Sidor som bilder
PDF
ePub
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

DICTIONARY
ENGLISH AND DUTCH,
a GRAMMAR, for boch Languages.
WILLIAM SE WEL;

To which is added

Originally compiled by

But now, not only reviewed, and more than the half part augmented, yet according

to the modern spelling, entirely improved; by
E G B E R T

BU YS,
Counsellor of their Polish and Prussian Majestics, &c.

THE FIRST VOLUME.

V Ο Ι Κ Ο Μ Ε Ν

WOORDENBOEK

DER
ENGELSCHE EN NEDERDUITSCHE
TA A A L E N;
Nevens eene SPRAAK-KONST van dezelven,

Oorsprongkelyk saamengestëld door
WILLE M. SE WE L;
Döch nu niet alleen overgezien, en meer als de helft vermeerderd; maar ook naar de

hedendaagsche Spelling, in allen opzichten verbétert, door
E G B E R T

BU YS,
Hofraad van hunne Poolsche en Pruissische Majesteiten, &c.

EERSTE

DE E L.

TE

A M S T E R D A M,
Ey K O R N E L I S

V E ER,
M D C C L X V I.
Met Privilegie van de Ed. Gr. Mog. Heeren Staaten van Holland

vn Wel: Friesland.

[blocks in formation]
[ocr errors]

D

E STAETEN VAN HOLLAND EN WEST-VRIESLANDT, Doen te

weeten, alzoo Ons te kennen is gegeeven by JACOB TER BEEK, Burger en Bockver

kooper binnen Amsterdam, dat hy. Suppliant voornemens was te herdrukken, Het groot Woorden Boek der Nederduytscbe en Engelfche taelen, waer in de rykdom der Zelver in 't breede wordt voor gedragen, de Verscheydene betekenissen aangewezen, en de geslacbren van alle Nederduyt. sebe naarnwoorden naeuwkeuriglyk aengetoond," met byvoeging van zeer veelé uitgeleczene Sprcekwy.. zen, en een goed getal van Spreekwoorden, verrykt niet eene Spraakkonst voor beyde de Taalen: liem een korte weg wyzer der Engelfcbe taale bebelfende de noodige en wezentlykste kiterkonftige regulen, om spoedig zonder veel inoeite tot kennisse dier taelen te geraeken. Item de Zilve der Nederduytscbe traelen: Nog de Nederduytscbe Spraakkonst, waer in de gronden der Hollandscbe Taaler naeuwkeu. rigłuk opgedolvın, en zelfs voor geringe Verstanden, 200 ten aenzien der Spellinge als bewoordinge duydelyk aengeweezen zyn, en met eene Lys van de geslachten der Naamwoorden die onder grene vajte regelen betrekkelyk zyn, nevens eene Verbandeling van de redenkonstige figuren en andere taal Cira. den verrykt, alle door Willem Sewel. Macr bedugt zynde, Zyne groote Kosten en Arbeyd te leur zoude gesteld werden, met binnen of buyten deeze Provincie de voorfz. Werken na te drukken tot des zelfs groot nadeel. Weshalven liy Suppliant zig Ootmoediglyk kecrde tot Ons, verzoekende het Ons behaegen mogte hem Suppliant Zyne crven of regt verkrygende te begunftigen met der zelver Oetroy of Privilegic, voor den tydt van vyftien cerstkomende Jacren, om de voornoemde Werken in deeze Provincie alleen te mogen drukken doen drukken uitgeven en verkoopen, in zoodanigen Formaet &c. Als hy te raeden zoude werden, met speciael Verbodt aen alle en een iegelyk, dezelve in ’t geheel of ren deele na te drukken, ofte elders buyter deeze Provincie nagedrukt zynde, herwaerts in te voeren en te verhandelen &c. op zoodanigen boete als Wy gewoon zyn te stellen tegens Contraventeurs en voorts in Communi forma. zoo IS 'T dat Wy de zaeke en het voorsz. Versoek overgemerkt hebbende , en genegen Weezende ter bçede van den Suppliant, uit Onze regte weetenschap, souveraine Magt en Authoriteit den zelve Suppliant, geconsenteert, geaccordeert en geoctroijeert hebben, confenteeren, accordeeren en octroijeeren Ilem by deeze, dat hy gepuurende den tyd van Vyftien eerst agter een volgende Jaeren de voorfz. Boeken in diervoegen als zulks by den Suppliant is verzogt en hier vooren uitgedrukt staet, binnen den voorfz. Onzen Lande alleen zal mogen drukken, doen drukken, uitgeeven en verkoopen, Verbiedende dacr omme allen en een icgelyken de zelve Bocken in 't geheel of ten deelen te drukken, na te drukken, te doen nadrukken, te verhandelen of te verkoopen, of, elders nagedrukt, binnen den zelven Onzen Lande te brengen, uit te geeven ofte verhandelen en verkoopen, op verbeurte van alle de nagedrukte, ingebragte, verhandelde of verkogte Exemplaeren en een boete van DRIE DUIZEND GULDEN, daer en booven, te verbeuren, te appliceeren een derde part voor den Officier, die de Calange doen zal, een derde part voor den Armen der Plaetze daer het Cafus voorvallen zal, en het resteerende derde part voor den Suppliant, en dit telkens zoo menigmael als de Zelve zullen worden agterhaalt, alles in dien Verstande, dat Wy den Suppliant, met deezen Onzen Octroije alleen willende Gratificeeren tot verhoeding van Zyne Schade, door het nadrukken van de voorfz. Bocken, daer door in geenigen deele verstaen, den innehoude van dien te Authoriseeren of te advouceren en veel min dezelve onder Onze protectie en bescherminge eenig meerder Credit, aenzien of reputatie te geeven, nemaer den Suppliant in Cas daer in iets onbehoorlyks zoude influeeren, alle het zelve tot Zynen Laste zal gehouden weezen te verantwoorden, tot dien einde wel expreffelyk begeerende, dat, by aldien hy deezen Onzen Octroije voor de zelve Boeken zal willen stellen , daer van geene geabrevieerde of gecontraheerde mentie zal moogen maeken, nemaer gehouden weezen het zelve Octroy in 't geheel en zonder eenige Omissie daer voor te drukken, of te te doen drukken en dat Hy gehouden zal zyn een Exemplaer van de voorfz. Boeken op groot papier, gebonden en wel geconditioneert, te brengen in de Bibliotheecq van Onze Universiteit te Leyden, binnen den tydt van zes weeken, na dat hy Suppliant de zelve Boeken zal hebben beginnen uit te geeven, op een boete van Zes Hondert Gulden , nà expiratie der voorsz. zes weeken, by den Suppliant te verbeuren ten behoeve van de Nederduitse Armen van de Plaets, alwaer deŋ, Suppliant woont, en voorts op pæne van met 'er daet versteeken te zyn van het

Effect

« FöregåendeFortsätt »