Sidor som bilder
PDF
ePub

tolygaf i chwi, cynnifer ag y sydd as are here present, to accomyma'n bresennol, gyd-dynnu â pany me with a pure heart, and myfi â chalon bur, ac â lleferydd humble voice, unto the throne ostyngedig, hyd y'ngorseddfa'r of the heavenly grace, saying nefol râd, gan ddywedyd ar fy after me; ol i;

Cyffes gyffredin, i'w dywedyd gan (A general Confession to be said yr holl Gynnulleidfa, ar ol y Gwein of the whole Congregation after idog, gan ostwng ar eu gliniau oll. the Minister, all kneeling.

Heroelos aduwa thru: ALMIGHTY and most mer

garoccaf Dad; Nyni a ciful Father; aethom ar gyfeiliorn allan o'th ed, and strayed from thy ways ffyrdd di fel defaid ar gyfrgoll. like lost sheep. We have folNyni a ddilynasom ormod ar am lowed too much the devices and canion a chwantau ein calonnau desires of our own hearts. We ein hunain. Nyni a wnaethom have offended against thy holy yn erbyn dy sancteiddiol gyf- laws. We have left undone reithiau. Nyni a adawsom heb those things which we ought to wneuthur y pethau a ddylesym have done; And we have done eu gwneuthur; Ac a wnaeth- those things which we ought om y pethau ni ddylesym eu not to have done; And there gwneuthur; Ac nid oes iechyd is no health in us. But thou, ynom. Eithr tydi, O Arglwydd, O Lord, have mercy upon us, cymmer drugaredd arnom, ddrwg miserable offenders. 'Spare thou weithredwŷr truain. Arbed di them, o God, which confess hwynt-hwy, O Dduw, y rhai their faults. Restore thou them sy'n cyffesu eu beïau. Cyweiria that are penitent ; According di'r sawl sydd yn edifarus ; Yn to thy promises declared unto ol dy addewidion a hyspyswyd i mankind in Christ Jesu our ddyn yng Nghrist Iesu ein Har- Lord. And grant, О most merglwydd. Achaniatâ, drugaroccaf ciful Father, for his sake; That Dad, er ei fwyn ef; Fyw o honom we may hereafter live a godly, rhagllaw mewn duwiol, uniawn, righteous, and sober life. To a sobr fuchedd, I ogoniant dy the glory of thy holy Name. sancteiddiol Enw. Amen. Amen.

Y Gollyngdod, neu Faddeuant 9 The Absolution, or Remission of pechodau, i'w ddatgan gan yr Off

sins, to be pronounced by the Priest eiriad yn unig, yn ei sefyll ; a'r alone, standing ; the people still bobl etto ar eu gliniau.

kneeling:
R Hollalluog Dduw, Tad Alof our Lord

Jesus Christ

, yr hwn ni ddeisyf farwolaeth who desireth not the death of a pechadur, eithr yn hytrach ym- sinner, but rather that he may chwelyd o hono oddiwrth ei turn from his wickedness, and anwiredd, a byw; ac a roddes live; and hath given power, and allu a gorchymmyn i'w Weinid- commandment, to his Ministers, ogion, i ddatgan ac i fynegi i'w to declare and pronounce to his bobl, sydd yn edifarus, Ollyng- people, being penitent, the Abdod a Maddeuant am eu pech- solution and Remission of their odau: efe a bardyna ac a ollwng sins: He pardoneth and absolvy rhai oll sy wir edifeiriol, ac eth all them that truly repent,

Y ein larglwydd Iesu Grist,

him.

ág ef.

Atteb. A’n genau a fynega dy Atteb. Arglwydd, prysura i'n Yna, a'r Bobl yn eu sefyll, yr Here all standing up, the Priest Gogoniant i'r Tad, ac i'r Mab: Atteb. Megis yr oedd yn y Åtteb. Moliannus fyddo Enw'r

vn ddiffuant

yn credu i'w sanct- and unfeignedly believe his holy eidiol Efengyl ef. O herwydd Gospel. Wherefore let us bepaham attolygwn ni iddo gan- seech him to grant us true refattâu i ni wir edifeirwch, a'i

Ys- pentance, and his holy Spirit, pryd Glân; fel y byddó bodd-, that those things may please lawn ganddo'r pethau yr ydym y him, which we do at this prepryd hwn yn eu gwneuthur; a sent; and that the rest of our bod y rhan arall o'n bywyd rhag- life hereafter may be pure, and law yn bur ac yn sancteiddiol ; holy; so that at the last we megis y delom o'r diwedd i'w may come to his eternal joy; lawenydd tragywyddol, trwy le through Jesus Christ our Lord! su Grist ein Harglwydd. Amen. Amen. Yna y gostwng y Gweinidog ar ei q Then the Minister shall kneel, and liriau, ac a ddywaid Weddi'r Ar say the Lord's Prayer ; the people glwydd â déf uchel ; a'r bobl hefyd also kneeling, and repeating it with ar eu gliniau, yn ei dywedyd gydEIN Tad, yr hwn wyr yn y 09

UR Father, which art in nefoedd,' Sancteiddier dy heaven, Hallowed be thy Enw. Deued dy deyrnas. Bydd Name. Thy kingdom come. ed dy ewyllys ar y ddaear, Megis Thy will be done in earth, As heddyw ein bara beunyddiol. A humae yn y nefoedd. Dyro i ni it is in heaven. Give us this day

our daily bread. And forgive maddeu i ni ein dyledion, Fel y

us our trespasses, As we forgive maddeuwn ni i'n dyledwýr. Ac them that trespass against us. mac arwain ni i brofedigaeth; And lead us not into temptaEithr gwared ni rhag drwg? tion; But deliver us from evil: Canys eiddot ti yw'r deyrnas, For 'thine is the kingdom, The Ar gallu, A'r gogoniant, Yn power, and the glory, For ever

and ever. Amen. Yna y dywaid efe yn yr un modd,

Then likewise he shall say, Arglwydd, agor ein gwefusau.

O Lord, open thou our lips.

Answer. And our mouth shall

shew forth thy praise, Offeiriad. Duw, brysia i’n eyn

Priest. O God, make speed to

Answer. O Lord, make haste

to help us. a ddywaid,

Glory be to the Father, and to the Son : and to the Holy Ghost;

Answer. As it was in the bebe : world without end. A

men. yr

Ar Priest. Praise ye the Lord.

[ocr errors]

des oesoedd. Amen.

foliant.

northwyo.

save us.

cymmorth

Offeiriad

shall say,

ac i'r Yspryd Glân;

oedd. Amen.

y bydd yn wastad : yn oes oesOffeiriad . Molwch

glwydd.

Arglwydd.

Answer. The Lord's Name be praised.

Yna y dywedir, neu y cenir, y q Then shall be said or sung the Psalmau mewn trefn megis yr Psalms in order as they are apappwyntiwyd hwy. "Yna Liath o'r pointed. Then a Lesson of the Old Hên Destament, megis ag yr ap Testament, as is appointed. And pwyntiwyd. Ar ol hynny, y Mag. after that, Magnificat (or the Song nificat (neu Gân y fendigedig Fair of the blessed Virgin Mary) in Forwyn) yn Gymraeg, megis y English, as followeth. canlyn.

Magnificat. St. Luc i. Magnificat. St. Luke i F!

a yr glwydd: a'm hyspryd a law: My soul doth magnify the enychodd yn Nuw fy lachawdwr. rejoiced in God my Saviour.

Canys efe a edrychodd : ar For he hath regarded : the ostyngeiddrwydd ei wasanaeth- lowliness of his hand-maiden. yddes.

Oblegid wele, o hyn allan : For behold, from henceforth : yr holl genhedlaethau aʼm geilw all generations shall call me yn wynfydedig.

blessed. Canys yr hwn sydd alluog a For he that is mighty hath wnaeth i'mi fawredd : a sanct- magnified me : and holy is his aidd yw ei Enw ef.

Name. A'i drugaredd sydd yn oes And his mercy is on them oesoedd : ar y rhai a'i hofnant that fear him : throughout all ef.

generations. Efe a ddangosodd nerth â'i He hath shewed strength with fraich : efe a wasgarodd y rhai his arm : he hath scattered the beilchion ym mwriadau eu calon- proud in the imagination of

their hearts. Efe a dynnodd i lawr y cedyrn He hath put down the mighty o'u heisteddfäau : ac a ddyrchaf- from their seat : and hath exodd y rhai isel râdd.

alted the humble and meek. Efe a lanwodd y rhai newynog He hath filled the hungry â phethau da : ac a anfonodd with good things : and the rich ymaith y rhai goludog mewn he hath sent empty away. eisiau.

Efe a gynnorthwyodd ei was He remembering his mercy Israel, gan gofio ei drugaredd : hath holpen his servant Israel: as fel y dywedodd wrth ein tadau, he promised to our forefathers, Abraham a'i hâd, yn dragywydd. Abraham and his seed, for ever.

Gogoniant i'r Tad, ac i'r Mab: Glory be to the Father, and to ac i'r Yspryd Glân;

the Son : and to the Holy Ghost; Megis yr oedd yn y dechreu, As it was in the beginning, is y mae yr awr hon, ac y bydd yn now, and ever shall be : world wastad: yn oes oesoedd. Amen. without end. Amen. { Neu ynte y Psalm hon ; oddieithr or else this Psalm ; except it be on

ar y namyn un ugeinfed dydd o'r the Nineteenth Day of the Month, mis, pan ddarllenir hi yn nhrefn when it is read in the ordinary gyffredin y Psalmau.

Course of the Psalms. Cantate Domino. Psal. xcviii. Cantate Domino. Psal. xcviii.

ENWCH jde Arglwydd eran O Sing unto the Lordha nem wnaeth bethau rhyfedd : â'i marvellous things.

nau.

ddeheulaw, ac â'i fraich sancta With his own right hand, and aidd, y parodd iddo ei hun iach- with his holy arm : hath he'gotawdwriaeth.

ten himself the victory; Hyspysodd yr Arglwydd ei The Lord declared his salvaiachawdwriaeth": a datguddiodd tion : his righteousness hath he ei gyfiawnder y'ngolwg y cen- openly shewed in the sight of hedloedd.

the heathen. Cofiodd ei drugaredd a'i wir He hath remembered his merionedd i dy Israel: a holl derfyn- cy and truth toward the house au'r ddaear a welsant iachawd- of Israel : and all the ends of wriaeth ein Duw ni.

the world have seen the salva

tion of our God. Cenwch yn llafar i'r Arglwydd, Shew yourselves joyful unto yr holl ddaear : llefwch, ac ym- the Lord, all ye lands : sing, relawenhêwch, a chenwch. joice, and give thanks. Cenwch i'r Arglwydd gyda'r

Praise the Lord upon the harp: delyn : sef gyda'r delyn â llêf sing to the harp with a psalm of canmoliaeth.

thanksgiving Cenwch yn llafar o flaen yr

With trumpets

also and Arglwydd y Brenhin : ar yr ud- shawms : 0 shew yourselves gym a sain trwmped.

joyful before the Lord the King. Rhued y môr, ag y sydd yn Let the sea make a noise, and ddo : y byd, a'r rhai a drigant all that therein is : the round o'i fewn.

world, and they that dwell

therein. Cured y llifeiriaint eu dwylaw, Let the floods clap their hands, a chydganed y mynyddoedd o and let the hills be joyful togeflaen yr Arglwydd: canys efe a ther before the Lord': for 'he ddaeth i farnu'r ddaear.

cometh to judge the earth. Efe a farna'r byd mewn cyf With righteousness shall he iawnder ; a'r bobloedd mewn judge the world : and the people uniondeb.

with equity. Gogoniant i'r Tad, ac i'r Mab: Glory be to the Father, and to ac i'r Yspryd Glân;

the Son : and to the Holy Ghost; Megis yr oedd yn y dechreu, As it was in the beginning, is y mae yr awr hon, ac y bydd yn now, and ever shall be : world wastad : yn oes oesoedd. Amen. without end. Amen.

Yna Llith o'r Testament New- Then a Lesson of the New Testaydd, megis yr appwyntiwyd : ac ar ment, as it is appointed. And ol hynny, Nunc dimittis (neu Gân after that, Nunc dimittis (or the Simeon) yn Gymraeg, megis y Song of Symeon) in English, as canlyn.

followeth. Nunc dimittis. S. Luc ii. 29. Nunc dimittis. St. Luke ii. 29. Y Rawr hon,

Arglwydd, yoo LORD, now lettest thou thy nefedd : yn ol dy air.

according to thy word. Canys fy llygaid a welsant: dy For mine eyes have seen : thy, iachawdwriaeth,

salvation, Yr hon a barottöaist: ger bron Which thou hast prepared : wyneb yr holl bobl ;

before the face of all people ; 'I fod yn oleumi i'oleuo'r Cen To be a light to lighten the

Duma in hendithio

hedloedd : ac yn ogoniant i'th Gentiles : and to be the glory of bobl Israel.

thy people Israel. Gogoniant i'r Tad, ac i'r Mab: Glory be to the Father, and to ac i'r Yspryd Glân;

the Son : and to the Holy Ghost; Megis yr oedd yn y dechreu, As it was in the beginning, is y mae yr awr hon, ac y bydd yn now, and ever shall be : world wastad : yn oes oesoedd. Amen. without end. Amen. Neu y Psalm hon; oddieithr ar y qOr else this Psalm ; except it be deuddegfed dydd o'r mis.

on the Twelfth Day of the Month. Deus misereatur. Psal. lxvii. Deus misereatur. Psal. lxvii. UW a drugarhâo wrthym,

G

OD be merciful unto us,

a thywỳnned llewyrch ei wyneb arn- the light of his countenance, and om, a thrugarhâed wrthym. be merciful unto us:

Fel yr adwaener dy ffordd ar That thy way may be known y ddaear : a'th iachawdwriaeth upon earth : thy saving health ym mhlith yr holl genhedloedd.

among all nations. Molianned y bobl di, O Let the people praise thee, O Dduw : molianned yr holl bobl God : yea, let all the people dydi.

praise thee. Llawenhàed y cenhedloedd, a O let the nations rejoice and byddant hyfryd : canys tydi a be glad : for thou shalt judge ferni'r bobl yn uniawn, ac a the folk righteously, and govern lywodraethi’r cenhedloedd ar y the nations upon earth. ddaear.

Molianned y bobl di, O Let the people praise thee, o Dduw : molianned yr holl bobl God : yea, let all the people dydi.

praise thee. Yna'r ddaear a rydd ei

Then shall the earth bring ffrwyth : a Duw, sef ein Duw forth her increase : and God, ni, a'n bendithia.

even our own God, shall give

us his blessing. Duw a'n bendithia : a holl der God shall bless us: and all the fynau'r ddaear a'i hofnant ef. ends of the world shall fear him.

Gogoniant i'r Tad, ac i'r Mab: Glory be to the Father, and to ac i'r Yspryd Glan;

the Son: and to the Holy Ghost; Megis yr oedd yn y dechreu, As it was in the beginning, is y mae yr awr hon, ac y bydd yn now, and ever shall be : world wastad : yn oes oesoedd. Amen. without end. Amen. | Yna y cenir, ncu y dywedir, Cred- [ Then shall be said or sung the A,

o'r Apostolion gan y Gweinidog postles' Creed by the Minister and a'r bol, yn eu sefyll.

the people, standing. REDAF Nuw Dad Holl Believe in God the Father

gyfoethog, Crëawdr nêf a Almighty, Maker of heaven daear:

and earth: Ac yn Iesu Grist ei un Mab And in Jesus Christ his only ef, ein Harglwydd ni, Yr hwn Son our Lord, Whd was cona gaed trwy'r Yspryd Glân, A ceived by the Holy Ghost, Born aned o Fair Forwyn, A ddïo- of the Virgin Mary, Suffered unddefodd dan Pontius Pilatus, A der Pontius Pilate, Was crucified,

CREP

yn

I

« FöregåendeFortsätt »