Sidor som bilder
PDF
ePub

The world says, that, De waereld onder de tong van een bond nee To grow worse, Slimmer wore zegt , dat.

men, og dat by niet dol worde. den. Worldliness, (wordly, vanity, To worm (or work) one out of A. Worse, is sometimes used with

or fondness of the world) Wae a place, Iemand uit eene bedie the article Tbe before it, als ; reldsbeid, waereldsgezindbeid. ning stooten.

Every thing is the worse for weaWorldling, Een waereld;cb menfcb, Wormed, Gewurmd.

ring, Alles word Nechter door waereldling. Worming, Wurmende.

bet gebruik. Wordly, (fond of the varieties WORN, (van to Wear) Gedraa

I than't value him a hair the worof the world) Waereldsch. gen, gesleeten.

se, Ik zal 'er bem geen baair te Worldly-minded , Waerelds.gezind. He is worn out, Hy is uitgeput, minder om achten. Worldly pleasures, Waereldfebe by beeft uitgediend.

I shall not think the worse of vermaaken. to WORRY, Scbudden , fingeren,

hin for that, Ik zal daarom WORM, Een wurm, worm.

rukken.

geen slechter gedagten van bens An earth-worm, Een aard-wurm. A wolf that worries a sheep by

bebben. A belly-worm, Een buik wurin. the neck , Een wolf die een

Am I the worse for it? Ben ik
To be full of worms, Vol wur scbaap by den nek singert en

per te minder om?
men zyn.
scbeurt.

He is never the worse for that
A hand worm, Een ziertje. Worryed, Gefchud, gerukt, geslin-

terrible fall, Hy beeft die vallen A sloe-worm, Een korte wurm. gerd.

lyke val naauwlyks gevoeld. A dog-worin, Een wurm in de HÅ people worried by oppreffion, WORSHIP, Aanbidding, gods. tong der bonden. Een uitgeput volk.

dienst. A wood-worm, Een bout-wurm. Worrying, Geflinger , geruk, The divine worship, De GodsA palmer-worm, Een ryp, rups. rukkende, Ringerende.

dienst. A Tilk-worin, Een zy wurm. VORSE , Slimmer , ërger , snoo

Your worship, (zéker Engelsch A glow-worin, Een glim wurin. der.

compliment Uw AcbtbaarA book-worm, Een scbieter, scbiet It is better so than worse, 't Is

beid, U. E, worinl.

béter 20 als ërger.

* The more worthip the more cost,
Ring-worm, Haair-worm , dau. To say no worse , 0.1 niet iets Hoe meer men ge-eerd wil zyn,
worm,
zéker Zeer op 't' oofd. ërgers te zeggen.

boe meer bet kost.
: + A worin, (a wretched creature) He is worse than ever he was, to WORSHIP, Aanbidden.
Een wurm, een elendeling.

Hy is ërger als by ooit geweest To worthip God, God aanbid. * Treat upon a worm and it will is.

den. turn, Treed op een wurm , To make one's condition worse, To worship images, Beelden aanby zal zicb wrongen. Zynen staat erger mraken.

bidden.
The worm, or remorse) of con. There's nothing worse than that, Worthipfull, Achtbaar, eerwaardig.
science, De wurm des gewee. Daar is niets ërger dan dat. Right-worthipfull , Groot - acbt.

tens, een knaagend gemoed. A worse thing than that, will baare.
+ He has got a worm, Doar loopt serve me turn, Nog fecbter als Worthipfully, Achtbaarlyk.
een streep door.

dat, zal 't my wel doen. Worthipped, Aangebeden.
The worm of a still, De Sang You are worse than your word, Worthy to be worthipped, Waar.
eens deftilleerketels.

Gy zyt seebter dan uw woord. dig om aangebéden te worden, À worin, (for a gun) Een prop. He is worse than nothing , he Worshipper, Een aanbidder. trekker, varkestaart ; om de prop owes more than he is worth, Worshipping, Aanbidding, uit de loop te baalen.

Hy beeft meer fcbulden als geld, aanbiddende. The worm of a screw, De moer Hy bezit minder als niets. WORST, Slimste, ergste, Smoodste. van een schroef.

He is five pound worse than no 'T is the worst that can befal A worm-hole, Een wurm-gat.

thing, Hy is vyf poroden ineer hiin, Dat is bet ergste dat bein Full of worin-holes, Vol wurm sebuluig als by bezit.

bejégenen kan. gaten.

They can do no worse by hiin, He is the worst of men, Hy is Worm eaten, Wurmstékelig.

Zy kunnen bem niet erger ban. de Necbtste aller menschen. To grow worm-eaten, Wurmíté delen.

WORST, (the worst thing, the kig worden.

He is much worse than he was, worst part of any thing) Het
Worm-cating, Wurmstékeligbeid. in point of health, Hy is veel Nechtste, bet ërgste.
Worm grass, Wurm kruid.

ongesonder dan by was.

To chuse or take the worst, Het Wormseed , Wurm-kruid, zéver. I'll deal no worse with you than Necbtste kiezen. zaad.

if you were my own brother, I fear I shall come by the worst Wormwood, Alfem.

Ik zal u bandeler of gy anyn ei

of it, Ik vrees dat ik 'er bet Worinwood-wine, Allem-wyn.

gen broeder waart.

mecbtst aan zal zyn. to WORM one, Iemand de voet Ht To take one for better for wor. To put matters at worst, or to ligten.

fe, (to marry one) Iemand trou make the worst of a thing, Zicb to Worm a dog , Een wurm van

wen.

bet ërgste voorstellen. Сccccc 2

Let

en

[ocr errors][merged small][ocr errors]

by is.

nen.

Let the worst come to the worst, who that man was, that, Het is

I would not do it before he de or when the worst comes to the wel waard dat wy weeten wie

fired me, Ik wilde bet niet doen worst, Laat komen wat wil.

die man was,
die.

voor dat by bet my verzögt. He had (or he got the worst His testimony is counted no

I desired him, but he would not on't, Hy was 'er bet ergst aan. thing worth, Zyn getuigenis

do it, Ik verzögt bet bem, maar Do your worst, I don't fear you, word niets waardig geacht.

by wilde bet niet doen. Ik vrees u niet, doet wat gy WORTH, (Subst) Waarde , waardy. I would not do it for all the kunt.

A thing of great worth, Een zaak world, Ik wilde bet voor de beele The worst is paft, Het ergst is van groote waarde.

waereld niet doen. over, of voorby.

I'll give you the worth on't, Ik It was a great while before he I hope the worst is paft , (or zal 'er u de waarde voor geeven.

would resolve upon it, Het that my misfortunes are at an I paid the worth of it, Ik beb'er, duurde lang eer by 'er toe beslui. end) Ik boop dat bet ergste voor. de waardy voor betaald.

ten kon. Worth, ( desert or merit) Ver

I would do it if I could, Ik zori The worst is yet to come, Het dienste.

't wel willen doen indien ik kon. ergste zal nog komen. A man of great worth, Een waar.

He thought no man could find it Worst, Slecbt/t.

dig man een man van groote

out, Hy dagt dat niemand bet He has done it worst of all, Hy verdiensten.

kon uitvinden. beeft bet secbtst van allen ge He is a person of worth, ': Is On What would you have with me? daan. een voortreffelyke persoon.

Wat wilt gy van my bebben? to WORST one, Iemand overwel Worthies, Uitmuntende mannen, Would you have any thing modigen, overwinnen. voortreffelyke bëlden.

re with me before I go? Wilt Worsted, Overweldigd, overwon The nine worthies, De négen bil gy nog iets van my bebben voor

den Davids.

dat ik ga? WORT of beer, 't Geil van bier. Worthily, Waardiglyk.

I would have you know that, WORT, (or herb) Kruid. Worthiness, Waardig beid.

Gy moet weeten, dat... A. In de laatste zin is het altoos Worthless, Van geener waarde.

That's it I would have had, met een ander woord gekop- Worthlessness, Onwaardigheid. Dat is bet geene ik gebad wilde peld, gelyk Spoon-wort, Lever Worthy, (that deserves any thing)

bebben. wort, enz.

Waardig.

To do as one would have bin, Cole-wort, Spruitkool.

Worthy of reward, Belooning Doen bet geene iemand bebben WORTH, (of a certain price or va. waardig

wil. lue) Waarde, waardy.

This is well worth our observa As luck would have it , As bet To be worth, Waardig zyn, be tion, Dat is onze opmerking

geluk wilde. zitten. wel waardig.

li happened as I would bave it, 't Is little worth, 't Is weinig Praise-worthy, Prys waardig. Hes gebeurt 20 als ik bet wilde waard.

Thark-worthy, Dankens waard. bebben One bird in the hand is worth SA worthy man, (a man of worth) He carried her away whether I two in the bush, Een vogel in Een waardig man.

would or no, Hy voerde baar de band is beter dan tien in B A worthy, (virtuous or well weg, of ik bet wilde bebben of de lucbt. principled) man, Een man van

niet. It not worth hearing, 't Is goede grondbeginzelen.

You would not have done so, niet waardig daar na te luiste- A worthy or honourable action, Gy zoud 30 niet gedaan bebren. Een waardige braave daad.

ben. It is not worth the while, 't Is A worthy friend, Een waardig She begs you would be true to niet der pyne waardig. vriend.

her, Zy bidt dat gy baar getrouw A thing not worth seeing or rea

WOT. ding, Iets dat geen beziens of (t) I WOT, Ik weet.

They look as if they would do leezens waardig is.

God wot, (for God knows) God some mischief, Zy zien als of A diamond worth a thousand weet.

zy kwaad in den zin badden. crowns, Een diamant waardig

Wov.

I brought him up as well as my tien duizend kroonen.

estate would allow, Ik bebben To be worth, (to have an esta. WOVEN, } Geweven.

zo goed opgebracht als myr dere te or stock) Bezitten, ryk syn. Woven stockings , Geweven moogen wilde toelaaten. He is worth severall hundred kouljen.

Would to God! Ocb of God gópounds, Hy is verfcbeidene dui.

WOU.

ve! gave God! zend gulden ryk. WOU'D, zie Would.

Would he were gone, 't W'as te He owes more than he is worth, I WOULD, (van to Will) Ik wil wenfcben dat by weg ware. Hy is meer scbuldig dan by in de de, ik woude, ik wenfobte.

I would he were married, It waereld beeft.

He is as I would have him, Hy wen{cbte det by getrouwd ware. It is well worth our knowing is 20 als ik bem wensch.

Would

wilt zym.

arm,

Gedraaid, gewron

Would I might never life if I boomen, die tot geen timmerbout Wreath, (a Boar's-tail amongst know it, Ik wenschte niet te lee konnen gebruikt worden.

hunters) De staart van een wild ven als ik bet wist. WRANGLE, Gekyf, krakeel.

2wyn. Would but this were made an end to WRANGLE, Krakeelen, kyven, to WREATH, Wringen, draaijen. of, Ik wenscbte dat bier een ein barrewarren.

To wreath about, Omstrëngelen de van gemaakt werd.

Wrangled, Gekrakeeld, gekéven. To wreath a thing about one's WOUND, Gewonden, omgedraaid, Wrangler, Krakeelder.

Iets om syn' arm frënge. (van to Wind.) Wrangling, Krakeeling, kyving ,

len. Wound up, Opgewonden,

krakeelende, krakeelachtig, kyf. To wreath, (or crown) Kroonen, WOUND, Een wonde, quet suur. ziek.

kranser. To give one a wound,

Iemand To be given to wrangling, Van Wreathed, een wond toebrengen, quetfen. een kyf zucbtigen aart zyn.

Wreathen,

}

gen. A mortal wound, Een doodelyke to WRAP, (to cwift) Strëngelen. Wreathed about, Omgedraaid. wond.

to WRAP up, Bewinden , oprollen. Wreathing, Draaijing, wringing. To dress a wound, Een wond ver To wrap up himself in his clo. A wreathing about, Een omwrinbinden.

ke,

ich in zynen mantel be- ging He died of his wound, Hy is van winden,

WRECK, zie Wrack. zyne quetsuur gestorven.

Wrap it up in a piece of paper, WREN, Een winterkoninkje , zéker Love-wound, Liefde wond. Wind bei in een stukje papier,

vogeltje. Wound-wort, Wond-kruid.

rol bet in een stukje papier.

WRENCH, Een verdraaijing, verto WOUND, Wunden, quetsen. # To wrap up a baudy story in stuiking. To wound one to death, Iemand clean linnen, Een onkuiscbé ver to WRENCH, Verdraaijen, vera ter dood toe quetsen.

telling met schoone woorden be wringen. To wound, (to offend or wrong) kleeden.

To wrench one's foot , Zynen + Quetsen, belédigen, benadee. To wrap (or wind) up all in one voet verstuiken. len.

word, Alles in één woord op- To wrench open a door, Eene To wound one's conscience, Zyn puiten.

deur met geweld open dringen. geweeten quetsen.

Wrapper, (a piece of linnen, or Wrenched, Verwrongen , verdraaid, To wound a man's reputation, woollen cloth , to wrap up

verstuikt. Iemands goede naam quer sen. things withal) Oinslag.

Wrenched open, Open gedraaid. Wounded, Gewond, verwond, ge. Wrapped up,} Beworden, opge

WREST, (a sort of bow to tune

with) Een strykstok. He is dangerously wounded, Hy | Wrapt up in admiration, or ex. Wrest, Het gewricht van de is gevaarlyk gequetst.

tary, Opgetoogen van verwon band, zie Wrist. Mortally wounded, Doodelyk ge. dering.

to WREST, verdraaijen, wringen. quëtst.

+ To be wrapt up in one's mo To wrest his body, Zyn licbaans Wounding, Verwonding ,

ther's finock, By bet vrouwvolk wringen. wondende , quētsende.

To wrest one's words malicious. + Woundy, (or prodigious) Groot, He is so wrapt up with her, Hy ly, Iemands woorden kwaadaar. uitmuntend. is 30 met baar ingenomen.

dig verdraaijen. A woundy deal, Een groot deel. Wrapping up , Bewinding,

To wrest a thing from one, leWoundy, Zeer, heel, ongemeen.

bewindende.

mand iets ontwringen , iemand to WRASTLE, zie to Wrestle. iets afpersen. WRA.

WRATH, Toorn, gramschap. Wrested , Verdraaid, gewrongen. WRACK, or SHIP-WRACK, Schip The wrath of God, or God's Wrester, Wringer. breuk.

wrath, De toorn Gods.

Wresting, Verdraaijing, wringing, To suffer ship-wrack , Schipbreuk Wrathfull, Toornig , vertoornd , ver.

verdraaijende. lyden.

grand, grimmig.

to WRESTLE, Worstelen. # To go to wrack, Verloaren gaan,

WRE.

# To wrestle a fall, (to enter the te gronde gaan.

lists) with one, | Een lans met Sea-w rack, (sea-weed) Zee ge. to WREAK, Wrecken.

iemand breeken. wascb.

To wreak one's anger upon one, Wrestled, Geworsteld. Wrack, (the part of a ship that Zynen moed op iemand koelen. Wrestler, Een worstelaar. is perished and cast a thoar, WREATH, (a piece of cloth twil

Wrestling, Worsteling , worste belonging to the King) Wrak, ted round, (a roll) Tuitmuts ,

lende. van een verongelukt schip.

boerinne kapfel als een rol.

There's a wrestling in the fields, to WRACK a thip, Een schip gan A laureate wreath, (or crown)

Daar is een worstel.party in 't Een laurier-krans. stukken stooten.

vëld. Wracked, Aan stukken oten, te A wreath, (or torce, in_archi

To practice wrestling, Zicb in 't gronde gegaan. tecture and heraldry) Een ge

worstelen oeffener

vlamde pilaar. WRANGLÄNDS, Kron gewassene Сccccc 3

TO

[ocr errors]

bemind zyn.

[ocr errors]

ven,

knelt my.

To have skill in wrestling, In to WRINCH, zie to Wrench.

1. of judicatute; the former being 't worstelen bedréven zyn. (t) to WRIMPLE, Krinkelen.

called an original writ, and A wrestling-place, Een worstel. to WRING, (to wrest, or turn

the other a judicial writ) Een përk. about) Wringen.

Jcbriftelyk bevël des Konings of WRETCH, Een élendig menscb. To wring linnen, Linnen uitwrin van een gerechtsbof. Het eerste Poor wretch! Arme bloed! arme gen.

word een Original writ, en bat roof.

To wring one's arm or nose, rweede een Judicial writ (NianHe is an ungratefull wretch, Hy mand de neus, of arm omwrin dement) genoemd. is een mdankbaare scbobbejak. gen.

To issue out a writ, Een schrif. Wretched, (pitiful, miserable, To wring a thing from one, or

telyk bevel afkondigen, uitgee. unfortunate) Elendig, jammer out of his hands, Iemand iets' lyk, ongelukkig.

uit de banden wringen.

To send out a writ, Eer febrifA wretched fellow, Een oolyke | He has wrung the secret from telyk bevel zënden. fcbobberd.

me, Hy heeft my bet gebeim uit The return of a writ, 't Bescheid Wretched man that I am! O my

den bals gewrongen.

op een gescbrift. élendig mensob!

To wring, (to squeeze hard, to To return a writ, Bescheid op een A wretched action, Een zeer pinch) Hard drukken, perjen, fcbriftelyke order laaten gaol. Necbt bedryf: knypen, of nypen.

A writ of execution, Een uitval. Wretched, (picifull, sorry, scur My shoe wringsme, Myn fcboen rend verdrag. vy, fad) Droevig, naar , lee.

A writ, (or warrant to arrest one) lyk.

To wring out the juice of an O. Een dwang vonnis , Acte var Wretchedly, Elendiglyk, armelyk. range, Het sap uit een Oranje gevangen neeming. To live wretchedly, or poorly, appel drukken.

A writ of error , Appël van een Armelyk leeven. His shoe always wrings him in vonnis daar abuis in begaan is

. Wretchedly, (pitifully, sadly, some place or other, (he has A writ for chusing a representati

sorrily) Op een jammerlyke , élen still fome ailment or other) ve in Parliament, Een Acte on dige, Nechte wyze.

Het ontbreekt bem altoos aan bet Parlements leeden te verkiezen, To do a thing wretchedly, Een een of ander.

The Holy Writ, De Heilige ding jammerlyk doen.

I know where it is your shoe Scbrift. To be wretchedly clad, Zeer slecbt wrings you, Ik weet waar u I WRIT, Ik screef. gekleed zyn.

de scboen wringe.

Writ, Gescbreeven. Wretchedness, (misery) ElendigThis bed is so very hard that it It was writ long since, 'twas lang beid.

wrings me, Dit bed is zo bard geleden geschreeven. Wretchedness, (wickedness) God dat bet my zeer doet.

to WRITE, Scbryven. loos beid, beilloosheid.

The cholick wrings me,

Het To learn to write, Leeren feirgWRI. kolyk fnydt my

ven. to WRIGGLE, (like a snake ) In Wringing, Wringing , krimping, To write a good hand, Een goede bochten wringen.

wringende.

band scbryven. to WRIGGLE, Indringen.

The wringing of the guts, De To write , (to compose, or couch) He made hard shift to wriggle krimping der darmen.

Scbryven, optellen, Jaanenfelhis body into a henrooft, Hy The wringings of conscience len. deed veel moeiten om in bet boen. De knaaging des gemoeds. To write a book, Een boek febry. derbök te dringen, om 'er in te WRINKLE, Een rimpel, fronfel, kruipen.

krinkel, kreuk

To write a letter, Eenen brief To wriggle (or screw) one's self His face is all full of wrinkles, schryven, into one's favour , Zicb in ie. Zyn aangezist is vol rimpels. Write me word how things go,

mands gunst indringen. to WRINKLE , Rimpelen, fronse Scbryf my eens boe 'a met al ikiTo wriggle away from one, Zich len, krinkelen, kreukelen.

van jemand ontsaan, outdoen. To wrinkle one's fore head, Zyn To write (or qualify) oze's self, Wriggled, Gewriggeld, gekrinkeld, voorboofd in rimpels trekken. Zicb noemen, den tytel gecom gevrield.

to WRINKLE, (or to have wrin. van Wriggling, Wriggeling , krinkeling , kles) Rimpelen.

ar To write 3ACK , wriggelende, kronkelacb- Wrinkled, Gerimpeld, gefronfeld, to one, Ant woord jebryten. tig.

gekrinkeld.

To write a thing OVER AGAIN, WRIGHT, Een timmerman. Wrinkling, Rimpelende.

Iets overfcbryden. A fhip-wright, Een scheeps-tim. WRIST, Het gewricht van de band. To write a thing down, (to set it

A writ-band, Een band om 't ge. down in writing) les opében A cart-wright, Een wagen-maa wricht van de band, een band ven, aantekenen. ker. löb.

This is a fair copy to with. A wheel-wright, Een rade-maa + WRIT, (a precept that comes

TER, (or to copy) Dit is een fraai ker. either from the King or a court exempel om na te jcbryter

TO

ven.

keit gaat.

or back ATAN,

merman.

}

Wite.

- ver

To write (or copy) OUT,

Uit ongeluk van op een verkeerde Wry-necked, Scbeef van bals. fcbryuen.

plaats te lachen.

Wry-legged, Scbeef van beenen. To write out, to write all out, The wrong fide, De verkeerde C A wry-neck, Zeker ascbverwig Alles van 't begin tot bet end zyde.

vogeltje. uitfcbryven.

The wrong side outward, De ver- to WRY the neck, De nek, of bals Writer, Een schryver.

keerde zy' buiten.

scheef zetten. The writer of the tallies, ( an The wrong way, De verkeerde Wryed, Verdraaid, scheef. officer in the exchequer) De weg.

Wrying, Verdraaijing , verdraaiklerk van bet boofdgëld.

* To take the wrong sow by the jende. A writer, (or an Author) Een ear, Zicb vergilen, de verkeer. Wryly, Scbuin, van ter zyde. scbryver, Autheur.

de bescbuldigen.

WYCK,

Wick. to WRITH, Draaijen, verdraai- To be in the wrong box, to be wYTE, }

zie to WRITHE, jen.

wrong,
(or to be in an er. WYTHERS

Withers, To writh a person's neck, Iemand rour) Mis bebben, zich vergis. den nek ondraaijen. fen.

XE. To writhe the mouth, Een fcbee- | WRONG, (subst.) Ongelyk, naaue mond trekken. deel.

itching of the eyes) Een drogTo writh, Cor wrest) a thing out He did me wrong, Hy deed sny

ge roode jeuking van de oogen. of one's hands, leinand iets uit ongelyk.

XY. de banden wringen. To be in the wrong, Ongelyk

XYLOBALSAMUM , (the sweet Writhen, Gedraaid, verdraaid..

bebben, Writhing , Verdraaijing , I am in the wrong, Ik beb'on

wood that produceth balfom) draaijende. gelyk.

Balsem bout. WRITING, (van to Write) Scbrift, I understood it wrong, Ik beb bet.

A. Daar zyn nog eenige andere fcbryvende. verkeerd (of kwaalyk) verstaan.

Engelscbe woorden die met een

X beginnen, doch dewyl het The art of writing , De fcbryf- Wrong-doer, Een verongelyker, konst. to WRONG, Verongelyken , vere

alle eigen naamen van plaatsen One's writing, or his hand-wri.

korten.

of persoonen zyn, zo ga ik de. ting, Iemands fcbrift, band van

zelve hier voorby. He wrongs me , Hy verongelykt sobryven. my.

YAC. Short-hand writing , Schrift by ver. Wronged, Verongelykt, verkort.

korting, met Karakters, To put or fet down in writing, wierd zeer verongelykt.

, . Scbryven, opschryven, in gescbrift Wrongfull, Onbillyk, onrechtvaar.

YAP. stellen.

dig:

YAP, (a little dog) Een klein A writing, (a written paper or Wrongfully, Op een onbillyke wyze. bondtje. note) Een gescbrift. Wronging, Verongelyking, - ver.

YAR. Writings, or papers) of a suit ongelykende.

YARD, Een plaats, plein , een open at law, Scbriften, stukken, Do I WROTE, Ik febreef, [van to plaats agter of voor een buis. cuinienten. Write.]

YARD, Een Engelsche maat van The writings (or works) of an WROTH, Toornig, grimmig.

drie voet lang , zynde drie Yards Author , De werken van een To grow wroth with one, Toor vier Amsterdamse ellen. fcbryver. nig op iemand worden.

Yard, a geometrical yard, Een A writing-master, Een schryfmees. WROUGHT, Gewirkt, gewrocbt. meetroede.

I wrought, Ik wërkte, ik wrocht. The Cross-tree yard, De BegyA writing scholar, Een Scbryf. Wrought filver, Gewërkt zilver.

fcbolier, die scbryven leert. Wrought brass, Gewërkt koper. The main-yard, De groote ree, A writing desk, Een fcbryf leffe

WRU. naar.

I WRUNG, Ik wrong, ik kromp, A mau's yard , De mannelyke Written, Gescbréven.

[van to Wring.]

roete. As it is written, Gelyk 'er gefcbré I am e'en wrung with lying so YARDLAND, (or verge of land, ven staat.

long a bed, Myn rug is byna a quantité of land various acWritten news, Gescbréven nieuws. aan stuk door 20 lang te bed te cording to the place ) Een zé. WRO. leggen.

kere boeveelbeid van land, onWRONG, Verkeerd.

WRY.

derscheiden volgens de plaats. To take wrong measures, Ver. WRY, Scbeef , verdraaid.

YARE, Greetig, graag. keerde gangen gaan.,

A wry face, Een febeeve troonie. YARN, Geponnen wol. I took the wrong glove, Ik nam To make wry faces, + Scbeeve A yarn-beam, Een wévers booin. de verkeerde bandschoen.

bekken trekken.

Cotton yarn, Katoene garen. a She had the ill hap to laug in A wry mouth, Een scbeeve bek. A bottom of yarn, Een kluwen

the wrong place , Zy bad bet Wry-mouthed, Scbeef van mond,

I was very r much wronged; Ik Yacht, Een jagt , zeiljagt.

[ocr errors]

ter.

ne ree.

of ran,

wolle garen.

« FöregåendeFortsätt »