Sidor som bilder
PDF
ePub

ven.

Changeableness, Veranderlykbeid, a Chap, Een Karrewy, Timmer-1 CHARACTER, Eer, aanzien. wilselvallig beid, ongeftadigbeid. mans woord.

goede naam. Changed, Veranderd, verruild, ver Chaps in the hands, Barsten of kloo He is grown rich at the expence wield. ven in de banden.

of his character, Hy is ryk ge. He has changed his mind, Hy is My hands are full of chaps be worden ten kosten van zyn eer. can zin veranderd.

cause of the cold, Myne banden He has raised his character in the The face of affairs is much chan zyn geweldig gesprongen door world, Hy beeft een groote naam ged, De gedaante (of 't gelaat) de koude.

gemaakt in de waereld , Hy beefs der zaaken is zeer veel veran the Chaps, 't Bakkus.

veel aanzien verworven. derd.

A CHAP, Een kooper, bieder. He has given me a good cha. Get the money changed, Maakt to CHAP, Gaapen, op plyten, klie racter of you, Hy beeft met veel dat gy 't geld gewil'eld krygt.

lof van u gesprooken. CHANGELING, Een wissel-kind, Chapped, Opgespleten, gesebeurd. To give an ill character of one, terruild kind.

Chapping, Opplyting , klicving , - Een slecbt getuigenis van iemand a Meer changeling, Een loute plytende.

geeven. re gek.

CHAPE , 't Befag onder aan de A man of that character , Een Changer, Een verruiler , wisselaar. scbeede.

Man van dat karakter, van die a Money-changer , Een geld-wis CHÁPERON, een Kaproen , als ook boedanigbeid, ge-aardbeid, is felaar.

een klein schildje 't welk men borst. Changing, Verandering , derruiling, doet aan 't voorboofd van een paerd Characterisın, Een verbeeldienis, uit: verwiTeling, Verande. dat een lyk-koets trekt.

beelding. rende, enz.

the CHAPITER of a pillar, 't Ka. Characteristical, Tot merktékens be I love no changing , Ik bou van piteel van een zuil.

boorende. geen verandering.

CHAPLAIN, een Kapellaan, Pree-', A Characteristical letter, Een merkChanging from place to place, ker.

letter. Verbuizing van plaats tot plaats. Chaplainship, een Kapellaanscbap. Charactery, Karakter-fcbrift, cyfer. 2 Changing by course, Beurtver- CHAPLET, een Krans , kransje, Schrift. wiTeling.

roozekrans.

to CHARACTERIZE, Naar 't leeCHANNEL', Een geut, groeve , CHAPLET, (or Tuft of fea ven af beelden , net uitbeelden,

graft, waterloop, 't Ka thers, on the Peacock's head) een juist denkbeeld geeven. naal.

Het kroontje op de kop van een Characterized, Wel afgemaald, vol. A deep channel, Een diepe graft Paauw.

komen uitgebeeld. of gegraaven vaart.

CHAPMAN, Een kooper, koopman, Characterizing , Een lévendige af. The channel of a river, De kil

krasmer.

beelding of groef van een Rivier. Chapinanry, Kraainery.

CHARCOAL, Houtskool.
The channel of a pillar, De groe- Chapman thip, Koopmanschap. CHARE, Gering werk.
ve van een plaar.
CHAPPEL, een Kapël.

a Chare-woman, Een werkloof, A Channel, Een Trechter. Chappelry, De buurt van een kapel. gelyk als een scboonmaakster of Channel-bone, zie Cannel-bone. CHAPS, Stukken, brokken, zie Chops. waschster. to CHANNEL stone, Groeven in CHAPTER , Een boofdstuk, kapittel. CHARGE, Bevël, last, koste, teen bouwen.

DC The Chapter in a Cathedral onkosten, opzigt , toezigt, Channelled, Geutswyze , met een Church, 't Kapittel ir. een Dom

belasting, pak, groef gemaakt. kerk.

oal van 't gevecht. Channelling, Groefmaaking. The Chapter house , 't Huis daar I stood to his charge, Ik bleef CHANON, een Dombeer, zie Ca de Dombeeren vergaderen.

by zyn bevël. ton.

To hold a chapter, Kapittel bou. The whole charge rest on me, to CHANT, Zingen.

den.

De gantscbe last berust op my. Chanter, Een opperzanger, voorzan. Chapterly, Kapittels wyze.

To commit a thing to one's charger.

CHARACTER, Een merk, merkte ge, Iemand iets aanbeveelen. CHANTERY, een Kapël gestift en ken, letter, afbeeldsel, uitdruk He neglects his charge, Hy ver

met jaarlyksche inkomst begaafd, fel, print , stempel, uitgedrukt zuimt zynen laft. tot onderboud voor één of meer beeld, uitbeelding , aart, gestel. To perform one's charge, Zynen Priesters om de Miste zingen voor tenis, ampt, bereep.

baft uitvoeren. de ziel van den stifter.

An indelible character, Een on He gave it me in charge, Hy beCHANTICLEER, 'Een baan. twyffelbaar merk, of letter. laste bet my of gaf 'er my last CHAOS, De mengelklomp, bayerd. To give a good character of one, toe. Chaos, Verwarring.

Een goede uitbeelding, of goed He travels at my charge, Hy CHAP, Een reet, sebeur, spleet, - getuigenis van iemand geeven. reist op myne koste. kaak, koon.

The character of an Ambassador, I am at a great charge, Ik moet a Little chap, Een Spleetje , Het ampt (of karakter eens Am groote kosten doen. kloofje.

bassadeurs.

* It is less charge to keep an ass I DEEL.

N

thap

kalant,

[ocr errors]

de aan

than a cow , 't Kost minder He charged me with a lye, Hy sword, Hy betoverde de degen eenen ézel te houden dan een koe, beette my liegen, by beschuldigde van zynen Vyand. This shall be your charge, Dat my met een leugen.

Charined, Bekoord, beleezen, betozal uw post zyn.

They charged the ennemies left verd. To perform one's charge wel, wing, Zy vielen op des vyands Charıner, Een bezweerder, bekoorlyk Zyn post wel waarneemen. linker vleugel aan.

man, bekoorder. Charge, Beschuldiging.

To charge a gun, Een stuk of roer Charming, Bekooring, beleezing , He denied the charge, Hy ontlaaden.

bekoorende , zeer bekoorlyk, tokende de Beschuldiging, Chargeable, Lastig, kostelyk.

verachtig. These are the heads of the char It's very chargeable travelling that Charmingly , Bekoorlyk , toveracb

ge brought against you, Dit zyn way, 't Valt zeer kostelyk dat telyk. de hoofdzaakelyke befcbuldigin been te reizen,

CHARNEL-HOUSE, Een been. gen tégen u.

Charged, Gelast, belast, bevolen, buisje, knékelbuis. Charge of a Bishop to his cler. beticht, beschuldigd: Geladen. a CHARR of lead, that is 30 pigs) gy, Vermaaning van een Bisschop Charged with a crime, Over een Dertig blokken Loods. aan de Kerkelyken.

misdaad bescbuldigd, met een CHARRET, een Karretje , Chaise. Charges, Kosten, onkosten.

misdaad beticbt.

CHARTS, Zee-kaarten , platte gronThey made great charges, Zy beb- Charged with a bullet, Met een den, afbeeldingen van plaatsen, ben groote onkosten gemaakt, zy kogel geladen.

Landen, enz. deeden zwaare kosten.

CHARGER, Een zeer groote scho- CHARTER , een Handvejt, voorTo lay a thing to one's charge, tel.

recbt. Iemand met iets bescbuldigen, a Charging horse, Een Oorlogs a Charter of Naturalization , Een iets tot iemands laste brengen. paerd.

brief waar door men met bet recbt I have had the charge of him from Charily, Zorgvuldiglyk.

van inboorling begiftigt wordt, a very child, Ik beb bet opzigt CHARINESS, Bezorgtheid, zorg .

een Burger-ceel. over bem gehad van dat by nog vuldigbeid.

CHARTER-HOUSE, een Kartbuimaar een kind was.

CHARIOT, een Wagen , Koets zers Klooster. Ease me of this charge, Ontlast coupée.

Charter-land, Land door een open my van dit pak, of van dezen lajt. CHARIOTEER, (or Coachman) brief des Konings aan iemand Charge, Aanval, gevecbt. een Koetzier.

vergund. They were routed at the first CHARITABLE, Liefdaadig, mee a Charter-party, een Verdrag-scbrift charge, Zy wierden met den eer. waarig, goed arms, weldaadig. tusschen een koopman en een scbipften aanval geslagen.

Charitably, Liefdaadiglyk, weldaa. per, waar van beide de partyen They received the first charge, diglyk.

een kopy bebben. Zy stonden den eersten stoot

uit. CHARITY, Liefde, Liefdaadig- Charvel , Kervel, zie Chervil. It is no charge to me, 't Strekt beid.

CHARY, Bezorgd, voorsigtig, bei my tot geen last.

* Charity begins at home, De kommerd. The charge of a gun, De laading liefde begint t'buis eerst , 't bemba CHASE, Een warande , diergaarde, van een Kanon. is nader dan de rok.

- najaaging, jagt, een nageTo take a great charge upon To but out of charity with one, gejaagd schip de kaats. one, Zicb een groote last op den Liefdeloos jégens iemand zyn. To give a ship the chase, Jagt bals baalen, een groote zaak on Out of common charity, Uit ge

maaken op een schip. derneemen.

woone liefdadigbeid ; om 't in de They followed the chase too Rent-charge, Erf-pacbt. beste vouw te paan.

eagerly, Zy maakten al te groot CHARGE , Belasten , bevélen, To bestow a charity upon one, een jagt op bet Vyandelyk schip, opleggen , te laste leggen , beIemand een aalmoes geeven.

of den Vyand , of zy jaagden fcbuldigen, betichten, laaden, To CHARK coals, Hout tot koolen bem al te vinnig naa. aanvallen. branden.

Mark the chase, Tékera de Did I not charge thee to do it? Chark-coal, Houtskoolen.

kaats. Heb ik 't u niet belast te doen? CHARLES-WAIN, De wagenster, The chase of a cros-bow, De To charge one with a business, de groote Beer. Een gesternte. groef van een bandboog.

Iemand een werk bevélen. CHARLATAN, een Kwakzalver. Lo CHASE, Faagen , najaagen , To charge a constable with a CHARM, Bekooring , bekoorelykbeid, voortdryven. Man, Iemand onder de bewag. betovering

They chased them into the port, ring van een Gerechtsdienaar to CHARM, Bezweeren, bekooren, Zy joegenze in de bauen. stellen.

beleezen, betoveren.

To chase away, Wegjaagen, verTo charge a crime upon one, Musick charms the ear, Muziek jaagen, verdryven. or to charge one with a crime, bekoort het oor.

To chase, Dryven (gelyk de Zil. Iemand een misdaad te laste leg. To charm one's codpiece, le versmids.) gen, of iemand met een misdaad mand den nesteling knoopen. Chaseable, Verjaagbaar. berichten. He has charmed his Ennemy's Chaled, Gejaagd, naagejaagd.

Cha.

le

Chased away, Verjaagd, verdréven. Chatting, Geklap, klapachtig. I never saw him so chearfull as Chased plate, Gedreven zilver Saucy chatting, Vermétel, of on he was then, Ik beb bem nooit werk. bejcbaamd geklap.

30 vrolyk gezien als doe. Chaser, een. Jaager , voortdryver , a Chatting goslip, Een snapster, To do a thing with a chearfull dryver. labbei, labbekak.

mind, Iets met blymoedig beid Chasing, faaging , voortdryving, - CHATWOOD, Struiken.

doen. jaagende. CHAULDRON, Een zekere maat,

To look chearfully , Vrolyk uitCHÁSÀ, Eene gaaping, opening ,

zie Chaldron.

zien, een blyd gelaat toonen. kloove.

CHAUNCE, Geval, zie Chance. Chearfulness, Blymoedig beid, bly, CHAST, Kuiseb, eerbaar, sobaam to CHAW, Kaauwen , zie Chew. geestigheid. acbtig.

CHAWS, (Ezech. 29.4.) Kaaken. CHEAT, Bedrog. a Chast woman,Een kuiscbe vrouw.

CHE.

To put a chcat upon one, Iemand Chaft Ears, Kuiscbe ooren. CHEAP, Goedkoop.

bedriegen. a Chaft flame, Een zuivere vlam, Meat is very cheap now,'t Vleefcb Ja CHEAT, Een drog, fielt. van Liefde.

is nu zeer goedkoop.

He is a very cheat, Hy is een Chast tree, Kuiscb-boom , [zéker ge To grow cheap, Goedkoop wor

recbte drog. was.]

den.

to CHEAT, Bedriegen. to CHASTEN, Kastyden , tucbtigen. Farms may be had cheap, De To cheat one's self, Zicb zelven

(In de taal der Heilige Schrift.) Landeryen zyn tot een laage prys bedriegen. Chaftened, Gekastyd.

te bekomen.

To cheat one of his mony, Chastering, Tucbtiging.

To buy cheaper, Béter koop koo mand zyn geld bedrieglyk ontCHASTITY , Kuisbeid, eerbaarbeid. pen.

snuiten of ontloeren. Chaftly, Kuifcblyk, eerbaarlyk. Dog.chcap, Scbandkoop.

A honest intention of cheating Chastness, Kuisbeid.

Corn is dog-cheap , 't Koorn is no body, lays us open to be to CHASTIZE , Tucbtigen, kasty. fcbandkoop, 't mag scbier geen cheated by others, Een eerlyk den. geld gelden.

voorneemen om niemand te mislei Chaftized, Gekaftyd, geruchtigd. * He makes himself too cheap, den, stelt ons blood om door veel Chaitizing, Kastyding, tucbti Hy stelt zich ab te laag aan, by

anderen bedrogen te worden. Chaltilement.} ging maakt zich al te gemeenzaam.

He has cheated me of ten pounds, Craftier, Kaftyder.

to CHEAPEN, Afdingen, bieden.. Hy beeft my voor tien ponder CHASUBLE, een Kafuifel, een Mis-Cheapened, Afgedongen.

opgeligt. priesters Kap.

Cheapening, Bieding, afdinging, It is more thamefull to cheat, CHAT, Gekakel, gefnap. gepraat.

dingende.

than to be cheated, Het is fcbanIdle chat, Tdel geklap, beuzelary, Cheaper, Beter koop.

delyker te bedriegen als bedrogen wisje-wasje.

He sells cheaper than others , Hy te worden. to CHAT, Snappen, kakelen, lab geeft béter koop, dan anderen. To cheat at play, Valjcb speelen, ben, snateren. Cheapness, Goedkoopbeid, laage prys.

moffelen. To chat together, 't Saamen klap- CHEAR, Gelaat, mine, cier, toe- Cheated, Bedroogen. pen, labbyen, klapscbool bouden. stel.

To kecp one's self from being CHATTELS, Have, goed, goede-Be of good chear , Wees goeds

cheated, Zicb voor bedrog wag. ren. moeds.

ten. Chattels real, Landeryen, vaste To make good chear, Goede cier Cheater, Een bedrieger. goederen.

maaken.

Cheating, Bedrieging , bedrie. Chattels personal, Tilbaare goe To inake poor chear, Sober ont gende. deren, als buisraad, vee , enz. baalen.

a Cheating trick, Een fnood beto CHATTER, Snateren, kakelen, Sinall chear, Geringe toestel.

drog, bedriegery. quetteren.

Sumptuous chear, Prachtige op- Cheatingly, Bedrieglyk. to Chatter the teeth for cold, dillcbing.

CHECK, Berisping , beteugeling, Klappertanden van koude. Cold chear, Koel onthaal.

intooming, - een schaakstuk. His teeth chatter with cold, Zya Chear, at sea , Gejuicb van 't To give a check, Berijpen, puer me tanden klapperen van koude, Scheepsvolk.

iets aanspreeken. by klappertandt van koude. What chcar? Hoe gaat bet u al ? To take check at a thing, Zicb Chatterer , een Snateraar. to CHEAR up, Verbeugen, moed

aan iets stooten, of ergeren. Chattering, Gesnater, - frateren .. in spreeken , moed scheppen , zich The checks of conscience, De de, kakelende. verblyden.

knaagingen des gemoeds. The chattering of birds, 't Ge. Chear up, Scbep moed.

The British Parliament is a quetter, of gescbater van 't geve- CHEARFULL , Blymoedig, bly

check to the Royal Authority, gelte. geeftig.

Het Britscbe Parlement is ceri Chatterings birds, Quetterende vogels.

a Chearfull countenance , Een teugel voor bet Koninglyk geCharter-py, Een Kakelende (of klap blymoedig gelaat.

sacb. perde) Exter. Chearfully, Blymoediglyk.

Those three Officers are a check

[ocr errors]

Chear up.

[ocr errors]

to one another , Deeze drie Amp over of langs de stylen van een a Cherry orchard, Een Karse-bocmtenaeren bouden malkander in den deur.

gaard. band.

The cheeks of a Balance, Het a Cherry-stone, Een karsesteen. To give one's passions a check, bandvatzel van een Schaal. Cherry-pit , Een klein maaltje, Zyn bartstogten beteugelen. Cheek-varnish, Blanketzel.

vlekje in 't aanzigt. This is a great check to him, The cheeks (or clamps) of a mast, CHERSONESE, (or Peninsula)

Dit is een groot bedwang voor De wangen of klampen van eenen Een balf Eiland. bem.

mast.

CHERUBIM, De Cherubim, CbeTo keep a check upon one, Ie- the Cheek-teeth, De kiezen, bak rubynen mand in den teugel bouden.

tanden.

CHERVIL, Kervel. Sharp checks, Bitfe verwytin the Cheek-bone, 't Kaakebeen. CHESLIP, Zeker klein ongedierte gen. Cheek'd, Gewangd.

dat zicb onder vochtige steenten Check, (or Flourish in a Bill, Full-cheek'd, Vol van wingen.

onthoudt. or other writing , to prevent Puff cheek'd, blub-cheeked, Bol CHESNUT, Een Kaftanje , zic counterfaits) Een trek of krul in

van wangen, een Bol-bakkus. Chestnut. een ondertekening om bet natéke- Cheek by Jole, Digt by malkande. CHESS, Het schaakspel. nen te beletten. ren, syde aan zyde.

To play at chefs, op 't schaak. fo CHECK, Berijpen, beteugelen, to CHEEP, [as birds,] Piepen (als bord speelen, schaaken. intoomen, verwyten.

vogeltjes) tjilpen.

Chess-board, Een Scbackbord. Check-mate, Scbaak-mat, bezetting CHEER, Cier, zie Chear. the Chess-men, De fcbaakstukken.

von den Koning in 't schaakspel. to Cheer up, Moed grypen, sie to CHEST, Een kist, koffer. Checked, Berispt, ingetoomd , be.

a Chest of sugar, Een suiker-kist. teugeld.

Cheerfull, Blymoedig, zie Chear- A chest of drawers, Een L34Checked at chefs, Bexit in 't full.

tafel. Schaakspel. CHEESE, Kaas.

De Chest foundered , (a Term of Checker, Een berisper, vermaaner. Green cheese, Groene kaas.

Horsemanship) Een droezig, of Checker-board, Een fcbaakbord. a Little cheese, Een kaasje.

dempig paerd, dat afgemat of moe Checker-work, Werk met ruiten be Mouly cheese, Befcbimmelde kaas. gereden is. leid. Cream cheese, Roomkaas.

the Chest, [breast ,] De borst. Checker-wise, Gelyk een Scbaakbord, Cheese-cake , Een vlaade of kaas-Chrest-foundered, Afgemend, beko ruitswyze. taart.

af gereden. Checkered, Ruitswyze gewroobt, Cheese-dairy, Een kaas-sobuur.

Chestiaker, een Kistemaaker. geschakeerd. Cheese-house.

to CHEST, to put in a chest, KisThat Prince's Reign is checke. Cheese-fat, Een kars-vorm.

ten, in een kist suiten. red with good and Evil, De Cheese-man, 2

Een kaaskooper,

Chested, Gekist. Regeering van dien Vorft is een Cheese-monger. kaasbandelaar.

Broad-chefted,

Groot van mengsel van goede en kwaade Cheese-rennet, Wrongel.

borst, boogdingen. Cheese-bowls, Slaapbollen , maan Hollow chested.

borstig Checking, Berisping , bestraffing , in

kop.

CHESTNUT, Een kastanje, kartooming, berispende. CHEESLIP, Zeker ongediert of pis steng CHECK-ROLL , CHECQUER sebed, zie Cheslip.

a Chestnut tree, Een kastanjeboom. ROLL, Een lyft waarop de nas- Cheif, Hoofdzaak, zie Chief. Chestnut-colour, Kaftanjebruin. men staan der gener die in dienst CHEMISTRY, Stookkunde.

(t) CHEVAGE or Chinage, Zeker van 's Konings, of andere groote CHEQUER, De Scbatkist, zie Ex. afkooping of schatting die eer persoonaagien buisbouding, be chequer.

Leenman aan zyn Heer betaald. grépen zyn.

to CHERISH, Koesteren, opkwee- CHEVERIL, Een wilde Geit. Checkt, zie Checked.

ken, streelen, aankweeken. Cheveril-leather, Geiteléder, zeem CHECKERED, or Checkie, (ajTerm Cherished, Gekoesterd, opgekweekt, leer. of Heraldry) Geruit.

gestreeld.

(#) a Cheveril conscience, Een ruin He bears arms checkered, Orand Cherisher, Een keesteraar, opkwee gemoed, dat zicb rekken laat en Argent, Hy voerd een Schild ker.

't niet naauw neemt. met goud on zilver, ruitswyze Cherishing, Koestering , opkweeking, CHEVIN, Een zékere groote Vifcb, afgedeeld.

aankweeking, koesterende. als een Kabeljauw. CHEEK, De wang, kaak, koon. Cherishingly, Koesterender wyze. + CHEVISANCE, Een onbillyke, Rosy cheeks, Blozende wangen. CHERN, Kam, zie Churn.

bedriegelyke koop. A Hogs cheek, Een Varkens CHERRY, Een kars, kers. CHEVRON, Een dakspar, Kinnebaksbam.

Black-cherries, Zwarte krieken. képer in een wapenschild. The cheeks of a printer's press, An agriot cherry, Een morel. CHEVRONET, Halue dakspar, De zyd-balken, staande balken, Winter.cherries, Krieken over zee, to CHEW, Kaauwen. of stylen van de Drukpers.

winter karfen.

To chew Nowly, Langzaam kaai The cheek of a door, Lyften a Cherry-tree, Een Karse-boom. wen, kieskaauwen.

TO

cen

men.

ge daad.

men.

To chew the cud, Herkauwen. Chief, (in Heraldry) Het bovenste | Child-birth, In de kraam bevalling, To chew the cud upon a thing, van een Wapenschild.

kindergeboorte. 1 lets berkaauwen, overdenken. Chiefdom, Voorrang.

a Child woman, een Kraamorouw. Wat author is it that you are Chiefest, De voornaamste , opperste. Childhood, Kindsbeid. chewing the cud upon? Wat Chiefly, Voornaamlyk.

From his childhood, Von kindsjchryver zit gy te overdenken, CHIEFTAIN, een Hoofdman. been af, von een kind af. wat boek is bet dat gy daar be- CHIEVES, De vezelingen der Bloe- Childish, Kinderachtig , kinderlyk. studeert.

a Childish part, Een kinderacbti To chew a man's ruïn, le-CHILBLAIN, Een winterband of mands bederf en ondergang be

kakbiel.

To use ehildish tricks, Kinderraamen. CHILD, Een kind.

kuuren aanrechten. Chewed, Geksouwd.

To bring forth a child, Een kind Childishly, Kinderachtiglyk. Chewer, Een kazuver.

baaren.

Childishness, Kinderachtigbeid. Chewing, Knauwing, -kaau To be brought to bed of a child, Childless, Kinderloos zonder kirke sende.

Van een kind in de kraam ko derer. a Chewing the cud, Herkaauwing.

Children, Kinderen. a Little child, Een kindeken , * Children will do like children, CHI. kindtje.

Kinderen doen als kinderen. CHIBBOL, Een parei, uijentje. He is past a child, Hy is al uit Three children at one birth , Drie CHICANE, Vittery, barre. zyne kindfcbe jaaren getreeden. kinderen t' eener dragt, drielirtwartery, mug.

To grow a child again, Kindfcb gen. CHICANRY, geziftery.

worden.

To be past children, Zo oud zyn CHICH peale, Een soort van bruine To play the child, Zicb kinder dat men geene kinderen meer erwten. achtig aanstellen.

krygt. CHICK, Een kuiken, kie. From a very child, Van een klein Childermass day, Allerkinderen dag. CHICKEN, ken.

kind af.

CHILIAST, Duizend jaarige ryks. To hatch chickens, Kuikens uit a Fatherless child, een Weeskind. gezinde. kippen.

a Foster child, Een minnekind, CHILL, Koud , killig, buiverig. a Brood of chickens, Een toom voesterling.

To be chill, Koud zyn, killen. kuikens.

a Got-child, Een peet-kind. Chill with cold, Krimpende of bui * You cuunt your chickens befo With child, Bevrucht, met kind. verig van koude. re they be hatched, t Gy maakt Great with child, Zwanger, be

This cold drink chills me, Dee. uwe rekening zonder den waard. vrucht van kinde , zwanger ze koude drank maakt my buiveChick-weed, Muurkruid.

rig; of kilt my in de tanden CHICKINGS-POX, Steen-pokjes. He hath gotten the maid with an It chills my blood when I think CHID, Bekéven.

child , Hy beeft de meid met of it, Myn bloed word koud als to CHIDE, Kyuen, bekyuen.

kind gemaakt.

ik 'er aan denk. What can he chide thee for? Waar a Being with child, Bevrucbtbeid, Have I chilled (have I damped) . wer kan by u bekyven. bezwangerbeid.

his wit? Heb ik zyn verstand Chidden, Bekében.

HE I am with child to know, Ik uitgeblusobt? Chider, Een kyuer.

ben belust om te weeten.

Chilled, Koud geworden. Chidicg, Een kyving, gekyf , He has neither child nor chic. Chilling, Koudmaakend, killend. kyvende, kyfacbtig.

ken, Hy beeft nocb kind nocb Chilly, Koud, kilkoud. He fell a ehiding his brother, kraai.

Chilness, Koude, koudheid, de kil. Hy begon tégens zynen broeder What children hear at home soon CHIME, 't Gebeijer der klokken, te kyuen.

flies abroad, Kleine potten beb. klokkespel. Chidingly, Kyvenderwyze, kyfacb ben ook ooren.

to CHIME the bells, Op de klokke98 ciglyk.

Child-bearing, Kinderbaaring , Speelen, beijeren. CHIEF, De voorste, voornaamste, kinderbaarende.

t to chime with one, ja en opperste.

a Child-bearing woman , Een kin. Amen speelen. That is the chief point, Dat is de derbaalende vrouw, een vrouw Chimer, een Klokkenspeeler. toornaamste zaak.

die nog niet uit bet kinderbaalen the Chimes, 't Klokken-Spel. When he was commander in chief, gescbeiden is.

CHIMERA, Zeker vercierd monster, Toen by 't oppergebied bad. She is past child-bearing, Zy is een vreemd verdicbtfel, of wonThe Chief men of a city , De al uit bet kinderbaalen gescbei derlyke inbeelding , een kasteel in Hoofden eener stad, de regeer. den.

de lucbt. ders.

Child-bed, 't Kinderbed, kraambed. To fill one's head with chimera's, The Lord Chief Justice , De To be in child bed, In de kraam Iemands barzens met ydele dropOpper-recbter. leggen.

men vervullen. The Chief heir, De voornaamste Child bed linnen, Luijermands

All that is but a'chimera, Dat is: erfgenaam. goed.

niet anders als sen barzen[cbim.

gaande.

N 3

Chi.

« FöregåendeFortsätt »