Sidor som bilder
PDF
ePub

Zweeren,

inen.

1

[ocr errors]

AWAY , (to take awanveep

SWASH of water, Een gulp wa To {wear friends together, Vriend kon wakker houden, dan zweeter. schap zweeren.

teden zy 't fenyn uit. to SWASH, Kletteren, plasen. To swear or vow one's ruin, Sweaty, all sweaty, Bezweet. To swath the water about, In't Iemands ondergang zweeren.

to SWEEP, Veegen. water piassen dat bet rondom op- To [wear, (to curse , or blaf To sweep a room clean, Een kan Springt.

pheme) Vloeken, zweeren, las mer scboon veegen. ar To swash , ( or make a noise teren.

To sweep the chimney, De schoorwith swords) Met de degen To swear grievously, Scbrikkelyk fteen veegen. krallen op de straatsteenen , als

To sweepstakes, or to fwecp de ligtmissen doen. To swear and curse , Vloeken en

Weg Swath buckler, (a hectoring zweeren.

rukken, met geweld weg, mee

,
blade) | Een blaaskaak, pocb. * He swears like a tinker, Ну
bans, froesbaan.
vloekt als een ketter.

To sweep away, ( to destroy)
A swathing blade, Een zwieri. To wear one, (to give or ten Vernielen, bedërven.
ge jonker.

der him the oaths ) Iemand * A new broom sweeps clean, a SWATHE of grass, Een zwaade Zweeren.

Nieuwe bézems veegen feboon. (of regel) van afgemaaid gras. To swear one to secrecy or pri Suveep before your own deor, to SWATHE, Zwacbtelen, in de vacy, Iemand gebeimbouding Moei u mèt u eigen werk. luijeren winden, bakeren.

Zweeren.

Sweeper, Een veeger, veegster. Swathed, Gezwacbteld, gebakerd. Swearer, Een zweerder.

A chimney-sweeper, Een se boorSwathing, Zwachteling , lakering. Swearing, Het zweeren, swee. steenveeger. A swathing-band, Een zwacbtel, rende.

He is as black as a chimneyluijer.

To be given to swearing, Tot sweeper, Hy ziet 'er uit als een The swathing clothes of a child, zweeren geneigd zyn.

scboorsteenveeger. De luuren of luijers van een SWEAT, Zweet.

Sweeping, Veegende. kind.

To cause or promote sweat, Zweet Sweeping, (filth or dust fiveept SWAY, (power, rule, command) verwekken.

out) Uitvaagfel, drëk, vuilnis. Macbt, gezach, beerscbappy. A great sweat, Een sterke A goldsmith's sweeping , De afeb To bear sway, Heerfcbappy voe zweet.

van een Zilversmits fornuis. Cold sweat, Het koud zweet. A sweep-net, Een scbrob.net. to SWAY, (to bear sway, or rule) I was all in a sweat, Ik was over. A sweep-stake, Een die 't gebeele

Heerscben, regeeren, 't bewind al bezweet ; ik dreef in myn Spel wint, en al't ingezette geld
bebben.
zweet.

na zicb strykt. To sway with one, Gezach over to SWEAT, Zweeten , bezweet SWEET, ( to the tate) Zoet van jemand bebben. ху.

smaak. To sway one with his counsels, I sweat all over., Ik ben overal Sweet, (or sweetened with su. Iemand door zynen raad slinge bezweet ; ik zweet over myn gan

gar) Gezoet, met suiker zoet scbe lyf.

maakt. Reason thall sway with me more To sweat blood and water, Wa. As sweet as hony, Zo zoet als than the opinion of the vul ter en bloed zweeten.

boning. gar, De reden zal neer op my He sweats for fear, Hy zweet van

A sweet look, Een zoet gezigt. vermogen dan de waan des ge. angst.

A sweet smile, Een vriendelik meenen volks.

To sweat, (to cause sweat) Zwee gelaat. to SWAY, (to govern) Regeeren. ten, doen zweeten.

To be sweet, (to'llook sweet of To sway the scepter, Den fcbep To sweat out a distemper, Een amorously) upon a woman, ter zwaaijen. ziekte uitzweeten.

Een vrouwster/oon met verliefde Sway'd, Gezwaaid, geregeerd. Sweated, Gezweet.

bogen aanzien. Sway'd in the back, Gezwikt, Sweated out, Uitgezweet.

Sweet ( kind, or good) nature in de rug geknakt. Sweater, Een zweeter.

or temper, Goed aardig. SWE.

He is a great sweater, Hy is een | Sweet, (or pretty ) Lief, aar

geweldige sweeter , by is zeer dig. to SWEAL, Verzengen, verbran

sweetacbtig, by sweet zeer ligt. A sweet cbild, Een lief kind. den, versınëlten.

Sweating, Zweeting, -swee tYou made a sweet business on The candle sweals away, De kaars

tende.

't, tt Gy bebt daar een fraay Smelt weg.

The sweating sickness, De zwee. stuks werk gedaan zéker. SWEAM, Een scbielyk overval van

tende ziekte, zékere besinette. | A sweet stile, Een lieflyke flyi. ziekte.

lyke kwaal die weleer zeer Iterk | A sweet voice, Eun lielyke SWEAP , Wip, sie Swipe.

in Engeland regeerde , en de Atem. to SWEAR; (to affirm, confirm,

zieken zeer Naaperig maakte ; Sweet, (that does not stiuk, or promise with an oath Zwee.

doch als men hen XXIV uuren that has no ill smell) Frisch. ren, onder eede bevëstigen. 1. DEEL. Kkk kk

That

ren.

ren.

[ocr errors]

That meat smells very sweet, Dat To sweeten, (to soften or alte- & swelling in the groin, Gezoet vleesch ruikt zeer friscb. viaten) Maatigen.

in de liezen. A sweet man or woman

Een * To sweeten one's anger , Zyne to "SWELTER , Smoor beet syr, friscb man, een frische vrouw. gramschap maatigen.

door bitte fmooren. To keep one's self sweet and To sweeten forrow, Droefbeid

To swelter with heat, Smooters clean, Zich zelven rein en friscb verzoeten.

van de bitte. bouden,

SWEETING , (a sort of apple) | Sweltring, } Smoor beet. Sweet meats, Suiker gebak , ban Zoeteling , zéker soort van ap. Swelery, - ket.

pelen.

A fweltry heat, or fweltry wea. Dry, or liquid sweet meats, Droo † Sweeting, (sweet-heart, or lo ther, Smoor beet weer. ge of natte confituuren.

ver) Minnaar, lief.

SWLPAGE, De party booi die en To have a sweet tooth, (to lo. Sweetish, Zoetacbtig.

van een weide krygt. ve fweet things ) | Een zoete. Sweetly, Zoetelyk, lieflyk, aange- SWEPE, zie Swepage and swipe. kaauw zyn.

naamlyk.

Swept, Geveegd. Revenge is sweet, De wraak is Sweetned, Zoet gemaakt, verzoet. SWERD, Zwoord, zie Sward. zoet.

Sweetned with sugar , Met suiker to SWERVE from, Afdwealen , Life is sweet when one wants zoct gemaakt.

afdoolen, afdwērven. for nothing, Het leeven is zoet SWEETNER, (a decoy among ga.

To swerve from the truth, Van als men niets ontbeert. inesters) Een valsebe speelder,

de waarbeid afwyken. To use sweet (or flattering) ex die anderen tot bet spēl verleidt. Swerving, Dwaaling', swerving, pressions to the fair ladies, Sweetning, Zoetmaaking, ver 20e

afdwaalende. Lieve woordtjes aan de schoone ting, verzoetende.

SWI. Fuffers geeven.

Sweetness, Zoetbeid, lieflykbeid, Sweet singers, Zékere Secte in aangenaainbeid.

SWIFT, Snel, ulug, gezwine. Schotland. sweets, sie Sweet.

As swift as an arrow out of a A sweet bag, Een reuk zakje , reuk | SWELL, als; The swell of the sea, bow, zo snel als een pyl ust ees kulentje.

De booggaande baaren der Zee. boog SWEET, (pleasure or comfort) to SWELL, (to puff, or fill up)

A swift horse, Een vlug Paerd, Zoetbeid, trooft. Zwellen, opblaazen.

een barddraver. The sweets of peace , De zoetbeid To swell or fwell UP, (to increa.

A swift river, Een frel vlietende der vreede. se or make bigger Uitzetten,

Rivier. | No sweet, without lome sweat, grooter worden, oploopen.

To go a swift pace, Een snellens * Geen zoet zonder zuur, * geen The rain has swelled up the ri voorgang maaken. roozen zonder doornen.

ver, De régen beeft de Rivier Swiftly, Snellyk, gezwindelyk. * After sweet meat comes sowr doen opzwellen.

Swiftness, Snelbeid, geswindbeid. fauce, Na 't zoet komt zuur. To swell up'a volume, Een boek- to SWIG, Groote teugen drinkets. Sweet, (to the smell) Lieflyk deel vermeerderen , vergrooten.

SWILL, Varkens spoeling

To swell, (in a proper and figu. to SWILL , (to gulp or swallon A sweet breath , Eon friloben rative sense) Zwellen, in een down) Inflokken. adem.

eigentlyken en figuurlyken zin. To swill, to drink hard and Sweet perfume, Reukwerk. He did swell like a toad, Hy zwol greedily) Met grote teugen drisA very sweet flower, Een bloem als een pad.

ken. van een zeer lieflyke reuk. + A book that swells too much, Swill-belly'd, t Dik pëns, dit buik. Sweet briar, Egelantier.

Een boek dat al te dik (of te

Swiller, Swill-bowl, Swill pot, Sweet cane, Kalmiss, soetruiken groot) wordt.

Een zuiper , zweiger, guzige de kalmus. The waves begun to swell, De

drinker. Sweet-trefoil, Zevengetyde-kruid. golven begonnen op te zwellen. Swilling, Gezuip, — suipacbtig. A sweet-hart, Een vryer of vry. His philosophical discourses are Swillings, Varkens spoeling.

ster, minnaar of minnares , bart now swelld almost to the bulk to SWIM, Zwemmen, dryven, zich je lief.

of his orations, Zyne Pbilofo baaden. Sweet-smelling, Zoet-ruikende. pbische lessen zyn nu byna 30 To swim AWAY, Weg dryver, Sweet scented, Lieflyk van lucbt. groot geworden als syne réden A liquor that swims over, Een Sweet-natured, Zoetelyk van aart, voeringen.

vocbt dat overloopt. Sweet-breat of yeal, Kalfs swee To swell out,(as a wall does) To swim over a river, Over eere Serik.

Uitzetten, als een muur doet. Rivier zwemmen. to SWEETEN, Zoet maaken, ver. Swelled, Gezwollen, opgeblaa t He swims with the tide, Hy zoeten, 201.

zwemt voor stroom, ' gust seet To sweeten wine, Wyn zoet Swelling, Zwelling, gezwel,

bem voor de wind. maaken.

zwëllende.

To swim against the stream, TiTo sweeten an expression, Eene Swelling, or tumour, Gezwel, gen stroom zwirmen. uitdrukking verzagten. opzwelling

To

van reuk.

[ocr errors]

enz.

[ocr errors]

To swim under water , Onder wa To swing one, Iemand soboppen, SWOOP, Sop, zie Soop. ter zwemmen.

(op een schop.)

to SWOOP, (to catch up as a bird Oyl swims on the top of the wa. To swing about, Omslingeren, of prey does with his claws ) ter, Olie dryft boven op 't wa orndraaijen.

Met de klaauwen aanvatten , als ter.

Swing-gate, (a gate that goes to een roofvogel. To swim in pleasures , Zicb in and fro) Een wipbrug.

to SWOP, Ruilebuiten, verruilen. vermaakelykheden baaden. SWINGE, Een zweep, klets.

To swop, zie to Swo op. My head swims, Myn boofd to SWINGE,(or to swing off, to Swopping, Ruiling, tuilende. draait.

wip, to bang, to mawl) Slaan, SWORD, Een degen, zwaard, SWIM-BLADDER, Lucbtblaasje kloppen , geefselen , sebelden kling van een vijcb.

A naked sword, Een bloot zwaard. Swimmer, Een zwemmer.

+ To swinge, or swing off, (in A drawn sword, Een uitgetoogen Swimming, Zwimming , zwemmen a lewd sense) Geryven.

zwaard. de. Swinged, Gekletst.

A two.edged sword, Een tweeThe swimming of the head, De Swinged off, Geslagen, gegeefeld, snydend zwaard. duizeling des boof ds.

afgeroft.

An arming sword, Een Nage R A swimming place, Een bad, Swinging, Kletjing, kletsende. zwaard. zwënnplaats.

Swinger, Een luftige klouwert, een The blade, point, gard , handle, Swimmingly, (very well, with

grooterti

dit wordt van verschei. and pommel of a sword, Het good success, easily) Gemak denerley dingen gezeid.

lemmer, de punt, plaat, bet ge. kelyk. SWINGER, Een sobopper, singe

veft , en de knop van een degers. SWINDGE, sie Swinge.

raar.

He full upon his sword, Hy viel SWINE, Een varken , zwyn. Swinging, Scbopping, singering , in zyn zwaard. * He that mingled himself among fingerende.

To wear a sword, Eenen degen draff, is eaten of the swines, Swinging off , Geefseling, enz. draagen. Wie zicb onder bet draf mengt

geefelende.

To clap his hand to his fword, wordt van de zwynen gegeeten. SWINGING, Byster, groot.

Zyn band aan zyn degen slaan. A swine-herd, Een gwyne boeder, A swinging stomach, Een zeer

To draw his sword , Zyn deger een kudde zwynen. groote bonger.

trekken. Swine-bread, (or truffle) Truffel, a SWINGLE-Itaff, Een plasknup .To run one trough with his soort van kleine aard-appel. pel.

sword, Iemand met zyn degens Sea-swine, Bruinviscb , Zee-var-H SWINK, Cor labour) Arbeid, doorstooten. ken.

werk.

To put all to the sword, Alles Wild-swine, Wild zwyn. + Swinker, Arbeider, werkman.

over den kling jaagen; alles door Swine-cresses, (a plant) Herts. SWIPE, Een putgalg, wip.

't zwaard verdelgen. boorn, een plant.

SWITCH, Een rysje , Spitsroede. To put up his sword, Zyn . Swine-grass, (a plant) Varkens to SWITCH, Met een rysje faan.

gen opsteeken. gras, duizend - knoop, kreupel to SWIVE, 1 Afryden.

By dint of sword, Voor de punt gras, Swived, Afgeréden.

van den dégen. Swine-pox, (a sort of measles) SWIVEL, (a ring) Een ring. He is as good at the pen as the Zwyn pokjes. SWIVER, Afryder.

sivord, Hy is zo goed met de Swine-like, Zwyns, Varkenacbtig. Swiving, ļ Afryding.

pen, als met de dégen. SWING, (a sort of sport, with a

SWO.

To make one's way through loose rope) Een scbop, schop-SWOLING , a swoling of land, swords and fames, Zich door, stoel, voor de kinderen.

(as much as one plough can

vuur en zwaard eenen weg baar Swing, (or jerk) Scbök, fcbud

till in a year) Zo veel land als ding, stoot.

men in een jaar met één ploeg

The King's sword bearer, Des To give one a swing, Iemand een

kan ploegen.

Konings zwaard-draager. ftoot geeven.

SWOLN, (van to Swell] Gezwol A sword cutler, Een zwaardvee. To follow the swing of one's genius, len.

ger, zwaardeinaaker. Zicb aan zyne neiging overgee Swoln stile, | Een opgeblaazen A Tword-player, Een schermer. ven , zyne genegenbeid opvolgen. styl.

A sword-Ileiper , (a nort.country # Let him take his swing, f7 Laat SWOM, Gezwommen.

word, for a sword-cutler) Een bem zyn tuil tuilen. SWOON, Een beswyming.

zwaardveeger. X A swing, to swing withal, Touw, In a swoon, In swym.

Sword-grass, (or gladder) Lies, sobopstoel. to SWOON, Bezwymen, swymen,

kaimus. He may have a swing, (or be van zich zelven vallen.

Sword fith, Een zwaard-viscb. hang'd) | Laat bem na de galg She fwooned away, Zy bezweem, the SWORD of bacon, 't Zwoord loopen.

zy viel van baar zelven.

van spek, zie Sward. o SWING, Schoppen, op een scbop Swooning, Bezwyming , — bezwy I SWORE, ( van to Swear] Ik zitten, fingeren....mende:

zwoer. Kkk kk 2

Sworn,

nen.

lis,

de wyze.

men.

Sworn, Gezwooren, beèedigd.. Syllogistical, Dar door sluitrédenen overeenstemming of trek der din. was a bekragtigd is.

gen. lor, Hy deed zynen eed: als Ge- Syllogistically, Op een buitredenen-Sympathy, (fellow-feeling) Me. beime Raad.

degevoel.
SWU.
to SYLLOGIZE, Door Nuitrédenen

The loaditone has a sympathy SWUM, [van to Swim ] Gezwom bewyzen.

with iron, Tuljcben de zeilsteen SYLPHS, Boscbgodinnen, bosebnim

en 't yzer is een onderlinge SWUNG, [van to Swing] Gefcbopt,

pben.

trẻk. geslingerdo.

SYLVAN, (of the woods, or fo. SYMPHONY, Saamenluiding , sacSYB. rests) De bosscben.

menstemming , overeenstemming. + SYB, (or kindred) Geslacht, bloed-SYLVANUS, (the fabulous God of SYMPOSIACKS, als; Plutarcb's verwandschap.

woods) Sylvanus, de gewaande fympofiacks, ( or table talks ) Syb and rom, (an old Saxon God der bosschen.

De tafelpraatjes van Plutarchus. • expression, fignifying peace and

SYM.

SYMPTOM, De toeval van eenige security) Vreede en veilig beid. SYMBOL, Een teken, waarteken,

kwaal. SYBIL, Sibille , zie Sibyl.

zinneleeld, Geloofsbegrip.

Sympton, or fign, Teken.
The Apoftolical symbol, (the Symptomatical
SYC.
SYCAMORE tree, een Egyptiscbe

crecd) De twaalf Artykelen des Symptomatick','} Toevalliglyk.
Geloofs, bet Geloof,

A symptomatical feaver , Eer vygeboonza

Symbolical, Door tekenen iets bedui koorts met teevallen.. SYCOPHANT, Een verklikker, ag. dende , figuurlyk,

SYN. terklapper, oorblaazer, fritflooijer: Symbolically, op een figuurlyke SYNAGOGUE, Een vergadering, alzo genaamd van 't Grieksch wyze.

Fooajcbe vergadering. woord Sycos, betékenende een

to SYMBOLIZE, (by certain out- SYNCHRONICAL, Gelyktydig. - Vygo; welke vrucht door die

ward signs to signify some hid SYNCHRONISM, Tydgenootschap. van Atbene, verbooden zynde

den thing) Door uitwendige té- to SYNCOPATE,(to swoon, Zwyuit te voeren , zo wierden de

kenen , eenige verborgene zaaken anelen, bedwelmd worden. Verklikkers van zulke, die dit

beduiden.

To syncopate, (to make an eligeböd overtraden, met deezen

To symbolize with one, (to con fion, or syncope) Een ketter uitnaam genoemd.

laaten. He plays the sycophant , Hy is

cur, or agree in any thing with

him, In gevoelen of aart met SYNCOPATION, (in musick, 00een verklikker, (of oorblaazer)

iemand overeenstemmen.

tes driven' till the times fall by zoekt een plasdank te bebaa. Symbolized, Door tekenen beduid. even again) Nooten sleepers, tot len.

dat de tyd in de muziek wederom tỘ SYCOPHANTIZE, Voor verklik- | She fymbolized with him, Zy

stemde met bem overeen,

gelyk is; tot dat de maat uit is. ker of oorblaazer speelen.

Symbolizing , Beduiding door téke. SYNCOPE, (a term of grammar, SYD.

the cutting away of a syllable SYDER, sie Cider.

SYMMETRICAL, Evenmaatiglyk. in the middle of a word) LetSYDERATION, Verzënging van SYMMETRY

SYMMETRY, Evenmeetbaarbeid, ter uitlaating, in 't midden eeris 't gebooite, — Uerdooftbeid of évenmaatigheid, overeenkomst, woords, geraakt beid van eenig lid. welgemengdheid.

Syncope, (or (wooming) Bs. SYL.

SYMPATHETICAL, Méde-neigend, zwyming , swymeling. SYLLABARY, Een boek dat van médelydend, onderling overeen- SYNDIC, 07 Syndick, (a cerfor, Syllaben bandelt. stemmend van aart.

or comptroller) Sindicus, opsiesSyllabical, Dat tot eene lettergreep Sympathetically, Op een méde-nei der. be boort. gende wyze.

Syndicable, (subject to ceniure) Syllabication, (the forming of Sympathetick, zie Sympathetical. Beftaffelyk.

fyllables) Het laamenvoegen der to sÝMPATHIZE, Medelyden , een SYNDICATE, or Syndickthip, the lettergreepen.

onderlinge trek bebben, wéder. place of a syndick, or time of SYLLABLE, Een lettergreep, woor zyds gevoelig zyn, gevoelig zyn

one's being a fyndick) Opzierdenlid, fillaab.

van eens anders wedervaaren. derschap. O Don't tell a syllable, Zeg 'er To sympathize in humour with SENECHDOCHE, (a figure in the. geen sillaab van,

one, Met iemand van eenerley torick, consisting in putting a SYLLOGISM, 'Een Nuitréden, be

aart zyn.

part for the whole, or the wno-wysreden, zynde een besluit 't I sympathize with you in your le for a part) Vertanging. welk uit twee voorgaande stel. troubles, Ik draag myn deel in SYNOD, Een Kerkvergadering, lingen getrokken wordt, ge uwe moeijelykbéderi; uwe onge

Synode. makken gaan my gevoelig ter SYNODALE, Een schatting die de Alle ondeugd is zonde. barte.

Onderkerkelyken jaarlyks gandes Bedrog is een ondeugd. SYMPATHY, (the natural agree:

Bilcbop of Aarts diaken op ber Derbalven is bedrog zonde, ment of things ) Natuurlyke Paajcb bezoek betaaler.

Sy

nen,

in lyk als;

ver,

Synods provincial, (the canons, Cut tabacco, Gekurven tabak. The two tables of stone , De twee'

or constitution of a provincial Spanish tabacco, Varinas tabak. steene tafelen. fynod) Synodaale instellingen. Virginia tabacco, Virginifcbe ta The table of Apelles , Het tafe. Syndal, (the synod of itself) bak.

reel van Apelles. Het Synode zelve.

A tabacco box, Een tabaks doos. Tables, (to play at) Speeltafels, Synodal, Kerkvergaderlyk, 't A tabacco-pipe, Een tabaks pyp. verkeerbord.

geene tot een Synode A tabacco stopper, Een tabaks A pair of fine tables, Een fraaije Synodical, behoort.

stoppertje.

verkeer-tafel. SYNODICK, (or lunar) Dat tot de Tabacco-stalks, Tabaks steelen. + The tables are turned, (the timaan beboort.

TABARD, een Wapenrok, Herauts mes or affairs are changed) De.' A synodick month , Een maan rok.

tyden zyn veranderd. maand.

TABBY, Tabyn, zéker zyde stof. A table-book, Een tafelboekje. SYNONIMA'S, (words of one and Tabby-like, Als tabyn.

A table-cloth, Een tafellaken, tathe same signification) Woorden | Tabby, Gevlakt, geplëkt.

felkleed. van dezelfde betekenis.

+ TABELLION, een Beamptsebry. Table-plate, Tafel zilver. Gelykluidende , van

Notaris.

Table-basket, Fruit mandje. Synonimous , } eenerley meening. TABEFACTION, Uitteering. Table-talk, Tafelpraat. Synonimous words, Woorden van to TABEFY, Verteeren, uitteeren. Table-dialogue, Saamenspraak over eenerleye betekenis, TABER, zie Tabor.

tafel. SYNOPER, Zekeren bergstof, zie TABBERNACLE, (tent or pavil. A table-bed, Slaapbank. Sinoper.

lion among the Ifraèlites ) Ta A table diamond, Een tafelsteen, SYNOPLE, Groen, in de wapen bernakel of tent onder de Israëli diamart. schilden.

ten.

Table beer, Dun bier, gemeen bier, SYNOPSIS, Een kort begrip. The feast of tabernacles, 't Loof. The table of a book, Een zoeke SYNTAX, Woordenvoeging, woor butten feest.

lyst, Register van een boek. denschikking, letterkonstige faa Tabernacle, (the tent where the A side table, Een aanrecht tafel. menjtelling der woorden , iaal Ark of the Covenant was kept)

Tabler, (or boarder) Een köftscbikking.

de Tabernakel daar de Arke des ganger. SYNTERESY, (remorse of con Verbonds in bewaard wierd. To table, (a Scotch word for to science) Gemoedsknaaging. Tabernacle, (a little vessel in board) In de köjt zyn. SYR. which the Popish Pyx is put

I table with him, Ik ben by bem SYRINGE, Een spuit.

on the Altar) t Siborium , daar in de kost, ik beb my by bem in to SYRINGE, Spuiten.

de geconsakreerde Ouwel op de koft besteed.

den Altaar in bewaard wordt. To syringe an ulcer , In een zweer

To table one, (to entertain hiin Spuiten. + TABID, Uitgeteerd, uitteerend,

at one's table) Iemand aan zyn Syringed, Gespooten.

uitgedroogd.

tafel ontbaales. Syringing, spuiting, — Spuitende. TABLATURE, (a fort of musick To table fines, (to draw the

book) Voorfcbrift, zangsleutel, SYRUP, Stroop.

contents of every fine parted in muziek tafel. SYS.

any one term) Een bylt maaken To let down a lesson upon the van de voetens die verbeurd zyn. SYSOR, Een lid van de Gerechts

guitar in tablature, Een les op Tabler, Een kötganger. zittingen of van de Jury. SYSTEM, Een opstel, vertoog , kort

de guitair op nooten stellen, op- Tablet, Een tafeltje, zakboekje.

scbryuen. begrip, Jaamenzëtfel, stöljel.

Tabling, Koffgang.
TABLE, Een tafel, tafereel.
Systematical, Vertoogbaar.

Tabling of fines, Opstelling in
To sic at table, Aan tafel zitten. gefcbrift van boeten onder 't bou.
He is altogether for systematical
learning, Hy is gebeel door de

To keep a good table, Een goe den van rechtsdagen verbeurd. den tafel bouden.

TABOR, Tabret, Zeker flacb van betoogbaare geleerdbeid. SYT.

A writing table, Een scbryftafel. een trommeltje.

A folding table, Een toejlaande to TABOR, (to play upon the taSYTHE, een Sys , zie Sithe.

tafel.

bor) Trommelen.
To come to the Lord's table, Taborer, Een trommelaar.
T.

Tot de tafel des Heeren nade- TABOURET, (a low itool) Een laas is the letter wherewith some

ge stoei zonder leuning. T. inalefactors are branded in

Table, (whereon the ancients To have the privileges of the ta

used to write their laws) Tafel, bouret, (which is a privilege England, T. is de letter waar

waar op de ouden bunne wetten for some great ladies in France mede sommige kwaaddoenders in pleegen te fchryven.

to fit in the queen's prelence) Engeland gebrandmerkt worden.

The laws of the twelve tables Het voorrecht bebben van in de TAB.

among the ancient Romains, tégenwoordigbeid der Koningin TABACCO, Tavak.

De wetten der twaalf tafelen on te zitten.
Leaf-tabacco, Tabaks bladeren. der de oude Romeinen.

TABRET, zie Tabor.
Kkkkk 3

TA

ren.

[ocr errors]
« FöregåendeFortsätt »