Sidor som bilder
PDF
ePub

ger stillen.

To stave off two fighting dogs, He never stays in any place , Hy

To be of no stead, or to serve Twee vigtende borden Jcbei blyft nooit lang op een plaats.

in no ttead, Nergens in staat den.

Where did you itay so long? toe zyn, nërgens toe deugen. To liave, (froin staff) In dui Waar zyt gy zo lang gebleven?

That will not itand them in Itead, gen faan. To stay, (to carry or sejourn)

Dat zal ben niet te pal'e komen; To stave a wine-vessel, Een wyn Verblyven.

't zal bem niet baaten. vat den bodem inflaan, (of aan I did not stay there above a month, To stead, (or to do service) Dienst duigen saan.) Ik bleef daar niet. boven een

doen. Staved, in duigen geslagen.

maand; ik bield my daar niet STEADFAST, Standvastig, sie The ship was itaved to pieces, langer op dan een maand.

Stedfast. Het jcbip stiet aan stukken. To stay, (to make one stay) or Steadily, Onbeweegłyk , vast , styf. Staves, Stokken ,staven, duigen, stop, lemand opbouden, staande

To look fteadily, Styf zien. (het meervoud van Staff.)

bouden.

Steadiness, Besteridigbeid, vastbeid, Pipe-taves. Pypduigen.

They stay travellers by force, Zy steevigbeid. The first staves of a Psalm , De doen de reisers met gewëld fit STEADY, (or firm) Vast. voorste vaarzen van een Pfalm. staan.

A steady hand, Een vaste band. Staves-acre, Luiskruid.

To stay (or appease) ones fury, Steady, (tirm, conftant) StandSTAULK, zie Stalk.

Iemands woede doen bedaaren. vaftig. STAUNCH, Stoppen, zie Stanch. To stay one's liomach, Den bon

A Iteady resolution, Een standSTAY, (or stop) Stilstand, opbou.

vaftig besluit. ding.

I did what I could to stay him, A steady thip, Een fobip dat niet Stay, (a fejourning or staying Ik deed wat ik kon om bem te

singert. in a place) Verblyf. puiten.

Steady, steady, (a word of côn. I shall inake some stay there, It To stay, (or prop) Leunen , on mand to the man at the helm) zal daar wat vertoeven. dersteunen.

Houd' bet roer regt. Make no ftay, (do not tarry) To stay (or stop) bleeding, Het STEAKS, Sneedtjes van raauw vleescb Blyf niet lang uit. bloeden stelpen.

in de pan gebakken. Without top or stay, Zonder He stay'd the blood, Hy stempte

Beaf-steaks, Olle lapjes , op de eenig belêt of verbindering. bet bloed.

rooster gebraaden. Km To be at a stay, Stil staan, in Stay'd, Gewacbt, vertoefd, gestuit, Mutton steaks, Scbaaps Cotelettwyffel staan.

tot stilstand gebragt,

be. ten. I ltood at stay, Ik stond te aarze. saadigd, bedaard.

to STEAL , or steal Away, Weg len, ik stond my te bedenken. His stomach is scay'd, Zyn bon steelen. The business stood at stay, (or ger is gestild.

· He stole away my 'watch , Hy did not go forward) De bézig He is a man of a stayed mind,

stal myn horlogie. beid stond stil. Hy is een man van een bezaa She stole

away the best things in To keep at stay, | In den toom digd gemoed.

the house, Zy stal de beste din. houden. I Staid, ik wachtte, -stuitte.

gen uit het buis. Stay, (or prop) Steun, stut. Stayedly, Bezadigdlyk , deftiglyk,

* To steal a goose and stick down Stay , (or support) Ondersteuning. stemmiglyk.

a feather, lets steelen en de wind He was our only stay, Hy was STAYEDNESS, Bezadigbeid , stem te pand laaten. onze eenige steun. migbeid.

To steal a marriage, Heimelyk The stay of a child's cap, De Stayer, Een wacbter, vertoever,

trouwen. keeleband van een kinder-muts. stuiter.

To steal one's self a passage Stay, (a rope to keep the mast May Jove, the stayer of our troops

thro', Ergens doorgaan zonder in a thip Itanding ) 'Een stag, in rout, (Pbilip's Briton) Dat dat bet iemand gewaar word. stug touw.

Jupiter, de staande bouder onger To steal away, (to go away by The stay of a weaver's loom, bënde.

stealth or confecn) Weg sui't Weevers riet.

Staying, Wacbting, vertoeving, stui pen, Stil been gaan. A stay-band, (for a new-born ting, fruitende.

He role out of the camp, Hy liep child) Flepje , voor een eerstge- STAYS, a pair of stays, Een tab. stil uit bet kamp. booren kind.

berd-lyf.

He stole out of the company, to STAY, (to stand, or wait) Wag

Hy floop weg uit bet gezelscbap.

STE. ten.

To steal over the bridge, Over Stay there. Staa daar, blyf daar. STEAD, Stéde, plaats.

een brug weg Nuipen. Stay a little, Wacbt een weinig. In my tead, In myne plaats. + To steal" (or creep by degrees ) To stay FOR one , Naar iemand In stead of that , In plaats van

into one's favour , Zich by trapwacbten. dat.

pen in iemands gunst indringen. Stay for me, Wagt my.

To stand in good stead, Dien. To steal upon one, (to surpriTo stay, (to stop or tarry) Bly. stelyk zyn, goeden dienst doen. ze biu) Iemand verrassen, overven, opbouden.

vallen. Fffff 2

Stea

[ocr errors]

ren.

Stealer, Een steeler, dief, steeldief. Steely, Gestaald , met staal beslagen. to STEM, Stuiten, in den leopstui. Scealing, Steeling , steelende. Steely, Staaling , staalacbtig.

ten. Stealingly, (or by ftualch) Steels- STEEP, Steil.

| To stem a thing, (or put a stop wyze, ter Nuip.

A steep place, Een steile plaats, to it) Iets beletten, verbis.de He came stealingly upon me, Hy steilte. kwan my bekruipen. Steep stairs, Een steile trap.

To stem the tide, De stroom dood Stealth, Dievery, diefstal. to STEEP, Indoopen, te weeken zeilen, tégen strooin zeilen. By stealth, Steelswyze, ter suik, leggen.

STENCH, Stank. ter smuik.

Steeped , Ingedoopt, te weeken ge. to STENCH , Stempen , zie to STEAM, Dainp, waa/sem, kwalm. legd.

Stanch. LO STEAM, Waalsemen , kwalmen. Steeped hemp , Geweekte, ge. STENOGRAPHY, De konst can STEAR, zie Steer.

broeide bennip.

kort fchryven, 20 ras als 72% STECCADO, Paalwerk, zie Stac. Steeping, Te week legging ,

Spreekt. cado.

indoopende.

STENT, Eene bepaaling, maat. STEDDY, Bestendig, vast , steevig, STEEPLE, Een toren.

STENTOREAN, als; Stentorean zie Steady.

+ Steeple house, Een getorend buis, voice, Een yl'elyke berde of STEDFAST, Standvastig , besten dus noemen sommige een Kerk. zwaare stem. dig, onwrikbaar.

STEEPNESS, Steilte , steilbeid. STEP, (or pace) Stap, of pas. Stedfaltly , Standvastiglyk, besten The steepness of a hill, Defteilte The principal steps and motions diglyk. eens bergs.

used in dancing, are the follo To hold on stedfastly, Standvas- Steeply, Steilacbtig,

wing, to wit: De voorraan te tiglyk volbarden.

STEER, (or bullock) Stier, Bul. pallen , en beweegingen ini dan To look stedfastly, Tuuren, star to STEER, Stuuren.

fen, zyn de volgende; oogen.

"To steer a fhip, to guide her 1. The minuet-step, De merzitStedfaltness, Standvastigheid, besten with the helm, Een schip stuu. pas. dig beid.

ren, met bet roer bestieren. 2. The boree step, De bourée. STEED, Een paerd, ros, klepper. To steer Northward, to steer 3. The courant step, De serieuse. * 'T is to no purpose, when the feed one's course Northward, Naar 4. The coopee step, De coupé.

is stolen, to think of thutting 't Noerden stuuren , koers zët 5. The gaillard step, De gaillard. the stable door , * Het is vrucb ten.

7. The falling step, De val pas. teloos , de put te dempen als 't Ft Which way do you steer your 7. The twisted-step, De cortille. kalf verdronken is.

course? Waar gaat gy beenen? 8. The starting.step, De echappé, STEEL, Staal.

wat weg neemt gy?

9. The beaten-step, De battu. A steel to strike fire with, Een To steer one of from Atheism, 10. The first step in the rigodoos, ftaal tot een vuurslag. Iemand zyne Godverloocbening

or The jump, Deprong. A butcher's steel, Een sagers doen verzaaken.

11. A hop, De contrecems. ftaal.

Steerage, De stuurplecht, stuu- 12. A bound, De jetté. Steel.buttons, Staale knoopen.

ring

13. A cross-caper, De kruissprong. The steel pieces of a watch, Steered, Gestierd, gestuurd. 14. The pirouette , of turning, upca De staale bouwvastjes van een Steering, Stuuring, - stuurende. one leg, the other up, Depje borlogie.

It is good steering before wind rouette. Steel jard, (a hand-scale) Een

and tide, Het is gemakkelyk stuu- 15. The ballance, De ballancé. unfter, Romeinsche weegschaal. ren als wind en ty méde loopt.

16. The drive, De challe. The steel of a looking glass, Steersman, De man aan 't roer, de 17. A caper, De kapriool. De foelie van een spiegel.

matroos die zyn poos te roer staat.

'A forward, backward, or fide to STEEL, (to put steel to iron) STEGANOGRAPHY, De kanst van caper, Een sprong voor wt, 49 Staalen, met (taal barden. met gebeime Karakters te scbryden.

ter uit en op zyde. fto STEEL , (or harden) Hard. STELLATE, als; Stellate plants, I'll make a step thither , Ik zal maaken, verbarden. Gestraalde planten.

daar eens been stappen. To steel one's self in any sin, STELLION, Salamander.

He is not got one itep forward, Zicb in eene zonde verharden. STELLIONATE, Bedrog in Koop Hy is niet een stap (of bé) To steel one's forehead, (to put bandel.

voorgegaan. on á brazen face) De sebaamte STEM, Een stam, stengel, steel.

We have traced (or followed) verzaaken, een staalen voorboofd The stem of a trec, De stam van

his steps, Wy bebben zyne uockrygen. een boom.

stappen nagevolgd. To steel one against another, The stem of an herb, De sten + To follow one's steps, lemas Den een tegen den ander opbit gel of steel van een kruid.

voetstappen volgen. zen.

få noble ftem, Een édele stam of The steps of a stair-cafe, De trosSteeled, Verstaald, verbard.

afkomst.

den van een trap. or Steeled in impudence, Verstaald The stem of a thip, De boeg of The steps of a ladder , Dein onbescbaamdbeid. 't voorstéven van een fcbip.

ten van een ladder.

XVI : 23.

No Steps on the side of a ship, Een Stepping, Het stappen, - stap.

The Lord steward of the King's valreep. pende.

houshold, 's Konings OpperbofThe ttep of a door, De drempel Stept, Gestapt, getreeden.

meester. (of tree) van een deur.

Well stept in years, Hoog van The Lord high steward of EnThe stone steps before the door jaaren.

gland, De grootmeester van En. of a great house, Een stoep. STERCORATED, Bemest, met mest geland, die de Koningen by 011A foot itep, Een voetstap.

voorzien.

ne krooning pleegen aan te stellen, How many reps is that steeple Stercoration, Menging , bedekking doch nu niet meer. high? Hoe veel trappen is die met mest.

The Lord high steward of En. toren boog? STEREOMETRY,(the measuring

land, Een opper rechter die door The broad step of a winding of folid bodies) De meeting der

den Koning in een ongemeen voorItair-case, Het portaal in een vajie lichaamen.

val wordt aangestäld, gelyk als wënteltrap. STERIL, Onvruchtbaar.

wanneer een Ryksraad over Step by step, Voetje voor voet- Sterility, Onuruchtbaarbeid.

hoogverraad wordt in recht beje, stap voor STERLING money, Gangbaar geld:

trokken; doch zyne bediening Step after step, stap.

Aldus genaamd naar de Ooster. eirdigt met het proces. I followed him step by step, Ik lingen of Hanse kooplieden,

The fteward-room in a thip, De volgde bem voet voor voet.

die 't eerst een zuivere munt botteliers kamer, de bottelery in # Step, (in one's conduct, way of in Engeland hebben ingevoerd. een schip.

proceeding) Stap, daad, bedryf, A pound sterling, Een pond ster- Stewardship, Rentmeesterschap, bofvoortgang.

lings, eynde twintig Engelfche meefterfcbap, bottelier/cbap. To make a false step, Een kwaa fcbellingen, of omtrent elf gub To give an account of one's ste. de weg inslaan, een kwaade pas dens Hollandsch, min of meer wardthip, Rékenschap geeven doen.

naar dat de wissel ryst of daalt. van zyn Rentmeesterfcbap, Luk. 1 I shall make the first step to STERN, Straf , bars , stuurscb, nors, wards it, Ik zal 'er de eerste streng,

STEWED, (from to stew) Ge. stap toe doen.

A stern countenance, Een straf stoofd. He thought the step was not great gelaat.

Stewed meat, Gestoofd vleefcb. from the church of England, A Itern man, a man that looks Stewed pears or apples, Gestoof. to the church of Rome , Hy meen stern, Een bars , stuurscb man.

de peeren of appelen. de dat de overstap van de Engel He had a stern look, Hy bad een STEWES, zie Stews. sche tot de Roomsche Kerk niet

bars gezigt.

Stewing, Scooving, stoouende. groot was.

the STERN of a thip, Het agter- STEWS , Stewhouse, (ör bawdy | The love of glory is a fair or steven van een scoip.

house) Een boerbuis, bordeel, great step to virtue, De eer Stern-post, Agterjieven van een dus wierden eertyds de geoorzucht is een groote stap tot de Scbip.

loofde hoerhuizen in Engeland deugd. Io fall a stern, Omwenden.

genoemd; doch die zyn door STEP-FATHER, Een stiefvader. The ttern of a greyhound, De Hendrik VIII, afgeschaft. Step-mother, Eene stiefmoeder.

staart van een wind bond. Stew holder, Een boerbuis-bouder. Step-son, Een stiefzoon. STERNLY, Barfelyk.

STI. Step-daughter, Eene stiefdochter. Sternness, Barsbeid, straf beid, Siurrs. to STEP, Stappen, ireeden.

biit.

STICK, Een stok. To step to one, Na iemand toe STERNON, (or breast-bones) Het

A stick to walk with, Een warstreeden. borit-been.

delstok. Will you step thither? Wilt gy STERNUTATION, Niezing. A faggot-Nick, Een bout uit een

daar eens na toe stappen. Sternutatory, Tot niezen verwek takkebos. To step AFTER, Volgen.

kende.

A stick of lickorith, Een stokje To step ASIDE, Ter zyde treeden, STEW, Een stoove, badstoof,

zoetbout. ter zyde stappen.

als inéde een vyver.

A stick of rosemary, Een takje To step BACK, Terug treeden, te A stew-pan, Een stoof-pan.

rozemaryn. rug stappen. to STEW, Stooven.

A stick of wax, Een stok lak. To itep DOWN, Afklimmen, naar To stew a carper , Een karper

A fine stick of rouad wood, Een beneden gaan. stooven.

111001 oud rond stokje, takje. To step in, Instappen, binnentréden. STEWARD, een Rentmeester, Hof. A round stick, (to play at BailTo step out, Uitstappen.

meester.

liards) Een queue om op de Bil. To step OVER, Overstappen.

The steward of a mannor ,

de

liard te speelen. To step UP, Opstappen

Rentmeester van een Heerlyk- The devil upon two sticks, De # To ltep into an estate, In 't be beid.

duivel op stelten. zit van groote middelen treeden, The stoward of a ship, De bot. A printer's composing-stick, Een ('t zy door erfenis of een huuw. telier van een schip.

letterzetters stokje. lyk.) Fffff 3

Small

koude zyn.

Small sticks, (to kindle the fi mour, Hy veracbt alle eerlyke He was a great stickler in that re with ) Zwavel stokken , dun grondbeginsels.

business, Hy bad de barid fierke bout, Spaanders, om t vuur aan

Meat or fruit that sticks to the in die zaak. te steeken.

stomach, Spyzen of vruchten To A Nickler, for disputer) Een . Candle-stick , Kandelaar.

die zwaar in de maag leggen.

dentwister. to STICK, Hechten, inslaan.

Nay wife, says he, if itsticks A stickler, (or zealous man) Een To stick a nail to the wall, Een there, (if that be all the diffi yverig man. Jpyker in de muur Naan.

culty) Neen Vrouw, zeide,by, Stichling, Een driftige bézigbeid. To stick a piece of beef with ro. als dat de zwaarig beid is.

Sticky, (or clamny) Kleeverig. semary , 'Een stuk ollenvleescht thing that sticks to, or in one's STIE, zie Sty. met rozeinaryn besteeken,

stomach, that sticks upon hiin, STIFF, (hard, not fiexible ) Styf, It sticks to the wall, Het zit aan (which he is displeased with)

As ftiff as a stick, Zo fivf als eeri de muur vast.

Een ding dat iemand misbaagt , Rok. I thall stick you to the wall, dat bem in de krop steekt.

To be stiff with cold , Styf tax Ik zal u aan de muur vast lpyBut the late injury itill sticking keren.

in my stomach, Doch de veo

Stiff with gum, Stévig van gom. To stick a pig, Een varken kee rige belediging iny nog dwars in

Stifi with starch, or (tarched itiff, len. de maag leggende.

Styf gesteven. To stick into, als; He stuck the + That sticks to my heart the most Stiff", (or benummed, in a pro.

dagger into his breast , Instee of any thing, # Dat gaat my per and figurative fence) Styf, ken, als; Hy stak (offtiet) de meest van al ter barten.

jtrak, uitgerekt. pook in zyn borst.

To stick by , als; Mtat that sticks My legs are stiff, Myne beer.es to STICK, Kleeven.

by the ribs, Vleejcb dat aan de zyn tyf. To stick like bird-lime, Kleeven ribben kleeft.

To make stiff, (or benum) Verals vogel lym.

+ His losses flick by him still, Hy ЈЕ yven. It sticks to my palate, Het kleeft klaagt nog over zyn verlies. To grow stiff, Versiyoen, fiyf boven aan myn mond vast.

To stick (or ftand) by one, le worden. It sticks too fast, Het kleeft te mand ondersteunen.

| A man's parts grow stiff through vast.

To fick in, als; To stick in the idleness, | De vermogens etres 1 To stick to one ,

Iemand aan mire, In de mo:lder steeken. mans worden door ledig beis tetkleeden.

+ You stick in the same mire, (or doofd. They itick close together, Zy klee you are in the same trouble ) + Stiff, (starched or affected) Styf, ven malkander aan, by zyn on Gy zyt in het zelfde geval.

gemaakt. affcbeidelyk vereenigt.

+ His mind sticks betwixt hope + Stiff, (refolute , constant, obiti. Atoms that stick together, Deelt and four, Zyn gemoed dobbert nate) Standvastig, bardnekkig. jes die aan een bechten.

tusscben boop en vrees.

To be stiff in one's purpose, Syf H'T is a nick-name that will stick To stick out, als; | He sticks op zyn stuk staan.

by him as long as he lives, out, (or stands out ) he will + Stiff, (not free, or natural, (pea. Dat is een toenaam die by zyn not meddle, Hy gaat sebuiven, king of the stiles) Styf, gemaakt leeven lang zal bouden.

by wil 'er niet inéde te doen beb van ftyl. I fear this commodity will stick

ben.

+ Stiff, (not free, in painting) by me, or stick upon my hands, To stick (or jut) out, Uitsté Styf in 't schilderen. Ik vrees dat ik die waar niet quyt ken.

A stiff gale, Een styve keelte. zal raaken.

Eyes that stick out of one's A stiff gown, Een vaste sugar, To stick at a thing, (to make it head, Oogen die uit bet boofd kleed. a conícience or scruple) Gewee. puilen.

Stiff recked, or obstinate, Hardtenswerk örgens van inaaken. A belly that sticks out, Een uit. nekkig, balstarrig. He sticks at nothing for lucre's stekende buik.

+ The Jews were a stiff necked fake, Hy ontziet niets om voor. To stick (or inlift) UPON a thing, people, De Fooden waren een deels wille. Ergens op aanbouden.

bardnekkig volk. He did not stick to say , Hy Sticked, Gestooken, vast gekleefd. to STIFFEN, Styven, styf masters. Schroomde niet te zeggen. Sticking, Vaftkleeving , Steeking ,

To stiffen with starch, Styter, He does not stick at any dan ftekende.

met styffel ger, Hy sebroomt geen gevaar, to STICKLE , Zeer driftig zyn, To stiffen, (or benum) Ver tyder, by maakt geen zwaarig beid zeer werkelyk of bezig zyri, zeer verkleumen. gens eenig perykel. yveren.

To stiffen with gum, Siyor + What do you stick at ? Wat weer. To stickle hard in a business, met gom, gommen. boud u?

Eene bezigbeid yverig voortzët- to STIFFEN, Styf worden. He sticks at nothing, Niets kan ten.

Stiffened, Geftyfd. bem weerhouden.

STICKLER, Een bestierder, yue Stiffening, Scyvende. He sticks at no principles of ho. raar.

Stifly , Scyf.

Ο To

[ocr errors]

ren.

To be stiflly bent to a thing, Sit you still, Zit stil, blyft still i That sung me to the heart, t
Styf op iets gezët zyn.
zitten.

Dat doorboorde myn bart.
Stiffness, (the being stiff) Styf. Stand still, lie ftill, hold still, Stinged, sie Stung.
beid.

Staa stil, legt stil, boud u stil. Stinging, Steeking, - steekende. Stiffness, Cor numness) Verkleumd To be still, Stil zyn , stil zwy- Stinginefs, Vrëkbeid, gierig beid. beid.

gen.

STINGO, ( a sort of Yorksbire li. 1 Stiffness of opinion, Styf beid in Must I stand still, Moet ik stil quor) Zékere drank. zyne gevoelens.

staan.

STINGY, (or miserable covetous) to STIFFLE, Verstikken, stikken, Hold still, (hold your tongue) Vrëk, gierig. fmooren.

Houd uw' mond, zwyg.

He is very stingy man, Hy is een + To stiffle one's resentinent, Zy. Still-born, Dood gebooren, een mis gierige urëk. ne granfcbap maarigen , bedaa

dragt.

STINK, Stank. a STILL, Een distilleer-kétel.

To fill with stink, Met ftank ver. Stimed, Gestikt, verstikt, gesmoord. to STILL, (or distill) Distilleeren.

vullen. Sciffling, Verstikking, smooring ,- to STILL, (to quiet, or make quiet) Here's a deadly stink , Hier is verstikkende. Stillen , siil maaken.

een doodelyke tank. A ftiffling smell, Een benaauwde cor To still a noise, Een geraas stil. to STINK, Stinken. lucbt, verstikkende da np.

len, doen opbouden.

His breath stinks, Zyn adem STIGMATICK, Eerloos, Ige. k;}

I thall still your din, (or make stinkt. Stigmatical, brandinerkt.

you hold your tongue) Ik zal To stink of garlick, De stank van to STIGMÁTIZE, Brandmerken. u den mund snoeren.

knoflook. + To stigmatize, (or brand with STILLATOR, Een distilleer. Stinking, Het stinken,

}

St na infamy) Iemand infaain maa- STILLATORY, kétel.

kende. ken , zynen goeden naam bez wal. Stilled, Gestild, —- gedistilleerd. A stinking fellow, Een stinkende ken. Stilling, Stilmaaking , distil

vent. Stigmatized, Gebrandmerkt.

leering.

+1 A stinking, (or pitifull) fellow, Stigmatizing, Brandmerkende. a STILLING for casks, Een stel Een oolyke schavuit. STILE, Een bek, waar méde de ling om vaten op te leggen. Stinkingly, (like a stinking felvelden op een pad afgeschut STILLNESS, Stilbeid, stilte.

low) Stinkende. worden, een styl.

The stillness of the night, De Stinkard, Een stinkert. A turn-stile, Een draaiboom, (op stilte van de nagt.

STINT, Een bepaaling, merk, maat. 't end van een pad.) Stillness, (calmness , in a pro

To go beyond one's stint, Zyne The book is writ in an excel. per and figurative sense ) Stil.

maat te buiten gaan.
lent stile, Het boek is met een te, kalmte , in een eigentlyken to STINT, (or limit) Bepaalen.
treffelyke styl gescbreeven , sie en figuurlyken zin.

To stint one to a price, Iemand
Style.
STILTS, S:elten.

aan een prys binden. to STILE, Noemen.

To go upon stilts, Op stelten To stint, (to constrain) BeStiled, Genoemd.

gaan.

dwingen. STILETTO, Een pook , zie Stil. STIL-YARD, Zékere plaats in Lon. To stint the spirit, Den geest beletto.

den niet verre van de 'Teems, paalen. Stiling, Noeming, — noemende. al waar de Hanse Kooplieden eer. To stint one in his victuals , leSTILL, (or always) Steeds, gesia. tyds bun verblyf plagten te beb

mand de kost voorschryven, in zydig, altyd. ben.

ne Spyzen bepaalen. They itill desired more , Zy be to STIMULATE, Cor prick) Stee- We must stint ourselves in our geerden steeds meer. ken, prikken.

play, Wy moeten de middelmaat Still, (or yet) Nog.

to STIMULATE, (to spur on) bouden in bet speelen. Is he a bed still ? Is by nog te Aanspooren, aandryven.

To stint one's anger , Iemands bed?

Stimulated, Aangeprikkeld, genoopt. toorn bedwingen. I am of the fame mind still, IR Stimulating, Prikking, prikkende. Stinted, Bepaald , wet gesteld, bee ben nog van 't zelfde gevoelen. Stimulation, (a pricking or put

dwongen. He goes on in it still, Hy gaat ting forward) Aanspooring, aan Stinting, Bepaaling, maatstelling, 'er nog al (of steeds) in voort. Spoorende.

bepaalende. Still, (at quiet, without mocion) STING, Een prikkel, stékel, angel. STIPEND, Belooning, besolding ,

Stil, gerust, in rust, zonder . + The sting of conscience, De prik wedde.
weeging.

kel des gemoeds.

Stipendiary, Een loontrekker. He thinks that all things do stand The sting of a bee, De angel (of He was bis stipendiary, Hy trok still, Hy verbeeld zich dat alle Stékel) van een By.

loon van beni. dingen stilstann.

HÅ jest that carries a sting in STIPONE, (a kind of sweet com. STILL, (Alj.) Stil.

the tail , Eene steekende Spot

pound liquor) Een gemengde Still waters, Stille waters.

terny.

zoete drank. To sit still, Stil zitten.

to STING, Steeken, prikkelen.

« FöregåendeFortsätt »