Sidor som bilder
PDF
ePub

lle nis cloddia lladron trwodd, rupt, and where thieves do not ac nis lladrattant. St. Matth. break through and steal. St. vi.

Matth. vi. Pa bethau bynnag oll a ewyll Whatsoever ye would that ysioch eu gwneuthur o ddynion men should do unto you, even i chwi, felly gwnewch chwithau so do unto them; for this is iddynt hwy; canys hyn yw'r the Law and the Prophets. St. gyfraith a'r prophwydi. St. Matth. vii. Matth. vii.

Nid pob un y sydd yn dy Not every one that saith unto wedyd wrthyf, Arglwydd, Ar- me, Lord, Lord, shall enter into glwydd, a ddaw i mewn i deyrn- the Kingdom of heaven; but he as nefoedd; ond yr hwn sydd that doeth the will of my Fayn gwneuthur ewyllys fy Nhad ther which is in heaven. St. yr hwn sydd yn y nefoedd. St. Matth. vii. Matth. vii.

Zacchëus a safodd ac a ddy Zacchæus stood forth, and wedodd wrth yr Arglwydd, Wele, said unto the Lord, Behold, hanner fy nả, o Arglwydd, yr Lord, the half of my goods ydwyf yn ei roddi i'r tlodion; I give to the poor; and if I ac os dygais ddim o'r eiddo neb have done any wrong to any trwy gam-achwyn, yr ydwyf yn man, I restore four-fold. si. ei dalu ar ei bedwerydd. St. Luke xix. Luc xix.

Pwy sydd un amser yn rhy Who goeth a warfare at any fela ar ei draul ei hun? Pwy time of his own cost? Who sydd yn plannu gwinllan, ac nid planteth a vineyard, and eateth yw yn bwytta o'i ffrwyth hi? not of the fruit thereof? Or Neu pwy sydd yn porthi praidd, who feedeth a flock, and eateth ac nid yw yn bwytta o laeth y not of the milk of the flock? praidd ?' 1 Cor. ix.

1 Cor. ix. Os nyni a hauasom i chwi

If we have sown unto you spibethau ysprydol, ai mawr yw ritual things, is it a great matter os nyni a fedwn eich pethau if we shall reap your worldly cnawdol? 1 Cor. ix.

things ? 1 Cor. ix. Oni wyddoch chwi fod y rhai Do ye not know, that they sy yn gwneuthur pethau cys who minister about holy things segredig, yn bwytta o'r cyssegr; live of the sacrifice; and they a'r rhai sy yn gwasanaethu'r who wait at the altar are parallor, yn gyd-gyfrannogion o'r takers with the altar? Even so allor? Felly hefyd yr ordeiniodd hath the Lord also ordained, yr Arglwydd i'r rhai sy'n preg- that they who preach the Gosethu'r efengyl, fyw wrth yr pel should live of the Gospel. efengyl. 1 Cor. ix.

1 Cor. ix. Yr hwn sydd yn hau yn brin, a fêd hefyd yn brin; a'r hwn He that soweth little shall sydd yn hau yn helaeth, a fêd reap little; and he that soweth hefyd yn helaeth. Pob un meg- plenteously shall reap plenteousis y mae yn rhag-arfaethu yn sy. Let every man do according ei galon, felly rhodded, nid yn as he is disposed athrist, neu trwy gymmell; canys not grudgingly, or of necessity;

rhoddwr llawen y mae Duw yn for God loveth a cheerful giver. ei garu. 2 Cor. ix.

2 Cor. ix. Cyfranned yr hwn a ddysg Let him that is taught in the wyd yn y gair â'r hwn y sydd Word minister unto him that yn ei ddysgu, ym mhob peth da. teacheth, in all good things. Be Na thwyller chwi; ni watworir not deceived, God is not mockDuw :, canys beth bynnag a ed: for whatsoever a man soweth hauo dyn, hynny hefyd a fêd that shall he reap. Gal. vi. efe. Gal. vi.

Tra’r ydym yn cael amser hile we have time, let us cyfaddas, gwnawn dda i bawb, do good unto all men; and speond yn enwedig i'r rhai sy o cially unto them that are of the deulu'r ffydd. Gal. vi.

houshold of faith. Gal. vi. Elw mawr yw duwioldeb gydâ Godliness is great riches, if a boddlonrwydd : canys ni ddyg- man be content with that he asom ni ddim i'r byd, ac eglur hath : for we brought nothing yw na allwn ddwyn dim allan into the world, neither

may we chwaith. 1 Tim. vi.

carry any thing out. 1 Tim. vi. Gorchymmyn i'r rhai y sydd Charge them who are rich in oludog yn y byd yma, fod yn this world, that they be ready hawdd ganddynt roddi a chyf- to give, and glad to distribute; rannu, yn trysori iddynt eu laying up in store for themselves hunain sail dda erbyn yr amser a good foundation against the y sydd ar ddyfod, fel y caffont time to come, that they may atafael ar y bywyd tragywyddol. tain eternal life. 1 Tim. vi. 1Tm. vi.

Nid yw Duw yn anghyfiawn, God is not unrighteous, that fel yr anghofio eich gwaith, a'r he will forget your works, and llafurus gariad, yr hwn a ddan- labour that proceedeth of love ; gosasoch tuagat ei Enw ef, y which love ye have shewed for rhai a weiniasoch i'r saint, ac his Name's sake, who have minydych yn gweini. Heb. vi. istered unto the saints, and yet

do minister. Heb. vi. Nac anghofiwch wneuthur To do good, and to distribute, daioni, a chyfrannu: canys â forget not; for with such sacrichyfryw ebyrth y rhyngir bodd fices God is well pleased. Heb. Duw. Heb. xiii.

xiii. Yr hwn sydd ganddo ddâ'r Whoso hath this world's good, byd hwn, ac a welo ei frawd and seeth his brother have need, mewn eisiau, ac a gauo ei dosturi and shutteth up his compassion oddiwrtho; pa fodd y mae cariad from him, how dwelleth the love Duw yn aros ynddo ef? 1 Ioan iii. of God in him? 1 St. John iii.

Dyro elusen o'r peth a fyddo Give alms of thy goods, and gennyt, ac na thro dy wyneb never turn thy face from any oddiwrth neb tlawd, ac ni thry poor man; and then the face of wyneb Duw oddiwrthyt tithau. the Lord shall not be turned Tobit iv.

away from thee. Tobit iv. Fel y byddo gennyt

yr amlder, Be merciful after thy power. dod o hono elusen. Os ychydig If thou hast much, give plentefydd gennyt, o ychydig na ar- ously: if thou hast little, do thy swyda roi elusen : canys felly y diligence gladly to give of that

- trysori i ti dy hun wobr daionus little : for so gatherest thou thyerbyn dydd yr anghenraid. To- self a good reward in the day of bit iv.

necessity. Tobit iv. Y neb a gymmero drugaredd He that hath pity upon the ar y tlawd, sydd yn rhoddi poor lendeth unto the Lord : echwyn i'r Arglwydd: a'i rodd and look, what he layeth out, it a dâl efe iddo drachefn. Diar. shall be paid him again. Prov. xix.

xix. Gwŷn ei fyd a ystyria wrth Blessed be the man that proy tlawd:

: yr Arglwydd a'i gwared videth for the sick and needy: ef yn amser adfyd. Psal. xli. the Lord shall deliver him in

the time of trouble. Psalm xli. Tra bydder yn darllen yr ad Whilst these Sentences are in readnodau hyn, y Džaconiaid, Warden

ing, the Deacons, Church-wardens, iaid yr Eglwys, neu ryw un cy or other fit person appointed for mhesur arall a osoder i hynny, a that purpose, shall receive the Alms dderbyniant yr Elusenau i'r tlod

for the poor, and other devotions ion, a defosiynau eraill y bobl, of the people, in a decent bason to mewn cawg gweddus, a ddarperir be provided by the Parish for that gan y Plwyf i hynny; ac a'i

purpose; and reverently bring it dygant yn barchus at yr Offeir to the Priest, who shall humbly iad: yntau a'i cyflwyna yn ufudd, present and place it upon the holy ac a'i dyd ar y Bwrdd sanctaidd. Table. A phan fo Cymmun, yr Offeiriad q And when there is a Communion, yna a esyd ar y Bwrdd, gymmaint the Priest shall then place upon Fara a Gwin ag a dybio fod yn the Table so much Bread and ddigon. Gwedi darfod hynny, y Wine, as he shall think sufficient. dywaid yr Offeiriad,

After which done, the Priest shall

say, Gweddïwn dros holl ystâd E- Let us pray for the whole state

glwys Grist sy'n milwrio yma of Christ's Church militant ar y ddaear.

here in earth. HO

Dduw, yr trwy dy God, who by thy sanctaidd Apostol a'n dysgaist i postle hast taught us to make wneuthur gweddïau ac erfyniau, prayers, and supplications, and ac i ddïolch dros bob dyn; yr to give thanks, for all men ; We ydym ni yn ostyngedig yn atto- humbly_beseech thee most mer. Oni bydd dim lwg i ti yn drugar- cifully [to accept our eluasema unac year occaf Cgymmeryd ein alms and oblations, aims gadamen yetir

: heluseni a'n hoffrym- and] to receive these tions, then shall meryd ein helus. mau, a] dderbyn ein our prayers, which cepting our alms mau] heb ddy, gweddïau hyn, y rhai

we offer unto thy ieft out unsaid. wedyd.

yr ydym yn eu hoff- Divine Majesty; berwm i’th Dduwiol Fawredd ; seeching thee to inspire contigan attolygu i ti ysprydoli yn nually the universal Church wastad yr Eglwys gyffredinol âg with the spirit of truth, unity, yspryd y gwirionedd, undeb, a and concord: And grant, that chyd-gordio: a chaniattà i bawb all they that do confess thy holy a'r y sy'n cyffesu dy Enw sanct- Name may agree in the truth eiddiol, gyttuno y'ngwirionedd of thy holy Word, and live in dy sanctaidd Air, a byw mewn unity, and godly love. We be

OLIuralluog i by th=fywicALGOIGITY and everliving

If there be no

or obla

undeb a duwiol gariad. Ni a seech thee also to save and deattolygwn i ti hefyd gadw ac fend all Christian Kings, Princes, ymddiffyn holl Gristianus Fren- and Governours; and specially hinoedd, Tywysogion, a Llyw- thy servant GEORGE our iawdwŷr; ac yn enwedig dy King ; that under him we may wasanaethwr GEORGE ein be godly and quietly governBrenhin, fel y caffom dano ef ein ed: And grant unto his whole Llywodraethu yn dduwiol ac yn Council, and to all that are heddychol: a chaniattâ i'w holl put in authority under him, Gynghor ef, ac i bawb a'r y sydd that they may truly and inwedi eu gosod mewn awdurdod differently, minister justice, to dano, allu yn gywir ac yn un- the punishment of wickedness iawn rannu cyfiawnder, er cospi and vice, and to the maintenance drygioni a phechod, ac er maen- of thy true religion, and virtue. tumio dy wîr Grefydd di, a Rhin- Give grace, O heavenly Father, wedd dda. Dyro râd, nefol Dad, to all Bishops and Curates, that i'r holl Esgobion, a Churadiaid, they may both by their life and fel y gallont trwy eu buchedd a'u doctrine set forth thy true and hathrawiaeth osod allan dy wîr lively Word, and rightly and a'th fywiol Air, a gwasanaethu duly administer thy holy Sady sanctaidd Sacramentau yn craments : And to all thy peoiawn ac yn ddyladwy. A dyro ple give thy heavenly grace; i'th holl 'bobl dy nefol râs ; ac and especially to this congreyn enwedig i'r gynnulleidfa hon gation here present; that, with sydd yma yn gydrychiol; fel y meek heart and due reverence, gallont âg ufudd galon a dyledus they may hear, and receive thy barch wrando a derbyn dy sanct- holy Word ; truly serving thee aidd Air, gan dy wasanaethu yn in holiness and righteousness gywir mewn sancteiddrwydd ac all the days of their life. And uniondeb holl ddyddiau eu byw- we most humbly beseech thee yd. Ac yr ym yn ostyngeiddiaf of thy goodness, O Lord, to yn attolygu i ti o’th ddaioni, Ar- comfort and succour all them, glwydd, gysuro a nerthu pawb who in this transitory life are a'r y sy yn y bywyd trangcedig in trouble, sorrow, need, sickhwn, mewn trwbl, tristwch, ang- ness, or any other adversity. en, clefyd, neu ryw wrthwyneb And we also bless thy holy arall. Ac yr ým ni hefyd yn Name for all thy servants debendithio dy Enw sanctaidd, o parted this life in thy faith and ran dy holl weision a ymadaw. fear; beseeching thee to give us sant â'r bywyd yma yn dy grace so to follow their good ffydd di a'th ofn; gan attolygu examples, that with them we i ti roddi i ni râs felly i ddilyn may be partakers of thy heaeu 'samplau da hwy, fel gydâ venly kingdom : Grant this, 0 hwynt y byddom gyfrannogion Father, for Jesus Christ's sake, o'th deyrnas nefol. Caniatta our only Mediator and Advohyn, o Dad, er cariad ar Iesu cate. Amen. Grist, ein hunig Gyfryngwr a'n Dadleuwr. Amen. ç Pan fo'r Gweinidog yn rhoddi ( When the Minister giveth, warn

rhybudd o Finistriad y Cymmun ing for the celebration of the holy | bendigedig, (yr hyn a wona efe yn Communion, (which he shall als

L

wastad ar y Sul, neu ryw Ddydd ways do upon the Sunday, or some Gwyl nesaf ym mlaen,)

ar ol diw Holy-day, immediately preceding, eddu'r Bregeth neu'r Homili, efe after the Sermon or Homily enda dderllyn y Cyngor hwn sy yn ed, he shall read this Exhortation canlyn.

following:

EARLY beloved, on FYanwyl garedigion, ar ddydd DI

day next I purpose, through canu, trwy help Duw, finistrio i God's assistance, to administer bawb a fo ffyddlawn a defosiyn- to all such as shall be religiously ol, drachysurus Sacrament Corph and devoutly disposed the most a Gwaed Crist, i'w dderbyn comfortable Sacrament of the ganddynt er coffâu ei ryglyddus Body and Blood of Christ ; to Grog a'i Ddïoddefaint ef, trwy be by them received in rememba un yn unig y cawn faddeuant brance of his meritorious Cross am ein pechodau, ac y'n gwnair and Passion; whereby alone we yn gyfrannogion o deyrnas nêf. obtain remission of our sins, O herwydd paham ein dyled and are made partakers of the swydd yw, talu ufuddaf a ffydd- Kingdom of heaven. Wherefore lonaf ddiolch i'r Holl-alluog it is our duty to render most Dduw ein Tad nefol, am iddo humble and hearty thanks to roddi ei Fab ein Iachawdwr Almighty God our heavenly FaIesu Grist, nid yn unig i farw ther, for that he hath given his drosom, eithr i fod hefyd yn Son our Saviour Jesus Christ, ymborth a lluniaeth ysprydol i not only to die for us, but also ni yn y Sacrament bendigedig to be our spiritual food and sushwnnw. Yr hwn beth, gan ei tenance in that holy Sacrament. fod mor dduwiol a chysurus i'r Which being so divine and comsawl a'i derbyniant yn deilwng, fortable a thing to them who ac mor enbydus i'r rhai a ryfyg- receive it worthily, and so danant ei dderbyn yn annheilwng; gerous to them that will prefy nyled i yw, eich cynghori sume to receive it unworthily; chwi yn y cyfamser i ystyried my duty is to exhort you in the ardderchogrwydd y Dirgeled- mean season to consider the igaeth bendigedig hwnnw, a'r dignity of that holy mystery, mawr berygl o'i dderbyn yn and the great peril of the unannheilwng; ac felly i chwilio worthy receiving thereof; and a phrofi eich cydwybodau eich so to search and examine your hunain (a hynny nid yn ysgafn, own consciences, (and that not ac yn ol dull rhai yn rhagrithio lightly, and after the manner â Duw, ond) fel y deloch yn of dissemblers with God; but lân ac yn sanctaidd i'r cyfryw so) that ye may come holy and Wledd nefol, yn y wisg-brïodas clean to such á heavenly Feast, yr hon a ofyn Duw yn yr Ys. in the marriage-garment requir, grythyr Lân, ac y'ch derbynier ed by God in holy Scripture, and megis Cyfrannogion teilwng o'r be received as worthy partakers Bwrdd bendigedig hwnnw. of that holy Table.

Y ffordd a'r modd i hynny The way and means thereto yw, yn gyntaf, Holi eich buch- is; First, to examine your lives eddau a'ch ymarweddiad wrth and conversations by the rule rëol Gorchymmynion Duw; a of God's commandments; and pha le bynnag y gweloch eich whereinsoever ye shall perceive

« FöregåendeFortsätt »