Sidor som bilder
PDF
ePub

To stamp herbs in a mortar,, ves to be recorded to their To stand to an opinion, Byom

Kruiden in een mortier stampen. eternal honour, Het wakker be gevoelen blyven, daar in volbar To stamp under one's feet, On dryf der Staaten van Zweden,

den. der zyne voeten stampen, trap onlangs gedaan, verdient tot bun To stand to one's word or propen.

nen onsterfelyken roem aangete mise, Zyn woord of belofte geto STAMP, (to go heavy) Stompe kend te worden. (BoYER.]

stand doen. len.

To put one to a îtand, Iemand I stand to his word, Ik burudzy To stamp with one's feet, Stamp in verlegenbeid, in gevaar brën

aan zyn woord. voeten.

I fhall Itand to whatsoever you

gen. Stamped, Gestampt, gestëmpeld , ge To be at a stand, Ten einde raad

shall think fitting , Ik zal my mërkt. zyn.

aan uw goedvinden gedraagen. Stamper, Een stamper.

# To put to a stand, (to puzzle) As matters or affairs stood betwixt A great stamper, (one that walks Verlegen maaken.

them, Zo als de zaaken tuljcbera very heavily ) Een groot stom- To be at a stand, (not to know

bun stonden. pelaar, tt kreupelen bisschop. what to say) Storm gepraat zyn, To stand, or subfilt) Bejtas. Stamping , Stamping , steinpeling, niet weeten wat te antwoorden. To stand for one, (to be of his merking

STAND, (an utensil to set a side ) Het met iemand bouden, Heavy Itamping, Een Gelyk ge candlestick on) Gueridor , pronk syn party voorstaan. stamp.

tafeltje met een voet.

To stand, or be good, as a bar. STANCH, (good or sound) Goed, Put the candle upon the stand, gain) Een koop bouden. gaaf. Zët de kaars op de knaap, (ofTo stand, or itand UP,

Siaan, A stanch commodity , Een goede 't standaartje.)

opstaan. koopmanschap, gezonde waar. Stand, (to set vessels on in a

I am scarce able to stand, Ik kan A Itanch man, Een persoon die cellar) Een bierstelling.

naauwelyks staan. 'er wel in zit, een ryk man. - A ftand, (to set a dich upon)

He stands and I lit, Hy jtazt er Stanch, (or downright) Regt, Een stomme knegt, om borden,

ik zit. als;

glazen enz. op te zëtten. To stand upon one's legs, z zyn A stanch knave, Len regte guit, I am at a stand , . Ik beb niets

beenen staan. boef.

meer te doen.

To stand on tiptoe, Op zya' 100A stanch toper, Een regte zui. + The law-suit is now at a stand, nen staan. per.

(it does not go forward)+ Het To stand centry, Op sebilduacio C A stanch hound, Een regte jagt recbtsgeding blyft nu aan de spy

staan. bend.

ker bangen, word niet voortge. To stand or to stand trifling, (to to STANCH, Stempen.

zët.

loiter, to stay or carry) Lanter. To stanch the blood, Het bloed To keep at a stand , Altoos in fanten, sukkelen, taimen. stempen.

den zelfden staat blyven, f'altyd

Where did you stand all this whi. To stanch, Stuiten, stelpen ; op

de oude knegt zyn.

le? Waar bebt gy zo lang ge bouden. to STAND, Staan.

weest? waar syt gy zo lang geStanched, Geftempt. Stand there, Staa daar,

bleeven? Stanching, Stemping , stem Stand or you are a dead man, To stand talking or prating, Staan pende. Staa of gy zyt een lyk, of ik

praaten. STANCHION, Een schraag.

breek u den bals.

To stand ABOUT, Rond-o frasil Stanchness, Steevig beid, vastbeid. My watch stands still, Cor does Great many people stood about Stanchness, (goodness) of a com not go) Myn borlogie Itaat ftil. him, Daar stonden veel mense modity, Goedbeid, gaafbeid van To stand still, (as water) Stil jcben rond-om bem.

Staan, als water.

io stand, (or be seated) GeltSTAND, (pause or stay) Paus, Stand still, (do not stir) Staa gen zyn. rustplaats.

stil, verroer u niet.

This house stands very well, Dat To take stand, Stand vatten. To stand (or infift) upon a thing,

buis is zeer wel gelegen. To make a stand , Stil bouden, Op een zaak staan blyven..

To stand thall I, ihall I, (s Atil staan. To stand, (to be, to keep, to

considering) In twyffel Atasi. To make a stand, (to stand the persilt or conţinue) Zyn, bly. The case stands thus, Het geval first brunt) Halte bouden , ftand ven, voortgaan, volharden.

is dus gelégen, bet staat aldus Louden. To stand in awe, In ortzag staan.

met de zaak. Stand, post (or standing place) To stand neuter , Onzydig blyven.

As the case stands, Zo als de zaak Post, staanplaats. To stand still, to do nothing)

leidt, of staat. Stand, (suspence, uncertainty, Stil syn, niets doen.

How the matter ftands, Hoeds doubt, trouble) Onzekerheid, To stand upon one's guard,

nig de zaak ook zyn mag. twyffeling, onrust. zyne boede zyn.

The fact stood thus, Het getal The glorious stand lately made To Itand to one's resolution, By gebeurde aldus, by the Itates of Sweden, defer zyn besluit blyven.

een waar.

OP

ور:

[ocr errors]

TO

To stand good in law, In recb-fTo stand by one, (to bear him, He stands off, or he hangs an ten gangbaar zyn. up) Iemand ondersteunen.

arse) Hy aarzelt, by kruipt ag. That does not stand good in to stand for an office, or to ter uit, by baalt zyn woord in.. law, Dat is in rechten niet gang

stand up for it, Na een ampt Stand off, (do not come near) baar. staan.

Staa af, kom niet nader. KT will never stand the touch, To stand for, (or signify) Be. He stood off the Cape of good Dat zal nooit de toets uitstaan. tékenen.

Hope, Hy was op de boogte de He stands betwixt him and the A stands for Anthony, A. Bete Kaap de Goede Hoop. crown, Hy verbindert bem tot

kent Anthony

We stood three leagues off from de kroon te komen.

This mark stands for, for instead that port, Wy waren drie uuren. Do not stand arguing the case of) his name, Dit merk staat van die baven. with me, Gy moet zo veel praats in plaats van zyn naam.

Tô stand, (or stick) OUT, Vor. niet tegen my voeren.

To itand FORTH, Hervoor tree deren, voortgaan. # To stand on thorns, 1 Op doorns den.

To stand out, (to maintain or tréden.

To stand in, (to coft) Kosten. affirm) Staande bouden, bandbaven. KI must know first how he stands How much does it stand him in? He stands out, he won't mid.

affected, (I must first feel his Hoe duur staat bet bem? boe boog dle, Hy gaat been, by wil 'er pulse) + Ik moet bem eerst de pols komt bet bem te staan?

niet méde te doen bebben. eens voelen.

That stands me in twenty pounds, Stand out of the way, stand So as every one stands affected, Het kost my twintig ponden.

clear, Gaat uit de weg, maak Ieder zyn smaak.

+ To stand in the way,

In den
weg

ruim baan. To stand god-father, or god staan verbinderen.

Stand out of my sight, Gaat uit: mother to a child, Een kind to stand in need of a thing, Iets myn gezigt, gaat voor my van: ten doop bouden , peet-oom , peete van nooden hebben.

daan. moei zyn.

To stand in stead, Dienstig zyn, To stand, (or hold it out) Hot To stand AGAINST OF BEFORT. , baaten.

uitbouden. to stand , (to hold one, to re It will stand him in some stead, O To stand out against one, Het fift) Tegen bouden, tegenstaan, Het zal bem eenigzins dienstig tégen iemand uithouden. verweeren.

zyn.

He Itood it out, he faced it out To stand against or before an The tears stand in his eyes, for two hours, Hy bield bet twee army, Tégens een léger stand De traanen staan bem in de 90 uures lang uit. boreden. gen.

To stand up, (to rife) Opstaan. They did stand it out to the third To stand one's light, Iemand in

To stand up an end, Ryzen , over assault, Zy bielden bet uit tot bet licht staan.

end staan. den derden aanval. + You itand in your own light,

His hair stand up an end', De To stand the fhock, Den aanval + Gy staat uw zelven in bet baairen ryzen bein te berg. uithouden.

licht.

+ To stand up for the Protestant. To stand a siege , Eene belégering to stand in defence of a thing, Religion, De Protestantfche uitbouden. Een zaak verdedigen , ergens

Godsdienst verdedigen. If that scheme had succeeded, voor uit komen.

# To stand up for a good cause, he was able to stand all de To stand in one's own defence, Een goede zaak voorstaan of bandmands, Als dat ontwerp gelukt Zich zelven, zyn eige zaak ver

baven. was, zou by in staat geweest zyn dédigen.

To stand upon one lcg, Op een ieder een voldoening te geeven. To stand in competition with

been staan. To stand all hazards , Er alles one , Met iemand naar een en He stands to it, Hy blyft 'er op adil waagen. dezelfde zaak staan.

staan; by boudt bet ftaande.. To stand againlt (or oppose) To stand in fear of one, Voor To stand upon one's legs, or one , Zicb tegen iemand aankaniemand beureeft zyn.

bottom, ( to maintain one's ten.

To stand in for an harbour, Een felf) | Op zyn eige beenen staars. To stand or come before one, baven aandoen , d. i. in een baven | To stand upon punatilio's, Op. Voor iemand verschynen , zich aan onderwege inloopen.

vodderyen staan hlyven. iemand vertoonen.

We stood in for that Island, Wy To stand upon his reputation , To stand (to defend or dispute ) deeden dat Eiland aan.

Op zyne eere staan. one's ground, Stand houden , de To stand to the North , (to fail To stand (or insist) upon one's grond betwisten, verdedigen. towards it) Naar 't Noorden sté. privilege, Op zyne voorrecbten To stand one's ground, Zyne venen, zeilen, koers bouden. staan, dezelven vorderen.. plaats inbouden, pal staan bly. To itand off, (to go back) Af- f Instead of confessing their fins; ven, stand bouden. staan, aarselen.

they stand upon their own jus. To stand fair, (in play) Voet To stand off for advantage, Te tification, in plaats van bunne aan meet bouden, in het klös. rug gaan om grooter sprong te zonden te belyden , willen zy zicb of böl-spël. doen.

zelven verdedigen.

Το.

[ocr errors]

mynen werkt.

To stand upon the point of ho. Standard, (model, or rule) Mo-To do a thing standing , lok nour, Op bet punt van eer staan. del, régelmaat.

staande doen. To stand with, (to be consistent The French have brought their STANDISH, Een febryf-koker.

or agree with Bestaan, overeen. prose and poetry to a Itandard, STANNARY, Een tin myn. komen,

De Franschen bebben bun ön- Stannary-men , Volk dat in de tine That cannot Itand with your gene rym en rym tot een vaste régeb rosity, Dat kan met uw édel. maat gebracht.

STANZY, Een afdeeling van taer moedigbeid niet bestaan.

His regulations wore the standard zen, 't zy van iv, VI, VIII of Not to stand with, Niet overeen of those lately made a Utrecbt, meer régels. stemmen, niet bestaan.

would God, his politicks had A stanza of four verses, Een Toers It does not stand with reason , 't been so too, Zyne scbikkingen van vier régels. Bestaat niet in réden.

waren bet modël der geenen die STAPLE, (a publick magazin, marWhen it shall stand with your onlangs te Utrecht gemaakt zyn, ket or city, whither the En.

conveniency, Als bet u gelegen gave God dat zyne staatkunde glisb merchants were , by act of komt. zulks méde geweest ware. [Bo

Parliament, to carry their com As far as it may stand with my yer ]

modities for wholesale) Stapel conveniency, Voor zo veel ais A standard-bearer, Een standaard van Waaren, Magazyn. 't myne gelegenbeid toelaat. draager, standaarddrig.

A stapel.commodity, Stapel gaeAs far as it inay stand with your a STANDER by, Een bystander. deren. health, Zo verre als bet met uw An old stander, Iemand die lang Dort is the staple of Rhenith wi. gezondbeid bestaan kan.

in een plaats gewoond beeft, of ne, Dordrecht is de stapel van I won't stand (or dispute ) with een oud lidmaat van eenige ge.

Rynfcbe wym. you for so sinall a matter, Ik meente of genootscbap.

Statute-staple, zie Statute. wil met u op zulk eene kleinig: Standers, (trees left for increase) The Itaple of a lock, De flat beid niet staan.

Boomen die men in 't afkappen kram. ice To stand to a thing, or in a van een woud laat staan.

Staple for a bolt, Grendel krok, thing, (to maintain or affirm STANDER-GLASS,. Zeker kruid, to STAPLE, Opstapelen , opbeepers it) Lets bandbauen, verdedigen. Satyrion in 't Latyn.

STAR, Een sterre , star. I'll stand to the loss, Ik stau in Standing, Staaning , staande. The motion of the stars, De oxvoor de scbade.

Standing, or standing place, Post, loop der sterre. To stand (or submit) to the Po. plaats,

standplaats.

The fixes stars, De vaste stero pe's authority, Zicb aan bet ge- To be of an old standing, (to Zacb des Paus onderwerpen.

have been long settled in a pla The North-star, de Noord-ter. ff To stand to one's tackling, or

ce) Een oud inwoonder zyn, The sea-star, (an infect) De to one's panpudding, (to stand lang op eene plaats gewoond beb Zee-/ter, een visch. it out) Zyn end vast bouden. ben.

The flying or thooting star, (2 STANDARD, Een standaard. We are friends of an old stan. meteor) Een verscbietende fterTo set up a standard, Een stan ding, Wy zyn oude vrienden. daard planten.

We are of the saine standing, The star flower, the star BetbStandard of a coach, De stap Wy zyn tydgenooten.

lebens or Jerusalem , (a little van een koets.

A thing of three years standing, white flower) Zeker bioemoje. Standard, (a tree in the open Een ding dat drie jaaren geduurd. The star (or white spot) in a air) Een boom in de open lucbt. beeft.

horse's forehead, Een kõi, Foor Standard, (the standing measu Standing, als; Standing water, de kop een's paerds. re of the King, to the kant Een stilstaand water.

A star (a thing made or cut is ling whereof all the measures Standing corn, Het staande the figure of a star) Een terre. of the land ougth to the framed) koorn.

A star, (in printing) Een sterretje. Stadmaat, model of yk daar de A standing crust ,. Een staande | Star, (that which is supposed maaten en gewigten der kooplui korst.

to influence on men's fortunes den naar gemaakt worden.

A standing (or constant) dith, or actions) Geboorte-ster, 2004 To frame the measures according Een dagelykscbe fcbotel spyze.

lot. to the standard, De maaten vol To take a standing measure of, To be born under an unlucky gens den yk maaken.

(to state) the controversy, De ftar, Onder een ongelukkigeste There is no true standard to go staat des verscbils bepaalen.

gebooren zyn. by, Daar is geen rechte maat om å standing Regiment, een Regi The day-star , De morgen (ter. zich naar te schikken.

inent dat op de been gebouden A blazing-star, Een staart-fter. Plate of the new standard, Zil. word.

The dog-star , Het bords-gesterfil. verwerk van de nieuwe keur. Standing forces, Gereguleerde troe The seven-star, De zeven ster. The standard of the coin, Ge pen.

A star-gazer, Een sterrekyker. balte van 't geld, waarde van de To keep a standing army, Een Star-bawk, Hazel-baay, zékere Jagte munt specien. léger op de been bouden.

vogel.

Star.

ren.

re.

enz.

Star-light, Sierre licbt.
He stood staring and gaping as

To start a question, Een vraag A itar.li,ht night., Een bëldere

they where telling him those opperen. sterre nagt.

extravagancies, Hy stond met + To start a truth, Eene waarbeid The star-chamber , de Starre-ka neus en mond wyd open, doe zy ontdekken. mer of Gesternde - kamer: een bem die baitenspoorigbeden ver

To start an opportunity, Een Gerëchts - hof dat weleer te baalden.

gelégenbeid doen voorkomen. Westmunster door den Kanse: + A staring cravat, Een das die al + To start out a discourse, Een ré. licr en fominige anderen, door te vast toegebaald is.

denvoering beginnen. den Koning daar toe geltëld, STARINGLY, ais; To look fta By starts, By vlaagen, nu en dan. gehouden wierdt, om eenige ringly, Star-nogen.

To start up, Scbielyk opspringen, misdaaden te straffen; zynde STARK, a stark sycophant, Een fcbielyk voor den dag komen. de zöidering van de zaal met aarts lasteraar.

+ He starts, or starts up a gentlevergulde starretjes verçierd. STARK, Štyf, ganscb.

man, Hy begint den Heer te STARBOARD, Stuur-boord, de rech Stark mad, Gansb dul.

Speelen. ter zyde van 't schip als men Stark naked, Moeder naakt.

Started, Opgesprongen, geschrikt, agter op staat met het aange Stark blind, Puur blind , steekezigt na 't voorstéven.

blind.

STARTER, als; He was no star. STARCH, Styffel.

Stark naught, Gansch ondeugend. ter, (he fat close to itHy bad to STARCH, Styven , met styffel STARLING, Een Spreeuw.

geen baast om been te gaan. bestryken.

RA starling of a stone-bridge, A Itarter, (or young coney) To starch, (to do a thing with Een opgang van een steene brug. Een jong konyn. affectation) lets styf of met ge. STARLING, Gangbaar gëld , zie Starting, Opspringing , sobrikking, maaktbeid doen. Sterling.

op/pringende. Starched, Gesteeven.

STARRED, Met starretjes bezët. A starting horse, Een scbrikkig A starched discourse, Eene ge The starry sky, De geftērnde . paerd. maakte rédenvoering.

mel.

Com A starting place, 't Begin van f A starched (or a formal) man, START, Een opspringing van sobrik. een rënbaan. Een gemaakt man. To give a start, Ospringen van

+ A starting-hole, (a come-off or Starcier, (a woman that starches) scbrik.

subterfuge) Een voor wëndzel, Een syfter.

To get the start of one, De uitvlucbt. Starching, Styling, etylende.

voortögt van iemand krygen; je A starting dinner, (a snatch Starchnels,} Sexfbeid, onbuigelyk.

mand de loef af teeken.

and away) Een maaltyd ter Starkness,

+ I have the start of him, Ik ben loops. STARE or Starling, Een spreeuw. bem voor uit.

Startilh, (speaking of a horse) STARE, (surprize) Verwondering, 1 A start, (or spurt) of fancy, Een Scbrikkig. verbaalt beid.

inval, inbeelding.

to STARTLE, Scbrikken, ontzdte To put one upon the stare , Ie.

By starts , By vlaagen , met bor. ten. and verbaazen, groote oogen ten en stooten.

It made me startle Het deed doen opslaan. A start-up, Iemand die van niet

my fcbrik to STARE , Styf aankyken , Star. opgekomen is.

It startled me,

ken, bet oogen, staaren, overënd staan. to START, Opspringen van sobrik,

ontzette my. To Itare upon one, Iemand styf scbrikken.

To startle, (to start or tremble aankyken.

It made me start, Het deed my for fear) Van angst beeven. To stare upon a thing, Op iets fabrikken.

Startled, Gescbrikt, ontzët. star oogen.

To start back, Agter uit sprin- Startling, Scbrikking, ScbrikOn To stare, (to have a wild look) gen.

kende, Een wild gezigt bebben. The horse started aside , Het paerd to STARVE, Uitbongeren, van bonSome sins do Itare a man's con wierdt fcbrikkig , of bet sprong

ger sterven. science in the face, Sommige ter zyde.

To starye a town, Een stad uitzonden doen bet geweeten van To start a hare , Een baas ver bongeren. een menfcb in zyn aangezigt jaagen (of opstooten.)

He is ready to starve for hunger, vliegen.

To start (or go) from one's sub Hy sterft fcbier van bonger. His hair stares up, Zyn baair ject, Van zyn onderwerp afwy. * To starve in a cook's shop, Voor staat over end.

ken, afdwaalen.

de kombuis dood blyven. Staring , Staaring, star-ooging , To start into religious thoughts, To starve with cold, Door koude ftaarende.

Godvruchtige invallen bebben. verstyven. * There's a difference between sta. To start, (or begin to run) Aan Starved, Verbongerd, uitgebors.

ring and stark mad , Daar is on 't loopen gaan, beginnen te loo. gerd.
derfcbeid tusscben simpel en dol.
pen.

Starved with cold, Van koude Staring, a staring look, Een ver + To start a quarrel, Een krakeel verkleumd, balf dood geurooren. baast gesigt.

verwekken. I. DIEL. Fffff

Star

[ocr errors]

}

[ocr errors]

ma

[ocr errors]

Starved to death with hunger, + A state-tinker, Een gemeen man, 1 To know the station of the wind,
or cold, Van bonger en koude die zich met ftaatszaaken opboud.

Weeten boe de wind is.
vergaan, stërven.
to STATE, Stellen, in orde fuel-

Station staff, (a surveying pole)
Starving, Uitbongering , uit. len.

Een meet-roede.
hongerende,
To state an account, Een rekening

Station, (poft of a thip at lea)
Starveling, Een uitgebongerde, een stellen.

Streek , zee-streek. die zeer mager en niet dan vël To state the business, De zaak in to STATION, (to post) Plaatzen, en been is. orde stellen.

zetten, stellen. STATE, (condition, difpofition) To state the question, Het gescbil To keep his 1tation, Zyne post beStaat. neerstellen.

waaren. The present state of Europe, De Stated, Geftëld, neergesteld.

Stationed, Geplaat t, gesteld. tégenwoordige staat van Europa. Stateliness, (greatness, magnifi. Stationing, Plaatsing , stelling. It is in the same state still, 't cence) Groot beid, luister. Stationary. Op een plaats staande

Is nog in den zelfden staat. Stateliness, (stately look Stationary planets, Stilstaande The safety of the Itate is concer jesty) Deftig beid, majesteit.

planeeten. ned in it, De veiligbeid van den Stateliness, (or pride) Hovaardy, STATIONER, (one that fells pa. Staat bangt 'er aan. trotsbeid.

per, ink, wax, &c.) Een die State, (a country living under Stately, (magnificent) Heerlyk, papier, ink, en lak verkoopt. the same government) Staat , pracbtig.

A stationer, (or Bookseller) Een Land dat onder bet zelfde gebied To be in a stately garb, Prachtig

Boekverkooper. staat.

gekleed zyn.

The stationers company, Het boek The states of Christendom, De Stately, (or majestick) Staatig,

verkoopers gild. Staaten van bet Christendom. beerlyk, glansryk.

A stationer's thop, Een papier es State , (the government of a lo Stately, (or proud) Trots, moe fcbryf boekwinkel, een Beelit people living under the Domi. dig.

kel. nation of a Prince or in a Com. A stately, (proud , fine) horse,

A Itately, (proud , fine) horse, | STATIST, zie Statesman. mon-wealth) een Staat, Ryk, Een moedig paerd.

STATIVE, Vaft staande. e Korstendom, Gemeene bëjt. Stately, (or magnificently) Pracb. STATU, als; In statu quo, (words A council of state, een Staate tiglyk, kostelyk, beerlyk.

borrowed froin the Latin, to raad, Raad van Staaten.

Stately, (with majefty) Met say, in the present condition) State-affairs, Staats-zaaken.

majesteit.

zo als bet nu is. State, for canopy for Princes Stately, (or proudly) Moedig. STATUARY, (a carver of statues) to fit under) Verbemelsel, bémel, lyk.

Beeldsnyder.
pronkdëkfele

STATER, (an antient Greek coin STATUE, Een gebouwen beeld,
The state room, De staatfie-kamer. of several sorts) Stater , een oude stokbeeld.
State , (poinp, great hew, mag Grieksche munt.

To set up a statue to one's me nificerice) Pracbt, luister. STATESMAN, Een staatkundige, mory, Een beeld tot jemands In great státe, In groote pracbt. staatsbedienaar.

gedachtenisse oprechten. To live in great state , In groo A Prince's statesman, (or minister STATURE, Gestalte, groote, byfsten staat leeven, of state) Een staats-dienaar,

stal. A bed of state , Ren parade-bed , staats-minister.

of low ftature, Kort van per/397. bed van staat.

States-woman ,
Een staatkundige

Of tall stature, Lang van zelo
To lie in state, Opentlyk na den Vrouw.

foon. dood op een praalbed leggen. STATICKS, Gewigtkunde , maat STATUTABLE, (agreable to the State, (or pride) Hovaardy. kunde.

statutes in an University) Vil To take ìtate upon one, (to carry Stating, Stelling, neerstelling , - gens de ordonantien. .'5'it high) Zich trots aanstellen, stellende.

STATUTE, Een inzëtting, wet, I bet zeil in top haalen. STATION, Een standplaats.

keur, keur wet. A minister of state, Een bedienaar A planetary station, Stilstand der The statues of England, De sotto van staat. Planeeten.

ten of keuren des Parlements State, (rank, or degree) Rang, Station, (a Church of Chapel van Engeland door den Koning waardigheid. among the Papifts, appointed

bekrachtigd. The three states of the Kingdom, to pray and gain indulgences) Statute-merchant, or statute ita

De drie staaten van bet Koning Een Kerk of Kajël den Roomscle ple, (a bond made and acknox. myk.

gezinden aangeweezen om aflaat ledg'd in form directed by the The states, de Staaten. te verkrygen.

statutes) Wet voor de KoopluiThe States of the United Provin To visit the stations, to gain inr den.

ces, de Staaten der Vereenigde dulgences, De kërken bezoeken, to STAVE off, Afkeeren, afweeren. Nederlanden.

om aflaat te verdienen.

With much ado I staved hin State-craft, (politique) Staatkun. Station, (poft or rank) Poft, off, Met veel moeite weerde ik de, staatsliji.

rang

bem af.

TO

« FöregåendeFortsätt »