Sidor som bilder
PDF
ePub
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

وز

وو

de Engelsche Wërken die ik geduurende een geruimen tyd geleezen; en vertaald heb, talryke Aantekeningen gemaakt, op zyn plaats ingevoegt, en niets gespaard dat in myn Vermogen was om het Compleet te maaken.

De Misvatting die de Heer Sewel gehad heeft, en waar door ik meene, dat zyn Woordenboek tot die trap van Volmaaktheid niet gesteegen is, als wel zou hebben kunnen geschieden , geeft hy zelfs op in deeze Woorden;

't Kan niet wel moogelyk weezen, dat onder zo veele duizenden van „ woorden my niet het een of 't ander zoude ontslipt, of ook wel door den

Letterzetter overgeslagen zyn: zulks dat 'er niet nog veel meer woorden en », spreekwyzen uit verscheidene Schryvers zouden konnen bygevoegt worden:

doch dit zou een Werk van een eindelooze uitgestrëktheid weezen.

De Uitgestrëktheid van het Werk kon töt geen Verschooning dienen, om het onvolkomen te laaten; en nög veel minder het geene Hy een weinig laager zegt: „ dat ook tot verder uitbreiding van dit Boek nog een veel „ grooter voorraad van woorden zou kunnen verzameld worden, indien », men gedulds genoeg had om zich te pynigen met eenen verdrietigen en

onge-achten Arbeid, daar niets van belang mee te verdienen valt.Het verwondert my dat de goede Man, deeze Verschooning heeft kunnen maa- . ken: daar hy zékerlyk de Krachteloosheid van het Argument, voor de geenen die 'er hun Gebruik van moesten maaken, van zelfs ligtelyk kon bevroeden. Althans als men geen Geduld noch Belooning genoeg heeft, om een Wörk uit te voeren, behoorde men het niet te onderneemen. Ik wil dan liever gelooven dat de Krankheid (daar hy van spreekt) hem lusteloos heeft gemaakt; zo dat hý zyne Voorreede aldus besluit. Indien nu iemand

zoude meenen te bespeuren, dat 'er onder eenige der laaste letteren van

't A, B, C, van het tweede Deel deezes Woordenboeks hier en daar , nog een woord moest by gevoegt geweest zyn, die gelieve zulks te ver

schoonen: want zo dra myne krachten het eenigermaate toelieten, heb „ ik, uit aanmerkinge van de brosheid des menschelyken leevens, en de „ fchielyke wisselvalligheid van waereldsche zaaken, dit Wërk met alle spoed » voortgezet, om 'er af te komen. Schep ondertusschen uw Voordeel, » Leezer, uit het gebruik van dit tegenwoordig Wërk; en vaarwel.”

In deeze aangeschrapte Régels vinde ik eene édelmoedige Oprechtheid, die, by my, het Karakter van dien braaven Man in een zeer voordeelig Daglicht plaatst, en die te wenschen was dat van alle Schryvers nagevölgt wierd. Waarlyk niemand zal ligt een Denkbeeld kunnen vormen , van den oneindigen Arbeid, die 'er aan het Saamenstellen van een Woordenboek in tweederlei Taalen, te kösten gelëgt moet worden; en hoe veel moeijelyker word dien Arbeid niet als men gelyk de Heer SEWEL tot een meer dan middelmaatigen Ouderdom is opgeklommen, en met Ziektens en Té

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

V D genspoeden bezögt word! Hoe prysfélyk is het dan ook niet het gebrekkige van onzen Arbeid aan de waare Oorzaaken, (zonder ydele Verwaandheid) te willen toeschryven, gelyk Vader Sewel gedaan heeft ? wiens Werk by onpartydige Menschen, om voorgemëlde Rédenen altoos Löf zal verdienen.

Wat my belangt: ofschoon ik Réden heb, om de Göddelyke Goedertierenheid dankbaar te loven, voor een onafgebrokene Gezondheid van veele Jaaren, zo is het 'er zeer verre van daan, dat ik my in aangenaame Omstandigheden bevinde, maar wel in zulke die my dikwils Traanenbrood hebben doen eeten, en my deezen mynen Arbeid dies te zwaarder gemaakt hebben; de geenen die my kennen weeten wat ik al geléden heb, en hoe veele Rampen, my zyn bejégend en nög bejégenen:doch waar toe zal ik zulks vereeuwigen, en waar toe zal ik my trachten te rechtvaardigen ? weinige Dagen zullen 'er nög zyn, en ik zal heenen gaan den Weg van alle Vleesch; en myne Gedagtenisse van deeze Dingen zal met my vergaan, als ik meede zal nederleggen in het Graf, daar de Gebondenen saamen in ruste zyn; daar de booze ophouden van Beroering; daar de vermoeide van kracht rusten, en daar de stemme des Dryvers niet geboort word, tot dat wy uit dien Staat opgewekt wordende, voor een rechtvaardig Rëchter zullen worden gesteld die een iegelyks Werk in bet gerichte zal brengen en vergëlden na het geene by gedaan beeft het zy goed het zy kwaad. Den Leezer vergeeve my deezen uitstap, uit de Volheid van myn Hart voortgevloeid.

Het is byna overtollig te zeggen, dat de voorige Druk van het Woor, denboek van den Heer Sewel de helft van het Tégenwoordige niet bevatte, men kan zulks met het opslaan van een Oog aan het Getal der Bladzyden zien: maar het zal noodiger zyn, eenigzints aan te toonen wa in myne Verbetering bestaat.

1. In de Spelling; die ik (zonder in alles myn eigen Gevoelen daar omtrent te völgen , of genégen te zyn, daar over te twisten) ten eenemaa! gebruikt heb zo als men dezelve hedendaagsch by de naauwkeurigste Schryvers vindt: waar over men de Verhandeling over de Nederduitsche Spelling, agter The Dutch Grammar breeder kan nazien.

2. In de duidelyke Aanwyzing, en de Ophëldering met Voorbeelden, van de onderscheidene Betekenissen eenes Woords. Hoe zeer in deezen Opzichte het gemëlde Woordenboek verbetert is, zal ik met twee of drie Exempelen aantoonen, Waar uit men over de rest gemakkelyk zal kunnen oordeelen.

Het eerst dat ik opslaa is het Woord DRANK, en vinde by den Heer A. DRANK, (M.) Drink, potion Het welke hy ophëldert met de völ

gende Voorbeelden.

SEWEL;

[ocr errors][ocr errors]

Dit is een goede drank, This is good drink.
Eenen drank inneemen, To sake a potion.

Een koel drankje, a Julep. Behalven dat nu het Woord Liquor veel eigentlyker is als Drink, zo zoude ik wel willen weeten, hoe iemand die geen Engelsch genoeg ken, het zou stellen als hy moest vertaalen Sterke drank, purgeer drank, Drank-offer, enz. het geen men in dit Boek alles op zyn plaats vin

den kan. B. Het tweede Woord dat my onder het oog valt is, KAMER , daar

voor heeft de Heer Sewel;

[ocr errors]

KAMER, (F.) a Chamber, parlour, ball, room.
Hy moest wegens onpaffelykheid zyn kamer houden,

He was confin'd to bis chamber by being ill.
Een achterkamer, a Back chamber.
Een voorkamer, a Fore chamber.
Een slaapkamer, a Bed chamber. :
De raadkamer, The council ball.
Kruid-kamer, The gun-powder room.

Spys-kamer, a Lardery, Spence.
Maar hoe zou iemand het stellen , die Vertaalen moest; Een Konst-kamer,

Rariteit-kamer, de Kamer van een Myn, Kamers, of gallen in 't Geschut, de Kamer van een stuk Geschut, of Snapbaan, een Basse-kamer, enz. dit

alles is hier te vinden.
C. Eindelyk op het Woord POMP, daar heeft Vader Sewel;

Pomp, a Pump.
Een scheeps pomp, The pump of a ship.

Pomp - emmertje, The pump box. Doch de Buis van de pomp, de klap van de pomp, Lucht-pomp, Pers-pomp, Pomp-boor, Pomp-bartje", Pomp-kétel , Pomp-put , Pomp-stök, Pomp-water zoekt men 'er te vergeefsch, deeze Staaltjes zyn genoeg om den Gebruiker van dit Woordenboek, een Blyk van de Verbetering te geeven, die in het Eerste Deel ook zeer menigvuldig zyn.

3. In de Overwyzingen. Daaromtrent heb ik het Verdriet zelve zo menigmaalen ondervonden, dat ik anderen zulks niet wilde aandoen; want wat kan lastiger voor een Vertaalder bedagt worden, dan dat Hy een Woord opzoekende, vind, zie daar, en dat wederom opslaande leest, zie daar, al

waar dan menigmaal wéder op het eerste Woord gewezen word, om derhalve zulks te myden, heb ik nooit Overwyzingen gedaan als die men op dezelfde Bladzyden, zonder om te slaan kan vinden ; ten minsten heb ik, indien een Woord, geheel buiten het gewoon Gebruik gespëld was, dat enkelde Woord vertaald, en verder overgeweezen daar het goed gespëld is, en daar men het geene 'er van afgeleid word, meede-vinden kan.

4. In de Spreek-woorden, Konst-woorden, enz. deeze zyn zó talloos vermeerdert, dat 'er ieder Bladzyde bewyzen van opleevert. Met één Woord, Ik verbeelde my dat de Gebruiker van dit Werk, zeer zëlden (en ik zou byna durven zeggen nooit) te vergeefsch ërgens na zal zoeken, uitgezondert naar zulke Woorden die de Eerbaarheid quëtsen, en die nooit uit den Mond of de Pen van een beschaaft Mensch, behoorde te vloeijen.

5. In het recht Gebruik, der Tytels en Benaamingen. Omtrent dezelve vergissen de Hollanders zich ménigmaal, diensvölgens heb ik hun daar van een juist Onderricht trachten te geeven: gelyk men zien kan, op de Woorden GENTLEMAN, LADY, LORD, MADAM, Miss, MISTRESS, of MISTRISS.

6. In het stellen der Klanktékens, op de e, en 0, het geen men niet voor noodeloos achten moet, nadien het zonder dezëlven, voor een Vreemdeling volstrekt onmogelyk is, de waare Uitspraak daar van te leeren, gelyk in the Dutch Grammar breeder betoogt word.

Echter is 'er in het eerste Deel van dit WOORDEN-Boek, een Overzigt geschied, van een geheele Kolom in de Kopy, op Bladzyde 615. tusschen het woord A print of the nail, en A private man, daar het tusschen behoorden. Ik heb dezelve hier agter gevoegt, hoopende dat den Gebruiker deeze Missag gunstig zal verschoonen.

[ocr errors]
[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]

Words omitted in the first Volume, pag. 615. after the Words

a PRINT of the nail.

A print, (a cut or figure) Een The printers balls, De drukkers The keeper of a prison, De kére print. balbouten.

ker bewaarder, stök-bewaarder, The book was adorned with cu. A printers-shop, Een drukkers Cipier. rious prints, Het boek was met winkel, drukkery.

Prisoner , Een gevangenen. Zeer nette printen vercierd. Printing, Het drukken, de druk. To release a prisoner , Een gePrint, (or letter) Druk-letter. Printing is an usefull art, De

vangenen verlösen. A fine delicate print, Een fraaije drukkery is een nuttelyke konft. Prisoners of war , f Krygsgevanen sindelyke letter.

A printing-house , Een drukkery, genen. A book with a clear print, Een boekdrukkery.

He was taken prisoner , Hy wierd boek van een belderen en klaaren A printings-press, Een druk-pers. gevangen genomen. druk.

PRIOR, De overste van een klooster, PRISTINĚ, Voorig, oud. To put one in print, Iemands Pripor.

If we consider their pristine staportret doen drukken,

RIOR, Cantecedent) Voorafgaande. te, Indien wy bunnen voorigen To come out in print, In print A prior engagement, Ecne voor- staat aanmerken uitkomen.

afgaande verbintenis.

PRITHEE, Ik bid u, cilicue. He publith'd it in print, Hygof Priorels, De Non die naast aan de PRITTLE PRATTLE, Gefnap, bet in druk uit.

Abdille is , en by baar afweezen gepraat, gekakel. A book out of print, (all sold bet klooster regeert.

to PŘITTLE PRATTLE, Kakeoff) Een uitverkögt boek. Priority, Eerder beid, voorrang.

lon, {nappen , praaten. I saw his name in print, Ik beb Priorship, Een prisorsebap. PRIVACY Cor familiarity) Gemeeno zymy naam in druk gezien.

PRIORY, Een klooster , Priory. zaambeid. To do a thing in print, (or neat. Priour, see Prior.

To live with great privacy, In ly) Iets zeer net uitvoeren, PRISAGE, Dat gedeelte van geno- eene groote gemeenzaambeid lee. To set one's cloches in print, mene pryzen ter Zee, 't welk den Zyne kleéren in de pers sitten, Koning toobeboort, zynde een Privacy, (or retirement) 4fzeer net bouden. tiende.

zondering, dergeeten staat. CO PRINT, Drukken , merken , Prisage of wines, Wyn-tiende. With great privacy, (or secrefy) prenten. to PRISE, sie Prize.

Zeer beimelyk. sa book, Em

PRISM, (a solid body, whose rec- PRIVADO, (a private friend, a to Print,

drukken. tilineal opposed plans are equal) favourite) Een beimelyk uriend, Een Een prisma, of vaft lichaam van

een vertrouwd vriend, een gunplaat, gelyke zyden.

steling. Printed, Gedruks.

A triangular or quadrangular PRIVATE, Afgesonderd, gebein, Will it be long before the book prism, Een drie of vierboekige byzonder, gemeen, ampteloos, is printed ? Zal 't nog lang duu- prisma.

A private place', Een afgezon. sen eer 't boek gedrukt is ? Prismatical, als; Prismatical glas

derde plaats. Well or ill printed, Wel of kwaa- ses, (certain triangular folid A private house, Een. stil, afga lyk gedrukt.

glasses) Een driebockig glass, legen, of particulier buis. To cause to be printed, Laaten, een prisma.

A private conversation, Een by of doen drukken. PRISON, Een gevangkenis, ge

zonderen ommegang: Printed callicoe, Gedrukt katoen. vangenbuis.

He told me that they desired to Printer , Een drukker.

To calt in prison , In de gevange- be privatç,. (or allone) Hy A printer of cuts, Een plaatdruk- nis werpen, gevangen zetten, zeide dat zy begeerden alleen te ko. opsluiten.

зу. Tbe printers men are either com- To carry one to prison, Iemand Private, (not publick ) Heimapositors or press-men, De druk- naar de geuangkenis leiden,

lyk, niet openbaar: kers gaften bestaan uit Letter- To break prison, Uit de gevang. The matter was kept private, De winters on Pers-trekkers, kenis breeken, uitbreeken,

zaak wierd gebeim gebouden.

ven.

boek, a cut,

[ocr errors]

C

« FöregåendeFortsätt »