Sidor som bilder
PDF
ePub
[ocr errors]

wch am danoch ymysgaroedd loved, bowels of mercies, kindtrugareddau, cymmwynasgar- ness,

humbleness of mind, wch, gostyngeiddrwydd, add- meekness, long-suffering; forfwynder, ymaros; gan gyd- bearing one another, and forddwyn â'ch gilydd, a maddeu giving one another, if any man i'ch gilydd, os bydd gan neb have a quarrel against any; gweryl yn erbyn neb: megis ag even as Christ forgave you, y maddeuodd Crist i chwi, felly so also do ye. And above all gwnewch chwithau. Ac am ben these things put on charity, hyn oll, gwisgwch gariad, yr which is the bond of perfecthwn yw rhwymyn perffeith- ness. And let the peace of rwydd. A llywodraethed tang- God rule in your hearts, to the nefedd Duw yn eich calonnau, which also ye are called in one i'r hwn hefyd y'ch galwyd yn body; and be ye thankful. Let un corph; a byddwch ddïolch- the word of Christ dwell in gar. Preswylied gair Crist yn- you richly in all wisdom, teachoch yn helaeth

ym mhob doeth- ing and admonishing one anineb; gan ddysgu a rhybuddio other in psalms, and hymns, bawb eich gilydd mewn psalm- and spiritual songs, singing au, a hymnau, ac odlau yspryd- with grace in your hearts to ol, gan ganu trwy râs yn eich the Lord. And whatsoever ye calonnau i'r Arglwydd. A pha do, in word or deed, do all in beth bynnag a wneloch, ar air neu the Name of the Lord Jesus, ar weithred, gwnewch' bob peth giving thanks to God and the yn enw'r Arglwydd Iesu, gan ddi- Father by him. olch i Dduw a'r Tad trwyddo ef. Yr Efengyl. St. Matth. xii. 24. TEYRNAS nefoedd sydā The Gospel St. Matth. xiii. 24.

of had da yn ei faes: a thra yr oedd y dynion yn cysgu, daeth sowed good seed in his field. ei elyn ef ac a hauodd efrau ym But while men slept, his enemy mhlith y gwenith, ac a aeth came and sowed tares among ymaith. . Ac wedi i'r eginyn the wheat, and went his way. dyfu, a dwyn ffrwyth, yna'r But when the blade was sprung ymddangosodd yr efrau hefyd. up, and brought forth fruit, A gweision gwr y tý a ddaeth- then appeared the tares also. So ant, ac a ddywedasant wrtho, the servants of the housholder Arglwydd, oni hauaist ti had came, and said unto him, Sir, da yn dy faes ? o ba le gan didst not thou sow good seed hynny y mae'r efrau ynddo ? in thy field ? from whence then Yntau a ddywedodd wrthynt, Y hath it tares ? He said unto gelyn ddyn a wnaeth hyn. A'r them, An enemy hath done gweision a ddywedasant wrtho, this. The servants said unto A fynni di gan hynny i ni fyned him, Wilt thou then that we go a'u casglu hwynt?' Ac efe a and gather them up? But he ddywedodd, Na fynnaf; rhag i said, Nay; lest while ye gather chwi, wrth gasglu'r efrau, ddi- up the tares, ye root up also the wreiddio'r gwenith gydâ hwyntwheat with them. Let both Gadewch i'r ddau gyd-tyfu hyd grow together until the harvest; y cynhauaf: ac yn amser y cyn- and in the time of harvest I

D

gyffelyb i ddyn a hauodd Tiikened unto a man which

[ocr errors]
[ocr errors]

hauaf y dywedaf wrth y medel will say to the reapers, Gather wŷr, Česglwch yn gyntaf yr ye together first the tares, and efrau, a rhwymwch hwynt yn

hind them in bundles to burn ysgubau i'w llwyr. losgi; ond them: but gather the wheat cesglwch y gwenith i'm hysgubor. into my barn. Y chweched Sul gwedi'r Ys The sixth Sunday after the twyll.

Epiphaný.
Y Colect.

The Collect.
O

, yr
a

was manifested that he y dattodai weithredoedd diafol, might destroy the works of the ac y gwnae ni yn feibion i devil, and make us the sons of Dduw, ac yn etifeddion bywyd God, and heirs of eternal life; tragywyddol; Caniatta i ni, ni a Grant us, we beseech thee, that, attolygwn i ti, gan fod gennym having this hope, we may puy gobaith hwn, ein puro ein rify ourselves, even as he is hunain, megis y mae yntau yn pure; that, when he shall apbur ; fel, pan yr ymddangoso pear again with power and great eilwaith gydâ nerth a gogon- glory, we may be made like iant mawr, y'n gwneler yn gy- unto him in his eternal and ffelyb iddo ef yn ei dragywyddol glorious kingdom; where with a'i ogoneddus deyrnas ; ym mha thee, O Father, and thee, O un, gydâ thi, O Dad, a chydâ thi, Holy Ghost, he liveth and reignO Yspryd Glân, y mae efe yn byw eth, ever one God, world withac yn teyrnasu, byth yn un Duw, out end. Amen. heb drange na gorphen. Amen.

Yr Epistol. i loan iii. 1. The Epistle. 1 St. John üi. 1.
WELWCH

pa
fath gariad BEHE

EHOLD, what manner of gelwid yn feibion i Dduw: stowed upon us, that we should oblegid hyn nid edwyn y byd be called the sons of God : chwi, oblegid nad adnabu efe ef. therefore the world knoweth us Anwylyd, yr awrhon meibion i not, because it knew him not. Dduw ydym, ac nid amlygwyd Beloved, now are we the sons etto beth a fyddwn: eithr ni a of God, and it doth not yet apwyddom pan ymddangoso ef, y pear what we shall be: but we byddwn gyffelyb iddo; oblegid know, that, when he shall apni a gawn ei weled ef megis ag y pear, we shall be like him ; for

Ac y mae pob un a'r sydd we shall see him as he is. And ganddo y gobaith hwn ynddo ef, every man that hath this hope yn ei buro ei hun, megis y mae in him purifieth himself, even yntau yn bur. Pob un a'r sydd as he is pure. Whosoever comyn gwneuthur pechod, sydd hef- mitteth sin transgresseth also yd yn gwneuthur anghyfraith: the law : for sin is the transoblegid anghyfraith yw pechod. gression of the law. And ye A chwi a wyddoch ymddangos know that he was manifested to o hono ef, fel y dilëai ein pech- take away our sins; and in him odau ni; ac ynddo ef nid oes is no sin. Whosoever abideth bechod. Pob un a'r sydd yn in him sinneth not: whosoever aros ynddo ef, nid yw yn pechu; sinneth hath not seen him, nei

mae.

mae

pob un a'r sydd yn pechu, nis ther known him. Little chilgwelodd ef, ac nis adnabu ef. dren, let no man deceive you:

O blant bychain, na thwylled he that doeth righteousness is í neb chwi; yr hwn sydd yn righteous, even as he is right

gwneuthur cyfiawnder, sydd gyf- eous. He that committeth sin - iawn, megis y mae yntau yn is of the devil: for the devil - gyfiawn. Yr hwn sydd yn sinneth from the beginning.

gwneuthur pechod, o ddiafol y For this purpose the Son of mae ; canys y mae diafol yn God was manifested, that he pechu o'r dechreuad. I hyn yr might destroy the works of the ymddangosodd Mab Duw, fel y devil. dattodai weithredoedd diafol. The Gospel. St. Matth. xxiv. 23. Yr Efengyl. St. Matth. xxiv. 23. Tento a you, Lo, here is YNA

NA os dywaid neb wrth

ych, Wele, dyma Grist, Christ, or there; believe it not. neu dyna; na chredwch. Can- - For there shall arise false Christs, ys cyfyd gau-gristiau a gau- and false prophets, and shall brophwydi, ac a roddant ar shew great signs and wonders ; wyddion mawrion a rhyfedd- insomuch that (if it were possiodau; hyd oni thwyllant, pe ble) they shall deceive the very byddai bosibl, ïe, yr etholed- elect. Behold, I have told you igion. Wele, rhag-ddywedais i before. Wherefore, if they shall chwi. Am hynny os dywed- say unto you, Behold," he is in ant wrthych, Wele, y the desert ; go not forth: beefe yn y diffaethwcho; nachold, he is in the secret chamewch allan : Wele, yn yr ys- bers; believe it not. For as the tafelloedd ; na chredwch. 0,- lightning cometh out of the blegid fel y daw y fellten o'r east, and shineth_even unto the dwyrain, ac y tywynna hyd west; so shall also the coming y gorllewin ; felly hefyd 'y of the Son of Man be. For bydd dyfodiad Mab y dyn. wheresoever the carcase is, there Canys pa le bynnag y byddo will the eagles be gathered toy gelain, yno'r ymgasglyr gether. Immediately after the eryrod. Ac yn y fan wedi tribulation of those days shall gorthrymder y dyddiau hynny, the sun be darkened, and the y. tywyllir yr haul, a'r Deuad moon shall not give her light, ni rydd ei goleuni, a'r ser a and the stars shall fall from syrth o'r nef, a nerthoedd y heaven, and the powers of the nefoedd a ysgydwir. Ac yna'r heavens shall be shaken. And ymddengys arwydd Mab y dyn then shall appear the sign of yn y, nef: ac yna y galara the Son of Man in heaven: and holl lwythau'r ddaear, a hwy then shall all the tribes of the a welant Fab y dyn yn dyfod earth mourn, and they shall see ar gymmylau'r nef gyda nerth the Son of Man coming in the a gogoniant mawr. Ac efe a clouds of heaven, with power ddenfyn ei angylion â mawr and great glory. And he shall sain udgom ; a hwy, a gasglant send his angels with a great ei etholedigion ef y'nghyd o'r sound of a trumpet, and they pedwar gwŷnt, o eithafoedd shall gather together his elect y nefoedd hyd eu heithafoedd from the four winds, from one hwynt.

end of heaven to the other.

Y Sul a elwir Septuagesima, neu The Sunday called Septuagesima, y trydydd Sul cyn y Garawys. or the third Sunday before Lent. Y Colect.

The Collect. O Arglwydd, ni na attolygwn O Lord, we beseech the weddïau dy bobl, fel y byddo i ni, prayers of thy people; that y rhai a gospir yn gyfiawn am ein we, who are justly punished camweddau, yn drugarog gael ein for our offences, may be merhymwared gan dy ddaioni di; er cifully delivered by thy goodgogoniant dy, Enw, trwy Jesu ness, for the glory of thy Name; Grist ein Iachawdwr, yr hwn through Jesus Christ our Sasydd yn byw ac yn teyrnasu gydâ viour, who liveth and reigneth thi a'r Yspryd Glân, byth yn un with thee and the Holy Ghost

, Duw heb drange na gorphen, yn 'ever one God, world without oes oesoedd. Amen.

end. Amen. Yr Epistol. 1 Cor. ix. 24. The Epistle. 1 Cor. ix. 24. ONI Wyddoch chwi fod y rhai K NOW ye not, that they gyd yn rhedeg, ond bod un yn all, but one receiveth the prize? derbyn y gamp? Felly rhedwch, So run that ye may obtain. fel y caffoch afael. Ac y mae And every man that striveth pob un a'r sydd yn ymdrechu, for the mastery is temperate yn ymgadw ym mhob peth; a in all things : now they do it hwynt-hwy yn wîr, fel y derbyn- to obtain a corruptible crown, iont goron lygredig, eithr nyni, but we an incorruptible. Í un anllygredig. Yr wyf fi gan therefore so run, not as unhynny felly yn rhedeg, nid meg- certainly; so fight I, not as is ar amcan; felly yr wyf yn one that beateth the air: but ymdrechu, nid fel un yn curo yr I keep under my body, and awyr. Ond yr wyf fi yn cospi bring it into subjection, lest fy nghorph, ac yn ei ddwyn yn that by any means, when I gaeth; rhag i mi mewn un modd, have preached to others, I mywedi i mi bregethu i eraill, fod self should be a cast-away. fy hun yn anghymeradwy. Yr Efengyl. St. Matth. xx. 1. The Gospel. St. Matth. xx. 1. TEYRNASnefoeddsydd debu THE kingdom of heaven is a aeth allan, a hi yn dyddhâu, i housholder, which gyflogi gweithwŷr i'w winllan. early in the morning to hire Ac wedi cyttuno â'r gweithwŷr labourers into his vineyard. er ceiniog y dydd, efe a'u hanfon- And when he had agreed with odd hwy i'w winllan. Ac efe a the labourers for a peny a day, aeth allan y'nghylch y drydedd he sent them into his vineawr, ac a welodd eraill yn sefyll yard. And he went out about yn segur yn y farchnadfa; ac a the third hour, and saw others ddywedodd wrthynt, Ewch chwi- standing idle in the markettháu i'r winllan, a pha beth byn- place, and said unto them, Go nag afyddo cyfiawn, mi a'i rhodd- ye also into the vineyard, and af i chwi. A hwy a aethant ym- whatsoever is right I will give aith. Ac efe a aeth allan drachefn you. And they went their y'nghylch y chweched ar nawfed way. Again he went out

went

out

was

[ocr errors][ocr errors]

hwy

wall add wrth un o honynt, Y cyfaill, burden and heat of the day. 1. , a dos ymaith: yr ydwyf yn with me for a peny? Take

in awr, ac a wnaeth yr un modd. bout the sixth and ninth hour,

Ac efe a aeth allan y'nghylch yr and did likewise. And about

unfed awr ar ddeg, ac a gafodd the eleventh hour he went out, beste eraill yn sefyll yn segur, ac a ddy- and found others standing idle, brewedodd wrthynt, Paham y sefwch and saith unto them, Why chwi

yma ar hyd y dydd yn se- stand ye here all the day idle? gur? Dywedasant wrtho, Ám na They say unto him, Because chyflogodd neb nyni. Dywed- no man' hath hired us.

He odd yntau wrthynt, Ewch chwi- saith unto them, Go

ye

also thau i'r

winllan; a pha beth byn- into the vineyard, and whatnag a fyddo cyfiawn, chwi a'i soever is right, that shall ye cewch. "A phan aeth hi yn hwyr, receive.

So when even Harglwydd y winllan a ddywedodd come, the lord of the vine

wrth ei oruchwyliwr, Galw'r yard saith unto his steward,

gweithwyr, a dyro iddynt eu Call the labourers, and give od cyflog, gan ddechreu o'r rhai di- them their hire, beginning from

weddaf hyd y rhai cyntaf. A the last unto the first. And
phan ddaeth y rhai a gyflogasid when they came

that were
'nghylch yr unfed awr ar ddeg, hired about the eleventh hour,

a gawsant bob un geiniog. they received every man a peny.
A
phan ddaeth y rhai cyntaf, But when the first came, they
hwy a dybiasant y caent fwy. supposed that they should have
A hwythau a gawsant bob un received more ; and they like-
geiniog. Ac wedi iddynt gael, wise received every man
grwgnach a wnaethant yn erbyn peny.

And when they had gwr y.tv:gan ddywedyd, Un awr received it, they murmured 2.1.5 gweithiodd y rhai olaf hyn, a against the goodman of the

thi a'u gwnaethost hwynt yn house, saying, These last have bisystal â ninnau, y rhai a ddyg- wrought but one hour, and

som bwys y dydd a'r gwres. thou hast made them equal
Intau a attebodd ac a ddywed- unto us, which have borne the
nid ydwyf yn gwneuthur cam â But he answered one of them,
thi: onid er ceiniog y cyttunaist â and said, Friend, I do thee no
mi? Cymmer yr hyn sydd eidd- wrong ; didst not thou agree
ewyllysio rhoddi i'r olaf hwn that thine is, and go thy way;
megis i tithau. Ai nid cyfreith- I will give unto this last even
lawn i mi wneuthur a fynnwyf as unto thee. Is it not lawful
reiddof fy hun? neu a ydyw dy for me to do what I will with

yn ddrwg, am fy mod i mine own? Is thine eye evil,
yn dda. Felly y rhai olaf fydd- because I am good ? So the
ant yn flaenaf, a'r rhai blaenaf last shall be first, and the first
yn olaf

: canys llawer sy wedi eu last: for many be called, but
galw, ac ychydig

wedi eu dewis. few chosen.
Y Sul a elwir Secagesima, neu'r The Sunday called Seragesima, or
ail Sul cyn y Garawys. the second Sunday before Lent.
Y Colect.

The Collect.
Arglwydd Dduw, yr hwna
home und nwy wymadim. O we put hot our trase sin ang

Lord God, who seest that

a

lygad ti

1 yr the art to them in nepard,

went

« FöregåendeFortsätt »