Sidor som bilder
PDF
ePub

He took abundance of pains to ACADEMICAL, , Dat tot de Hog To have acces, Toegang bebben. teach you, Hy spaarde geen

gescbool beboort, The access of an ague, Het moeite om u te onderwyzen. Academick, Hoogeschoolscb. overval van eene koorts. He has abundance of wit, Hy Acadeinist, Een Student.

Pray, let me have free acces to beeft zeer veel verstant, ACADEMY, Een Hoogeschool, a your Library , Ik bid U, vergun Abundant, Overvloedig:

Ryschool, Speelplaats.

my een vryen toegang tot uw BoekAbundantly, Overvloediglyk. ACAID, Konftwoord in de Schei vertrek. More abundantly, Byzonderlyk. kunde voor Azyn.

Accessible, Toegangklyk, genaakbaar, This may abundantly suffice , (t) ACAMATOUS, Onvermoeid. bykomelyk, gepraakzaam. Dit is meer als genoeg.

ACANACEOUS, Stékelig, als de ACCESSION, Aankomste, aantree. ABUSE, Misbruik, — Veronge Roozesteelen.

ding, toetreeding , toegift, by lyking

(t) ACATALEPSY, Onbegrypelyk tocgfel. The abuse of things, Het misbruik beid, onbevattelykheid.

Since your happy accession to der dingen.

ACC.

the Crown, Sedert uw gelukkiT'is not the use, but the abuse To ACCEDE, Naderen , zig byvoe . ge komste tot de Kroon. of things I blame, Ik' veroor gen, de banden geeven.

Since the accession of the States deel geenzins bet gebruik, maar TO ACCELERATE, Verbansten. General to the Treaty of Ha, wel bet misbruik der dingen. Accelerated, Verbaast.

nover, Sedert de toetreding van TO ABUSE, Misbruiken, misban- Acceleration, Verbaasting.

de Staaten Generaal tot bet Trakdelen, kwaalyk bejégenen, he- ACCENDED, Aangestooken , ont taat uin Hanover.

ledigen, verongelyken , fcbelden. stooken, in brand gestooken. Upon the accession of Guienne To abuse one, Iemand jebelden, Accension, In brand steeking.

to the Crown, Op de aanwiria beledigen.

ACCENT, een Klankteken , bygalm, ning van Guienne voor de Kroon. To abule ope's patience, Iemands Schrapken, toon, woordklank. ACCESSORY, Handdaadig,fcburgeduld tergen.

He has not the true accent, Hy dig, médepligtig, deelachtig. Don't abuse her , Sebeld baar niet , beeft de rechte uitspraak niet. An accessory, (Subit.) Een banddaabelédig baar niet.

The musical accent of Birds , De dige. To abuse a virgin, Een maagd melodieuze toonen var bet gezang Accessorily , In 't voorbygaan : by verkragters. der Vogelen.

gevah Abused, Misbruikt, mishandeld, ge to ACCENT, Een klanktéken stel. ACCIDENCE, Het beginsel der fcbolden. len, de toon verbeffen.

Letterkonft. He has abused me, Hy beeft my to ACCEPT, Ontvangen, aannee- ACCIDENT, Een toeval, kwaal, verongelyks, gescbolden. men, toestaan, aanvaarden.

aankleefsel. Abuser, Misbruiker, belédiger , fmy To accept of the will for the By meer Accident, Enkel by geval. ter en vegter.

deed, De wil voor de daad aan- Accidental, Toevallig, gebeurlyk. Abusing , Scheldende , belédigende, neemen.

Accidentally, By geval, by toeval.

To accept a Bill of exchange, ACCLAIM, (Een Poëtisch woord Abusive, Onbeboorlyk, gémelyk , ter Een wisselbrief aanneemen, (ac

voor Lof) bet Toejuicben, toejuigende. cepteeren.)

ching. Abusive language (Billingsgate's lan 't Will be very agreable to me, ACCLAMATION, Toeroeping ,tor

guage, ) Scbeldwoorden, Visa or acceptable to me, 't Zal my juicbing , Vreugd-gescbreeuw. wyts-taal.

zeer aangenaam zyn.

ACCLIVITY, Een schuine steilte, Abusively, By vergising , te onrechte, To accept of kindly, in dank aan opwaardsche scbuinte. onbetaamelyk.

to ACCLOY, Beslommeren, lastig Abusivenes, Gémelykbeid, onbeleefd. | Acceptable, Aangenaam , aanneeme

vallen, beswaaren, zie Cloy. beid.

lyk.

My stomach is accloy'd with it, TO ABUT or ABUTT, Aangren-Acceptableness, Aangenaambeid, be Myn maag is 'er door bezwaard. zen.

valligbeid.

to ACCOASŤ, Landen, te lande Abuttals, Landpaalen, grenzen. Acceptably , Aangenaamlyk.

komen Abutting , Aangrenzing, aangren-Acceptation, Aanneeming , aanvaar. Accoasted, Geland. zende.

ding

TO ACCOMMODATE, VerfchafABY.

The Acceptation of a word, De fen, geryven, Scbikken of voegen. ABYSMAL, Grondeloos.

zin of meening van een woord. To accommodate one's self to the Abyít, Een afgrond.

Accepted, Aangenomen, aanvaard. times, Zich naar den tyd schikken.

Acceptilation, Mondelinge quytsebel. To accomodate (or adjust) a buACA. ding.

siness, Een zaak afdoen, ten ACACIA , Acacia, Een Doornag. Accepting, Aanneemende , voor goed einde brengen. tige Heester of wilde Pruim keurende.

Will you be so kind to accomoboom, wiens sap der Vrugten Acception, Ontvangst, ontvanging , date me with this, Wilt gy 20 uit de Levant komt, en die de aanneeming

goed zyn van my daarmeede te Arabische Gom uitlevert. ACCES, Toegang.

geryven; van my dat te beenen. A 3

Accom

enz.

neemen.

gend.

Accommodated, Geschikt, geryfd, According as every man's plea Vrede en Oorlog doen uitmunten. vereffend.

sure is, Een yder na zyn smaak. I took a particular account Accommodation, Geryf, gemak. To go according to the times, of the errors of iny live, Ik Accommodately, Gerieflyk, voeglyk.

Zich naar den tyd voegen.

nam de gebreken van myn léven to ACCOMPANY, Vergezelscbap According to appointment, Vol byzonder in acbt. pen, gezelschap bouden, verzellen. gens afspraak.

If I hear any thing, I shall gi. Accompanied, Verzeld , vergezel. Accordingly, Desgelyks, overeenko ve you an account of it, Als sebapt.

mende, dienvolgens, achtervol ik iets hoor zal ik 'er u bericht Accompanying, Vergezelschapping,

van geeven, zal ik u waarscbouvergezelschappende. to ACCOST, Genaaken, aanspreeken. wen. ACCOMPLICE, 'Een Makker, mé- | Accostable, Wel te spreeken, die ge Bare resolutions are of no depligtige. makkelyk te spreeken is.

account with God, Bloote voorto ACCOMPLISH, Volvoeren, ver- Accosted, Genaakt, aangesproken, neemens kunnen niet gelden voor vullen, voltooijen, voltrekken. aangeklampt.

God. To accomplish one's desire, le: ACCOUNT, Rekening , rékenschap, to ACCOUNT, Rékenen, achten. mands begeerte vervullen.

verbaal, bericht.

He must account it to me, Hy Accomplished , Voltooid, vervuld, To keep account, Rékening hour moet 'er my rekening van doen. volmaakt in goede manieren.

den.

I account it a cheat, Ik houd bet When the time was accomplished, To call to an account,

Tot voor bedrog. Warmeer de tyd vervuld was. rékenschap vorderen.

I know nothing that can account An accomplished young Man , a To give an account, Réke fôr such important and conti

Een begaafd , welgemanierd , ning doen , een verhaal doen, nucd fuccefies but his fagacity welleevend Fongeling. rékenfcbap geeven.

and conduct, Ik weet geen anAccomplisher, Een voltooijer.

To make no account of a dere reden van Eulk een aanAccomplishing, Volvoering , voltooi thing, lets niet achten.

merkelyke en gestadige voorspoed jing, vervulling, volvoe DUpon what account did he te geeven, dan zyne kloekzinnigrende.

propose it? Op wat voet (of uit beid en beleid. Accomplishment, Een voltooijing , welken boofde) stelde by dat voor? We account upon the knowledo

vervulling , volmaaktbeid in be Upon the account of friendship, ge of things wonderful and gaaftbéden. Uit inzigt van vriendscbap.

hidden as a necessary ingredi. ACCOMPT, Rekening, begrooting. He did it upon his account, Hy ent into a happy life, Wy To keep accompt, Rekening bors deed bet om zynent wille.

houden de kennis van al bet geeden, Boekbouden.

Upon all accounts, In alle dee ne wonderbaarlyk en verborgen To cast up an accompt, Een len, by alle gelegendbéden.

is, voor onmisbaar tot een gelukkening opmaaken, uitscbryven, A thing that turns to account,

kig leeven. zie verder ACCOUNT. Iets daar men zyne rekening by

To account for, Réden

gee. ACCORD, Eendragt , toestemming , vinden kan.

ven, uitleggen. verdrag , overeenkomst.

To make an account, Overslag He accounts for all the Phæno. Of one accord, Eendragtig. maaken, staat maaken.

mena, Hy weet van alle ongeOf his own accord, Vrywillig, He made account to pay nothing

woone toevallen réden te geeven, van zelfs, uit eigen beweeginge. at all, Hy maakte staat om niets Hy weet alle byzonderheden uitWith one accord, Eendragtiglyk, te betaalen.

teleggen. eenmoediglyk.

To cast up accounts, De fom Accountable, Rékenbaar, gebouden to ACCORD, Overeenkomen, zich on opmaaken, oprekenen.

om rekening te doen, verantwoorderling verdraagen, eens worden. A caster of accounts, Een die de delyk. Accordance, Overeenkomst.

Rekening opmaakt ,

een Boek

I won't be accountable for it, Accordant, (or Agrcable) Gevoege. bouder.

Ik wil 'er niet voor in staan, lyk, betaamelyk, gescbikt. To make little account of, Iets niet aansprakelyk voor zyn. Accorded, Toegestaan, overeengeko

weinig acbten.

Accountant, Een rekenkonstenaar, rémen.

A man of good account, Een kenmeester, rekenaar. According, Volgens , achtervolgende, eerlyk en aanzienlyk man. Accounted, Gerékend, geacht, ge. naar dat.

Few people of any account will bouden. According as you deserve, Naar believe it, Weinig luiden van He is accounted a learned man, Uw verdiensten, naar dat

eenig aanzien zullen 't gelooven. Hy word voor een geleerd Man maakt. A man of no account, Een onge

gebouden. According to your ordres, Vol. acht man.

Accounting, Rékening , achting, gens uw bevélen. One of small account, Een per

rékenende, achtende. According as they shall see foon van weinig aanzien. ACCOUPED, Bescbuldigt, bestraft, occasion, Zo als zy bet nodig He has given a very good ac

his Conscience accouped him, zullen oordeelen, zo als zy zul count of himself, both in pea Zyn geweeten getuigde tegen len goedvinden. ce and war, Hy beeft zich in bem, bestrafte bem.

to

gy

[ocr errors]

to ACCOUTRE, or ACCOUTER, anders als schatten opleggen. I acknowledge that benefit, Ike
Toerusten, opschikken.
Accumulation, Opbooping.

erken die weldaad.
Accoutred, Opgeschikt.

ACCURACY, Netbeid, naauwkeu He will not acknowledge it, Hy Accoutrements, Toestel, gereedschap, rigbeid.

wil bet niet bekennen, by wil gewiad. ACCURATE, Net, naauwkeurig.

bet niet weeten. Accoutring, Toerusting, opscbikking, Accurately, Netjes, naauwkeuriglyk. Acknowledging , Bekentenis, toerustende. Accurateness, Naauwkeurigheid.

}

Acknowledgement, erker.tenis. to ACCOY, Stillen, bedaaren, neer- to ACCURSE, Vervloeken, vloeken.

ACO.
zetten.
Accurfed, Vervloekt.

ACOLYT, Acoliet, Een Klerk die ACCRETION, Aanwas, aangroei- ACCUSATION, Beschuldiging de Mise bedient. jing.

aanklaaging, betichting , aanty- ACONITE , Wolf swortel, een plant. to ACCREW , 3 Bedraagen , toenee ging.

ACORN, Een Aker, eekel, eikei. -- ACCRUE, men, toevallen. ACCUSATIVE, the Accusative ca- ACOUSTICKS, Geneesmiddelen of What good will accrue thereby? se, De Accusativus in de De werkingen voor het geboor. Wa zal dat konnen baaten? wat clinatie of buiging der Naam

ACQ. goeds zal daar uit voortkomen? woorden.

to ACQUAINT, Verwittigen, be. It did accrue to the heir, Het to ACCUSE, Beschuldigen, aanklaa kendmaaken, kennis geven, viel den erfgenaam toe. gen, betichten.

This is to acquaint you, Déze to ACCUMB, Aan Tafel zitten, To accuse one of Theft, Iemand dient om u te verwittigen. nederleggen.

van die very beschuldigen.

I will acquaint him with it, Ik to ACCUMULATE, Opboopen, Accused, Beschuldigd, beticht. zal 'er bem kennis van geven. verzaamselen.

Accuser, Een beschuldiger, aanklaa- Acquaintance, Kennis, verkeering , Accumulated, Opgeboopt.

ger,
betichter.

ommegang, een bekende.
The Earl of Strafford lost his head | Accusing, Aanklaaging, aanklagte , I have little acquaintance with
for accumulated Treason: That

aanklaagende.

him, Ik beb zonderling geen onnis, a great many Facts were to ACCUSTOM, Gewennen.

megang met bem. laid to his charge, and tho' it Accustomably, Gewoonlyk, gemeen- One of my acquaintance, Eer was agreed, on all hands, that lyk, doorgaanscb, in 't gemeen. van myne goede bekenden. not one of them singly ainoun- Accustomed , Gewoon, gewend, tut He is an old acquaintance of ted to Treason, yet it was in. iets geschikt.

mine, Hy is een oude kennis fitted on, that all of them put A well accustomed (or Cufto

van my. together, thew'd an intention med) hop, Een wel beklante All my acquaintances, Alle Nyin him to subvert the Governe Winkel.

ne bekenden. ment, and therefore that he Accustoming, Zich gewennen. Acquainted, Bekend, verwittigt, was a Traitor : But the procee.

ACE.

bewust. dings against that Earl were ACE (at cards,] 't Aas [op de kaart.] I should have been acquainted .

with it, Men bad 'er my kenliament, and what was before zal geen stroobreed verder gaan.

nis van bebooren te geeven. calld accumulated Treason, was ACERB, Wrang, streng, fors. I am acquainted with him, IR adjudged to be no Treason at all, Acerbity, Wrangbeid , streng beid, ben wel met hem bekend, ik heb De Graaf van Strafford, wierd forsbeid.

kennis aan hem.
ontbalf voor op-één gehoopte Acerbity, Hardigbeid, wreed. Acquainting, Verwittiging ,
misdaaden die bem te last gelegd beid, strafbeid, bitterheid.

verwittigende.
wierden, en men was bet van to ACERÝATE, Opboopen, opsta- ACQUESTS, Verkryging, zie AC-
alle kanten ééns dat
pelen.

QUIST. die, op zich zelve beschouwd, ACETOSITY, Zuurbeid , seberp- to ACQUIESCE , Zicb te vreede Hoog verraad uitmaakte , beid, bitsbeid.

houden, zich gerust stellen, ge. dat ze by malkander gevoegd

ACH.

noegen scheppen. zynde, een voorneemen in bem ACHAT, Een koop, overeenkomst, To acquiesce in one's proposals, aantoonden, om de Regeerinsvorm beding.

In iemands voorstel bewilligen, te veranderen, en dat Hy der. ACHE, Pyn. zie Ake.

iemands verzoek toestaan. balven , een Verraader was: to ACHIEVE, Bedryven. zie At To acquiesce to the will of God, Maar naderband wierden deeze chieve &c.

Zich aan Gods wil onderwerpen. recbtsplégingen,tégen den Graaf, Achievements, Verrichtingen, daa. Acquiesced to, 't Geene men to&oin bet colle Parlement veroordeeld, den, bedryf.

stemt, daar men zich aan anderen vast gesteld dat bet geene te

ACI.

werpt. Ucoren op-één gehoopt Verraad ACID, Zuur.

Acquiescency, Geruststelling , 01

} genoemd wierd, in 't gebeel geen Acidity, Zuurbeid.

Acquiescing,

derwerping Verraad was.

ACK.

ACQUIRABLE, Verkrygbaar. He did nothing but to accumu- to ACKNOWLEDGE, Erkennen, to ACQUIRE, Verkrygen, winnen, late Wealth, Hy deed niets bekennen.

verwerven.

Ac;

[ocr errors]

geen van

maar

[ocr errors]

werk gaan.

ven.

Acquired , Virkrégen , gewonnen , To do a wicked act, Een godde. an Actual fire, Een vlaminend of verworven. looze daad bedryven.

brandend vuur. Acquired parts , Weetenschap, He was taken in the very act, Actually, Met der daad. geleerdheid.

Hy wierd op de daad betrapt. ACTITATION, Het bepleiten van Acquirer, Een verkryger.

An act of Oblivion, Een ver Regtsgedingen. Acquiring, Verkryging , ver giffenis, Amnestie.

ACTUARY, De Klerk eener Ker. brygende.

Acts of Parliament, Aden van kelyke byeenkomst. Acquisition, Verwerving , verkry bet Parlement.

to ACTUATE, Doen beweegen. ging. Act of a Student in Divinity,

ACU. For the acquisition of the Dutch , Het getuigscbrift van een Pro- ACULEATED, Vars een Angel Ter verkryging van bet Duitscb. ponent.

voorzien. Acquisitive, Verkrygbaar,

A bold act, Een stoute daad. ACUMEN , Een scherpte of punt, ACQUISTS, Verkrygingen, ver The Acts of the Apostles, De prikkel of angel, vlugbeid van kregene zaaken. Handelingen der Apostelen.

vernuft, fcbranderbeid. to ACQUIT, Quyten, ontslaan. The Acts of a Play, De Bedry- to ACUMINATE, Scberpmaaken, To acquit himself well, Zich wel ven van een Toneelspel.

wetten. quyten.

to ACT, Doen, bedryven, verrich. ACUTE, Scherp , scherpzinnig , spitsTo acquit himself of his promi ten, verhandelen, uitvoeren. viimig, sneedig

se Zyne belofte naakomen To act against one's conscience, An acute disease, Een beftige of zich van zyne belofte quyten. Tégen zyn geweeten doen.

felle ziekte. To acquit an obligation, Een To act a Play, Een Toneel. Acutely. Scherpzinniglyk, doortrapt. weldaad erkennen.

Spel vertoonen.

Acuteness, Scberpzinnig beid. To acquit a debt, Een fcbuld To act warily, Voorzigtiglyk te

ADA. voldoen, betaalen.

ADACTED, Met geweld aangedréTo acquit a Prisoner , Een He acted Pyrrhus, Hy speelde gevangen ontslaan.

voor Pyrrbus.

ADAGE, Een spreekwoord. To acquit a Malefactor from his She acts notably, Zy speelt won. Adagial , Spreekwoordelyk, dat tot deserved punishment, Een mis derlyk wel.

een spreekwoord beboort. dadiger van zyn verdiende straf Acted, Bedreven, verricht. ADAIES, Hédendaagscb. ontslaan.

They are acted by their inclina The people is now adaies very To acquit himself from blame, tions, Zy volgen bun genegend proud, De menschen zyn bédenZicb van opspraak zuiveren. beid.

daagsch zeer bovaardig. Zic Acquitted, Gequeeten, ontslagen. Acting, Verrigting , uitvoering , ver.

ADAYS. Acquitment, Vrykenning, ont;}

tooning : Doende, verrichtende. ADAMANT, Een Diamant. Acquittal, Nag

Action, Een daad, bandeling , Recbt. Adainantine , Diamant-bard , overAcquittance, Quytscbelding , qui zaak, Gevecbt.

bard. tantie.

A noble action, Een treffelyke An adamantine tye, Een onlosAcquitting , Ontslaaning, ontslag, daad.

maakelyke knoop.
ontslaande.

To enter an action against one, to ADAPT, Pallen, bekwaam maa-
ACR.
Iemand in Rechten betrekken.

ken, voegen.
ACRE, Akker of Gemet. Een Land To loose his action, 't Recht ver- Adapted, Gepast, gevoegd.
maat, wordende gerékend op liezen.

Adapting, Aanpaling , voeging , 43560 Engelfche vierkante voe Action, Gebaarden, Geften. pallende. ten, en zynde omtrent 16° Roe. To be full of action, Levendig ADAYS, als now Adays, Hédents. de kleiner dan een Rynlandsch syn, fraaye gebaarden of gesten dags. half Morgen. bebben.

ADD. ACRIMONY, Scberpbeid, zerpbeid, A Man fit for action, Een be- to ADD, Bydoen, byvoegen, toedoen. bitsbeid.

kwaam, voortvaarend Man. He did add something to it, Hy ACRISY, Het onbesliste, de zaak Actionable, Vervolgbaar, iemand voegde daar nog iets by.

in gescbil; ook, gebrek van oor die men in Rechten kan vervol To which add, Voeg 'er by. deel voorbarigbeid in 't oordeelen.

gen.

Your silence added to my suspiACRITÚDE, Scberpbeid.

Active, Werkelyk , gaauw, werk cion, Uw stilzwygen vermeerACROSS, Overdwars, kruifelings. zaam, bézig.

derde myn acbterdogt. ACROSTICK, Een naamgedicht, An active Verb , Een bedryvend Added, Bygedaan, bygevoegd.

vaerzen waarvan de voorste let. werkwoord. Verbuin activum. It hath added much to my grief, ters een naam of spreuk bebelzen. Actively, Bebendiglyk.

Het beeft myne droefbeid zeer
ACT.
Activity , Werkelykbeid, gaauwbeid,

verzwaard. ACT, Een daad, bedryf, als méde, bezigheid.

ADDER, Adder, slang. een Raadsbesluit dat doorgegaan | Actor, Ěen Tooneelspeeler.

a Water-Adder, Een Water-fang. is, of bekragtigde Wet van 't Actress, Eene Toneelspeelster.

Adder's tongue, Slange-tong, Een Parlement. Actual, Werkelyk, dandelyk,

zéker kruid.

AD

byvoe.

ADDIBILITY , Addibility of Num To address the King, Een Ver The Adjournment of the Parlia

bers, (Lock) Eigenscbap der toog of Gescbrift aan den Koning ment, De Opschorting des Pargetallen die by één gevoegt kun overleveren.

lements door de Liden deszelfs, Then worden.

Addressers, Inléveraars van een ver blyvende alle onderhandelin to ADDECIMATE, Tienden nee zoekfcbrift of vertoog.

gen en reeds op het tapyt gemen.

Addressing, Het inleveren van een bragte zaaken in haaren staat, ADDEPHAGY, Onverzaadelyk ee Vertoog.

zoo dat alles op de naaste saten, ureetzugt.

ADE.

menkomst aangegreepen word, ADDER, Een Adder.

ADECATIST, Iemand die tegen bet daar men 't gelaaten had. zie ADDICE, or Adze, Een Kuipers betaalen van Tienden is.

Parliament. fcbaaf of diffel.

(t) ADELING, Een Konings zoon, to ADJOYN, Toegeeven , byvoegen. to ADDICT one's self to , Zich er. Een Saxifcb woord.

Adjoyned, Toegevoegd. gens toe begeeren, overgeeven, ADEMPTION, Orstneeming, be- Adjoyning, Byvoeging ; vervoegen, op toeleggen. rooving.

gende , aangrenzende , omlegAddicted, Overgegeven, geneigd.

gende. To be addicted to one, Temand ADEPTS,TS,} Lisbymisten , goud

ADIPOUS, Vol vet, smeerig. toegenégen (of toegedaan) zyn. ADEPTION, Verkryging, to ADJUDGE, Toewyzen, beslechAddiction, Toeslaaning van den koop ADEQUATE, Evenmaatig, Over ten, vonnissen, veroordeelen. oan den meest-biedenden.

eenkomstig, gelykmaatig.

He was adjudged to suffer the puADDING, Byvoeging, toedoening, to ADEQUATE , Vergelyken, éven nishment of a Traitor, Hy wierd - byvoegende. gelykmaaken.

veroordeeld, om de straf van een ADDITION, Bydoening, toegift,

ADH.

Verraader te ondergaan. byvoegsel, aanbongsel; optelling. to ADHERE, Aanhangen , aon Adjudging, Toewyzing , vonnisTo make additions to a book, kleeven.

Adjudication, fing. Een Boek vermeerderen.

To adhere to a party , Eene party ADJUMENT, Hulp, bystand. An addition of kindness, Een aanbangen.

ADJUNCT, Byvoegfel", bylage ; aanwas van gunstbewyzen. Adhered, Aangebangen.

omstandig beid. The rules of addition, De ré. Adherency, Aanbanging, aankleeving. Adjunction, Byvoeging.

gels van optelling in de Réken- Adherent, Een Aanbanger, Mede to ADJURE, Bezweeren. konst.

stander.

Adjured, Bezwooren. Additional, Bygevoegd , vermeerderd. Adhesion, Aanbanging.

to ADJUST , Pas maaken, vero An additional import on wares , to ADHIBIT, Toslaaten, neemen, effenen. Een verboogde belasting op w3a byvoegen.

To adjust his Accounts, Zyne rés ren.

ADJ.

keningen vereffenen. ADDLE, Ondeugend, onnut, l. ADJACENT, Aangrenzend , om- Adjusted, Pas gemaakt, vereffend. an Addle Egg, Fen Ey zonder leggend.

Adjusting , Pasmaaking , vereffening; baanetree. ADJECTIVE, een Bynaam.

pasmaakende, vereffenende. Addle-headed , Dom, ylboofdig, ber- Adjectively, Byvoeglyk, toewerpig. ADJUTANT , een Hulp, Adjudant. fenloos.

ADIAPHOROUS , Onzydig, 01 ADJUTORY, Helpende. ( ADDRESS, Vervoeging , verzoek, Adiaphory, Enverscbilligbeid.

TO ADJUVATE, Helpen , bystaan.

ADM. Ganspraak, vertoog ; Verzoek- ADIEU, Vaarwel.

ADMEASUREMENT, een Befcbrift, Bebendigbeid.

To bid one adicu, Iemand vaar middel-fcbrift, zéker geschrift To make his address to one about wel zeggen, zyn afscheid van om de géne die meer dan hun a thing, Zicb wegens eene zaak jemand neemen.

deel neeinen tot maatiging te by iemand vervoegen. to ADJOIN, zie Adjoyn.

brengen. Address, Opdracbt.

to ADJOURN, Uitstellen , opscbor- ADMENŠURATION, Vergelyking, . And I am the more encouraged ten , tot een zékeren dag ver

gelykmaaking: to make this address, Ik ben

schuiven.

ADMINICLE, Een bulp, bulpmida te meer aangespoord om u deze It is a folly to adjourn the ne del. opdracht te doen.

cessary work of repentance to to ADMINISTER Toedienen An address presented to the King, a dying hour, Het is dwaas, Een gefcbrift dat men de Koning 't noodige werk der bekeering tot

verzorgen, bedienen.

To administer an oath, Eenen eeda canbied, bet zy om bem geluk te een sterf-uur uit te stellen.

afvorderen. wenscben, een Rouwbeklag, ver- Adjourned, Verschooven , uitgesteld, To administer jealousy, Achzoek of dankbetuiging te doen. opgeschort.

terdocbt (of jaloezy) veroorzak80 ADDRESS, Vervoegen, toefcbik The Parliament is adjourned, 't ken. ke, beftellen.

Parlement beeft zyne zitting voor To adininister the Sacrements, To address himself to one, Zicb eenige dagen uitgesteld.

De Sacrementen uitdeelen. by iemand vervoegen , iemand Adjournment, Uitstelling, opscbor To administer Baptism, De Doop, canzoeken. ting voor eenige dagen,

bedienen, IDIEL.

B

[ocr errors]

« Το

« FöregåendeFortsätt »