Sidor som bilder
PDF
ePub

dende maag:

17

VOT,

[ocr errors]

The volubility of a wheel, Del To have both a looseness and

VOU. raddig beid van een wiel.

vomiting , Aan de afgang zyn to VOUCH , Staande houden, beVolubility of tongue, Vloeijend en braaken.

wyzen, verzekeren, börg staan. beid van tong. Vomitives, Braakmiddelen.

I'll vouch , ( or warrant) this VOLUBLE, Vloeijend, rad, dat zig Vomitory, Tot braaken verwekkend. horse for a good horse, Iksta ligt beweegt, rollend.

A vomitory potion, Een braak 'er voor in dat dit een goed A voluble tongue, Een vloeijen drankje.

paerd is. de tong, een gladde tong, een

VOR.

To vouch (or challenge) a thing, tong die wel gebangen is.

Iets voorwenden, zich aanmas-
He is voluble in expression, Hy VORACIOUS, Gulzig, vraatacb-

tigen.
drtelt zich vloeijend uit.
tig.

To vouch (to pass one's word)
VOLUME, Een boekdeel, boek,
A voracious beast, Een verslin.

for one, Zyn woord voor iemand
band.
dend beest,

geeven. 't Is a great volume, 't Is een

A voracious man or stomach, Een

+ To vouch one, (in the sense of groot boek. verslindend man, of een verslin

the law, to call one in court A portable volume, Een sak.

to make good his warranty) boekje, een boek dat men by zich Voraciously, Gulziglyk.

Iemand in rëcbten betrekken om kan draagen Voracity, Gulzig beid, uraatacbtig

zyn verbintenis goed te maaken. A book of several volumes , Een

beid.

Vouched , Staande gebouden, verboek van verfcbeidene banden;

zekerd, beweezen. een book bestaande uit verscbei- VOTARY, Een die zich door een

Vouchee, Iemand die voor 't Recht dene stukken.

geroepen wordt om iets te be. Volume, (a poetical word for (religieuse) belofte yerborden

wyzen, wave) Baar, gölf.

beeft; die zich ergens toe beeft

Voucher, (he that vouches one Voluminous, Dik van band.

overgegeeven.

at law + Eiffcber.
A voluminous book, Een dik boek.
Advice of the virgin to her un-

Voucher, (authentick deed, to
VOLUNTARY, (free, without

discret votaries, Raad van de

prove an allegation) Ecbt becompulfion) Vrywillig, onge

maagd aan baare onbescbeide
aanbidders.

wys, om eene agnbaaling te bedwongen.

vestigen. VOLUNTARY, (a voluntary ac- OG A yotary of love, Een minnaar, la Voucher, (authority, or proof

minnaares. tion) Eene vrywillige daad.

in history) Gezach, of bewys A Voluntary, (a musician's play A votary of learning, Een die extempore, such as comes next t'eenemaal op de geleerdbeid ge

in de gescbiedenisse.

I don't speak without fufficient to his fancy) Musiek die voor vallen is.

vouchers, Ik spreek niet zonder de vuist gespeeld wordt, een ca. VOTE, (voice, fuffrage) Stem , bet price. recbt van stemmen.

genoegsaame getuigen.

+ The gospel of peace is made a Voluntarily, Vrywilliglyk.

Vote, ( advice or opinion in a

voucher for fedition and rebelVOLUNTEER, Een vrywillige

deliberation) Raad , gevoelen

lion, Het Euangelium des ureedes [ten Oorlog.]

in eene overweeging.
To beat up for volunteers, De
To give his vote, Zyn ftem gec-

word gebruikt om scheuring en

oproerig bed bevoegt te maaken. trommel roeren om te werven.

Vouching, Staandebouding,
VOLUPTUARY, Een wellustige.
He carried it by two votes,

staande boudende.
Voluptuous, Wellustig.

to VOUCHSAFE, Gowaardigen, Voluptuously, Wellustiglyk.

ment; by bad twee stemmen

vergunnen. Voluptuousness , Weilustigbeid.

Voucħfafe us the grace of they VOLY, zie Volley.

To put to the vote, Aan 't stem.

holy spirit, Vergun ons de gemen gaan. VOM, The votes went for the destro. Vouchsafed , Gewaardigd, vergund.

nade uwes Heiligen Geeftes, VOMIT, (a vomitory phyfick )

ying of the town, De meeste
Stemmen waren voor 't verwoes. Vouchsafing,

Vouchsafement,}

Gewaardiging, Braakmiddel.

vergunning ten der Stad. Vomit, (or vomiting) Braaken,

Vow. Votes, (the things voted for; vow, Eene belöfte, gelöfte, ver: t overgeeven.

the refolves of an assembly
To take a vomit, Iets inneemen

wenfcbing.
om te braaken.
Besluiten van eene vergadering

To make a vow, Eene gelöfte # The dog returns to his vomic, to VOTE, (to give in one's vote)

doen. De bond keert wéder tot gym Voted, Geftimd.

Stemmen, syn stem geeven.

to VoW, (to promise as a vow) uitbraaksel.

Belooven. to VOMIT, Braaken, uitbraaken.

Voted for, Voor gestemd.

He vowed a temple to God, Hy
Vomited, Gebraakt, uitgebraakt.
Voted against, Tegen gestemd.

beloofde God eenen tempel.
Vomiting, Braaking, uitbraaking ,
Voting, Stemming, stemmen-

To vow chastity , Gelöfte van braakende. de.

kuisbeid door

TO

ven.

meer.

In een

To vow, (to swear, protest, To drink sp, Opdrinken, uit

UPB. · promise , or assure ) Zweeren, drinken.

to UPBRAID, Verwyten , Smaadebelooven, verzekeren.

To give up, Opgeeven, overgee. lyk toedryven.
I vow 't is very good,
Ik zweer oen.

To upbraid one with a thing, dat bet goed is. To go up, Opgaan.

lemand iets verwyten. I vow to God, (a fort of oath) To get up, Opklimmen , opryzen.

To upbraid the government, De By God. To lift up, Optillen.

regeering boonen, belédigen, Vowed, Een belofte gedaan, zich To make up, Uitmaaken.

(maaden, door een belofte verbonden, ver How many fhall we make up ? Upbraided, Verweeten. loofd, verwënscht.

Hoe veel zullen avy uit maaken? Upbraider, Een verwyter. VOWEL , Een klinkletter.

uit boe veel sal ons getal be. Upbraiding, Verwyting, VOWING, Verloving, verwen staan?

wytende. Scbing, verloovende. To be up, (to sit no longer )

UPH.
Opstaan.

UPHELD, Opgebouden, onder
VOY.

The Parliament is up, Het Par Ateund. VOYAGE, Een reize te water. lement is gescbeiden.

to UPHOLD, Opbouden, onder. To go a long voyage, Een lange How many games up? Hoe veel

steunen. reis onderneemen.

Spellen uit?

Upholder, Een opborder , onderstes. To suffer thipwrack in the end Five up, Vyf Spellen , of vyf streep

ner. of the voyage, Opbet einde jes uit.

Upholder, an undertaker of van de reis schipbreuk lyden.

I am up, (at play) Ik ben uit, burials ) Rouw winkelier , aut Voyager, (or traveller) Reiziger.

ik win bet.

Spreeker, bidder. VOYDĂNCE, Een openstaande

I want but one of up, Ik ben Upholder, sie Upholsterer. prove.

op een streepje na uit. Upholding , Opbouding, ondersteuUP.

To fall up stairs , In 't opgaan ning : UP, Op, rys op, ftas op, stap op, van de trappen vallen.

The upholding of a balad, (the overënd. To get up into a tree ,

burden of it) De berbaaling van Up betimes , By tyds op, vroeg boom klimmen.

een strazt liedtje. op.

The quarter is up, (or expired) UPHOLSTERER, Een beddetoša Up end, Overend.

Het vierendeeljaars is om , ver per, tapytbandelaar, bebangsel It makes my hair stand up on fcbeenen.

maaker, end, Het doet my de baairen te Up one pair of stairs, Op de

UPL. bergen ryzen.

eerste verdieping:

UPLAND, Hoog land.
To be in the water up to the To run up and down, Gins en Uplander , Een bovenlandky, berg-

chin , In 't water staan tot de weer loopen , op en neer 100 bewooner,
kin toe.
pen.

UPO. (t) To be in love up to the ears, to follow one up and down, UPMOST, Bovenft , zie UpperByster verliefd zyn. - Iemand overal volgen, naioopen.

most. His blood is up, Zyn bloed is aan Up hill, De berg op.

UPON, Op. 't zieden.

To go up hill, Op den berg, of Upon the table, Op de tafel. To go up to London , Na Lon.

den berg op gaan.

Upon, (next or near) Aan, digt, Dus zegt men in To write up hill, Naar de boog digt by. Engeland , schoon de plaats te fchryven.

London is feated upor. Tbames, daar men van daan kwam hoo-From my youth up, Van myne Londen legt aan de Teems. ger lag dan Londen: daar men jeugd af aan.

The countries upon the Rhine, in tegendeel, te Londen zynde, To do up a letter, Een brief De landen aan den Ryn. zegt, I will go down into the

openen.

Upon, (a prep. of time, about, country, Wanneer men lard

To put up, Opstecken, weg doen, towards) Op, omtrent , naby. waard in wil gaan.

ërgens in doen.

She is upon her departure, Zy To lock up, Opsluiten, To raise up, Opwekken,

staat op baar vertrek. The river is frozen up, De Ri To rise up, Opryzen.

Upon his coming, Op syne vier is toegeurooren, To fit up, Opzitten.

aankomst. To blow up with powder, Door To stand up, Opstaan.

Upon the news of his coming, buskruid in de lucht doen vlie. To take up, Opneemen.

Op de tyding van zyne adre gen. Up-ward, Opwaards.

komst. To bring up, Opbringen, opvoe A. Men kan dit deeltje Up nog in Upon serves also to express the den.

veele andere gevallen gebrui cause, motive, ground, or sub To clap up together, Saamen ken, doch dit is genoeg; kun. ject of any action, Upon dient binden.

nende men, als het by een ook om de oorzaak, drangréder, To clap up in prison, In de ge werkwoord gevoegd is, bet grond, of onderwerp van eenig Sangenis Raiten werkwoord zelve Dazien

bedryf uit te drukker.

Upon

den gaan.

[ocr errors][ocr errors]

reld nam.

[ocr errors]

deling.

Upon a meer fufpicion, Op een To take a servant upon trial, Upper Germany, Het opper. bloot vermoeden.

Een knegt op de proef neemen. Duitschland. Upon my word, Op myn woord. But upon looking narrowly in. The upper region of the air, De Upon pain of death, op dood to it, Docb bet naauwkeurig be bovenste lucht bemel. straf. ziende.

The upper part of a thing , Het Upon his knees, Op zyne knien. Upon a full perusal of your pa bovenste gedeelte van een ding. To send letter upon letter , Brief pers, Na uwe papieren ter deeg Uppermost , Opperste, bovenste , op brief zenden. onderzögt te bebben.

boogste. I cannot gain any thing upon Upon my finishing of it, Zoals And whatever was uppermost him, Ik kan niets op bem ver. ik bet ge-eindigd zal bebben.

out it, came without either fear winneii.

QC The ring that had the town or wit, En bet geene boven op Upon, expresses all assignments, seal upon it, De ring daar bet lag, kwam'er uit zonder vrees of Payments and impositions, U. Stads zegel op stond.

vernuft. pon, drukt alle aan wyzingen , As if I were upon my last lea To be uppermost, (to prevail, betaalingen, en belastingen uit. ve with the world , Als of ik to have the advantage) De over. A bill upon a merchant, Een myn laaste affcbeid van de wae band bebben. briefje op een koopman.

The uppermost seats, De eerste, A tax upon paper, Een belasting We are all upon the club, Wy bovenste plaatsen. op bet papier.

zyn alle op ons eigen gelacb.

UPPISH, Verbéven, verboogd.
Upon, (at or on) By.

QC Upon the matter, or near upon Uppilhness, Verbévenbeid.
Upon the first opportunity , By the matter, Byna , ten naasten

UPR.
de eerste gelégenbeid.

by.

UPRIGHT, Recbt op. Upon the left hand, Ter finker Upon the whole matter or upon! Upright, (honest or just) Opband.

the whole, Alles wel ingezien rëcbt.
Upon his coming from the bath, gynde, eindelyk, ten besluite. To serve God with an upright

By syn terug komst van bet Me thinks I am in the storm my spirit, God met eenen oprecbten
bad.
self upon the very hearing of

geeft dienen.
Resolved upon a thing , lets be it, My dunkt op bet booren van Upright dealing , Oprëcbte ban.
Nooten bebben.

uw vertelling dat ik zelf in de I did it upon his motion, Ik deed förm ben.

To stand upright, Recbt op staani, bet op zyn voorstel.

He has been upon am Embassy recbt overënd staan.
I pass my time away upon wri to the Emperour, Hy is in ge- UPRIGHT, (the presentation of

ting · Ik breng myn tyd met zantscbap by den Keizer ge the front of a building) De vere
schryven door.
weest.

tooning der voor te zyde van
To make war upon one , Iemand To have compassion upon one, een gebouw.
den oorlog aandoen.

Médelyden met iemand bebben. Uprightly, Oprechtelyk.
I am going to the fair upon Upon the grass, Op bet gras. Uprightness, Oprecbtig beid.
curiosity, Ik ga uit nieuwsgie Upon that day, Op dien dag. UPRISING, Opryzing.
rigbeid naar de kermis.

A. Dit voorzëtsel maakt, eindelyk, UPROAR, Oproer, beroerte.
Upon, In, op.

een gedeelte van den zin uit To make an uproar , Een oproer
Upon any occasion , In alle ge van 't werkwoord dat 'er voor. verwekken.
légenbeden.
gaat, als;

UPS.
To be upon duty, Op zynen post To call upon, Aanroepen. UPSHOT, Uitslag, uitkomst.
syn.

To look upon,
Aanzien.

A gay coat and a grimace is the
To be upon a journey, Op reis To play upon, Op Speelen.

upshot of what he can pretend syn. To rely upon, Op steunen.

to, Een fraai kleed, en een parTo come upon a funday, Op To think upon , Op denken,

ty kuuren, maaken alle zyne vero een Zondag komen

UPP.

dienften wit. Upon that very day, Dien eigen UPPER , Opper, boven, over.

She was with child, and when it te dag

came to the uplhot , it was He could not prove it upon

The upper-house, Het Hooger found that she was not mar

buis. me, Hy kon bet my niet bewy.

ried, Zy was zwanger, en toen An upper-room, Een boven-ka. sen.

bet onderzögt wierd, bevond meni To depend upon one, Op ie

dat zy niet getrouwd was. The upper-leather of a fhoe, Het Upon the upshot, By de uit. mand vertrouwen. Independent upon, Onafbangke

overleer van een fcboen.

komst , t per sot van reeka. To get the upper-hand, De byk van.

ning. The vows that are upon us,

overband krygen.

The upshot of his passion was
De gelöften die op ons leggen.
The upper-lip, De boven.lip.

only to bid him be gone, A

The upper Rbine , De boven He grew not fat upon it, Hy wierd

zyn drift kwam daar op uit, dar er niet vët van.

Rhyn.

by bem belafte te gaan. XXXXX 3

UP

mer.

902 UPS. UPW.URC. enz. URG. URI.URN.URS, enz.

USA. USE. UPSIDE DOWN, 't Onderste bo bitteren, tergen, of woedend Vlage, (treatment) Bebanda ven. maaken.

ling. To turn a thing upside down, To urge one, (to follow him A kind usage, Een oriendelyke beIets 't onderste boven keeren.

close in a dispute) Iemand in een jégening, een minnelyk ontbacho UPSITTING of woman , De tyd

geschil voet by 't stuk bouden. Bad usage, Kwaad ontbasi. dat de kraamvrouwen voor den To urge a thing, (to insist upon What usage did you find? Hoe dag komen en bezoek bouden, de it) in a discourse, In een ge. wierd gy bebandeld? Vandtyd.

Sprëk ergens sterk op aandrin-USANCE, Koopmans gebruik, Us, UPSTARING hair, Hasir te berge gen.

een woord onder de kooplui. ryzende.

Urged, Gedrongen, gepreft , aange den gebruikelyk omtrent de ba UPSTART, Een die uit niets is op drongen.

taaling der Wiffelbrieven, be. gekomen, een scbielyke opkome | URGENT, Dringend.

tékenende een maand tyd; en ling. An urgent occalion, Een dringen

tuffchen dit en Spanje, enz. An upstart Gentleman, Een Heer de nood.

twee maanden. van zeer geringe afkomst. Urgently, Met aandringing, door The bill was to be paid at dou. UPW. aanstaan.

ble usance, De wisselbrief stories UPWARD or Upwards, Opwaards. Urging, Aandringing , aan te betaalen op dubbel Uso, d. .. To fly upward, Opwaards vlie dringende,

op twee maanden. gen.

URI.

USE. Upwards and downwards, Op-en ( URINAL, Een pisglas, urinaal.

USE, (or using of a thing) He nederwaards.

Urinary, als; It amounts to twenty thillings or

gebruik van een ding. The urinary passage, De water.

Out of use, Uit bet gebruik, wit upwards, Het beloopt twintig gang. URINATOR, Een duiker.

de gewoonte. fcbellingen of iets meer.

To make a good use of a thing, Upward goods, or merchandize, URINE, Pis, water.

Een goed gebruik van iets mee(fo inland traders call goods To provoke urine, Pis verwek

ken. designed for London) Koopwaa ken.

He made fo good use of the fa. ren voor Londen. to URINE, Zyn water maaken,

vour of the Prince, Hy maakte URB. wateren.

gulk een goed gebruik van die URBANISTS, (a sort of Nuns) Ur- Urinous, Pis-achtig.

gunft des Vorsts. baniten , zékere Nonnen. Urinous Tmell, Een pisachtige

To make an ill use of it, 'Es URBANITY , Beleefdbeid, beus- lucbt, of ftank.

een kwaad gebruik van nasken. beid.

URN.

A book for the use of a Prince,
URC.
URN, Een doodbus , doodkruik, zyn-

Een boek tot gebruik eenes Verftsa URCHIN, Een égel, zéker beest. de een Bus of Kruik waar in

The use of materials for a buil71 An urchin, a little unlucky de ouden de afsche der verbranboy or girl) Een kleine gaauw

ding, Het gebruik van materiade beenderen hunner Dooden

len tot een gebouw. dief, een ondeugend meisje. plagten te bewaaren; waar van

To make use of, (to imploy or URE. men omstandig bericht kan vin.

use) Gebruik van maaken, 56URE, Gewoonte.

den in Thomas Brown's, Hy.

bruiken. To put himself in ure , Zicb ge driotapbia of Kruik-begraavenis,

It will be of great use, Het zal wënnen. door Sewel vertaald.

van groot nut (of van groetes Brought in ure , In de gewoonte

URS.

dienst) zyn. gebragt. URSULINES, (a sort of Nuns)

Of no use, Van geen gebruik. To keep in ure, Oeffenen.

Urfelinen, zékere Nonnen.

It is a thing of no use, He is To keep one's self in ure , Zich

US.

iets daar geen dienft (of suf) oeffenen, in de gewoonte bowe US. Ons. den.

in steekt. He did not see us, Hy zag ons Charitable uses, Werken van liefURE.OX, Een Auer-os , zékere wil. niet.

daadig

beid. de os. To us, Aan ons.

Use, (enjoyment of a thing for URETERS, Pisleiders , de pypen With us, Met ons.

a while) Tydelyk genot, 3 waar door het water van de Without us, Zonder ons.

bruik. nieren na de blaas gaat.

USA.
URG.

USAGE, (use, practice, or custom) Ure, (ulage or custom) Geroorza to URGE, (to press to follicit) Gebruik, praktyk, gewoonte.

te, gebruik.

'T was the use of those times, Aandringen, persen. Usage, (or habit) Hebbelykbeid.

't Was bet gebruik, de geboorte To urge a reason, an argument, 't Is the usage of the country,

dier tyden. Een réden, eene drangréden 't Is de gewoonte des lands. doen doorgaan.

Use is the tyrant of languages, According to the usage of ParTo urge, incense, provoke or liament, Völgens 't gebruik des

De gewoonte is de tiran der ta.

lense exasperate) one, Iemand ver. Parlements.

[ocr errors]

komen.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

A word received into use, or a bandelen als of sy myn eigen Ushered in, Ingeleid, ingevoerd. word in use, Een gebruikelyk broeder waart.

USHER-SHIP, Öndermeefterfcbap, woord. To use, (to accustom or bring

deurwaarders ampt. According to the use of that pla up) one to a thing , Iemand

USI. ce, Völgens bet gebruik van die ërgens aan gewennen.

USING, Gebruiking, gebruiplaats.

To use (or frequent ) a place, kende.
Ure, (practice, or exercise) Prak. Een plaats bezoeken 'er dikwils

USQ.
tyk, oeffening.

USQUEBAUGH , (a strong Irisb The youth is trained up to the To use the sea, Ter see vaaren.

distilled liquor) Een zekere ster. use of arms, from the age of to USE, (to be wont or accusto. ke drank die in lerland gedisteseven years, De jeugd word tot med) Gewoon kyn.

leerd wordt.
de wapen-oeffening opgebracht, Do as you used to do , Doet zo

UST.
van de ouderdom van zeven jaar. als gy gewoon zyt.
To put a thing into use, 'Een I do not use to do so, Ik ben USTION, Verbranding.
ding in 't gebruik brëngen.

niet gewoon zo te doen.

to USTULATE, Branden, këngen. Use, (habit, or custom) Gewoon It is but what he used to do, 't Ustulation, Zinging, krulling met

een beet yzer.
, bebbelykbeid.

Is niet meer dan by plagt te
Use , (interest of money) Inte.
doen.

USU.
rest van geld.

More than it used to be, Meer USUAL, Gebruikelyk, gewoonlyk. To put money out upon use, als bet pleeg te zyn.

In the usual inanner, Op de ge
Geld op rente doen.

Ured, Gebruikt, gepleegd, bejégend, woone wyze.
To borrow money upon use, gewoon.

Usually, In 't gemeen, doorgaans.
Geld op rente neemen.

A word that is used, Een woord Usualness, Gewoonheid.
Use-money, Rente-geld.

dat gebruikt word.

The usualness of the danger has To pay the use-money, De rente Such care was used, Zulke zörg made hiin lose the fense of it, betaalen. wierd 'er aangewend.

De gewoonbeid aan bet gevaar To make use of, (to improve) Usefull, (profitable) Voordeelig. deed

bem bet besëf daar van verGebruik van maaken.

Usefull , (or neceflary) Noodzaa liezen,
A man must make use of (or im kelyk.

USUCAPTION, Een langduurige prove) every thing , Een man To make one's self usefull', Zich bezitting, bekoming door 't gemoet van alles syn gebruik maa zelven noodzaakelyk maaken.

bruik, verjaaring.
ken.
Urefully, Dienstiglyk.

USUFRUCTÚARY, Een vrucht
I desire nothing but what's con- Usefullness, Nutcelykbeid, dienstig gebruiker , uruchttrekker (van lets-
venient for necessary uses, Ik
beid.

dat eenen anderen toekomt.] begeer niets als bet geene tot Useless, Nutteloos.

USURER, Een woekeraar, noodsaaklyk gebruik vereischt USER, Een gebruiker. .

Ufurious, Woekeracbtig. wordt.

USH.

An usurious contract, Een woe-
DO USE, Gebruiken.

USHER, Een deurwaarder , onder keracbtig verdrag.
To use force, Gewëld gebruiken. meester, oppasser.

Ulurious, (or griping) Inbaalend.
To use severity toward one, The usher of the blak rod , De to USURP, t'Onrecht aanmaarigen,

Strëngbeid 'tégens iemand plee deurwaarder van 't Hooger-buis met gewëld in 't bezit dringen,
gen.
des Parlements.

overweldigen.
To use remedies, Geneesmiddelen He is uther of that school, Hy A Bad books usurp upon the age!,
gebruiken.

is ondermeester van dat scbool. Kwaade boeken krygen in deeze To use fair means ; Betaamelyke A lady's Gentleman ulher, Een eeuw de verband, (of dringen middelen gebruiken.

oppasser die eene Mevrouw de zich met kracht in.) To use a word, Een woord ge. band geeft, in en uit een koets Usurpation, Een onrechtmaatige bebruiken. gaande.

zitneeming , of indrang , dwingTo use extremity, Tot bet ui. Gentleman-usher of the King's gebruik, overweldiging. terste komen.

bed-chamber, Helbaardier van Usurped, 't Onrecbt aangemaatigd. He uses no exercise , Hy doet 's Konings bedkamer.

Usurper, Een onrecbtmaatig bezita geen oefening

Gentleman-uther of the prefence ter, geweldenaar, indringer.
To use (or treat) one well or & chambre, Deurwaarder van de Usurping, Een onrechtmaatige bezit-
ill, lemand wel of kwalyk be-
Spreek kamer.

ting, t'onrecbt aanmaati-
bandelen.
to USHER in, Invoeren.

gende.
To use one ill, Iemand kwaad. To usher one in, lemand inlei. USURY, Woeker.
doen.

den.

To lend upon usury, Op rente
To use one unkindly , Iemand To usher in a new doctrine, leenen.
Stuurfcb bejegenen.

Een nieuwe leer invoeren.

I thall pay you with usury, Ik I will use you as if you where To usher in a new custom, Een zab bet met woeker betaalen. my own brother, Ik zal u benieuwe gewoonte invoeren.

UT.

« FöregåendeFortsätt »