Sidor som bilder
PDF
ePub

I promise you a cleanly and To take a thing well of one, lets to WELTER, Wëntelen.
hearty welcome, (or treat)

ton
van iemand wel opneemen.

To welter in one's blood , In zyn Ik beloof u een nette' en bartely Not to be well in one's wits, bloed baader, ke maaltyd.

Niet wel by zyn verstand zyn. Weltering, Wënteling, wënte. to WELCOME, Verwelkomen. Whilst things stood well, Terwyl lende.. Welcomed, Verwelkomd.

de zaaken wel stonden.

WELTING, Omtoording , -om+ His attempt was welcomed with I love you too well, Ik beb 'er boordende. thanks, Zynen aanslag wierd met u te lief toe.

WEM. dank erkend.

He gives more than he is well | WEM, (the belly or guts) De Welcoming, Verwelkoming.

able, Hy geeft meer als by wel buik of de ingewanden , darmen, WELD, Bofcb, zie Weald.

kan.

enz. to WELD, Yzer fmeeden. If he should do otherwise than

WEN. Welding heat, Zulk eene maate van well, Als by anders deed als WEN, Een wën, zékere quab of bette als noodig is om bet yzer te wel.

gezwël. verdubbelen of twee stukken tot If any thing thould happen but A wen on the throat , Een win: een te maaken,

well, Als dat niet geiukte, als aan de keel. WELFARE, Welvaart, welstand. 'er een ongeluk gebeurde.

He has a wen on the throat, Hy WELK, or wilk, (a sort of thell. To with one well, Iemand bet beeft een wën aan zyn keel. fith) Zekere schu!pvisch.

beste wenscben.

WENCH, (a familiar or contemp. + WÈLKIN or welking, (or sky) Well and good, Zeer wel, bet tuous word for a maid or girl) De lucbt, bet firmament. 3y 200.

Een kleuter, aardig meisje. a WELL, Een put.

Well-affected, Wel toegedaan. A pretty wench, Een aardige To dig a well, Een put grnaven. Well beloved, Wel bemind.

kleuter. A well-cover, Een put-deksel. Well-born, Welgebooren.

A singing-wench, Een lied-zingWell.water, Put water.

Well-descended, van goeden buize. ster. A well-spring, Een brön wel. A well-wither, Een die 't beste A witty-wench, Een geestige of A well-house, Een brön-buis.

wenscbt.

sebrandere meid. A draining well, Een put. Well meant, Wel gemeend.

A wench, (whore or crack) Well, or mineral water) Brös A well meant zeal, Een welmee Een ligte-kooi. water.

To be given to wenches, VrouwLofom wells, De bronnen van Well-meaning , Wel-meenend,

achtig zyn. Epsom.

goedmecnendbeid.

to WENCH, veel by de meiden She is at the wells, Zy is aan de A well meaning (or honest) man, verkeeren, by de boeren loopen. brön, zy drinkt de wateren.

Een welmeenend man.

Wencher, or wenching-man, EenWELL, Web.

To confult about the well gover boerejaager. That's well, Dat is wel..

ning of the Kingdom, Raad. Wenching, Verkeering by ligt vrouwWell said, Wel gezeid.

pleegen omtrent bet wel regeeren

volk. Very well, Heel wel, zeer wel. van Koningryk.

To go a wenching , Uit boere. I take it very well, Ik neem bet Well-mannerd, Wel gemanierd. jaagen gaan. Well-minded, Wel gezind.

Wenching, zie Wencher. He lives very well, he is very well-bottom'd, wel gegrond. | WEND, ( an old Saxon word, well to pass , Hy vaart zeer Well disposed, (charitable) Lief. fignifying a portion of land, wel. daadig.

confiiting of about ten Acres ) A man that lives well, (a good Well-favoured, well-featured, Omtrent tien Akkers land. liver) Een man die wel leeft. Wel besneden van aangezigt.

WENT, (the only time in use of To grow well again, Wéder ge-Well-tafted, Goed van smaak.

the obfolete verb to wend, zond worden, beteren. Well doing, Het weldoen.

which fignify'd to go) Ging. And well it might , En zeker To continue in well-doing, In

I went, Ik ging. weldoen volharden.

He went for England, Hyging za It is very well if I can do that, Well-traded, Wel beneering d.

Engeland. Het is zeer wel als ik bet doen Well then, Wel dan.

They went away presently, Zy. kan. Well-nigh, Na by, digt by.

gingen terstond weg. It is well for you that you met Well-met, Wel van pas ontmoet , wel

The business went on very well, him, Het is goed voor u dat gy saamen pallende.

De zaak ging zeer wel voort. bem oritinoet bebt.

+ Wellady! ( interj.) Hei , bei! They went about to hinder me, It happened as well as could be, Holla!

Zy onderwonden zicb om my te Het viel.20 wel uit als bet kon.WELT, Een omboordsel, stootkant. verbinderen. To think well of one's self, GA welt of a Moe, De rand van

A. Zie verder hier over het werk. Gord van zich zelven denken. een schoen.

woord To go, met deszelfs af. To take a thing well, (or in good to WELT, Omboorden.

leidingen, part) Een ding wel opneemen. Welted, Omgeboord.

WENT, (or way) Een weg.

WEP,..

nende yuer.

zeer wel.

mogt bet,

ren.

WEP.
Western, Westerscb.

to WARF goods, (to unlade goods WEPT, Geweend, gescbreid. The western churches, De web and put them on the warf) 1 WEPT, Ik weende, ik sebreide. terscbe kerken.

Goederen ontlaaden en op de coal
Wept for, Om gefcbreid.
The western world , De nieuwe

of kaai leggen.
WER.
waereld, Amerika.

Wharfage, Raaigeld, walgeld. WERE, (subst.) Waar, zie Ware. Weltward, Westwaard.

Whurtinger, Een kaai neefter. WERE, (the plural of was, in the

WHARL, zie Wbirl.

WET. verb to be) Waren. WET, Nat.

WHAT , (a pronoun) Wat, een We were , Wy waren, You were,

voornaam. Wet weather, Nat weder. Gy waart, They were , Zywa.

What, (used indefinitely, and by My cloths are all wet , Myne

itfelf) Wat, onbepaald en op

Aleederen zyn door nat. A. Were, is also a singular, as in

zich zelve gebruikt. A wet room, Een natte kamer. the following examples, Ware

I know not what, Ik weet niet These sheets are wet ftill, Deese lais insgelyks byzonder in de vol

wat. kens zyn nog nat. gende voorbeelden. Her eyes are wet, Haare oogen

What matters it? Wat legt 'er 141 If I were, or were I rich, Als

zyn betraand.

geleegen? ik ryk wis. To make wet, Nat maaken.

Is it true what you say, Het is Were it not for fear of displea. Wet-thoold, Nat van voeten.

wuur dat gy zegt: sing you, Als bet niet uit vrees Wet sweat meats, Natte konfi

Mind well what I say to you, was van u te misbaagen.

Let wel op 't geen ik u zeg.

tuuren. Were it not for his weakness,

The ground is 'wet with dew, I know not woat to do with &c. Ware bet niet om zyne zwik

it, Ik weet niet wat 'et ned De grond is nat van den daauw. beids wille, enz.

te doen. A wet nurse, Eene min, eene I were a great knave to do it,

What then! Wat dan!

natte min. Ik zou een groote guit zyn als ik of To do a thing with a wet fin.

What country man is he? W'* bet deed, ger, Ligt over iets been loopen.

voor een landsman is by? Were it but for his last kindness, Wet, (moisture or water) Vocht ,

What his name? Hoe is zyn naam? Al wis bet niet anders als om

bee beet by? water. zyn laatste vriendelykbeid. The wet sticks to my very skin,

I (peak nothiig but what is true, I with he were gone, Ik wenschte Het vocht loopt my langs de

Ik spreek niets dan 't geene dát dat by weg was. buid.

waar is. Would to God you were marto WET, Natten , nat maaken.

What, if I did speak to hin, ry'd, Gave God dat gy getrouwd To wet his finger, Zynen vinger

Wat sou bet zyn als ik tot bear waart. nat maaken.

Sprak. A. Were, wordt ook nog in de vol To wet (or water) the ground,

Well, and what all this, W'el, gende uitdrukkingen gebruikt. De grond bevocbtigen.

wat is nu dit alles. You were, (or had) better to go, Wetted, Genat, nat gemaakt.

en What's your name, Wat is uw Het was best dat gy ging.!

naam. Wetting, Natmaaking , natWere it but for that, Als bet niet maakende.

Try what a friend I am, Beproef anders was. Wettih, Vogtig.

eens boedanig een vriend ik berta As it were , Gelyk als, zo te Wetness, Natbeid, nattigbeid.'

What with his skill, and what zeggen. Wetthod, Met lekke fcboenen,

with his Itrenght, Ten deele door WERE-WOLF, Een weer-wolf.

zyn vernuft , en ten deele door + WERISH, Walgacbtig, onsmaa WEVIL, zie Weevil.

WEV.

zyne sterkte, ,kelyk.

Whatever,
WES.

WEY.
WESAND, De görgel, lucbtpyp.

WEY, (the greatest measure for What ever it be, Wat bet ock 7). WEST, Welt.

dry things, containing tive Coal Whatever he be, Wat by cok The west, or western parts, Het

drons) De grootste maat voor droo syn inag. westen.

ge dingen, boudende 5 Chaldrons, Whatever things happen, IV: The west countries, De westely

of 180 Șcbé pels.

'er ook mag gebeuren. ke landen.

WEZ.

Whatever you will, di wu The west-wind, De weste-wird. WEZON, zie Weeland,

wilt. South-west, Zuid-west.

WHA.

Whatever honest people there North-west, Noord west. WHALE, Een walvisch.

are in the world, Weike eenig: Welt-south-welt, West-zuidwest. Whale-bone, Walvisch been, wal ke menfcben 'er ook in de wereld Welt north-west, West-noordwest.

visco baarden, ba syn mogen. The West Indies, Westindie. Whale-fins, lyn.

Whatever lies in my power, die Westerly, Westelyk. WHARF, Een werf, kaai.

les wat in inyne nagt is. A westerly or western wind, Een A wharf-porter , 'Een arbeider aan Whatsoever, als Whatever. westelyke wind. de kagi.

A

Whatsoever, } Hoedanig ook.

A. Het woord Wbatsoever, is fa. A wheel, or spinning-wheel, A bitch with whelps , Een teef met mengesteld en word somtyds Een spinne wiel.

jongen. gescheiden, als;

Balance wheel of a watch, Het A lion's whelp, Een leeuwen In what condition soever I be, rad van de Ninger in een Hor welp. In wat voor een staat ik ook ben. logie.

A viper's whelp, Een adderen WHAY, Wei, bui.

A chair that goes upon wheels, gebroedsel. Whayie or whayish , Weiachtig. Een stoel op rollen gaande. 1 Whelp, an injurious word for Whayishness, Weiachtig beid. A potter's wheel, Een pottebak. a young rogue) | Een platje, WHE. kers rad.

een jonge deugniet. To turn a wheel, Een wiel om: to WHELP, Jongen werpen. WHEADLE, &c. zie Wheedte , &c.

draaijen.

The bitch has whelped, De teef WHEAL, Een puistje.

A wheel to break malefactors

beeft geworpen. Full of wheals, Vol puisten.

upon, Een rad of kruis om de The Lionness in the Tower whel. WHEAT, Tarw, weit.

ped two young Lions the 19th

misdaadigers op te rabraaken. Indian wheat, or maiz , Indiaan

To break one upon the wheel, July 1727, being her second fcbe tarw. Iemand rabraaken.

or third litter : which destroys so wheat without its chaff, + The wheel (or vicissitudes) of

the vulgar error that Lionnelles * Geen goud zonder scbuim. fòrtune, Het Rad van Avon

conceive but once in their liA wheat plum , Een geele pruim,

tuuren,

ves, (zie Trevoux Dict, under witte pruim.

| A turner's wheel, Een draaibank. the word Lionne) De Leeuwirs Buck-wheat, Boekweit. To set the chief wheels (or springs)

in de Tower (te Londen) wierp Wheaten, Tarwen, weiten.

a going, De voornaamste ra den 19 July 1727, twee jonge Wheaten-bread, Tarwen brood.

deren aan de gang bëlpen.

Leeuwtjes, zynde baar tweede A wheaten-loaf, Een tarwerte

I know how the great wheels of derde worp: 't welk de alge. brood.

move, (or wliat ineasures tho. meene misvatting vernietigt, dat Wheaten-flower, Tarwe-blom.

se take that fit the helm) | Ik

de Leeuwinnen maar eens in WHEEDLE, (a subtle drawing of

weet boe de groote raderen zicb

in bun leeven ontvangen. one in) Derstrikking, bedriege

beweegen, boe zy die aan’t roer Whclpith, Kwaad, Secbt. ry, misleiding.

van staat zitten gezind zyn.

A whelpith trick, Een slechte to WHEEDLE, Verstrikken, door wheel-work, Wiel-werk, rader poets. fcboure woorden vangen, liftig

werk.

WHEN, (interrogation ) At what bepraaten.

A wheel-wright, Een rademaaker. time? W'anneer, op wat tyd? Wheedled, Verstrikt, bepraat. Wheel-barrow, Een kruiwagen,

When will he come ? Wanneer Wheedler, Een verstrikker, verfcbal

To drive the wheel barrow, Krui. zal by komen? ker, misleider.

jen, den wagen voortkruijen. When, (at or in the time that Wheedling, Verstrikking , bepraating Wheel-fire, (in chymistry) Wiel

Doe, toen. met schoone woorden.

When you will, Als gy wilt. A wheedling man or' woman

to WIIEEL salt out of a pond, When I was there, Toen ik daar Een verleidend man, cene ver Zout uit een zout-meer, zoutleidende vrouw. poel trekken.

When it is time for it, Als bet de WHEEL, Ecn wiel, rad.

to WHEEL about, Ondraaijen, tyd daar toe is. The wheels of a waggon,

De
zich omwenden.

And when all is said, En alles wielen (of raderen) van een wal Time wheels about, De tyd rölt gezegd zynde. gen. voort.

And when your hand is in, The wheels of a clock, De ra

Wheelage, (a duty paid for carts als gy 'er de band in bebt. dertjes van een uurwerk.

waggons, coaches, &c.)Wiel. Why, this 't is when people The wheels of a clock or watch, of. raderogëld.

will be doing things hand over are 1. the balance wheel, 2,

Wheeled about, Omgedraaid, zich tead, † Wel: dat komt 'er van the chanter , (vulgarly called omgewend.

als de renfcben de dingen bals chanting) wheel, 3. the great Wheelers, 't Braadspit , op een over kop doen. wheel, 4. the minute wheel,

schip.

When as, Daar nogtans. and 5. the third wheel, De

De wheeling', Omdraaijing , - om Whensoever, Wanneer ook. raderen van een klok of orlogie dranijende.

Whenever , or whensoever , Wan. zyn. I. Het rad van de finger to WHEÉZE, Een beeseb geluid maa

neer het ook zy. of onrust. 2. Het vang rad. 3. Het groote rad. 4. Het minuit. Wheezing, Een beesébe uitspraak. ken, beefcb, (of jcbor) Spreeken. WHENCE? Waar van daan? waar

uit? rad, en 5. Het middel rad. (1) WHELK, Een puistje , zie

Whence? or from whence come A water-wheel, Een water rad,

Wheal.

you ? Van waar komt gy? put-rad.

to 'WHELM, Bestälpen, zie Over: From whence I conclude, Iaar A crane-wheel, Het wiel van een

whelm.

uit ik besluit. kraan.

WHELP, Een jonge bond, welp. WHERE? Waar?
I. DEEL.
Аааааа

Whe

[ocr errors]
[ocr errors]

was.

En

waar.

graag maaken.

Where is he? Waar is by? If I had but wherewithall, Als, WHETSTONE, zie Whet-stone. Where I am, Waar ik ben.

ik maar iets bad waar méde ... WHETTED, Gewet, gesleepen, Where you are, Waar gy syt. He has not wherewithall to do fcbërp gemaakt Every where, Overal.

it, Hy badt niets om bet méde Whetter, Een wetter , slyper. No where, Nergens.

te doen.

Whetting, Het wetten, Myping, Any where, Overal, ik weet niet WHERL, zie Whirl.

Nypende. WHERRET, Een oorvyg, een klap WHLY, Hui , wei. I'll go any where rather than stay (of dreef ) aan 't oor.

WHI. here, Ik zou liever ik weet niet to WHERRET, Slaan, kloppen.. waar zyn, als bier blyven staan. To give one a wherret, Temand WHICH, Welk, welke, die, dat,

I received the letter which he Where about, or where abouts, een klap geeven. Waar omtrent WHERRY, Een klein roeischuitje.

wrote, Ik ontfing den brief web

ken (of dien) by cbreef. 7 I know where abouts you are, A wherry man, Een roeifcbuite. Ik weet waar gy méde bezig zyt.

I saw the horse which he bought,

voerder. All the maids in the neighbour. + The wherry-go nimble, (a

Ik zag bet paerd 't welk (of dut) hood pass through his hands,

by kogt. great looseness) Sterk aan de before they know where abouts loop, aan den afgang zyn.

He knows not which is which, they are, Ab de meisjes in de WHET, als; * A whet is no let,

Hy weet niet welk bet is; by buurt moeten door zyne banden Men verzuimt niet als men zyn

weet 'er geen onderscbeid tui/cber. gaan, voor dat sy weeten waar gereedfcbap Nypt.

A. Sointyds wordt het woordrje

Wpicb in 't Engelsch wel uitzy zyn.

KI must have a whet (or drink) WHEREAS,(or because) Nademaal,

gelaaten; gelyk als by voorfirst, Ik moet eerst een teug doen.

beeld: nadien.

to WHET, Wetten, Nypen, Sobërp Whereas (or whenas) Als, in maaken,

I never saw the book he sent me,

Ik beb bet boek [dai] by my 86 dia.

To whet a knife, Een mes wet. Whereat, Waar over, waar op.

ten (of lypen.)

zonden beeft, nooit gezier..

Which is the belt? Welk is de Whereat he was much surprised, To wet the stomach, De maag Waar over by zeer verwonderd

beste? was, Whet-stone, Een wet steen, Nyp teen.

Which do you like beft? Wels Whereby, Waar door. | That's a whetstone to wit,

een staat u best dan? The means whereby he compar.

Which way? Wat weg?

Dat is een slypsteen voor 't versed it, De middelen waar door Rand.

Which way? (or How?) Hue? by bet'ter uitvoer bracbt. WHETHER, Of , 't zy, 't zy dat,

op wat wyze? WHERE-EVER, Waar ook, over wie van beide.

'Whichroever, Welk van beide oot. al waar. Go and see whether- he be at ho.

Whichsoever of those two lenWHEREFORE, (or why) Wanrom.

ses, Weike van die twee zinnen

me, Gaa en zie eens of by r’buis Wherefore did you do it? Waar

bet ook zyn mag. is. om deed gy bet?

Whether he will or no, 't Zy dat WHIF, Een geblaas met den nord, Wherefore, (or therefore) Daarom, by wil of niet.

of inbaaling des adettes. WHEREIN , Waar in.

Whether through envy or through

A whif of tobacco, Een damp

tabak. That's it wherein you failed, pride , 't Zy door nyd of door Dat is bet waar in gy misgetast

to WHIFFLE, Weiffelen, beuzeien.

boogmoed. bebt.

It is all one to me whether he to WHIFFLE, nis; A letter wherein he complains, does it, or no, Het is my on

To whiffle one out of a thing, Een brief waar in by klaagt. verschillig, om 't éven, of by bet

Iemand bebénuiglyk iets diale Whereinto, Waar in.

due of niet. The house whereinto he went,

Whiffled out of a thing , Ergens I'll vote for you whether I win, Het buis daar by inging. or 110, Ik zal' voor u fiemmen of

van beroofd zyn, door betaaWHEREOF, Waar van.

ik bet win of niet.

digheid. The things whereof I spoke to * Wives must be had whether good Whiffler, Een fluiter die voor aan you, De dingen waar van ik . or bad, Men moet een vrouw

een konpagnie soldaaten gaat. gen w sprak.

bebben , laat zy goed of kwaad tt Whitler, or whiffling fellow, Wherefoever, Waar ook, werwaards

(a pitiful, poor, or inconsiderazyn. ook. Whether had you rather live he.

ble fellow) Een beuzelaar, o Whereto, Waar toe,

000zelen bloed. waar

re, or in Holland? Waar zoud } Whereunto,

Whiffler, or whiffling fellow, na toe.

ĝy liever woonen bier of in HolWhereto he answered, Waar op land?

(a triller) Een beuzelaar, jukby antwoordde. WHETHER, (which) Wie, welke.

kelaar, 77 bajpel. Whereupon, Waar opo

*T is hard to fay whether is the

Whiffling, (mean, inconsideraWherewith,

richer? Het is moeijelyk te zeg-WHIG, Scbarrebier, jcbraai vu..

ble) Gemeen, laag, armoedig. gen wie de rykste is?

WHIG,

ren.

Wherewithalı,} Waar méde.

W0uw.

WHIG , zie Wig.
WHIMSEY, zie Whim.

To whip up or to whip off, (to WHIGGS, De tegenparty der To Whimsicai, Grilsiek , eenzinnig, ool, take suddenly) Scbielyk wegrukries, zulke die zicb tegen de Hof inbeeldingen, wérvelziek.

ken, opfnappen. party in Engeland aankanten , zie A whimsical man or woman, Een The clown whips up the drink, Tory.

grilsiek man, eene grilsieke and gives him the pot again Whiggilin, De party der Whigs.

empty, De boer fokt de drank WHILE, Een wyl, poos.

Whimsically, Zonder verstand, mis uit en geeft bem de lédige kans A while ago, Een wyl geleden. felyk.

weerom. A great while aster, Een lange WHÍN, Steekende palm.

He whipt up his money in his poos daarnaa. Whin-berries, Rynbellen.

pocket, Hy nam zyn geld scbie. You made me stay a long while, to WINDLE, zie to whimper Lyk op en stak bet in zyn zak. Gy bebt my lang doen wachten. or to Whine.

To whip off a thing, (to make For a while, for some while, to WHINE, Kryten, builen, met

fhort work with it) Iets fcbieVoor een poos, voor eenigen lyd. een builende stem spreeken, - lyk gedaan maaken. Becween whiles, ( from time to teemen, lymen.

To whip up and down, Opens time) Van tyd tot tyd.

WHINARD, (or crooked (word) neer buppelen. But a while fince , Niet lang , Een fabēl, krom zwaard. To whip out, Scbielyk uitgaan. - een poosje geléden.

Whining, Gekryt, builend gesprék, To whip UP, Scbielyk naar bovena
One while he flatters,

another
geteem, krytende.

loopen.
while he treatens me, Don t to WHINNY, Briefjčben, als de Whipped, Gegeesfeld.
vleit ly, en dnn dreigt by my. paerden.

Whipper, Een geefselaar. In the mean while, Middelerwyl, WHIP, Een sweep, geelel. Whipping, Geelseling , - geefselende. ondertul/cben.

A coachman's wvip , Een koet. It will cost you a whipping, Hét It is not worth the while, 't Is

ziers zweep.

zal u een geefseling kosten. niet der pyne waard.

A whip to whip a top, Een zweep Whipster, Een beulachtige vent, een Stay while I come out, Wacht van een dryfiöl.

die om een beuzeling geefselt. tot dat ik uit korne.

Whip-cord, Slag.koord, klap-koord. Whipt, Gegeefeld, geklutst. WHILE, Terwyl.

A whip breech, Een geefel. Whipt cream, Geklutste room. While you do that I shall do this, I must give the child a whip WHIRL, De klös van een spil.

Terwyl gy dat doet, zal ik dit breech, Ik moet dit kind de roe- Whirl-bone, Een knokkel, koot. doen.

de eens laaten voelen.

The whirl-bone of the knee, De While I remember, Terwyl ik my WHIP-STAFF, De belmstök van kniescbyf. in gedagten breng.

Whirl-pool, Een draaikolk , draaikuil.
While there is life there is hope, WHIP-HAND, als; 1 To have the Whirl-wind, Een dwarlwind, were
Zo lang 'er nog leeven is, is 'er whip-hand of one, Voordeel bo velwind, draaiwind.
nog boop.

ven iemand bebben ; iets tégen WHIRL, (or vortex) Draaiwind, While the money was telling , jemand vooruit bebben; 't befi in dwarlwind, wervelwind.

Terwyl het gëld geteld werdt. de band bebben ; iemand de boef Thro this whole book, the Hero to WHILĒ off a business, Een zaak afsteeken.

lives in a whirl of passions, and verwylen.

# He has the whip-hand of me, is agitated by turns with sen. To while away one's time, Zy. Hy heeft de over hand over my. timents of honour and love, nen tyd versukkelen.

A whip-law, Een ruige fcbaaf, Door dit gant sobe boek leeft den WHILK, Een scbël geblaf.

ry-scbaaf.

beld in een wervelwind van bartsto WHILK, (to make a thrill bark, Whip, (a fort of a round stitch) togten, en wordt beurtelings beas a little dog) Scbet blaffen, Een ronde naad.

sield door gevoelens van eere en als een kleine bond. to WHIP, Geellelen, met een zweep

liefde. I WHILOM, Voormaals, eens.

Paan.

WHIRL-BAT, Een strydkälf, vëcbtWHILST, Terwyl.

To whip a child, Een kind kal knots. Whilft I was about it, Terwyl tyden.

to WHIRL about, Omdwarlen, oma ik 'er mee bezig was.

To whip a top, Een töl met een draaijen. omfnorren. WHIM, whimsey, or whimsy, (a zweep omdryven.

The primum mobile whirls about maggetty-fancy) Een gril, wer To whip cream, Room kletsen. the lesser orbs, Het eerste bevelziekte, inbeelding.

To whip, or fow round) Rond weegrad doet de andere raderen a WHIM-WHAM, Een wisjewas. naaijen.

beweegen. je, grol.

To whip out one's sword, Scbic Whirled about, Omged warreld, Whimmih, zie Whimsical.

lyk zyn degen trekken.

omgedraaid. to WIMPER, Kreunen, grimmén. to WHIP, (to go or to run quick- Whirligig, Lien kinder meulentje of Whimpering, Gekreun, kreu. ly) Hard loopen.

draaitölletje. nende.

To whip up or down stairs, De A whirling about, Een ondwer. A whiinpering child, Een kreun trappen Jcbielyk op, of afloopen. ling. acbtig kind. Аааааа 2

WHISK

een roer.

« FöregåendeFortsätt »