Sidor som bilder
PDF
ePub

veer.

wen.

Sprightliness, Wakkerbeid, leevento nes, Daar uit ontstaan alle ongo, SPRIT-SAIL, De blind, het zeil
digbeid, moedigbeid.
ongelukken.

aan 't bocg.spriet.
SPRING, (source or fountain) Wel, To spring, or leap, Springen, SPROUT, Een spruit, Spruit kool.
bron, fontein.

een sprong doen.

to SPROUT, Spruiten , uitspruiten. Spring-water, Fontein-water , fontein To spring, (as an iron spring Sprouting, Spruiting, Sprusi water.

does) Springen, als een yzere tende. Spring, or origine) Oorsprong.

SPRUCE, Net , sindelyk, opgescbikt. The spring of a river, De oor To spring UP, Opspringen.

A spruce fellow, Een nëite kwant. Sprong van een Rivier.

To spring FORWARD, Voortsprin- .+ A spruce (or fine) phrase, Een The spring (or dawn of the gen, vooruitspringen.

fraaije zegging.
day, 'Het krieken van den dag. 0 To spring a mine , Een Myn Spruce leather", Graauw leer,
The spring, or spring-time, De doen Springen.

Pruisch leer.
Lente.

To spring a leak, Een lek krygen. Spruce beer, fopen bier.
It is a cold spring, Het is een To spring a mait, Een mast doen to SPRUCE it', Zicb net opschik-
koude Lente, bet is een koud scbeuren.

ken. voorjaar.

The storm has sprung our maft, Sprucely, Netjes. Spring, (a principle of motion, De storin beeft onzen mast ge- Spruceness, Nötheid, zindelykbeid. in a proper and figurative sen Scbeurd, gespleten.

SPRUNG, Ontsprongen, ontsprooten, fe) Veer.

To spring (or dig) a well, Een voortgekomen.
The spring of a lock or watch,

wël graauen.

SPRUNT, (wonderfull active) OnDe veer van een set of uur To spring away, Ontspringen, gemeen levendig. werk. weg springen.

SPU, He sets all springs a-going in To ipring a patridge, Een veld. + SPUD, Een kort mesje, t poddeorder to get that employment, boen stooren.

vilder. | Hy beweegt bémel en aarde SPRINGAL, Een opgescbooten jon- A spud or little fellow , Een om die bediening te verkrygen. gen, aankomeling.

dwergje, kabouter mannetje. The spring tree bar of a coach, SPRINGE, (twisted wire, to catch to SPUE, Spuuwen. Den evenaar, bet oorscbot van birds, or small beasts) Strik om To fpue up wine, Wyn uitspulleen koets,

vogeltjes en klein wild te vanA spring (or run) in order to gen.

a To spue one's heart out, Zyn leap, Een loop om te springen. A springe to catch wood cocks,

bart uitbraaken. To take a spring , in order to Een strik om boutsnippen te van Spued, or spued up, Uitgespooleap, Een loop neemen om een gen.

gen. Sprong te doen.

SPRINGER, the springer of an ar. Spuing, Spuuwing, SpuuwenThe cat gave a spring at me, De ched gate, De balk in een ge de. kat sprong op my aan.

wëlfde poort..

SPUME, Schuim , van goud of
A spring.tide, Een spring-vloed, SPRINGING , Ontspringing , sprui zilver.
Springty.

ting, - ontspringende. Spumid, Scbuinig, schuimacbto SPRING , or to spring.OUT, The springing of a child in the Spumous,

tig. FORTH OF FROM, (to rise, to womb, Het beweegen eens kinds SPUN, Gesponnen. come, or spout out, as a ri. in de baarmoeder.

I spun, Ik spon, zie to Spin. ver or water) Springen, uitsprin Springy, als; Springy (or elas | They spun out the time with gen, voortspringen.

tick) bodies , Opspannende li lingring, Zy rekten de tyd wit There the river springs, Daar cbaamen.

door draalen en leuteren. beeft de Rivier baaren oorsprong. SPRINKLE, Een Spreng-kwast ,

Home-spun linnen , Eigen-gereed The water that springs out of the quispel.

geineen grof linnen, rock, Het water dat uit de rots A holy-water-sprinkle, Een wy.

Home-spun-yarn, or rope-yarn, steen Springt.

kwajt , wywaters kwast. To spring , to spring OUT, FORTH TO SPRINKLE , Besprenkelen, be- SPUNGĖ, Een spons, Sponfie. or UP, (to sprout or foot out Sprëngen.

to SPUNGE, Met een spons wallen, as plants and flowers) Uitsprui To sprinkle with holy-water, Met (of afwisscben. ten, uitscbieten, opschieten, als wy-water sprengen.

| To spunge upon one, By iemand planten en bloemen.

To sprinkle with salt, Met zout ongenood in 't gelag komen drinTo spring again, or up again, Sprinkelen.

ken zonder te betaalen, op de Wéder uitspruiten.

Sprinkled, Besprengeld, besprengd. femp loopen. To spring out again, (as a ri-Sprinkling, Besprenkeling, bespren Spunged over, Afgewassen met yer that has been under ground) ging

een Jpons, Weder ontspringen.

+ With some small sprinklings (or Spunged upon, Geschuimd. To fpring, (to raise or proceed) tincture) of Italian and Spa. Spunger, Een panlikker, schuimer. Ontstaan.

nisb, Met eenige ligte trekken van Spunginess, Sponsacbtig beid, voosThence spring all our misfortu 't Italiaansch en Spaansch.

beid. 1. DEEL. Eeeee

Span

1

linnen,

of

Stootgaarn.

VOOS.

Spunging, (from to spunge) Was To fpurt, or to spurt up, Op-Squabbling, Harrewarring , krakee: fing met een sponse. ftuiten.

ling, barrewarrende. A spunging house, Een dienders The blood spurted up in his fa- a SQUADRON of horse, Een raj. buisje, Scbouts-buisje.

ce, Het bloed Sprong bem in 't terbende in Nagorde gefcbaard. SPUNGY, Spungious, Sponsacbtig, aangezigt.

A squadron of men of war, Een A spurting up, Opspringing, uit vloordeel , een esquader of boofdSPUNK, Vermölfemd bout.

Spatting

gedeelte Oorlog-scbépen. Spunk, (an excrescence on the SPUTTER, Gedruis, gewoel. SQUALID, Morfig , vuil

. sides of trees) Een wrat, uitwas To make a great sputter, Een to SQUALL, Luid febreeuwen, gik aan de stammen der Boomen. groot gedruis maaken

len. Spunk, (or match) Lont, zwam. to SPUTTER, Fyn Spuuwen, gelyk a SQUALL, Een scbielyk onweers. SPUR, Een spoor.

als wanneer iemand in 't praa vlaag , van storm en régen, das A cock's spur, Een baane-Spoor. ten het spog ten monde uit korten duur. Spur, (or encitement) Aanspoo springt.

Squally, Onderbévig aan sebelyke ring, aanprikkeling.

Sputterer , Spatteraar, Spuuwer. storin en regenbuijen. To be upon the fpur , In groote Sputtering, Spattering , — Spatte A squally road, Een stormachtige baast zyn, zeer jagtig zyn. rende.

rbee. # To come upon the spur, Scbie

SPY.

SQUAMOUS, Gescbubd. lyk komen. SPY, Een bespieder, bespiedster.

Squamigerous, Met schubben CoorSpur-leather, Spoor-leer.

zien. to SPUR a horse, Een paerd'de Spoo. To ípy, (to see, to perceive) to SQUANDÉR away, Pergujten , to SPY, Bespieden, bespeuren.

Squamose, Gefcbubd.' ren geeven.

Bemerken, zien. Do not spur a free horse, Een

doorbrëngen. willig paerd moet sy niet met To spy out a fault, Een fout be

Squandered away, Verquit, door

Speuren. Spooren noopen.

gebragt. To fpur-gall, Met de spooren stee

He can spy a mote in another Squanderer, Verquifter , deurbrite ken dat het bloedt.

man's eye, and cannot see a
beam in his own, Hy kan een

ger. + To spur on , Aanspooren, noo

A squandering away , Een der pen, aandryden.

Splinter in eens anders oog, en quisting, doorbrenging. ti To spur one a question, (to

geen balk in zyn eigen zien.

SQUARE, Vierkant, vierkantig. Spy'd, Bespied, bejpeurd. start him a question in haste)

This beam is twenty inches fquaEen onverwagte , sobielyke vraag

Spying, Bespieding, bespeuring , doen.

re, Deeze balk is twintig duim bespiedende.

vierkant. SPURGE , Springkruid, of groote

SQU.

A square battalion, Eer vierkant wolfsmelk. SQUAB, Bol, zagt, poezelig.

Battaillon , een Battaillon quarSPURGE OLIVE , Spring olyf , A squab child, Een poezelig kind. ree. Thymelæa in 't Latyn.

A squab rabbet or chicken, Een ko- A square number , (in Arith. SPURGE LAUREL, Kellerbals, een nyn of kuiken, dat nog 30 jong metick, a number multiplied plant , Laureola in 't Latyn. en week is, dat men 't kwaalyk

by itself) Een vierkant getah

. (1) to SPURGE, Scbuimen.

kan eeten.

The square root, De vierkante SPURIOUS, Onëcbt, vervalscbt. A squab, (subst.) Een dik poeze

wortel. a SPURN, Een schop met de voet.

A square of glass, Een glasze to SPURN, Agteruit fcboppen, SQUAB, Een bol ku(Ten.

ruit. schoppen.

Squab, (a stuffed (tool) Een ge. A square-tile, Een bak of tuis He spurned him away , Hy scbopte vulde leuning stoel.

laar, gebakken vloeríteen. Com A squab, (or stuffed couch) Een To pave with square tiles, Met SPURRED, Gespoord, met spooren gevuld rustbed.

bakken of tuimeianrs beviseres , voorzien of gestoken.

to SQUAB or squelch one, Iemand (een vloer beleggen.) A cock spurred, Een gespoorde zo murw saan als pap.

B A square man, Een dral of gebaan. Squabbed, Murw geslagen.

zët man. Spurrier, (a maker of spurs) Een SQUABBLE, Gebarrewar, krakeel, Square, (honest, just , fair Eerspoore-maaker. geraas.

lyk, oprecbt, voor de vuijt. Spurring, Prikkeling met Spooren. to SQUABBLE, Harrewarren, kra-06 Square dealings, Oprecbte barSPURRY, (a fort of herb) Zeker keelen, overboop leggen.

deling. kruid, Spergula in 't Latyn. Squabbled, among printers) als; a SQUARE, (subst.) Een vierkant , SPURT, Een sprong.

A form squabbled , ( some li vierkante plaats, ruit. To be all upon a spurt, Alles op nes whereof happen to be out

A square in a city, Eer vierless een sprong verrichten. of their due order) Een vorm

te plein in eene Stad. A spurt (or gust) of wind, Een daar de regels niet regt in staan. A carpenter's square, Een wii

wind vlaag, een ruk wind. Squabbler, Een krakeelder, krakeel kelbaak. to SPURT ou Uitspringen, uitspatten. fter.

Το

lig meisje.

bem weg.

To bring a thing into square , to To lie or fit squat, Neerburken | Squeamnithness, Walgachtig beid, kwa. work it up square, Een ding op de bielen.

Lykbeid. in 't vierkant, in de winkelbaak A-squat, Op zyn burken.

to SQUEEZE, Drukken, te plette. werken.

A squat (or well compacted) hou ren drukken. 't Is out of square, Het staat niet se, Een beknopt buis.

To squeeze the juice out of an in zyn vierkant, bet is niet ge- A short squat fellow, (a fort orange, Het Jap uit een oranje, lyk.

and thick fellow) Een korte appel drukken. A square, (or plinth at the bot

dikke vent.

Squeezed, Gedrukt, platgeduuwd. tom of a pillar) Een plint , voet- to SQUAT, Op zyne burken zitten, Squeezing, Platdrukking, - platstuk eenes pylaars. neerburken.

drukkende. A square, (the abacus, or plinth To squat against the ground, SQUELCH, (low country word

at the top of a pillar) Het ka Tegen den grond smyten of klet. for a fall) Een val. piteel eenes pylaars.

fen.

As soon as ever he had recove+ This moral does not lie so squa-To squat down one's breech be red the squelch , away he scam

re, as to bear any great weight fore one's betters, Voor zyn pered, (fir R. l'Eitrange ) Zo upon it, De zedeles van deeze beurt gaan zitten.

dra als by van zynen val opgefabel is zo gepast niet, dat de- Squatting , Neerburking, — neer staan was, ging by voort. zelve veel indruk maakt. burkende.

SQUI. Upon the square, (fairly, ho to SQUAWL, Scbreeuwen, (als van

SQUIB, Een voetzoeker, zéker vuur. nestly, without deceit , or disli. pyn.)

werk. mulation) Rond-uit, voor de vuist, She is in labour, I heard her oprecbt, eerlyk.

squawl, Zy is in den arbeid, ik

To trow (quibs among the peo. To act upon the square, Voor de boorde baar kërmen.

ple, Voetzoekers onder 't völk vuist bandelen, zonder bedrög. The least thing that ails him ma. SQUILL, Een zee-uijen.

Smyten. To play upon the square, Eerlyk, voor de vuist speelen.

bem scbeelt, sobreeuwt by bet uit. SQUINANT, (a medicinable sweet Upon the square , (without odds) Squawler, Scbreeuwer, t síbreeuw

rum) Welruikend riet. Egaal, gelyk, portuur.

leelyk.

SQUINCY, SQUINANCY , De How goes squares? (or inatters?) Squawling , Schreeuwing, - febreeu

wurg in de keel, ontsteeking der

keele, keelgezwël. Hoe gaan de zaaken al?

wende. I understood by him how squa

SQUE.

SQUINT, Scheel. res went, Ik verstond van bem SQUEAK, Een Jebreeuw.

Squint-eyed , Scbeelziende, gluur, boe de zaaken gingen. To give a squeak, Een febreeuw

008.

to SQUINT, Scbeel zien , fcbeel ky+ That will break no squares , Dat geeven. zal de koop niet breeken. to SQUEAK, (to cry out, as men

ken, loens kyken, gluuren. to SQUARE, Vierkantig maaken, in a surprize , or as a háre &c.) Squinting, Scbeelkyking",

Scheel passen. Gillen.

kykende. + To square (to rule or frame ) a To squeak like a pig, Gillen als Squintingly, Loens. thing by another, Het eene ding een jong varken.

SQUIRE, Een sebildknaap, sie na bet andere afmeeten. To squeak, (as bad inusical in.

Esquire. To square, (to quadrate or agree) struments do) Krallen.

(1) An apple-squire, Een boodscbapOvereenstemmen, bet eens zyn, + To make one squeak, (to ma

looper om een appel of kleinigsaainenspannen.

beid.

ke him confess what he knows) + Things squared well (or went # Iemand de scbeenfcbroeven aan

KA mason's squire, Een winkel well) with him, Alles liep bem zetten, doen bekennen dat by

baak, sie Square.

A trencher-squire, Een pannelikméde, 1 bet ging bem in alles

ker. voor de wind.

To squeak out a sermon, GeThis squares well with it, Dit weldig schreeuwen onder bet pree

SQUIRREL, Een eekboorntje. past 'er wel op. ken, al te veel de Hollandscbe SQUIRT, Een spuit,

als ook Squared , Vierkant gemaakt, ge

mode.

de buikloop. Squeaking , Schrecuwing, gegier, pat.

He hat got the squirt, Hy beeft

de loop. Squaring, Vierkantmaaking , palling,

fcbreeuwende.
passende.
Squeakingly, Met een geschreeuw.

to SQUIRT, Spuiten.
To squirt,

De loop bebben,
The squaring of the circle, Het to SQUEAL, (to cry as an infant)
vierkant van den Cirkel.
Kreunen, als een klein kind.

zo dun afgaan to SQUASH , Neerduuwen, plat SQUEAMISH, Walgacbtig, kwaaSQUEAMISH, Walgacbtig, kwaa- to SQUITTER,

# To squirt one's wit, (to be in duuwen. Squathed, Plat geduuwd. A squeamish stomach, Een walg. Squirting, Spuiting, -- Spuitende.

a great fear) | Kakken van angst. Squathing, Platduuwing , plat

acbtige maag duwwende. Squeamishly, Walgachtiglyk.

F A squirting, (or pitiful) fellow SQUAT, Kort in een gedrongen.

Een armen bloed, een slegt hoofd. Eeeee 2

to

weet.

}

dat bet sprit.

[ocr errors]

to SQUITTER, zie to Squirt. A crosier-staff, or Bishop's staff, To stagger, (to move or shake) SQUOB, Een bol kussen, zie Squab. Een Bisscbops ftaf.

Scbudden, beweegen, doen wag Squobbied , Gebeukt, sie Squab. Staff, (or power) Vermoogen. gelen. bled. * To let the staff go out of one's

He is so drunk that the staggers, STA. hands, Het vermoogen uit zyne

Hy is 30 dronken dat bo wag. STAB, Een steek.

banden laaten glippen.

gelt. To give one a stab , Iemand een A staff (or stanza) of verses, He Itaggers in his opinion, Hy steek met een mës, ponjaard of Afzonderlyk vaars.

wankelt in zyn gevoelen. degen geeven.

OG A' staff of a Pfalm, Een zang. Nothing ought to stagger our to STAB, Doorstooten, doorsteeken. vaers van een Pfalm.

faith, Ons geloof beboorde mer. Stabbed , Door teoken, door steeken, A staff bearer, Een stafdraager, gens door gefcbud te worden dood gestooken. Staffier.

Staggered, Gewaggeld , gewankeld. Stabbing, Doorstooting , doorsteeking, STAG, een Hert.

Staggerer, Waggelaar, waggelaardoorstootende.

A stag-beetle, Een wiegend bart. fter. STABILITY, Bestendig beid.

je, zékere vliegende tor met | Staggering, Waggeling, wankeling, STABLE, Bestëndig. getakte hoornen.

waggelende. STABLE, (subst.) Een Stal. STAGE, een Toneel.

Staggeringly, Al waggelende. A stable for swine, (a hog-Ity) To have a clear stage, (to meet the STAGGERS in a horse, De daje Een varkens kot.

with no opposition) Ruim baan zeling van een paerd. A stable for theep, Een fcbaaps bebben; geen tegenstand ontmoe- the STAGIRITE, Aristoteles, gekooi. ten.

booren te Stagira in Macedonie. Stables, or a horse-stable, Een + Stage, (scene, feat, or place STAGNANCY, (the being stagnant) paerde stal.

where any thing happens) ! Stilftaaning to STABLE, Stallen, op stal zët Schouwplaats , toneel of plaats STAGNANT, (Itill standing, fpeaten. daar iets gebeurt.

king of water or blood) Stil. Stabled, Gestald.

To bring one upon the stage,

staande. STABLENESS, Bestandig beid.

Iemand op bet toneel voeren ,

to STAGNATE, Stil staan, zyrseys STABLING for horses, Stalling

in 't Spël brëngen.

beboorlyken loop niet bebben. voor paerden.

To go of the Itage, (in a pro. Blood that stagnates, Bloed dat to STABLISH, establish, Bevesti. per sense) Van bet Toneel gaan. stil staat, dat zyn beboorlyden gen.

To go of the stage, or to die) Loop niet beeft. STACCADO, (a place or fence) Het toneel verlaaten , ftër- STAID, (van to Stay] Geweckt, Paalwerk, stakētsel, met boo ven.

STAIN, Een vlak, vlek, fet. men om den ingang van een Stage-play, Een toneel-spel. to STAIN, (to spot) Vlakken. Rivier te Ruiten.

Stage-player, Een toneel speeler, to + To stain, (to blur er blemish ) STACK, Een boop, stapel.

neelist, kamer. Speeler, Come one's reputation, Iemands geede A stack of corn, Een koornboop. diant.

naam bez walken. A stack of wood, Een boutstapel, A stage-writer, Een toneel-poeet. Stained, Bevlekt, besmet, bezwallet.

van 14 voeten lang, 3 hoog Stage, (of a journey) Willel Stained in colour, Verscooter en 3 breed. plaats, pleister plaats.

van koleur. A stack of chimneys, Eene rei To come to the stage, Aan de Stainer , Een bevlekker, besmetter. Schoorsteenen.

willel plaats komen, daar men Staining, Besinetting, bevlekking, STACEE, (the gum of the myrrh frissche paerden krygt.

besmettende. tree) De gom der mirre.

A stage-horse, Een verfcb buur- STAIRS, Een trap. STAFF, Een Itaf, stok.

paerd, wissel.paerd.

To go up stairs, De trap opga. A quarter-staff, Een lange kra A stage coach, Een koets die op een An ugly pair of stairs, Een kigo mers stok, boere stok.

gezet veer rydt (gelyk tusschen te, donkere trap. Cross-staff, or Jacob's-staff, (a Rotterdam en Gouda.)

One pair of stairs, (the first ftomathematical instrument) Graad The horse was ridden beyond his ry) De eerste verdieping. boog, peilstok, om de boogte van ordinary stage, Men reedt met Two pair of stairs, De tweede de Zon enz. te scbieten, te mee. bet paerd voorby zyn befcbeiden verdieping: ten.

plaats (daar 't rusten inoeft] The room is two pair of stairs + The staff, (or strength) of bread, Stager, Kaasjaager, liefbebber. · high , De kamer is twee tras+ De staf des broods.

An old experiented stager , Een pen boog.
A hurting-staff, (or bore-spear) oud lief bebber, een doortrapt A stair cale, Een trap.
Zwyn spriet, jaag.spriet.

grysaart.

A private and winding stair care, The staff of an halbard or hal. STAGGARD, Een vierjaarig bert. Een verboolen winteltrap.

bert, De stok van een Helbaard. to STAGGER, (to reel) Wagge- STAKE, Eer staak, paal. KThe white staff", (or rod, such len, struikel voeten.

He was tyed to the stake, Hy as is worn by some of the King's To stagger, (to waver or be in wierdt aan den Staak gebonder principal Officers) De witte staf. doubt) Twyffelen, aarzelen.

[ocr errors]

in every

Ken Pointed stakes about the walls pear, De steel van een bloem, f A woman's stallion, (or gallant) of a town, Middel-ry van paabkars of peer.

De oppaljer, de gallant van eene werk, tusscben de borstweering The Italk of corn, De fleng Vrouw. en de wal ingeslagen, en met van 't koorn,

STAMEN, (or thread) of life, De de punt naar 't land uitsteeken The stalks of pursain, De sten. vens-draad. de.

gels der postelein.

Every men has a certain stameri A ftake, (at play) 't Geld dat men to STALK, Heel zagt of stil gaan (date or term) of life allotted inzët in 't Jpël, de inlage.

met groote stappen, gelyk de vo him by fate, (T.) Ieder menfeb To sweep stakes, (in a proper gelaars.

is door het noodlot een zékere . fense) De pot trekken, alles win Stalkers, Zekere soort van viscbnet venstyd geschonken, [Boyer.) nen dat ingezët is.

ten.

STAMINE, Estamyn , zékere wolle To sweep itakes, (to take all A stalking-horse, Een gemaakt stof. away) Alles weg neemen.

paerd om patrysen onder 't net te STAMMEL, a great stammel jade, + As if his honour lay at stake, jaagen.

or a bouncing creature, t Een Als of 'er zyne eere aan bing. | To inake one a stalking horse, moolen-paerd van

een Vrouw, f' As if the welfare of Great - Bri. Zich bebendiglyk van iemand be. mensch. tain were at stake,

dienen om zyn ooginerk te berei. tt A great stammel jade, (a great dispute that happens on the con ken ; iemand gebruiken als een

Flanders mare , a bouncing wo. tinent, Als of de welvaart van brug om over te loopen.

man) Een vleezig en vrolyk Groot-Brittanje afbong van ie- STALL, Een stal.

Vrouwspersoon , een wakkere tast, der verscbil dat op bet vasteland An Ox-stall, Een O/len-stal.

een poczelige prei. voorvalt.

Stall, (or little thop) Potbuis. a STAMMEL-coloured horse, Een King Charles II. thewed more A butcher's stall, Een slagers stal kastanje bruin paerd. care of his person, than beca of bank.

to STAMMER, Stameren. me a Prince who had so much at A cobler's stall, Een scboenlappers To Itammer, (to faulter in one's stake, Koning Karel de II. bad potbuis.

speech) Stameren, bakkelen. meer met zyn eigen persoon op, A stall in a fair or market,

Een He stammers, Hy stamert. als betamelyk was voor een Vorst kraam op de kermis, of op de Stammerer, Een ftameraar, samer. die zo veel te verliezen bad. markt.

bout. + To lay all at stake, t Alles in Tó fet his wares upon the stall, Stamering, Stamering , gestamer ;de waag/cbaal stellen.

Zyne waaren uitstallen.

· Stamerende. All lies at stake, Alles bangt 'er Stall-money, or stallage, Stalling, Stammeringly, Stameracbtig.

stal geld.

STAMP, (cut or print) Kopere plaat, The intrest of all Europe lies at The stall of a shop, De too. print. stake, Het belang van gebeel bank.

A fine stamp, Een fraaije print. Europa is 'er aan gelégen.

A fall in a quire, Een zétel in Stamp, (print, or mark) Teken, to STAKE, Inzetten, verzetten, bet koor der kerke.

merk. [in 't spël.]

Ocean The head.stall of a bridle, Het A Itamp, (to stamp money) Eer Staked, Met Jtaaken bezet,

boofdstel van het bit.

jtëmpel, om geld te stempelen, ingezet.

Stall-boat, (a kind of fishher's Of the right stamp, Van bet echte Stakes, zie Steaks,

boat) Een vischfcbuit.

foort. STALE, Oud.

Stall fed, Op stal gemest: t. With several other men of the Stale bread, Oud bakken brood. A thumb-stall or finger itall, Een

same stamp, Met verfcbeide aria Stale beer, Oud bier. duiweling of vingerling.

dere menfcben van bet zelfde Stale news, Oude tyding. to STALL, Stallen, op stal zetten. allooi., To grow ftale, Oud worden. Stallage, (the money paid for That book is not of the right A ftale maid, Een bejaarde vrys. pitching stalls in a fair or mar stamp, ('t 'is a spurious book) ter, ket) Markt gëld.

Dat boek is niet echt, bet is verSTALE, (horse piss) Pnerde pis. Stallage, or the right of ftal valscht.

A ftale (or round) of a ladder, lage) Recbt om een stellagie op Stamp, (mark on paper or parchEen sport van een leer of lad. te zetten.

ment) Zégel. der.

Stalled, Gestald, verzaad of to' STAMP, (to mark paper or To make one a stale, (a pro. verkropt.

parchment) Zégelen. perty or stalking horse) to one's Stalled

with a thing, (weary of Koto STAMP, (to print, or mark) design, lemand gebruiken om ons it) Ergens een tégenzin in beb Tekenen, merken. oogmerk te bereiken. ben, bet moede zyn.

To stamp money, Geld munto STALE, Stallen. Dus noemt men Stalling , Stalling , ftallende.

ten. 't pissen der paerden.

STALLION, Een spring-bengst. To stamp a measure with the Staleness, Ouderdom, sie Stale. To turn a stallion amongst ma publicķ mark, Tken, een maat STALK, Een steel, stengel.

res, Een bengst onder de merriën ykén. The stalk of a fower, cherry or laaten loopen

To stamp; (or pound) Stampen. Еееее 3.

TO

aan.

« FöregåendeFortsätt »