Sidor som bilder
PDF
ePub

ver.

82 BY. CAB.

CAB. CAC. CAD. CAD CÆ.CAG.CAICAK. &c. Hard by, Dicbt by.

(as a Tailor) † Een lap stof CADEW, Een Stroo-wurm. To set by, Ter zyde zetten, be knarpen, als een Snyer. CADMIA, Zie Kalamyn. waaren. Cabbage-lettice, Krop-Naa.

CADUKE, Krankzinnig , swak, OF To set by, [esteem,) Acbten. Cabbaged, Koolswyze, koolrond , ongezond. By turns, By beurten. t geknarpt.

CE . By chance, By geval.

CABBIN, Een but, kajuit, scheeps. CECITY, Blindbeid. By what place, Langs welke weg? kooi, kraam.

CÆLIBATE, Een ongebuw leftaat. By what means ? Op welk een wy CABINET , Een geheim vertrek ,

CAG. ze? door wat middel?

sobatkistje, geldkasje, kabinet. CAG, Zie Cade. a By-path, een Bypad.

Cabinet-drawers , Scbuifjes of laadi- CAGE, Een kouw, getraalied buisje, a By-way, Een afweg, omweg.

jes van een kabinet.

vogel-vlugt. a By-end , Een onopregt oogmerk, a Cabinet-maaker, een Scbryn-wer

* Cage, (or Jail) Kerker, gevarNinks oogmerk. ker, Ebbenbout-werker.

genis. a By-word, Een spreekwoord, zegs. * The Cabinet Council, De Ka to CAGE, In een kouw suiten. woord.

binet-Raad.

Caged, In een kouw gezet. a By-law, Een ordinancie , keur , wil. a Cabinet organ, Een buis orgel.

CAI. lekeur. CABLE, een Kabel.

to CAJOLE, Door schoone woorden a By-place, Een afgelegene plaats. + Cablith, Rys van boomen, afge. verstrikken, bepraaten, verfcbal. a By-lane, Een steeg ter zyde afloo waaid bout.

ken, vleijen, streelen. pende, een toepad.

CABOSHED, +(whose head is cut Cajoled, Bepraat, verstrikt , By-stander, Een bystander.

off Een ont boofde.

fcbalkt. By and by, Straks, daadlyk. CABURN, (Een Scheepswoord) Cajoling, Bepraating , — derfcbalBy the by, Ter loops, in 't voorby Bindtouw, om de kabels méde te kende. gaan, zo als 't valt.

binden.

CAITIF, Snood, sebelmachtig, BYAS, Overbelling, omzwaajing,

CAC.

een scbobbejak, als méde zie Bias.

CACAO, Kakauw, een Indiaansche een slaaf. to BYASS, Doen omzwaaijen, om neut daar men de Sjokolaade Caitifly, Snoodelyk. zetten. van maakt.

CAK. Byassed, Omgezet, eenzydig. CACHEXY, Wangedaanbeid , lomp-CAKE, Een koek, bol. Byas wise, Zydelings.

heid, kwaade gesteltenis des lig- a Cake-house, een Koekbuis. BÝRAMS, Birampauts, [zéker Ooft baams.

a Cake-woman, een Koekwyf. indisch lynwaad.]

CACK-A-BED, (Subst.) Een Kak a Rose-cake, een Roozen-koek. BYSANTIMÉ, Een goude munt , zie

kebed.

a Wax-cake, een Brood-wafcb. Befant. to CACKLE, Kakelen.

Pan-cakes, Pan-koeken.
CAB.

The Cackling of a hen, 't Gekakel Chees-cakes, Kaas-koeken, of ei-
van een ben.

gentlyk Room-banket. NABAL, De Gebeimkunde, (der CACKREL, (Subst.) Een zéker to CAKE, Zich tot een koek zetten. Jooden ] Kabale.

Zee-visch.

Caked, Gekookt. a Cabale, (private confederacy,] CACODÉMON, Een booze Geest,

CAL. Een gebeime vergadering , bedek Duivel.

CALAMARY, (Subst.) Een zékere te faamenspanning.

CACOLOGY, Kwaadspreekenheid. vifcb. He is one of their Cabal, Hy is CACOPHAGY, Eeneopslokking , CALAMIN, Kalamein.steen, een een vertrouwde van hunne saamen vreeting.

steen daar 't koper mee geel rotting , Hy is een lid van bun- CACOPHONY, Wangeluid, een gemaakt wordt. ne gebeime byeenkomst.

hart geluid van een woord. CALAMINT, Kalamintb, zéker a Dangerous Cabal, Een gevaar- to CACUMINATE, Scherpen, spits, lyke aanbang.

Scherp maaken.

to CALAMISTRATE, Het baair to CABAL, Gebeimen raad bouden,

CAD.

krullen. faamenspannen.

CADAVER, Een dood Lyk. CALAMITOUS, Elendig , jammerCabalist, Een gebeimkundige. CADAVEROUS, Tot een dood Lyk lyk, rarnpspoedig. Cabalistical, Gebeimkundiglyk.

behoorende.

CALAMITY, Elende, elendigbeid, CABBAGE, Buiskool, kool. CADE, Een vat.

jammer, tégenspoed, ramp. The Cabbage of a deer's head, a Cade of herrings, Vyfhonderd CALAMUS, Kalmus. Het onderste van een Harts-kop. baaringen.

to CALANDER, zie to Calender. *| A Taylor's Cabbage , Snyers a Cade of Sprats, Duizend Sprotten. CALCAR, Subst. Fornuis der stook. lappen.

a CADE-lainb, een Lam dat t'buis kundigen om de lichaamen tot poeTo Cabbage, Kroppen , fuiten als is opgekweekt.

der te verbranden. een kool.

CADENCE , Stemvalling , wellui- CALCEATED, Gescboeid. This lettice begins to Cabbage, ding, Not der reede.

to CALCINE, Tot Kalk branden, Deeze Naa begint te kroppen. CADET, Een jonger broeder onder

verkalken , tot To Cabbage a piece of ftuff, den Adel.

CALCINATE. stof branden.

Cal

CABA

[ocr errors]

Op

Calcination, Verkalking.

CALIGINOUS, Donker, duister. to Call to mind , Zicb erinne. Calcinatory, Een smelt-kroes, brand. CALIVER, Een klein stukje Kanon, ren, zich te binnen brengen.

PU:
I.
dat men op Zee gebruikt.

Now I call to mind, Nu valt bet to CALCITRATE, Scboppen, een to CALK, Breeuwen, (werk in de my in, nu schiet bet my in den fcbop geeven.

reeten kloppen, als op bruggen zin, nu denk ik 'er aan. to CALCULATE, Rekenen, uitre of schépen.)

Call to mind , Wees indacbtig. kenen, overslag maaken, beréke to Calk a fhip, Een fobip breeu berdenk eens, denk eens naa. fier.

wen, kalfateren.

I Call'd his countenance to mind, He does calculate himself for pre- Calked, Gebreeuwd.

Ik begon zyn weezen indacbtig ferment, Hy maakt staat op ver- Calker, een Breeuwer.

te worden. booginge. Calking, Breeuwing.

ar to Call to remembrance, HerTo calculate (or frame) a discour-CALL, Een roep, geroep,

denken, zich erinneren. se to the meanest capacity , Een roeping der naamen.

to Call to one, Iemand toeroepen. Rédenvoering zodanig inrichten To give one a call, Iemand toe to Call upon God, God aanroedat dezelve voor de kleinste ver. roepen,

pen. standen bevat baar zy.

To be ready at a call, Gereed to Call one upon one in bis way, Religion is calculated to make us zyn als 'er maar geroepen wordt.

Iemand in 't voorby gaan aans. happy, De Godtsdienst strekt om a. Call to repentance, Eene noodiging

Spreeken. ofis gelukkig te maaken. tot boetvaardigheid.

They called upon us for help. Calculated, Uitgerekend. to CALL, Roepen, noemen, beroe

Zy baden ons om bulpe. Calculating, Rekening, berekening , pen.

* The pot calls the kettle burntrekenende.

To call after one, Iemand naroe arse, De pot verwyt den kétel dat Calculation, Rekening, overslag. pen.

by zwart is. Calculator, een Rekenaar.

To call again, Wéder

roepen

Their patience shall I call it! or CALEFACTION, Warming, ver To call back, Te

rug roepen.

rather, Itupidity, Hun geduld, warming.

To call back one's word, Zyn zal ik het zo noemen! of lieves CALEFACŘIVE, Verwarmende. woord berroepen.

bun ongevoelig beid. to CALEFY, Verwarmen, beet maa-To call off, Van iets afroepen, To call one names, Iemand by. ken, warm maaken. ontraaden.

naamen geeven, sebelden. CALENDAR, een Almanak.

To call one away, Iemand weg

He calls me Rogue , Hy scbello Calender, een Kalander , (zéker roepen.

my voor een Field uit. wormtje.)

To call one out, Iemand uitroe To call as a Patridge does, Lok. to CALENDER, Kalanderen.

pen.

ken als een Patrys. Calandred, Geklanderd.

He will call you to an account,

** Let us call an other cause , Last Calendring, Klandering, klan Hy zal rékenschap van u eifchen. ons ergens anders van spreeken. derende.

So they called her, 20 wierdt To call after one ; lemand ng The CALENDS of the month, De sy genaamd.

fcbreeuwen, naroepen. eerste dag der maand. How d'ye call this , Hoe noemt

To call one up in the morning. At the Greek Calends , Te St.

Iemand in de morgenstond opJumis. to Call aloud, Overluid roepen,

wekken. CALENTURE, Een beete koorts. uitschreeuwen.

To call one for help, Iemand te CALF, een Kalf.

to Call the Council, Den Raad

bulp roepen. a Calves head, een Kalfs-boofd, een beroepen.

Termes, having put on a brazen kaifs-kop.

to Call for, Ontbieden , eilschen. countenance, and calling all Calves leather, Kalfs-leer , Parke to Call for drick, Drinken eis his impudence to his aid, Termert. fcben.

mes, een koper voor boofd aangeCalves-foot, Kaifsvoet, zéker to Call forth, Hervoor roepen, nomen ,

en al zyn onbescbaamde kruid. uitroepen.

beid te bulp geroepen bebbende. A caff, (a hart-male of the first to Call one up, Iemand oproepen. I call God to witness, Ik roep year) Een Rbee-kalf, bet man. to Call one down, Iemand afroe

God tot getuige. nelyk jong van een Rbee , van't pen.

Called, Geroepen. eerste Faar.

on to call in one's money, Zyn Caller, Een roeper. The Calf of the leg, De kuit geld opeisschen.

Callico, als Calico. can't been.

to call in one's word , Zyn woord Calling, Roeping, beroep, roeCalfs-fnout, (a herb) Wit been, [ze in zyn bals baalen.

pende. ker kruid.]

to Call in a Law, Eene wet bera What is his calling? Wat is syn Calves leather, Kalfs léder.

roepen,

beroep, wat beeft by om banje CALIBER, (de zwaarte van een ar to Call in (or into) question,

den? stuk geschut) Kaliber.

In twyfel trekken.

a Calling upon, Een aanroeping. CALICO, Katoene lynwaat, ka Call to an account, Tot réken- CALLIDITY, Loosbeid, doortrap

fcbap vorderen.

beid. L 2

CAL.

gy dit?

neer.

CALLIMANCO, Kalamink, of Ka. broer , kameraad, zie Cama. As soon as can be, Zo dra als o
lamank.
rade.

wezen kan.
CALLOSITY, Eeltachtig beid. CAMERATED, Gewelfd.

I will do what I can, Ik zal al
Callous, Eeltachtig:

CAMISADO, Een onverwachte uit doen wat ik kan.
CALLOW, Véderloos, kaal.

val by racht van Soldaaten, die If I can but hold my tongue , As a Callow, Een jong moesje..

een beinbd over bunne wapenen ik myn mond maar kan houden, CALM, Kalm, stil, bedaard, be bebben aangeschoten.

als ik maar zwygen kan. zadigd.

CAMISATED, Bekleed met een lin He can read and write, Hy kan
It grows calm, 't Wordt kalm,'t nen opperkleed.

leezen en schryven.
bekalmt.
CAMLET, Grein, grofgrein.

It is more than I can tell, Het is
Calm weather, Stil weer.
Hair camlet , Turks grein, ma-

meer als ik weet,
Calm , (Subft.) Een kalmte , be cbaai.

I can find hiin no where, Ik kan daardbeid. Watered camlet, Kamelot.

bem nergens vinden. a Calm at fea, Een kalmte op zee. CAMMOCK, Stalkruid.

Can you never be satisfait? Kunt to CALM, Stillen, doen bedaaren, CAMOMIL, Kamille.

gy nooit te vreede zyn?
gerust stellen.
CAMOISE , Opgekromd , platneuzig.

Make all the hate you can , Haast
Calmed, Gestild, bedaard.
CAMP, een Heirléger, léger.

u zo veel gy kunt.
Cilmly, Bedaardelyk, bezaadigdlyk. The camp was set upon, 't He is as like hiin as can be, Hy
Calmness, Stilte, bedaardbeid.

ger wierdt besprongen.

gelykt bem volmaakt. CALOT, Een kalotje, leére mutsje. To pitch the camp, 't Léger neer. As fure as can be, Ongetwyffeld, CALTROP, Een voetangel, mink Naan, zich légeren , de léger zekerlyk. yzer, als mede , een zekere plant. plaats afsteeken.

He is as bad as can be, Hy legt
to CALVE, Kalven , een kalf voort He pitched his camp hard by the zeer gevaarlyk , by is een zeer
brengen.
"walls, Hy Noeg zich met zyn

Degt Man.
Calved, Gekalfd.

léger dicht by de muuren ter It can not be otherwise, Het kan Calves, Kalveren.

niet anders zyn. CALVINISM, 't Kalvinistendom. a Flying camp, Een vliegend le He can not tell which is which, A Calvinist, Len Hervormde, Kal

ger.

Iły kan bet één van bet ander vinist.

a Standing camp, Een vast léger. niet onderscheiden. CALVITY , Raalbeid van 't boofd. Camp-fight, Een kamp, kamp-ge. It cannot be, Het kan niet zyn. to. CALUMNIATE, Lasteren ,

vecht.

CANARY, Kanarische sek. fcbandviekken, eerrooven. to Camp, Légeren.

a Canary.bird, een Kanary vogel. Calumniator, een Lasteraar. CAMPAIN, Een vlak veld, vlokte, Ta Canary-bird, Een Boef. Calumnious, Faamroovend, laster veldtogt.

to CANCEL', Uitschrabben, doorlyk.

To open the campain, De veld bralen, doorstreepen , vernietiCalumniousy, Lasterlyk.

togt beginnen.

gen, rooijeren,

als ook CALUMNY, Een lajtering, klad. CAMPAGNE, Een légertogt , veld bepaalen. * CALX, Kalk.

togt.

Cancelled, Doorstreept, vernietigd. CAM.

CAMPECHE, Kampecbie - bout. Cancelling, Vernietiging, doorbaaling. CAMAIL, Een Biffcbops purper ge- CAMPED, Gelégerd.

CANCER, De Kreeft, een der xu. waad dat over den onderrok ge. Camp-master, een Légermeester.

Hemels-tékenen, de Kanker. draagen wordt. CAMPHIRE, Kamfer.

to CANCERATE, Als de kanker "CAMARADE, (or Companion ) CAMPING, Te veld zyn.

voort-eeten, zig uitbreiden. Medgezel, makker.

CAN.

to CANDEFY, Wit maaken. CAMBERING, Ombuiging.

Wit worden The.deck of a thip lics Cambe- I CAN, Ik kan, ik vermag.

CANDICANT,} de.
ring that is higher in the mid No body can tell, Niemand weet CANDID, Oprecht, zuiver, wit.
dle than at either end) Het dek Per van, niemand kan 't zeggen. CANDIDATE, Een amptverzoeker ,
van een Scbip legt omgebogen, They can ill away with it, Zy mededinger naar een ampt, nas-
dat is hooger in bet midden als
konnen 'er niet mee over weg.

ftander.
aan beide einden.
I cannot, Ik kan niet.

Candidly, Oprechtlyk.
CAMBRICK, Kameryks doek.' I cannot tell, Ik weet bet niet. Candidness, Oprecbrbeid.
I CAME, Ik kwam , van To co!ne. He cannot but know, Hy kan CANDISATION, Het maaken van
CAMEL, Een kameel, kémel.

niet anders dan weeten , Hy moet Kandy-suiker.
Camels-hair, Kameels brair.

bet weeten.

CANDLE, Een kaars. CAMELION, Een kamelion, [zé. I can 't but laugh when I think + * His candle burns within the ker dier.]

on't, Ik moet lachen als ik 'er focket, Zyue kaars brandt in de The Camelion is said to live upon

PYP, by gaat na 't end. air, Men zegt dat de Kamelion Can 't you see it? Kont gy 't niet ** When candles are out all cats van de wind leeft. zien ?

are gray, By nacbt zyn alle katCAMERADE, Een makker, spits I can 't do it, Ik kan 't niet doen.

ter graauw.

a Tal

[ocr errors]

aan denk.

[ocr errors]
[ocr errors]

}

· Tallow.candle, den Smeer-kaars. To be within canon fhot, Bina , a CANT-piece , Een zinnebeeld, a Wax-candle, een Waskaars, was. nen 't bereik van 't geschut zyn.

beeldwerk. licbt.

tra Canon of a Cathredral Church, Canting , Een valsche Spraak, een a Watch-candle, een Nachtkaars. een Dombeer, kanonik.

gemaakte wyze van spreeken.. a Candle-wick, 't Lemmet of pit The Canon-law, De Kerkelyke A canting wheel, Eeii rad net van de kaars. wet.

yzere pennen. To work by candle-light, By de Canonade, Kanon soboot.

Canting crew, Bedelaars, Heidenen, kaars werken. Canoneer, een Busschieter.

Zwervers. 2 Candle-maker, een Kaarsemaker. Canon, (a Printing letter of a large CANTHARIDES, Spaansche vlieCandlestick, een Kandelaar, blaker. sise) Een groote drukletter.

gen. a Branch-candlestick, een Kaars- Canon , (a horse bit) Een paerde CANTICLE, Een gezang, lied, 't kroon. bit.

Hooglied. a Hanging candlestick , een Hang- CANONICAL, Régelmaatig. CANTLE, Een stukje, strookje. blaaker.

( The Canonical Books, De Ka- a Cantle of bread , Een bomp of Candle snuffers, een Kaarsfuiter. nonyke boeken.

boek broods. Candlemas, Lichtmis, Vrouwendag. Canonical hours, Getyden, (tot den to CANTLE out, Aan stukken dee. CANDOR, Oprecbtbeid, openbar Kerkelyken-dienst.]

len. tigbeid. Canonically, Régelmaatiglyk.

CANTO, Een gezang; CANDY, als Sugar candy , Stok- Canonicalness, Regelmaatigbeid. CANTON, een Landstreek, Kan. Suiker, kandysuiker.

CANONIST, een Kerkelyke Recbts ton. to CANDY , Doorsuikeren, konfy

geleerde.

The thirteen Cantons of Swisterten. Canonthine een Dombeerfcbap.

land, De dertien Zwitserscbe Candy'd, Doorsuikerd, gekonfyt. to CANONISE, Heiligen, inwyen,

Kantons. CANE, Een rotting.

tot een Heilig maaken, in’i ge. to CANTON, Kantonneeren (gelyk The head of a cane, De knop van tal der Heiligen stellen.

de soldaaten.) een rotting.

Canonization, Heiliging, stelling to CANTONIZE, In kantons ver. Sugar-cane, Suiker-ried.

in 't getal der Hei deelen. a Cane-man, een Rotting-verkooper. Canonizing. ligen.

CANTRED, Dit is een Brittiscb Cane-bottom chairs, Stoelen met rot- Canonized, In 't getal der Heiligen woord, dat honderd Dorpen ting matten. gesteld.

betékend. to CANE, Met een rotting afsmee- CANOPY, Een Hemel of scherm om In Wales the counties are divided ren.

ergens boven gedraagen te wor into Cantreds, as in England CANEL, een Kaneelboom.

den, een paveljoen.

into Hundreds, De Provintiën CANIBAL, een Kanibaal, Menschen + The canopy of heaven, 't Fir in Walles , zyn in Cantreds ver. eeter.

mament, 1 De azuure Hemel deeld, gelyk die in Engeland CANICULAR days , De Hondsda boog.

in Hundreds. Canorous, Luidrugtig, een groot ge- CANVAS, Kanifas. CANINE, Hondfcb, dat tot een Hond gil, gefcbreeur.

to CANVAS, Ondertasten , een zaak behoort. CANOW, zie Canoe.

uitziften. Canine appetite, Hondsbonger. CANT, Éen gemo akte taal, gelyk Canvaffed, Ondertaft, uitgepluist.

Canine madness, Hondsdolligbeid. gaauwdiefs-taal, kraamers La Canvassing, Onderzoek, ondertasting. CANKER, De Kanker, ook roet. tyn, preveltaal, teemtaal. (Men There is a great canvassing , Daar the Canker in the mouth, Wa. leidt dit woord af van zékeren is een byster onderzoek om, men ter kanker.

Schotschen Predikant, Andries woelt 'er wakker om. a Canker.worm, Een rups, ryp. Bé Cant geheeten , die eenige

CAP. ter gezegt Caterpillar.

spreekwyzen gebruikte, welke CAP, Een muts boed, kap , karpoes. to CANKER, Inkankeren, ineeten. van nieinand dan zyne gebroe a Fur.cap, Een bontemuts. CANN, Een kan.

ders konden verstaan worden.) a Leather-cap, Een leere karpoes, CANNEL, Een geut, goot, water Cant, (way of selling to the hi a Night-cap, Een Naapmuts. loozing, waterleiding.

ghest bidder by inch of candle a Squarc-cap, Een vierkante of vier. The Cannel-bones of the throat, or otherwise) Openbaare veiling

boekte muts. De krop-beenderen.

aan de meest biedende.

a Cardinal's-cap, Een Kardinaals CANOCOTES, Luidruchtig. To speak cant, Bargoens praaten.

boed. CANOE, een Kano, [een Indiaansch I CAN't, voor I cannot, Ik kan Off with your cap, Weg met uw schuitje van eenen uitgeholden niet.

muts, neemt uw boed af. boom.]

to CANT, Bargoens kappen, of black cap, Een bonnet, een CANON, Grof geschut , een stuk, Bargoens kweesten, Spreeken ge

kalot. regel.

lyk de Roovers , gaauwdieven, A cap and belbs, Een zots kap. To fhoof off a canon, Een stuk en Heidens: een gemaakte wys Cap, (or Head) Hoofd, Kop. of cbieten.

van Spreeken gebruiken, tee A considering cap, Een wyze kop, Cason-bullet, Kanonskogel.

een (cbrander brein.

Cap.

men,

L 3

to Cut capers, } Sprongen doen.

Cap-a-pee , Van 't boofd tot.de de kleinste kennis zyn, gericht. CAPITOL, 't Roomscb Kapitool. voeten.

They are happy who can serve Capitol, (a term of Architectue He is armed cap a-pee, Hy is van their country in that capacity, re) Kapiteel.

't boofd tot de voeten gewapend , Zy zyn gelukkig die bun Vader. CAPITULAR, Hoofdeelig. gebeel in 't Harnas.

land in die boedanigheid kunnen to CAPITULATE, In onderhande. Cap, (a sea terin) Ezels boofd, dienen.

ling treeden, verdragstukken ophalf rond-blok, met een in The coinmun law allows the Stellen. keep boven op de Maft, daar King two capacities, a natural Capitulated, In 't verdrag bedon de Steng in gezet word.

and a politick, De Lands wet gen. Cap-cafe, Reiskoffer, valies. erkend twee boedanigbéden in den Capitulating, In onderbandeling treeFool's cap, Een soort van fcbryf Koning , te weeten een natuurlyke dende. papier.

en staatkundige.

Capitulation, Een verdrag , verdrags. To come with cap in hand, Met No man hath capacity to take punten, verdragsbandeling. den boed in de band komen.

tithes, but spiritual persons and I CAPLE, een Paerd. † To cast one's cap at one,

Zich the King, Niemand beeft recht CAPON, een Kapoen. verwonnen bekennen.

om Tienden te neemen, als de Gees to CAPON, Lubben, Kapeenen, to CAP, Den boed afligten.

telyken en de Koning.

Caponed, Gelubt, gekapoent. a Cap-maaker, een Mutsemaaker. CAPARISON, een Kaperson. CAPOT, Rapot, in bet piquetten. Capper, een Mutsekraamer. CAPE, een Kaap, uithoek.

To capot one, Iemand kapot to CAP verses , Vaerzen om stryd The cape of a cloak, De bef maaken, in 't piquetten. opzeggen ; zo dat de een een van een mantel.

Caponet, een Kapoentje. vaers noemt dat met dezelfde a Spanish cape , Een Spaansche CAPOUCH, een Munniks kap, sie letter begint, daar des anders kraag.

Capuch. méde eindigde.

CAPER, een Kaper, als méde een CAPPING, Hoedafligting, boedaf. To cap a pair of shoes, Het over. Sprong

neeming. leer op de schoen naaijen als de to CAPER,

Full of capping, Geduurig met de zool goed is.

boed in de band. CAPABLĒ, Magtig , bekwaam , ver. a Cros-caper , Een krulsprong , CAPRICIO or Caprice , een Eenzinmoogend, vatbaar, bevattelyk, kromme sprong, kabriool.

nige drift, boofdigbeid, eenzinontvangbaar, ontvanklyk.

Cross-capers (or troubles) Tégen nigbeid. Capable of doing a thing, Bekwaam Spoeden, ongelukken.

Capricious, Eenzinnig , grilziek, om iets te doen.

Caper, (a sort of fruit) Kappers. eigenwys, boofdig. A Haven capable of the greatest Caper-tree, een Kapperboom. Capriciously, Eigenzinniglyk. ships, een Haven die de grootste CAPILLARY, Haairig.

Capriciousness, Eenzinnigbeid, eigenfcbepen bouden kan.

Capillary, Venusbaair, Vrouwenbaair, zinnigbeid, hoofdigbeid. He is not capable of discipline, een zéker kruid.

CAPRICORN, De Steenbok, één *Hy is niet leerzaam. CAPILLARY TUBES, Hasirkleine

van de xir Hémels-tékenen. Capable of (or subject to) Envy, buizen.

CAPRIOLE, Een krulsprong , bokkeAan nydigbeid onderbévig. CAPISTRATED, Gemuilband, ge Sprong. A Haven capable of 400 ships, breideld.

CAPSTAIN, Het brandspit, of de Een Haven die 400 Scbépen be- CAPITAL, Hoofdzaaklyk.

draaiboom (op een schip.] vatten kan.

a Capital letter, Een boofdletter , CAPTAIN, Een boofdman, nopman, Capableness, Vermoogen,bekwaam. , ; .

kapitein.
beid.
Capital fins, Hoofd-zonden.

The Chief Captain , De OpperCAPACIOUS, Ruim, wyd, uitge a Capital offence, Een bals-zaak. boofdman. strekt, vatbaar.

The capital stock, De boofdsom, The Captain General, De Opperto CAPACITATE himself, Zicb 't kapitaal.

veldbeer. bekwaam maaken.

The capital city, De Hoofdstad. a Captain of horse, een RitmeesCapacitated, Bekwaam gemaakt. A capital fhip, een Oorlogfcbip ter. CAPACITY, Bevattelykbeid be van de eerste rang.

a Sea Captain , een Kapitein ter grip, bekwaambeid , vatbaar. Capitally, Hoofdzaaklyk.

Zee. vermoogen.

Toproceed capitally against one, Captainthip, Hoofdmanschap, bopOf good capacity, Van eene snel Iemand een crimineel procés manschap, kapiteinschap. te bevatting , fcbrander van be aandoen.

CAPTION, een Attestatie van een grip.

He was convicted capitally, Hy uitgevoerde bajt, vittery, baair. am I don't question his capacity, wierd doodschuldig verklaard. klotery.

Ik twyfel aan zyne bekwaam It is capital , Het is doodstraffelyk. CAPTIOUS, Begrypelyk , liftig, beid niet. a CAPITATION tax, Hoofdgeld.

warzoekend. The book is fitted to the mea. Capitation, or Capitation stuff, Very captious, Rondom scherp, nest capacity , 't Boek is naar Een foort van Tiretein, of dro

die overal iets op te zeggen 't begrip der gener, die van guet.

beeft.

a Cap

groote letter.

beid,

« FöregåendeFortsätt »