Sidor som bilder
PDF
ePub
[ocr errors]

I went my way and said not a That way, Die weg:

och Way, (condition, pals) Stast word, 'Ik ging myn's wegs en The wrong way, De verkeerde

stant. Sprak geen woord.

weg.

To be in a way, In staat zyn. A great way, Een lange weg, You put it the wrong way, Gy He is in a fair way to rise bisverre weg. zët bet verkeerd.

fortune, Hy staat op een goede It's a long or great way thither, You go the wrong way to work, voet oh syn fortuin te maakeri. Het is een lange weg, of een Gy gaat verkeerd te werk.

# To fhew one the way, (to give gront end daar na toe.

You take it the wrong way, Gy him an example) + Temand den We are a great way off, or we vat bet verkeerd op.

weg wyzen, een voorbeeld geeveri. have a great way thither yet , To turn this way and that way, To lead the way, (to go be. Wy zyn 'er nog een groot end Van de eene kant naar de andere fore) Voorgaan. weegs van daan. keeren.

Over the way, cross the way, We are but a little way of the Turn it the other way, Draai bet (or the street) Over de weg, top, Wy zyn maar een endje den anderen weg om.

aan de overzgde van de straat. weegs van den töp.

Way, (means,(expedient, cour To cross the way, Dwars ever That money will go a great se) Middelen.

den weg loopen. way. Dat geld zal lang strekHe would fain make his fortune, To go his way, Zyns weeg: ken.

but he does not go the right gaan.
+ That will go a great way with way to it, Hy wilde gaarne zyn Go your ways, Gaat beenen,

for work much upon) him, + fortuin maaken, maar by weet Go your ways home, Gaat naar
Dat zal een groot end met bem 'er de recbte middelen niet toe. buis.
loopen, dat zal veel op bem ver To make way for one's self , Zicb con To be in the way, or near at
mogen.
zelven eenen weg baanen.

hand) By de band zyrı.
The authority of the adviser To be in the way of salvation, To be in the way, or in readi,
goes a great way in (or contribu. Op den weg der zaligbeid zy». ness) Gereed zyn.
tes much to the credit of the The secret ways of providence, To come in one's way, Iemand
advice, Het gezacb van den raad. De verborgene wegen der voor in de weg staan.
geever
doet veel tot de kragt van zienigbeid.

To stand in one's way, (to be de vermaaning.

I will fhew you the way to avoid an hindrance to him) | Iemand To make way,

it, Ik zal u de middelen aanwy. in de weg zyn, binderlyk syn, baanen,den zen om bet te vermyden.

If it lie in my way to do you To clear the way weg oprui.

You must find out a way for any kindness, Als bet ir snya that, Gy moet 'er een middel toe

vermoogen is om u eenigen dienst Bar To give way, Wyken, plaats uitvinden.

te doen. maaken.

The surest way, De zékerste of It does not fall in my way, Ik By the way, By de weg, in 't veiligste weg.

vind 'er geen gelégenbeis toe. voorby gaan.

Way, (manner, method, cour. If it lie in my way, I ll do 't, He thought it not amiss to take re, maxim) Manier , wyze, ge Als ik gelégenbeid beb zal ik bet his cousin's house in his way, bruik.

doen. Hy vond goed bet buis zyns neefs Is that his way? Is dat zyn ge- A house that stands out of the in het voorby gaan eens aan te bruik?

way, Een afgelegen buis. doen.

Any way, Op allerley wyze. To go out of the way, to loose
A long way about, Een groot end om. No way, or no manner of way, one's way, Van den weg afgass,
He look'd which way I went,
Geenderley wyze,

verdwaalen.
Hy keek wat weg ik been ging. To have smooth infinuating ways, Far out of the way, Verre uit den
Way, (or fide) Žyde, kant. Zagte , inneemende manieren beb-

weg. I know not which way to turn ben.

To be out of one's way, Vandes my self, Ik weet niet naar wat He will do it his own way, Hy weg syn, kant ik 18y keeren zal.

wil bet op zyne wyze doen. You are always out of the way, Every way, Aan alle kanten. Well, use your own way, Wel, Gy zyt altoos weg : mers kan * Put it the right way, Zët bet aan doet bet op uw manier.

nooit vinden. de regter zyde.

This is a new way , Dit is een To be out of the way, or out A figure (quare every way, Een nieuwe manier.

of its proper place) Verdwaald, figuur aan alle zyden vierkant. Which way? Op wat wyze ? boe? van zyn regte plaats zyn. f I turn'd him every way to pump I am for the old way, Ik boude Let every man be trusted in his him out, Ik caste bem van alle van de oude manier.

own way, (or profetion) leder om bem uit te boo. Way, (custom or use) Gewoonte, beboort in syn beroep geloofd te ren. gebruik, wyze.

worden. Which

way

do

you go? Welke The ways of a country, 's Lands + This is a thing out of the way. w-g gaat gy?

wyze, de gewoonte van, bet (I have no skiit in it) | Dat is baie This way, Deeze weg.

Land.

ten myn boekje , dat verstac ik niet.

Eenen weg

men.

kanten aan,

nors ,

weg baanen.

* It is a thing out of my way, He has a great gift that way,, WAYWARD, Kribbig , korfel, Het is iets dat boven myn ver. Hy beeft een groote bekwaambeid

boos, mogen, of verstand is.

daar toe.

The wayward sisters, De bexen, + 'T is much out of my way, (or I am no way fitted for that, Ik kollen.

to my loss) Het is zeer tot myne ben geenzins daar toe bekwaam. Waywardness, Kwaadaardigbeid, fcbade.

I hope an essay this way may korzelbeid, norsbeid. I think it not out of my way, have some effect, Ik boop dat

WE. (or improper) Ik vind bet niet eene proefneening op deeze wyze WE, Wy. ongevoegelyk.

van nut zal zyn.

We love, Wy beminnert. To be out of the way, (or in To make way through the crowd,

WEA. an error) Van den weg afzyn, Door het gedrang zicb eenen | WEA-BIT, sie Way-bit. dwaalen, een misfag bebben.

WEAK, (feeble, infirin, that has To keep one out of the way + This is to make way for all man

little or no strength) Zwak, ge(to conceal bim) Iemand aan ner of crimes, I Dit is om brekkelyk. een kant bouden, verbergen.

voor allerley misdaaden den weg He is as weak as water, he is To keep out of the way, Zicb te baanen.

very weak, Hy is 30 flap als Jcbuil bouclen,

He is pretty fingular in his ways; water, by is zeer zwak. To get out of the way, (to be he has some particular ways A weak body, Een zwak lichaam. gone,

or to abscond) Weg with him, Hy is rédelyk vreemd A weak stomach , Een zwakke (of gaan, afweezend zyn. in zyne manieren van doen.

Nappe) maag. a To get one out of the way, (to A cross way, .Een kruis weg. A weak memory, Een zwakke remove him, lemand uit den weg A way through, (or a pallage)

gebeugenis. belpen, verplaatjen.

Een doorgang

+ Weak, (or simple) + Zwak, one To ask out of the way,

Bui

A way in, (er entry) Een ingang. nozel. tenspoorig looven, veel te veel A way out, Een uitweg.

A weak man or woman, (one eilchen.

A lane that has no way out,

Een that has no strong brain ) Een To dispatch one out of the way, steeg die dood loopt.

zwak man, een zwakke vrouw, leinandi aan kant (of uit den weg) It does not concern me neither die niet veel verstand beeft. belpen.

one way or other , Het raakt He has a weak place, Hy beeft To put things out of the way, my in bet minste niet.

een Nag van den meulen ; de key De din zen uit den weg ruimen, The overseer of the high-ways,

leutert bem. To give way, (to make room De opzigter over de groote Can you be capable of so weak for) Ruimte maaken, plaats gen.

a fancy? kunt gy zo zwak van maaken.

Way-thorn, (a plant) Steekende begrip syn? \ To give way, (to gold) to for brem.

Weak, (faint, poor , finall, intune, Voor bet fortuin wyken. (1) A way-bit, Een endtje wegs. considerable) Zwak, arm, one An army that give way, Een Way-goer, Een landlooper , scbooi vermoogende. ger dat terug trekt jer.

A weak discourse, Een zwakke To give way to the times, Zicb Way-wiser, Pisganger. Een werktuig réden. naar den tyd jcbikken.

gelyk een uurwerk om de stappen

A weak defense, Een flaauwe uer. To give way to melancholy, te tellen, boe ver iemand in dediging Zicb aan droefgeeftigbeid over eenen bepaalden tyd wandelt, of A weak remembrance, Een zwak geeven.

aan een wiel van een rytuig vast gebeugen. To give way (or occafion) to a gemaakt om te weeten boe deel The weak fide, (in a proper and thing, lets plaats geeven, gelé wegs betzelve aflegt.

figurative sense) De zwakke genbeid geeven.

to WAY, a horse, ( to teach him zyde. To give way to a thing, (to to travel in the ways) Een paerd to WEAKEN, (to make weak) suffer ic) lets dulden. bet Spoor leeren.

Verzwakken, zwak maaken. I am inclined that way, Ik ben Wayed, Het Spoor geleerd.

to WEAKEN, (to grow weak) daar toe geneigt.

That horse is not way'd , Dat Verzwakken, zwak worden. I know which way he stands paerd kent bet spoor niet. Weakened, Verzwakt, Nap gemaakt. affected , Ik weet boe by ge- WAIF, Prys, zie Waif.

A cuthion that accidentally lay on neigd is.

a WAYFARING man, Een reizer, the ground, weakend the forIs there no way with you but reiziger, reizenaar.

ce of his fall, Een kussen, dat you must tell ? Kunt gy niet The wayfaring tree , Meelboom, by geval op de grond lag, brak de anders doen als vertellen? of wilde wyngaard.

kracbt van zyn val. It is not for an honest man toto WAY-LAY one, Iemand laagen Weakening, Verswakking, inake way to a good office by leggen, belaagen.

Weakning, verzwakkende. a crime, Het voegt geen eerlyk Way-laid , Bélaagd, laagen gelëgd. 'T will be a great weakening to man iemand door een misdaad A way-layer, Een. belaager.

the state, 't Zal een groote verdienst te doen. Way-laying, Belaaging,

swakking voor den fant syn. ZZZZZ 2

WEA.

WEAKLING, a poor weakling, daar men door gequetst is, in To wear away, (to decay) Va.

(a child that has little or no plaats van de wonde, méde te Syten, afslyten, uitteeren. strength) Een zwak kindtje , f verbinden.

Wearable, Draagbaar. een weekbakje. Weaponed, Gewapend.

Wearer , Een draager, aflyter. Weakly, (weak, crazy, sickly) Well or ill weaponed, Wel of * The wearer best knows where Zwak, zieklyk. Necbt gewapend.

the shoe wrings him , * Elk Weakly, Zwakkelyk. Weaponless, Wapenloos.

ondervindt best wiar bem de Weakness, Zevakbeid, sapbeid , flap-WEAR, Een vischkaar, bouwer, bak fcboen knelt. bartig beid.

of kuil om vifcb in te houden. Zé WEARIED; Vermoeid. The weakness of one's pulfe, De kere belemmering van Rivie. Weariness, Moebeid, vermoeidbeido zwakheid van iemands pöls.

ren met steenen, waar door WEARING, Draaging, verflyting, The weakness of old age, De het water dan in 't midden door

draagende. zwakheid des ouderdoms.

een enge Noot moet vloeijen, Every thing is the worse for wea. Weakness, (weak-lide , imbe welke met nëtten bezët wordt, ring, Alles wordt slegter door 't cillity, poorness) Zwakbeid , om alzo veel visch te vangen.

gebruik. machteloosbeid, armoede. WEAR, Dragt.

Wearing apparel, Kleeren. The weakness of an argument, This all the wear now, Dat is nu Wearish, zie Werish. De zwakbeid van een drangré de algeineene dragt.

WEARISOM, Moeijelyk, gémelyk. den.

It is for my own wear, Het is Wearisomness, Moeijelykbeid, géme WEAL, Goed, bave.

voor myn eigen gebruik, ik zal melykbeid. The common-weal, 't Welvaaren

bet zelf draagen.

WEARY, Moede, mat. van 't algemeen.

This is good enoug for my wear, Weary of walking, Vermoeid van WEALD, (a Saxon word that

Dit is goed genoeg tot myn ge

't wandelen. signifies the woody part of a bruik.

Weary, (tired or disgusted with) country) Het bos-achtige gedeel A stuff of good wear, Een stof

Vermoeid, afkeerig. te eens lands.

van goed gebruik.

Weary of waiting, Vermoeid van The weald of Kent, De bocben to WEAŘ, Draagen, bedraagen, 't wagten. van Kent.

Nyten.

I am weary of gravity, Ik ben der WEALREAF, Het berooven van een To wear cloaths, Kleederen draa ernst al moede. begraaven lyk.

gen.

To grow weary, Moede worden, WEALTH, Goederen, rykdom. ! To wear nothing but black, Niet He is never weary of well doing, * Contentment is the greatest we. anders dan in 't zwart gekleed Hy is nooit vermoeid van wel is alth, Vergenoegdbeid is de groot gaan.

doen. ste rykdom.

To wear a sword, Eenen degen I am never weary of the town, A common-wealth, Een gemein draagen.

De Stad verdriet my necit. te staat, gemeene-best , repu.

This cloth wears well, Dit laa To make weary, Moede maaken, blyk.

ken bedraagt wel.

to WEARY, Vermoeijen , A common-wealths man, Eenre | To wear land out of heart, 't maaken. publyks gezinde.

Land uitmergelen.

To weary, (to incommode) VerThe commonwealth's party, De To wear out a man's patience, drieten

party der republyks gezinden. Iemands geduld ten einde brën. To weary one with one's dif. Wealthiness, Rykdom, pracbt , koste

gen.

courses, Iemand met zyn prasten lykbeid.

The water wears away the bank, verveelen. Wealthy, Ryk, wel gegoed.

Het water spoelt den dyk, allengs Weary'd, zie Wearied. to WEAN, Speenen.

weg
Wearying, Vermoeijing,

04To wean a child, Een kind Spee. to WEAR, als; This stuff wears moeijende.

very well, (or will do a great WEASEL , Een Weezel, zie Wesel. * To wear himself from the world, deal of service ) Slyten, als; WEASAND, De görgel, luciteye Zicb van de waereld speenen. dit stof Nyt zeer wel, of is van zie Weland.

goed

WEATHER, 't Weder, weer.

Fair weather, Mooi weaned ) Een jong gespeend naakt.

Rainy weather, Régenig war. beest.

To wear out, Verflyten, uitsly Boisterous weather, Orftuimsig Weaning, Speening , Spee ten.

weer. nende. All things wear out, Alles ver a WEATHER-GLASS, Een weer.

, Weanling , Een jong beeft dat ge Ryt.

glas. Speend kan worden.

To wear out of use, Buiten ge A weather-cock, Een weer-beari. WEAPON, Een wapen, geweer.

bruik raaken.

He is a meer weather-cock, (he Weapon-salve, Wapen-zalf, zékere + That action will soon wear out turns to every wind) Hy is eas

zalf door Paracelsus eerst uit of mind, Die daad zal fobielyk regte weerbaari , by draait met gevonden, om 'er het wapen, wit bet gebeugen Nyteni

alle winden

nen.

Weanel, a young beast newly Night wears apace, De dag ge

[ocr errors]

't oog.

* Het

[ocr errors]

Weather-wife, Weer-wys.

weaves hair for perriwigs ) Em Wedged in, Een wig tuloben geA hare is more weather-wise than tressemaaker of maakster.

stooken. the best Astrologer, Een Haas is A weaver's-beain or roll, Een The Dutchy of Westpbale is beter weerwyzer als de beste Af: weevers boom.

wedged in between the Retrologist.

Weaving, Weeving, weevende. publiek of Holland, and the Weather-beaten, Afgemat, verweerd, WEASEL PIPE, or Wefand, De Electorate of Hanover, Het Hor. door 't weer ontbutst. luchtpyp.

togdom Westphalen, is tusWeather-gage, Boven de wind, de

WEB.

fcben de Republiek Holland, in loef. WEB, Een web.

't Keurvorstendom Hanover, inTo get the weather-gage, De loef A cob-web, Een spinneweb, spin

gesloten. krygeri.

WEĎLOCK, Een buuwelyk.

rag.
To loose the weather gage, De CA web in the eye, Een vlies in

Joined in wedlock, Door 't bu. - loef kwyt raaken.

welyk verknocbt. Weather-coiling, 't Omwenden van BGA web of lead, Een rol loods.

WEDNESDAY, Woensdag. een fcbip door 't draaijen van 't WEB-FOOTED, Platvoetig.

WEE.
roer zonder 't zeil te stryken. A web-footed bird, Een platvee- WEE, zie We.
WEATHER-SHORE , Een opper tige vogel.

WEE-BIT, Een entje wegs.
wal.
WEBSTER, Een weever.

WEED, Onkruid.
a WEATHER, Een bamel, weer.

WED.

* Ill weeds grow apace , Weather-mutcon, Weeren vleescb. to WED, Trouwen, buuren, buu.

onkruid groeit weelig, A bell-weather, Een běl bamel.

welyken. to WEATHER, Oplaveeren, oploe

Sea wecd, (a plant) Een zéker
To wed a wife, Een vrouw trou-

zee-gewas.
ven, te boven zeilen.
wen.

Weed, or weeds, (habit or gar-
To weather a Cape, Een Kaap te
Wedded, Getrouwd, gebuuwd, ge.

ment) Kleederen, gewiad. boven laveeren.

Weeds , Rouwkleederen van eene

buuwlykt.
To weather a storm, Een förm
Wedded to his opinion , Vaft op

weduw.
ontzeilen.
Bar To weather a hawk, (to fet her

zyn gevoelen gezēt.

A fryers weed , Een Monniks

babyt.
abroad to take the air) Een valk | Wedded to his interest, Zyn be-
lucht geeven.

lang toegedaan.

Weed-aihes, Weed afob.

to WEED, Wieden, 't onkruid uit To weather a point, Een boek te Wedding, Een bruiloft , trouw

feest. boven zeilen.

roeijen. - To weather a point, Een zwaa

To make a great wedding , Een to WEED a garden, Een tuin wit.
groote bruiloft aanrecbten.

den.
rigbeid te boven komen.
You must weather it the best

I was at the wedding, Ik was op Weeded, Gewied.
de bruiloft.

Weeder, Een wieder.
you can , if you fall into a

Weeding, Wieding , tempest, Men moet zich in een Wedding day, De trouw dag.

wie:

dende. ftorm 20 goed redden als men kan.

A wedding-dinner, Een bruiloftsWeathered, Ontzeild.

feest.

A weeding-hook, Een bark. The storm is weathered, Destörm

A wedding-garment, Een bruilofts WEEK, Een week.

kleed. is te boven gekomen (of ont.

He has so much a week, Hy beeft : zéild.)

20 veel 's weeks. A wedding song , Een bruilofts

The last week, Voorleeden week.

lied. Weathering, Ontzeiling. Weather-most, Meest te loefwaard.

Wedding-ring, Een trouw-ring. The next week, Toekomende week. to WEAVE, Weeven,

+ A wedding, (or emptying of a the WEEK of a candle, 't Pit van To weave cloth, Doek, laken

house or office) + f Een menif

een kaars.
te bruiloft.

WEEKLY, Weeklyks , alle weeken.
weeven.
To weave ribbons ,'Lint weeven.
WEDGE, Een wig.

The weekly bill of mortality,
To weave stockings , Koulsen
To cleave wood with a wedge,

De weekelykfcbe lyf der dooden.
Hout met een wig klooven.

A weekly allowance, Een wee-
weeven,
To weave hair for a perriwig, A wedge of gold, Een staafje kelyks gëlu.
Haair trellen tat een pruik.

goud.

WEEL, Een fuik. W'ezved, Geweeven.

D A wedge of silver, Een baar A wheel, (a whirl-pool) Een zilver.

draai kolk,
Weaver, Een weever.
A linnen-weaver , Een linnen. A wedge of tin, Een blok tin. (t) to WEEN, Waanen, meenen.
Wedge-wise, Wigs-wyze.

Weening, Waan.
weever.
A filk-weaver, Een zyde wee -

A mason's wedge, Een metze to WEEP, (to cry or thed tears)

Weenen, sobreijen. to WEDGE, (to put a thing be. To weep for the death of a pear A ribbon-weaver,} Een lintNarrow-weayer,

tween two others) Een wig in relation, Weenen over de dood A man or woman-Weaver, (that

stecken.

van een nagftbestaande. Z Z Z ZZ 3

[ocr errors]

laars wig.

ver.

weever.

nen.

[ocr errors]

to WEEP, (to lament) Klaagen, To weigh anchor, 't Anker op A pistol of full weight , tha: jammeren. winden, 't anker ligten.

bears down the weight, Eer To weep bitterly, Bitterlyk wee ff To weigh salt, Schuppen, schon wigtige pistool.

gelen, been en weer singeren op A hundred pound weight, Home Her sad eyes weep the woes her cen fchupstoel.

derd ponden gewigt. country bears, Haar droevige To weigh DOWN, Ouerweegen, H. Weight , (importance, conseoogen bescbreijen de weën die baar zwaarder weegen.

quence) Gewigt, belang. Vaderland ondergaat.

That weighs down all objecti. A matter of weight, ten zaak Weeper, Een weener, builster.

ons, Dat weegt zwaarder dan van gewigt. Weepers, Scrooken Kamerdoek op de

alle tegenwerpingen.

Without adding any more weight mouwen van mans rokken ge to WEIGH, (to be of weight, to to it than it really deserves, naaid als zy in de rouw zyr, have a certain weight) Wee Zonder 'er grooter opvef con te Pleureusen. gen, gewigt bebben.

maaken als de zaak verdient. Weeping, Weening, gescbrei , ge This weighs 20 pounds, Dit weegt The weight of a clock, or kitween, weenende. twintig ponden.

chen-jack , Het gewigt van een She fell a weeping, Zy begon te A pistol that weighs, Een pistool kiok, of braadspit. weenen.

die zyn gewigt beeft, een wig Weights , Weegseiselen. Weeping.cross, De naam van zéker tige pistool.

Gold-weight, Een goud gewigt. Kruis , dat eertyds dicbt by Staf. To weigh or to be of weight, Over-weight, Overwigt. ford stondt ; waar van daan men (to be considerable, important, Weightily, Gewigtiglyk. nog wel zegt.

&c.) Van gewigt, van belang, Weightiess, Wigtigbeid. #1 To come home by weeping

aanzienlyk syn.

Weightiness, (weight of imporcross, Misnoegd t'buis komen, His authority weighs more than tance, Gesigtigbeid, vas belang, met de kous op 't hoofd t'buis his arguments, Zyn gezach Weighty, (or heavy) Zwaar. komen.

weegt zwaarder als de argumen Weighty, ( important, of con#1 The way to heaven is by wee teri.

fequence) Wigtig, van belang. ping-cross, Den bemel-weg is That reason does not weigh me,

For weighty rcalons, Ou gesoig. een kruis- en traanen-weg. Die reden is by my van geen ge

tige redenen. Weepingly, Al weenende.

wigt.

This reason is very weighty, Dec. WEESEL, Een wézel, wezeltje. His letters weigh very much with

ze reden is zeer gewig'ig. WEEVIL , Een klander , een wormt me, Zyne brieven zyn van groot to WEILD, Zwaaijen, regeertes, je dat het koorn van de zol. gewigt by my.

zie to Wield. ders op eet. Weighable, Weegbaar.

To weild the scepter, DesfcepWEI.

Weighable goods, Weegbaare goe ter zwaaijen. WEF, OF WEIF, Prys, buit.

deren.

Weildy, Beweegbaar, buigelyk. a WEIGH of cheese or wool, Een Weighed, Gewoogen.

WEL. weegsel kaas of wol, synde een Weigher, Een weeger.

WELCH, (of the country of W 3party van 256 pond,

Weighing, Weeging, - weegende. les) Wallis. to WEIGH, Weegen. WEIGHT , (the being heavy)

A welch-man, or woman, Ears To weigh gold , filver, bread, Zwaarte.

man of vrouw uit de Provirtie &c. Goud, zilver, brood, enz. + The weight, Cor burden) of a van Wallis. weegen.

business, De zwaarte , bet ge

A welch-rabbet, (toasted bread How many pounds does it weigh? wigt eener bezig beid.

and cheese) Gebraade kaas era Hoe veel ponden weegt bet. The weight of afflictions, Het brood. To weigh, (to examine, judge gewigt der droefbeden, der ram- WELCOME, Welkom. or consider) | Wikken en wee pen, der bezoekingen.

*Welcome as Powers in May, gen, overweegen, onderzoeken. Weight, (a piece of metal , sto Zo welkom als een bioen ira Let us weigh the thing, Laat ons ne,&c. to weigh withal Gewigt. May. de zaak eens overweegen.

To sell a thing by the weight, If you like it you are welcome You must weigh all those reasons, Iets by bet gewigt verkoopen. to it, Als gy 'er zin is bebt, is

Gy muet alle deeze redenen over + To do every thing with weight bet tot uwen dienst. weegen.

and measure, (or with delibe To bid or make one welcome, To weigh every word , Ieder ration) Alles op de maat doen. Iemand verwelkomen , welkeit woord weegen.

Weight, (a quantity propor beeten. To weigh all things by pleasures tio ed to the weight) Een boe Your letters are always welco

and surrows, Van ulles oordee veelbeid evenrédig met het gewigt. me to me, Uwe brieven syksy len door bet vermaak of de droef To make good weight, Goedge.

altoos aangenaam. beid

wigt maaken.

WELCOME, (or happy coming) His lt trers weigh very much with He is worth his weight in gold, Werkov/t.

ne, lyne utleven zyn van groul Hy is zyn gewigt in goud Welcome, (or reception) 08& va by my. waardig

baal.

« FöregåendeFortsätt »