Sidor som bilder
PDF
ePub

enz

to SUPERSCRIBE, Boven op sebry-/ Supervising, Overziening , nazien. Suppleness, (compliance, sub-
ven, 't opscbrift sebryven.
de.

million) Onderdanigbeid, ondorSuperscribed, 't Opscbrift gescbrte- Supervisor, zie Superviser.

wërping. ven.

to SUPERVIVE, zie to Survive. Suppletory, Vervullende , aanvul Superscriber, Opschrift fchryver. SUPINE, Agteroverleggend, traag,

lende. Superscribing, Opfcbrift Scbryving, luy, achteloos.

SUPPLIANT, or fupplicant, Eers Sobryvende.

Supinely, Traaglyk, achtelooslyk. Smeekeling, verzoeker, verzoekSuperscription, 't Opfcbrift.

Supinity, (Roth, or negligence) ster. to 'SUPERSEDE, Staaken, opfbor Achteloosheid.

I come an humble supplicant to ten, staan laaten. to SUPP, zie to Sup.

you, Ik kom u een cotmoedig To supersede an order, Een bevel Supped, Geslurpt, ge-avondmaald. verzoek doen. intrekken.

to SUPPEDITATE, Verscbaffen, to SUPPLICATE , Smeeken, etTo supersede an officer of the bezorgen, toereiken.

moedig verzoeken, bidden. army, (to take his cominision SUPPER, 't Avondmaal.

Supplicated, Gefmeeki, gebeden. from him) Een officier afzet To bring in fupper , De avond. Supplication, Smeeking , béde, butten, maaltyd opdiffen.

moedig verzoek. Superseded, Geftaakt', opgescbort, To eat a good supper , Een goede SUPPLICÉ, Straf.

avondmaaltyd bouden.

Supplied, zie Supply'd. Superseding, Staaking, staakende. To go to supper , Aan den avond. SUPPLY, Onderstand, verzorging, Superseffion, Op/cborting , staaking,

maaltyd gaan.

A supply of money, Onderstand tégenbevēl.

The Lord's fupper, Het nacbt van geld. +SUPERSEDEAS,Een opscborting maal, avondmaal.

A supply of provision , Verzorfcbrift, om iets te stuiten dat To eat the Lord's fupper, Het ging van voorraad. anders hadt inoetén geschie H. Avondmaal gebruiken, Avond to SUPPLY, Vervullen, verzergen, den. maal bouden.

toereiken. SUPERSTITION, Bygeloof , waan- Supper man , Die 's avonds gewoon

To supply the want, Het gebrek geloof, overgeloof, bygeloovig is te eeten.

veruuleni." beid.

I am not a great supper-man, Ik oor To fupply one's place , lemards Superstitious, Bygeloovig; waange. eet 's avonds niet veel.

plaats bekleeden. loovig

Supper time, De tyd om 's avonds te to supply or furnish with, A superstitious man, Een bygeloo

Mede voorzien. vig man.

Supperless, Zonder avondmaaltyd. He appointed his workmen to Superstitiously, Bygelooviglyk. To go to bed fupperless, Zonder supply the timber cut out of that to SUPERSTRUCI , Boven op bou eeten te bed gaan.

forest, Hy belajte syne arbeiwen. Supping, Slurping , Avond

ders bet timmerbout uit dat boscb Superstructed, Boven op gebouwd. maalbouding

te baalen. Superstruction, Boven op bouwing.

to SUPPLANT one , Iemand den Supply'd, Verzorgd, derould, sie Superstructure, Alles dat op de grond voet ligten, ondersteek doen , ver. to Supply.

vest gebouwd wordt, bet ge scbalken, bedriegen, 't kruid on. Supplying, Verzorging , dervulling,
bouw
der de zoolen weg maaijen.

toereiking,

verzorgende. SUPERVACANEOUS, Overtollig, Supplanted, Den voet geligt , onder- SUPPORT, Een steun, stue, flessnutteloos. fteek gedaan, verschalkt.

fel. to SUPERVENE, Overkomen , on- Supplanter, Verfcbalker:

+ He is the only support of his voorziens op den hals komen. Supplanting, Ondersteekdoening , uer. family, Hy is de eenigste steun SUPERVISAL, Een overziening, fcbalking - verfcbalkende. van zyn buisgezin. naziening.

SUPPLE, (soft, or limber) Zagt, to SUPPORT, for bear up) Ordinto SUPERVISE, (to oversee) Over. leenig,

fleuren.
zien, maziening.

Supple joints, Slappe leden. To support, (or maintain) Hand-
He is to supervise the business, + Supple, (pliant, complaisant) baven , verdedigen.
Hy sal bet werk nazien , by zal Onderdanig , beleefd.

To support, (er help) Helper. 'er bet opzigt over bebben. to SUPPLE, Slap maaken.

| To support, (to favour, or bacs) To supervise, (to revise, or exa Suppled, Slap geinaakt.

Begunstigen, onderfcbrasgen. mine) Overzien, onderzoeken. SUPPLEMENT, Vervulling , van Support the truth , speak well To supervise a will, Zien of beti *; 't géne ontbreekt.

of it, and you'll find your ad Testament wel ter uitvoer ge. The supplement of an History, vantage in it, Verdédig de waar. bracht is. De vervulling van een Historie.

beid, Spreek 'er wel van, en Supervised, Overgezien.

A supplement to the gazette, zult 'er uw voordeel by die
Superviser, (or overseer) Een over Een byvoegsel, tot de Courant. den.
ziener,.naziener.
Supplemental, Aanvullende.

To support. (to maintain , to
The superviser of a will, De uitvoer. Suppleness, (the being supple) feed) Onderbouden, voedks.
der van een Testament, Executeur. Zagtbeid, leenigbeid.

Ilo

eeten.

[ocr errors]
[ocr errors]

He supports himself upon rapine The libel was suppressed, Het SURCHARGE, Overlast.

and violence, Hy leeft van den pasquil werdt verbooden. to SURCHARGE, Overlaaden , beroof en bet geweld.

Suppressing, Onderdrukking, den zwaaren. Supportable, Draaglyk, tamelyk.

ping, uitroeijing, To surcharge one's stomach, Zy. Supported, Ondersteund. Suppression, verbod.

ne maag overlaaden. Supporter , (a supporter, a pro Suppression of urine, Opstopping Surcharged, Overlaaden , bezwaard. tector) Befcbermer.

van water, moeijelykbeid om zyn Surcharging, Overiaading, - over. Supportiers, (images to bear up water te loozen,

laadende, posts, &c. in building) Zuilen, Suppressor, Een onderdrukker, dem- SURCINGLE, Een preekers gordel; beelden om poten te onderfcbraa per, uitroeijer.

een zwarte band daar de Predi. geni.

to SUPPURATE, Tot etter Zeiten, kanten van de Kerk van Enge. The supporter of a table, De verètteren, ryp worden.

land bunnen langen ondertabberd sebraag van een tafel.

Suppuration, Rypwording (van een om den middel mee toebinden. Supporters, (in heraldry) Tenants, gezwël) Verëttering.

Surcingle, (or upper girth ) Be. in een Wapenschild.

Suppurative , Ettermaakend , ryp venste buikriem van een paerd. Supporting , Ondersteuning, onder inaakend.

SURCOAT, Een opperrok, wyde sebraaging

SUPPUTATION, Rékening, opré rok, overtreksel, surtout. SUPPOSABLE, Vermoedelyk.

kening.

SURCULATION, Snoeijing van Supposal, Een vermoeden , onderstel. to SUPPÜTE, Rékenen , oprékenen. boomen. ling, zie Suppofition. Supputed, Gerékend, opgerekend.

SURCULOSE, Yol scbeuten , uit-
To suppose, (to produce a false Supputing, Oprekening , oprekenende. Spruitfels of takjes.

thing instead of a true ) Voor SUPRALAPSARY, 'Een bovenval. SURD, Doof.
waar uit geeven 't geen valfcb is. dryver.

A surd number , Een surdisch ge.
To suppote, (or put the cafe) SUPRAMUNDANE Bovenwae. tal, [Boyfr.]
Onderstellen.

reldscb, bovenaardscb,

Surdity, Doofbeid. I suppose it was he, Ik vermoed SUPREAM, zie Supreme. SURE, (allured or certain, that dat by 't was.

SUPREMACY, Opperboofdig beid, knows for certain) Zeker, ver. It will come sooner than you sup. oppermacbt.

zekerd, gewis. pose, 't Zal eerder komen dan gy The oath of supremacy, De eed I am sure of it , Ik weet het vermoedt (of denkt.)

van opperboofdigbeid , d. i. een ker. Supposed, Vermoed, ondersteld, ge eed dat men geen opperboofd in

We are sure of the victory , Wy waand.

't Kerkelyke, buiten den Koning zyn verzekerd van de overwin It is to be supposed that, Men erkent.

ning mag vertrouwen of vermoeden The oaths of allegiance and sur Sure, (true or undoubted) Or dat.

premacy, de Eeden van getrou getwyffeld. His supposed father, Zyn gewaande wigbeid en opperboof dig beid. Sure, (or infaillible) Onfeilbaar.

(vermeende of onderstelde) vader. SUPREME, Hoogste, opperste. Sure, (true or faitful) Oprecht, Supposing, Vermoeding , -ver The supreme governour, De op getrouw. moedende. perfte bestierder.

Sure, (or safe) Veilig, Supposition, (or case put) Onder- Supremity, Het uiterste of opperste CA sure or good paymaster, Eer stelling.

bedryf, de fiaat na den dooch goede betaalder. Suppofition, (the putting one

SUR.

Sure, (or firm) Zéker, vaft. thing instead of another) In de

To play a sure game, (to go plaats stelling. SURANTLER, (of a dcer's head)

upon fure grounds) Zeker spel SUPPOSITITIOUS, Ondergestoo

Takjes der bertsboorns.

Speelen, verzekerd zyn van winst. ken, vervalscbt.

SURBATE, 7 Een plettering onder A sure foundation, Een vaste A supposititious child, Een ver

aan de boef van een

grondvëst.
valscbt kind, een onderstekeling.
Surbating, paerd.

To make sure of one , Zicb van SUPPOSITORY, Een zetpil.

to SURBATE a horse, Een paerd iemand verzekeren.

drukken, den rug doorryden. (1) Supposted, Ondergezët, onder

To make sure of a thing, Zich gescbooven. A surbated or furbeaten horse,

ërgens meester van maaken, iets to SUPPRESS, (to stifle, or stop)

Een paerd welks voet van onde in beslag neemen.
Belëtten, verbinderen, fuiten.

ren by de boef gekneusd is.
To fupprefs (to take down ) an to SURCEASE, O bouden, flasken. She is sure, for promis'd in mar-

riage) Zy is verloofd.
Surcease from any further trou-
office, Een ampt vernietigen.

* Sure bind, sure find,
To suppress monaiteries, Kloosters

ble, Geef u geen verdere moei.

légendbeid maakt een dief. uitroeijen.

te, boud u daar niet verder mé Be sure to do it, Zie wel toe To suppress heresies, Ketteryen

dat gy 't doet, maak vooral dat dempen.

Surceased, Opgebouden, gestaakt. Suppreféd, Onderdrukt, gedempt, Surceasing, Opbouding, staaking, To be sure don't go there, Voor uitgeroeid.

opboudende.

alle dingen gaa daar niet. fiiii 3

BC

[ocr errors]

* De ge

de op.

gy 't doet.

Be sure not to take notice of it, to SURGE, Tot groote baaren op. Surprise, (or astonishment) VerDraag zorg van niets te laaten zwellen,

wondering, verbaastbeit. blyken.

SURGEON, Een wondbeeler, beel To surprise, (to take unawares) He shall be sure to be laughed meester, wondmeester, wondarts, Verrallen. at, Hy zal zékerlyk belacht wor chirurgyn.

To surprise, or to amaze) Verden.

Surgery, De beelkonft, wondbeel. wonderen, verbaazen. Sure enough, Wis genoeg:

kunde.

To surprise a town, Een State As fure as I live, as fure as I Surlily, Norfelyk, stuursbelyk.

overrompelen. am alive, Zo waar als ik leeve. Surliness, Korzelbeid , norsheid, It surprises me, 't Komt my onTo be sure, as sure as can be, stuursbeid

verwacht voor; 't maakt my veras sure as any thing , Zeker , a SURLOIN of beef, Een lenden baad. gewisselyk , ongetwyffeld, stuk offenvleeseb, de baas. Surprised , Overvallen , verbaald, melfcb vast.

SURLY, (proud, haughty, fierce, overrompeld, opgetoegen, der fest, Yes sure, Zekerlyk.

infolent) Trots, vermétel, on overyld. No sure, Wisje wasje, dat kan befcbaamd

I am surpris'd with an extraor. niet waar zyn.

SURMISE, Een vermoeden, waan. dinary business, Ik ben met een Sure-footed, Vast op zyne beenen, to SUR MISE, Zicb inbeelden ongewoone bézig beid overvallen. die niet struikelt.

waanen.

I am surprised at it, Ik ft as 'er A sure-footed horse , Een wis Surinised, Ingebeeld.

versteld voor. paerd, een paerd dat niet strui. Surmising, Inbeelding, vermoeden. Surprising, Overvalling, overyling . kelt.

to SURMOUNT, Overtreffen, te overrompeling, Overrot Sure-holding, Valboudend.

boven gaan, te boven komen. pelende, enz. Surely, (or certainly) Zékerlyk, Surmounted, Overtroffen, te boven Surprisingly, Verwonderlyk , wargewi/élye. gegaan, overgekomen.

derbaariyk. Will he coine ? yes surely, Zal Surmounting, Overtreffing, – over-|(1) SURQUIDRY, Hoogmoed, terby komen? zékerlyk. treffende.

waandbeid. Surely, (securely) Stévig, vast. Surmountable, Overkomelyk. +SURREJOYNDER, De aantlig. To tread lurely, Stevige stappen SURNAME, Een toenaam.

gers beantwoording tegen sero doen.

What is his surname? Hoe is zyn weerders wederantwoord. Sureness, Zekerbeid, gewisbeid , vast toenaam ? wat voor een Van beeft

+SURRENDER , Overgade, ofbeid. by?

stand van bezittinge. Suretifhip, (the being a furety) to SURNAME, Eenen toenaam The surrender of a town, De Borgfcbaap. geeven.

overgaave eener Stad. SURETY, Borg, vastigbeid. Surnamed, Toegenaamd, getoenaamd. to SURRENDER, (to yield or giTo put in surety, Borg stellen, Surnaming

Surnaming, Toenoeming , toenoe ve up) Overgeeven, opgeeder. vastigheid geeven.

mnende.

To surrender the town, De Stad To take surety, Borg neemen. to SURPASS, Te boven gaan, over. overgeeven. To become surety , Borg wor treffen.

To surrender his place, Zys den.

To surpass one's self, Zicb zelf ampt overgeeven (of afstaan.) SURFACE, De bovengrond, opper. overtreffen.

To surrender one's self a prisovlakte. Surpaflable, Overtrefbaar.

ner, Zicb zelf gevangen gee. SURFEIT, (an excess in eating | Surpassed, Te boven gegaan , over. and drinking, overcharging troffen.

To surrender one's self, (as a one's stomach) Slempering , bras- Surpafling, Overtreffing, over

trader that fails, and gives up sery, overdaadigbeid in eeten en treffende.

all he has to his Creditors, upon drinken.

Surpallingly, Op een overtreffelyke Oath) Cesfie doen, alles onder EsTo take a surfeit, Zyne maag wyze.

de aan de Scbuldeilscbers were overlaaden. He is surpallingly ingenious, Zyn

geeven. + Surfeit, (or satiety) Zarbeid. vernuft gaat alles te boven. Surrendred, Overgegeven. to SURFEIT himself, Zicb overlaa- SURPLICE, een Koorkleed, zynde Surrendring, Overgeeving, den, verkroppen.

een wit linnen overtreksel, 't overgeevende. To surfeit, (faciate or glut) one's welk de Predikanten der Kerk SURREPTION, Verrassing , steelsself with a thing , Ergens zat van Engeland, en de Zangers wyze handeling. van worden , bet moede wor in de Domkerken aandoen, als SURREPTITIOUS, Heimelyk, beden.

zy hunnen dienst verrichten. dektelyk. Surfeited, Overlaaden, verkropt. SURPLUS,

}

't Overscbos, bet Surreptitious letters, Sluit-brieSurfeiting, Overlaading van de maag, SURPLUSAGE, overige:

ven. overlaadende.

In surplusage. Door overscbot. Surreptitiously, Ter suik, ftetisSURGE, Een baar, zwaare golf. SURPRISAL, 1 (a sudden affault)

wyge. To make great surges , Groote baa

Verrasing , fcbie. To get surreptitiously, Sterisat ren veroorzaaken. SURPRISE, lyken aanval.

ze krygen.

SUR

ven.

Suscitation; } Opwekking.

[ocr errors]

SURROGATE , Die eens anders Surviving, Overleeving, over. Sufpenfion, (the being suspended plaats bekleedt , eens. Bisschops leevende.

from one's office) Afzetting , gevolmachtigde. Survivor, zie Surviver.

buiten dienstbouding van een to SURROGATE, In eens anders Survivorship, Overleeving.

Amptenaar. plaats stellen.

SUS.

A suspension of arms, Een waSurrogating, In de plaats stel SUSCEPTIBLE, Vatbaar, ontvank pensborfing, stilstand van waSurrogation, ling.

lyk.

penen. to SURROUND, Omringen , om. Susceptible of infection, Vatbaar SUSPENSORY, Een quijpel of kwast çingelen. voor besmettinge.

in een bedstee. Surrounded, Omringd, omçingeld. Susception, De onderneeming van of Suspicable, (or liable to suspicion) Surrounding , Omçingeling,

bekwaambeid tot eene zaak.

Agterdogtig. omçingelende.

to SUSCITATE , Opwekken, ver. SUSPICION, Vermoeden, agterdogt, SURSENGLE,(a long upper girth, wekken.

argwaan. to come over the pad or sad- Suscitated, Opgewekt.

To entertain a suspicion of one, dle) De bovenste buikriem van Suscitating,

Een kwaad vermoeden tégen ieeen paerd.

mand opvatten, jemand verdagt SURSISE, (a word properly used SUSKIN, (a sort of old coin) Zé. bouden, in the castle of Dover for a pe.

kere oude munt.

Suspicious, (suspicable) Agterdennalty) Eene boete.

to SUSPECT,(to fear, or mistrust) kende , t agterkousig. SURTOOT, or surtout, Een opper Wantrouwen, mistrouwen.

Suspicious, (jealous, distrustful) rok, overtreksel, jas.

To suspect one's own strenght, Wantrouwig, wantrouwende. SURVEY, Een bescbouwing , fcbets, Zyn eigen kragt mistrouwen. Suspiciously, Agterkoufiglyk. ontwerp, omslag.

To fufpect, (to surmise or think) It looks suspiciously, 't Is niet Kor Survey, or surveying, (measu. Vermoeden.

zonder vermoeden. ring) of land, Landmeeting. I do not suspect any such thing, SUSPIRAL, Een luchtgat, togtgat. To take a survey of a thing,

Het Ik vermoed zulk een zaak niet. SUSPIRATION, Zucbring. gezigt van iets neemen, iets be I cannot suspect himn of it, Ik kan to SUSTAIN, (to give strength, to fcbouwen. 'er bem niet van verdenken.

maintain or feed) Voeden , ver. A survey of the estates , Een omslag Suspected, Verdacbt.

sterken, onderbouden. van de middelen, een schatting. I am fufpected, Ik ben verdacbt, To fuftain his family, Zyn buisHe writ a survey (or description) men boudt my verdacht.

gezin onderbouden. of the country, Hy maakte eene Sulpectfull, zie Suspicious.

To sustain, (to support or bear beschryving van bet land. Suspecting, Verdenking, - verden up) Ondersteunen, opbeuren. to SURVEY, Beschouwen , bezigti. kende , vermoedende.

To sustain, (or suffer) Lyden. meeten. SUSPENCE, Twyffel, onzéker To fustain loss, Scbaade lyden, To survey land, Land-meeten. beid.

verlies uitstaan. Surveyed, Bescbouwd, bezigtigd, To be in suspence, In twyffel I cannot sustain it, Ik kan 't niet gemeeten. staan.

uitstaan. Surveyer, zie Surveyor.

To keep one in fufpence, Iemand Sustained, Ondersteund, onderbouden, Surveying, Opzigt, opziening.

in twyffel boulen.

verdraagen, geleeden , uitgesaan. Surveying, (or measuring) of to SUSPEND, (to hang up) Op. Sustaining , Ondersteuning , onder. land, Landmeeting. bangen.

bouding, verdraaging, SURVEYOR, (or overseer) Op To suspend any thing in a church dersteunende, onderboudeude, uitzigter.

of temple, lets in een Kerk of staande. The surveyor of the King's Tempel opbingen.

Sustenance, Onderboud, voedsel. works, De opziener van 's Ko. To suspend. (to keep in suspen. SUSTENTATION, Ondersteuning, nings gebouwen.

ce or doubt) In bet onzekere onderbouding, onderboud. Surveyor, (architect, or master bouden.

SUSURRATION, Inluistering, ge.
builder) Bouwkonstenaar, Bouw- To fufpend, (to defer, delay or moinpel.
meester.
stop) 'Uitstellen, vertraagen.

SUT.
Surveyor, (or measurer of land)

To fuipend his judgement, Zyn SUTABLE, Gevoeglyk , overeenko-
Een Landmeeter.

oordeel opscborten. Surveyorship, Opzigterschap. | To suspend one from his office, mende, samen passende. SURVIVAL, or surviving ) sie leinand de bediening van zyn

Sutableness, Overeenkomendbeid, Survivance.

voeglykbeid.

ampt voor een tyd verbieden; Survivance, (an outliving of one) iemand in zyn ampt opscbor. Sutably, Op een gevoeglyke wyze. Overleeving.

SUTE, Een pak.

ten. to SURVIVE, Overleeven. Suspended , Opgeschort, uitge

A sute of clothes, Een pak klees Survived, Overleefd.

steld. Surviver, Een overleever, langstlee. Suspending, Opbanging , uitstelling,

He got a new sute, Hy kreeg een

nieuw pak. vende.

Su

gen, bezien,

[ocr errors]

ren.

enz.

ger.

Sute, (or set of things) Stelsel. A swag-belly, Een dik-pens. Swallowed , Gezwolgen, vertrool. A sute of hangings, Een ganscb To (wage, zie Alwage.

gen. bebangsel.

to SWAGGER, Snoeven, pocben, Swallowing , Zwelging, verzwel. There was a rich sute of han. snorken.

ging, zweigende. gings to be sold , Daar was Swagger-huff Een snorker, po SWAM, Gedwonnen , van to Swim. Ben kostelyk bebangsel te koop. Swaggerer,

"}
cber.

SWAMP
A fute of cards , Een kleur in de Swaggering, Een snoeving , frorking, SwOMP;} Een moeras.
kaarten, als by voorbeeld rood of gepocb.

SWAN, Een zwaan. %wart.

A swaggering fellow, Een snoes. Swans-skin, Zwaane vel. I have none of that suit, Ik beb

baan, pocbbans.

A wild swan, Een peliksen. 'er niet één van die kleur. SWAGGING, Hanging, ban- SWANIMOTE, zie Swainmote. a SUTE ac law, Een recbtsgeding, gende,

SWANKING, als; zie Suit.

Swagging breasts, Dikke bangende A swanking !ass, Een dikke geto SUTE with, or agree) Overeen borsten.

sonde moffin. stemmen.

SWAIN, a country swain, Een boer. to SWAP, Ruilebuiten, sie to Swop. To fute, (nr match) Paaren. A shepherd swain, Een fcbaap. SWARD, Zwoord. To fute cards, (to put the su. berder.

The sward of bacon, Het zwoerd tes together) De kaarten in or. A boat-swain, Een boot sman.

van spek. der Schikken, ieder by zyn soort +SWAINMOTE, or Swapimote, The green (ward of the earth , doen.

(a court incident to a forest) De groene korst van de aarde. Suted, Gepast, overeengekomen.

Bofcb, -of Fagtgerecht. A level [ward, Vlakte met kort That futed much with his hu- SWAITH, SWATHE, or SWAD gras bewassen.

mour, Dat kwanı zeer wel met DLE, (the swathing or swa. SWARM, Een zwêrm. zyn aart overeen.

dling cloth of a child) Een A swarın of bees, Een zwira Wel-futing, Wel passende.

zwachtel, windsel.

beijen. Ill futing, Kwaalyk paljende.

SWALING,

}

Versmelting , ver + A fwarm, (or great number) SUTLER, Een zoetelaar in een lé. SWEALING, gaanende.

Een zwerm.
SWALLOW, Een zwaluw.

A swarm of ants, Een zwins SUTURE, Een Niad.

* One swallow makes no summer, mieren. The coronal suture, De naad van Een zwaluw maakt geen zomer.

A swarm of lice, Een zwers 't bekkeneel.

A sea-swallow, een Zee-Zwaluw. luizen.

A swallow-tail, Een zwaluw staart + A swarm of people, Een groote SWA. of zwavel-staart, zynde zékere

trop volks. a SWAB, Een sobil of dop van boo. houwvast, dus by de timmer- to SWARM, (as bees do Zwer. nen , erweten, enz. luiden genoemd.

men. to SWAB, Het dek van een schip

Swallow-tail, (in fortification) The bees swarm, De byen zwer! Scboon maaken.

Zwaluwstaart. SWABBER, De zwabber op een Swallow-wort, great Celandine, To (warm, (to be full of) Krieschip.

Cbelidonie , sc belkruid , stinkende len. SWADDLE, Een zwacbtel, sie gouwe.

He swarms with lice, Hy triels Swaith. SWALLOW, (or gulf) Een gron

van luizen. to SWADDLE, Zwacbtelen, zie to delooze kölk.

The streets swarmed with peo. Swathe.

++ A large swallow, or throat) ple, Het krielde langs strast to SWADDLE, Afrollen. Een wyde keel.

van volk. To swaddle one, Iemand zwacb. To drink a glass of wine at one To swarm up a tree, or a rope, telen.

swallow, Een glas wyn in een Tégen een boom of een touw op. Swaddled, Gezwachteld, af. Nok uitdrinken.

klauteren. gerost.

to SWALLOW, Zweigen, verzwël. Swarming, Zwërming, krieling, Swaddling, Zwachteling, afrolling. gen.

krielende. to SWAG, Hangen, Ningeren. To swallow DOWN , Neerzwelgen, SWART, zie Sward. To swag down, Neerbangen, doen neer lokken.

SWARTH, zie Swath. nearbangen.

To swallow down pills, Pillen Swarthiness, Zwartacbtig beid, bruin. This weight will swag it down door wëlgen.

beid. Dit gewigt zal bet doen neer He will never swallow this opi Swarthith, (a little swartby) En bangen.

nion , Hy zal dat gevoelen nooit weinigje verbrand. His belly fwags, or hangs down, ombelsen.

SWARTHY, (sun-burnt, tawny. Hy beeft een bangende buik. To swallow one's words, Zyne blackish) Zwartacbtig , brsis, To let one's limbs swag , Met woorden intrekken, ontkennen 't verbrand van de Zon. zyne leden fingeren.

geen inen gezegd beef:.

Swartners, zie Swartiness. An arrow that swags in the air, He has swallowed a spider, Hy Swarving, Zevērving, Pere Een pyl die in de lucbt fingert. is bankroet.

vende.

inen.

« FöregåendeFortsätt »