc byn.

Ship-carpenter,

}

merian. verplaatsen.

The Moon-shinc , De Maane Ship-money, Schip gëld.
The wind shift from one point fcbyn.

Ship’s-steward, Scbeeps - fcbafmeesto another, De wind draait van 't to SHINE, Scbynen, glinsteren, blineene punt na 't ander.

ken, uitblinken.

to SHIP, Scheepen, infcbeepen. To shift a liquor out of one The moon shines, De maan schynt. To ship away, Wegfebeepen, afvesel into another, Vocht, drank To shine like gold, Blinken als scheepen. van 't eene vat in 't ander gieten, goud.

To ship away one's forces, De oversteeken.

Their arms shine, Hun geweer troepen inschepen. To shift himself, Een schoon bemd blinkt.

Shipped away , Afgescheept, weg. aantrekken.

To shine, (to appear glorious, gejcbeept. To shift for himself, Voor zich being spoken of wit, virtue, Shipping, Scbéping , inscbéping ,zelven toezien, zich zelven red. &c.) Uitblinken, uitschitteren. scbepende. der.

+ Courage shines in thac Prince, To take shipping, Te fcbeep To shift for one's felf, to go De dapperbeid blinkt uit in dien gaan. away, Vlucbten , de vlucbt nee. Vorst.

Shipping, (or navy) De vloot. + That verse shines more than the SHIPWRACK, Schipbreuk. To shist, (a term in hunting, next, Dat vaers is verbevener

To suffer shipwrack, Schipbreuk being ruid of beasts that are als 't volgende.

lyuen. hunted) Listen, vonden gebrui. + Of all the actors of the two Shipwracked, Schipbreuk geleden. ken, als de Herten en Haa. play-houses Mr. Garrick shines SHIRE, een Graafschap, Provincie, 2211.

most, Van alle de Axeurs der England, properly so called is To shift , (to use shifts or evasions twee Scbouwburgen munt de Hr. divided into 40 Shires , and to dodge) Zicb van listen bedie Garrick meest uit.

the principality of Wales into nen, uitvluchten maaken. This is the unluckiest day to me

twelve. Engeland , eigentlyk To shift OFF, Affcbuiver

that ever shined, Dit is de ono dus genoemd is verdeeld in 40 He could not shift off or shun gelukkigste dag voor my die ooit Provincien, en bet Prinsdom death, Hy kon de dood niet ont gescbeenen beeft.

Wallis in twaalf. gaan.

The moon shines with a borro. * To get in the shire what one To shift one off, (to rid one's wed light, De maan scbynt met

lofes in the hundred, self of him) | Iemand afjcbepen, een ontleend licbt.

Schelvis uitwerpen , om een kazich van iemand ontdoen. SHINESS, Scouuwbeid.

beljaauw te vangen. To shift one off a thing to an- SINGLE, Een dak spar of lat. SHIRK, Een baai, zie Shark.

other, De jovuld op een ander The shingles, Het sprengd-vuur, SHIRT, Een bemd, mans bend. schuiven.

jpringend vuur, zéker zcer. To put on a clean shirt, Een To shift the tides, Gety kave Shingler, (a maker of shingles ) soboon bemd aantrekken , (of len. Latte, of sparre maaker.

aandoen.) Shifted, Veranderd.

SHINING, Scbyning, blinking, - To pull off his foul shirt, Zyr Shifted off, Afgefcbooven.

fcbynende.

vuil bemd uitdoen, (uittrekken.) Shifter , Een bebendig of redzaam Shiningly, als; To look shining. A shirt of mail, Een malien rok,

persoon, een dio zich overal mee ly, Blinkende, luisterryk zien. malie bemd.
weet te bebëlpen.
SHIP, Een fcbip.

to SHIT,
Shifting, Verandering, bebelping, The ships head, Het galjoen.
bebelpende.

To take ship, t'Scbépe gaan. Shit-a-bed, Een kak in 't bed. A shifting fellow, Een looze To lanch a ship, Een sčbip laaten Shit-breech, Scbyte broek. gajt.

afloopen.

| Shit-fire, the Spanisb cacafuego, A shifting trick, Een doortrapte Ship-board, Scbeeps boord,

a hectoring blade) Een zavëtjer, bandeling, Jcbalkbeid.

To go on ship-board, Aan boord poch-bans.
Shiftingly, Doortraptelyk, met loos gaan, aan boord vaaren. Shitten, Bekakt, becbeeters,
beid.
Z 22 2 2

A

* Een

to SHITÉ, } Kakken, scbyten.

*

komen.

(or idle

[ocr errors]

A shitten boy, Een bekakte jon All wheel carriages are shod with | SHOLE, School, boop, ménigte. gen, scbyt-gat.

iron, Aile rytuigen zyn met yzer

A shole of fishes, Een menigte Ft A shitten or pitiful fellow, beslagen.

vilscben. + Een luizige vent. SHOE, Een scboen.

Sholes or flats) in the wather, Ft A shitten trick, Een leelyke To put on his shoes, Zyne schoe. Ondiepte in®'t water. poets.

nen aandoen.

SHOLING, (a sea-term) als; He. Shittenly, (or pitifully) fammer * Every shoe fits not every foot,

re is good sholing, (a very lyk, armbartig. * Ieder scboen is niet voor elks

safe and commodious going in He came of very shittenly, Hy voet.

with the shore) Dit is een gekwam 'er zeer bescheeten af. Everyone knows where the makkelyke Rede om aan land te To look shittenly, (or poorly) shoe wrings him , * Ieder weet 'Er armelyk, of naar uitzien. waar bem de schoen wringt. SHOO, Een fchoen, zie Shoe. To look shittenly, (to be sadly To throw an old shoe after one, I SHOOK, [van to Shake] Ik februdout of countenance ) 'Er zeer (a foolish manner of wishing

de, beefde. mismoedig, gramsteurig uitzien. one good luck at his going SHOOT, Een spruit. SHITTLE, Een schietspoel.

upon some design) Iemand een 3 A young shoot, Een jonge + Shittle-headed, Wuft, wispel oude scboen na werpen. Een

Spruit. tuurig.

dwaaze gewoonte, gehouden 3 X shoot, (or great pig) Eenjeng A shittle headed fellow, Een wis wordende voor een voortéken varken. peltuurige quant.

van geluk, als iemand iets on Shoot, Een schoot. Shittle-cock, Een kurk met véderen dernam.

I shot three shots at him, Ik om te paletten.

A horse's-shoe, Een paerden boef deed drie scbooten op bem. # Shittle come shites

yzer.

to SHOOT, Scbieten. stories) † Sprookjes van 't rood Wooden shoes, Klompen, t bolts To shoot a gun, Een kanon af. kousje, zot geklap. blokken.

steeken, vuuren. SHIVER, Een Jtuk, brok, snippet, a Shoe clout, Een doek om de scboe

To shoot an arrow, Een py! Jcbiediggel. nen mee af te neemen.

ten. NO SHIVER , Beeven, fidderen, bui. A shoe-string, Een fcboen riem.

To shoot darts , Scbigten fedis. verig zyn, grillen.

A shoe-boy, or shoe-cleaner , Een ten. To shiver for cold, Cor of cold) fcboen-jongen, een scboen-fcboon To shoot at one, Op iemand sobieBeeven van koude. maaker.

ten. The fail shivers, (a sea-term) Shoe-leather, Scboen leer.

* To shoot quite beside the mark, Het zeil klappert. To save shoe-leather, Zyne schoe

Het doel ganfcb misjcbieter. To shiver in pieces, Aan ftuk nen bewaaren.

To shoot THROUGII, Doarcbie. ken breeken.

++ As honest a man as ever trod ten. Shivered, Gebeefd, gebroken. upon a shoe of leather, Zulk To shoot a joint, (in joyr.ery) Shivering, Beeving , buivering , bree: cen eerlyk man, als 'er op twee voe

De rand van een plank jebca: king, beevende.

ten gegaan beeft. SHO.

Shoe-latchet, Een leertje (of strook. To shoot or wound, Quetfen, je) om de fcboen mee te gespen.

raak fcbieten. SHOAL, &c. zie Shole. a Shoe-fole, Een scboen-zool.

To shoot corn, coals, or the SHOAR, Een strand , oever, sie to SHOE, Scboeijen, schoenen aan like out of a fack , Kooren , keeShore. doen.

len, enz. uit een zak sebudser. SHOCK, Een aanval, stoot, sobok. To shoe a horse, Een paerd be To shoot off a gun, E:stuk To bear the shock, Den aanval Naan.

afscbieten, (of af tecken.) uitstaan.

Shoeing, Scboeijing, schoen aandoe To shoot off the great guns, Het A shock of corn, Een koornboop, ning, -fcbocijende.

zwaar kanon afjcbieten. een boop koornscbooven.

A shoeing-horn, Een fcboen-aan- To shoot one to death , Temand A shock of ten sheaves , Een boop trekker.

dood scbieten. van tien fcbooven. Shoemaker, Een fcboenmaaker.

To shoot the bridge, (to go to SHOCK, Schokken, bonzen, A good shoemaker, Een goed through it) Door de brug fctus genstooten, tegenstryden, in ver fcboenmaaker.

ten. warring brengen.

A shoemaker-row, or shoemaker. And how have you shoot the 2 SHOCK, Een schok , zynde 60 street, De fcboenmaakers buurt, gulph, En boe' zyt gy over de Ituks. of straat.

golf gekomen? Shocking, Ontbutselende , tegen de To be in the shoemaker's stocks, To shoot a mast by the board, borst stootende.

Al te naauwe scboenen aan beb De mast kappen. SHOD, Geschoeid , beslagen ben ; in 't Schoenmaakers bedwang to SHOOT, (as plants do) Scbieter als een paerd. zyn.

als de planken. A horse well shod, Een wel be- SHOG, Een scbök, stoot.

To shoot up, Opfcbieten, Sagen paerd. to SHOG, Scbökken, bötsen, stooten waljene

То

ven.

[ocr errors]

bet graair.

als een

[ocr errors]

cerk gaan.

ren.

To shoot out, Uitspruiten. To shore up,z Onderstutten, on- ; t To be short of money, Scbrael
To shoot out in ears, ( as corn
To shoar up derfcbraagen.

by den gëlde , fcbrael by kas does ) In balmen sebieten , als with a small liberality we may zyn.

shore up a family that is ready Short of twenty years old, Nog To shoot, ( as lightning does ) to fall, Met een kleine mildaa geen twintig jaaren oud. Schieten, als de Blixen.

dig beid kan men somtyds een buis I am far short of him, Ik scbiet The Itars shoot, De starren ver gezin , dat aan i zinken is; 0p de verre by bem te kort. Schieten.

been bëlpen.

To have but short, or small) forth, Shores,

,

commons, Niet veel te eeter )

onderfcbraagingen.

hebben, voortloopen.

SHORAGE, Strandrecbt, strand. A short (or compendious) DicA cape that shoots , (or that geld.

tionary, Een beknopt Woordenshoots fort into the sea ) Een Shores up, Gestut, onderscbraagd.

boek. kaap die in zee uitsteekt.

A shoring up, Scursing, onder A short man, or woman, Een To shoot, (as a pricking, pain scbraaging.

Klein, of kort man, een kleine does) Scbeuten geeven,

I SHORE, (van to Shear] Ik scboor. felle pyn doet. SHORN, Gescbooren.

A short pen, Een korte pen. Shooter, Een scbieter , schutter. King Childerik III. was deposed, A short candle, Een korte kners. Ko The shooter of a lock, De scbeut shorn, and confined in a mo.

To be short (or blunt) with one, van 't slotgat in de kram om de nastry, Koning Childerick III.

Iemand een kort antwoord geedeur te sluiten.

wierd afgezët, geplunderd, en ven, rondborstig met iemand te Shooting , Scbieting , Scbie. in een klooster opgesloten. tende.

The setting fun appears shorn of Some short time, Eenige dagen. Ros Shooting, the shooting game its beans, De ondergaande Zona in a short time, In korten tyd.

with a gun) Gejcbiet , fcbieten scbynt van zyne straalen beroofd. A thing of short continuance, de.

Shorn velvet, Gescbooren flu Een ding van korten duur. To go a shooting, Uit schieten weel.

A short bowl, Een kom balf vol gann.

SHORLING, Een afgesibooren vlies, gelaaten. The shooting of plants, De een geschooren schaap.

To turn short, Scbielyk omkeegroei, bet fcbieten, de wasdom SHORT, Kort. der planten.

A short stick, Een korte stok. To come short, or to fall short, Shooting, als; A shooting star, Short, (not long in duration)

Te kort komen.
Een fcbietende stër.
Kort, niet lang van duur.

He comes short of his aiin, Hy A printer's shooting-stick, Eens The days are short in winter , De bereikte zyn oogmerk niet. drukkers klopfok.

dagen zyn kort in de winter. + He camc short of his promise, A shooting forth, Een uitsprui * Hired horses make short miles, Hy kwam zyne belofte niet na; ting,

* Gebuurde paerden maaken kor by' kwam in zyne belofte te kort, SHOP, Een winkel.

te mylen.

+ To keep one short, Iemand kort To set up a shop, Een winkel Within short white, Binnen bouden. opzetten. een korten tyd.

To keep one short of victuals, To keep a shop, Winkel bouden. It was but a short cut,

Iemand sober Soyzigen; kort bouA taylor's shop-board, Een sny maar een kort end wegs.

den. ders tafel.

He breats short, Zyn aalem + To fall short of one's expectaA shop-book, Een wirkelboek.

tion, In zyne verwacbting te kort Shop-keeper, Een winkelier.

Short, succinct, brief, close scbieten. Shop-lifter, or Shop.lift, Een win Kort, beknopt.

Our provisions fell short, Onze keldief, die, onder scbyn van iets A short speech, Een korte réden voorraad kwam te kort, raakte te willen koopen, goederen steelt. voering.

I He comes short of no man in SHORE, Een strand, oever.

A short style, Een beknopte that, Hy geeft niemand bier in Aan ftrand, aan styl.

iets toe ; by beboeft in deezen On shere, } land.

# To be short, (as a preacher, & voor niemand te wyken. To let a shore , Aanstrand zetten, not to speak long) Kort zyn, t The Translation falls short of aan land zetten. niet lang Spreeken.

che Original, De vertaaling is To be calt on shore, Stranden, A short account, Een kort ver zo goed niet als bet oorsprongeaan strand geworpen worden. baal.

lyke. * The best pilots are a shore , De I will be short, Ik zal kort gaan. + Nor has the rest of his life since

beste stuur lieden zyn aan land. Short and sweet, Kort en geed. çoine short of the infolence of Shore, (or sewer) Reool, zink, In short, In 't kort.

that action, + Ook beeft zyn zinkput.

And to make short work on 't, overige leeftyd niet kwalyk aan Shore, or prop, Een slutfel, En om kort werk te maaken, om de moedwilligbeid van die daad onderstutsel. kort te zyn.

beantwoord. Z 2 Z2 3

Our

Het was

gaat kort.

op.

$

« FöregåendeFortsätt »