Sidor som bilder
PDF
ePub

upon thee.

[ocr errors]

ond nyni a gofiwn Enw yr Ar we will remember the Name of glwydd ein Duw.

the Lord our God. 8 Hwy a gwympasant, ac a 8 They are brought down, syrthiasant; ond nyni a gyfod- and fallen : but we are risen, asom, ac a safasom.

and stand upright. 9 Achub, Arglwydd: gwran 9 Save, Lord, and hear us, O dawed y Brenhin arnom yn y King of heaven : when we call dydd y llefom. Psal. xxi. Domine, in virtute tua. Psal. xxi. Domine, in virtute tua.

HE King shall rejoice in llawenycha'r Brenhin : ac yn dy iachawdwriaeth di mor ceeding glad shall he be of thy ddirfawr yr ymhyfryda !

salvation. 2 Deisyfiad ei galon a roddaist 2 Thou hast given him his iddo; a dymuniad ei wefusau heart's desire : and hast not denis gommeddaist.

nied him the request of his lips. 3 Canys achubaist ei flaen 3 For thou shalt prevent him ef â bendithion daioni: gosod- with the blessings of goodness : aist ar ei ben ef goron o aur and shalt set a crown of pure coeth.

gold upon his head. 4 Gofynodd oes gennyt, a 4 He asked life of thee, and rhoddaist iddo: ïe, hir oes, byth thou gavest him a long life : ac yn dragywydd.

even for ever and ever. 5 Mawr yw ei ogoniant yn dy 5 His honour is great in thy iachawdwriaeth : gosodaist arno salvation : glory and great worogoniant a phryd-ferthwch. ship shalt thou lay upon him.

6 Canys gwnaethost ef yn 6 For thou shalt give him. fendithion yn dragywyddol; everlasting felicity : and make llawenychaist ef â llawenydd him glad with the joy of thy â'th wynebpryd.

countenance. 7 oherwydd bod y Brenhin 7 And why? because the King yn ymddiried yn yr Arglwydd, putteth his trust in the Lord : a thrwy drugaredd y Goruchaf and in the mercy of the most nid ysgogir ef.

Highest he shall not miscarry. 8 Dy law a gaiff afael ar dy 8 All thine enemies shall feel holl elynion : dy ddeheulaw a thy hand : thy right hand shall gaiff afael ar dy gaseion. find out them that hate thee.

9 Ti a'u gwnai hwynt fel 9 Thou shalt make them like ffwrn danllyd yn amser dy lid: a fiery oven in time of thy yr Arglwydd yn ei ddiglionedd wrath": the Lord shall destroy a'u llwngc hwynt, a'r tân a'u them in his displeasure, and the hysa hwynt.

fire shall consume them. 10 Eu ffrwyth hwynt a ddin .10 Their fruit shalt thou root ystri di oddiar y ddaear, a'u out of the earth : and their seed had o blith meibion dynion. from among the children of men.

11 Canys bwriadasant ddrwg 11 For they intended mischief i'th erbyn: meddyliasant am- against thee: and imagined such can, heb allu o honynt ei gwbl- a device as they are not able to hâu.

perform. 12 Am hynny y gwnei iddynt 12 Therefore shalt thou put

droi eu cefnau: ar dy linynnau them to flight : and the strings y parottôi di saethau yn erbyn of thy bow shalt thou make eu hwynebau.

ready against the face of them. 13 Ymddyrcha, Arglwydd, yn 13 Be thou exalted, Lord, in dy nerth : canwn, a chanmolwn thine own strength : so will we dy gadernid.

sing, and praise thy power.

o dydi yr

PRYDNHAWNOL WEDDI.

EVENING PRAYER.
Psal. xxii. Deus, Deus meus.

Psal. xxii. Deus, Deus meus. FY Nuwfy Nuw, paham ym Mhode mynychoda thok ydwyt mor bell oddiwrth fy forsaken me : and art so far iachawdwriaeth, a geiriau fy from my health, and from the Llefain?

words of my complaint ? 2 Fy Nuw, llefain yr ydwyf 2 O my God, I cry in the y dydd, ac ni wrandewi; y nos day-time, but thou hearest not : hefyd, ac nid oes osteg i mi. and in the night-season also I 3 Ond tydi wyt sanctaidd, take no rest.

hwn wyt yn cyfan 3 And thou continuest holy : neddu

ym

moliant Israel. O thou worship of Israel. 4. Ein tadau a obeithiasant 4 Our fathers hoped in thee : ynot : gobeithiasant, a gwared- they trusted in thee, and thou aist hwynt.

didst deliver them. 5 Arnat ti y llefasant, ac 5 They called upon thee, and achubwyd hwynt : ynot yr ym- were holpen : they put their ddiriedasant, ac nis gwarad- trust in thee, and were not conwyddwyd hwynt.

founded. 6 A 'minnau, pryf ydwyf, ac 6 But as for me, I am a nid gwr; gwarthrudd dynion, a worm, and no man : a very dirmyg y bobl.

scorn of men, and the out-cast

of the people. 7 Pawb a'r a'm gwelant, a'm 7 All they that see me laugh gwatwarant : llaesant wefl

, ys- me to scorn : they shoot out gydwant ben, gan ddywed- their lips, and shake their heads, yd,

saying, 8 Ymddiriedodd yn yr Ar 8 He trusted in God, that he glwydd ; gwareded ef : achub- would deliver him : let him deed ef, gan ei fod yn dda gan- liver him, if he will have him. ddo.

9 But thou art he that took 9 Canys ti a'm tynnaist o'r me out of my mother's womb : groth : gwnaethost i mi obeith- thou wast my hope, when I io pan oeddwn ar fronau fy hanged yet upon my mother's

breasts. 10 Arnat ti y'm bwriwyd o'r 10 I have been left unto thee bru : 0 groth fy mam fy Nuw ever since I was born : thou art ydwyt.

my God even from my mother's

womb. 11 Nac ymbellhá oddiwrthyf; 11 Ogo not from me, for o herwydd cyfyngder sydd agos: trouble is hard at hand : and canys nid oes cynnorthwywr. there is none to help me.

mam.

[ocr errors]

me.

12 Teirw lawer a'm cylchyn di 12 Many oxen are come about asant : gwrdd deirw Basan a'm me : fat bulls of Basan close me hamgylchasant.

in on every side. 13 Agorasant arnaf eu genau, 13 They gape upon me with fel llew rheibus a rhuadwy. their mouths : as it were a

ramping and a roaring lion 14 Fel dwfr y'm tywalltwyd, 14 I am poured out like waa’m hesgyrn oll a ymwahan- ter, and all my bones are out asant : fy nghalon sydd fel of joint : my heart also in the cwyr ; hi a doddodd y'nghanol midst of my body is even like fy mherfedd.

melting wax. 15 Fy nerth a wywodd fel 15 My strength is dried up priddlestr ; a'm tafod a lynodd like a potsherd, and my tongue wrth daflod fy ngenau : ac i cleaveth to my gums : and thou lwch angau y'm dygaist. shalt bring me into the dust of

death. 16 Canys cwn a'm cylchyn 16 For many dogs are come asant; cynnulleidfa'r drygionus about me : and the council of a’m hamgylchasant: trywanasant the wicked layeth siege against fy nwylaw a'm traed.

17 Gallaf gyfrif fy holl es 17 They pierced my hands gyrn: y maent yn tremio ac yn and my feet; I may tell all my edrych arnaf.

bones : they stand staring and

looking upon me. 18 Y maent yn rhannu fy 18 They part my garments nillad yn eu mysg, ac ar fy among them : and cast lots upon ngwisg yn bwrw coelbren.

my vesture. 19 Ond tydi, Arglwydd, nac 119 But be not thou far from ymbellhà: fy nghadernid, brysia me, O Lord : thou art my suci'm cynnorthwyo.

cour, haste thee to help me. 20 Gwared fy enaid rhag, y 20 Deliver my soul from the cleddyf, fy unig enaid o fedd sword : my darling from the iant y ci.

power of the dog 21 Achub fi rhag safn y llew: 21 Save me from the lion's canys o blith cyrn unicorniaid mouth: thou hast heard me also y'm gwrandewaist.

from among the horns of the

unicorns. 22 Mynegaf dy enw i'm brod 22 I will declare thy Name yr: y'nghanol y gynnulleidfa unto my brethren : in the midst y'th folaf.

of the congregation will I praise

thee. 23 Y rhai sy yn ofni'r Ar 23 O praise the Lord, ye that glwydd, molwch ef; holl had fear him : magnify him, all ye Iacob, gogoneddwch ef; a holl of the seed of Jacob, and fear had Israel, ofnwch ef.

him, all ye seed of Israel ; 24 Canys ni ddirmygodd, ac 24 For he hath not despised, ni ffieiddiodd gystudd y tlawd; nor abhorred, the low estate of ac ni chuddiodd ei wyneb rhag- the poor : he hath not hid his ddo: ond pan lefodd efe arno, face from him, but when he call efe a wrandawodd.

ed unto him he heard him. 25 Fy mawl sydd o honot ti 25 My praise is of thee in the

yn y gynnulleidfa fawr: fy add- great congregation : my vows unedau a dalaf ger bron y rhai will I perform in the sight of a'i hofnant ef.

them that fear him. 26 Y tlodion a fwyttânt, ac a 26 The poor shall eat, and be ddiwellir: y rhai a geisiant yr Ar satisfied : they that seek after glwydd, a'i moliannant ef: eich the Lord shall praise him; your calon fydd byw yn dragywydd. heart shall live for ever. ' 27 Holl derfynau'r ddaear a 27 All the ends of the world gofiant, ac a droant at yr Ar- shall remember themselves, and glwydd : a holl dylwythau y be turned unto the Lord : and cenhedloedd a addolant ger dy all the kindreds of the nations fron di.

shall worship before him. 28 Canys eiddo'r Arglwydd 28 For the kingdom is the yw'r deyrnas : ac efe sydd yn Lord's : and he is the Governour llywodraethu ym mhlith y cen among the people. hedloedd.

29 All such as be fat upon 29 Yr holl rai breision ar y earth : have eaten, and worshipddaear a fwyttant, ac a addolant: ped. y rhai a ddisgynant i'r llwch, a 30 All they that go down inymgrymmant ger ei fron ef; ac to the dust shall kneel before nid oes neb a all gadw yn fyw him : and no man hath quickei enaid ei hun.

ened his own soul. 30 Eu had a'i gwasanaetha 31 My seed shall serve him : ef : cyfrifir ef i'r Arglwydd yn they shall be counted unto the genhedlaeth.

Lord for a generation. 31 Deuant, ac adroddant ei 32 They shall come, and the gyfiawnder ef i'r bobl a enir, heavens shall declare his righmae efe a wnaeth hyn.

teousness : unto a people that shall be born, whom the Lord

hath made. Psal. xxiii. Dominus regit me. Psal. xxiii. Dominus regit me. Y R: Arglwydd yw fy mugail; THE Lord is my shepherd :

thing. 2 Efe a wna im'orwedd mewn 2 He shall feed me in a green porfeydd gwelltog : efe a'm ty- pasture : and lead me forth bewys ger llaw'r dyfroedd tawel. side the waters of comfort.

3 Efe a ddychwel fy enaid : 3 He shall convert my soul : efe a’m harwain ar hyd llwybr- and bring me forth in the paths au cyfiawnder er mwyn ei of righteousness, for his Name's Enw.

sake. 4 lë, pe rhodiwn ar hyd glyn 4 Yea, though I walk through cysgod angau, nid ofnaf niw- the valley of the shadow of aid: canys yr wyt ti gydâ mi; death, I will fear no evil : for dy wïalen a'th ffon a'm cysur- thou art with me; thy rod and ant.

thy staff comfort me. 5 Ti a arlwyi ford ger fy mron 5 Thou shalt prepare a table y'ngŵydd fy ngwrthwynebwyr: before me against them that iraist fy mhen àg olew ; fy phïol trouble me : thou hast anointed sydd lawn.

my head with oil, and my cup shall be full.

6 Daioni a thrugaredd yn 6 But thy loving-kindness ddïau a'm canlynant holl ddydd- and mercy shall follow me all iau fy mywyd : a phreswyliaf the days of my life : and I will yn nhŷ'r Arglwydd yn dragy- dwell in the house of the Lord wydd.

for ever.

[ocr errors]

BOREOL WEDDI.

MORNING PRAYER. Psal. xxiv. Domini est terra.

Psal. xxiv. Domini est terra.

THE ER

a'i chyflawnder ; y byd, ac all that therein a breswylia ynddo.

compass of the world, and they

that dwell therein. 2 Canys efe a'i seiliodd ar y 2 For he hath founded it moroedd, ac a'i sicrhaodd ar yr upon the seas : and prepared it afonydd.

upon the floods. 3 Pwy a esgyn i fynydd yr 3 Who shall ascend into the Arglwydd ? a phwy a saif yn ei hill of the Lord : or who shall le sanctaidd ef?

rise up in his holy place? 4 Y glân ei ddwylaw, a'r pur 4. Éven he that hath clean ei galon; yr hwn ni ddyrch- hands, and a pure heart : and afodd ei feddwl at wagedd, ac that hath not lift up his mind ni thyngodd i dwyllo.

unto vanity, nor sworn to de

ceive his neighbour. 5 Efe a dderbyn fendith gan 5 He shall receive the blessyr Arglwydd, a chyfiawnder gan ing from the Lord ; and rightDduw ei iachawdwriaeth.

eousness from the God of his

salvation. 6 Dyma genhedlaeth y rhai 6 This is the generation of a'i ceisiant ef, y rhai a geisiant them that seek him : even of dy wyneb di, O`Iacob.

them that seek thy face, O Ja

cob. 70 byrth, dyrchefwch eich 7 Lift up your heads, O ye pennau ; ac ymddyrchefwch, gates, and be ye lift up, ye everadrysau tragywyddol; a Bren- lasting doors and the King of hin y gogoniant a ddaw i mewn. glory shall come in.

8 Pwy yw'r Brenhin gogon 8 Who is the King of glory : iant hwn yr Arglwydd nerthol it is the Lord strong and migha chadarn, yr Arglwydd cadarn ty, even the Lord mighty in mewn rhyfel.

battle. 9 O byrth, dyrchefwch eich 9 Lift up your heads, O ye pennau ; ac ymddyrchefwch gates, and be ye lift up, ye everddrysau tragywyddol; a Bren- lasting doors : and the king of hin y gogoniant a ddaw i mewn. glory shall come in.

10 Pwy yw'r Brenhin gogon 10 Who is the King of glory: iant hwn? Arglwydd y lluoedd, even the Lord of hosts, he is the efe yw

Brenhin y gogoniant. King of glory. Psal. xxv. Ad te, Domine, levavi. Psal. xxv. Ad te, Domine, levavi. TTAT ti, ó Arglwydd, y (NTO thee, O Lord, will I

lift up my soul ; my God, 2 O'fy Nuw, ynot ti'r ymddir.. I have put my trust in thee : 0

« FöregåendeFortsätt »