Sidor som bilder
PDF
ePub

en

9

Tally'd, Op de kerfstok gezët. TAMPOY, (a curious sort of drink, TANQUAM, Een perfoon die op de TALMUD, Talmud, Joodfcbe wet. made of gilliflowers in the Hoogescbool in aanzien is , boek.

Molucco and Philippine Islands) bekwaam geacht wordt om een van Talmudical, Tot de Talmud beboo. Een lekkere drank die men op de

de Léden derzelve te zyn. rende,

Moluksche en Philippynsche TANSY, Reinevaar, Boere wormTalmudist, Scbryver van de Talmud, Eilanden maakt.

kruid. of uitlegger daar van.

TAMY, (a sort of stuff Zékere Wild tansy, Ganferik , zilverkruid, TALNESS, Lengte, hoogte.

stof.

zilverschoon. TALSHIDE , or Talwood, (fire.

TAN.

Tanfy, Een soort van koek of podding wood cleft and cut into billets

van groene kruiden gen:aakt. of a certain length) Tal. of TAN, Gemalen of gebakt eikebooms to TANTALIZE, Onder een scboora telbout. basten oin léder te bereiden.

voorwendsel verleiden of bedrieto TAN, Looijen, touwen. TAM.

gen; een sterke begeerte na iets To tan leather, Leer touwen. verwekken, zonder de voldoening TAMARIND, Tamarinde. To tan, (er burn as the sun

toe te laaten. TAMARISK, (a sort of shrub)

does) Verbranden, als de Zon Tantalized, Getandtergd. Tamarix.

doet.

Tantalizing, Tandterging , tandterTAMBOUR, (a part of a tennisTo tan, Verbranden, zwart wor

gender court) Uitstek in een kaatsbaan.

den, door de Zon.

TANTAMOUNT, Gelykwaardig, TAMBOUR, Een troirmel, ook een TANG, Een kwaade sinaak.

évenwaardig. fyne seef.

This meat has a tang with it, Dit TANTIVY, Op een rën, met losers TAME, Tam, mak, gedweeg.

vleefcb beeft een snuf weg.

toom. Tame beasts, Tamme beesten.

TANGENT, or a tangent line. (a To ride tantivy, Op een galop A tame lion, Een tamme leeuw.

right line perpendicular to the

ryden. Tame, (or humble ) Néderig, Diameter of a Circle drawn by HA tantivy

Een kerkelyke die gedwee. one extream of an arch) Tan.

overal draaft en rënt om bevor, · To grow tame, Gedwee worden. gens of raaklyn, Konítwoord

derd te worden.

der Wiskunde. to TAME, (or make tame) Tam

TAP. maaken, temmen.

TANGIBILITY, Raakbaarbeid. + To tame, (to humble or con- Tangible, Raakbaar, tastbaar. TAP, (whereat liquor runs out of quer) Vernederen , overwinnen. to Tangle, Verwarren, zie Intan a vefsel) Zwik, tap, deuvik,

boute kraan. Tamed, Tai gemaakt, getemd. Tamely, (with submission) Met TAN-HOUSE, Een looijery. A tap-house, Een tap buis. onderwerping

A tan-vat, or tan-pit, Een locijers | Tap droppings, Dat uit de kraan kuip.

druipt. Tamely, (cowardly, without resistance) Lafwartiglyk, zonder TANISTRY, (an Irish law or call Tap for a wound, Wondpyp, tégenland.

tom whereby the most power Pyp om in een wond te zëtten. Tameneíš, Tambeid, nakbeid, ge

full and worthy did inherit the Tap, (blow or rap) Tik, flag. dweegbeid.

principality) Een wet of gewoon. To give one a cap or rap, lemand ie in Ierland , waar by de mach

een tik geeven. Tamer, Een temmer. Taming , Temming, tammaaking ,

tigste en waardigste in bet Prins-'to TAP a vessel, Een vat opstee. temmende.

ken.

dom opvolgde, ten nadeele der to TAMPER, Veel moeite aanwen

Eerstgeboorene.

To tap one for the droply, leden, begraaten, falivouwen.

TANK, (a cistern to keep water mand bet water aftappen.
in) Een kom, waterbak.

To tap one, (to put a tap in his To tamper with one, (or to be

wound) Iemand een pyp in 3jn? tampering with one) By iemand |TANKARD, Een drinkian met een aanbouden om bem örgens in te

lid, zynde dezelve van tin of wond zëtten. wikkelen , iemand bepraaten , van zilver.

To tap, or give a blow) Een iemand al te veel vieren of in. A pewter tankard, Een tinnen

slag geeven. drinkkan.

To tap a tree at the root, Een volgen,

A silver tankard, Een zilveren boom by de wortel uitbollen. To tamper too much with a di.

drinkkan,

TAPE, Linnen-lint. sease, Al te veel bulpmiddelen to TANN, zie to Tan.

Tape lace, Blonde kant. tégen een kwaal gebruiken.

Tanned, Gelooid, getouwd, TAPER, Een waskaars, toorts. Tampered, Bepraat, veel moeite aan

verbrand van de Zon, getaand. TAPER, Spitstoeloopende, iets gewend. The sun has tanned the child ve.

dat breed van on. To be tampering with one , le

ry much, De zon beeft bet kind TAPERING, deren is, en al-, mand bepraaten, zoeken te overzeer verbrand.

lengskens tot boven toe smaller reeden.

word, of een Touw aat aan 't TAMPKIN, Het bouten Köpsel Tanner, Een looijer , leertouwer.

van een stuk ge-
Tanning, Leertouwing , bet cene end dik is, en allengskens

dunner word na 't ander einde. TAMPIN,

verbranden van de zon.
Scbut.
LIIll 2

to

gle, &c.

}

[ocr errors]

}

ven.

to TAPER, (to grow taper ) H011- TARE, Gescheurd, van to Tear. Refined tartar, Gezuiverde wymgerig worden.

To tare, Het vat mërken met bet Ateen. TAPESTRY, Bebangsels, tapytwerk, gewigt van de Tarra.

To catch a tartar , (to meet with tapyten. TARES, Onkruid.

one's match) Zyn pertuur 1997 A tapestry-maker, Een tapytma- TARGET, Een ouderwets sobild. treffen. ker.

to TARNISH, Beswalken, bezoe- tt To catch a tartar, to be disTAPPET, Opgestoken, gedikt. delen,

appointed , ! Een neus kryTapping. Aftapping van vogten, [als Tarnish'd, Beswalkt, bezoedeld. gen., , een blaauwe scbeen losin de waterzugt.]

TARPAWLING, Een teerkleed, of pen. to TAPPY, Zicb fcbuil bouden, [in prezenning, gelyk op de sché. Tartarean ,-(of hell, from the L4de Hërtejagt gebruikelyk ]

pen gebruikt wordt, hier van tin, tartarus) Hëlfcb. TAPSTER, Een tapper , biertapper, daan komt het woord

Tartarous, Wynsteenig. in een hërberg.

Tarpawlians, Pikbroeken, di i: be. TARTLY, Scbërplyk. TAPTOW, Aftogt, taptoe.

vaaren Zeeluiden, die van Tartness, Wrang beid, zuurbeid, To beat the taptow , De aftogt kindsbeen af ter Zee gevaaren

fcbērpbeid. staan.

hebben.

4. Tartness, (in words) Scbërporis, TAR,

I am your true tarpawling, (or in woorden.
downright servant) Itik den

TAS.
TAR, Teer.

uw onderdanigste voetueeger. Done over with tar, Geteerd. TARR, sie Tar.

TASEL, Krarde, zie Teazel. to TAR, (to do over with tar) Tarred, Geteerd:

TASH, De punt van een véter. Teeren.

TARRACE, Een plat dak van een TASK, Taak, gezet werk, ds. TARAND, (a kind of buff) Soort

buis

werki

en open van een buffel. TARRASS,

To set one a task, Iemand op sys

gaandery. TARANTARĂ, Het geluid van een | TARRAGON, Dragon , zéker

taak zëtten ; iemand task gel. trompet, als men den aanval, in kruid: eenen veldslag blaast.

TARRY, (to stay, to lag, an loi- tt To take one to task, letard TARANTATÍ, Gebeetenen van eenen ter) Sukkelen , zammelen, ler

bestraffen of rékenscbap taa zjs Tarantula.

doon afoorderen.

teren. Tarantisin, De kwaal ontstaande uit Where did you tarry so long? A hard task, Een moeijelyk werk.

de beet van een Tarantula. Tarantula, Een zeker vergiftig Spin

Waar bebt gyzo lang beggen tal. Task-master, Een taakzetter.

Tasking, Taakzētting , — tastzet

vende. nekop in Italie, wiens beet, 30 To carry, (to stay or remain ) Sommigen gewild bebben , alleen Blyven.

TASS, Plaaten. door muziek kan geneezen worden. We tarried there to days, Wy

The tass of an armour, De knie. TARDATION, Talmen , vertoe bleeven daar twee dagen.

plaaten van een Hamas, uen To tarry for one, Na jemand

TASSEL, Een tekentje of papiertje Tardily, Traaglyk.

dat men in een boek legt.

wagten. Tardiness, Traagbeid , Nofbeid,

The tassels of a coach, De kwal

To tarry behind, Agterblyven.
Tardity,

'
langs aambeid
Tarry for me, Wagt my..

ten die in een karos zyn onzich TARDY, (or fow) Traag, lang. Tarried, Vertoefd, gewagt.

aan vast te bouden. zaam. Tarrier , Een vertoever , wagter.

A taffel-hawk, 't Mannetje van To have one's belly tardy, Een Tarrying, Vertoeving, wagiing, 1 The taffel of a saker, Manna

een valk. luije buik hebben.

vertoevende. #Tardy (dull or now) wit, Traag TARSE, Het manlyk lid.

jes valk. van verstand. TART, Wrang, zuur, scbërp.

Neck-cloth tasftels, De akers DES Tardy, (neglectfull) Acbteloos. Tart fruit, Groene vrucbt.

een das.

TASSES. Dyewapens, een sye. Tardy, (faulty, in a fault) Go | Tart-wine, Wrange wyn.

barnas. brekkelyk, onvolmaakt.

Tart in his reproofs , Scbërp in I never found him tardy, Ik beb syne verwysingen.

TASTE, Smaak. bem nooit op een fout bevonden. * To be tart with one, Iemand

To be out of taste, Zyn feast

verlooren bebben. I found him tardy, (he had lit Schërp doorbaalen. tle or nothing to say for him. To give one a tart answer, le

That has put my mouth out of self) Ik vond bem zonder ver. mand bits bescbeid geeven.

taste, Dot beeft myn mask bescbooning, zonder dat by iets tot TART., (subft.) Een taart. zyn verschooning wist in te brën An apple-tart, Een appeltaart.

1. Tait , (or discerning faculty) TARTANE, een Tartaan, groot

Goede smaak , onderfcbeidend der gen. TARE, (a sort of plant) Duivels

vaartuig.

moogen. wargaaren.

TARTAR, Wynsteen, een steenag. Tafte, (or favour) Smask, geur. TARE and tret, Tarra en goed ge tigheid van den wyn die zich

To take a light taste of a thing, wigt.

aan de zyden der vaten valt zët.

men?

durven.

Lets prorven.

[ocr errors]

To have a taste of a thing, Es. * You are better fed than taught, A tawny (or swarthy) complegens de smaak van bebben.

t Gy syt beter gevoed als ge. xion , Een taunige verbrande He will have a taste of every

leerd.

kleur.

TAX.
thing, Hy wil van alles een proef TAUNT, Een fobionpscbeut.
bebben.

A bitter taunt, Een bitfe sobimp. | TAX, Schatting.
To give an ill taste (or charac. Scbeut.

To raise taxes, Schattingen bef-
ter) of one lemand in een TAUNT, (a sea-term for extraor. fen.
kwaade reuk brengen, segt ge-

dinary tall) Zeer groot , zeer

A'landtax, Een land scbatting. tuigenis van bem geeven,

boog

The Parish-taxes, De Parocbie10 TASTE, Proeven, smaaken. A tauat mast, Een mast die al te laften. To taste wine, Wyn proeven.

boog is.

A tax-gatherer , Een inzamelaar
This tastes well, Dit smaakt wel. Taunt-mafted, A te boog van malt. van schattingen, Kollekteur.

This tastes well to- my palate, co TAUNT, Bescbimpen , fcbimpig to TAX, (to lay a tax) Eene scbat-
Dit is wel naar myn smaak.
toedryven.

ting opleggen. Tasted, Geproefd, gemaakt.

To taunt one

or to taunt (ort To tax (or charge) one with a Well-tasted,'Goed van smaak. joke) upon one, Iemand befpot thing, lemand met iets befcbulIll-tasted, Slecbt van smaak.

zen, beschimpen.

digen. Taster , Een proever.

Taunted, Bejcbimpt, Spytig, ver To tax, (or blamne) Mispryzen,
The King's talter , 's Konings weeten.

berispen.
proever.
Taunter, Een beschimper.

Taxable, Scbatbaar.
A taster, ( a. little cup to taste Taunting, Beschimping , bits-verwyt, Taxation, Scbatting , waardeering.
the liquor withal) Een proef.

bescbimpende.

Taxed, Gescbat , befcbuldigd. Schaaltje.

Tauntingly, Scbimpiglyk, op een ver- Taxer, Een schatter.
Tasting, Proeving, - proevende. wytende trant.

Taxers, (two yearly officers at
The sense of tasting , 'De smaak, TAURUS, De Alier , een van de Cambridge, who gage all weights
één der vyf zinnen..
XII hémels tekenen.

and mealures ) Tkers der gewig TAT.

to TAUTOLIZE, (to use tauto ten en maaten. TATCH, Haakje, zie Tache.

tology) Herbaalen.

Taxing, Het Schatten, befcbul TATTER, Een lap, Nënter. Tautological, Vol bérbaalingen, diging, His coat is worn to tatter, Zyn TAUTOLOGY, (a repeating of

TAY. rok is aan slenteren geflecten. one and the same thing in other TAYL, zie Tail. TATTER-DE-MALLION, (a rag: words ) Een geduurig berbaal TAYLOR, Een kleermaker , Snyder.

ged man or woman). Een bave van dezelfde zaak met andere A woman-taylor , Een wolie-naai. Loos man of vrouwspersoon , wier woorden.

ster, béter Mantuamaker. kleeren vol lappen en gaten zyn.

TAW.

TAZ. Tattered, Gefcbeurd, baweloos. TAW, (a fort of marble ball with TAZEL, (a kind of hard bur used TATTLÉ, Gekakel, gesnap, ge which the children play) Mar. by clothiers) Kaarden, zéker ge klap.

knikker.

was dat de Droogscbeerders geto TATTLE, Kakelen, snappen, Ito TAW, Touwen.

bruiken.
klappen.
To taw leather, Leer-touwen, leer-

TEA.
t Tattle basket, or tatler, (a tat bereiden.

TEA, Tbee.
tling man or woman | Praat. + 1 To taw one's hide, Temand Bohee tea, Thee-Boei.
vaar, praatmoer.
aftouwen.

To drink tea, Tbee drinken.
Tattled, Gekakelt, gesnapt. Tawed, Getouwd.

A tea-dith, Een tbee kopje. Tattler, Een kakelaar, frapper , klap- Tawer, Een leertouwer, leerberei Tea-spoon, Een tbee lepeltje... per.

der.

to TEACH, Onderwysen. Tattling , Kakeling, kake Tawing, Leertouwing, leertou To teach one to read, Iemand Lende. wende.

leeren leezen. TAU.

Tawings, 't Afschraapsel van bui Teach me how to do it, Leer TAUDRY, or Tawdry, Wild, los, den.

my boe bet te doen. weidfcb, zie Tawdry. TAWDRY, (ridiculously gay) Be

* To teach one's grandam to groTAVERN, Een wynbuis, bärberg, Spottelyle zwierig.

pę ducks, Zyn wyzer leeren. kroeg.

A tawdry dress, Een belacbelyke To teach, (or preach) Preeken. A tavern-keeper , Een böspes, bër. Zwierige kleeding.

To teach one wit, Iemand Ayo bergier.

Tawdry colours, Kakelbonte ko. pen, scberpen, polysten, de eenA tavern-haunter., Een kroegloo leuren.

voudigbeid af wennen. per.

Tawdry lace, Weidsobe kant.. Teachable, (willing to be taught) TAUGHT, [uan to Teach] Onder A tawdy, woman, Eén anal zwie Leerzaam, gewillig om te beeweezen, geleerd.

rig Vrouwspersoon. I taught, ik onderwees., ik leer- TAWNY, (of a tawny colour) Teacher, Onderwyzér , Leermees. aarde. Taanig.

ter, LI111 3

A

[ocr errors]

mer,

[ocr errors]

ren.

len zeggen.

822 TEA. TEC. ;; TEC TED. TEE. TEE. TEG. TEI. TEL. QA teacher, (or preacher) Een A technical Dictionary', Een The great teeth, De kiezen. predikant, leeraar.

Woordenboek van konsten en wee. To breed teeth , Tanden kryTeaching, Onderwyzing, leering, tenscbappen.

gen. onderwyzende , leeraarende. TECHNOLOGY, Eene bescbryving? Po lay is the teeth , Verwyten, TEAGE, Net, gescbikt , zie Tight. van bandwerks konsten, konft. braaveeren. TEAL , Een taeling, zékere wa kunde.

# To trow something in one's tervogel.

TECHY, (froward or apt to find teeth, # Iemand iets in de neus TEAM, Een gespan.

fault with every thing ) Bedib 1 wryven, f voor de scbeenen wer. A team of four horses, Een

zuchtig, bedilachtig

pen, verwyten Span van vier paerden. TECTONICK, Tot de bouwkunde

TEG. A team of ducks; Een toom een beboorende.

TEGUMENT, Deksel. den. The tectonick art, De bouwkonst.

TEI. to TEAM, Inspannen.

TED.

TEIL-TREE, (or Linden tree) Line TEAR, Een traan.

den beoin. TEDDER, Een paerde touw, zie Tears trickling down , Neerbig

TEL. Tether. gelende traanen.

TELESCOPE, (a prospective-glass) to TED, Gras, Nieuw afge. To shed tears, Traanen storten.

Verrekyker. to TEAR , Scheuren, ryten.

maaid gras , omkeeren to TEDE,

Telescopical, als; The thelescoTo tear his cloths, Zyne kleede- TE-DEUM , (a thanksgiving-fong)

of verspreiden.

pical stars, Sterren die mien door ren scbeuren.

Te Deum , Lofzang om God

een Verrekyker zien kan. Raazen en To tear and roar,

to TELL, Zeggen, vertellen.

plechtig voor een overwinning te tieren.

To tell one's opinion, Zyn gevee

danken. To tear one in pieces, (or tire

To fing the Te-Deum, Het Te. I his heart out) Iemand pynigen,

Deum zingen.

Did not I tell you so? Heb ik s plaagen, moedeloos maaken. TEDIFEROUS

zo niet gezegd?

Trots - draa-
Tearer, Een fcbeurder.
TEDIGEROUS,}

To tell one his fortune, Iexans

gend.
,

goeder
.
, (

To , lets zaam, traag. Tearing, Sterk, bard.

ruchtbaar maaken. A tearing (or loud) voice, Een om Tedious, Chong, tiresome) Ver. This is to tell (or teach) us, Dit luidschreeuwende Ttem. drietig, lastig, verveelend.

is om ons te leeren. A tedious preacher, Een lastig A tearing (or high flown lass,

To tell, (to fhew) Tooneri.

preeker, Een bovaardige vryster.

That very thing tells who you A tedious discourse , Een verdrieTearing, als; She goes tearing

are, Die zaak zelve toort wie (or wonderfull) fine, Zy is al

tig gesprek. He is mighty tedious about it, to tell one of a thing. (by way

gy ayt. I toos éven zeer opgescbikt. to Teale, Teaze. Hy gaat geweldig langzaam daar

of information or advice) It. mee on. zie Tefter.

mand iets onderrichten, of reaTediously, Verdrietiglyk. Tealty, LTesty.

-den, He kept us tediously long in dil. To tell, (to count, or compuTEAT', De pram , mam, tspel,

course , Hy bield ons verdrieuijer.

te) Rekenen, begrooten.

tig lang aan de praat. To give. a child the teat, Een Tediousness, Verdrietig beid, lang

To tell, (to recount, or relate) kind de prein geeven.

Verbaalen, vertellen. to TEAZE, Quellen, plukken , plaa

wyligbeid.

To tell stories of one, Leugeres

TEE.. gen,

van iemand verbaalen. Teazed, Gequëld. ! to TEEM, Zwanger zyn, ook uit.

To tell a tale, Een sprootje serI never was so teazed in my life, storten.

len. Ik ben van myn leeven zo niet Teeining, Zwanger, vrucbtbaar,

To tell news,

Wat nieuws ver geplaagd geweest.

+ Teeming, Cor fruitfull) Vrucbt tellen. Teazing, Een quelling, moei.

baar.

To tell one what he shall write, jelykbeid. Teemfull, Boordevol. .

Iemand voorzeggen wat by febryTEAZELS, Kaarden, sie Tazel. TEENS, als; She is just entered TEC.

into the teens', (she is just thir. My conscience tells me quite TECHINESS, (from techy) or from teen) Zy is éven dertien jaar, contrary, Myn gemoed zegt

wardness, Kribbigbeid, geme A miss in her teens, Een meisje my bet tégendeel.
lykheid.
tu(Jcben de 12 en 20 jaar.

To tell one of his faulcs , leTECHNINAL, (belonging to an art A. Dit zegt men om dat by al die mand zyne gebreken onder bes - or science) Tot een kon/t of wee jaaren, het getal van tien ge bog

bouden. tenschap beboorende.

noemd word, als dertien , veer I cannot tell , 't is more than I A technical word, Een konst tien; enz.

can tell, Ik weet bet niet, mis TEETH, (van Tooth] Tanden. meer als ik zeggen kan.

[ocr errors]

Teafter,'}

vent MOET.

[ocr errors]
[ocr errors]

woord.

leen voor

I cannot tell what to do, Ik weet The old fox had a mervel- Temple, De Naap des boofds. niet wat te doen.

lous temper upon those occa. the TEMPLE, or Templars Inn, No body can tell where he is go fions, De oude Vos was by zul Zeker Collegie in Londen tot de

ne , Niemand weet waar by ke gelegenbeden wonderbaarlyk studie in de Rechten geschikt, en been is. gelaaten.

wel eer een verblyf der Tempeliers To tell money, Geld tellen. to TEMPER, (to moderate) Maa geweest. A te!l-tale, Een verklikker, klop tigen.

TEMPLIES, Cieraaden die de Vroue Spaan.

On To temper, (or season ) Toebe even aan de slaapen des boofds Teller, Een teller.

reiden, toemaaken, kruiden. pleegen te draagen. A teller of cales , Een Sprookjes To temper iron or steel , rzer TEMPORAL, (continuing for a verteller. of staal barden.

time) Voor eenen tyd. A teller of 'money, Een geldTo temper colours, Verwen, Temporal, (secular, pot spiriteller. mëngen of breeken.

tual) Waereldlyk. The tellers of exchequer , De ont- TEMPERAMENT, (or constitu The Lords spiritual and tempo. vangers van de Thefaurie. tion) Gefteltenis.

ral, De geestelyke en waereldlyA fortune-teller, Een goeder ge Teinperament, for medium in ke Lords. luk-zegster.

any business or controversy) They have a temporal reward, A tale-teller, Een sprookjes ver Middelmaat.

Zy worden op zynen tyd ; of voor telier. TEMPERANCE, Maasigbeid.

eenen tyd beloond. Telling, Vertelling, telling, Temperate, Martig, gemaatigd. Temporalities, Inkomste, tydelyke zeggende.

Temperate country, Gemaatigd inkomsten. The money was a telling, 't Geld land.

The temporalities of a Bishop, wierdt geteld.

Temperate weather, Gemaatigd De waereldlyke inkomsten van een weer.

Bilfcbep, d. i, zodanige inkomTEM.

+ Temperate, (or sober) Maatig , Iten die. Hy geniet als Baron TEMERARIOUS, Roekeloos, ver bedaard.

en Parlementsheer. meeten, stout en onbezonnen. Temperately, Maatiglyk , gemaa

Temporally, Op een tydelyke wyze, Temerity. Verineetenheid, roekeloos

tigalyk.

voor een tyd. beid, ligtvaardigbeid.

Temperateness, Maatig beid, gemaa. TEMPORAREOUS, 1 Maar als TEMPER, (or constitution of bo. iigdbeid. dy) Gesteltenis.

Temperature , Een bewoorlyke ge TEMPORARY, een zekeren A hot, cold, dry, or moist tem inaatigdheid.

tyd duurende. per, Een beeté, koude, drooge Tempered, Gemaatigd, verzoet, ge A temporary government Een of vocbtige gestaltenis, mengd, gebard.

Regeering dis maar voor een tyd To be in a good temper, In een An even-temper'd man , Een be duurt. goede gesteltenis zyn.

daard man.

Temporary, (or transient) TydeTemper, (nature, humour, or Temperer, Een maatiger, menger. lyk , vergangkelyk.

genius) Aart, naturël. Tempering, Maatiging , verzoeting, to TEMPOŘIZE, Zicb nu den tyd of a good temper , Goedaar menging, maatigende, tëm fcbikken; de buik na den wind dig. perende.

bangen. Two brothers of a quite contra. TEMPEST, Onweer, störm. Temporizer, Een die zich naar den

ry temper, Twee broeders van To raise a tempeft, Een störm tyd (cbikt, een buicbelaar. eener gebeel strydigen aart.

verwekken.

Temporizing, Schikking, naar den To thew or carry on an even Tempestuous, Onstuimig, stormig, tyd,

tyd temper , Een bedaardbeid van onweerig.

schikkende. gemoed vertoonen.

Tempestive, Tydelyk , ter regter to TEMPT, (or entice) Aanlokken, Revenge is contrary to the tem tyd.

verzoeken. per of the Gospel, Wraak is TEMPLARS, (knight templars), To tempt one's fidelity , (to mastrydig met den aart van bet Evan Tempeliers, zékere Orden van ke an attempt upon it) Iemands gelium.

Ridders al over lang uitge. getrouwbeid tracbten' te doen The temper of iron and steel, rocid.

wankelen. De bardbeid van 't yzer en staal. A templar, (a membre of tem. To tempt, (to invite , to set a Temper, (moderation) Bedaart plars-Inn) Een Lid van den Tem gog) Aanspooren, uitlokken , beid, maatigbeid. pel, te Londen.

gaande maaken om kwaad te Keep your temper, (don't fly in-TEMPLE, (or church) Tempel, doen. to a pallion) Houd u bedaard. Kerk.

TEMPTATION, Aanvecbting, Hali who till now had known The temple of Jerufalem , De verzoeking, bekooring. no trouble begun to lose tem. Tempel van Jeruzalem.

To yield unto the temptation, per , Hali die tot nu toe van geen Holy man are the temples of the Naar de aanvechting luisteren; onrust geweeten baid, begon zyn living God, Heilige menjcben, zyn door de verzoeking zich laaten geduld te verliezen. tempelen vall den leevendigen God. overwinnen.

Temp

zich naar dent

« FöregåendeFortsätt »