Sidor som bilder
PDF

1933-8

AF

PETRUS LAESTADJUS.

FÖR

FÖRSTA ÅRET AF HANS TJENSTGÖRING

SÅSOM

MISSIONAIRE I LAPPMARKEN.

A. dra Upplagan.

STOCKHOLM,
hos Zacharias Haeggström,

1836.

Den 2 Januari reste jag från Anundsjö, passerade Mo, ett nytt från Själevad utbrutet pastorat, och kom till Själevad, hvars allmoge mest bland Ångermanländningar nordanskogs drifver handel. Utan att uppehålla mig här reste jag genom Grundsunda och Nordmaling till Bjurholm, elt äfvenledes nylt pastorat, utbrutet från Nordmaling, och hvars kyrka är belägen omkring 4 mil uppåt landet ifrån Nordmalings kyrka. Från Bjurholm reste jag den 5 Jan. till Öhrträsk, en by i Lycksele socken, belägen 33 mil från Bjurholm och 6 mil från Lycksele kyrka. Öhrträsk, den största by i Lappmarken, bar öfver 20 bönder eller nybyggare och dessutom några torpare. Invånarne äro af Finsk härkomst, och första bosättningen härstädes skall halva skett omkring 1670 af tvänne Finnar, som varit bröder. Oaktadt delta nära blodsband, skola de likväl hafva lefvat i stor missämja, hvarföre de ock by&gt sina gårdar på något afstånd från hvarandra, derigenom byn äfven för närvarande består af tvänne, ett godt styce ke från hyarandra skiljda, delar. 1733 skall byn, såsom mig berättades, bafva haft 4 åboer, hvaraf man finner, att den inom ett århundrade blifvit omkring 6 gånger större. I denna by uppehöll jag mig 2 dagar, nämligen Trettondedagen (d. 6 Jan.) och Söndagen (d. 7 Jan.), och höll gudstjenst med ordent. lig predikan. Också får man i Lappmarken ofta predika för mindre talrik församling än denna var,

Lappmarken,

« FöregåendeFortsätt »