Sidor som bilder
PDF
ePub

Night catched him, De nacht The Catholick Laws of Nature, , CAVERS, Subft. Rovers die de Myoverviel bem.

De algemeen: wetten der Na nen besteelen. Catcher, Een vanger, vatter.

tuur..

CAVESON, Een neuspranger , dwinCatching, Vanging , vatting , - Catholick, Rechtzinnig.

ger, kaper fon. vattende , grypziek, als méde The Catholick Faith Het alge- CAUF, Een kaar, om Viscb in 't leebesmettelyk.

meene , bet rechtzinnige Geloof. ven te bouden. Ora Catching disease, Een besmet- CATHOLICON, Een algemeen zui- CAUGHT, (van to catch) Gevat, telyke ziekte.

vermiddel, een oppergeneesmid gegreepen, gevangen. a Catch-pole, Len dief-leider, bap

del.

Caught up, Opgenomen , opgeteoScbaer.

CAT-KINGS (or Cat's tail , in Nut; gen. CATHETICAL, Onderwyzig , on

Trees,) De Katten of mannelyke Caught in a snare, In een strik derwyzend. bloemen der Nooteboomen.

vervallen, (of gevangen.). to CATECHIZE, In 't Geloof on CATLING, Een groot mes, als de Caught with a sudden thower, derwyzen, katecbizeeren, Een Slagters gebruiken.

Door een schielyke regenbui be. vermaaning geegen.

+CATTALS, Bezitting, zie Chat loopen. Catechizing, Onderwyzing in 't ge tels."

CAVIARY, Kavejaar , [kuit van loof. CATTEL, Vee, sie Cattle.

zékere visch als steur.] i CATHECHISM, Een mordelyke on-CAT-MINT, Nippe, kattekruid. CAVIL , Haairkloovery; woorden. derwyzing geloofs-onderwyzing, CATIPAN, Een overlooper.

twist. Katecbifmus.

To turn catipan Overloopen, a Captious cavil, Een liftige woor. Catechift, Een Geloofs - onder wegloopen, zyn woord niet bou. denstrik. Catechizer, } wyzer.

den,

een gedaane zaak zoeken te to CAVIL', Knibbelen, kibbelen CATECHUMENS, Geloofs-onder ontdoen.

baairklooven, woordvitten, bewyzelingen , Jonge aankome CATTERWAUL ,or Catterwau dillen, scbimpen. lingen in de Kerk; oulings zul ling, Katte-gelol.

To cavil at every thing, Alles ke die eerft tot het Christendom To go cạtterwauling, Uit krollen bediller, op alles iets te zeggen gaan.

maaken. CATEGORICAL, Stellig, duidelyk, t Catterwauling, 1 Het buis door Cavillation , Bedilling , baairkloovery. onbewimpeld.

de glazen sinyten, een groot ge- Caviller , Een kibbelaar, baairkloover, a Categorical answer , Een ant tier maaken.

Scbimper, bediller. woord van ja of neen, een on CATTLE, Vee.

Cavilling, Haairklooving , kibbelary, bewimpeld antwoord.

A hundred head of cattle, Hon knibbeling, woordvittery, CATEGORY, Een zegswoord, be derd stuks vee , of boornbeesten. baairkloovend,

naaming , boedaanigbeid, zie f 1 Cattie, (or Cracks) Meisjes' Cavilling, (adj.) Twistachtig, bedilPredicairent. van pleizier, ligtekooijen.

ziek, kibbelachtig CATENATION, Aaneenschakeling.

CAU.
Cavillingly, _Kibbelachtiglyk.

> to CATER, Spys verzorgen. CAUDLE, Kandeel.

CAVITY, Een bolligbeid. Cater-cousins, Teljoor-vrienden." CAVALCADE, Een prachtige op- CĄUL or CAWL, Het darmnet. Caterer, Een spysbezorger , bottelier. trekking van ruitery, te paerde-a a Caul for womens heads , Een Catering, Spysverzorging.

ryding, rystaatfie.

hoofdnetje of buif der vrouwen. CATERPILLAR, Een rups, ryp. CAVALIER, een Ruiter, Ridder. The caul of a whig , Het netje CATER-WALLING Cater A. Ten tyde van Kromwel noemde van een pruik. waul, Kattengelol.

men, in Engeland, de Konings- CAULDRON, Een groote kétel. To go cater-wauling, Vit krollen gezinden Cavaliers.

to CAULK a ship, Een schip breeu. gaan, zie Catterwail. CAVALRY, Ruitery:

wen, werk in de reeten yan een CATHEDRAL, Opper, als to CAVATÉ, Holmaaken, uitbol Scbip kloppen. a Cathedral Church , 'een Hoofd len.

Caulking , Breeuwing kerk, Domkerk. CAVE, Een bol, kuil,

wende. The Cathedral, De Dom. To lurk in caves ,' In bolen loe-' to CAUPONATE, Wyn of eetwaa+CATHEDRATICK,(a Lawword,

ren verkoopen. wich fignifies' a sum of two thil CAVEAT, een Waarschouwing. CAUSALITY, (a word used in

lings paid to the Bishop by the +Caveat,(a Bulenter'd in a court of philofophy) Oorzaak , beginsel, inferior clergy,) Een som van judicature to stop proceeding) oorsprong. twee (Engelfche) fcbellingen , Een geschrift dat in een Rechtbank CAUSÉ, Oorzaak, réden, zaak. die de Kerkelyken van minder overgeleverd word, om den voort I bave no cause to be angry, Ik rang, aan den Bisschop moeten gang van een Rechtsgeding te beb

geen

réden om toornig te zyn. betaalen. Ituiten.

What cause liath he to despair ? CATHOLICK, Algemein , katbo- CAVED, Uitgebold, bol van onde : Wat oorzaak beeft by om te wanlyk.

bopen? a Catholick, een Katholyk, Roomscb- CAVERN, Een spelonk , onderaardfcb The cause went on our side, gezinde. bol.

De zaak ging ons mee.

or

breeu.

[ocr errors]

ren.

ren:

Το

net.

van weenen.

To defend one's cause,, De zaak vers the Bowels) Het Darm- Celebrating , ) Befaamd maaking, vervoor iemand opneemen, iemands

maardmaaking, pryzaak verdedigen. CAYMAN, Een kaiman, krokodil.

sing, plegtige onderHe has lost his cause, Hy beeft

CEA.

Celebration, bouding, viering. de pleit verlooren. to CEASE, Ophouden , aflaaten, CELEBRITY, Befaamdheid, ver

Celebrious, Vermaard, befaamd. a Small cause , Een geringe oor

staaken, uitscheiden, stilbouden, zaak, beuzeling.

maardbeid, Lofspraak.

afstaan. When I see caule, Als ik 'er

CELERITY,
To cease from forrow, Opbouden

Snelbeid, spoed , den voor zie, wanneer ik 'er ge

bait. van droevig te zyn. légentbeid toe zie. To cease from weeping , Aflaaten CELESTIAL, Hemelscb.

CELERY, Sellery, [zéker kruid.] For wbat cause? Waarom? om wat reden ? To cease from wickedness, Af

Celestial globe, Hemel-kloot. For this cause, Hierom.

The twelf celestial signs, De

staan van godloosbeid. For that cause, Daarom, om die To cease froin work, Uit bet werk CELESTINES, Celestyner Monni

twaalf Hemeltékens. réden.

scheiden. For many causes, Om veel réde

ken; ingesteld door Paus Ce. To cease for a time , Voor een

leftinus den vyfden. nen.

poos ophouden , opgeschort worto CAUSE, Veroorzaaken, uitwer

CELIBATE, or Celibacy , De on

den. ken, maaken, doen, verwekken. The work was fain to cease for CELL, Een Munniks vertrek , celle,

gebuuwde staat. To cause forrow, Droefbeid ver

a time, Men most bet werk voor oorzaaken.

een Zaedbuisje, de balletjes in To cause Neep, Slaap verwek

een tyd starken.
The wind ceases, De wind gaat CELLAR , een Kelder.

Honigraaten. ken. He caused him to read, Hy deed Ceased, Opgebouden, gestaakt, uit- cellarage, Keldoring, kelderbuur.

leggen.

a Wine cellar, een Wynkelder. bem beezen.

gescheiden. Causer , Een veroorzaaker, uitvoe

The wind is ceased , De wind is Cellarist, een Keldermeester in een rer.

klooster. CAUSEY , Een bestraate weg , fteen-Cearing, Opbouding, stilstand,

gaan leggen.

CELSITUDE, Hoogbeid.

CEM, weg, dykje.

ophoudende. CAUSING, Veroorzaakend. as a Ceasing from evil works, Afto CEMENT, Dicbt te saamenvoe

CEMENT, Steenkalk , cement. CAUSELESS

stand van kwiade werken. Without cealing, Zonder opbor Cemented, Dicht te saamengevoegd,

gen, vastgroeijen. CAUSTICK, Brandend.

den, onopboudelyk. a Caustick, een Brandmiddel.

vast aan een gebecht, vast geCAUTELOUS, Omzigtig , zorgvul

CEC.

becbt, vast gegroeid. dig, listig, bedriegelyk. CECITY, Blindbeid.

CEN. CAUTERE, Heet yzer, zie Cau

CED.

CENOTAPH, Een loos graf, ge.

denkgraf, Tombe. to CAUTERIZE,

Branden met een
CEDAR, een Ceder.

to CENSE, Berooken, wierooken. Cedar-tree, een Céderboom. beet yzer, fcbroeijen.

Censer, Een reukvat, wierookvat. CEDUOUS, Snoeibaar. Cauterized, Gescbroeid, gebrand met Ceduous trees, Hakbout , Boomen die CENSOR, Een Tuchtmeester, Schateen beet yzer.

tingmeester, (één uit de aalouCAUTERY, een Brandyzer, fcbroei.

men gewoon is af te bakken.

de Roomsche Magistraat.)

CEI. yzer.

Cenforious, Tuchtmeesterlyk , berispCAUTION, Omzigtigbeid, waar. CEILING, De zoldering, of de ge. achtig, berispzucbtig, streng. sebounuing, voorzorg, zorgvul. stukadoorde zoldering.

Cenforioully, Bedilachtiglyk. digbeid. to CEIL,

a Cenfural-book, een Schatting-hoek.

EL; } Een zoldering leggen. To give one a caution, Iemand to CIEL,

CENSURE, Bestraffing, berijing, waarscbouwen.

CEL.

oordeel, toets. Cautionary, Te pand gesteld , ver. CELANDINE , Chélidonie , Zwa to CENSURE, Bestraffen , berispen , pand. luwkruid.

bedillen, oordeelen. Cautionary (or pledge) Towns, Ver. Great Celandine,Stinkende gouwe. Censured, Bestraft, geoordeeld.

Censuring, Berijping, berifCAUTIOUS, Zorgvuldig , voorzig- to CELEBRATE, 'Vermaard maa pende. tig.

ken, looven, pryzen, vieren. +CENT, als, fix per cent, Zes: Cautiously, Voorzigtiglyk, op zyn To celebrate an Hero, Eenen ten borderd. boede.

Held logven.

CENTAR, Centenaar, Centner. Cautiousness, Voorzigtigbeid. To celebrate a feast, eene Hoog

Een gewigt van 100, CAWDLE, zie Caudle. tyd vieren.

112, 125, 128, CAWL, zie Caul. Celebrated, Geprézen, gevierd , ver- CENTENAR.

132 of 140 ponCAWL, or Kell, which co maard.

den,

CEN

CAUSELESLÝ } Zonder oorzaak.

M 3

[ocr errors]
[ocr errors]

4

[ocr errors]

CENTAUR,Een mensch-paerd, paerd The cephalick vein, De hoofd ty, Ik zoud 'er garen eenige men/cb. ader.

kerbeid van hebben. CENTER, Het middelpunt. Cephalick pills, Pillen die op 't boofd There's no certainty in him, Centers, Een boute boog of modël werken.

Daar 's geen staat op bem te om steene verwulften te maa

CER.

maaken. ken.

CERAPHETICON, Aap-achtig, dat *To leave certainty, and stick to CENTER, Op neer komen, paa tot een Aap beboort.

to chance, 't Zéker voor 't onlen, eindigen. CERATED., Met wasch belegd of

zéker verlaaten. All his endeavours and cares do bedekt.

CERTIFICATE, Een verzekerbrief, center upon that business, Alle CERATINE, Gehoornd ook sopbis getuigschrift, Attestatie. zyne poogingen en zorgen komen tisch, loos.

to CERTIFY, Verzekeren, voor de op die zaak neer.

Ceratine Arguments, Drogrédenen, waarbeid verklaren, bewaarbéAll those reasonings center in this valscbe, looze rédenkavelingen.

den. conclusion, Alle die redeneerin- CERATION, Smeltbaar maaking. Certified, Verzekerd, voor waar begen komen bier op uit.

CEREBRATED, Met uitgeslagen tuigd. To center down, Neerdaalen berlenen.

Certifier, Een verzekeraar. neerzinken.

CEREBROSE, In de bersenen ge- Certifying, Verzékering , CENTENARY, Honderd-tallig. prikt, krankzinnig, balssterrig.

zekerende. CENTICIPITOUS, Met bonderd CEREBROSITY, Krankzinnigbeid. CERTIORARI, een Geschrift-brief banden voorzien.

CERE-CLOTH, Een wallen-kleed. van de Kancelery aan een onder CENTIFIDOUS, In bonderd deelen, CEREMONIAL, Kerkgebruikelyk, gerechtshof, tot opeisscbinge der

of op bonderdeleye wyzen ver kerkdienstig, dienstplegtig,dienst pleidooijen van een geding aldaar deelt.

pleeginar, kerkzédig, volgens bangende. CENTINEL, een Schildwagt.

kerkgebruik, ceremonieel. CERTITUDE, Zékerbeid. CENTIPEDE, Duisendbeen, zéke- Ceremonious, Overgegeeven tot pleg. CERULEAN, Hemelsblaauw. re worm.

tigbeden, al te pligtpleegend.

CERUSS, Loodwit, ceruis. CENTINODY, Duizendknoop, kreu Very ceremonious , Zeer aan de

CES. pelgras.

ceremonien bangende.

to CESS, Opbouden, sobatten, CENTON, Een lapmantel, -- een Ceremoniously, Plegtiglyk, op een waardeeren. werk bestaande uit veelerlei stuk. zeer pligtpleegende wyze.

+ The tenant cesseth, (or neken, een rommel200. CEREMONY , Kerkgebaar , plegtig

glected) to do what he ought, CENTORY, Honderdblad, zéker beid , kerkzede , kerkgebruik,

De huurder verzuimde te doen 't kruid. pligpleeging, ceremoni.

geene by verplicht was. CENTRAL, Behoorende tot het mid A master of the ceremonies, een CESSATION, Een opbouding , opdelpunt, middelpuntig. Ceremoni-ineester.

soborting CENTRE, Het middelpunt. CERILLA, Een klein tékentje dat de

Ceffation of arms, Stilstand van CENTRIFUGAL Force, De mid Franscben onder aan de ç stel. wapenen. delpunt schuwende kragt.

len wanneer die als een ( moet CESSED, Geschat. CENTŘIPETAL Force, De mid worden uitgesprooken,

To be cessed at a high rate , Hoog delpunttrekkende kragt.

CEROT, Een was-doek of was-ples geschat staan. Centre, of Gravity, Het middelpunt

ster.

CESSION , Afstand van een Kerkeder zwaarte. CERTAIN, Zéker, gewis.

lyk ampt. CENTRY, een Schildwacht. as a certain person, Een zéker A Cessionary Bankrupt , Iemand To set a centry, Eenen schildwacht persoon.

die Ces gedaan heeft. uitzetten.

en t Is certain, 't Is zéker, 't gaat CEST, De Huuwelyks gordel de To stand centry, Op Schildwacht vast, 't is gewis.

aaloude Romeinen, Dit was een staan.

To be certain of, Van verzekerd gordel met knopjes bezet, CENTRY, zie Centers.

zyn , zeker weeten.

waarméde de Bruidegom zyCENTRY Box, Een bouten Huisje I am certain of it, Ik ben 'er van

ne Bruid op den trouw dag gordvoor eenen Schildwagt.

verzékerd, ik weet bet zéker. de, en denzelven den eersten CENTORY, Duizendgulden-kruid, Of a certain or for a certain , Voor

nacht weer losmaakte. kleine fantorie.

zéker , gewislyk.

CETACEOUS, 't Geen tot een WalCENTUPLE, Honderdvoudig.

Did he fay it for a certain visch beboort. CENTURION, een Hoofdman over Verhaalde by 't als iets zékers ?

CHA. bonderd.

I have no certain abode, Ik beb to CHACE, zie Chase. CENTURY, Honderd, een bonderd. geen vaste verblyfplaats. to CHAFE, Verbitten, tot toorn ont. tal, een Eeuw.

A certain (or regular) motion, Steeken, verbit zyn van gramscbap,
Een geregelde beweeging.

woeden, door 't gaan bet vel CEPH.

Certainly, Zekerlyk, ongetwyfeld. afschaaven. CEPHALICK, Tot bet boofd beboo- Certainty, Zékerbeid.

He is apt to chafe, Hy is zeer rende, goed voor 't boofd. I would faim be at Coine Certain. oploopend.

Do

ver

een

[ocr errors]

ver

Do not chafe fo, Bulder 20 CHAIR, Een stoel.

The chalking (Sketching or designiet. a Chair of state, Een zétel.

ning) of a picture, Het ontwerp To chafe withim himself , Wrok Mr. Speaker has quitted the chair, of de eerste schets van een Scbilken van boosbeid.

De spreeker van het buis der ge dery. To chafe with the hand, Wry meentens beeft zyn Ampt neer- Chalky, Krytachtig. oen met de band.

gelegd.

CHALLENGE , Uitdaaging , uittarChafe it every day and it will dis a Folding chair , Een stoel die men ting, bescbuldiging , als ook uitperse, Vryf bet maar alle dagen toevouwt, kerkstoel.

zondering of verwerping. en 't zal wel verdwynen.

a Chair with elbows or an Arm-a a Letter of challenge, Een uitHe is in a chafe , Hy brandt van chair , Een leuningstoel, arm daag-brief toorn.

stoel.

to CHALLENGE, Uitdaagen, uitChafed, Verbit, - vertoornd, a Compass-chair, Een ronde leu tarten, ainmaatigen, gewreeven. ningstoel.

werpen of uitzonderen, iets tém Chafer, een Komfoor.

BC A chair, (or Sedan) Een draag gen te zeggen maaken. Chafer, Een tor of kéver.

stoel.

He challenges me to it, Hy tart Chafery, Een werkplaats in een Tzer. A Flying chair, een Chais.

er my toe uit. molen daar men 't yzer tot staven a Privy chair , Een stilletje , He challenges all to himself, Hy maakt. koffertje.

eigent zich alles toe. Chafe-wax, Een die 't was tot zegels a Chair man, Een stoelematter,

+ He did not challenge any of in de kancelery bekwaam maakt. een draagstoeldraager ,

his Jury, Hy zonderde niet eeCHAFF, Kaf.

voorzitter in een Staats-vergade nen van zyne gezwoorene goeCHAFFER , Waare , koopmanschap, ring.

mannen uit. Zie Jury. kraamery.

A Clair woman, Een schoonmaak. To challenge a man's promise, to CHAFFER , Ruilebuiten

ster.

Zich op iemands belofte beroebandelen,

CHAISE, Chais. Een woord uit het pen. CHAFFERN, Een kétel om water in Franscb overgenomen.

To challenge one with theft, te beeten. a Four-wheel chaise, een Cbais

Iemand van dievery beschuldigene CHAF-FINCH, Een vink.

met vier wielen.

Centries have orders to challena CHAFING-DISH, Een konfoor, CALCEDONY, Een zéker édelge ge after ten a clock, Defcbildvuurtet. fteente.

wachten hebben last on na tien Chafing, Verbitting, oploopendbeid, a CHALDRON or Chaldern , of

uuren den voorbygangeren toe te wryving of schaaving van 't vel, coals, Een zékere maat van ko roepen, Wie diar? oploopende. len, van 36 Schépels.

Challenged, Uitgedaagd, uitgetart, CHAFFY, Kaffachtig, kaffig, vol kaf.a Chalves chaldron, Den afval aangemaatigd, uitgezonderd. CHAGRIN, Sagryn, ook kwelling, vari een kalf, bet ingewand. Challenger, Een uittarter, uitdaazwaarmoedig beid, droefbeid. CHALICE, Een kelk, béker.

ger. CHAIN, Een ketting , kéten. CHALK, Kryt.

Challenging, Uitdaaging, aanicaa Little chain, Een kettinkje. To score up a reckoning with a tiging, - uitzondering, a Golden chain, Een gouden ket piece of chalk, Een rekening

uittartende, enz. ting.

of gelag met kryt aanschryven. a Challenging into the field , Uit. The links of a chain , De schakels * It is no more like, than chalk daaging tot een gevecht. can een ketting:

is like cheese, * Het gelykt als + a Challenging of witnesses , Een A long chain of hills, Een lange een Koe naar een End-vogel. verwerping of uitzondering der reeks van bergen.

a Chalk-pit, Een kryt-kuil, kryt getuigen. Chains or Chain-plate, De rust van groeve.

CHALOT, Cbalot, zéker took geeen scbip.

to CHALK, Bekryten, met kryt ury was, zie Shalot. Chain or Chain lace, ) een Ryg ven, met kryt aantékenen of mer- CHALYBEATE, Van staal. koord.

ken, met kryt schetsen.

Chalybeate water, IVater waar in Chains (or Slavery,) Dienstbaar To chalk out, Uitmerken, afté gloeijend staal gebluscht is. beid, javerny.

kenen.

CHAMADE, Chamade, zie ShaChain-wales, Éen Scheepswoord He chalked out a way before made. voor Rusten.

thein, Hy beeft de weg voor CHAMBER, Een kamer , zaal. Chain-thot of Chain-bullets , Ket bun gebaand , * by beeft bet ys a Bed-chamber, Een Naapkamer. tingkoegels.

gebroken.

a Bride-chamber , Een Bruilofts# CHAIN, Kétenen, aan een ket + He has chalked us out a way to

zaal. ting sluiten.

happiness, Hy beeft ons den weg the Chamber of London, De To chain the streets, De straaten ter gelukzaligbeid afgeschetst. Schatkamer van Londen.

met kettingen bespannen. Chalked, Gekryt, met kryt bescbré. The chamber-door, De kamerdeur, Chained, Geketend, geboeid.

ven of bestréken.

a Chamber - full, Een kamer vol , Chaining, Kétening , vastsuiting aan Chalking , Een merking of schryving een gezelschap dat in een kaa een ketting, kétenende. met kryt.

mer is.

Cham

ge,

Chamber-fellow, een Kameraad. CHAMPING, Kaauwing ,

The Lord high Chancellor of EnChamber-maid, een Kamenier.

kaauwende.

gland, De Opper- Kanselier van Chamber-pot, Een water-pot. CHAMPION Een kampuecbter,

Engeland. Deeze is de opperCambre-lye, Pis.

schermer, beld.

ste Magistraat of Rechter in de The chamber of a gun, De kruid Champion-like, Op zyn kampvech

Natie, en de tweede persoon kamer in een Kanon.

ters, beldbaftig, als een moedig naast het Koningklyk huisgezin; To chamber , Een kamer in een beld.

wykende alleen den Aartsbiskanon maaken.

The charmpion-ground, 't Vecht schop van Kanterbury in den CHAMBERDEKINS, Ierscbe perk.

voorrang delaars ten tyde van Hendrik CHANCE, Geval, voorval , kans.

Chancellourship, Het Kancelierschap den VIII. die uit Engeland ge a Good chance, Een goede kans, CHANCERY, De Kanselery. jaagd werden.

geluk

a Chancery.man, Een Advokaat of Chamberer, Een kamermeid, ka a Bad chance, Een kwaade kans , klerk van de Kancelery. menier.

ongeluk

CHANDLER, een Komenybouder. CHAMBERING, Ortucbtigbeid, To try the chance of war , 't Lot

a Tallow chandler, een Kaarsedartelheid.

des oorlogs beproeven, de kans des maaker. CHAMBERLAIN, Een kamerling, oorlogs waagen.

a Wax-chandler, een Waskaarseals ook een kamerdienaar in een By chance, By geval, luk raak. maaker. berberg By meer chance, Enkelyk by ge

a Corn-candler, een Koornkooper. The Lord Great Chamberlain of val.

CHANGE, Verscbiet, verscbeidenEngland, De Opper-Kamerling It was a pretty chance, Het was

beid, verandering, verwisseling , van Engeland. een aardig voorval.

ruiling, wisel, klein geld. The Chamberlain of London, De I meet him by chance , Ik ont-We must have a little change, Ontfanger of Schatbezorger van moete hem toevallig.

Wy moeten een weinig verfcbiet Londen. The change of arins is uncer

bebben. CHAMBERS, Een soort van Vuur tain, Den uitslag der wapenen It is a fine change, 't Is een werken. is onzéker.

mooye ruiling. CHAMELION, zie Camelion. To take one's change, Zyn kans God alone can work our chanChamelion thistle, Witte Everwor afzien.

God alleen kan orize veran. tel.

Be To look to the main change, Het dering te wege brengen. CHAMFER, Een groef [in een pi. boofdzaakelyke betragten , zyn on The change of the Moon, De laar of iteen.]

zaaken waarneemen, op zyn din verandering van de Maan. to CHAMFER, Groeven in een pi.

gen passen.

He loves charge, Hy boud veel laar of steen maaken.

To bear stoutly the change of van de verandering. Chamfered, Met groeven geploegd. fortune, De tegenspoeden kloek- The change is very high, De Chamfering, Een uitbouwing of in moedig verdraagen.

willel is zeer boog ploeging van groeven.

CHANCE-MEDLY, Een doodslag I have no change, Ik beb geen CHAMLET, Kamelot, zie Camlet. tégens dank door ongeluk of by

klein geld. CHAMOMIL , Kainille , zie Ca. geval begaan.

to CHANGE, Veranderen, verwis. momil.

a Chance guest, Een onverwachte Jelen, verruilen. CHAMOISE, Een wilde geit.

gast.

To change in colour, Van koleur Chamois leather, Kamoes leer. a Chance customer, Een klant die by veranderen. to CHAMP, Krauwen, babbelen. geval aankomt.

To change sides, Van party ver. The horse champs upon the bit, to CHANCE , Voorvallen ,

gebeu anderen. 't Paerd kaauwt op het bit.

To change one's apparel, Van CHAMPAIN, Een veld, vlakte. on If any man chance to ask, By gewaad veranderen. Champed, Gekaauwd, gebabbeld. aldien iemand zou moogen vraagen. To change one's mind, Var ge+ CHAMPARTY, 't Gene men aan on If ever I chance to meet him, dagten veranderen.

eenen pleiter geeft, om, geduuren Zoo 't ooit gebeurt dat ik bem Wil you change your cane with de 't geding, van te konnen be ontmoet.

mine? Wilt gy wwen rotting staan. If the Letter Mould chance to gens

den

mynen ruilen? - CHAMPERTORS, Zulke die be lost, Indien de brief kwam Fortune began to change, 't Forandere aanporren om iets voor 't verlooren te worden.

tuin begon te veranderen. recht te brengen, terwyl zy zelve He chanced to come in, Hy kwam To change lodging, Verbuizen. de kosten daar van draagen, op by geval in.

To change mony, Geld wisselen. dat zy een gedeelte van 't land It chanceth, Het gebeurt.

The Moon changes, De Maan of de buizing , waar over 't ver. CHANCEL, Het koor of een kappel verandert, of is in 't veranderen. schil is, moogen bebben.

letje in een kerk.

Changeable , Veranderlyk, wilfelvalCHAMPIAN, (plain, open) Vlak. The rails of the chancel , De tra lig, ongestaadig. A champian country, Eén vlak liën, het bek van 't koor.

a Changeable colour, Een koleur land. CHANCELLOUR, een Kancelier. die ligt verschiet.

Chan

ren.

« FöregåendeFortsätt »