Sidor som bilder
PDF
ePub

geeven.

[ocr errors]

een zy.

een

om.

Ik zoud

a Captious fellow, Een flimme CARCELLAGE. Sluitgeld , [ dat There is sufficient care taken, galt, een doortrapte vogel.

aan eenen Cipier betaald wordt.] Daar is goede zorg gedraagen. a Captious argument, Een mis- CARD, Een kaart, Speelkaart. Take no care for that, Bekom

leidende, bedriegelyke reden. To shuffle the cards, De kaarten mer u daar niet over. Captious words, Dubbelzinnige verschieten.

To have a care , Zorg draagen, woorden, strik woorden.

To deal the cards , De kaarten uit. toezien. Captious, Bedilziek, barrewarrig.

We will have a care of it, Captiously, Listiglyk.

To pack the cards, De kaarten zullen 'er zorg voor draagen. Captiousness, Begrypelykbeid, listig te faamen leggen.

Cast away care, Zet de zorg aan beid, een warzoekende aart. To cut the cards, De kaarten afto CAPTIVATE, Gevangen neemen, zetten, afneemen.

to CARE, Bezorgen, bekommeren. wermeesteren.

To play at cards, Met de kaart What care I? Wat geef ik'er on, Captivated, Gevangen geleid, over Speelen, troeven.

wat scheelt bet my, wat vraag meesterd.

a Coat-card, Een kaart daar een ik 'er na? CAPTIVE, Een gevangen ,

menschen beeld opstaat, een hon I do not care for 't, Ik geef 'er Jaaf. neur.

niet om , ik vraag 'er niet na, Captivity, Gevangenscbap, gevange (The Heart, Het Hart.

't scheelt my niet. nis, saaverry.

The Diamond, De Ruit. I don 't care a pin fort, Ik geef CAPTOR , een Kaper of Oorlogschip The Club, De Klaver.

'er niet een zier om. dat een prys genoomen beeft. The Spade, De Schop.

He cares for nothing, Hy zorgt CAPTURE, Vangst, roof, prooi, The Knave, De Boef.

nergens voor, by geeft nergens buit.

Trump, Troef. CAPUCH, Een Monniks kap. Cardplaying, Kaartspel.

He cares for no body, Hy geeft CAPUCHINE, Een Kapucyner. a Sea-card, een Zeekaart.

om niemand. CAR.

a Card for wool, een Wolkaart. I don't care if I do it , CAR, een Triumpbwagen, zie Carr. to CARD, Kaarten.

't wel ligt doen ook. CARABINE, Een kort vuurroer , To card wool, Wol kaarten.

Cared for, Voor gezorgd. karabyn.

CARDAMUM, Kardamom. to CAREEN, Krengen, (als een CARACK, een Spaanscbe kraak , een CARDED, Gekaard.

schip) – kielbaalen. groot Scbip.

a Card-maker, een Kaartemaaker. To bring the ship upon the caCARACOL, (a term used in war Carder, een Wolkaarter, wolkaart reen, 't Schip kielbaalen, op sy for the troopers calling thein fter.

haalen. felves into a ring) Wending , CARDES, Ribben uit de Artisjokken, It To careen a wig, (an Expres. draai die men een paerd doet of Beetbladen.

fion used among the beaux) doen, links en rechts. CARDIACAL, ) Tot bet Hart beboo Een paruik opmaaken. CARAMOSIL, (a Turkish fhip of

rende, goed voor 't CAREER, Een loop, renperk, weda burden) Caramoufel,een Turkfcb CARDIACK, Hart, ook Hart loop. last-schip.

versterkende. To run his career, Zynen loop CARAT, een Karaat, [gewigtje CARDINAL, Voornaam , hoofdzaak loopen. van iv grein.]

byk, een Kardinaal.

CAREFULL, Zorgvuldig , bezorgd, Carat, Karaat, het derdendeel van The four Cardinal virtues, as, zorgdraagend, bekommerd. een Once.

Prudence, Temperance , Justi- Carefully, Zorgvuldiglyk. CARAVAN, een Karavaane , [zyn ce, and Fortitude, De vier Carefulness, Zorgvuldigheid , bekom

de een groote bende reizigers boofd-deugden, als, Wysheid, merdbeid, sorgdraagendbeid. die in de Oosterscbe landen te Maatigheid, Gerechtigheid en CARELESS , Zorgeloos, kommerlcos, faamen reizen. Dapperheid.

achteloos , onacbtzaam. CARAVEL, Een karveel, boeijer. The four Cardinal winds, De vier

Careless in his dress, Slordig in CARBONADO, Koolgebraad, roos hoofd-winden.

zyne kleeding tergebraad, karbonade.

Cardinal Numbers , Hoofdgetallen, a Careless person, Een achteloos CARBUNCLE, een Karbonkel, die bet getal der dingen uitdruk menfcb. petrool

ken, als, één, twee, drie, enz. Carelesly, Zorgelooslyk, onachtzaama Carbuncle in the eye , Een a Cardinals cap, Een Kardinaals. lyk. t oog boed.

Carelesness, Zorgeloosbeid, kommer. CARCANET, Halsketen , zie Cark- Cardinalship, Kardinaalschap.

loosheid, onacbtzaambeid, achte. det. CARDING, Wolkaarting.

loosheid. CARCASS, Een dood-ligbaam, lyk, CARDOON, Zéker distel. CARESS, Gestreel, liefkoozing , een karkas.

CARE , Zorg , bezorgdbeid, zorg troeteling. Carcass, (a sort of warlike Engine) draagendbeid, zorgvuldigbeid, to CARESS, Streelen, liefkoosen, Kotkas, een zéker Krygstuig. vlytig beid.

troetelen. 1. Carcas, (or Body) Het vel, bet To take care of (or for) a thing, Caressed, Gestreeld, geliefkoost. licbaan Zorgdraagen voor iets. CARFAX, (a term used in Oxford,

for

ter.

for a Market place , where four | Carob-tree, Dadelboom.

CARRIER , een Druager , Voerman. ways meet) Een kruisweg. CAROL, een Kers-lied.

a Carrier of Letters, een Boode, CARGASON, į Een bevrachting, CAROLUS, Gouden munt door Ks

briefdrauscheepslaading. rel den I. gesagen voor 20 scbel

Letter-carrier

ger. a CARING for, Een zorgdraaging. lingen, doch is 23 Sebellingen | To send a thing by Tom Long CARION, or Carrion , Een dood waard naar évenrédigbeid van the carrier, lets door een Noffs aas, kreng, karonje. guineas van 21 fcbellingen.

boode zenden, of achterlyk zyn CARKANET, or Carknet , Een CAROS, Een soort van zwaare slaap met iets te zenden. balskéten , karkant.

ziekte.

Carried, Gedraagen, gevoerd, Carkas, zie Carcass.

CAROT, Een geele wortel, peen. aangesteld. to CARK and care , Zeer bezorgd Ht a Carot, or Red-haired Man) CARRION, or Carion . Een kreng, zyn, groote bekommering bebben, * Een Vos, ieinand die rood

- pry, karonje. knygen.

haair heeft.

CARROT, Een geele wortel, peen. a Carking care, Een knyzende zorg. CAROVE, zie Carob. .

Red carrot,

Biet wortel. CARKINGNESS, Angstvalligbeid, to CAROUSE, Lustig zuipen. Carrousel, Tornooy-spel, Ren spel. knyzende zorgvuldigheid. CARP, een Karper.

to CARRY, Drangen , voeren, bren| CARLE, Een forse vent , een ruu to CARP, Plukken, pluizen, bedil

gen, - aanstellen. we gast.

len, muggeziften.

What answer shall I carry from An old carle, Een oude bestevaar, To carp at every thing, Alles be you? Wat antwoord zal ik van een oude paai. dillen.

u brengen? CARLISHNESS, Boersbeid, knor- CARPENTER, een Timmerman. To carry himself well, Zicb wel rigbeid. a Master carpenter, een Meester

draagen. a Carle-cat, een Kater.

timmerman, Timmermans baas. Learn how to carry your self, CARLINA, Karline, Everwortel, a Carpenter's shop, een Timmer Leer boe sy u beboort te drag[ zékere Distel.] mans-winkel.

gen. a CARMELITE Fryer, een Karme- Carpentry, Timmerkonst, Timmer He did not carry himsvif so as he liter Monnik. werk.

ought to have done, Hy gedroeg CARMENIA wool , Kiermanse wol. CARPER, Een pluiser, muggezif zich niet zo als 't beboorde. CARMINATIVE,Windverdryvend,

Has he carried hiinself so ? Heeft windbreekend. CARPET, Een tapyt , Sprei.

by zicb 30 aangesteld? a Carminative, Een windbreekend + The business is upon the carpet, They shall not carry it so,

't geneesmiddel. De zaak is op bet tapyt.

Zal 20 effen niet met ben aflooCARMINE, Karmyn, een schoone a Turkey carpet, Een gestikt ta pen, zy zullen 't'er zo niet doorboogroode verw. Pyt, Turkseb tapyt.

baalen. CARNAGE, Vleefcb of afval dat a Carpet-knight, Een wittebroods Corn carries a price, 't Koorn men den bonden naa de jagt geeft, kind.

is vry hoog in prys. een bloedbad, Nagting. ta Carpet-way, Een gemakkelyke af To carry it, De overband behou. CARNAL, Vleescblyk.

weg.

den , iets doorbaalen, overhaa. Carnality, Vleejchlykbeid, vleesche- CARPMEALS, Een soort van grof len. lyke luft.

laken.

To carry the day ; to carry the Carnally, Vleeseblyker wyze, vleefcb- CARPING, Plukking , gepluis , bell, De overwinning wegdraa. lyk. pluizende.

gen; den prys bebeilen. To have carnally to do with a Carrack, zie Carak,

To carry the cause, De zaak woman, Vleescbelyke gemeen- CARRAT, zie Carat.

winnen. sebap met een vrouwmenjcb bou. CARRAWAY, Kerwe; bof komyn. To carry it high, Hoog opgeeven, den. CARR, zie Cart.

wakker opfnyden. CARNATION, Veesch kleur in 't CARRMAN, een Karreman. To carry it fair, Scboon voordoen, schilderen.

CARREER, Een loop, renperk, loop zich minnelyk drangen. CARNATION, een Angelier.

baan, renstryd, wedloop. To cury it fair with one, Zich CARNATION.colour, Hoog rood, CARRIAGE, Gedrag, aanstelling, bescheiden omtrent iemand draz. inkarnaat. oinmegang, bandel en wandel,

gen. CARNEVAL, Vastenavond.

- Wagenvragt, voerloon, - * They carry two faces under one | CARNEL, een Scheepje.

Voertuig

hood. Zy blaazen beet en kout CARNIVOROUS, Vleeschureetend. Beasts of carriage, Lastbeester. uit eenen mond, zy bangen de CARNOSITY, Vleesbacbtigbeid A fhip for carriage , een Lajt. buik na den wind. vleeligheid.

schip, een scbip om goederen te He will carry his mark to the CAROB, St. Jans brood, [zéker

grave, Dat zal bein wil aanbangewas.]

a Carriage for Ordnance, Een af gen tot aan 't graf toe. CAROB, Een klein gewigt, bet 24/te fuit, rolpaerd voor 't gefcbut. +* To carry coals to Newcastle, deel van een grein.

The carriages of an army, Pak. Sparren na Noorwegen brenCAROB, or Carob-Dean, een Dadel. kaadje van een leger,

gen, water iit de Zee draagen.

To

voereil.

?

gen is.

To carry about with him, By zich a CARTHUSIAN-Fryer, een Kar Het is een vreemd, maar echter dragen, met zich voeren. thuizer Monnik.

een waaracbtig geval. To carry all before one, Alles CARTILAGE, Kraakbeen.

It is not at all a case , Het is geen wat 'er in den weg staat doen Cartilagineous, Kraakbeenig.

zins een gelyk geval. eyken, alles voor ziob doen CARTOUCH, Een geschutslas That is another case, Dat is een

:} buiger.

CARTRIDGE,
ding , kardoes.

andere zaak, dat is iets anders. To carry on, Aanvoeren, voort- CARTOUCHE, Een golf swyze strook To argue the case pro and con,

zetten, bevorderen, aandryven. papier, waarop een zinspreuk of De zaak voor en tegen betwisHe will carry on the business, iets anders gescbreeven is.

ten. Hy zal de zaak wel voortzetten. CARTWRIGHT, Een wagenmaa There is no dishonesty in the caTo carry on the war, Denoorlog ker, rademaaker.

se , Daar is geen oneerlykbeid coeren, of voortzetten. to CARVE, Kerven, Snyden,

mede vermenigt. He is carried on by his own beeldbouwen.

A case of conscience, Een gedesire, Hy wordt door zyn eigen To carve meat, Vleesch snyden. weetens geval. begeerte aangedreven.

To carve out his own fortune, Case, (or occasion) Gelégend. To carry out an opinion, Een Zyn eigen voordeel betracbten, beid. gevoelen staande bouden.

zyn fortuin maaken.

In such a case, By zulk eene geTo carry off, Wegsleepen, doo- Carved, Gekurven , gesneden, uit légendbeid. den, gebouwen.

To be in a good case, In een To carry a thing through, lets Carved images, Gesnedene beel goede staat syn. doorzetten. den.

You see how my case stands , Gy He wants money to carry him Carver, Een beeldsnyder, beeldbou ziet boe bet met myn zaak geléchrough, Hy beeft geld van noode wer, voorsnyder, plaatsnyder. om bem door te belpen.

We must not pretend to be our I know not in what inanner he To carry away, Wegbrengen, weg own carvers, Wy moeten niet told her bis case, Ik weet niet voeren.

voorwenden dat ons fortuin in op wat wyze by baar zyn zaak Carry'd, Gedraagen, gevoerd, gebragt, onze macht is.

verhaald beeft. - aangesteld.

Carvers-work, Beeldsnyders werk. As in the case of swearing, Als He carry d it against the other Carving. Kerving, snyding, beeld in 't geval van eenen Eed. Lawyers, Hy baalde het over bouwing, snydende.

I think it a very hard case , Ik tégen de andere Advokaaten, by Antick carving, Ouderwets lof vinde bet een bard geval. beeft bet doorgebaald. werk.

As the case stands, there is no Carrying, Draaging, brenging, a Carving-knife, Een voorsnymes, likelihood of Peace, Zo als bet draagende. tafelmes.

'er thans uitziet is 'er geen waara Veliê carrying fixty guns, een CARUNCLE, (glandulous flesh) scbynelykbeid tot Vreede.

Scbip coerende zestig stukken. Een klier, klieracbtig vleescb. It is all a case , Het is al bet CART, Een kar.

CARWAY, (a sort of a plant) zelfde. a Little cart, Een karretje, krui Kerrewy.

Were you in my case, Ais gy in wagentje. Carway-lead, Kerrewy-zaad.

muyn plaats waart. To drive a cart, Een kar voeren,

To be in a sad case, In eener

CAS. met een kar ryden.

jammerlyken staat zyn. a Dung-cart, een Vulliskar. CASCADE, Een waterval.

a CASE, [to put any thing in,] Een a Childs-cart, een Kinder-wagentje. CASCARILLA, De bast van een doos, kasje, kooker. a Cart-harness, een Trekzeel.

Indiaansche Boom,

i a Pin-case, Een speldekoker. ** The cart is set before the hor- CASE, Een zaak, geval.

a Needle-case, Een naalde koker. fe, De wagen voor de paerden The case is altered, 't Geval is a Spectacle-case, 'Een bril-buisje. spaven, zyn dingen verkeerd veranderd.

a Comb-cafe, Een kam-buisje, doen.

Put the case it be so, Genomen kamme-tas. e Card-load, Een wagenuracbt.

dat het zo zy.

a Hat-case, Een boedekas. Cart-rut, Het wagenspoor. + The case is brought home to my

a Watch-case, een Horologie-kas. a Cart-wheel, Een wagenwiel.

own door, De zaak is my zel a Pistol-case, De bolster van een Carter, Een karreman, Wagenaar,

ven voor de scbeenen gesprongen. pistool. coerman).

a Case (in Grammar,) een Naam a Surgeon's-case, een Barbiers koto CART one, Iemand aan een kar val.

ker. tait maaken.

In case of complaint , Ingevalle a Bottle-cafe, Een flelsekelder. CURTAKER , een Overste - wagen van klagte.

a Letter-case, Een brievetas, weter (in een heir.)

It is a plain case, De zaak blykt letterkas. a CARTEL, een Uitdaag-brief, ook klaar.

to

In een doos of kas een wereenkomst tuljcben oorlo A cafe in Law, Een rechtzaak,

To put in a cafe , } doen, kaljen. gende partyen om gevangenen uit pleitsaak.

CASE-HARDENED, Verbard, overte sviselen.

It is a strange but yet a true case, gegeeven tot ondeugd.
I DEIL.
M

to

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ven.

Naan.

cogen zien.

't tipje.

to CASE-HARDEN, Verharden. Tasting of the cask, Vatvuil, naar | To cast one's teeth, Zyne tanden CASE-HARDENEDNESS, Onbe 't vat smaakend.

verwisselen. Scbaamdbeid, verbardbeid. CASKET, Een doos, kistje, kasje, To calit in one's dich, Verwy. to Case a Hare, Een Haas bet vel koffertje.

ten, voorwerpen. aftrekken en de ingewanden 'er CASOLET, Een metaal reukvat. To cast about , Gintsch en weer uitneemen.

CASSATION, Affcbaffing, afdan werpen, - overleggen. CASEMATE, Een gat in de wal king

To caft an ill sinell, Een kwaade daar men gefcbut uitlegt, een CASSOK, Een lange rok, kazak. lucht van zich geeven. gewelf onder de wal waar in CAST, Een word, smak.

To cast a heat, Een bitte witgeeSchietgaten zyn. Kasemat in de a Stone cast, Een steenworp. Vesting bouwkunde.

a Cast of one's office

Een

To cast down, Neerwerpen, neerCASEMENT, Een kykvenstertje , --- proefstuk.

Naan, neersmyten, neerslagtigeen glaze venster dat men open a Cait of the eye, Een Oog maaken, verslaan. doet, Traliën.

Lonk.

If we do but cast down our eyes, Open the casement, Zet bet ven To see all with one cast of the Indien wy onze oogen maar neerfter open.

eye, Alles met een oplag der CASH, Gereed geld, geld kist.

To calt forth beams, Straalen # To run out of caih, Zyn geld They are men of his caft, Het uitschieten. verkwijten.

is volk van zyn alloy.

To cast forth a breath , Een zucht The close men are incapable To be at the last cast, Tot betui loozen, een zucht uitboezemen, of placing merit any where, terste gekomen zyn, niets meer ademen. but in money, and therefore bebben om by te zetten , raadeloos I have cast with my self all my gain : while others, who have staan.

inconveniences, Ik beb by my larger capacities, are diverted * It was at the last cast, 't Was

zelven alle myne ongemakken eeris from the pursuit by enjoyments, de laatste toevlugt, 't stondt 'er nagedacht. which can be supported only hacblyk geschapen, 't rukten 'er To cast lots, Loten , 't loz werby that cash which they despi. lustig aan, 't stondt wakker op pen. fe, and therefore are, on the

To cast metal, Metaal gieten. end, Slaves to their inferiors, na Measuring cast, Een ontwerp,

To cast a bell, Een klok gieten. I both in fortune and understan een werp daar onder of daar C To cast a thing into forin, lets ding, De Gierigaarts kennen over.

eene gedaante geeven. geen andere verdiensten als bet a Cast of Hawks , Een vlugt To calt himself upon one's cougeld en daarom winnen zy; ter Valken.

rage, Zich op iemands kloekmoewyl anderen die meerder bekwaam a Cast.net, Een werpnet.

digbeid verlaaten. béden bebben , daar van afgebou- to CAST, Werpen, Smyten , gooijen,

To caft a milt over the mind, den worden door het vermaak; fmakken, gieten, overslag Het gemoed benevelen. 't welk alleen ondersteund kan maaken.

a Tó calt ott, Afwerpen, verwera worden door dat geld dat zy ver To cast anchor, 't Anker uitsmyten.

pen, achterlaaten. achten; zo dat zy eindelyk in ver To cast a block in one's way, He may chance to cast us off, stand en vermogen de Slaaven Iemand een zwaarigbeid voor

Milschien zal by ons verwerpen, van bunne minderen zyn. werpen,

of zich van ons ontsaan. a Merchant's CASH, Eens Koopmans. To cast his rider, Zynen beryder To cast off a garment, Een kleed kalle, geld-kas.

afwerpen, [als een paerd.] afleggen. To have money in cash, Geld in To cast account, Rekenen, cy. To cait off the lines, De regels

feren.

aftellen, (gelyk de Drukkers.) a Running cash , Geld dat niet ftil To cast one's nativity, Iemands To cast out, Uitwerpen. legt.

geboorte-lot titrékenen.

He could not be cast of the town, CASHIER, Een kashouder , wisse To cast at, Na iets werpen.

Men kon bem niet uit de stad Cathkeeper. 3 laar, kalier.

He wilfully casts away himself, verdryuen. to CASHIERE, Den zak geeven, Hy smyt zich zelven al willens To cast out Devils, Duivelen uitafdanken, ontslaan. weg.

werpen. Cashiered, Afgedankt, de zak gekree Catt away care, Werp de zorg weg. To cast out foam, Uitschuimen. gen, ontslagen.

To cast awry, Overdwars wer-To cast his adversary at the bar, CAS#00, Casjoe, de gom of bet zap pen.

Zyn party in recbte verwinnen. van een Indiaansche Boom.

To cast back one's eyes, Zyn' To be calt, 't Recht verlooren bebe CASINGS, Gedroogde koedrek om

oogen te rug wenden.

ben. te branden.

To caft darts, Pylen scbieten , met To cast into a deep, In Naa? CASK, Een vat - een stormboed,

fcbicbten werpen.

helpen. belm. To cast the skin, Vervellen

To cast a sheeps eye at one, leTo head a cask, Een bodem aan't

de buid af

mand belonken, begluuren, overvat maaken. To cast his coat, leggen.

dwars aankyken.

The

kaffe bebben.

"}

[ocr errors]

ren.

The sea did daily cast the spoils | Castle-keeper , Een flotvoogd, kaste- | CATARACT, Een waterjal, als upon the shoar, De roof wierdt lein.

ook, de staar in 't oog. dagelyks door de zee aan strand Castle-soap, Spaansebe zeep. CATARRH, Een zinking snotterig; geworpen.

CASTLE-WARD, Zekere schatting beid, verkoud beid. To cast up, Opwerpen, braaken, welke de géne die onder’t gebied

Troubled with a catarrh, Met ver. - oprékenen. van een kasteel woonen tot onder

koudheid bevangen. To cast young one, Fongen wer boud deszelfs moeten opbrengen, CATASTROPHE, Einde , droevige pen.

al ook 't Rechtsgebied des kas uitkomst. To cast water into the Thames, teels.

The catastrophe 'of a Tragedy, Water in de see draagen. CASTLING, Een misdragt.

Laat en aanmerkelykft bedryf Caft, Geworpen, gesmeeten, gegooid, A CAST-OFF, Een weigering, blaau tot ontknooping van een Treurgegooten (als metaal. we scheen.

Spel. Cast about, Verslingerd , verspreid. CASTOR, Een béver,

bérer

A Bloudy Catastrophe, Een bloeCast abroad, Verstrooid.

boed.

dige, Treurige ontknooping. Cast away, Weggeworpen, ver to CASTRATE, Lubben , fnyden. CAT-CALL of Catcall, Een loks gaan of gezonken, [als een Castrated, Gelubd.

ftuitje, wachtelbeentje. Ichip. ] Caftration, Lubbing.

CATCH, Een vangst, greep, a Caft-away, Een verworpeling. CASTREL , [zékere vogel] Een

overbands gezang. Caft down, Neergeworpen, neer

Steenmeeze.

They have got a great catch of Ragtig, verslagen.' CASUAL, Gevallig, toevallig.

it, Zy bebben een schoone vangst. Calt (by the Jury,] Veroordeeld Casually, Bygeval,

of To be (or lie) upon the catch, door bet Recbt.

Casualty, Een toeval, toevalligbeid. Op zyne luimen leggen , loeCaft out, Uitgeworpen, uitgestoo- CASUIST, Een die geweetens zaa

ten, te vondeling gelegd. *ken terbandelt, een gevalkun + * To tive upon the catch , Op eens Cast up , Opgeworpen, uitgebraakt , dige,

anders tafel gaan schuimen, op opgeteld.

CASULE, Mis-gewaad, Kafuifel, de flетр loopeп. CASTANETS, Klapboutjes, kaftan zie Chasuble.

The catch of a door, De ring jetten.

of knop van een deur. CASTELLAIN, (the Constable of

CAT.

a Catch, (Ketch,) eene Kits, zéker a Castle) Een kastelein.

Vaartuig.
Castellany, Kasteleny.
CAT, Een kat.

a Catch-bit, een Panlikker. CASTER, Een gooijer , werper , gie +* When candles are out all cats | A Catch-Fart, t een Veesten-vanter van eenig metaal.

are gray, By nacbt zyn alle kat ger. Bynaam die men aan de to CASTIGATE, Kastyden.

ten graauw,

pages geeft, die de Neep van Castigated, Gekaftyd, getuchtigd. * When the cat is away the mice hunne Meestressen moeten draaCastigation, Kastyding, tuchtiging. play, Als 't bek van den dam is, gen. Castigatory, Tucbtigend.

dan is 'er geen ontzag. ;

A Catch, een Wippertje, zéker CASTING , Gooijing, werping, Smy * To reprobate all cact for wit speelgoed. ting, gieting van eenig metaal , chés ; Alle katten bexen noe to CATCH, Vatten, vangen , 08werpende,

vangen, grypen, betrappen. ; a Casting about, Een versprei Cat to her kind, Elk zoekt zyns To catch cold, Koude vatten. ding:

gelyks.

To catch fire, Vonk vatten, vlan a Caiting the coat or skin, Een Cat in pan, zie Catipan.

vatten. vervelling, f van party veranderen. * To turn cat in pan, Overloopen, I have catch'd him in a lye , Ik à Casting of nativities, Een uit van, party, veranderen.

beb bent op eenen leugen betrapt. rekening van geboortstonden. a Civet-cat, Een Civet-kat.

To catch greedily, Happig toe. a Casting out, Een uitwerping. a Musk.cat, Een Muskus-kat.

grypen. Casting (a Pellet of canvas, or a Pole cat, Een Bonfing.

I'

To catch his death, Zyne doodh cotton, to purge a Hawk) a Gib cat, Een Kater.

op den bals haalen. Prop die men de zieke Jagtvo Cats-mint, Nip (zéker kruid.) To catch at something, Na iets gels ter uitdrooging van bun slym Cat-a-mountain, Een wilde kat, grypen, de band aan iets aan. doet inzwelgen.

Cat-fith, Een zeekat, kat. He can catch at nothing in my a Casting-house, Een klok-giete vifcb.

letter, Daar is niets in mynen ry, een Smeltery.

CATABAPTIST, Iemand die tegen brief daar by vat aan beeft. A Casting-voice, Een bestillende den Doop is,

To catch hold of, Aangrypen, stem, een doordringende stem. CATACOMBS, Onderaardscbe gra aanvatten. a Casting-net, Een werp-net. uen, spelonken.

To catch up, Opvangen. CASTLE, Een Burg, foot , kas- CATALOGUE, Een lyst , naamrol, To catch at a thing, Iets lejamteel. naamly/t, register.

gen, ergens naar staan. To build castles in the air, Kas | CATAMITE, Een schandjongen. Catched,' Gevat, gevangen , verrast, teclen in de lucht bouwen." CATAPLASM, Een wondbeelers pap. betrapt. M 2

Night

men.

« FöregåendeFortsätt »